Luo 5

  • ㆍISBN : 9788928209071
  • ㆍPáginas : 373

Tim Makare mar Nyasaye ma oelore kuom Jo Rumi - Ruodwa Maosebedo Tim Makare mar Nyasaye (Ⅰ)

Paul C. Jong

Injili mar pi kod Roho en Tim makare mar Nyasaye!

Weche mag kitabu ni biro kweyo riyo man e chunyi. Jo Kristo mandalogi dhi nyime kod dak ka ok ging'eyo adier amakende matieko richowa ma watimo pile pile. Bende ing'eyo gima tim makare mar Nyasaye ni en ang'o? ageno ni ibiro penjori penjoni kendo ibiro bedo gi yie kuom tim makare mar Nyasaye, ma oelore kuom kitabu ni.
Tim makare mar Nyasaye osebedo kod injili mar pi kod Roho. Kata kamano, machalo kod mwandu mokan maber, wachni oseket mopondo ne wenge mag jogo maluwo bang' dini kuom kinde malach. Kuom mano, ji mang'eny osebedo ka ogeno kendo sungore kuom wachgi mar timgi makare kar bedo gi yie kuom tim makare mar Nyasaye. Kuom mano, puonj mar jo Kristo maonge kod ohala nobedo molandore moloyo kaka yie maji oyiego e chunygi, mana ka gima puonjno ne ni kod tim makare mar Nyasaye.
Puonj mar ' Giko mar ng'ato, bedo makare, kod medruok mos mos eyor Puodhruok gin e puonj madongo mag jo Kristo, ma osekelo gwenyruok kendo bedo maonge gimoro e chuny jogo moyie. To koro, jo Kristo mang'eny nyaka duog ma ng'e Nyasaye, puonjre kuom tim makare mar Nyasaye kendo dhi nyime kod yie man kod adiera.
"Ruodha manobedo tim makare mar Nyasaye" biro miyo chunyi bedo kod winjo maduong' kendo miyo obedo ko kwe. Jandiko dwaro mondo ibedo kod gweth mar ng'eyo tim makare mar Nyasaye. Hap Ruoth Nyasaye mondo obed kodi!

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.