Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Boteyul lui Isus ;i Isp[;irea P[catelor


(Evanghelia dup[ Matei 3>13/17)
“Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s[ fie boteyat de el. Dar Ioan c[uta s[/l opreasc[. Eu, yicea el, am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la mine? Drept r[spuns, Isus i/a yis > Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit. Atunci Ioan L/a l[sat. De ]ndat[ ce a fost boteyat, Isus a ie;it afar[ din ap[. :i ]n clipa aceea cerurile s/au deschis, ;i a v[yut pe Spiritul lui Dumneyeu pogor\ndu/Se ]n chip de porumbel ;i venind peste El. :i din ceruri s/a auyit un glas, care yicea > Acesta este Fiul Meu prea iubit, ]n care ]mi g[sesc pl[cerea.”MAI EXIST{ VREO PERSOAN{ CARE SUFER{ DIN CAUYA P{CATULUI?


Suferin'a noastr[ datorat[ p[catului
a luat sf\r;it ?
Da

Domnul nostru Dumneyeu a desf[cut toate lan'urile p[catului pentru ]ntreaga omenire. To'i cei ce muncesc purt\nd semnul p[catului sunt sclavii acestuia. Prin iyb[virea Lui, Dumneyeu nostru a desf[cut toate lan'urile acestui p[cat. El a ]ndep[rtat toate p[catele noastre. Mai exist[ ]nc[ cineva care s sufere din cauya p[catului?

Noi ar trebui s[ ne d[m seama c[ lupta noastr[ ]mpotriva p[catului a luat sf\r;it. Noi ar trebuie s[ nu mai suferim vreodat[ de p[cat. Sclavia noastr[ a luat sf\r;it atunci c\nd Isus ne/a eliberat < toate p[catele au ]ncetat atunci ;i pentru totdeauna. P[catele noastre au fost isp[;ite datorit[ Fiul S[u. Dumneyeu a ]ng[duit s[ primeasc[ plata pentru toate p[catele noastre prin Isus ce ne/a d[ruit libertatea pentru totdeauna.

:tii c\'i oameni sufer[ datorit[ p[catelor lor? P[catul este cauya problemelor noastre chiar din timpul lui Adam ;i Eva. Omenirea sufer[ datorit[ p[catelor mo;tenite din timpul lui Adam.

Dar Dumneyeu a f[cut o promisiune ce este de altfel men'ionat[ ]n Genesa 3>15, iar aceata consta ]n faptul c[ El dorea s[ elibereye to'i p[c[to;ii. El a fost de acord ca oamenii s[ fi elibera'i de p[catele lor prin sacrificiul lui Isus Cristos cu ap[ ;i Spirit. Astfel c\nd a sosit timpul, El ;i/a trimis M\ntuitorul, pe Isus, s[ tr[iasc[ al[turi de noi.

El a promis deasemenea c[/l va trimite pe Ioan Botey[torul ]naintea lui Isus ;i s/a 'inut de cuv\nt

Acest[ promisiune este men'ionat[ ]n Evanghelia dup[ Marcu 1>1/8, "]nceputul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumneyeu. Dup[ cum este scris ]n proorocul Isaia > Iat[, trimet ]naintea Ta pe solul Meu, care ]'i va preg[ti calea...Glasul celui ce strig[ ]n pustie > Preg[ti'i calea Domnului, neteyi'i/I c[r[rile, a venit Ioan care boteya ]n pustie, propov[duind boteyul poc[in'ei spre iertarea p[catelor. Tot 'inutul Iudeii ;i to'i locuitorii Ierusalimului au ]nceput s[ ias[ la el < ;i, m[rturisindu/;i p[catele, erau boteya'i de el ]n r\ul Iordan. Ioan era ]mbr[cat cu o hain[ de p[r de c[mil[, ;i ]mprejurul mijlocului era ]nchis cu un br\u de curea. El se hr[nea cu l[custe ;i miere s[lbatic[. Ioan propov[duia, ;i yicea > Dup[ mine vine Cel ce este mai puternic dec\t mine, c[ruia eu nu sunt vrednic s[ m[ plec s[/I desleg curele-le ]nc[l'[mintelor. Eu, da, v/am boteyat cu ap[ < dar El v[ va boteya cu Spiritul Sf\nt."MARTORUL :I PREMERG{TORUL EVANGHELIEI, IOAN BOTEY{TORUL


Cine este Ioan Botey[torul?
Marele preot ;i repreyentantul
omenirii

Cei ce au credin'[ ]n Isus au fost boteya'i. Boteyul ]nseamn[ < 'a fi sp[lat, a fi ]nmorm\ntat, a fi scufundat, a trece dincolo.' C\nd Isus a fost boteyat, 'tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)' din porunca lui Dumneyeu a fost des[v\r;it[. 'Tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)' care provine din cuv\ntul grecesc 'dikaiosune', ceea ce ]nseamn[ 'a fi neprih[nit', ;i de asemenea mai ]nseamn[ 'cel mai potrivit', 'cel mai curat.'

Isusa primit boteyul pentru a deveni M\ntuitorul nostru cel mai potrivit. Astfel cei ce au credin'[ ]n Isus primesc darul iyb[virii de la Dumneyeu tocmai datorit] credin'ei lor ]n boteyul S[u ;i Cruce, ]n ap[ ;i Spirit.

}n Noul Testament, Ioan Botey[torul este ultimul mare preot al Vechiului Testament. S[ arunc[m o privire asupra Evangheliei dup[ Matei 11>10/11. Scriptura spune c[ Ioan Botey[torul este repreyentantul omenirii. Fiind un mare preot din timpul Noului Testament, el a ]ndredin'at toate p[catele lumii lui Isus < el conduc\nd astfel ]nalt[ preo'ime din Vechiul Testament.

Isus a m[rturisit lui Ioan ]nsu;iiar cuvintele Sale ne sunt amintite ]n Evanghelia dup[ Matei 11>13,14, "C[ci p\n[ la Ioan au proorocit to'i proorocii ;i Legea. :i, dac[ vre'i s[ ]n'elege'i, el este Ilie, care trebuia s[ vin[." Astfel Ioan Botey[torul, cel ce L/a boteyat pe Isus, a fost descendentul marelui preot Aaron ;i ultimul mare preot. Biblia este o m[rturie a faptului c[ Ioan este descendentul lui Aaron din Vechiul Testament (Evanghelia dup[ Luca 1>5, Cartea ]nt\i a Cronicilor 24>10).

Atunci de ce a tr[it Ioan singur ]n pustietate, ]mbr[cat doar ]n p[r de c[mil[? Pentru a demonstra c[ face parte ]ntr/adev[r din ]nalta preo'ie. Ca un repreyentant al omenirii, Ioan Botey[torul n/a putut tr[i al[turi de ace;tia. A;a c[ el le/a strigat oamenilor "Poc[i'i/v[, pui de vipere!" ;i i/a boteyat ]n numele poc[in'ei, ceea ce ]I determina pe oameni s[ se ]ntoarc[ spre Isus, ;i a luat toate p[catele lor. Ioan Botey[torul a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus pentru salvarea noastr[.BOTEYUL ESTE DE DOU{ FELURI


De ce ]i boteya Ioan
Botey[torul pe oameni?
Pentru a/i ]ndruma pe oamenii la poc[in'a
p[catelor lor ;i la credin'a ]n boteyul
lui Isus ceea ce va duce
salvarea lor

Ioan Botey[torul i/a boteyat pe oameni ;i apoi L/a boteyat pe Isus.Acest prim Botey al oamenilor era 'boteyul poc[in'ei' prin care/i chema pe p[c[to;i ]napoi la Dumneyeu. Mul'i dintre cei ce au auyit cuvintele lui Dumneyeu prin Ioan au abandonat s[ mai serveasc[ al'i idoli ;i s/au ]ntors spre Dumneyeu.

Cel de/al doilea botey a fost boteyul lui Isus, boteyul care a prin care toate p[cate lumii au fost ]ncredin'ate lui Isus. Ioan Botey[torul L/a boteyat pe Isus pentru a des[v\r;i 'tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)' din dorin'a lui Dumneyeu. Isus a primit boteyul de la Ioan Botey[torul pentru a aduce isp[;irea de p[cate ]ntregii omeniri (Evanghelia dup[ Matei 3>15).

De ce era necesar ca Isus s[ primeasc[ boteyul de la Ioan Botey[torul? Pentru c[ astfel erau ]ndep[rtate toate p[catele lumii, Dumneyeu dorea c[ prin boteyul primit de la Ioan s[ treac[ toate p[catele lumii asupra lui Isus astfel ]nc\t cei ce aveau credin'[ ]n Isus puteau fi salva'i.

Ioan Botey[torul a fost slujitorul lui Dumneyeu care prin munca sa trebuia s[ ajute oamenii s[ fie elibara'i de p[catele lor ;i el era repreyentantul omenirii, un martor al evangheliei iyb[virii. Astfel Ioan a fost nevoit s[ tr[iasc[ singur ]n pustietate. }n timpul lui Ioan Botey[torul, poporul lui Israel era corupt ;i putreyit p\n[ ]n profunyime.

Drept urmare, Dumneyeu a spus ]n Vechiul Testament, Maleahi 4>5/6, "Iat[, v[ voi trimite pe proorocul Ilie, ]nainte de a veni yiua Domnului, yiua aceea mare ;i ]nfrico;at[. El va ]ntoarce inima p[rin'ilor spre copii, ;i inima copiilor spre p[rin'ii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, s[ lovesc 'ara cu blestem!"

}n ochii lui Dumneyeu, to'i oamenii din Israel ce l/au idolatriyat pe Iehova erau corup'i. Nici m[car unul nu era neprih[nit ]n fa'a Lui. Liderii religio;i din cadrul templului, de exemplu, preo'ii, ]nv['[torii legii ;i scribii erau ]n deosebi plini de p[cate chiar ;i ]n profunyimea sufletelor lor. Israelul ;i preo'ii s[I nu ofereau jertfa dup[ cum era scris ]n Lege.

Preo'ii abandonaser[ procedeul de ]ntindere a m\inilor ;i ritualul jertfei s\ngelui datorit[ cui Dumneyeu i/ar fi ]nv['at cum puteau primi compensarea ;i isp[;irea p[catelor lor. Este bine cunoscut faptul c[ preo'ii ]n timpul erei Maleahi au abandonat sacrificiul, ritualul ]ntinderii m\inilor ;i jertfa de s\nge.

}n aceste condi'ii Ioan Botey[torul n/ar fi putut locui al[turi de ei. Ioan Botey[torul a plecat ]n pustiu ;i a strigat Dar ce a spus el?

Este scris ]n Evanghelia dup[ Marcu 1>2/3, prin cuvintele profetului Isaia, "Iat[, trimet ]naintea Ta pe solul Meu, care }'i va preg[ti calea... Glasul celui ce strig[ ]n pustie > Preg[ti'i calea Domnului, neteyi'i/I c[r[rile."

Glasul din pustiu a strigat oamenilor s[ vin[ la boteyul poc[in'ei. Ce se spune ]n Biblie despre 'boteyul poc[in'ei'? Este boteyul pe care Ioan Botey[torul l/a invocat < boteyul ce ]ndemna oamenii s[ se ]ntoarc[ ]napoi la Isus pentru a avea credin'[ ]n Isus ]n cel ce le/a ;ters toate p[catele ;i astfel ei vor fi salva'i. Boteyul poc[in'ei conducea la salvare.

"P[c[tuie;ti ;i vei fi boteyat, ;i Isus va fi boteyat la acela;i fel s[ ;tearg[ toate p[catele tale." Strig[tul lui Ioan Botey[torul ne ]n;tiin'a faptul c[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele lumii ;i ar urma s[ fie judecat pe Cruce pentru a salva poporul, ;I pentru ca ace;tia s[ se ]ntoarc[ ]napoi la Dumneyeu.

