Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Oamenii sunt N[scu'i P[c[to;i(Evanghelia dup[ Marcu 7>20/23)

“El le/a mai yis > Ce iese din om, aceea spurc[ pe om. C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din l[untru, ;i spurc[ pe om.”OMUL ESTE CONFUY :I TR{IE:TE DUP{ PROPRIILE ILUYII


Cine este cel mai probabil s[
fie salvat?
Cel care se crede cel mai mare
p[c[tos din lume

}nainte de a continua, a; dori s[ pun o ]ntrebare. Ce creyi despre tine ]nsu'i? Creyi c[ e;ti bun sau r[u? Ce creyi?

To'i oamenii tr[iesc dup[ iluyiile sau visurile lor. Probabil nu e;ti at\t de r[u pe c\t creyi sau at\t de bun pe c\t creyi.

Deci a c[rui credin'[ creyi tu c[ este mai bun[? A celor care cred despre ei ]n;i;i c[ sunt buni sau cei care cred c[ sunt r[i?

Sunt cei din urm[. Ace;tia sunt cel mai probabil cei care o s[ fie salva'i. Cei care au p[c[tuit mai mult sau cei care au doar c\teva p[cate? Cei cu multe p[cate vor fi probabil cei elibera'i pentru c[ ei ;tiu c[ sunt ni;te p[c[to;i. Ei sunt cei care pot primi iyb[virea preg[tit[ de Isus.

Dac[ ne privim cu aten'ie vom putea observa c[ suntem plini de p[cate. Ce este omul? Omul este ‘s[m\n'ar[uf[c[torilor.’ }n Isaia 59, se spune c[ inima oamenilor este locul unde s[l[;luiesc o gr[mad[ de g\nduri necurate. Dar mul'i nu sunt de acord. Definind omul ca ‘s[m\n'a r[uf[c[torilor’ aceasta este defini'ia corect[. Nu trebuie dec\t s[ arunc[m o privire cinstit[ asupra noastr[ pentru ca s[ ajungem la concluyia c[ suntem ni;te p[c[to;i. Cei care sunt cinsti'i cu ei ]n;i;i vor ajunge la aceast[ concluyie.

Dar se pare c[ nu sunt mul'i cei care admit sunt plini de p[cate. Ceilal'i tr[iesc confortabil din cauy[ c[ nu se consider[ a fi p[c[to;i. :i pentru c[ noi p[c[tuim, am dat na;tere unei civiliya'ii p[c[toase. Dac[ n/ar fi at\t de mul'i cei ce care neag[ acest lucru, ar fi trebuit s[ le fie ru;ine s[ p[c[tuiasc[. Dar din cauy[ c[ majoritatea sunt la fel ca ei, nu se simt ru;ina'i de ei ]n;i;i.

Dar con;tiin'a lor ;tie acest lucru. Oricine are o con;tiin'[ ]i va spune, “este ru;inos”. Adam ;i Eva s/au ascuns ei ]n;i;i printre copaci dup[ ce au p[c[tuit. }n yilele noastre mul'i p[c[to;i se ascund ]n spatele unei culturi detestabile / o cultur[ a p[catului. Ei se ascund pe ei ]n;i;i printre ceilal'i p[c[to;i ca s[ evite judecata lui Dumneyeu.

Oamenii sunt indu;i ]n eroare de propriile lor vise. Sunt unii care se consider[ mai sfin'i dec\t al'ii. De multe ori 'ip[ ofensa'i, “Cum poate un om s[ fac[ a;a ceva? Cum poate un fiu s[ fac[ a;a ceva p[rin'ilor s[i?” Ei cred c[ nu ar putea s[ fac[ acelea;i lucruri.

