Oromo 21

  • ㆍISBN : 9788928209132
  • ㆍPáginas : 356

Walitti Dhufeenya Tajaajila Yesuusiifi Tajaajila Yohaannis Cuuphaa Akka Wangeelota Afuran Keessatti Galmaa'ee Jiruutti

Paul C. Jong

Macaafni Kakuu Haaraa wangeelota afuran, isaanis; wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis. Wangeela afuran kun tajaajila Yohaannis cuuphaa tajaajila Yohaannis cuuphaatiin eegalu. Otoo tajaajila Yohaannis cuuphaa hin hubatin tajaajila Yesuus Kiristoosiin nan beeka jechuun hin dandaa'amu. Yoo akkas ta'e, "Tajaajilli Yohaannis cuuphaa wangeelota keessatti galmaa'ee jiru baayyee barbaachisaa dha?" jennee ofii keenya gaafachuu qabna.Yesuus Yohaannis ilaalchisee, "Yoo fudhattaniif Eliyaas inni ni dhufa jedhame isa kana" jedhee warra kaanitti dubbateera (Maatewos 11:14). Yohaannis cuuphaan hojii addaa lafa kana irratti hojjechuudhaaf Waaqayyo biraa kan ergamee dha. Yesuusis, Mootummaan Samii bara Yohaannis cuuphaatii jalqabee hanga ammaatti humnaan dhiibachaa jira; Namoonni dhiibatanis humnaan mootummaa sana argatu (Maatewos 11:12). Dhugaa nuti beekuu qabnu, Yohaannis cuuphaan lafa kana irratti akka dhalatee fi yeroo inni Yesuusiin cuuphee cubbuun biyya gara Yesuusitti darbuu isaa ti. Haala kanaan Yesuus cubbuu biyya lafaa gara mataa isaatti fudhate. Waaqayyo namni tajaajila Yohaannis cuuphaa kanaa fi tajaajila Yesuus kennetti amanu akka isaan dhiifama cubbuu argatan godhe. Wangeelli Maatewos 11: 12-14 dhugaa kana kan ibsuu dha. Wangeelli bishaaniifi Hafuuraa dhugaa ta'uu isaa hubanneerra? Dhugaa ta'uu isaa hubannee yoo fudhanne, tajaajilli Yohaannisiifi Yesuus guutuu ta'uu isaa ni hubanna. Namoonni tajaajila Yohaannis cuuphaa hin hubanne wangeela bishaaniifi hafuuraa hubatanii jireenya dhugaa argachuu hin danda'u. Namoonni hedduun tajaajila Yohaannis cuuphaa cal'isuu isaaniitiifi iyyuu akka waan waan tokko dhabaniitti illee lakkaa'atanii hin ilaalan, Namoonni Yesuusitti amanneerra ofiin jedhan tokko-tokko iyyuu tajaajila Yohaannis cuuphaa kan cal'isanii taa'an hedduu dha. Kanaaf tajaajila Yohaannis cuuphaan namoota hedduutti bitaa galee jira. Sababiinsaa bara dheeraadhaaf kiristaanonni hedduun utuu hin beekin tajaajila Yohaannis cal'isanii jiraachaa turan waam ta'eef.

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.