"Eu, da, v/am boteyat cu ap[ < dar El v[ va boteya cu Spiritul Sf\nt." 'V[ va boteya cu Spiritul Sf\nt' aceasta ]nseamn[ c[ El va ]ndep[rta toate p[catele tale. A fi boteyat ]nseamn[ 'a ;terge.' Prin boteyul lui Isus ]n apele Iordanului ni se spune c[ Fiul lui Dumneyeu a venit ]n aceast[ lume ;i a ]ndep[rtat toate p[catele pentru a ne salva.

A;adar noi trebuie s[ ne ]ntoarcem spatele p[catului ;i trebuie ]n schimb s[ avem credin'[ ]n El. El era Mielul ce a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. :i aceasta este evanghelia iyb[virii la care Ioan Botey[torul a fost martor.MUNCA DUS{ DE }NALTUL PREOT PENTRU ISP{:IREA P{CATELOR


Cine a preg[tit calea salv[rii?
Ioan Botey[torul

Profetul Isaia a prorocit, "Vorbi'i bine Ierusalimului, ;i striga'i/i c[ robia lui s/a sf\r;it, c[ nelegiuirea lui este isp[;it[< c[ci a primit din m\na Domnului de dou[ ori c\t toate p[catele lui." (Isaia 40>2).

Isus Cristos a ]ndep[rtat toate p[catele, p[catele tuturor f[r[ nici o excep'ie < p[catul originar, p[catele preyente ;i cele viitoare au foat ]ndep[rtate prin boteyul S[u. El ne/a eliberat pe to'i. :I astfel noi ar trebui s[ cunoa;tem ]n profunyime aceast[ iyb[vire.

Noi am primit eliberarea de p[catele noastre ;i trebuie s[ ne d[m seama c[ am fost isp[;i'i datorit[ credin'ei noastre ]n evanghelia prin care Ioan Botey[torul a trecut toate p[catele asupra lui Isus prin boteyul S[u.

Dar trebuie s[ nu ]n'elegem acest lucru ]n mod eronat, g\ndindu/ne, "Din moment ce Dumneyeu repreyint] dragostea, noi putem intra ]n ]m-p[r['ia cerului doar av\nd credin'[ ]n Isus chiar dac[ mai avem ]nca p[cat ]n inima noastr[."

Pentru a fi iyb[vi'i de p[catele noastre, noi trebuie s[ avem credin'[ ]n boteyul S[u, prin care Ioan Botey[torul a trecut toate p[catele lumii asupra lui Sa ;i trebiue s[ avem credin'[ ;i ]n Cruce. Prin 'ap[' Ioan Botey[torul a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus.

Acesta a fost primul lucru pe care Dumneyeu l/a f[cut pentru a ne salva, trimi'\ndu/l pe Ioan Botey[torul ]n aceast[ lume. Mesagerul lui Dumneyeu, Ioan Botey[torul a fost trimis drept ambasador al Domnului, ce a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus prin boteyul Lui. :i a condus de asemenea marele cler al omenirii.

Dumneyeu ne/a ]n;tin'at c[ l/a trimis pe mesagerul S[u Ioan Botey[torul la noi. "Trimet ]naintea Ta pe solul Meu." "}naintea Ta"]nsemna ]naintea lui Isus. Care a fost motivul pentru care El l/a trimis pe Ioan Botey[torul ]n ]nt\mpinarea lui Isus? Motivul ]nt\mpin[rii a fost ]ncredin'area p[catelor noastre lui Isus, Fiul lui Dumneyeu, prin boteyul S[u. "}'i va preg[ti calea." Prin cuvintele Sale domnul ];I anun'ase inten'iile

Cine este cel care a preg[tit calea pentru ca noi s[ fim iyb[vi'i ;i s[ mergem ]n rai? Ioan Botey[torul. ']'i' ]l simboliyeay[ pe Isus iar 'Meu' ]nseamn[ Dumneyeu }nsu;i. A;adar , ]n momentul ]n care El a spus, "Trimet ]naintea Ta pe solul Meu, care }'i va preg[ti calea," ce dorea s[ spun[?

Cine este cel ce va preg[ti calea noastr[ ;i ne va preg[ti s[ ajungem ]n rai? Ioan Botey[torul a ]ncredin'at toate p[catele lui Isus astfel ]nc\t noi s[ putem avea credin'a c[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele pentru noi < el trebuia s[ ]ncredin'eye toate p[catele lui Isus, botey\ndul pe acesta. Isus ;i Ioan ]mpreun[ au fost cei care au f[cut posibil[ pentru noi credin'a ]n adev[r ;i primirea iyb[virii.

De ce depinde salvarea noastr[? Depinde de credin'a noastr[ ]n munca lui Isus, Fiul lui Dumneyeu, ;i de faptul c[ mesagerul lui Dumneyeu a trecut toate p[catele lumii asupra Lui. Noi trebuie s[ cunoa;tem evanghelia iert[rii p[catelor. Dumneyeu, Tat[l ;i/a trimis mesagerul ]nainte, cel care a trebuit s[/L boteye pe Fiul S[u, ;i l/a f[cut repreyentantul omenirii. Astfel, El ;i/a ]ndeplinit munca iyb[virii pentru noi.

Dumneyeu ;i/a trimis pe slujitorul S[u, Ioan Botey[torul, s[/L boteye pe Fiul S[u, astfel ]nc\t Ioan Botey[torul s[ poat[ preg[ti calea pentru salvarea celor ce au credin'[ ]n Fiul S[u. Acesta este motivul boteyului lui Isus. Scopul boteyuliu lui Isus primit de la Ioan Botey[torul darul iyb[virii prin care toate p[catele oamenilor au fost ]ncredin'ate lui Isus astfel ]nc\t oamenii ar putea avea credin'[ ]n Isus ;i ar ajunge ]n rai.

Chiar ;i p[catele viitoare au fost ]ncredin'ate lui Isus prin boteyul S[u. Isus ;i Ioan Botey[torul au preg[tit ]mpreun[ calea c[tre rai pentru noi. Dumneyeu ;i/a deyv[luit, astfel, secretul iyb[virii cu ajutorul lui Ioan Botey[torul.

Fiind repreyentantul fiec[ruia dintre noi, Ioan Botey[torul l/a boteyat pe Isus pentru ca noi s[ dob\ndim credin'a ]n iyb[vire ;i s[ ajungem mai apoi ]n rai. El a ]ncredin'at toate p[catele noastre lui Isus prin botey. Aceasta este ]mbucur[toarea veste a iyb[virii, evanghelia adev[rului.DE CE S/A N{SCUT IOAN BOTEY{TORUL?

Cine ne ajut[ s[ avem credin'[
]n Isus?
Ioan Botey[torul

}n Maleahi 3>1, este scris, "Iat[, voi trimete pe solul Meu < el va preg[ti calea ]naintea Mea." Noi trebuie s[ citim Biblia cu aten'ie. Cu ce scop ;i/a trimis Dumneyeu mesagerul S[u ]naintea noastr[? De ce s/a n[scut Ioan Botey[torul cu ;ase luni ]naintea lui Isus?

Noi trebuie s[ ]n'elegem mesajul care ne este transmis ]n Biblie. Exist[ o sec'ie ]n Vechiul Testament ce explic[ existen'a marele preot Aaron. Aaron a fost fratele mai v\rst[ al lui Moise. El ;i fiii s[i au fost numi'i drept preo'i de c[tre Dumneyeu. Ceilal'i Levi'i muncesc subordon\ndu/se lor, ajut\ndu/i cu ustensile diferite, fr[m\nt\nd coca pentru p\ine ;i a;a mai departe, ]n timpul ce fiii lui Aaron erau cei ce ofereau sacrificiul ]n interiorul sf\ntului templu.

Astfel fiii lui Aaron aveau menirea de a ]mp[r'I ]n mod egal munca ]ntre ei, dar ]n Yiua Isp[;irii,]n cea de/a yecea yi a celei de/a ;aptea luni, doar marele preot ;i numai el aducea jerfa isp[;irii pentru poporul s[u.

}n Evanghelia dup[ Luca 1>5, exist[ o istorisire ce ne aminte;te de originea lui Ioan Botey[torul. Noi trebuie s[ ]n'elegem scopul vie'ii mesagerului lui Dumneyeu pentru a fi capabili s[ ]n'elegem cu adev[rat pe Isus. Noi tindem s[ ne g\ndim mai mult asupra faptelor lui Isus, ;i ignor[m adesea multe fapte ce au lleg[tur[ cu Ioan Botey[torul cel ce a venit ]naintea Lui. A; dori s[ te pot face s[ ]n'elegi esen'a acestor fapte.

"}nceputul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumneyeu. Dup[ cum este scris ]n proorocul Isaia > Iat[, trimet ]naintea Ta pe solul Meu." Evanghelia raiului a ]nceput ]ntotdeauna cu Ioan Botey[torul.

C\nd vom ajunge s[ ]nelegem toate faptele lui Ioan Botey[torul, vom putea ]n'elege cu claritate ;i vom putea avea credin'[ ]n evanghelia iyb[virii lui Isus. Este ca ;i cum am da ascultare ambasadorilor trimi;i ]n ]ntreaga lume pentru a ne face cunoscut[ situa'ia tuturor popoarelor. C\nd vom cunoa;te totul despre Ioan Botey[torul, vom putea ]n'elege foarte bine ;i iyb[virea lui Dumneyeu.

Dar estemare p[cat deoarece mul'i dintre Cre;tinii din yilele noastre nu realiyeay[ importan'a faptelor lui Ioan Botey[torul. Dumneyeu nu l/a trimis pe Ioan Botey[torul doar din simplul motiv c[ se plictisea ;i nu avea nimic altceva de f[cut. Toate cele patru evanghelii din Noul Testament vorbesc despre Ioan Botey[torul ]nainte de a vorbi despre iyb[virea lui Isus.

Dar evangheli;tii yilelor noastre ignor[ pe deplin preyentarea lui ioan botey[torul ]n predicile lor ;i transmit oamenilor c[ simpla credin'[ ]n Isus este suficient[ pentru a primi iyb[virea. Exist[ ]ntr/adev[r oameni ce duc o via'[ p[c[toas[ ;i sf\r;esc prin a ajunge ]n iad. Dac[ tu ai credin'[ numai ]n Isus f[r[ s[/i ]n'elegi rolul lui Ioan Botey[torul, Cre;tinismul devine doar o alt[ religie pentru tine. Cum po'i fi iyb[vit de p[catele tale dac[ nu cuno;ti adev[rul? Este imposibil.

Evanghelia iyb[virii nu este nici chiar a;a de simpl[, nici chiar a;a de u;oar[ pe cum ar p[rea la prima vedere Mul'i consider[ c[ iyb[virea iyvor[;te din credin'a noastr[ ]n Cruce deoarece Isus ;i/a dat via'a pe Cruce pentru noi. Dar dac[ tu ai credin'[ numai ]n crucificare f[r[ a cunoa;te adev[rul ]ndep[rt[rii p[catelor, credin'a este f[r[ valoare nu ne va conduce la deplina iyb[vire. Astfel Dumneyeu l/a trimis pe Ioan Botey[torul pentru a ]ndruma lumea spre calea cea dreapt[, ;I pentru a le face cunoscut faptul c[ iyb[virea a fost ]ndeplinit[ ;i deoarece Isus a preluat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Numai dac[ vom ajunge s[ cunoa;tem adev[rul vom realiya cu bun[ ;tiin'[ c[ Isus este Fiul lui Dumneyeu ce a preluat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele. Ioan Botey[torul ne m[rturise;te adev[rul iyb[virii. El ne aminte;te c[ a venit ]n aceast[ lume drept m[rturie a divinit['ii lui Isus < iar omenirea nu l/ar fi acceptat pe El c\nd Lumina s/a cobor]t asupra acestei lumi.}n }nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Ioan ne este amintit[ m[rturia faptului c[ el a fost cel care a preg[tit evanghelia iyb[virii prin boteyul lui Isus Cristos.

