Cărţi creştine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul şi Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărţi creştine gratuite cărţi electronice creştine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Eterna Iyb[vire(Evanghelia dup[ Ioan 8>1/12)

“Isus S/a dus la muntele M[slinilor. Dar dis de diminea'[, a venit din nou ]n Templu < ;i tot norodul a venit la El. El a ;eyut jos, ;i/i ]nv['a. Atunci c[rturarii ;i Fariseii I/au adus o femeie prins[ ]n preacurvie. Au pus/o ]n mijlocul norodului, ;i au yis lui Isus > }nv['[torule, femeia aceasta a fost prins[ chiar c\nd s[v\r;ea preacurvia. Moise, ]n Lege, ne/a poruncit s[ ucidem cu pietre pe astfel de femei > Tu dar ce yici? Spuneau lucurul acesta ca s[/L ispiteasc[ ;i L/a poat[ ]nvinui. Dar Isus S/a plecat ]n jos, ;i scria cu degetul pe p[m\nt. Fiindc[ ei nu ]ncetau s[/L ]ntrebe, El S/a ridicat ]n sus, ;i le/a yis > Cine dintre voi este f[r[ p[cat, s[ arunce cel dint\i cu piatra ]n ea. Apoi S/a plecat iar[;i, ;i scria cu degetul pe p[m\nt. C\nd au auyit ei cuvintele acestea, s/au sim'it mustra'i de cugetul lor, ;i au ie;it afar[, unul c\te unul, ]ncep\nd de la cei mai b[tr\ni, p\n[ la cei din urm[. :i Isus a r[mas singur cu femeia, care st[tea ]n mijloc. Atunci S/a ridicat ]n sus < ;i, c\nd n/a mai v[yut pe nimeni dec\t pe femeie, Isus i/a yis > Femeie, unde sunt p\r\;ii t[i? Nimeni nu te/a os\ndit? Nimeni, Doamne, I/a r[spuns ea. :i Isus i/a yis > Nici Eu nu te os\ndesc. Du/te, ;i s[ nu mai p[c[tuie;ti. Isus le/a vorbit din nou, ;i a yis > Eu sunt Lumina lumii < cine M[ urmeay[ pe Mine, nu va umbla ]n ]ntunerec, ci va avea lumina vie'ii.”


C\te p[cate a sp[lat Isus?
Toate p[catele lumii

Isus ne/a dat iyb[virea etern[. Nu exist[ cineva ]n aceast[ lume care s[ nu poat[ fi iyb[vit prin credin'a ]n Isus ca ;i M\ntuitorul S[u. El ne/a eliberat pe to'i. Marea suferin'[ a unora din cauya p[catelor lor este pentru c[ ei nu ]n'eleg c[ Isus ne/a eliberat de toate acestea prin boteyul S[u.

Cu to'ii ar trebui s[ cunoa;tem ;i s[ credem ]n secretul salv[rii. Isus a ;ters toate p[catele noastre prin boteyul S[u, a fost judecat pentru ele ;i a murit pe Cruce pentru noi.

Ar trebui s[ creyi ]n salvarea apei ;i a Spiritului, eterna iyb[vire de toate p[catele. Ar trebui s[ creyi ]n mare Lui iubire care deja te/a f[cut un om curat ;i credincios. S[ creyi ]n ceea ce a f[cut El pentru salvarea noastr[ prin boteyul ]n apa Iordanului ;i r[stignirea pe Cruce.

De asemenea Isus a cunoscut toate p[catele noastre l[untrice. Anumi'i oameni au o concep'ie gre;it[ ;i exist[ lucruri pe care nu le ]n'eleg despre p[cat. Ei cred c[ exist[ anumite p[cate care nu pot fi iyb[vite. Dar Isus ne/a iyb[vit de toate p[catele. De toate, f[r[ nici o excep'ie.

Nu exist[ nici un p[cat ]n aceast[ lume care s[ fi fost l[sat la o parte. Iar pentru c[ El a ;ters toate p[catele lumii, nu exist[ nici un p[c[tos. Cuno;ti evanghelia care te elibereay[ de toate p[catele tale, chiar ;i de cele viitoare? Trebuie doar s[ creyi ;i vei fi salvat. ]ntoarce/te la gloria lui Dumneyeu.FEMEIA CARE A FOST PRINS{ COMI"|ND ADULTER


C\'i oameni din lume
comit adulter?
To'I

}n Evanghelia dup[ Ioan, capitolul 8, se vorbe;te despre o femeie care a fost prins[ comi'\nd adulter. S[ vedem cum a fost salvat[ de Isus ;i s[ ]mp[rt[;im ;i noi ]ndurarea de care s/a bucurat. Nu exager[m dac[ spunem c[ toate fiin'ele umane comit adulter pe parcursul vie'ii lor. Fiecare suflet p[c[tuie;te.

Poate nu pare a;a pentru c[ noi comitem adulterul dar ne g\ndim c[ de fapt acesta nu este adulter. De ce? Pentru c[ suntem ]nconjura'i destul de mult de aceste fapte ]n via'a de yi cu yi ]nc\t nu le mai consider[m adulter.

M/am g\ndit la acea femeie ]ncerc\nd s[/mi dau seama dac[ exist[ careva dintre noi care nu a comis adulter. Nu exist[ nimeni care s[ nu fi comis adulter exact ca ;i femeia care a fost prins[ asupra faptului. To'i am comis adulter. Numai pretindem c[ nu este adev[rat.

Creyi c[ nu am dreptate? Nu cred c[ gre;esc. Prive;te cu aten'ie ]n jurul t[u. Oricine de pe fa'a p[m\ntului a comis acest fapt. Oamenii comit adulter ;i ]n timp ce se uit[ la femei insistent pe strad[, ]n g\ndurile ;i faptele lor, oric\nd ;i oriunde.

Dar nu/;i dau seama de ceea ce fac. Exist[ o mul'ime de oameni care nu realiyeat[ acest lucru p\n[/n yiua mor'ii lor, ei nu realiyeay[ c[ au comis nenum[rate adultere de/a lungul ]ntregii lor vie'i. To'i oamenii comit adulter ]n mintea lor sau prin faptele lor. Nu face acest lucru parte din via'a noastr[?

E;ti sup[rat? Acesta este adev[rul. Doar c[ noi ]l ascundem pentru c[ ne sim'im ru;ina'i. }n yilele noastre to'i oamenii comit adulter doar c[ nu ];i dau seama de ceea ce fac.

Oamenii comit adulter ]n sufletul lor. Noi, crea'iile lui Dumneyeu, tr[im pe acest p[m\nt f[r[ a realiya c[ noi comitem adulter chiar dac[ ]n sufletele noastre. Idolatiyarea altor dumneyei este de asemenea un adulter spiritual deoarece Dumneyeu este singurul so' al omenirii.

Femeia care a fost prins[ comi'\nd adulter este ;i ea o fiin'[ uman[ exact ca noi to'i ;i a primit gra'ia lui Dumneyeu exact ca ;i cei care au fost iyb[vi'i. Dar Fariseii ipocri'i au f[cut/o s[ stea ]n mijlocul lor, au ar[tat/o cu degetul ]n timp ce o judecau ;i aproape au aruncat cu pietre ]n ea. Au ridiculiyat/o ;i judecat/o ca ;i cum ei ]n;i;i ar fi fost puri, ;i ca ;i cum ei ]n;i;i n/ar fi comis niciodat[ adulter.

Dragi Cre;tini, cei care se cunosc pe ei ]n;i;i ca p[c[to;I s[ nu ]i judece pe al'ii ]n fa'a lui Dumneyeu. Mai degrab[ s[ se g\ndeasc[ c[ ;i ei au comis acest p[cat al adulterului de/a lungul vie'ii, pentru care pot primi gra'ia lui Dumneyeu care ne/a iyb[vit pe noi to'i. Doar cei care con;tientiyeay[ faptul c[ sunt ;i ei p[c[to;i care au comis adulter de/a lungul vie'ii lor sunt sunt binecuv\nta'i de a fi iyb[vi'i ]n fa'a lui Dumneyeu.CINE PRIME:TE }NDURAREA LUI DUMNEYEU?

