Shona 6

  • ㆍISBN : 9788928209781
  • ㆍPáginas : 459

Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma - ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari (Ⅱ)

Paul C. Jong

Kururama kwaMwari kwakanyatsojeka, uye kwakatosiyana nekururama kwevanhu venyama. Kururama kwaMwari kunoratidzwa muevhangeri yemvura noMweya, iyo yakazadziswa nekubhapatidzwa kwaJesu naJohane, uye neropa rake paMuchinjikwa. Tinofanira kudzokera pakutenda kuri mukururama kwaMwari, tisati tanonoka.
Unoziva here chikonzero chakaita kuti Jesu abhapatidzwe naJohane Mubhapatidzi? Kana dai Johane akanga asina kubhapatidza Jesu, zvivi zvedu zvingadai zvisina kuturikwa paari. Johane Mubhapatidzi wakanga ari mukuru pavanhu vose vakaberekwa nevakadzi, uye rubhapatidzo rwaakapa kuna Jesu rwakanga rwuri faniro yakakwana yaMwari, yekuti zvivi zvedu zviturikwe pana Jesu.
Jesu akabhapatidzwa kuti atakurire zvivi zvenyika pamafudzi ake, uye ropa rake rakadeuka paMuchinjikwa kuti aripire mubairo wazvo wose. Izvi zvinhu zvose zvakashandura kunzwisisa kwangu kwakare pamusoro pekurwara patsva, apo ndaingoziva nezveropa raJesu paMuchinjikwa badzi. Mwari, zvino, vakudzidzisai nezvekururama kwavo, kuti tinzwisise pamwe nokutenda zvakakwana mukururama kwavo. Ndinotenda Ishe pamusoro pemaropafadzo aya ose.

Audiolivro
SN/06/Ch7-1_Mhinzo yeChitsauko 7 ChaVaRoma.mp3
Devido ao COVID-19 e à interrupção do Serviço de Correio Internacional,
suspendemos temporariamente o nosso 'Serviço de Impressão Gratuita de Livros'.
Diante dessa situação, não podemos enviar os livros para você neste momento.
Ore para que esta pandemia termine em breve e retorne o serviço postal.