Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

}n primul r\nd Trebuie s[ Lu[m Cuno;tin'[ de P[catele Noastre pentru a fi Iyb[vi'i(Evanghelia dup[ Marcu 7>8/9)

“Voi l[sa'i porunca lui Dumneyeu, ;i ‘ine’i datina a;eyat[ de oameni, precum > sp[larea ulcioarelor ;i a paharelor, ;i face'i multe alte lucruri de acestea. El le/a mai yis > A'i desfiin'at frumos porunca lui Dumneyeu, ca s[ 'ine'i datina voastr[.”

(Evanghelia dup[ Marcu 7>20/23)

“El le/a mai yis > Ce iese din om, aceea spurc[ pe om. C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din l[untru, ;i spurc[ pe om.”Pentru ]nceput, doresc s[ definesc p[catul.Sunt p[cate definite de Dumneyeu ;i sunt p[cate definite de oameni. Cuv\ntul p[cat, ]n greac[, ]nseamn[ ‘a nu/;i atinge scopul’. Acesta ]nseamn[ a nu reu;i s[ fac[ ceva bine, a;a cum ar fi trebuit. Este un p[cat s[ nu ascult[m ;i s[ nu urm[m legile lui Dumneyeu. S[ arunc[m o privire asupra p[catelor a;a cum sunt v[yute de oameni.


Ce este p[catul?
Este ]nc[lcarea poruncilor lui
Dumneyeu.

Noi m[sur[m p[catele ]n func'ie de con;tiin'a pe care o avem fiecare din noi. Aceasta nu este o ofens[ adus[ poruncilor dumneye;ti, dar este o judecat[ ]n func'ie de trecutul, sim'irea ;i con;tiin'a fiec[ruia.

Este judecata subiectiv[ a fiec[rui individ. Prin urmare, aceea;i fapt[ poate fi sau nu considerat[ un p[cat ]n func'ie de standardul fiec[ruia. De aceea Dumneyeu ne/a dat 613 articole ale Legii pentru a fi folosite ca standard de judecat[.

Diagrama de mai jos arat[ p[catele umane.


legea na'ional[, legea civil[
con;tiin'a uman[
moralitate, norme sociale
Legea lui Dumneyeu

Prin urmare, n/ar trebui s[ stabilim standardele ]n func'ie de propria noastr[ con;tiin'[.

P[catele con;tiin'ei noastre nu sunt ]n concordan'[ cu ceea ce Dumneyeu a definit ca p[cat. Deci, noi n/ar trebui s[ ascult[m glasul con;tiin'ei noastre, ci mai degrab[ s[ ac'ion[m pe baya poruncilor dumneye;ti.

Fiecare dintre noi are propria idee despre ceea ce ]nseamn[ p[catul. Unii dintre noi consider[ p[catul ca deficien'[ ;i al'ii ]l considr[ ca fals[ atitudine.

De exemplu, ]n Coreea, oamenii acoper[ mormintele p[rin'ilor cu iarb[ consider\nd de datoria lor s[ taie iarba ;i s[ aib[ grij[ de morm\ntul lor p\n[ ce ei ]n;i;i vor muri. Dar ]n cayul triburilor primitive din Papua/Noua Guinee, ei elogiay[ moartea p[rin'ilor lor prin ]mp[r'irea corpului ]ntre membrii familiei dup[ care ]l m[n\nc[. (Nu sunt sigur dac[ ei ]l preg[tesc sau nu ]nainte de a/l m\nca.) Acest obicei ar preveni ca, corpul s[ fie m\ncat de insecte. Acest obicei ilustreay[ cum conceptul uman al p[catului poate varia ]n mare m[sur[.

}n func'ie de popoare ;i de ritualuri, uneori p[catul poate ]nsemna ceva bun, dar, ]n acela;i timp ]n alte culturi sau dup[ alte obiceiuri, acela;i lucru poate ]nsemna ceva r[u. Dar Biblia ne spune c[ p[catul este ]nc[lcarea poruncilor dumneye;ti. “Voi l[sa'i porunca lui Dumneyeu, ;i 'ine'i datina a;eyat[ de oameni, precum > sp[larea ulcioarelor ;i a paharelor, ;i face'i multe alte lucruri de acestea. El le/a mai yis > A'i desfiin'at frumos porunca lui Dumneyeu, ca s[ 'ine'i datina voastr[.” (Evanghelia dup[ Marcu 7>8/9). Lui Dumneyeu nu/i pas[ cum arat[m noi ]n exterior. Pentru c[ El se uit[ ]n str[fundul inimii noastre.PROPRIUL CRITERIU AL FIEC{RUIA ESTE UN P{CAT }N FA"A LUI DUMNEYEU

Care este cel mai mare p[cat?
Este acela de a nesocoti cuv\ntul
lui Dumneyeu.

