Oromo 2

  • ㆍISBN : 8983148497
  • ㆍPáginas : 323

Gara Wangeela Bishaanii fi Hafuuraatti deebi'i

Paul C. Jong

Kitaabni jalqaba ba’u tokko waraabbii kan biraa irraa bilisa akka ta’e ni beekama. Kitaabni keenya raawwatee isa jalqabaa ti. Waa’ee dhoksaa Yohannisiin cuuphamuu Yesuusiin mul’isuuf bara keenya keessatti kan maxxanfame kitaaba jalqabaa ti. Jaarraa gara jalqabaa lamaanii keessatti ayyaanni cuuphaa waldaa keessa hin turre. Waldaan jalqabaa ergamootaa wajjin ayyaana Yohannisiin cuuphamu Yesuusiin Guraandhala 6 ayyaaneffachaa turte. Amantii isaanii keessatti cuuphamuu Yesuusitti maaliif xiyyeeffannoo guddaa kennaa turanii? Kitaabni keenya kun gaaffii kanaaf deebii ga’aa kenna. Deebiin isaas duudhaa (tradition) ergamootaa irratti kan hundaa’ee dha. Ijoon dubbii kitaaba kanaa dhoksaa cuuphamuu Yesuusii fi wangeela bishaanii fi Hafuuraa (Yohannis 3:5) hiikuu dha. Kun namoota muraasaaf osoo hin taanee kiristaanota hundumaaf kan barbaadamuu dha. Kitaabni kun harka 100% Macaafa Qulqulluu fi dhugaa isaa irratti kan hundaa’ee kiristaanota dubbii dhugaa wangeela bishaanii fi Hafuuraatti kan dammaqsu kitaaba eebba qabuu dha. Warra dhugaa Macaafa Qulqulluu barbaadaniif dogoggora tokko malee ni barsiisa.

Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.