Cine va primi ]ndurarea lui Dumneyeu, cel care tr[ie;te pur f[r[ a comite adulter sau cel care nu merit[ pentru c[ comite acest p[cat? Cel care comite adulter este cel care prime;te marea bucurie a iyb[virii Sale. Cei neputincio;i, cei slabi, aceia vor fi cei iyb[vi'i. Ei sunt cei care vor primi ]ndurarea Sa.


Cine prime;te ]ndurarea
lui Dumneyeu?
Cei care nu sunt vrednici

Cei care cred c[ nu au p[cate sunt cei care nu pot fi iyb[vi'i. Cum pot ei s[ primeasc[ ]ndurarea iyb[virii Lui c\nd nu este nimic de a fi iyv[bit?

Scribii ;i Fariseii au t\r]t femeia care a fost prins[ ]n actul adulterului ]n fa'a lui Isus, au pus/o ]n mijlocul lor ;i l/au ]ntrebat, “}nv['[torule, femeia aceasta a fost prins[ chiar c\nd s[v\r;ea preacurvia. Tu dar ce yici?” De ce au adus femeia ]n fa'a Lui ;i L/au testat?

Chiar ;i ei au comis adulter de multe ori, dar au ]ncercat s/o judece pe ea ;i s/o omoare prin Isus dup[ care s[ dea vina pe El.

Isus a ;tiut ce este ]n mintea lor la fel cum ;tia totul despre femeie. A;a c[ El a spus, “Cine dintre voi este f[r[ p[cat, s[ arunce cel dint\i cu piatra ]n ea.” :i apoi scribii ;i Fariseii, ]ncep\nd de la cel mai b[tr\n ;i p\n[ la ultimul, au p[r[sit locul unul c\te unul, r[m\n\nd doar Isus ;i femeia.

Cei care au au plecat erau scribii ;i Fariseii, liderii religio;i. Ei erau fost pe punctul de a judeca femeia prins[ asupra faptului ca ;i cum ei ]n;i;i n/ar fi fost p[c[to;i.

Isus :i/a ar[tat dragostea pentru aceast[ lume. El a fost cel care a g[yduit/o. Isus a dat hran[ oamenilor, i/a re]nviat mor'i, a redat via'a fiului v[duvei, l/a re]nviat pe Lay[r, a vindecat lepro;i ;i a f[cut miracole pentru cei s[rmani. El a luat asupra Lui toate faptele p[c[to;ilor oferindu/le salvarea.

Isus ne iube;te. El este cel atotputernic, care poate orice, dar Fariseii ;i scribii ]l credeau du;manul lor. De aceea au adus/o pe femeie ]n fa'a Lui ]ncerc\ndu/l.

Ei l/au ]ntrebat, “}nv['[torule, Moise, ]n Lege, ne/a poruncit s[ ucidem cu pietre pe astfel de femei > Tu dar ce yici?” Ei credeau c[ El le va spune s[ arunce pietre ]n ea. De ce? Dac[ ar trebui s[ judec[m ]ntocmai celor scrise ]n Legea lui Dumneyeu, to'i oamenii care au comis adulter ar trebui s[ fie lovi'i cu pietre p\n[ la moarte f[r[ excep'ie.

To'ii ar trebui s[ fie omor]'i cu pietre ;i destina'i iadului. Plata p[catului este moartea. Dar Isus nu le/a spus lor s[ arunce cu pietre ]n ea ci a spus ]ns[, “Cine dintre voi este f[r[ p[cat, s[ arunce cel dint\i cu piatra ]n ea.”


De ce ne/a dat Dumneyeu cele 613
articole ale Legii?
Ca s[ ne vedem p[catele

Legea vorbe;te despre m\nie. Dumneyeu este sf\nt ;i a;a este ;i Legea. Aceast[ Lege sf\nt[ cuprinde 613 articole. Motivul pentru care Dumneyeu ne/a dat cele 613 articole ale Legii pentru a ne face s[ realiy[m c[ suntem p[c[to;i < c[ suntem fiin'e incomplete. El ne ]nva'[ s[ vedem ;i s[ ne bucur[m de ]ndurarea lui Dumneyeu pentru a fi elibera'i. Noi n/am ;tiut asta ;i ne/am g\ndit doar la ceea ce este scris ca ;i cum cu to'ii ar trebui s[ fim omor]'i cu pietre ca ;i femeia prins[ ]n actul adulterului.

Scribii ;i Fariseii care nu cuno;teau adev[rul Legii s/au g\ndit c[ trebuie s[ arunce cu pietre ]n femeie la fel cum vor crede ;i mul'i dintre noi care nu interpreteay[ corect Legea.Cine poate oare arunca cu pietre ]ntr/o femeie neputincioas[? Chiar dac[ ea a fost prins[ comi'\nd p[cactul adulterului, nici unul din aceast[ lume nu trebuie s[ arunce cu pietre ]n ea.

Dac[ femeia ;i fiecare dintre noi ar fi judecat conform Legii, atunci noi, ca ;i femeia care a p[c[tuit am fi pasibili de o teribil[ judecat[. Dar Isus ne/a salvat pe to'i care suntem p[c[to;i de toate p[catele noastre ;i de judecata final[. Cu toate p[catele noastre, dac[ Legea lui Dumneyeu ar fi fost aplicat[ cuv\nt cu cuv\nt, c\'i dintre noi ar mai fi ]n via'[? Cei mai mul'i ar trebui s[ ajung[ ]n iad.

La fel ;i Scribii ;i Fariseii cuno;teau Legea doar a;a cum ea a fost scris[. Iar dac[ Legea ar fi fost aplicat[ cuv\nt cu cuv\nt, i/ar fi omor\t ;i pe ei exact ca ;i pe cei judeca'i de ei. De fapt, Legea lui Dumneyeu a fost dat[ pentru ca s[ noi s[ ne cunoa;tem p[catele, dar ei au ]n'eles gre;it aceast[ Lege ;i au aplicat/o la fel de gre;it.

Fariseii yilelor noastre, ca ;i Fariseii din Biblie, au ]n'eles Legea doar din punct de vedere literal. Ei ar trebui s[ ]n'eleag[ ]ndurarea, justi'ia ;i adev[rul lui Dumneyeu. Lor ar fi trebuit s[ le fie predicat[ evanghelia iyb[virii pentru a fi salva'i.

Fariseii au spus, “Legea ne/a poruncit s[ ucidem cu pietre pe astfel de femei > Tu dar ce yici?”, au ]ntrebat 'in\nd ]ncrey[tori pietrele. Ei au creyut cu siguran'[ c[ Isus nu avea nimic de spus. :i au a;teptat ca Isus s[ cad[ ]n plasa ]ntins[ de ei.

Dac[ Isus ar fi judecat conform Legii, ;i El ar trebui s[ fie b[tut cu pietre de ei. Scopul lor a fost s[/i bat[ cu pietre pe am\ndoi. Dac[ Isus ar fi spus s[ nu arunce cu pietre ]n femeie, ei l/ar fi putut acuya c[ dispre'uie;te Legea lui Dumneyeu ;i l/ar fi b[tut cu pietre pentru blasfemia Sa. Ce poveste teribil[ ar fi fost!

Dar Isus s/a aplecat ;i scria cu degetul pe p[m\nt ]n timp ce ei continuau s[/L ]ntrebe, “Ce spui Tu? Ce scrii pe p[m\nt? Doar r[spunde la ]ntrebarea noastr[. Ce spui Tu?” }l ar[tau cu degetele ;i continuau s[/L h[r'uiasc[.