Dac[ noi nu de'ineam m[rturia lui Ioan Botey[torul despre iyb[vire, cum am fi putut avea credin'[ ]n Isus? Nu am fi avut ocayia s[ }l ]nt\lnim niciodat[ pe Isus, ;i din moment ce apar'inemunor culturi ;i religii diferite, cum ar fi fost posibil s[ avem credin'[ ]n Iehova?

Pentru faptul c[ exist[ at\tea religii diferite ]n ]ntreaga lume, cum am putea noi s[/L cunoa;tem pe Isus Cristos? Cum am fi ajuns noi s[ ne d[m seama de faptul c[ Isus a fost de fapt Fiul lui Dumneyeu ce ne/a iyb[vit prin preluarea p[catelor lumii asupra Lui }nsu;i?

Astfel noi trebuie s[ arunc[m o privire asupra Vechiului Testament pentru a vedea care sunt chiar de la ]nceput cuvintele iyb[virii ;i astfel, s[ ajungem s[ ;tim c[ Isus este Salvatorul ;i M\ntuitorul nostru. Trebuie s[ dob\ndim ]n mod c\t mai corect aceste cuno;tin'e pentru a a avea o credin'[ adev[rat[ . Nu putem face nimic f[r[ cunoa;tere. Pentru a avea credin'[ ]n Isus ;i pentru a putea fi salva'i, noi trebuie s[ cunoa;tem evanghelia iyb[virii pe care Ioan Botey[torul a m[rturisit/o ;i rolul acestuia pentru ]mplinirea ei. Trebuie s[ avem deplina credin'[ ]n Cristos, ;i trebuie s[ cunoa;tem adev[rul despre iyb[vire.

Deci, a;a cum Isus a spus, ":i tu vei ;ti adev[rul, ;i adev[rul te va elibera", noi trebuie s[ cunoa;tem adev[rul iyb[virii prin Isus.DOVEYILE DIN BIBLIE


Care este punctul de plecare pentru
cele patru Evanghelii?
Apari'ia lui Ioan Botey[torul

S[ mergem s[ descoperim doveyile iyb[virii aflate ]n Biblie. S[ cercet[m ce se spune ]n cele patru Evanghelii despre Ioan Botey[torul, despre cine a fost el, cu ce scop a fost el numit 'repreyentantul omenirii' sau 'ultimul mare preot', cum au fost ]ncredin'ate toate p[catele lumii lui Isus cu ajutorul lui, ;i dac[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele sau nu.

Cele patru Evanghelii ]ncep prin preyentarea lui Ioan Botey[torul. Evanghelia dup[ Ioan 1>6 ne ajut[ s[ descoperim care este cel mai important factor ]n evanghelie. Aceasta ne spune cinea fost cel ce a f[cut ca toate p[catelor lumii s[ fie ]ncredin'ate lui Isus. "A venit un om trimes de Dumneyeu > numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca s[ m[rturiseasc[ despre Lumin[, pentru ca to'i s[ cread[ prin el." (Evanghelia dup[ Ioan 1>6/7).

Se spune, 'to'i s[ cread[ prin el,' ;i c[ el a fost 's[ m[rturiseasc[ despre Lumin[.' Lumina este Isus Cristos. }nseamn[ c[ Ioan a fost un martor al lui Isus astfel ]nc\t cu to'ii am putea avea credin'[ prin el. Acum, s[ arunc[m o privire mai aprofundat[ asupra Evangheliei dup[ Matei.

}n Evanghelia dup[ Matei 3>13/17, "Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s[ fie boteyat de el. Dar Ioan c[uta s[/l opreasc[. Eu, yicea el, am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la mine? Drept r[spuns, Isus i/a yis > Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit. Atunci Ioan L/a l[sat. De ]ndat[ ce a fost boteyat, Isus a ie;it afar[ din ap[. :i ]n clipa aceea cerurile s/au deschis, ;i a v[yut pe Spiritul lui Dumneyeu pogor\ndu/Se ]n chip de porumbel ;i venind peste El. :i din ceruri s/a auyit un glas, care yicea > Acesta este Fiul Meu prea iubit, ]n care ]mi g[sesc pl[cerea."

De ce trebuie s[ ]n'elegem
originea lui Ioan?
Pentru c[ Biblia ne spune c[ Ioan
a fost marele preot al omenirii.

Ioan Botey[torul L/a boteyat pe Isus. }n Evanghelia dup[ Luca 1>7/8, Isus Cristos a s[v\r;it iyb[virea tuturor p[catelor prin boteyul primit de le Ioan. S[ arunc[m o privire asupra acestui capitol

}n Evanghelia dup[ Luca 1>1/14, "Fiindc[ mul'i s/au apucat s[ alc[tuiasc[ o istorisire am[nun'it[ despre lucrurile cari s/au petrecut printre noi, dup[ cum ni le/au ]ncredin'at cei ce le/au v[yut cu ochii lor de la ]nceput, ;i au ajuns slujitori ai Cuv\ntului, am g[sit ;i eu cu cale, prea alesule Teofile, dup[ ce am f[cut cercet[ri cu deam[runtul asupra tuturor acestor lucruri de la ob\r;ia lor, s[ 'i le scriu ]n ;ir unele dup[ altele, ca s[ po'i cunoa;te astfel temeinicia ]nv['[turilor, pe cari le/ai primit prin viu grai. }n yilele lui Irod, ]mp[ratul Iudeii, era un preot, nimit Yaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, ;i se chema Elisaveta. Am\ndoi erau neprih[ni'i ]naintea lui Dumneyeu, ;i p[yeau f[r[ pat[ toate poruncile ;i toate r\nduielile Domnului. N/aveau copii, pentru c[ Elisaveta era stearp[ < ;i am\ndoi erau ]nainta'i ]n v\rst[. Dar, pe c\nd slujea Yaharia ]naintea lui Dumneyeu, la r\ndul cetei lui, dup[ obiceiul preo'iei, a ie;it la sor'i s[ intre s[ t[m\ieye ]n Templul Domnului. }n ceasul t[m\ierii, toat[ mul'imea norodului se ruga afar[. Atunci un ]nger al Domnului s/a ar[tat lui Yaharia, ;i a st[tut ]n picioare la dreapta altarului pentru t[m\iere. Yaharia s/a sp[im\ntat, c\nd l/a v[yut < ;i l/a apucat frica. Dar ]ngerul i/a yis > Nu te teme Yahario < fiindc[ rug[ciunea ta a fost ascultat[. Nevast[/ta Elisaveta ]'i va na;te un fiu, c[ruia ]i vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricin[ de bucurie ;i veselie, ;i mul'i se vor bucura de na;terea lui."

Luca ne poveste;te ]n am[nunt originea lui Ioan. Luca, un discipol al lui Isus, explic[ originea lui Ioan ]nc[ de la ]nceput. Luca a propov[duit evanghelia unui om numit Teofile, ce apar'inea unei culturii diferite ;i nu/L cuno;tea pe Domnul Dumneyeu.

Astfel, pentru a/l face pe acesta s[ ]n'eleag[ c\t mai bine isp[;irea lui Isus, M\ntuitorul p[c[to;ilor, Luca a creyut de cuviin'[ c[ trebuie s[ explice mai ]nt\i ]n detaliu originea lui Ioan Botey[torul,}n Evanghelia dup[ Luca 1>5/9, el poveste;te, "}n yilele lui Irod, ]mp[ratul Iudeii, era un preot, nimit Yaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, ;i se chema Elisaveta. Am\ndoi erau neprih[ni'i ]naintea lui Dumneyeu, ;i p[yeau f[r[ pat[ toate poruncile ;i toate r\nduielile Domnului. N/aveau copii, pentru c[ Elisaveta era stearp[ < ;i am\ndoi erau ]nainta'i ]n v\rst[. Dar, pe c\nd slujea Yaharia ]naintea lui Dumneyeu, la r\ndul cetei lui, dup[ obiceiul preo'iei."

}n acest capitol ni se poveste;te cum, ]n timp ce Yaharia slujea pe Dumneyeu conform obiceiurilor preo'iei a intervenit un eveniment deosebit. :i Luca a m[rturisit cu claritate c[ Yaharia era descendentul lui Aaron. Deci c[rei comunit['i a apar'inut Yaharia? Acesta este un lucru foarte important.

El a explicat, "Pe c\nd slujea Yaharia ]naintea lui Dumneyeu, la r\ndul cetei lui." Ne putem da seama c[ Luca ]l cuno;tea pe Yaharia at\t de bine ]nc\t el a fost capabil s] explice evanghelia iyb[virii prin Yaharia ;i Elisaveta.

Datorit[ faptului c[ noi provenim din diferite na'ionalit['i, nu putem ]n'elege Salvarea lui Isus dac[ nu ne este explicat[ aprofundat, treapt[ cu treapt[. Astfel. Ar fi mai bine s[ acunoa;tem toate detaliile. Ioan Botey[torul s/a n[scut din Yaharia ;i so'ia sa Elisaveta, cea care era una dintre fiicele lui Aaron. Acum, s[ arunc[m o privire asupra originii lui Yaharia ;i Ioan.ORIGINEA LUI IOAN BOTEY{TORUL


Al c[rui descendent apar'ine Ioan
Botey[torul?
Aaron, marele preot

Rentru a ]n'elege c\t mai bine descendea'a lui Ioan Botey[torul, trebuie s[ citim Vechiul Testament, Cartea ]nt\i a Cronicilor 24>1/19.

"Iat[ cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron > Nadab, Abihu, Eleayar ;i Itamar. Nadab ;i Abihu au murit ]naintea tat[lui lor, f[r[ s[ aib[ fii < ;i Eleayar ;i Itamar au ]mplinit slujba de preo'i. David a ]mp[r'it oe fiii lui Aaron, r\nduindu/i dup[ slujba pe care aveau s/o fac[ < "adoc f[cea parte din urma;ii lui Eleayar, ;i Ahimelec din urma;ii lui Itamar. Printre fiii lui Eleayar s/au g[;it mai multe c[petenii dec\t printre fiii lui Itamar, ;i i/au ]mp[r'it a;a c[ fiii lui Eleayar aveau ;asespreyece c[petenii de case p[rinte;ti, ;i fiii lui Itamar opt c[petenii de case p[rinte;ti.I/au ]mp[r'it prin sor', ]ntre unii ;i al'ii, c[ci c[peteniile sf\ntului loca; ;i c[peteniile lui Dumneyeu erau din fiii lui Eleayar ;i din fiii lui Itamar. :emaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din semin'ia lui Levi, i/a scris ]naintea ]mp[ratului ;i mai marilor, ]naintea preotului "adoc ;i Ahimelec, fiul lui Abiatar, ;i ]naintea c[peteniilor caselor p[rinte;ti ale preo'ilor ;i Levi'ilor. Au tras la sor'i c\te o cas[ p[rinteasc[ pentru Eleayar, ;i au tras ;i c\te una pentru Itamar. Cel dint\i sor' a ie;it pentru Iehoiarib < al doilea pentru Iedaia < al treilea pentru Harim < al patrulea, pentru Seorim < al cincilea, pentru Malchia < al ;aselea, pentru Miiamin < al ;aptelea, pentru Haco' < al optulea, pentru Abia < al nou[lea, pentru Iosua < al yecelea, pentru :ecania < al unspreyecelea, pentru Elia;ib < al doispreyecelea, pentru Iachim < al treispreyecelea, pentru Hupa < al patruspreyecelea, pentru Ie;ebeab < al cincispreyecelea, pentru Bilga < al ;asespreyecelea, pentru Imer < al ;aptespreyecelea, pentru Heyir < al optspreyecelea, pentru Hapi'e' < al nou[spreyecelea, pentru Petahia < al dou[yecilea, pentru Eyechiel < al dou[yeci ;i unulea, pentru Iachin < al dou[yeci ;i doilea, pentru Gamul < al dou[yeci ;i treilea, pentru Delaia < al dou[yeci ;i patrulea, pentru Maayia. Acesta era ;irul ]n care aveau s[/;i fac[ slujba, ca s[ intre ]n Casa Domnului, dup[ r\nduiala pus[ de Aaron, tat[l lor, potrivit cu poruncile pe cari i le d[duse Domnul, Dumneyeul lui Israel."

