Thai 22

  • ㆍISBN : 9788928209156
  • ㆍPáginas : 416

คำสอนของปฐมกาล (I) - น้ำพระทัยของพระเจ้าองค์สามอันบริสุทธิ์เพื่อมนุษยชาติทั้งหลาย

Paul C. Jong

พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้ตระหนักในเจตนาดีของพระองค์ที่มีต่อเราผ่านหนังสือปฐมกาล พระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเรานั้น เปิดเผยที่ใด? มันได้เปิด เผยในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงทำให้มันสมบูรณ์ผ่านพระเยซู คริสต์ เราจะต้อง มาสู่เจตนาดีของพระเจ้านี้ ด้วยความเชื่อที่ได้เปิด เผยในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ในการทำเช่นนั้น เมื่อเราพิจารณาที่ พระวจนะของพระเจ้า เราจำเป็นต้องละทิ้งความคิดทางโลก ที่ยังคงมีอยู่ ของเราก่อน และเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ตามที่มันเป็น เราทั้งหมดจะต้องละทิ้งความรู้ที่ผิดพลาดที่สะสมเรื่อยๆของเรา และเปิดหูเปิดตา ทางจิตวิญญาณของเรา โดยมีความ เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.