Thai 25

  • ㆍISBN : 9788928209750
  • ㆍPáginas : 287

คนนอกรีตผู้เชื่อตามบาปของเยโรโบอัม (Ⅰ)

Paul C. Jong

คริสเตียนในปัจจุบันนี้ไม่รู้จักในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและประทานให้เรา ดังนั้น พวกเขายังคงเชื่อในคำ สอนของคริตศาสนาและไม่ใช่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ด้วยเหตุผลที่ว่าความจริงนั้นคือว่าพวก เขาอ้างว่ามีความเชื่อในพระเยซู พวกเขาก็ยัง คงเชื่อและติดตามวัวทองคำอยู่

เราจะต้องแยกแยะคนทั้งหลายที่นมัสการวัวทองคำดุจเป็นพระเจ้าในคริสตศาสนาให้ออก  และโดยการกลับมาสู่พระพักตร์ของความ จริงของพระเจ้า เรา ต้องถวายการบูชาของความชอบธรรมแก่พระเจ้า การสังเวยบูชาที่พระเจ้าทรงได้รับด้วยความปีติยินดี คือการสังเวย บูชาของคนชอบธรรมที่ผู้คนได้ถวาย โดยความเชื่อหลังจากได้รับการยกความผิดบาปโดยการมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ท่านต้องคิดอย่างจริง จังว่าท่านได้ถวายการสังเวยบูชาของพระเจ้าที่ประทานต่อคนชอบ ธรรมโดยความเชื่อของ การเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือไม่

Audiolivro
undefined
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.