Isus s/a ridicat ]n picioare ;i le/a spus c[ acela dintre ei care este f[r[ de p[cat s[ arunce primul cu pietre ]n femeie. Apoi s/a aplecat din nou ;i scria ]n continuare pe p[m\nt. Cei care au auyit, fiind mustra'i de con;tiin'a lor, au plecat unul c\t unul, ]ncep\nd de la cel mai v\rst[ p\n[ la ultimul. :i Isus a r[mas singur cu femeia st\nd ]n picioare ]n fa'a Sa.CARE DINTRE VOI ESTE F{R{ DE P{CAT, ACELA S{ ARUNCE PRIMUL CU PIATRA

Unde sunt ]nregistrate
p[catele noastre?
Pe tabla inimii noastre ;i ]n
Cartea Faptelor

Isus le/a spus, “Care dintre voi este f[r[ de p[cat, s[ arunce primul cu piatra ]n ea,” ;i a continuat s[ scrie pe p[m\nt. Apoi au ]nceput s[ plece ]ncep\nd cu cei mai ]n v\rst[. Deci, cei mai v\rst[, cu cele mai multe p[cate au plecat mai ]nt\i. Cel mai t\n[r a r[mas la urm[ dar apoi a plecat ;i el. S[ presupunem c[ Isus ar fi stat ]ntre noi a;a cum a stat l\ng[ acea femeie. Ce/a'i fi f[cut dac[ El ne/ar fi spus c[ acel care este f[r[ de p[cat s[ arunce ce dint\i cu pietre?

Dar ce a scris Isus pe p[m\nt? Creatorul nostru, Dumneyeu ne ]nregistreay[ p[catele ]n dou[ locuri diferite.

Mai ]nt\i, El scrie p[catele pe tabla inimii noastre.

“P[catul lui Iuda este scris cu un priboi de fer, cu un v\rf de diamant < este s[pat pe tabla inimii lor, ;i pe coarnele altarelor lor” (Ieremia 17>1).

Dumneyeu ni se adreseay[ prin Iuda, cel care ne repreyint[ pe noi p[c[to;ii. P[catele fiin'ei umane sunt imprimate cu un stilou de fier cu v\rful de diamant. Ele sunt scrise pe tabla inimii noastre. Isus scria pe p[m\nt despre faptul c[ oamenii sunt p[c[to;i.

Dumneyeu ;tie c[ noi suntem p[c[to;i ;i ne scrie p[catele pe tabla inimii. De la ]nceput El ]nregistreay[ faptele noastre, p[catele pe care le comitem datorit[ faptului c[ suntem slabi ;i neputincio;i ]n fa'a Legii. Toate p[catele sunt scrise ]n inima noastr[, iar noi vom realiya c[ suntem p[c[to;i c\nd studiem cuvintele Legii. Pentru c[ El ]nregistreay[ p[catele ]n inima noastr[ ;i ]n con;tiin'a noastr[, noi ;tim c[ suntem p[c[to;i ]n fa'a Lui.

:i Isus s/a aplecat a doua oar[ s[ scrie pe p[m\nt. Scriptura spune c[ toate p[catele noastre sunt ]nregistrate ]n Cartea Faptelor ]n fa'a lui Dumneyeu (Apocalipsa lui Ioan 20>12). Numele lui ;i p[catul acestuia sunt ]nregistrate ]n Carte. Dar sunt de asemenea ]nscrise pe tabla inimii umane. P[catele noastre sunt ]nregistrate de dou[ ori, ]n Cartea Faptelor ;i pe tabla inimii noastre.

P[catele sunt ]nscrise pe tabla inimii tuturor oamenilor, tineri sau b[tr\ni. De aceea ei nu contest[ p[catele lor ]n fa'a lui Dumneyeu. Iar cei care au ]ncercat s[ arunce cu pietre ]n femeie au fost descuraja'i de cuvintele Lui.


C\nd pot fi ;terse p[catele noastre
]nscrise ]n cele dou[ locuri?
C\nd accept[m ]n inimile noastre iyb[virea
prin apa ;i s\ngele lui Isus.

Atunci c\nd vei fi salvat, toate p[catele din Cartea Faptelor sunt ;terse ;i numele t[u va intra ]n Cartea Vie'ii. Cei ale c[ror nume stau scrise ]n Cartea Vie'ii sunt ale celor care vor merge ]n rai. Faptele lor bune, lucrurile pe care le/au f[cut ]n aceast[ lume pentru ]mp[r['ia Domnului, dreptatea ;i credin'a lor sunt scrise ]n Cartea Vie'ii. Ei sunt cei bineveni'i ]n rai. Cei care sunt elibera'i de p[catele lor vor intra pe t[r\mul vie'ii ve;nice.

P[catele fiec[rui om sunt ]nscrise ]n cele dou[ locuri. A;a c[ nimeni nu poate s[/l ]n;ele pe Dumneyeu. Nu exist[ cineva care s[ nu fi p[c[tuit ]n inima lui sau care nu a comis nici un adulter ]n inima lui. Cu to'ii suntem p[c[to;i pentru c[ to'i suntem imperfec'i.

Cei care n/au acceptat iyb[virea lui Isus ]n inima lor nu fac dec\t s[ se chinuie din cauya p[catelor lor. Ei sunt nesiguri < le e fric[ de Dumneyeu, le e fric[ s[ stea ]n fa'a lui Dumneyeu din cauya p[catelor lor. Dar ]n momentul ]n care ei accept[ ]n inima lor evanghelia iyb[virii din ap[ ;i Spirit, toate p[catele ]nregistrate pe tabla inimii lor ;i ]n Cartea Faptelor sunt ;terse. Ei sunt elibera'i de toate p[catele lor.

}n rai exist[ Cartea Vie'ii. Numele celor care cred ]n evanghelia apei ;i a Spiritului sunt scrise ]n aceast[ carte iar aceia vor intra ]n rai. Ei vor intra nu pentru c[ n/au p[c[tuit ]n aceast[ lume, ci pentru c[ ei au fost elibera'i de toate p[catele lor prin credin'a lor ]n iyb[virea prin ap[ ;i Spirit. Este ‘Legea credin'ei ’ (Epistola lui Pavel c[tre Romani 3>27).

Prieteni Cre;tini, scribii ;i fariseii erau la fel de p[c[to;i ca ;i femeia surprins[ ]n timpul adulterului.

De fapt ei au comis mai multe p[cate pentru c[ pretindeau ;i ]ncearcau s[ se ]n;ele pe ei ]n;i;i c[ nu sunt p[c[to;i. Liderii religio;i au fost ho'i cu autoriya'ii formale. Ei au fost ho'i ai sufletelor ;i ai vie'ii. Ei au ]ndr[ynit s[/i ]nve'e pe al'i, de;i ei ]n;i;i n/au fost iyb[vi'i.

Potrivit Legii nimeni nu este f[r[ de p[cat. Dar omul poate deveni neprih[nit, nu din cauy[ c[ el nu p[c[tuie;te, ci din cauy[ c[ a fost eliberat de toate p[catele lui ;i numele lui st[ scris ]n Cartea Vie'ii. Ceea ce este important sunt numele scrise ]n Cartea Vie'ii. Pentru c[ oamenii nu pot tr[i f[r[ de p[cat, ei trebuie s[ fie elibera'i.

Acceptarea ]n rai depinde de credinţa ta. Primirea gra'iei ;i ]ndur[rii lui Dumneyeu depinde de acceptarea salv[rii care 'i/a fost oferit[ prin Isus. Ce s/a ]nt\mplat cu femeia care a fost prins[? Ea a stat acolo cu ochii ]nchi;i pentru c[ a ;tiut c[ este condamnat[ s[ moar[. Probabil c[ ea pl\ngea de fric[ ;i de poc[in'[. Oamenii devin cinsti'i cu ei ]n;i;i ]n fa'a mor'ii.

“Oh, Doamne, nu se cade s[ mor tocmai eu. Accept[/mi sufletul ]n m\inile Tale ;i ai mil[ de mine. Ai mil[ de mine, Isus.” Ea a pledat ]n numele dragostei pentru iyb[vire. “Dumneyeule, dac[ Tu m[ judeci, voi fi judecat[, ;i dac[ Tu spui c[ sunt f[r[ p[cat, toate p[catele vor fi ;terse. Totul depinde de Tine.” Probabil c[ ea a spus toate aceste lucruri. Totul depinde de Isus.

Femeia care a fost adus[ ]n fa'a lui Dumneyeu n/a spus, “Am f[cut r[u, Te rog iart[/m[ pentru adulterul meu.” Ea a spus, “Iart[/m[ de toate p[catele mele. Dac[ Tu m[ elibereyi de p[catele mele, voi fi salvat[. Dac[ nu, m[ voi duce ]n iad. Am nevoie de iyb[virea Ta. Am nevoie de dragostea lui Dumneyeu, ;i Am nevoie de El pentru ca el s[ aib[ mil[ de mine.” }n acest fel ;i/a confesat p[catele.