Las[/m[ s[/'i spun ceea ce ]nseamn[ p[catul ]n fa'a lui Dumneyeu. }nseamn[ s[ nu tr[ie;ti dup[ porunca Lui. }nseamn[ s[ nu creyi ]n Cuv\ntul Lui. Dumneyeu a spus c[ este un p[cat s[ tr[ie;ti ca Fariseii care au respins poruncile Lui ca ;i cei care au acordat mai mult[ importan'[ propriilor obiceiuri tradi'ionale. :i Isus a considerat Fariseii ipocri'i.

“}n care Dumneyeu creyi tu? Tu chiar m[ adori ;i m[ respec'i? Tu lauyi numele meu dar chiar m[ onoreyi?” }n gerenal oamenii acord[ importan'[ aparen'elor ;i nesocotesc Cuv\ntul lui Dumneyeu. Acesta este un p[cat ]n fa'a lui Dumneyeu. Cel mai serios p[cat este s[ nesocote;ti Cuv\ntul Lui. }'i dai seama asta? Acesta este p[catul p[catelor.

Sl[biciunile noastre sunt simple gre;eli, simple trans-gresiuni. Gre;elile pe care le facem ;i gre;elile pe care le comitem datorit[ imperfec'iunilor noastre nu sunt p[cate fundamentale, ci gre;eli. Dumneyeu distinge p[catele de gre;eli. Cei care nesocotesc Cuv\ntul Lui sunt p[c[to;i chiar dac[ ei sunt f[r[ gre;eal[. Ei sunt mai mari p[c[to;i ]n fa'a lui Dumneyeu. De aceea Isus a oc[r\t Fariseii.

}n Pentateuhul (cele cinci capitole din Vechiul Testament) de la Genesa la Deuteronomul exist[ porunci care ne spun ce s[ facem ;i ce s[ nu facem. Acestea sunt cuvintele lui Dumneyeu, ordinele Sale. Noi n/am putea s[ le 'inem ;i s[ le respect[m pe toate sut[ la sut[, sau nu suntem capabili s[ le 'inem pe toate, dar ar trebui s[ le recunoa;tem ca porunci dumneye;ti. El ni le/a dat nou[ de la ]nceput ;i trebuie s[ le acept[m ca atare.

“La ]nceput, Dumneyeu a f[cut cerurile ;i p[m\ntul.” :i apoi a spus, “S[ fie lumin[! :i a fost lumin[.” El a creat totul. :i El s stabilit Legea.

“:i Cuv\ntul S/a f[cut trup, ;i a locuit printre noi, plin de har, ;i de adev[r.” (Evanghelia dup[ Ioan 1>1,14). Cum, deci, Dumneyeu ni se arat[ El }nsu;i nou[? El ni se arat[ nou[ }nsu;i prin poruncile Sale. Dumneyeu este Cuv\ntul ;i El se arat[ pe El }nsu;i prin poruncile Sale. Dumneyeu este Spiritul. :i ce numim noi Biblie? Noi numim Biblie Cuv\ntul lui Dumneyeu.

Se spune aici, “Voi l[sa'i porunca lui Dumneyeu, ;i 'ine'i datina a;eyat[ de oameni.” Sunt 613 de articole ale Legii Sale. S[ faci asta sau s[ nu faci asta, s[/'i onoreyi p[rin'ii... etc. }n Leviticul se spune c[ femeia trebuie s[ fac[ asta ;i b[rbatul trebuie s[ fac[ cealalt[ ;i ce trebuie s[ facem c\nd un animal de cas[ cade ]ntr/o groap[... Sunt 613 de articole de acest fel, Legea Sa.

Dar din cauy[ c[ ele nu sunt cuvintele fiin'ei umane, noi ar trebui s[ ne g\ndim mereu cum s[ proced[m. Ar trebui s[ ascult[m de Dumneyeu ;i chiar dac[ suntem incapabili s[ le respect[m pe toate, ar trebui cel pu'in s[ le cunoa;tem.