S[ revenim asupra versetului 10. "Al ;aptelea, pentru Haco'< al optulea, pentru Abia." Astfel, ni se relateay[ ceea ce a f[cut David ;I anume ]ncredin'area unei case fiec[ruia dintre fiii lui Aaron pentru ca jertfa s[ fie oferit[ ]n conformitate. (Dup[ cum ;tim cu to'ii, Aaron a fost fratele mai ]n v\rst[ al lui Moise. Dumneyeu l/a predestinat pe Moise drept mesagerul S[u, iar pe Aaron drept marele preot al Sf\ntului Templu ]n fa'a poporului lui Israel.)

Restul Levi'i au venit ]n subordinea preo'ilor ;i Aaron ;i fiii s[i au primit sarcina de a sacrifica jertfele ]n fa'a lui Dumneyeu. }nainte ca David s[ semneye ]mp[r'irea caselor, preo'ii, descenden'ii lui Aaron, au trebuit s[ prexinte de fiecare dat[ situa'ia acestor parcele pe care le/au primit iar acest lucru i/a pus ]n mare ]ncurc[tur[

Astfel David a stabilit un sistem prin care fiecare comunitate era pus[ ]n ordine ;i era prreyentat[ ]n detaliu. Au fost 24 de cete preyentate ]n ordinea descenden'ilor lor ;i au ]nceput de la nepotul lui Aaroniar cel de/al optulea a fost Abia. :i s/a spus, "Era un preot, nimit Yaharia, din ceata lui Abia." Astfel Yaharia a fost preotul cetei lui Abia, ei fiind am\ndoi descenden'i ai lui Aaron, marele preot.

A fost Yaharia, preotul cetei lui Abia,;I cel ce a fost tat[l lui Ioan Botey[torul? :tim dup[ cum ni se spune ;i ]n Biblie c[ ei au obi;inuit s[ se c[s[toreasc[ cu membri din familia lor.

A;adar dup[ cum ;tim, Iacov s/a c[s[torit cu fiica unchiului din partea mamei sale. :i aceast[ explica'ie a descenden'ei lui are importan'[ deosebit[. Se spune, "Era un preot, numit Yaharia, din ceata lui Abia."

Astfel el a fost un descendent al lui Aaron. Cine? Yaharia, tat[lul lui Ioan Botey[torul.Descenden'a lui Ioan este un factor important ]n explicarea iyb[virii lui Isus, datorit[ func'iei religioase a lui Ioan Botey[torul prin care a fost posibil[ ]ncredin'area p[catelor lumii lui Isus.


DOAR FIII LUI AARON PUTEAU CONDUCE CA PREO"I


Cine ar fi putut conduce
ca mare preot ]n timpul
Vechiului Testament?
Aaron ;i descenden'ii s[i


Dar unde este scrie ]n Biblie c[ fiii lui Aaron ar trebui s[ fie preo'i? S[ arunc[m o privire.

}n Numeri 20>22/29, "Toat[ adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades, ;i a ajuns la muntele Hor. Domnul a yis lui Moise ;i lui Aaron, l\ng[ muntele Hor, la hotarele '[rii lui Edom > Aaron are s[ fie ad[ugat la poporul lui < c[ci nu va intra ]n 'ara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru c[ v/a'i ]mpotrivit poruncii Mele, la apele Meriba. Ia pe Aaron ;i pe fiul s[u Eleayar, ;i suie/i pe muntele Hor. Desbrac[ pe Aaron de ve;mintele lui, ;i ]mbrac[ pe fiul s[u Eleayar cu ele. Acolo va fi ad[ugat Aaron la poporul lui ;i va muri. Moise a f[cut ce/i poruncise Domnul. S/au suit pe muntele Hor, ]n fa'a ]ntregei adun[ri. Moise a desbr[cat pe Aaron de ve;mintele lui, ;i a ]mbr[cat cu ele pe fiul s[u Eleayar. Aaron a murit acolo, pe v\rful muntelui. Moise ;i Eleayar s/au pogor\t de pe munte. Toat[ adunarea a v[yut c[ Aaron murise, ;i toat[ casa lui Israel a pl\ns pe Aaron treyeci de yile."

}n Exodul, legea lui Dumneyeu se scrisese deja ;I se spunea c[ fiii marelui preot trebuiau s[/;i asume sarcina marele cler, a;a cum f[cuser[ str[mo;ii lor c\nd li se ]mplinise timpul.

}n Exodul 28>1/5, "Apropie de tine pe fratele t[u Aaron ;i pe fiii s[i, ;i ia/i dintre copiii lui Israel ;i pune/i deoparte ]n slujba Mea ca preo'i > pe Aaron ;i pe fiii lui Aaron > Nadab, Abihu, Eleayar ;i Itamar. Fratelui t[u Aaron, s[/i faci haine sfinte, ca s[/i slujeasc[ de cinste ;i podoab[. Vorbe;te cu to'i cei destoinici, c[rora le/am dat un Spirit de pricepere, s[ fac[ ve;mintele lui Aaron, ca s[ fie sfin'it, ;i s[/Mi ]mplineasc[ slujba de preot. Iat[ ve;mintele pe cari le vor face > un pieptar, un efod, o mantie, o tunic[ lucrat[ la gherghef, o mitr[ ;i un br\u. S[ fac[ fratelui t[u Aaron ;i fiilor s[i, ve;minte sfinte, ca s[/Mi ]mplineasc[ slujba de preot. S[ ]ntrebuin'eye aur, materii v[psite ]n albastru, ]n purpuriu, ]n c[rmiyiu ;i ]n sub'ire."

Dumneyeu a ]ncredin'at cu mare grij[ lui Aaron, fratele lui Moise, conducerea marele cler. Nu era permis s[ ajung[ preot nici unui alt om. Astfel Dumneyeui/a ]ncredin'at lui Moise sarcina de a/l numi pe Aaron drept marele preot, ;i i/a f[cut ]mbr[c[minte potrivit[ pentru El. Noi ar trebui s[ nu uit[m niciodat[ cuvintele lui Dumneyeu.

De asemenea, ]n Exodul 29>1/9, "Iat[ ce vei face pentru ca s[/i sfin'e;ti ;i s[/Mi ]mplineasc[ slujba de preo'i. Ia un vi'el ;i doi berbeci f[r[ cusur. F[, cu f[in[ aleas[ de gr\u, ni;te ayimi, turte nedospite, fr[m\ntate cu untdelemn, ;i pl[cinte nedospite, stropite cu untdelemn. S[ le pui ]ntr/un co;, ;i s[ le aduci ]mpreun[ cu vi'elul ;i cei doi berbeci. S[ aduci apoi pe Aaron ;i pe fiii lui la u;a cortului ]nt\lnirii, ;i s[/i speli cu ap[. S[ iei ve;mintele < s[ ]mbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul ;i cu pieptarul, ;i s[/l ]ncingi cu br\ul efodului. S[/i pui mitra pe cap, ;i pe mitr[ s[ pui tabla sfin'eniei. S[ iei untdelemnul pentru ungere, s[ i/l torni pe cap, ;i s[/l ungi. S[ aduci apoi pe fiii lui, ;i s[/i ]mbraci cu yunicile. S[ ]ncingi pe Aaron ;i pe fiii lui cu un br\u, ;i s[ pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron. Preo'ia va fi a lor printr/o lege vecinic[. Astfel s[ ]nchini pe Aaron ;i pe fiii lui ]n slujba Mea."

Prin urmare numai Aaron ;i pe fiii lui aveau voie s[ poarte un br\u la mijloc iar capul le era acoperit de scufii. Preo'ia urma s[ fie a lor printr/o lege vecinic[. Astfel Aaron ;i fiii lui se ]nchinau Domnului ;i erau ]n slujba Sa. Dumneyeu prin straiele acestora a dorit s[ men'ioneye c[ doar Aaron ;i fiii s[i fuseser[ consacra'i s[ conduc[ preo'ia pentru ve;nicie.Iar c\nd El a specificat 'printr/o lege ve;nic[', aceasta a r[mas valabil[ chiar ;i dup[ ce Isus a venit ]n aceast[ lume.

Astfel Luca ne arat[ ]n detaliu c[ Yaharia a fost descendentul lui Aaron marele preot. }n r[stimpul ]n care Yaharia a slujit ca preot ]n fa'a lui Dumneyeu ]n Templul Domnului,i/a ap[rut un ]nger ;i i/a spus c[ rug[ciunea sa a fost auyit[ < ;iastfel so'ia sa Elisaveta va na;te un fiu.

Dar Yaharia a avut o oarecare re'inere neput\nd crede ;i a spus, "Nevast[/mea este ]naintat[ ]n v\rst[, din ce voi cunoa;te lucrul acesta?" Datorit[ ]ndoielii sale, Dumneyeu i/a luat glasul pentru un timp, pentru a/I demonstra c[ vorbele Sale au fost adev[rate.

La timpul cuvenit, so'ia sa a r[mas ]ns[rcinat[ ;i dup[ un timp,a primit vestea c[ ;i Maria, virgin[ fiind, a r[mas de asemenea ]ns[rcinat[. Ambele evenimente au fost faptele preg[tite de Dumneyeu pentru salvarea noastr[. Pentru a salva omenirea cea plin[ de p[cate El l/a trimis pe slujitorul S[u Ioan ;i pe unicul Fiul S[u, Isus s[ se nasc[ ]n aceast[ lume.

Astfel Fiul S[u a primit boteyul de la Ioan pentru a/I fi ]ncredin'ate toate p[catele lumii, ;i astfel cei ce au credin'[ ]n El vor putea fi salva'i.}N"ELEPCIUNEA SUPREM{ A LUI DUMNEYEU!


Pe cine a preg[tit
Dumneyeu s[ ]nt\mpine pe
Isus ]n munca iyb[virii?
Pe Ioan Botey[torul

Isus Cristos a fost M\ntuitorul omenirii, cel ce s/a n[scut din trupul fecioarei Maria. Maria era logodit[ cu Iosif ce era descendentul lui Iuda. Isus trebuia s[ se nasc[ din descendentul lui Iuda pentru a ]mplini }n'elegerea lui Dumneyeu a;a cum Ioan Botey[torul trebuia s[ se nasc[ ]n casa marelui preot Aaron.

Dumneyeu i/a preg[tit pe cei doi pentru a se na;te ]n aceast[ lume, Ioan venind ]naintea lui Isus. Ioan s/a n[scut ]nainte pentru a/L putea boteya pe Isus ;i pentru a/I ]ncredin'a toate p[catele lumii.Numai un descendent al marelui preot avea voie s[ ofere sacrificiul isp[;irii pentru a ]mplini }n'elegerea lui Dumneyeu f[cut[ ]n Vechiul Testament < pentru ca evanghelia iyb[virii prin Isus s[ poat[ primi ]ncredera tuturor ;i pentru a fi ]ndeplinit[ corect.