Dragi prieteni, e at\t de greu s[ cunoa;tem natura uman[. Dac[ vrem s[ fim iyb[vi'i ar trebui mai ]nt\i s[ ne cunoa;tem cu adev[rat pe noi ]n;ine. Este un proces care dureay[, iar mul'i dintre noi nu vor g[si aceast[ iyb[vire poete nici ]n yiua mor'ii lor.CUNOA:TE/TE PE TINE }NSU"I


Cum poate un om s[ tr[iasc[ dac[
nu se cunoa;te pe el ]nsu;i?
El tr[ie;te ]ncerc\nd s[ se ascund[
pe el ]nsu;i

Uneori c\nd privim pe cineva ne putem da seama dac[ acea persoan[ se cunoa;te cu adev[rat. Socrate spunea, “Cunoa;te/te pe tine ]nsu'i.” Unii oameni nu ;tiu ce este ]n inima lor. Criminali, ho'i, r[ut[cio;i, vicleni, pref[cu'i, ]n;el[tori, etc...

El are veninul unui ;arpe ]n inima lui dar vobe;te despre bun[tate. }nseamn[ c[ el nu ];i d[ seama c[ s/a n[scut p[c[tos. Sunt o mul'ime de oameni care nu se cunosc ;i nu se uit[ la ei ]n;i;i. Ace;tia se p[c[lesc singuri ;i tr[iesc ]nv[lui'i ]n propriile lor decep'ii. Se ]ndreapt[ ei singuri spre iad unde vor merge datorit[ propriilor lor decep'ii.OAMENII CONTINU{ S{ P{CATUIASC{ DE/A LUNGUL }NTREGII LOR VIE"I


De ce se duc ]n iad?
Din cauya c[ nu se cunosc
pe ei ]n;i;i

S[ arunc[m o privire asupra Evangheliei dup[ Marcu 7>20/23.“C[ci dinl[untru, din inima oamenilor, ies g\ndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furti;agurile, l[comiile, vicle;ugurile, ]n;el[ciunile, faptele de ru;ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din l[untru, ;i spurc[ pe om.” Inima uman[ este plin[ de g\nduri necurate ]nc[ din yiua ]n care a fost conceput.

S[ presupunem c[ inima uman[ este f[cut din sticl[ ;i umplut[ p\n[ la margine cu un lichid murdar, ;i anume p[catele noastre. Ce s/ar ]nt\mpla dac[ oamenii mi;c[ sticla ]nainte ;i ]napoi? Bine]n'eles c[ lichidul murdar (p[catul) s/ar ]mpr[;tia peste tot. Dup[ cum se mi;c[ lichidul a;as/ar ]mpr[;tia p[catele, necontenit.

Noi, plini de p[cate, ne tr[im vie'ile ]n acela;i mod. }mpr[;tiem p[catul oriunde ne ducem. :i vom continua s[ p[c[tuim de/a lungul ]ntregii noastre vie'i pentru c[ suntem p[cato;i.

Problema este c[ noi nu realiy[m c[ suntem plini de p[cate ;i c[ suntem s[m\n'a p[catului. Suntem plini de p[cate ;i avem p[catul ]n inimile noastre. Asta este de fapt fiin'a uman[.

Aceste p[cate sunt gata s[ se ]mpr[;tie oriunde. P[catul omului este c[ el crede c[ nu este p[c[tos ci ceilal'i din jurul lui ]l fac s[ p[catuiasc[ ;i astfel c[ vina nu este a lui.

Iar c\nd p[catuie;te, crede c[ tot ceea ce poate face este s[ cure'e acel p[cat. El continu[ s[ ;tearg[ p[catul oriunde/l ]mpr[;tie, spun\ndu/;i ]n sinea lui c[ nu este gre;eala lui. Dar dac[ cur['[m ce am p[c[tuit, asta ]nsemn[ c[ nu vom mai p[c[tui din nou? Ar trebui s[ continu[m s[ ;tergem mereu ;i mereu.

C\nd paharul este plin de p[cat, va continua s[ se ]m-pr[;tie. Chiar dac[ ;tergem mereu pe dinafar[ asta nu e de nici un folos at\ta timp c\t ]nl[untrul nostru suntem plini de p[cate.