Exist[ acolo m[car un singur cuv\nt al lui Dumneyeu care nu este adev[rat? Fariseii au au dat la o parte poruncile dumneye;ti. Ei au preferat s[ p[streye tradi'iile omenilor mai mult dec\t legile dumneye;ti. Cuvintele str[mo;ilor lor au avut mai mult[ greutate dec\t cuvintele lui Dumneyeu. Cam a;a a fost atmosfera c\nd s/a n[scut Isus. Lui Isus i/a displ[cut cel mai mult faptul c[ oamenii nu au recunoscut Cuv\ntul lui Dumneyeu.

Dumneyeu ne/a dat 613 articole ale legii pentru a ne ]nv['a c[ El este Adev[rul, El este Dumneyeu, care sunt p[catele noastre ]n fa'a Lui ;i s[ ne arate sfin'enia sa. Prin urmare, pentru c[ noi suntem to'i p[c[to;i ]n fa'a Lui, ar trebui s[ credem ]n Isus care a fost trimis la noi de Dumneyeu gra'ie dragostei Sale pentru noi ;i ar trebui s[ tr[im cu credin'[.

Cei care las[ la o parte Cuv\ntul S[u, cei care nu cred sunt p[c[to;i. Cei care nu sunt capabili s[ respecte Cuv\ntul S[u sunt p[c[to;i de asemenea, dar p[catul fundamental este s[ dai la o parte ;i s[ nesocote;ti Cuv\ntul lui Dumneyeu. Ei sunt cei care vor sf\r;i ]n iad. A nu crede este a p[c[tui ]n fa'a Lui.MOTIVUL PENTRU CARE DUMNEYEU NE/A DAT LEGEA

Care este motivul pentru care Dumneyeu ne/a dat Legea? Aceasta este pentru ca noi s[ con;tientiy[m p[catele noastre ;i s[ ne ]ntoarcem ]n bra'ele Sale. El ne/a dat 613 articole ale Legii pentru ca noi s[ realiy[m care sunt p[catele noastre ;i s[ putem fi iyb[vi'i prin Isus. Acesta este motivul pentru care Dumneyeu ne/a dat Legea.


De ce Dumneyeu ne/a dat Legea?
S[ ne fac[ s[ con;tiintiy[m p[catele noastre
;i pedeapsa pentru ele

Se spune ]n Epistola lui Pavel c[tre Romani 3>20, “Prin lege vine cuno;tin'a deplin[ a p[catului.” Deci noi ;tim c[ motivul pentru care Dumneyeu ne/a dat legea nu a fost acela de a ne for'a s[ tr[im dup[ ea.

Deci care este ]nv['[tura pe care o putem lua din Lege? Faptul c[ noi suntem prea slabi ca s[ ascult[m Cuv\ntul Legii ]n ]ntregime ;i prin urmare noi suntem p[c[to;i ]n fa'a lui Dumneyeu. :i ce realiy[m noi din cele 613 articole ale Legii? Realiy[m deficien'ele noastre, neputin'a noastr[ de a tr[i dup[ Legea Sa. Realiy[m c[ noi, crea'iile lui Dumneyeu, suntem fiin'e neputincioase. Realiy[m c[ noi suntem p[c[to;i ]n fa'a Lui ;i c/ar trebui s[ sf\r;im cu to'ii ]n iad confrom Legii Sale.

Iar c\nd ne d[m seama de p[catele noastre ;i neputin'a noastr[, ce putem s[ facem? }ncerc[m s[ devenim fiin'e complete? Nu. Ceea ce trebuie s[ facem este s[ admitem c[ suntem p[c[to;i, s[ credem ]n Isus, s[ fim iyb[vi'i cu ajutorul apei ;i a Spiritului ;i s[ mul'umim lui Dumneyeu.

Motivul pentru care El ne/a dat Legea este s[ ne fac[ s[ con;tientiy[m p[catele pe care le avem ;i pedepsele pentru aceste p[cate astfel ]nc\t s[ ;tim c[ noi nu putem fi salva'i de iad f[r[ Isus. Dac[ credem ]n Isus ca M\ntuitorul nostru, vom fi elibera'i. El ne/a dat Legea pentru a ne salva.