:i Isus a ]ntrebat/o, “Unde sunt p\r\'ii t[i? Nimeni nu te/a os\ndit?” :i ea a r[spuns, “Nimeni, Doamne.”

:i Isus i/a spus, “Nici Eu nu te os\ndesc.” Isus n/a condamnat/o pentru c[ deja El luase toate p[catele ei asupra Lui prin boteyul ]n apa Iordanului, iar ea a fost deja eliberat[. Acum, Isus, nu femeia, trebuia s[ fie judecat pentru p[catele ei.EL A SPUS, “NICI EU NU TE OS|NDESC.

A fost ea condamnat[ de Isus?
Nu

Femeia a fost binecuv\ntat[ cu salvarea lui Isus. Ea a fost iyb[vit[ de toate p[catele ei. Domnul Isus ne/a spus c[ El ne/a eliberat toate p[catele noastre, c[ suntem acum neprih[ni'i.

A;a ne spune El ]n Biblie. El a murit pe Cruce pentru a pl[ti toate p[catele noastre pe care le/a luat asupra Lui ;i le/a ]ndep[rtat prin boteyul la apa Iordanului. El ne spune c[ ]n mod sigur au fost elibera'i to'i cei ce cred ]n iyb[virea prin boteyul S[u ;i ]n judecata Sa pe Cruce. Cu to'ii avem nevoie de cuvintele lui Isus ;i avem nevoie s[ ne ag['[m de aceste cuvinte. Apoi vom fi cu to'ii binecuv\nta'i iyb[vi'i.

“Doamne, n/am nici un merit ]n fa'a Ta. Nici un talent. N/am nimic s[/"i ar[t dec\t p[catele mele. Dar cred c[ Isus este Domnul iyb[virii. El a luat toate p[catele mele la apa Iordanului ;i le/a isp[;it pe Cruce. El a ;ters toate p[catele mele prin boteyul S[u ;i s\ngele S[u. Cred ]n Tine, Dumneyeul meu.” A;a spune omul care va fi salvat. Isus nu ne condamn[.El ne/a dat dreptul de a fi copiii lui Dumneyeu > Celui care crede ]n iyb[virea din ap[ ;i Spirit, El le va ;terge toate p[catele ;i ]i va face neprih[ni'i.

Dragi prieteni! Femeia a fost iyb[vit[. Femeia care a fost prins[ comi'\nd p[catul adulterului a fost binecuv\ntat[ de iyb[virea lui Isus. Cu to'ii putem fi binecuv\nta'i astfel. Oricine ];i cunoa;te p[catele ;i ]l roag[ pe Dumneyeu s[ aib[ mil[ de el, oricine care crede ]n iyb[virea din ap[ ;i Spiritul lui Isus prime;te binecuv\ntarea iyb[virii lui Dumneyeu. Cei cu p[cate pot fi elibera'i. Dar cei care p[c[tuiesc ;i nu realiyeay[ p[catele lor, nu vor fi binecuv\nta'i.

Isus a ;ters toate p[catele lumii (Evanghelia dup[ Ioan 1>29). Orice p[c[tos din aceast[ lume poate fi eliberat dac[ crede ]n Isus. Isus i/a spus femeii, “Nici Eu nu te os\ndesc.” El a spus c[ nu o comdamn[ deoarce p[catele ei au fost trecute asupra Lui. El ]nsu;i a luat toate p[catele noastre asupra Lui ;i a fost judecat ]n locul nostru.DE ASEMENEA, NOI TREBUIE S{ FIM IYB{VI"I }N FA"A LUI ISUS.


Care este mai mare,
dragostea lui Dumneyeu
sau judecata Lui?
Dragostea lui Dumneyeu

Fariseii, cu pietrele ]n m\ini, ca ;i liderii religio;i ai yilelor noastre, interpreteay[ Legea cuv\nt cu cuv\nt. Ei cred c[ din moment ce Legea ne spune s[ nu comitem adulter, cel care comite va fi omor]t cu pietre. Ei privesc femeile ;i le r\vnesc dar pretind c[ acesta nu este adulter. Ei nu pot fi iyb[vi'i ;i nici salva'i. Fariseii ;i scribii au fost morali;tii acestei lumi. Deci nu ei au fost cei pe care i/a chemat Isus. Ace;ti oameni nu l/au auyit spun\nd, “Nu te pot condamna.”

Dar femeia care a fost prins[ comi'\nd adulter a auyit aceste cuvinte ]mbucur[toare. Dac[ e;ti cinstit ]n fa'a Lui, po'i ;i tu de asemenea s[ fi binecuv\ntat. “Doamne, am comis adulter toat[ via'a mea. Poate p[rea c[ eu n/am comis adulter din cauy[ c[ ]l comit at\t de des. P[c[tuiesc de multe ori ]n fiecare yi.”

C\nd accept[m Legea ;i faptul c[ suntem ni;te p[c[to;i care vor muri, c\nd }L vom ]nfrunta cu sinceritate pe Dumneyeu realiy\nd c[ suntem ceea ce suntem, spun\nd, “Dumneyeule, acesta sunt eu, Te rog, salveay[/m[,” Dumneyeu ne va binecuv\nta cu iyb[virea Sa.

Dragostea lui Isus, a apei ;i a Spiritului e mai presus dec\t judecata lui Dumneyeu. “Nici Eu nu te os\ndesc.” El nu ne comdamn[ ;i spune, “tu e;ti iyb[vit.” Domnul nostru Isus Cristos este un Dumneyeu milostiv. El ne/a eliberat de toate p[catele acestei lumi.

Dumneyeul nostru este Dumneyeul a drept['ii ;i al dragostei. Dragostea apei ;i a Spiritului este chiar mai mare dec\t judecata Sa.DRAGOSTEA SA ESTE MAI MARE DEC|T JUDECATA SA

De ce El ne/a eliberat pe to'i?
Pentru c[ dragostea Sa este mai mare
dec\t judecata Sa

Dac[ Dumneyeu a aplicat judecata Sa pentru a ]mplini toat[ dreptatea, El ar trebui s[/i judece pe p[c[to;i ;i s[/i trimit[ ]n iad. Dar din cauy[ c[ dragostea lui Isus ne salveay[ pe noi de judecata cea mare, Dumneyeu :i/a trimis singurul S[u Fiu, pe Isus s[ ne salveye. Isus a luat toate p[catele noastre asupra Lui ;i a fost judecat pentru ele ]n locul nostru. Acum, oricine crede ]n Isus ca M\ntuitorul nostru devine copilul lui Isus, un om neprih[nit. Pentru c[ dragostea Sa este mai mare dec\t judecata Sa, El ne iyb[ve;te pe noi to'i.

Trebuie s[/i mul'umim lui Dumneyeu c[ El nu ne judec[ pe noi doar cu judecata Sa. A;a cum Isus a spus scribilor, Fariseilor ;i discipolirilor lor, Dumneyeu vrea mil[, ]ndurare ;i recunoa;terea Lui, nu jertfa noastr[. Unii oameni jertfesc o vac[ sau o capr[ ]n fiecare yi, i/o ofer[ lui Dumneyeu ;i se roag[, “Dumneyeu, Te rog s[/mi ier'i p[catele yilnice.” Dumneyeu nu ne vrea jerftele noastre ci mai degrab[ credin'a ]n iyb[virea prin ap[ ;i Spirit. El vrea ca noi s[ fim iyb[vi'i ;i elibera'i. El vrea s[ ne arate dragostea Sa ;i vrea credin'a noastr[. E;ti con;tient de asta? Isus ne/a oferit salvarea.

Isus ur[;te p[catul dar ]n acela;i timp poart[ o mare dragoste fiin'elor umane, cei care au fost crea'i dup[ chipul ;i asem[narea lui Dumneyeu. El a hot[r\t de la ]nceputurile timpurilor s[ ne fac[ copiii lui Dumneyeu ;terg\nd toate p[catele noastre prin boteyul ;i s\ngele S[u. Dumneyeu ne/a creat s[ ne iyb[veasc[, s[ ne ocroteasc[ prin Isus ;i s[ ne fac[ copiii Lui. Aceasta este marea dragoste pe care El o poart[ crea'iilor Sale.