}n Exodul, Dumneyeu a dat lui Israel Legea ;i }n'elegerile Sale< legea lui Dumneyeu, cine avea dreptul s[ conduc[ ritualurile jertfelor ]n Templu, descrierea hainelor purtate de preo'i, detalii ale sacrificiilor, ;i succesiunea preo'iei prin fiii preo'ilor. Dumneyeu l/a numit pe Aaron ca descendent al marilor preo'i pentru eternitate.

Astfel to'i descenden'ii lui Aaron erau cei numi'I s[ ofere jertfe ;i puteau deveni mari preo'i doar cei ce proveneau din casa lui Aaron. }'i po'i da seama cum a fost?

Dar dintre mul'ii descenden'i lui Aaron, Dumneyeu a ales pe un preot numit Yaharia ;i pe so'ia sa Elisaveta. El a spus, "Iat[, trimet ]naintea Ta pe solul Meu." C\nd Dumneyeu i/a l/a ]n;tiin'at pe Yaharia c[ este posibil ca Elisaveta s[ nasc[ un fiu, iar acesta va trebui s[ fie numit Ioan, lui Yaharia i/a pierit glasul de uimire ;i a r[mas mut auyind acest[ veste chiar p\n[ c\nd fiul s[u s/a n[scut ;i a primit numele .

}ntr/adev[r, fiul s[u s/a n[scut ]n casa sa. Dar c\nd a sosit momentul s[ dea un nume copilului, tradi'ia spunea ]n Israel, c[ fiul trebuie s[ poarte numele tat[lui s[u.

"Elisavetei i s/a ]mplinit vremea s[ nasc[ < ;i a n[scut un fiu. Vecinii ;i rudele ei au auyit c[ Domnul a ar[tat mare ]ndurare fa'[ de ea, ;i se bucurau ]mpreun[ cu ea. }n yiua a opta, au venit s[ taie pruncul ]mprejur, ;i voiau s[/i pun[ numele Yaharia, dup[ numele tat[lui s[u. Dar mama lui a luat cuv\ntul, ;i a yis > Nu. Ci are s[ se cheme Ioan. Ei i/au yis Nimeni din rubedeniile tale nu poart[ numele acesta. :i au ]nceput o t[bli'[ de scris, ;i a scris, yic\nd > Numele lui este Ioan. :i to'i s/au minunat. }n clipa aceea, i s/a deschis gura, i s/a deslegat limba, ;i el vorbea ;i binecuv\nta pe Dumneyeu. Pe to'i vecinii i/a apucat frica, ;i ]n tot 'inutul acela muntos al Iudeii, se vorbea despre toate aceste lucruri. To'i cei ce le auyeau, le p[strau ]n inima lor, ;i yiceau > Oare ce va fi pruncul acesta? :i m\na Domnului era ]ntr/adev[r cu el." (Evanghelia dup[ Luca 1>57/66).

Lui Yaharia ]i pierise glasul ]n tot acest timp. C\nd a sosit timpul s[ d[ruiasc[ copilului un nume, rudele au sugerat ca, acesta ar trebui s[ poarte numele Yaharia. Dar mama sa a insistat ca numele lui s[ fie Ioan. Dar cei din familie au spus c[ nu mai era nimeni ]n familie care s[ poarte acest nume ;i astfel b[iatul trebuia s[ poarte numele tat[lui s[u

Dar c\nd Elisaveta a continuat s[ insiste s[ boteye copilul cu acel nume, rudele s/au dus la Yaharia ;i l/au ]ntrebat ce nume ar trebui s[/i dea copilului. Deoarece nu putea s[ vorbeasc[,Yaharia a cerut o t[bli'[ ;i a scris 'Ioan'. :i toate rudele s/au mirat de neobi;nuita alegere a numelui.

Dar dup[ ce b[tatul a primit numele Ioan lui Yaharia i/a rexenit glasul ;i a ]nceput s[ vorbeasc[. Astfel, el l/a pream[rit pe Dumneyeu ;i a primit darul Sf\ntul Spirit f[c\ndul s[ proroceasc[ evanghelia

Luca ne poveste;te despre na;terea lui Ioan Botey[torul ]n casa lui Yaharia. "Era un preot, numit Yaharia, din ceata lui Abia." Datorit[ ]n'elepciunii supreme a lui Dumneyeu, Ioan Botey[torul, repreyentantul omenirii a fost n[scut din Yaharia, descendentul lui Aaron.

Iar prin Ioan Botey[torul ;i Isus Cristos, Dumneyeu a ]ndeplinit salvarea omenirii. :i noi to'ii putem fi salva'i de p[catele noastre prin credin'a ]n munca iyb[virii dus[ la ]ndeplinire prin Ioan ;i Isus Cristos.BOTEYUL LUI ISUS


De ce a fost Isus boteyat de Ioan?
Pentru a ]ndep[rta toate p[catele
oamenilor

Ioan Botey[torul a depus m[rturie c[ Isus a fost Fiul lui Dumneyeu ;i El a ]ndep[rtat toate p[catele noastre. El a fost Ioan Botey[torul, slujitorul lui Dumneyeu care a fost martor la salvarea noastr[. Dar asta nu ]nseamn[ c[, Dumneyeu nu ne/a ]n;tiin'at El ]nsu;i c[ El este M\ntuitorul nostru. Glasul lui Dumneyeu s/a f[cut auyit prin slujitorii S[i ]n biseric[, ;i prin vocile tuturor celor ce pot fi salva'i.

Dumneyeu a spus, "Iarba se usuc[, floarea cade < dar cuv\ntul Dumneyeului nostru r[m\ne ]n veac. Striga'i/i c[ robia lui s/a sf\r;it, c[ nelegiuirea lui este isp[;it[ < c[ci a primit din m\na Domnului de dou[ ori c\t toate p[catele lui." (Isaia 40>2, 8).

"Nu mai e;ti un p[c[tos. Eu te/am iyb[vit de toate p[catele ;i lupta s/a sf\r;it." Astfel, vocea evangheliei iyb[virii ne este propov[duit[ ]n continuare. :i ea este numit[ evanghelia preg[tiroare

C\nd vom ]n'elege munca lui Ioan Botey[torul, c\nd vom ]n'elege cu adev[rat c[ toate p[catele lumii au fot ]ncredinate lui Isus prin boteyul primit de la Ioan Botey[torul, noi vom putea fi elibera'i de p[catele noastre.

Toate cele patru Evanghelii ne amintesc de Ioan Botey[torul, iar ultimul profet al Vechiului Testament m[rturise;te c[ Ioan Botey[torul era slujitorul lui Dumneyeu. :i Noul Testament ]ncepe cu povestirea na;terii lui Ioan Botey[torul ;i ]ndep[rtarea p[catelor cu ajutorul lui.

Dar de ce a primit Ioan al[turi de numele s[u ;i numele Botey[torul? Pentru c[ el este cel ce L/a boteyat pe Isus. Ce ]nseamn[ botey? Boteyul ]nseamn[ 'a trece mai departe, a fi ]nmorm\ntat, a fi sp[lat' / este asem[n[tor ritualului de ']ntindere a m\inilor' ]n Vechiul Testament.

}n Vechiul Testament, c\nd un om p[c[tuia, el trecea toate p[catele sale asupra capului jertfei de isp[;ire, sacrificiul f[r[ de p[cat, prin ]ntinderea m\inilor sale pe jertf[, ;i jertfa era sacrificat[ drept plat[ a p[catelor. '}ntinderea m\inilor' ]nseamn[ 'a trece mai departe.' Astfel ']ntinderea m\inilor' ;i 'boteyul' este acela;I ritual, numai c[ sunt au denumiri diferite

Deci cu ce scop a primit Isus boteyul? Boteyul a fost singura cale de ]ndep[rtare a p[catelor ]n cadrul hirotonisirii lui Dumneyeu.

}n Vechiul Testament, p[c[to;ii trebuiau s[/;i ]ntind[ m\inile pe capul jertfei pentru a trece p[catele lor pe capul acesteia. :i apoi jertfele trebuiau s[ fie sacrificate ;i preo'ii luau s\ngele ;i ]l puneau pe coarnele altarului jertfei arse. Aceasta era procedeul de iyb[vire pentru p[catele yilnice.

Dar cum primeau ei isp[;ire pentru p[catele din timpul unui an?

Aaron, marele preot oferea jertfa ]n numele tuturor oamenilor lui Israel. :I datorit[ faptului c[ Ioan Botey[torul s/a n[scut ]n casa lui Aaron, era menit ca el s[ fie marele preot, ;i Dumneyeu l/a numit pe el drept ultimul mare preot conform promisiunii Sale de iyb[vire.

Ioan Botey[torul a fost repreyentantul omenirii ;i ultimul mare preot al acesteia deoarece Vechiul Testament se ]ncheie chiar ]n momentul na;terii lui Isus Cristos. :I Ioan Botey[torul este cel ce a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus ]n Noul Testament exact a;a cum Aaron aducea isp[;irea pentru p[catele ]n numele poporului s[u ]n timpul Vechiului Testament? Fiind ultimul mare preot din Vechiul Testament ;i repreyentantul omenirii, Ioan Botey[torul a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus prin boteyul acordat acestuia.

:I mul'umit[ lui Ioan cel ce a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus, noi putem fi iyb[vi'i prin credin'a noastr[ ]n evanghelia apei ;i a Spiritului. Isus a fost Mielul care a f[cut ca salvarea noastr[ s[ fie posibil[,tot astfel El a ]ndeplinit munca iyb[virii ]ntocmai dup[ cum a fost planificat[ de Dumneyeu. Isus ne/a spus c[ Ioan Botey[torul a fost ultimul profet, ultimul mare preot cu ajutorul c[ruia i/au fost ]ncredin'ate toate p[catele lumii. De ce n/a putut face Isus ]nsu;I acest lucru? De ce a avut nevoie de ajutorul lui Ioan Botey[torul? :I tocmai de aici se ive;te motivul pentru care Ioan Botey[torul s/a n[scut cu ;ase luni ]nainte de Isus. Acesta a fost pentru a duce la ]ndeplinire legea din Vechiul Testament.

Isus s/a n[scut din trupul fecioarei Maria, ;i Ioan Botey[torul s/a n[scut dintr/o femeie ]n v\rst[ numit[ Elisaveta.

Acestea au fost faptele lui Dumneyeu, bine pl[nuite de El pentru a/i salva pe p[c[to;i. Pentru a ne elibare pe noi din lupta ]mpotriva p[catului ;i pentru a/i iyb[vi pe to'i cei ce sufep[ din cauya p[catului, El a trimis pe slujitorul S[u Ioan, ;i apoi pe singurul S[u Fiu. Ioan Botey[torul a fost trimis drept repreyentant al omenirii,;i ultimul mare preot.CEL MAI MARE OM ESTE N{SCUT DE O FEMEIE


Cine a fost cel mai mare
om pe p[m\nt?
Ioan Botey[torul

S[ arunc[m o privire asupra Evangheliei dup[ Matei 11>7/14. "Pe c\nd se duceau ei, Isus a ]nceput s[ vorbea-sc[ noroadelor despre Ioan > Ce a'i ie;it s[ vede'i ]n pustie? O trestie cl[tinat[ de v\nt? Dac[ nu, atunci ce a'i ie;it s[ vede'i? Un om ]mbr[cat ]n haine moi? Iat[ c[ cei ce poart[ haine moi sunt ]n casele ]mp[ra'ilor. Atunci ce a'i ie;it s[ vede'i? Un prooroc? Da, v[ spun, ;i mai mult dec\t un prooroc < c[ci el este acela despre care s/a scris > Iat[, trimet ]naintea fe'ei Tale pe solul Meu, care }'i va preg[ti calea ]naintea Ta. Adev[rat v[ spun c[, dintre cei n[scu'i din femei, nu s/a sculat nici unul mai mare dec\t Ioan Botey[torul. Totu;, cel mai mic ]n }mp[r['ia cerurilor este mai mare dec\t el. Din yilele lui Ioan Botey[torul p\n[ acum, }mp[r['ia cerurilor se ia cu n[val[, ;i cei ce dau n[val[, pun m\na pe ea. C[ci p\n[ la Ioan au proorocit to'i proorocii ;i Legea. :i dac[ vre'i s[ ]n'elege'i, el este Ilie, care trebuia s[ vin[."