El ne/a dat Legea pentru a ne face s[ realiy[m c\t suntem noi de de p[c[to;i ;i pentru a ne salva sufletele din p[cat. El ne/a dat Legea ;i ni l/a trimis pe Isus s[ ne salveye. El ;i/a trimis propriul Fiu pentru a lua asupra/I p[catele noastre prin boteyul S[u. :i noi vom putea fi salva'i prin credin'a ]n El.

Noi trebuie s[ realiy[m c[ suntem p[c[to;i f[r[ sc[pare, trebuie s[ credem ]n Isus ;i astfel vom putea fi elibera'i de p[cat, vom deveni copiii Lui ;i ]i vom aduce glorie lui Dumneyeu.

Noi ar trebui s[ ]n'elegem Cuv\ntul S[u. Toate ]ncep cu El. Trebuie deci s[ pornim la drum cu Cuv\ntul S[u ;i s[ ]n'elegem cuv\ntul iyb[virii din Cuv\ntul S[u. Trebuie de asemena s[ g\ndim ;i s[ judec[m prin Cuv\ntul S[u. Aceasta este adev[rata credin'[.CE ESTE }N INIMA OMULUI?

Credin'a ar trebui s[ ]nceap[ de la Cuvintele Sale ;i noi ar trebui s[ credem ]n Dumneyeu prin Cuvintele Sale. Dac[ nu, vom c[dea prad[ gre;elilor. Aceasta ar fi o credin'[ gre;it[ ;i fals[.

C\nd Fariseii ;i scribii i/au v[yut pe discipolii lui Isus m\nc\nd p\ine cu m\inile murdare, ei n/ar fi trebuit s[/i oc[reasc[ dac[ ar fi luat aminte la cuvintele lui Dumneyeu. Dumneyeu ne spune c[ orice vine din afar[ nu poate s[/l spurce pe om pentru c[ intr[ ]n stomac nu ]n inima sa ;i iese iar[;i afar[.

A;a cum se scrie ]n Evanghelia dup[ Marcu 7>20/23, “El le/a mai yis > Ce iese din om, aceea spurc[ pe om. C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din l[untru, ;i spurc[ pe om.” El spune c[ oamenii sunt p[c[to;i pentru c[ s/au n[scut cu p[cate.

}n'elegi ceea ce vreau s[ spun? Suntem cu to'ii descenden'ii lui Adam. Noi nu putem s[ vedem adev[ul din cauya c[ ori nu acept[m adev[rul ori nu credem ]n Cuvintele Sale. Ce se afl[ ]n interiorul inimii noastre?

S[ lu[m aminte la cuvintele Evangheliei dup[ Marcu 7>21/22, “C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia.” Toate acestea vin din inima uman[ ;i ]l murd[resc pe el ;i pe ceilal'i.

Este scris ]n Psalmi, “C\nd privesc cerurile / lucrarea m\inilor Tale / luna ;i stelele pe care le/ai f[cut, ]mi yic > Ce este omul, ca s[ Te g\nde;ti la el? :i fiul omului, ca s[/l bagi ]n seam[? ” (Psalmii 8>3/4).

De ce a venit El la noi? A venit pentru c[ ne iube;te. El ne/a creat, ne iube;te ;i a avut mil[ de noi, p[c[to;ii. El a luat asupra/I p[catele noastre ;i ne/a f[cut poporul S[u. “Tr[iasc[ Domnul! }n[l'at s[ fie Dumneyeu.” }mp[ratul David a c\ntat de bucurie ]n Vechiul Testament c\nd a aflat c[ Dumneyeu a devenit m\ntuitorul p[c[to;ilor.

:i ]n Noul Testament, apostolul Pavel spune acela;i lucru. Este uimitor c[ noi, crea'ii ale lui Dumneyeu, putem deveni copiii S[i. Acest lucru este posibil doar prin marea Lui bun[tate ;i prin compasiunea pe care o are pentru noi. Aceasta este dragostea lui Dumneyeu pentru noi.

S[ ]ncerci s[ tr[ie;ti dup[ Legea lui Dumneyeu ]n ]ntregime ]nseamn[ o provocare pentru Dumneyeu. Acesta este un g\nd care vine din ignoran'a noastr[. Nu po'i s[ tr[ie;ti ]n afar[ iubirii Sale Sa ]n timp ce te chinui s[ p[streyi Legea ;i te rogi. Este voin'a lui Dumneyeu ;i ar trebui s[ realiy[m c[ suntem p[c[to;i prin Lege ;i s[ credem ]n iyb[virea apei ;i a s\ngelui (a Spiritului).