Omul este n[scut at\t de plin de p[cate c[ inima lui nu va fi niciodat[ goal[ indiferent c\t de multe p[cate ]mpr[;tiem de/a lungul vie'ii noastre. :i, ]n plus, noi vom continua s[ p[c[tuim toat[ via'a noastr[.

C\nd un om nu/;i d[ seama c[ este ]ntr/adev[r plin de p[cate, el ]ncearc[ s[ se ascund[ pe el ]nsu;i. P[catul este ]n inima oamenilor ;i nu va disp[rea ;terg\ndu/l pe din dinafar[. El ]mpr[;tie pu'in ;i ;terge pu'in ;i apoi iar[;i ]mpr[;tie pu'in ;i iar[;i ]ncearc[ s[ ;tearg[ / va continua s[ cread[ c[ dac[ continu[ s[ ;tearg[ de fiecare dat[ c\nd ]mpr[;tie va fi curat / dar ;i data viitoare va ]mpr[;tia din nou p[catul ;i data viitoare din nou ;.a.m.d.

C\t timp creyi c[ va continua s[ fac[ a;a? P\n[ ]n yiua mor'ii. Mul'i p[c[tuim p\n[/n yiua mor'ii. De aceea noi trebuie s[ credem ]n Isus pentru a fi iyb[vi'i. :i pentru a fi iyb[vi'i, noi trebuie s[ ne cunoa;tem pe noi ]n;ine.


Cine/l poate primi
recunosc[tor pe Isus?
P[c[to;ii care admit c[ au
f[cut mult r[u

S[ yicem c[ sunt doi oameni care pot fi comparați cu dou[ pahare pline cu un lichid murdar. Ambele pahare sunt pline de p[cate. Unul se prive;te ;i spune, “Oh, sunt at\t de p[c[tos.” Apoi renun'[ s[ caute pe cineva care/l poate ajuta. Cel[lalt crede c[ nu este at\t de r[u. Nu poate vedea mul'imea p[catelor pe care le are ;i g\nde;te c[ nu este at\t de r[u. Toat[ viața acesta va ]ncerca s[/;i spele p[catele.Va sp[la ]ntr/o parte ;i apoi ]n cealalt[ parte... ;i iar[;i se mut[ ]n cealalt[ parte, ;.a.m.d...

Sunt at\t de mul'i cei care ]ncearc[ s[ tr[iasc[ cu aten'ie de/a lungul ]ntregi lor vie'i, s[ fie aten'i ;i s[ nu p[c[tuiasc[. Dar p\n[ la urm[ ;i ei vor ]mpr[;tia p[catul. Din moment ce ei au p[catul ]n inimile lor, la ce folos s[ fie mai atenți? Mai mult[ atenție nu ne va conduce mai aproape de rai. ‘Mai mult[ atenție’ ne poate conduce foarte bine spre iad.

Dragi prieteni, ‘aceast[ atenție’, acest fapt, poate conduce doar c[tre iad. C\nd sunt at\t de aten'i, p[catele lor poate nu se vor ]mpr[;tia at\t de mult. Dar ei ]nc[ sunt ni;te p[c[to;i deghiya'i.

Ce se afl[ ]n inima oamenilor? P[cat? Imoralitate? Da! G\nduri necurate? Da! Furt? Da! Arogan'[? Da!

Noi suntem con;tien'i de p[catele c\nd ne vedem ac'ion\nd ca ni;te oameni p[c[to;i ;i slabi f[r[ s[ ne fi ]nv['at nimeni s[ facem a;a. Dar poate acest lucru nu este at\t de evident c\nd suntem tineri.