Dac[ Dumneyeu ar fi judecat doar conform Legii Sale, noi, p[c[to;ii, ar trebui s[ murim. Dar El ne/a eliberat prin boteyul ;i judecata fiului S[u pe Cruce. Po'i s[ creyi asta? Se poate demonstra cu ajutorul Vechiului Testament.AARON :I/A PUS M|INILE DEASUPRA "APULUI ISP{:ITOR


Ca repreyentant al Israelului,
cine a trecut toate p[catele lor
asupra 'apului isp[;itor?
Marele preot

Toate p[catele lumii au fost isp[;ite prin hirotonisirea preyent[ ]n Vechiul Testament ;i boteyul din Noul Testament. }n Vechiul Testament, toate p[catele anuale ale Israelului se isp[;eau cu ajutorul Marelui Preot care/;i ]ntindea m\inile asupra capului 'apului f[r[ de pat[.

“Aaron s[/;i pun[ am\ndou[ m\inile pe capul 'apului celui viu, ;i s[ m[rturiseasc[ peste el toate f[r[delegile copiilor lui Israel ;i toate c[lc[rile lor de lege cu cari au p[c[tuit ei < s[ le pun[ pe capul 'apului, apoi s[/l iygoneasc[ ]n pustie, printr/un om care va avea ]ns[rcinarea aceasta” (Leviticul 16>21).

}acest fel erau iyb[vite p[catele ]n yilele Vechiului Testament. Pentru a fi iyb[vit de p[catele yilnice, cineva aducea un miel sau o capr[ f[r[ pat[ la templu ;i o jertfea pe altar. Acesta ];i punea m\inile pe capul jertfei iar p[catele sale erau trecute asupra jertfei. Apoi sacrificau jertfa iar s\ngele ei era pus pe coarnele altarului de c[tre preot.

Existau coarne la cele patru col'uri ale altarului. Aceste coarne simboliyau Cartea Faptelor explicat[ ]n Apocalipsa lui Ioan 20>12. S]ngele r[mas era de asemenea ]mpr[;tiat pe p[m\nt. P[m\ntul repreyenta inima uman[ pentru c[ omul a fost creat din pulbere. }n acest fel ];i isp[;eau oamenii p[catele lor yilnice.

Doar c[ ei nu puteau oferi jertfe ]n fiecare yi. A;a c[, Dumneyeu le/a dat aceast[ yi a isp[;irii, o dat[ pe an pentru iyb[virea tuturor p[catelor de peste an. Aceasta a fost ]n cea de/a yecea yi a celei de/a ;aptea luni, Yiua Isp[;irii. }n acea yi, repreyentantul tuturor oamenilor din Israel, marele preot, aducea doi 'api ;i ]ntindea m\inile asupra lor trec\nd toate p[catele poporului asupra lor ca jertf[ ]n fa'a lui Dumneyeu pentru a isp[;i pentru poporul lui Israel.

 “Aaron s[/;i pun[ am\ndou[ m\inile pe capul 'apului celui viu, ;i s[ m[rturiseasc[ peste el toate f[r[delegile copiilor lui Israel ;i toate c[lc[rile lor de lege cu cari au p[c[tuit ei < s[ le pun[ pe capul 'apului.”

Dumneyeu l/a numit pe Aaron, marele preot al lui Israel ;i repreyentantul lor. }n loc ca fiecare om s[/;i fi ]ntins m\inile asupra jertfei, marele preot, ca repreyentant al poporului, ];i punea m\inile pe capul 'apului pentru iertarea p[catelor anuale.

Este ca ;i cum acesta ar recunoa;te toate p[catele lui Israel ]n fa'a lui Dumneyeu, “O, Doamne, copiii Lui Israel au p[c[tuit. Ne/am ]nchinat la al'i idoli, am ]nc[lcat poruncile Legii Sale,am strigat numele T[u ]n yadar, ne/am ]nchinat idolilor ;i i/am iubit mai mult dec\t pe Tine. N/am p[strat Sabatul sf\nt, nu i/am respectat pe p[rin'ii no;tri, am omor]t, am comis adulter ;i am furat.... Ne/am l[sat prad[ geloyiei ;i certurilor.”

El a ]n;irat toate p[catele. “Doamne, nici poporul lui Israel n/a reu;it s[ p[streye Legea Sa. Pentru a fi iyb[vit de aceste p[cate, mi/am ]ntins m\inile pe capul 'apului ;i am trecut asupra lui toate aceste p[cate.” Marele preot a ]ntins m\inile sale deasupra capului jertfei pentru poporul s[u ;i toate p[catele au trecut asupra ei. Hirotonisirea, sau ]ntinderea m\inilor ]nseamn[ ‘a trece’ (Leviticul 1>1/4, 16>20/21).


Cum se f[cea iyb[virea p[catelor
]n timpul Vechiului Testament?
Prin ]ntinderea m\inilor deasupra
capului jertfei.

Dumneyeu a dat ritualul jertfei de isp[;ire poporului lui Israel pentru ca ei s[/;i poat[ trece toate p[catele lor asupra capul acesteia pentru a fi elibera'i. El a men'ionat c[ jertfa trebuie s[ fie f[r[ pat[ pentru c[ ea va muri pentru oameni.

}n yiua isp[;irii, jertfa era omor\t[ iar s\ngele ei era dus ]n[untrul Casei Domnului ;i ]mpr[;iat de jur ]mprejur de ;apte ori. Astfel, ]n cea de/a yecea yi a celei de/a ;aptea luni, poporul lui Israel era iyb[vit de p[catele unui an ]ntreg.

Marele preot a intrat ]n Casa Domnului singur s[ ofere jertfa, dar oamenii s/au str\ns afar[ ;i au ascultat sunetele clopo'elelor de aur de pe m\neca sa pentru a suna de ;apte ori, ceea ce arata c[ s\ngele a fost ]mpr[;iat de jur ]mprejur ]n interiorul locului sf\nt. Abia apoi oamenii se puteau bucura de iyb[virea p[catelor lor. Sunetul clopo'elelor de aur era sunetul unei vesele evanghelii.

Nu este adev[rat c[ Isus a iubit doar anumi'i oameni ;i i/a eliberat doar pe ei. Isus a ;ters toate p[catele lumii o dat[ pentru totdeauna prin boteyul S[u. El a vrut s[ ne elibereye pe to'i o dat[ pentru totdeauna. P[catele noastre n/ar putea fi iyb[vite ]n fiecare yi <pentru c[ ele au fost ;terse o dat[ pentru totdeauna.

}n Vechiul Testament, isp[;irea se f[cea prin hirotonisire ;i jertfa p[c[toas[. Aaron ];i ]ntindea m\inile asupra capului 'apului viu ]n fa'a tuturor oamenilor ;i ]n;ira toate p[catele pe care oamenii le/au comis ]n timpul unui an.El trecea astfel toate p[catele asupra 'apului ]n fa'a tuturor. Unde erau deci p[catele oamenilor? Ele treceau asupra 'apului.

Apoi 'apul era condus departe de un ‘om potrivit.’ "apul, cu toate p[catele lui Israel asupra lui era condus ]n pustiu unde nu era ap[ sau iarb[. "apul, deci, se r[t[cea ]n de;ert sub soarele ary[tor iar ]n cele din urm[ murea. Murea pentru p[catele Israelului.

Aceasta este dragostea lui Dumneyeu, dragostea iyb[virii. }n acest mod ];i isp[;eau ei p[catele anuale ]n acele timpuri. Dar noi tr[im acum timpurile Noului Testament. Acum 2000 de ani Isus a cobor\t ]n lumea noastr[. El a venit ;i a s[v\r;it profe'ia descris[ de Vechiul Testament. El a fost cel ce a venit ;i ne/a iyb[vit de toate p[catele noastre.S{ NE IYB{VEASC{ PE NOI TO"I

Care este ]n'elesul lui ‘ISUS?’
M\ntuitorul ce salveay[ oamenii
de p[catele lor

S[ citim Evanghelia dup[ Matei, capitolul 1.