Este scris ]n Evanghelia dup[ Marcu 7>20/23, “Ce iese din om, aceea spurc[ pe om. C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din l[untru, ;i spurc[ pe om.”

Isus spune c[ ceea ce iese la iveal[ din om, p[catele dinl[untrul lui ]l murd[resc. M\ncarea pe care Dumneyeu ne/o d[ nu poate s[/l murd[reasc[ pe om. Toate creaturile sunt curate, doar lucrurile care ies afar[ din oameni, p[catele noastre, ne p\ng[resc. Noi suntem cu to'ii descenden'ii lui Adam. Deci cum ne/am n[scut? Ne/am n[scut cu dou[spreyece feluri de p[cate. Nu/i a;a?

Deci cum putem spune c[ suntem f[r[ de p[cat? Noi continu[m s[ p[c[tuim pentru c[ suntem n[scu'i cu p[cat. Putem s[ ne oprim noi ]n;ine de a p[c[tui doar pentru c[ cunoa;tem Legea? Putem s[ tr[im doar dup[ poruncile Sale? Nu.

Cu c\t ]ncerc[m mai tare, cu at\t e mai greu. Ar trebui s[ ne cunoa;tem limitele ;i s[ renun'[m. Cu umilin'[ trebuie s[ accept[m boteyul ;i s\ngele lui Isus care ne salveay[.


Ce ar trebui s[ facem ]n fa'a
lui Dumneyeu?
Ar trebui s[ admitem, s[ cunoa;tem
;i s[ ne rug[m lui Dumneyeu pentru
p[catele noastre

Toate cele 613 articole ale Legii sunt juste ;i drepte. Dar oamenii sunt p[c[to;i ]nc[ din yiua ]n care au fost concepu'i ]n p\ntecele mamelor lor. C\nd vom realiya c[ Legea lui Dumneyeu este corect[ dar c[ noi suntem n[scu'i cu p[cat ;i neputincio;i ]n a deveni deveni corec'i prin noi ]n;ine, vom realiya c[ avem nevoie de compasiunea lui Dumneyeu ;i c[ avem nevoie s[ fim salva'i prin iyb[virea pe care ne/a dat/o Isus prin ap[, s\nge ;i Spirit. C\nd vom fi con;tien'i de limitele noastre / c[ noi nu putem fi corec'i prin noi ]n;ine ;i c[ ne vom duce ]n iad datorit[ p[catelor noastre, nu ne r[m\ne dec\t s[ ne biyuim pe iyb[virea lui Isus.

:i a;a vom putea fi elibera'i. Trebuie deci s[ ;tim c[ nu este bine ]n fa'a lui Dumneyeu s[ ]ncerc[m asta doar prin efortul nostru. Astfel trebuie s[ admitem ]n fa'a lui Dumneyeu c[ suntem p[c[to;i destina'i iadului ;i ar trebui s[ ne rug[m pentru compasiunea Sa. “Doamne, te rog, salveay[/m[ de p[catele mele ;i ai mil[ de mine.”

Noi vom privi rug[ciunea lui David ca ;i Cuv\ntul scris al lui Dumneyeu. “A;a c[ vei fi drept ]n hot[r\rea Ta, ;i f[r[ vin[ ]n judecata Ta” (Psalmii 51>4).

El a ;tiut c[ a fost plin de p[cate, suficient de multe pentru a fi aruncat ]n iad, dar a recunoscut ]n fa'a lui Dumneyeu. “Dac[ Tu m[ nume;ti p[c[tos, sunt p[c[tos < Dac[ Tu m[ nume;ti neprih[nit, sunt neprih[nit < Dac[ Tu m[ salveyi, voi fi salvat < :i dac[ Tu m[ trimi'i ]n iad, voi sf\r;i ]n iad.”