Oamenii s/au dus ]n pustiu s[/l vad[ pe Ioan Botey[torul, ce striga, "Poc[i'i/v[, pui de vipere" Iar Isus a spus, "Dac[ nu, atunci ce a'i ie;it s[ vede'i? Un om ]mbr[cat ]n haine moi? Iat[ c[ cei ce poart[ haine moi sunt ]n casele ]mp[ra'ilor."

Isus ]nsu;i a m[rturisit m[re'ia lui Ioan. "Ce a'i ie;it s[ vede'i? Un barbar ]mbr[cat ]n p[r de c[mil[ ce strig[ cu vocea mare? El trebuie s[ se ]nc[lyeasc[ ]mbr[cat ]n p[rul de c[mil[. Ce a'i ie;it s[ vede'i? Un om ]mbr[cat ]n haine moi? Cei ce poart[ haine moi sunt ]n casele ]mp[ra'ilor. Dar el este mai mare dec\t un rege," a m[rturisit Isus. "Iat[ c[ cei ce poart[ haine moi sunt ]n casele ]mp[ra'ilor. Atunci ce a'i ie;it s[ vede'i? Un prooroc? Da, v[ spun, ;i mai mult dec\t un prooroc."

}n vremeuri de demult, profe'ii erau considera'i a fi mai mari dec\t regii.}n'elegi ]n ce sens? Dar Ioan Botey[torul a fost mult mai mare dec\t rege ;i mult mai mult dec\t un simplu profet. El a fost mai presus dec\t to'i profe'ii din Vechiul Testament. De fapt, Ioan, ultimul mare preot ;i repreyentantul omenirii, a fost mai presus dec\t Aaron cel mai mare preot. Isus }nsu;i a adus m[rturie ]n ceea ce prive;te m[re'ia lui Ioan.

Cine este repreyentantul omenirii? Cu excep'ia lui Isus Cristos, care este cel mai mare om pe p[m\nt? Ioan Botey[torul. "V[ spun, ;i mai mult dec\t un prooroc < c[ci el este acela despre care s/a scris > Iat[, trimet ]naintea fe'ei Tale pe solul Meu, care }'i va preg[ti calea ]naintea Ta."

Ioan Botey[torul m[rturise;te c[ lupta ]mpotriva p[catului s/a sf\r;it. "Iat[ Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!" Ioan Botey[torul este cel ce ne/a m[rturisit c[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele lumii.

}n Evanghelia dup[ Matei 11>11, "Adev[rat v[ spun c[, dintre cei n[scu'i din femei, nu s/a sculat nici unul mai mare dec\t Ioan Botey[torul." A fost cineva mai presus dec\t Ioan Botey[torul dintre cei ce sunt n[scu'i pe p[m\nt?

Ce ]nseamn[ 'a fi n[scut din femeie'? }nseamn[ ]ntreaga omenire. Except\ndu/l pe Adam, to'i oamenii se nasc din femei. :i dintre cei n[scu'i din femei, n/a fost nici unul mai mare dec\t Ioan Botey[torul. Astfel el a fost ultimul mare preot ;i repreyentantul omenirii. Ioan Botey[torul a fost marele profet ;i repreyentantul nostru.

}n timpul Vechiului Testament, Aaron ;i fiii s[i au fost predestina'i de Dumneyeu s[ slujeasc[ pentru etarnitate. Toate p[catele puteau fi sp[late doar prin Aaron ;i fiii s[i. A fost voin'a ;i porunca lui Dumneyeu.

Dac[ o alt[ persoan[ dintre Levi'i ar fi venit ;i ar fi ]ndr[ynit s[ ]ncerce, s[/l ]nlocuiasc[ pe Aaron cu siguran'[ ar fi murit. Tot ceea ce aveau voie s[ fac[ oameni simpli era s[ str\ng[ lemne pentru focul de la altar, s[ str\ng[ pieile animalelor, s[ cure'e intestinele, ;i s[ str\ng[ gr[simea. Dac[ cineva ar fi ]ndr[ynit s[ ]l ]nlocuiasc[ pe Aaron ]n munca preo'ilor, ei ar fi murit cu siguran'[. Este legea lui Dumneyeu. Ei nu puteau trece reste linia ce desp[r'ea munca marilor preo'i de cea a oamenilor simpli.

Pe p[m\nt, nu s/a n[scut nici un om mai presus dec\t Ioan Botey[torul. El este cel mai mare dintre muritori. "Din yilele lui Ioan Botey[torul p\n[ acum, }mp[r['ia cerurilor se ia cu n[val[, ;i cei ce dau n[val[, pun m\na pe ea."

Iyb[virea oamenilor de p[catele lor a fost ]mplinit[ ]n momentul ]n care Ioan Botey[torul l/a boteyat pe Isus, iar cei ce au credin'[ ]n Isus au permisiunea de a intra ]n ]mp[r['ia raiului. :i astfel vor deveni neprih[ni'i. S[ vedem cum tat[l lui Ioan a fost martor la faptele fiului s[u.M{RTURIA LUI YAHARIA, TAT{L LUI IOAN


Ce a prorocit Yaharia
despre fiul s[u?
Ioan va preg[ti calea Domnului prin
acordarea cunoa;terii salv[rii
poporului S[u

S[ citim Evanghelia dup[ Luca 1>67/80. "Yaharia, tat[l lui, s/a umplit de Spiritul Sf\nt, a proorocit, ;i a yis > Binecuv\ntat este Domnul, Dumneyeul lui Israel, pentru c[ a cercetat ;i a r[scump[rat pe poporul S[u. :i ne/a ridicat o m\ntuire puternic[ ]n casa robului S[u David, cum vestise prin gura sfin'ilor S[i prooroci, cari au fost din vechime < m\ntuire de vr[jma;ii no;tri ;i din m\na tuturor celor ce ne ur[sc! Astfel };i arat[ El ]ndurarea fa'[ de p[rin'ii no;tri, ;i };i aduce aminte de leg[m\ntul Lui cel sf\nt, potrivit jur[m\ntului prin care Se jurase p[rintelui nostru Avram, c[, dup[ ce ne va iyb[vi din m\na vr[jma;ilor no;tri, ne va ]ng[dui s[/I slujim f[r[ fric[, tr[ind ]naintea Lui ]n sfin'enie ;i neprih[nire, ]n toate yilele vie'ii noastre. :i tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea }nalt. C[ci vei merge ]naintea Domnului, ca s[ preg[te;ti c[ile Lui, ;i s[ dai poporului S[u cuno;tiin'a m\ntuirii, care st[ ]n iertarea p[catelor lui < datorit[ marei ]ndur[ri a Dumneyeului nostru, ]n urma c[reia ne/a cercetat Soarele care r[sare din ]n[l'ime, ca s[ lumineye pe cei ce yac ]n ]ntunerecul ;i ]n umbra mor'ii, ;i s[ ne ]ndrepte picioarele pe calea p[cii! Iar pruncul cre;tea ;i se ]nt[rea ]n Spirit. :i a stat ]n locuri pustii p\n[ ]n yiua ar[t[rii lui ]naintea lui Israel."
Yaharia a prorocit dou[ lucruri. El a prorocit c[ Regele oamenilor a venit. }ncep\nd cu versetul 68 ;i p\n[ la versetul 73, el a prorocit cu bucurie c[ Dumneyeu nu ;i/a uitat promisiunile ;i c[ Isus, dup[ cum a promis Dumneyeu lui Avram, s/a n[scut din fecioara Maria pentru a/I salva pe descenden'ii s[i din m\inile primejdioase ale du;manilor.

Iar ]n versetul 74 se spune, "Dup[ ce ne va iyb[vi din m\na vr[jma;ilor no;tri, ne va ]ng[dui s[/I slujim f[r[ fric[." Acesta este un memorandum al Promisiunii lui Dumneyeu c[tre Avram ;i poporului lui Israel, prin care el a prorocit, "ne va ]ng[dui s[/I slujim f[r[ fric[."

De la versetul 76, el a prorocit fiului s[u. ":i tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea }nalt. C[ci vei merge ]naintea Domnului, ca s[ preg[te;ti c[ile Lui, ;i s[ dai poporului S[u cuno;tiin'a m\ntuirii, care st[ ]n iertarea p[catelor lui < datorit[ marei ]ndur[ri a Dumneyeului nostru, ]n urma c[reia ne/a cercetat Soarele care r[sare din ]n[l'ime, ca s[ lumineye pe cei ce yac ]n ]ntunerecul ;i ]n umbra mor'ii, ;i s[ ne ]ndrepte picioarele pe calea p[cii!"

}n acest verset a spus, "S[ dai poporului S[u cuno;tiin'a m\ntuirii, care st[ ]n iertarea p[catelor lui." Prin cine a spus el c[ trebuie oferit[ cunoa;terea salv[rii? Cu ajutorul lui Ioan Botey[torul. }'i po'i da seama de toate aceste lucruri? Ioan Botey[torul, prin cuvintele lui Dumneyeu, a avut menirea s[ ne fac[ cunoscut faptul c[ Isus este Fiul lui Dumneyeu, Cel ce a ]ndep[rtat toate p[catele lumii.

Acum, s[ arunc[m o privire asupra Evangheliei dup[ Marcu 1, "}nceputul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumneyeu. Dup[ cum este scris ]n proorocul Isaia > Iat[, trimet ]naintea Ta pe solul Meu, care }'i va preg[ti calea... Glasul celui ce strig[ ]n pustie > Preg[ti'i calea Domnului, neteyi'i/I c[r[rile,a venit Ioan care boteya ]n pustie, propov[duind boteyul poc[in'ei spre iertarea p[catelor. Tot 'inutul Iudeii ;i to'i locuitorii Ierusalimului au ]nceput s[ ias[ la el < ;i, m[rturisindu/;i p[catele, erau boteya'i de el ]n r\ul Iordan" (Evanghelia dup[ Marcu 1>1/5).

Oamenii au ]ncetat s[ se mai ]nchine altor idoli ;i au fost boteya'i de Ioan Botey[torul. Dar Ioan a m[rturisit, "Te botey cu ap[ ca s[ te ]ntorci la Dumneyeu. Dar Fiul lui Dumneyeu va veni ;i va fi boteyat de mine pentru ca toate p[catele tale s[ treac[ asupra Lui. :i dac[ ai credin'[, prin boteyul primit de la mine, toate p[catele tale vor fi trecute asupra Lui prin ]ntinderea m\inilor, ca ;i ]n Vechiul Testament". Acestea au fost cuvintele m[rturisite de Ioan

Faptul c[ Isus a fost boteyat ]n apa Iordanu-lui ]nseamn[ c[ El a fost boteyat ]n r\ul mor'ii. C\nt[m la funeralii, "Noi trebuie s[ ne ]nt\lnim pe '[rmul frumos. Noi trebuie s[ ne ]nt\lnim pe '[rmul frumos." C\nd murim, noi trecem apa Iordanului. Apa Iordanului simboliyeay[ r\ul mor'ii. Isus a primit boteyul ]n r\ul mor'ii.BOTEYUL CE NE }NDEP{RTEAY{ P{CATELE


Prin ce este ]nlocuit
ritualul ]ntinderii m\inilor
]n Noul Testament?
Prin boteyul lui Isus

}n Evanghelia dup[ Matei 3>13/17, putem citi, "Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s[ fie boteyat de el. Dar Ioan c[uta s[/l opreasc[. Eu, yicea el, am trebuin'[ s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la mine? Drept r[spuns, Isus i/a yis > Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit. Atunci Ioan L/a l[sat. De ]ndat[ ce a fost boteyat, Isus a ie;it afar[ din ap[. :i ]n clipa aceea cerurile s/au deschis, ;i a v[yut pe Spiritul lui Dumneyeu pogor\ndu/Se ]n chip de porumbel ;i venind peste El. :i din ceruri s/a auyit un glas, care yicea > Acesta este Fiul Meu prea iubit, ]n care }mi g[sesc pl[cerea."

