Thai 15

  • ㆍISBN : 898314632x
  • ㆍPáginas : 249

จดหมายฉบับแรกของยอห์น (Ⅱ)

Paul C. Jong

เขาผู้ที่เชื่อว่าพระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด ได้เสด็จมาโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพื่อปลดปล่อยผู้มีบาป ทั้งหมดให้รอดจาก บาปของพวกเขา พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดจากบาปของเขาและได้เป็นบุตรของพระเจ้า พระบิดา

จดหมายฉบับแรกของยอห์นได้กล่าวว่าพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้เสด็จมาหาเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและ กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา อีกนัยหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้เน้นหนักว่าพระเยซู คือ พระเจ้า ( 1 ยอห์น 5 : 20 ) และยืนยันอย่างชัดเจนในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณในบทที่ 5

เราจะต้องไม่ลังเลที่จะเชื่อว่าพระเยซู คริสต์คือพระเจ้าและเชื่อตามพระองค์

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.