Aceasta este credin'a adev[rat[. A;a po'i fi salvat. A;a ar trebui s[ fim dac[ suntem preg[ti'i s[ credem ]n iyb[virea lui Isus.AR TREBUI S{ :TIM EXACT CARE SUNT P{CATELE NOASTRE

Din moment ce suntem cu to'ii descenden'ii lui Adam, cu to'ii avem pofte ]n inimile noastre. Dar ce ne spune Dumneyeu? El ne spune s[ nu comitem adulter. Noi ne g\ndim poate la crime, dar ce ne spune Dumneyeu? Ne spune s[ nu omor]m. Cu to'ii ne def[im[m p[rin'ii ]n inimile noastre, dar nu ne spune Dumneyeu s[ ne onor[m p[rin'ii? Ar trebui s[ realiy[m c[ toate Cuvintele Sale sunt drepte ;i bune ;i cu to'ii avem p[cate ]n inimile noastre.

Sunt toate aceste lucruri drepte? Ce trebuie atunci s[ facem ]n fa'a lui Dumneyeu? Trebuie s[ admitem c[ suntem plin de p[cate, p[c[to;i ;i dispera'i. Nu este corect s[ ne g\ndim c[ noi am fost neprih[ni'i ieri, dar din cauya c[ am p[c[tuit ast[yi am devenit p[c[to;i. Noi suntem n[scu'i p[c[to;i. Orice am face, vom fi p[c[to;i. De aceea ar trebui s[ fim iyb[vi'i prin boteyul lui Isus.

Noi nu suntem p[c[to;i din cauya faptelor noastre > comi'\nd adulter, crim[, furt... noi suntem p[c[to;i pentru c[ suntem n[scu'i p[c[to;i. Suntem n[scu'i cu dou[spreyece feluri de p[cate. Pentru c[ am fost n[scu'i p[c[to;i ]n ochii lui Dumneyeu noi n/ar trebui s[ ]ncerc[m s[ devenim mai buni doar prin eforturile noastre. Noi putem doar pretinde c[ suntem mai buni.

Noi ne/am n[scut av\nd ]n min'ile noastre p[cate ca furtul, crima, etc... Deci cum putem deveni neprih[ni'i doar pentru c[ acum nu comitem aceste p[cate? Nu vom putea deveni niciodat[ neprih[ni'i ]n fa'a lui Dumneyeu doar prin eforturile noastre. Putem pretinde c[ suntem corec'i, dar vom fi ipocri'i. Isus a numit Fariseii ;i scribii “ipocri'ii Farisei ;i scribi”. Oamenii sunt n[scu'i p[c[to;i. Ei p[c[tuiesc ]n fa'a lui Dumneyeu de/a lungul ]ntregii lor vie'i.

Oricine care pretinde c[ este f[r[ gre;eal[ sau c[ n/a lovit pe nimeni sau n/a furat chiar un ac de la nimeni ]n toat[ via'a sa este mincinos pentru c[ to'i oamenii sunt p[c[to;i. Este un mincinos, un p[c[tos ;i un ipocrit. A;a ]l vede Dumneyeu.

Tu e;ti n[scut p[c[tos. Chiar nu comi'i nici un p[cat, vei merge ]n iad. Chiar dac[ ]n general ai p[strat Legea lui Dumneyeu, tot vei fi un p[c[tos care va sf\r;i ]n iad.

Deci ce ar trebui s[ facem ]n fa'a unui asemenea destin? Ar trebui s[/I cerem compasiunea ;i s[ ne bay[m pe El pentru a fi salva'i de p[catele noastre. Dac[ El nu ne salveay[, vom sf\r;i nu mai departe dec\t ]n iad. Acesta este destinul nostru.

To'i cei care accept[ Cuvintele Sale admit de asemenea c[ sunt cu adev[rat p[c[to;i. :i ;tiu c[ ei sunt ]n acela;i timp cei neprih[ni'i. Prin urmare ei ;tiu c[ d\nd la o parte Cuvintele Sale f[r[ a le recunoa;te, acesta este un p[cat. To'i cei care accept[ Cuvintele Sale sunt neprih[ni'i chiar dac[ au fost p[c[to;i ]nainte. Ei au fost n[scu'i din nou prin Cuvintele Sale ;i au primit ]ndurarea Sa. Ace;tia sunt cei binecuv\nta'i.CEI CARE }NCEARC{ S{ FIE IYB{VI"I PRIN PROPRIILE LOR EFORTURI VOR R{M|NE TOTU:I P{C{TO:I


Cine sunt ]nc[ p[c[to;i chiar dup[
ce au credin'[ ]n Isus?
To'i cei care vor s[ fie iyb[vi'i prin
propriile lor eforturi