Isus a venit la r\ul Iordanului ;i a primit boteyul de la Ioan Botey[torul. "Boteay[/M[" "Dar eu trebuie s[ fiu boteyat de Tine, ;i Tu vii la Mine?" Ace;ti mari preo'i ai raiului ;i ai p[m\ntului s/au ]nt\lnit . Dup[ cum este scris ;i ]n Epistola lui Pavel c[tre Evrei, Isus Cristos este marele preot pentru eternitate dup[ ordinul lui Melchiyedek. El nu are origini p[m\ntene . El nu este descendentul lui Aaron, nici al unei alte fiin'e p[m\ntene. El este Fiul lui Dumneyeu, Creatorul nostru. El este ceea ce este prin El }nsu;i. Astfel El nu are nici o genealogie. Dar El a p[r[sit ]mp[r['ia raiului ;i a venit pe p[m\nt pentru a/:i elibera poporul S[u.

Motivul pentru care El a venit ]n aceast[ lume a fost s[/i salveye pe p[c[to;ii ce sufereau din cauya decep'iilor provocate de Satan. :I, astfel,El a ]ndep[rtat toate p[catele lumii prin boteyul S[u primit de la Ioan Botey[torul. "Drept r[spuns, Isus i/a yis > Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit. Atunci Ioan L/a l[sat."

"Las[/M[ acum." Permite! Isus a poruncit repre-yentantului omenirii ;i ;i/a l[sat capul ]n jos. ]n Vechiul Testament, c\nd o jertf[ era oferit[ lui Dumneyeu, fie p[c[tosul fie marele preot ]ntindea m\inile deasupra capului jertfei trec\nd astfel toate p[catele asupra ei. Ritualul de ']ntindere a m\inilor pe capul cuiva' ]nseamn[ 'trecerea p[catelor lui asupra acelei persoane.'

Isus a primit boteyul de la Ioan Botey[torul. Ceea ce ]nseamn[ c[ a fost ]ndeplinit ritualul de ]ntindere a m\inilor din Vechiul Testament. 'A trece dincolo', 'a fi ]ngropat', 'a fi sp[lat', ;i 'a fi sacrificat' ]nseamn[ de asemenea aceka;i lucru. Noul Testament repreyint[ o realitate ]n timpul ce Vechiul Testament este doar umbra sa.

C\nd cel ce p[c[tuia ]ntindea m\inile pe capul unui miel ]n timpul Vechiului Testament, p[catele sale erau ]ncredin'ate mielului ;i mielul era apoi sacrificat. Dip[ ce mielul murea, el era ]nmorm\ntat.Astfel p[catele celui ce ;i/a ]ntins m\inile deasupra mielului au fost ]ncredin'ate mielului, ;i murea cu p[catele asupra lui!

S[ ne imagin[m c[ o batist[ este p[catul ;i un microfon ]ndepline;te rolul mielului. Dac[ ]mi las m\inile pe microfon, p[catul meu trece asupra microfonului, mielul. Dumneyeu ]nsu;i a ]ntocmit acest ritual. "Las[/'i m\inile asupra." A;adar pentru a primi isp[;ire de p[cate, aceea persoan[ trebuia s[/;i ]ntind[ m\inile asupra jertfei. :i astfel el devenea f[r[ de p[cat. Boteyul lui Isus repreyint[ sp[larea, ]nmorm\ntarea ;i trecerea p[catelor asupra Lui. Este exact ceea ce trebuia ]mplinit.


Ce ]nseamn[ s[ ]ndepline;ti ceea
ce trebuie ]mplinit?
Este s[ ]ndep[rteyi toate p[catele prin
plasarea lor asupra lui Isus

C\nd Isus a fost boteyat pentru a ]ndep[rta toate p[catele lumii, au fost ele cu adev[rat ]ncredin'ate Lui? Toate p[catele lumii au trecut asupra lui Isus ;i ]ntreaga lume a primit astfel ]yb[virea. Iar prin boteyul S[u s/a ]mplinit astfel ritualul de trecere a p[catelor asupra jertfei din timpul Vechiului Testament. Isus a venit ]n aceast[ lume iar c\nd a ajuns la r\ul Iordanului, El a spus, "Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit." (Evanghelia dup[ Matei 3>15).

Atunci c\nd a permis ca El ]nsu;i s[ fie boteyat. Isus i/a spus lui Ioan c[ ei erau cei meni'i s[ ]ndeplineasc[ ceea ce trebuie ]ndeplinit prin boteyul S[u. 'Tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)' ]nseamn[ 'cea mai potrivit[ ;i mai deplin[.' 'C[ci a;a' prin faptele celor doi se ]mplinea astfel ceea ce trebuiea ]mplinit. }nseamn[ c[ menirea lui Ioan a fost s[/L boteye pe Isus, iar Isus trebuia s[ primeasc[ acest botey de la Ioan pentru a prelua toate p[catele lumii asupra Sa.

Dumneyeu oferea darul iyb[virii prin boteyul lui Isus, prin sacrificiului S[u, ;i prin credin'a noastr[. "To'i oamenii sufer[ din cauya p[catului ;i sunt chinui'i de diavol datorit[ p[catelor lor. Astfel, pentru ca ei s[ fie salva'i ;i pentru a fi primi'i ]n rai, tu, ca repreyentant al oamenilor ;i descendent al lui Aaron, ar trebui s[ M[ boteyi ]n numele tuturor oamenilor. Trebuie s[ fiu boteyat de tine. :i apoi munca iyb[virii va fi ]ndeplinit[."

"Am ]n'eles."

:i astfel Ioan L/a boteyat pe Isus. El ;i/a a;eyat m\inile pe capul lui Isus ;i prin acest ritual a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus. Isus a fost M\ntuitorul ce a ;ters toate p[catele lumii. }ntreagaomenire este salvat[ datorit[ credin'ei ]n iyb[virea Sa. Ave'I credin'[ ]n acest lucru?

Dup[ ce a primit boteyul de la Ioan, devenind repreyentantul tuturor oamenilor prin boteyul ]n apa Iordanului, El a c[l[torit ;i a continuat s[ predice evanghelia, timp de trei ani ;i jum[tate, purt\nd toate p[catele lumii asupra capului S[u.

El i/a spus femeii ce a fost prins[ ]n timpul adulterului, "Nici Eu nu te comdamn." El nu putea s/o mai comdamne deoarece El preluase deja toate p[catele ei asupra Lui }nsu;i ;i urma s[ pl[teasc[ cu moartea pe Cruce pentru ele. }n timp ce El predica ]ntr/un loc numit Ghetsimani, El l/a rugat de trei ori ;i L/a implirat pe Tat[l S[u s[ treac[ cu vederea ;i s[ nu ]mplineasc[ ceea ce promisese dar p\n[ la urm[ a renun'at ;i a spus, "Totu;i nu cum voiesc Eu, ci cum voie;ti Tu.""IAT{! MIELUL LUI DUMNEYEU, CARE RIDIC{ P{CATUL LUMII! "

Ce fel de p[cate a ;ters Isus?
Toate p[catele lumii

}n Evanghelia dup[ Ioan 1>29,este scris "A doua yi, Ioan a v[yut oe Isus venind la el, ;i a yis > Iat[ Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!" Ioan Botey[torul L/a boteyat pe Isus. Iar a doua yi Isus a venit din nou la el, ;i Ioan le/a spus oamenilor, "Iat[ Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!" Aceasta a fost m[rturia Sa.

Fiul lui Dumneyeu a venit ]n aceast[ lume ;i a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Putem g[si din nou m[rturisirea lui Ioan Botey[torul,]n Evanghelia dup[ Ioan 1>35, "A doua yi, Ioan st[tea iar[;i cu doi din ucenicii lui. :i, pe c\nd privea pe Isus umbl\nd, a yis > Iat[ Mielul lui Dumneyeu!"

Mieul lui Dumneyeu repreyentat prin Isus este astfel ]ntruchiparea real[ a jertfei din timpul Vechiului Testament ce pl[ta;te cu moartea pentru p[catele Israelului. Pentru ]ntraga omenire, Fiul lui Dumneyeu, Creatorul nostru a venit ]n aceast[ lume ;i a ]ndep[rtat toate p[catele nostre < toate p[catele chiar de la ]nceputul lumii ;i p\n[ yilele de sf\r;it, a ]ndep[rtat p[catul original ;i toate tic[lo;iile noastre, toate neregulile ;i toate gre;elile noastre. El ne/a iyb[vit pe to'i prin boteyul S[u ;i prin s\ngele de pe Cruce.

Isus a ;ters toate p[catele noastre ;i ne/a dat iyb[virea. Po'i s[ ]n'elegi asta? "Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii."

[n ce an suntem noi acum? Este trecut de anul 2000. }nseamn[ c[ au trecut aproape 2000 de ani de c\nd El a venit ]n aceast[ lume. }n anul 30 d.C., Isus a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Este considerat a fi anul 1 d.C. anul ]n care Isus s/a n[scut. Noi denumim aceast[ perioad[ "]nainte de Cristos". A;a c[ au trecut aproape 2000 de ani de c\nd Isus a venit ]n aceast[ lume.

}n anul 30 d.C., Isus a fost boteyat de Ioan Botey[torul. :i a doua yi Ioan le/a spus oamenilor, "Iat[, Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii!" "Iat[!" El i/a ]ndemnat pe oameni s[ aib[ credin'[ ]n Isus cel ce a preluat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele. El le/a declarat oamenilor c[ Isus a fost Mielul lui Dumneyeu, Cel ce ne/a salvat de toate p[catele noastre.

Isus a ]ndep[rtat toate p[catele noastre ;i a pus cap[t suferin'elor noastre. Noi suntem acum f[r[ de p[cat pentru c[ Fiul lui Dumneyeu a ]ndep[rtat toate p[catele noastre. Ioan Botey[torul a declarat c[ Isus a fost cel ce a ]ndep[rtat toate p[catele noastre, p[catele lumii ]ntregi. "El a venit ca martor, ca s[ m[rturiseasc[ despre Lumin[, pentru c[ to'i s[ crea-d[ prin el." (Evanghelia dup[ Ioan 1>7)

Dac[ nu aveam marturisirea lui Ioan, cum am fi putut noi s[ ;tim c[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele noastre? }n Biblie ni se spune adesea c[ El a murit pentru noi, dar numai Ioan Botey[torul a adus m[rturia faptului c[ Isus e cel ce a ]ndep[rtat toate p[catele noastre.


Ce include p[catul lumii?
Toate p[catele fiin'elor umane de la
]nceputul p\n[ la sf\r;itul lumii

Mul'i au depus m[rturie dup[ moartea lui Isus, singurul care a fost recunosc[tor faptelor lui Isus ]n timp ce acesta mai era ]nc[ ]n via'[ a fost Ioan.Al[turi de acesta mai aduc m[rturie de asemenea pentru iyb[virea prin Isus ;i discipolii Lui. Ei au declarat c[ Isus a ]ndep]rtat toate p[catele noastre, ;I este astfel M\ntuitorul nostru.