Dar cum este c\nd devenim mai b[tr\ni? Dup[ ce trecem de liceu, colegiu, ;.a.m.d... treptat ajungem s[ vedem ]n interiorul nostru. Corect? Iar atunci va fi imposibil s[ ne mai ascundem. Corect? Dar vom continua s[ ]mpr[;tiem p[catul. :i ne vom c[i. “N/ar trebui s[ fac asta.” Dar pur ;I simplu nu ne putem schimba. De ce? Pentru c[ fiecare din noi ne na;tem cu aceste p[cate.

Nu ne vom elibera de povara lor dac[ vom fi mai aten'i. Este necesar s[ fim con;tien'i de p[catele noastre pentru a fi complet iyb[vi'i. Doar p[c[to;ii care cu recuno;tin'[ accept[ iyb[virea preg[tit[ de Isus pot fi salva'i.

Cei care cred despre ei ]n;i;i c[ “N/am f[cut at\t de mult r[u ;i n/am p[c[tuit at\t de mult” ]n loc s[ cread[ c[ Isus a luat toate p[catele lor, ace;tia vor sf\r;i ]n iad. :i trebuie s[ ;tim c[ noi avem o mul'ime de p[cate ]n sufletul nostru. Pentru c[ a;a am fost n[scu'i.

Dac[ g\nde;ti, “N/am f[cut at\t de mult de r[u, cred c[ a; putea fi iyb[vit pentru acest p[cat,”ai fi eliberat de p[cat? Niciodat[.

Singurul care poate fi iyb[vit este acela care recunoa;te c[ este p[c[tos. Acela care crede c[ Isus a luat asupra/I toate p[catele lui prin boteyul ]n apa Iordanului ;i le/a ;ters prin r[stignirea Sa pe Cruce.

Indiferent c[ noi suntem elibera'i sau nu, ne tr[im cu to'ii via'a noastr[ ca pe un fel de iluyie. Dar, noi trebuie s[ fim con;tien'i c[ a;a suntem noi, p[c[to;i. :i vom putea fi elibera'i crey\nd c[ Isus a sp[lat toate p[catele noastre.DUMNEYEU NU/I VA ELIBERA PE CEI

“PU"IN P{CATO:I”


Cine este acela care scade
]n ochii lui Dumneyeu?
Cel care cere iertare pentru p[catele
sale ]n fiecare yi

Dumneyeu nu/i elibereay[ pe cei “pu'in p[cato;i”. El nici m[car nu arunc[ o privire c[tre cei care spun, “Dumneyeule, am doar acest p[cat mic.” Cei la care vegheay[ sunt cei care spun, “Dumneyeule, sunt plin de p[cate. :i m[ duc ]n iad. Te rog salveay[/m[.” Cei care ];i recunosc din plin p[catele sunt cei care spun, “Dumneyeule, pot fi salvat doar dac[ Tu m[ salveyi. Nu pot s[ m[ mai rog cu poc[in'[ pentru c[ oricum voi p[c[tui din nou. Te rog salveay[/m[.”

Dumneyeu ]i salveay[ pe cei care depind de El ]n ]ntregime. :i eu am ]ncercat. Rug[ciunea poc[in'elor nu ne salveay[ de p[cat. “Dumneyeule, ai mil[ de mine ;i salveay[/m[ de p[cat.” Cei care se roag[ ca acesta vor fi salva'i. Cei care cred ]n iyb[virea lui Dumneyeu, ]n boteyul lui Isus de c[tre Ioan Botey[torul, aceia vor fi salva'i.

Dumneyeu ]i elibereay[ doar pe aceia care recunosc c[ sunt p[c[to;I, progenituri ale p[catului. Cei care spun, “Am comis un mic p[cat. Te rog iart[/m[ ;i elibereay[/m[ de el”, sunt ]nc[ p[c[to;i ;i Dumneyeu nu/i poate salva. Dumneyeu ]i salveay[ doar pe aceia care recunosc c[ sunt doar ni;te p[c[to;i.