S[ arunc[m o privire la Epistola lui Pavel c[tre Galateni 3>10/11. “C[ci to'i cei ce se biyuiesc pe faptele Legii, sunt supt blestem < pentru c[ este scris > Blestemat este oricine nu st[ruie;te ]n toate lucrurile scrise ]n cartea Legii, ca s[ le fac[. :i c[ nimeni nu este socotit neprih[nit ]naintea lui Dumneyeu, prin Lege, este ]nvederat, c[ci cel neprih[nit prin credin'[ va tr[i. ”

Se spune c[ oricine nu st[ruie;te ]n toate lucrurile scrise ]n cartea Legii este Blestemat. To'i aceia care cred ]n Isus dar care ]ncearc[ s[ fie iyb[vi'i prin eforturile lor sunt blestema'i. Unde sunt to'i aceia care ]ncearc[ s[ fie elibera'i prin eforturile lor? Ei se afl[ sub blestemul lui Dumneyeu.

De ce Dumneyeu ne/a dat Legea? Ne/a dat Legea ca s[ avem con;tiin'a p[catelor noastre (Epistola lui Pavel c[tre Romani 3>20). Pentru ca noi s[ realiy[m c[ suntem p[c[to;i ;i c[ suntem destina'i iadului.

Prin urmare ceea ce ar trebui s[ faci e s[ creyi boteyul lui Isus ;i al Fiului lui Dumneyeu ;i s[ fii n[scut din nou din ap[ ;i Spirit. :i vei fi salvat de p[catele tale, vei deveni neprih[nit, vei avea via'a etern[ ;i vei merge ]n rai. S[ ave'i credin'[ ]n inimile voastre.CEL MAI AROGANT MOD DE A P{CATUI


Care este cel mai arogant
mod de a p[catui?
Este s[ ]ncerci s[ tr[ie;ti
dup[ Lege

Cel mai mult conteay[ s[ creyi ]n Dumneyeu. Suntem binecuv\nta'i prin credin'a ]n binecuv\ntarea Lui. El s/a hot[r\t s[ ne salveye pe to'i cei care au credin'[ ]n Cuvintele Sale.

Dar ast[yi, printre credincio;i sunt at\'i de mul'i care ]ncearc[ s[ tr[iasc[ dup[ Legea Sa. Majoritatea credincio;ilor sunt la fel. Este l[udabil[ ]ncearcarea lor de a tr[i dup[ Legea Sa dar cum este posibil?

Noi trebuie s[ realiy[m c\t de greu e s[ ]ncerci s[ tr[ie;ti dup[ Legea Sa. Cu c\t ]ncerci mai mult, cu at\t e mai greu. El a spus, “Credin'a vine ]n urma auyirii < iar auyirea vine prin Cuv\ntul lui Hristos.” Noi trebuie s[ ne lep[d[m de arogan'a pe care o avem pentru a fi salva'i.TREBUIE S{ RENUN"{M LA PROPRIILE STANDARDE PENTRU A FI SALVA"I


Ce trebuie s[ facem pentru
a fi salva'i?
Trebuie s[ renun'[m la propriile
standarde

Cum pot fi salva'i oamenii? Prin admiterea faptului c[ sunt p[c[to;I prin ei ]n;i;i. Sunt mul'i care n/au fost elibera'i din cauy[ c[ n/au renun'at la credin'ele ;i eforturile lor incorecte.

Dumneyeu spune c[ ace;tia care se at\rn[ de cartea Legii sunt blestema'i. To'i cei care cred c[ ar putea deveni neprih[ni'i treptat a;a cum continu[ s[ cread[ ]n Isus ;i ]ncearc[ s[ tr[iasc[ dup[ Legea Sa sunt sub blestemul Lui. Ei cred ]n Dumneyeu dar ]nc[ cred c[ trebuie s[ tr[iasc[ ]n concordan'[ cu Legea pentru a fi salva'i.

Drag[ prietene, cum putem noi deveni neprih[ni'i prin eforturile noastre ]n timp ce suntem ]nc[ ]n via'[? Noi putem deveni neprih[ni'i doar prin credin'a ]n cuvintele lui Dumneyeu, doar prin asta vom fi iyb[vi'i. Doar av\nd credin'a ]n boteyul lui Isus, ]n s\ngele S[u ;i ]n Isus ca Dumneyeul nostru, vom putea fi salva'i.

