Thai 21

  • ㆍISBN : 9788928209149
  • ㆍPáginas : 366

ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจของพระเยซู และยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาที่ได้บันทึกไว้ในข่าวประเสริฐทั้งสี่

Paul C. Jong

บางทีท่านอาจจะคิดไหมว่ามันไม่สำคัญอะไรไม่ว่ามันจะมีภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาหรือไม่? ท่านจะต้องเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึก เอาไว้ เราจะต้องเข้าใจและเชื่อในภารกิจของผู้ให้รับบัพติศมาในนามของภารกิจของพระเยซู คริสต์ ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในพันธสัญญาฉบับใหม่เป็น ศาสดาพยากรณ์ที่เอลิยาห์สัญญาว่าจะส่งลงมายังโลกนี้ตามหนังสือของมาลาคี บทที่ 4 วรรคที่ 4-5 ตามที่เอลิยาห์พยากรณ์ไว้ว่า ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเกิด ก่อนพระเยซูหกเดือน และเขาเป็นผู้ที่ผ่านบาปของโลกนี้ ครั้งหนึ่งด้วยการให้บัพติศมาแก่พระเยซู ณ แม่น้ำจอร์แดน ตอนที่พระชนม์ได้ สามสิบปี ดังนั้น เราจะต้องเป็นคนรับพระพรของพระเจ้าด้วยการรู้จักภารกิจของยอห์นผู้ให้รบบัพติศมาและยอมรับภารกิจของพระเยซู

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.