Cebuano 21

  • ㆍISBN : 8983148233
  • ㆍPáginas : 451

Ang Kalambigitan Taliwala Sa Pagministeryo ni JESUS ug Sa iya ni JUAN BAUTISTA Nga Nahitala diha Sa Upat ka mga Ebanghelyo

Paul C. Jong

Ang Bag-ong Testamento nagasugod uban sa Upat ka mga Ebanghelyo, nga mao ang, mga Ebanghelyo nila Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ang tanang Upat ka mga Ebanghelyo naghisgot ug sa hingpit nagtala sa pagministeryo ni Juan Bautista. Kini tungod kay ang iyang pagministeryo mahinungdanon kaayo. Kon walay pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, kita dili makaangkon nga nahibalo sa pagministeryo ni Kristo Jesus. Kon mao, kita makapangutana sa atong mga kaugalingong, "Ang pagministeryo ba ni Juan Bautista nga nahitala diha sa Upat ka mga Ebanghelyo ingon niana kamahinungdanong?" Nagatumbok kang Juan Bautista, bisan si Jesus nag-ingon nga, "Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi" (Mateo 11:14). Mao nga, si Juan Bautista mao ang tawo nga natawo niining yutaa aron mohimo sa pinasahi nga pagministeryo. Si Jesus usab nag-ingon nga, "Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog" (Mateo 11:12). Kini tinuod tungod kay si Juan Bautista natawo niining yutaa, ug sa dihang siya mibautismo kang Kristo Jesus, ang kasal-anan niining kalibutana nasalibay ngadto Kaniya. Mao nga, si Jesus nakakuha sa kasal-anan niining kalibutana sa makausa. Pinaagi sa pagtugot niini nga mahimo, ang Ginoo mitugot niadtong mosalig diha sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus sa pagsulod sa Langit pinaagi sa pagdawat sa paghinlo sa kasal-anan. Kini mao ang kahulugan sa pagpanunod diha sa yugto sa Kasulatan gikan sa Mateo kapitulo 11, mga bersikulo 12-14. Kamo ba mosalig nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang Kamatuoran? Kon kamo nagsalig, kini nagkahulugan nga kamo nahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus sa hingpit. Apan, daghang mga Kristohanon ang wala makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista wala mahibalo sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, ug sila nagpadayon sa ilang kinabuhi sa pagtuo uban lamang sa dakung tinguha sa ilang unod. Bisan pa nga tagaw, ang mao nga katawhan wala gani maningkamot sa paghibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista nga nahisulat diha sa Upat ka mga Ebangheylo. Mao nga, ang pagministeryo ni Juan Bautista dugay nang gisalikway bisan diha sa mga Kristohanon nga nag-angkon nga nagsalig kang Jesus. Tingali tungod niini nga katarungan, nga akong nakita nga dili kaayo daghang katawhan ang nasibot sa pagministeryo ni Juan Bautista niining mga adlawa. Mao nga, ang katawhan mikiling sa pagtan-aw nga nahinulong niadtong adunay kasibot niini nga hilisgutan. Kini tungod kay daghang katawhan ang milingiw gikan sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus nga nag-ukon-ukon sa dugay na nga panahon.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.