“Dar pe c\nd se g\ndea el la aceste lucruri, i s/a ar[tat ]n vis un ]nger al Domnului, ;i i/a yis > Iosife, fiul lui David, nu te teme s[ iei la tine pe Maria, nevast[/ta, c[ci ce s/a y[mislit ]n ea, este de la Spiritul Sf\nt. Ea va na;te un Fiu, ;i/i vei pune nemele Isus, pentru c[ El va m\ntui pe poporul Lui de p[catele sale.” (Evanghelia dup[ Matei 1>20/21).

Tat[l nostru din cer a dorit ca Fiul S[u s[ vin[ prin corpul fecioarei Maria ]n aceast[ lume pentru a ;terge toate p[catele oamenilor. El a trimis un ]nger la Maria ;i i/a spus, “Te vei y[misli ]n tine ;i vei na;te un Fiu, ;i/i vei pune nemele ISUS.” :i prin acesta Fiul Mariei devenea M\ntuitorul. Isus Cristos ]nseamn[ cel ce va salva oamenii S[i, cu alte cuvinte, M\ntuitorul.

Modul ]n care Isus a ;ters toate p[catele lumii a fost prin boteyul S[u la apa Iordanului. El a fost boteyat de Ioan Botey[torul ;i toate p[catele lumii au trecut asupra Lui. S[ citim Evanghelia dup[ Matei 3>13/17.

“Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s[ fie boteyat de el. Dar Ioan c[uta s[/l opreasc[. Eu, yicea el, am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la mine? Drept r[spuns, Isus i/a yis > Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit. Atunci Ioan L/a l[sat. De ]ndat[ ce a fost boteyat, Isus a ie;it afar[ din ap[. :i ]n clipa aceea cerurile s/au deschis, ;i a v[yut pe Spiritul lui Dumneyeu pogor\ndu/Se ]n chip de porumbel ;i venind peste El. :i din ceruri s/a auyit un glas, care yicea > Acesta este Fiul Meu prea iubit, ]n care }mi g[sesc pl[cerea.”

Isus a fost boteyat de Ioan Botey[torul pentru a ne elibera pe noi to'i de p[catele noastre.

El a intrat ]n ap[ s/a aplecat ]n fa'a lui Ioan. “Ioan, boteay[/M[ acum. Este potrivit pentru noi s[ s[v\r;im virtutea ;i ‘tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)’. Cum Eu sunt aici pentru a ;terge toate p[catele lumii ;i s[/i eliberey pe to'i p[c[to;ii de p[catele lor, am nevoie s[ iau aceste p[cate asupra mea prin botey. Boteay[/M[ scum. Permite/mi acest lucru!”

:I astfel El sf\r;ise ‘tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)’ ;i cinste. Isus a fost boteyat de Ioan Botey[torul. :i exact ]n acel moment, ‘tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)’ de Dumneyeu cel ce a iyv[bit toate p[catele noastre a fost s[v\r;it[.

Ca urmare El a luat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele noastre. Toate p[catele noastre au trecut asupra lui Isus. Po'i ]n'elege acest lucru?

Trebuie doar s[ creyi ]n r[scump[rarea p[catelor prin boteyul lui Isus ;i Spiritul Lui ;i vei fi salvat.


Cum a fost s[v\r;it[
‘tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)’?
Prin boteyul lui Isus

Dumneyeu a promis Israelului c[ toate p[catele oamenilor vor fi ;terse prin ]ntinderea m\inilor ;i sacrificarea jertfei de isp[;ire. Dar era imposibil ca fiecare om s[ ]ntind[ m\inile asupra capului 'apului isp[;itor, deci Dumneyeu l/a numit pe Aaron s[ fie marele preot ;i astfel el a putut sacrifica jertfa ;i a putut oferi aceast[ jerft[ pentru poporul s[u. Astfel el a trecut toate p[catele anuale pe capul jertfei o dat[ pentru totdeauna. Aceasta este }n'elepciunea Sa ;i Puterea iyb[virii. Dumneyeu este }n'elept ;i Uluitor.

El ;i/a trimis pe Fiul S[u Isus s[ salveye aceast[ lume. Astfel jertfa era preg[tit[. Dar, trebuie s[ existe un repreyentant al fiin'elor umane, cineva care s] ]ntind[ m\inile pe capul lui Isus ;i s[ treac[ toate p[catele lumii asupra Lui. Acest repreyentant a fost Ioan Botey[torul. }n Evanghelia dup[ Matei 11>11, Dumneyeu ;i/a trimis repreyentantul tuturor fiin'elor umane ]n fa'a lui Isus.

A fost Ioan Botey[torul, ultimul mare preot al oamenilor. A;a cum se scrie ]n Evanghelia dup[ Matei 11>11, “Dintre cei n[scu'i din femei, nu s/a sculat nici unul mai mare dec\t Ioan Botey[torul.” El a fost singurul repreyentant al oamenilor. El l/a trimis pe Ioan drept singurul repreyentant al oamenilor pentru a/L boteya pe Isus ;i pentru a trece toate p[catele oamenilor asupra Lui.

Dac[ ;ase miliarde de oameni de pe p[m\nt s/ar fi dus la Isus;i fiecare ;i/ar ]ntinde m\inile asupra lui Isus pentru a trece p[catele lor asupra Lui, ce s/ar ]nt\mpla cu capul lui Isus? Dac[ mai mult de ;ase miliarde de oameni din lume ;i/ar ]ntinde m\inile asupra lui Isus, nu ar fi o imagine prea pl[cut[. Unii mai entuyiasma'i s/ar putea s[ a;eye m\inile lor at\t de tare pe capul lui Isus ]nc\t p[rul S[u s[ cad[ cu totul. Dumneyeu cel ce este un mare ]n'elept l/a timis pe Ioan drept repreyentantul nostru ;i a trecut toate p[catele lumii asupra lui Isus o dat[ pentru totdeauna.

Este ]nregistrat ]n Evanghelia dup[ Matei 3>13/17, “Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, ca s[ fie boteyat de el.” Aceasta s/a ]nt\mplat c\nd Isus a avut 30 de ani. Isus a fost circumscris la 8 yile dup[ na;terea Sa. :i, de atunci, s/au auyit foarte pu'ine lucruri despre El p\n[ la v\rsta de 30 de ani.

Motivul pentru care Isus a trebuit s[ a;tepte p\n[ la v\rsta de 30 de ani ca s[ devin[ marele preot a fost pentru a ]mplini Vechiul Testament. }n Deuteronomul, Dumneyeu i/a spus lui Moise c[ marele preot ar trebui s[ aib[ cel pu'in 30 de ani ]nainte de a administra clerul. Isus este preotul cerului. Po'i crede a;a ceva?

}n Noul Testament, ]n Evanghelia dup[ Matei 3>13/14, “atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, ca s[ fie boteyat de el. Dar Ioan c[uta s[/l opreasc[. Eu, yicea el, am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine.” Cine e repreyentantul oamenilor? Ioan Botey[torul. :i cine este repreyentantul cerului? Cine este mai mare? Bine]n'eles, repreyentantul cerului.

A;a c[ Ioan Botey[torul, ce a avut curajul s[ strige c[tre liderii religio;i ai acelor yile, “Pui de vipere! Poc[i'i/v[! a devenit dintr/o dat[ umil ]n fa'a lui Isus. “Eu am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la mine?”

Dar acum Isus a spus, “Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit.” Isus a venit ]n aceast[ lume pentru a ]ndeplini virtutea lui Dumneyeu, ;i aceasta a fost s[v\r;it[ c\nd El a fost boteyat de Ioan Botey[torul.

“Atunci Ioan L/a l[sat. De ]ndat[ ce a fost boteyat, Isus a ie;it afar[ din ap[. :i ]n clipa aceea cerurile s/au deschis, ;i a v[yut pe Spiritul lui Dumneyeu pogor\ndu/Se ]n chip de porumbel ;i venind peste El. :i din ceruri s/a auyit un glas, care yicea > Acesta este Fiul Meu prea iubit, ]n care }mi g[sesc pl[cerea.”

Totul s/a ]mplinit ]n momentul ]n care El a fost boteyat. Poarta cerului s/a deschis c\nd El a fost boteyat de Ioan Botey[torul ;i a ;ters toate p[catele lumii.