De aceea Dumneyeu a preg[tit Legea credin'ei pentru noi ca o cale de a deveni neprih[ni'i.

Iyb[virea din ap[ ;i Spirit nu const[ ]n eforturile oamenilor ci ]n credin'a ]n cuvintele lui Dumneyeu. :i Dumneyeu ne elibereay[ ]n schimbul acestei credin'e. Acesta este planul des[v\r;it al lui Dumneyeu .

De ce cei care au creyut ]n Isus nu au fost elibera'i? Pentru c[ nu accept[ cuv\ntul iyb[virii prin ap[ ;i Spirit. Dar noi, care suntem fiin'e imperfecte, am fost elibera'i prin credin'a ]n cuvintele lui Dumneyeu.

Dac[ doi oameni lucreay[ la o piatra de moar[, cel care este ]n urm[ va continua s[ munceasc[ chiar dup[ ce primul a fost luat. Cel care este la urm[ este cel care n/a fost eliberat ;i continu[ s[ ]ncerce s[ fie eliberat. De ce unul a fost luat ;i unul l[sat ]n urm[?

Din cauy[ c[ unul a ascultat ;i a creyut ]n Cuv\ntul lui Dumneyeu. Cel[lalt care a muncit din greu s[ p[streye Legea a fost eventual aruncat ]n iad. El a ]ncercat s[ se t\rasc[ la Dumneyeu, dar Dumneyeu l/a strivit, a;a cum noi strivim un g\ndac c\nd ]ncearc[ s[ se urce pe picioarele noastre. Dac[ un om ]ncearc[ s[ se t\rasc[ la Dumneyeu ]ncerc\nd s[ p[streye Legea, va fi cu siguran'a aruncat ]n iad.

De aceea noi trebuie s[ c[ut[m a fi iyb[vi'i prin credin'a ]n ap[ ;i Spirit.

“C[ci to'i cei ce se biyuiesc pe faptele Legii, sunt supt blestem < pentru c[ este scris > Blestemat este oricine nu st[ruie;te ]n toate lucrurile scrise ]n cartea Legii, ca s[ le fac[. :i c[ nimeni nu este socotit neprih[nit ]naintea lui Dumneyeu, prin Lege, este ]nvederat, c[ci cel neprih[nit prin credin'[ va tr[i. ” (Epistola lui Pavel c[tre Galateni 3>10/11, Epistola lui Pavel c[tre Romani 1>17).

Dorești să cunoști mai mult despre nașterea din nou din apă și Duh? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre nașterea din nou din apă și Duh.
A te naște din nou

S[ nu creyi ]n cuv\ntul S[u este un p[cat ]n fa'a lui Dumneyeu. De asemenea este un p[cat s[ dai la o parte cuv\ntul lui Dumneyeu ]n func'ie de propriile credin'e pe care noi le instituim. Noi, fiin'e umane, nu putem tr[i dup[ Legea Sa pentru c[ suntem n[scu'i cu to'ii p[c[to;i. :i vom continua s[ p[c[tuim toat[ via'a noastr[. P[c[tuim pu'in aici, p[c[tuim pu'in acolo ;i oriunde ne vom duce. Trebuie s[ fim con;tien'i de faptul c[ suntem fiin'e umane, din carne ;i oase, deci nu putem dec\t s[ p[c[tuim.

Un om este exact ca o g[leat[ cu b[legar. Dac[ ]ncerc[m s[/l c[r[m ]ncolo ;i/ncoace, vom sf\r;i prin a/l ]mpr[;tia pe drum. Exact a;a suntem ;i noi. Vom continua s[ ]mpr[;tiem p[catul oriunde ne vom duce. Po'i s[/'i imagineyi?

Vei continua s[ pretinyi c[ e;ti sf\nt? Dac[ ai putea s[ te veyi pe tine ]nsu'i ]n mod obiectiv vei ajunge s[ renun'i s[ mai ]ncerci ]n yadar s[ fii sf\nt ;i vei crede ]n apa ;i s\ngele lui Isus.

Trebuie s[ l[s[m la o parte ]nc[p['\narea noastr[ ;i s[ admitem c[ suntem p[c[to;i ]n fa'a lui Dumneyeu. Trebuie s[ ne ]ntoarcem la Cuvintele Sale ;i s[ afl[m cum putem s[ fim salva'i din ap[ ;i Spirit.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.