}n Isaia 59>1/2, este scris, “Nu, m\na Domnului nu este prea scurt[ ca s[ m\ntuiasc[, nici urechea Lui prea tare ca s[ aud[, ci nelegiuirile voastre pun un yid de desp[r'ire ]ntre voi ;i Dumneyeul vostru < p[catele voastre v[ ascund Fa'a Lui ;i/L ]mpiedec[ s[ v/asculte!”

Pentru c[ suntem n[scu'i p[c[to;i, Dumneyeu nu ne poate privi cu mil[ deplin[. Nu este din cauya c[ m\na Lui este prea scurt[ sau c[ urechea Lui este prea tare s[ ne poat[ auyi rug[ciunea ]ntru iertarea Sa.

Dumneyeu ne spune, “Nelegiuirile voastre pun un yid de desp[r'ire ]ntre voi ;i Dumneyeul vostru< p[catele voastre v[ ascund Fa'a Lui ;i/L ]mpiedec[ s[ v/asculte!” Pentru c[ avem at\t de mult p[cat ]n inima noastr[, nu putem intra ]n rai chiar dac[ u;ile sunt larg deschise.

Dac[ un om, plin de p[cate, cere iertarea de fiecare dat[ c\nd p[c[tuie;te, Dumneyeu ar ]nsemna s[/l omoare pe Fiul Lui ]n mod repetat oridecâte ori cineva p[c[tuie;te. Iar Dumneyeu nu vrea a;a ceva. El spune, “Nu veni la Mine de fiecare dat[ cu p[catele tale. "i/am trimis pe Fiul Meu s[ te elibereye de toate p[catele tale. Tot ce trebuie s[ ]n'elegi tu este faptul c[ El te/a eliberat de toate p[catele cu adev[rat. Apoi, s[ creyi ]n evanghelia iyb[virii pentru a fi salvat. Aceasta este cea mai mare dovad[ a iubirii pe care Eu o ar[t crea'iilor mele .”

Acest lucru ni/l spune Domnul. “Creyi ]n Fiul Meu ;i vei fi eliberat. Eu, Dumneyeul vostru, am trimis pe singurul Meu Fiu s[ isp[;easc[ pentru toate p[catele ;i nedrept['ile voastre. Creyi ]n Fiul Meu ;i vei fi salvat.”

Cei care nu se cunosc pe ei ]n;i;i c[ sunt ni;te p[cato;i, aceia doar cer iertare pentru p[catele lor m[runte. Ei vin ]n fa'a lui Dumneyeu f[r[ a cunoa;te mul'imea de p[cate comise de ei ;i se roag[, “Te rog, iart[/m[ pentru acest mic p[cat. Nu voi mai p[c[tui din nou.”

}n acest fel, ei ]ncearc[ s[/L ]n;ele pe Dumneyeu. Noi nu p[c[tuim doar o dat[ ci continuu p\n[/n yiua mor'ii noastre. Ei ar trebui s[ continue s[ cear[ iertarea p\n[ ]n ultima yi a vie'ii lor.

Iertarea pentru un p[cat minor, nu poate fi de mare folos pentru c[ noi p[catuim yilnic de/a lungul ]ntregii noastre vie'i ;i p\n[ ]n yiua mor'ii. Deci singura cale prin care putem fi elibera'i de p[cate este trecerea tuturor p[catelor noastre asupra lui Isus.