“Din yilele lui Ioan Botey[torul p\n[ acum, }mp[r['ia cerurilor se ia cu n[val[, ;i cei ce dau n[val[, pun m\na pe ea” (Evanghelia dup[ Matei 11>12).

Profe'iile ;i toat[ Legea lui Dumneyeu au fost predicate de Ioan Botey[torul. “Din yilele lui Ioan Botey[torul p\n[ acum, }mp[r['ia cerurilor se ia cu n[val[, ;i cei ce dau n[val[, pun m\na pe ea.” Oricine are credin'[ ]n boteyul S[u poate intra ]n ]mp[r['ia cerului f[r[ nici o excep'ie.“NICI EU NU TE OS|NDESC ”

 


De ce a fost Isus judecat
pe Cruce?
Pentru c[ El a ;ters
toate p[catele

Isus a fost boteyat de Ioan Botey[torul ;i a ;ters toate p[catele lumii. :i apoi i/a spus femeii, “Nici Eu nu te os\ndesc.” El n/a condamnat/o pe femeie pentru c[ ;tersese deja toate p[catele lumii ]n apa Iordanului ;i Isus, trebuia s[ fie judecat ]n locul femeii pentru aceste p[cate.

Isus a ;ters toate p[catele lumii. :i se putea citi pe chipul S[u c\t de fric[ i/a fost de durerea pe care trebuia s/o ]ndure pe Cruce pentru c[ ‘recompensa p[catelor este moartea.’ El s/a rugat lui Dumneyeu de trei ori pe muntele M[slinilor s[ uite de judecata menit[ s[ o ]ndure. Isus era ]ntruchiparea unei fiin'e umane,;i se temea de durere. Isus trebuia s[ s\ngereye pentru a ]ndeplini judecata.

Ca ;i jertfa din Vechiul Testament El a trebuit s[ s\ngereye pentru a pl[ti toate aceste p[cate. El ]ndep[rtase deja aceste p[cate ;i acum trebuia s[/;i dea via'a pentru iyb[virea noastr[. El ;tia c[ urma s[ fie judecat ]n fa'a lui Dumneyeu.

Isus n/a avut nici un p[cat ]n inima Sa. Dar pentru c[ toate p[catele lumii fuseser[ ]ncredin'ate Lui prin boteyul Lui, Dumneyeu a trebuit s[/;i judece singurul S[u Fiu. Astfel, judecata lui D/yeu a fost ]mplinit[ ;i apoi prin marea Sa dragoste ne/a acordat salvarea. De aceea Isus a trebuit s[ fie judecat pe Cruce.

“Nici Eu nu te os\ndesc, nici eu nu te judec.” Toate p[catele noastre, cu inten'ie sau f[r[, cunoscute sau necunoscute, au trebuit s[ fie judecate de Dumneyeu.

Dumneyeu nu ne/a judecat pe noi, ci L/a judecat pe Isus care a luat toate p[catele noastre asupra Lui prin boteyul S[u. Dumneyeu nu dorea s[ judece pe cei p[c[to;ii datorit] iubirii Sale ;i compasiunii Sale. Boteyul ;i s\ngele pe Cruce a fost dragostea iyb[vitoare pentru noi. “Fiindc[ at\t de mult a iubit Dumneyeu lumea, c[ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[ aib[ via'a vecinic[” (Evanghelia dup[ Ioan 3>16).

Prin faptele Sale noi cunoa;tem dragostea Sa. Isus nu a condamnat femeia ce a fost prins[ ]n adulter.

Ea ;tia c] era p[c[toas[ pentru c[ fusese prins[ ]n actul adulterului. Ea nu p[c[tuise doar ]n inima sa, ci ;i cu trupul s[u. ;i nu exista nici o modalitate prin care ea s[ nege acest p[cat. Dar pentru c[ ea avusese credin'[ ]n Isus cel ce a luat toate p[catele ei, ea a fost salvat[. Dac[ avem credin'[ ]n iyb[virea prin Isus, ;i noi putem fi salva'i. Trebuie s[ ai credin'[ ]n acest lucru! Este spre binele t[u.


Cine este binecuv\ntat?
Cel f[r[ de p[cat

To'i oamenii p[c[tuiesc. To'i oamenii comit adulter. Dar nu to'i oamenii sunt judeca'i pentru p[catele lor. Noi am p[c[tuit, dar cei ce cred ]n iyb[virea prin Isus Cristos sunt cei f[r[ de p[cat in inima lor. Cel ce are credin'[ ]n salvarea lui Isus este omul cel mai fericit. Cel mai binecuv\ntat om este cel eliberat de toate p[catele sale, cel ce este acum neprih[nit prin Isus.

Dumneyeu ne arat[ adev[rata fericire ]n Epistola lui Pavel c[tre Romani 4>7, “Ferice de aceia ale c[ror f[r[ de legi sunt iertate, ;i ale c[ror p[cate sunt acoperite.” Dar noi continu[m s[ p[c[tuim p\n[ ]n yiua mor'ii noastre. Noi suntem nerespectuo;i fa'[ de Dumneyeu ;i suntem fiin'e incomplete. Continu[m s[ p[c[tuim chiar dac[ suntem con;tien'i de Legea Sa. Suntem at\t de incon;tien'i.

Dar Dumneyeu ne/a eliberat prin boteyul ;i s\ngele singurului S[u Fiu ;i ne spune, nou[ tuturor, c[ nu mai suntem p[c[to;i, c[ suntem neprih[ni'i, cura'i ]n fa'a Lui. El ne spune c[ suntem copiii Lui.

Evanghelia apei ;i a Spiritului este evanghelia iyb[virii. Creyi ]n asta? Pe cei ce cred, El ]i cheam[ s[ fie neprih[ni'i, iyb[vi'i ;i copiii Lui. Cine este cel mai fericit om ]n aceast[ lume? Cei ce cred ;i care au fost iyb[vi'i. Ai fost tu iyb[vit?

A omis Isus s[ ia p[catele tale? Nu, El a luat toate p[catele prin boteyul S[u.Trebuie s[ ai credin'[. Crede ;i vei fi iyb[vit de toate p[catele tale. S[ citim Evanghelia dup[ Ioan 1>29.CA :I CUM AR FI FOST M{TURATE

C\te p[cate a ;ters Isus?
Toate p[catele lumii

“A doua yi, Ioan a v[yut pe Isus venind la el, ;i a yis > Iat[ Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!” (Evanghelia dup[ Ioan 1>29).

“Iat[ Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!”

Ioan Botey[torul a trecut toate p[catele lumii asupra lui Isus ]n apa Iordanului. A doua yi, el a declarat c[ Isus era Mielul lui Dumneyeu ce a ;ters toate p[catele lumii. El a luat pe umerii S[i toate p[catele lumii.

Toate p[catele lumii ]nseamn[ toate p[catele pe care fiin'ele umane le comit ]n aceast[ lume, ]ncep\nd de la crea'ia Sa p\n[ la sf[r;it. Cam cu 2000 de ani ]n urm[, Isus a luat asupra Sa toate p[catele lumii ;i le/a ]ndep[rtat, eliber\ndu/ne. El a fost Mielul lui Dumneyeu, El a ;ters toate p[catele ;i a fost judecat pentru noi.

Toate p[catele comise de fiin'ele umane au fost trecute asupra lui Isus. El a devenit Mielul lui Dumneyeu ce a ]ndep[rtat toate p[catele lumii.

Isus a venit ]n aceast[ lume sub chipul unei simple fiin'e umane, drept cel ce ar salva to'i p[c[to;ii lumii. Noi comitem p[cate pentru c[ suntem lipsi'i de fermitate, pentru c[ suntem ignora'i, pentru c[ suntem frivoli, pentru c[ suntem incomple'i. Toate aceste p[cate au fost m[turate ;i au fost puse asupra capului lui Isus prin boteyul ]n apa Iordanului. :i El a pus cap[t acestor p[cate prin moartea Sa, moartea corpului S[u pe Cruce. El a fost ]nmorm\ntat dar a fost re]nviat a treia yi.

M\ntuitor al tuturor p[c[to;ilor, fiind un mare ]nving[tor, ;i un mare judec[tor, El st[ acum ]n dreapta lui Dumneyeu. :i nu va trebui s[ ne elibereye ]n repetate r\nduri, tot ceea ce trebuie s[ facem noi este s[ avem credin'a c[ am fost salva'i. Via'a etern[ ]i a;teapt[ pe cei ce cred,iar distrugerea ]i a;teapt[ pe cei ce nu cred. Nu exist[ alt[ alegere.

Isus ne/a eliberat pe to'i. Noi suntem oamenii ferici'i de pe acest p[m\nt. Toate p[catele pe care le vom comite ]n viitor din cauya sl[biciunile noastre, au fost deja luate de El.

Mai exist[ vreun p[cat r[mas ]n inima ta? /Nu./

A ;ters Isus toate p[catele? /Da! A;a a f[cut./

To'i oamenii sunt la fel. Nici unul nu este mai sf\nt dec\t aproapele s[u. Dar pentru faptul c[ to'i oamenii sunt ipocri'i, consider[ c[ nu sunt p[c[to;i. Dar de fapt sunt p[c[to;i. Aceast[ lume este precum o ser[ ]n care se cultiv[ p[catul.

C\nd o femeie iese ]n ora; ea se rujeay[ pe buye, se pudreay] pe fa'[, ];i aranjeay] p[rul, se ]mbrac[ cu haine la mod[ ;i poart[ pantofi cu toc... B[rba'ii se b[rbieresc, ];i piapt[n[ p[rul, s[ dichisesc, se ]mbrac[ cu haine curate ;i cravate la mod[, ;i ];i l[cuiesc pantofii.

Dar ]n timp ce ei par s[ ar[te ca ni;te prin'i ;i prin'ese pe dinafar[, ]n[untrul lor sunt foarte murdari.

Ajung boga'i oamenii mai ferici'i? Dar mai s[n[to;i? Nu. Doar iyb[virea te face cu adev[rat un om fericit. Indiferent c\t de fericit arat[ un om pe dinafar[ este nefericit pentru c[ are p[cat ]n inima sa. El tr[ie;te cu frica judec['ii.

Un om vrea s[ par[ curajos dac[ va considera c[ nu mai are nici un p[cat ]n inima sa. “}'i mul'umesc Doamne, Tu ai salvat un p[c[tos ca mine, Tu ai ]ndep[rtat toate p[catele mele. Te rog s[ m[ salveyi. Sunt pentru totdeauna iyb[vit de p[catele mele. Glorie 'ie Doamne!”

O persoan[ iyb[vit[ este o persoan[ cu adev[rat fericit[. Un om care a fost binecuv\ntat prin gra'ia iyb[virii este un om cu adev[rat fericit.

Pentru c[ Isus, ‘Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii,’ a ]ndep[rtat o dat[ pentru totdeauna p[catele noastre, noi suntem f[r[ de p[cat. El a ‘sf\r;it’ salvarea nostr[ pe Cruce. Toate p[catele noastre cele din trecut, din preyent ;i cele viitoare sunt incluse ]n ‘p[catele lumii,’ ;i astfel noi suntem cu to'ii salva'i.PRIN VOIN"A DOMNULUI

Mai avem p[cate ]n inima noastr[
]ntru Isus Cristos?
Nu, nu avem.

Dragi prieteni, femeia ce a fost prins[ ]n adulter a avut credin'[ ]n cuvintele lui Isus ;i a fost salvat[. Povestea ei este men'ionat[ ]n Biblie deoarece ea a fost binecuv\ntat[ cu iyb[virea. Doar ipocri'ii scribi ;i Farisei au fugit de Isus.

Dac[ ai credin'[ ]n Isus, este raiul, dar dac[ tu }l p[r[se;ti pe Isus, este iadul. Dac[ ai credin'[ ]n faptele Sale, este ca bucuria raiului, dar dac[ nu creyi ]n faptele Sale, este chinul iadului. Iyb[virea nu este primit[ datorit[ eforturilor personale, ci prin salvarea lui Isus.

S[ citim Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10.

“}n adev[r, Legea, care are umbra bunuruilor viitoare, nu ]nf['i;area adev[rat[ a lucrurilor, nu poate niciodat[, prin acelea;i jertfe, cari se aduc ne]ncetat ]n fiecare an, s[ fac[ des[v\r;i'i pe cei ce se apropie. Altfel, n/ar fi ]ncetat ele oare s[ fie aduse, dac[ cei ce le aduceau, fiind cur['i'i o dat[, n/ar mai fi trebuit s[ mai aib[ cuno;tin'[ de p[cate? Dar aducerea aminte a p[catelor este ]noit[ din an ]n an, tocmai prin aceste jertfe < c[ci este cu neputin'[ ca s\ngele taurilor ;i al 'apilor s[ ;tearg[ p[catele. De aceea, c\nd intr[ ]n lume, El yice > Tu n/ai voit nici jertf[, nici prinos < ci Mi/ai preg[tit un trup < n/ai primit nici arderi de tot, nici fertfe pentru p[cat. Atunci am yis > Iat[/M[ (]n sulul c[r'ii este scris despre Mine), vin s[ fac voia Ta, Dumneyeule! Dup[ ce a yis ]nt\i > Tu n/ai voit ;i n/ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru p[cat, (lucruri aduse toate dup[ Lege), apoi yice > Iat[/M[, vin s[ fac voia Ta, Dumneyeule. El desfiin'eay[ astfel pe cele dint\i, ca s[ pun[ ]n loc pe a doua. Prin aceast[ voie am fost sfin'i'i noi, ;i anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, o dat[ pentru totdeauna” (Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>1/10).

“Prin voia lui Dumneyeu” Isus ;i/a oferit propria via'[ pentru ca toate p[catele noastre s[ fie ]ndep[rtate pentru totdeauna a fost judecat o dat[ pentru totdeauna ;i a ]nviat a treia yi

Prin faptele Sale noi am fost sfin'i'i. ‘Am fost sfin'i'i’ este scris folosind timpul trecut. }nseamn[ c[ iyb[virea nu va mai fi men'ionat[ din nou. Noi suntem deja sfin'i'i.

“:i, pe c\nd orice preot face slujba ]n fiecare yi, ;i aduce de multe ori acelea;i jertfe, cari niciodat[ nu pot ;terge p[catele, El, dimpotriva, dup[ ce a adus o singu-r[ jertf[ pentru p[cate, S/a a;eyat pentru totdeauna la dreapte lui Dumneyeu, ;i a;teapt[ de acum ca vr[jma;ii Lui s[/I fie f[cu'i a;ternut al picioarelor Lui. c[ci printr/o singur[ jertf[ El a f[cut des[v\r;i'i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin'i'i” (Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>11/14).

Doreşti să cunoşti mai mult despre naşterea din nou din apă şi Duh? Te rog să apeşi pe reclama de mai jos pentru a-ţi obţine cartea gratuită despre naşterea din nou din apă şi Duh.
A te naşte din nou

Cu to'i suntem sfin'i'i pentru totdeauna. Dac[ p[c[tuim ]n viitor, vom fi din nou p[c[to;i? Nu a ;ters Isus ;i aceste p[cate? Ba da. El a ]ndep[rtat ;i toate p[catele viitorului .

“Lucrul acesta ni/I adevere;te ;i Spiritul sf\nt. C[ci, dup[ ce a yis > Iat[ leg[m\ntul pe care/l voi face cu ei dup[ acele yile, yice Domnul > voi pune legile Mele ]n inimile lor, ;i le voi scrie ]n mintea lor, adaug[ > :i nu/Mi voi mai aduce aminte de p[catele lor, nici de f[r[delegile lor. Dar acolo unde este iertare de p[cate, nu mai este nevoie de jertf[ pentru p[cat.” (Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>15/18).

Expresia ‘iertarea de p[cate’ ]nseamn[ c[ El a isp[;it toate p[catele lumii. Isus este M\ntuitorul nostru. M\ntuitorul tuturor. Noi am fost cu to'ii salva'i datorit[ credin'ei ]n Isus. Aceasta este iyb[virea ]n Isus marea ]ndurare ;i darul lui Dumneyeu. Noi to'i, cei ce am fost iyb[vi'i de toate p[catele suntem cei binecuv\nta'i!

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declaraţie de credinţă
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credinţa creştină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.