Ce este omul?
Un mare p[c[tos

}n Biblie stau scrise toate p[catele oamenilor. }n Isaia 59>3/8, “C[ci m\inile v[ sunt m\njite de s\nge, ;i degetele de nelegiuiri < buyele voastre spun minciuni, ;i limba voastr[ vorbe;te nelegiuiri. Nici unuia nu/i place dreptatea, nici unul nu se judec[ cu dreptate< ei se biyuiesc pe lucruri de;erte ;i spun neadev[ruri, y[mislesc r[ul, ;i nasc nelegiuirea. Clocesc ou[ de basilic ;i 'es p\nye de p[ianjen. Cine m[n\nc[ din ou[le lor, moare< ;i dac[ se sparge vreunul, iese o n[p\rc[. P\nyele lor nu slujesc la facerea hainelor, ;i nu pot s[ se acopere cu lucrarea lor< c[ci lucr[rile lor sunt ni;te lucr[ri nelegiuite, ;i ]m m\inile lor sunt fapte de s\lnicie. Picioarele lor alearg[ spre r[u, ;i se gr[besc s[ verse s\nge nevinovat< g\ndurile lor sunt g\nduri nelegiuite, pr[p[dul ;i nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea p[cii, ;i ]n c[ile lor nu este dreptate< apuc[ pe c[r[ri sucite > oricine umbl[ pe ele, nu cunoa;te pacea.”

M\inile oamenilor sunt p\ng[rite de nedrept['i ;i tic[lo;ii fiind ]n slujba r[ului de/a lungul ]ntregii vie'i. Orice facem este r[u. Iar limba noastr[ ‘spune minciuni.’ Orice iese din gura noastr[ este mincin[.

“Ori de c\te ori spune o minciun[, vorbe;te din ale lui”(Evanghelia dup[ Ioan 8>44). Cei care nu s/au n]scut din nou obi;nuiesc s[ spun[, “}'i spun adev[rul... Pe cuv\nt c[ spun adev[rul. Ceea ce spun este adev[rat...” Dar toate pot fi minciuni. A;a cum este scris. “Ori de c\te ori spune o minciun[, vorbe;te din ale lui.”

Oamenii cred ]n cuvinte goale ;i vorbesc minciuni. Oamenii concep r[ul ;i sus'in nedreptatea. Oamenii clocesc ou[le de viper[ ;i 'es casa p[ianjenilor. Dumneyeu spune, “Cine m[n\nc[ din ou[le lor, moare< ;i dac[ se sparge vreunul, iese o n[p\rc[.” El spune c[ exist[ ou[ de viper[ ]n inima noastr[. Ou[ de viper[! Acesta este r[ul din inima ta.S[ fii iyb[vit prin credin'a ]n evanghelia apei ;i a s\ngelui!

Dorești să cunoști mai mult despre nașterea din nou din apă și Duh? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre nașterea din nou din apă și Duh.
A te naște din nou

De c\te ori ]ncepeam s[ vorbesc despre Dumneyeu, erau oameni care spuneau, “Oh, drag[. Te rog, nu/mi vorbi de Dumneyeu. Oric\nd ]ncerc s[ fac ceva, v[d numai p[cate ]n jurul meu. Pur ;i simplu p[catele vin din mine. Nu pot s[ fac un pas f[r[ ca p[catele s[ vin[ cu mine oriunde. Nu pot s[ fac nimic. Sunt plin de p[cate. A;a c[, te rog, nu/mi mai vorbi de Dumneyeu.”

Aceste persoane cu siguran'[ ;tiu c[ sunt mari p[c[to;i, dar ei nu ;tiu c[ evanghelia ]i poate salva. Cei care se cunosc pe ei ]n;i;i ca p[c[to;i pot fi salva'i.

De fapt, to'i suntem la fel. To'i ]mpr[;tiem p[catul. Iar p[catele dau pe dinafar[ pentru c[ suntem prea plini de ele. Mijlocul prin care cineva at\t de p[c[tos poate fi salvat este puterea lui Dumneyeu. Nu este uimitor? Cei care p[c[tuiesc se pot sim'i sup[ra'i, ferici'i, confortabili... ;i pot fi salva'i doar prin Domnul Isus. Isus a venit pentru ca ace;ti oameni s[ poat[ fi salva'i.

El te/a iyb[vit complet de toate p[catele tale. Cunoa;te/te pe tine ]nsu'i ca un mare p[c[tos ;i vei fi  salvat.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.