Isus a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Cred c[ nu e;ti ]n v\rst[ de o 100 de ani, nu/i a;a? Isus a ]ndep[rtat toate p[catele lumii,pe c\nd El avea 30 de ani. Acum, prive;te aceast[ diagram[.S[ spunem c[ au fost cam 4000 de ani ]nainte de venirea lui Isus. Nu au trecut ]nc[ 2000 de la venirea lui Isus. Noi nu putem ;tii c\t timp va mai trece p\n[ la sf\r;itul lumii, dar acesta va veni cu siguran'[. El spune, "Eu sunt Alfa ;i Omega, Cel dint\i ;i Cel de pe urm[, }nceputul ;i Sf\r;itul." (Apocalipsa lui Ioan 22>13).

Deci va exista cu siguran'[ ;i un sf\r;it. Noi suntem acum ]n anul 2002. Cristos a ]ndep[rtat toate p[catele ]n anul 30 d.C., ;i aceasta s/a ]nt\mplat aproximativ cu trei ani ]nainte de a muri pe Cruce.

"Mielul lui Dumneyeu, care ridic[ p[catul lumii." El a ]ndep[rtat toate p[catele lumii, p[catele lumii ]ntregi. A trecut at\t de mult timp de la na;terea lui Isus. Aproximativ 2000 de ani. Acum noi ne continu[m vie'ile la mai bine de 2000 de ani de c\nd Isus a ]ndep[rtat toate p[catele noastre. Dar continu[m de asemenea s[ p[c[tuim ]n tot acest timp. Isus este Mielul lui Dumneyeu care a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Noi venim ]n aceast[ lume ]n momentul ]n care suntem n[scu'i.

P[c[tuim noi chiar de c\nd ne na;tem, da sau nu? /Da./ S[ ne amintim tot ceea ce am f[cut. Din yiua ]n care ne/am n[scut ;I p\n[ la v\rsta de 10 ani, am p[c[tuit sau nu? Am p[c[tuit. Au fost aceste p[cate ]ncredin'ate lui Isus sau nu? /Au fost. Datorit[ faptului [ p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus, El este M\ntuitorul nostru. Dac[p[catele noastre nu erau preluate de Isus, cum ar fi putut El s[ fie Salv[torul nostru? A;adar toate p[catele lumiiau fost ]ncredin'ate lui Isus.

De la v\rsta de 11 ;i p\n[ la 20, p[c[tuim sau nu? P[c[tuim prin dorin'ele sufletului nostru, prin faptele noastre. Ne pricepem foarte bine s[ p[c]tuim. Noi am fost ]nv['a'i s[ nu p[c[tuim dar ]nc[lc[m f[g[duin'a noastr[ ]n fiecare yi ;i cu mare u;urin'[.

Dumneyeu prin dorin'a Sa ne/a ]n;tiin'at c[ p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus. El ne cuno;tea foarte bine ; I astfel El a luat toate p[catele noastre ]nainte ca noi s[ mai p[c]tuim.

Cam c\t timp tr[ie;te o persoan[ ]n aceast[ lume? S[ ne g\ndim la o medie de 70 de ani. Dac[ str\ngem la un loc toate aceste p[cate comise de noi ]n cei 70 de ani, cam ce greutate ar avea? Dac[ le/am ]nc[rca ]n camioane de 8 tone, ar fi necesare mai mult de 100 de camioane.

}ncearc[ doar s[/'i imagineyi c\t de mult putem p[c[tui pe tot parcursul vie'ii noastre. Fac parte p[catele noastre din cadrul, p[catlor lumii sau nu? Sunt p[catele lumii. Chiar dac[ am p[c[tui numai ]ntre 20 ;i 30 de ani, ;i acelea ar fi considerate tot p[catele lumii.M|NTUITORUL OMENIRII, ISUS CRISTOS


C\te p[cate a ;ters Isus?
Toate p[catele str[mo;ilor,
ale noastre ;i ale urma;ilor no;tri
p\n[ la sf\r;itul lumii

Isus ne/a spus c[ El a ]ndep[rtat toate p[catele. Isus nu a putut s[ spun[ chiar El, 'Boteay[/M[,' de aceea Dumneyeu l/a trimis pe slujitorul S[u Ioan ]nainte,deorece el era cel ales drept repreyentantul omenirii ]ntregi. 'Numele Lui va fi numit Minunat, Sfetnic, Puternic Dumneyeu' de El ]nsu;i, prin ]n'elepciunea Sa, prin m[rinimia Sa, ;i/a trimis pe repreyentantul oamenilor ]nainte, ;i apoi a venit El }nsu;i, Fiul lui Dumneyeu, a venit ]n carne ;i oase ;i a ]ndep[rtat toate p[catele lumii prin El. Nu este o salvare minunat[?

Este extraordinar, nu/i a;a? Doaro singur[ dat[, primind boteyul de la Ioan Botey[torul, Isus a ]ndep[rtat toate p[catele fiin'elor umane din ]ntreaga lume ;i ne/a eliberat de p[cat pe noi to'i prin crucificarea Sa. El a eliberat ]ntreaga omenire. }ncearc[ s[ te g\nde;ti la acest lucru. Toate p[catele tale de la orice v\rst[ chiar ;i pe cele din vremea copil[riei. A ]ndep[rtat El toate p[catele tale, da sau nu? Da, El le/a ]ndep[rtat. El este Isus Cristos, M\ntuitorul omenirii.

Pentru c[ Ioan Botey[torul a ]ncredin'at toate p[catele lumii lui Isus, ;i pentru c[ Dumneyeu pl[nuise bine acest lucru, noi putem fi elibera'i prin credin'a ]n Isus. Suntem noi p[c[to;i sau nu? Au fost toate p[catele noastre ]ncredin'ate lui Isus sau nu? /Noi am devenit f[r[ de p[cat pentru c[ toate p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus./

Cine ]ndr[yne;te s[ spun[ c[ mai exist[ p[cate ]n aceast[ lume? Isus a ]ndep[rtat toate p[catele acestei lumi. El a ;tiut c[ noi vom fi mereu p[c[to;i ;i tocmai de aceea El a luat toate p[catele viitorului. Unii dintre noi nu au ajuns la v\rsta de 50 de ani iar al'ii nu ;i/au tr[it nici m[car jum[tate din via'[, dar noi vorbim despre noi, incluy\ndu/machiar ;i pe mine, ca ;i cum am putea tr[i pentru totdeauna.

Exist[ foarte mul'i oameni care duc o via'[ plin[ de fr[m\nt[ri. Dar permite/mi s[/'i explic ]n urm[torul mod. Cam c\t dureay[ jum[tate dintr/o via'[ efemer[? Cam 12 ore.

"Doamne! M/am ]nt\lnit cu un astfel de om care m/a lovit ;i aproape c[ am fost strivit de moarte, ;i tu ;tii..." El era menit s[ tr[iasc[ doar 12 ore dar din p[cate nu se putea opri din vorbit. :i trecuse deja jum[tate din via'a lui.

De la 7 sau 8 seara va ]nfrunta amurgul vie'ii sale, ;i ]n cur\nd, moartea. Unii supravie'uiesc cam 20 de ore, al'i 21, iar unii ajung la matura v\rst[ de 24 de ore. Ei ];I pot povesti lunga lor experien'[ de via'a, dar ce p[rere ai despre aceat[ via']? Din moment ce noi tr[im 70 sau 80 de ani, am putea spune, "Nu m[ face s[ r\d." Experien'a lor ]nseamn[ foarte pu'in ]n ochii no;tri.

Dumneyeu este etern. El va tr[i ve;nic El hot[r[;te ]nceputul ;i sf\r;itul. El tr[ie;te pentru totdeauna, El este Dumneyeul tuturor timpurilor ;i ne prive;te din ]mp[r['ia Sa.

O dat[ ;I pentru totdeauna El a luat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele lumii, a murit pe Cruce, ;i a spus, "S/a ispr[vit." A a re]nviat a treia yi ;i a urcat ]n rai. Acum locuie;te ]pentru ve;nicie Acum, ];i arunc[ privirea asupra fiec[ruia dintre noi.

Cineva ar putea spune, "Oh, drag[, am p[c[tuit at\t de mult. Chiar dac[ am tr[it doar 20 de ani, am p[c[tuit at\t de mult." "Am tr[it p\n[ acum doar 30 de ani ;i am p[c[tuit prea mult. Este mult prea mult. Voi putea fi iertat?"

Dar Domnul nostru ]n ]mp[r['ia Sa spune, "Nu M[ face s[ r\d. Eu nu am eliberat doar p[catele tale p\n[ acum, ci am eliberat toate p[catele str[mo;ilor ]nainte ca tu s[ te fii n[scut, ;i p[catele genera'iilor urma;ilor t[I, a celor care vor tr[i dup[ moartea ta." El ]'i transmite aceste cuvinte de acolo din ]mp[r['ia Sa. Ai tu credin'[ ]n toate acestea? Creyi. Noi primim darul salv[rii f[r[ s[ pl[tim. :i putem intra ]n ]mp[r['ia raiului.

S] nu creyi niciodat[ ceea ce g\nde;ti, noi trebuie s[ avem credin'[ ]n cuvintele lui Dumneyeu pentru c[. 'A;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit.' 'Tot ce trebuie ]mplinit (dreptatea)' a fost s[v\r;it[ prin Mielul lui Dumneyeu ce a ]ndep]rtat toate p[catele lumii. Isus a ;ters toate p[catele lumii. A f[cut El sau nu? Da.


Ce a spus Isus c\nd s/a sf\r;it
pe Cruce?
"S/a ispr[vit."

Isus Cristos a ]ndep[rtat toate p[catele lumii, a fost condamnat la moarte la curtea lui Pilat Pontius, ;i a fost crucificat pe Cruce.

"Isus, duc\ndu/:i crucea, a ajuns la locul, yis al C[p['\nii, care ]n evreie;te se cheam[ Golgota. Acolo a fost r[stignit < ;i ]mpreun[ cu El au fost r[stigni'i al'i doi, unul deoparte ;i altul de alta, iar Isus la mijloc. Pilat a scris o ]nsemnare, pe care a pus/o deasupra crucii, ;i era scris ISUS DIN NAYARET, }MP{RATUL IUDEILOR. Mul'i din Iudei au citit aceast[ ]nsemnare, pentru c[ locul unde fusese r[stignit Isus era aproape de catate > era scris[ ]n evreie;te, latine;te ;i grece;te" (Evanghelia dup[ Ioan 19>17/20).

S[ arunc[m o privire asupra evenimentelor ce avut loc dup[ ce a fost crucificat. "Dup[ aceea, Isus, care ;tia c[ acum totul s/a sf\r;it, ca s[ ]mplineasc[ Scriptura." :i El a luat toate p[catele noastre asupra lui conform Scripturii. "A yis > Mi/e sete. Acolo era un vas plin cu o'et. Osta;ii au pus ]ntr/o ramur[ de isop un burete plin cu o'et, ;i I l/au dus la gur[. C\nd a luat Isus o'etul, a yis > S/a ispr[vit!Apoi :i/a plecat capul, ;i :i/a dat Spiritul" (Evanghelia dup[ Ioan 19>28/30).

Dup[ ce a primit vinul o'etit, El a spus, "S/a ispr[vit!" ;i ;i/a l]sat capul ]n jos d\ndu/;i spiritul. A murit. Isus Cristos a re]nviat a treia yi ;i a urcat la cer

S[ citim Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>1/9.

"}n adev[r, Legea, care are umbra bunruilor viitoare, nu ]nf['i;area adev[rat[ a lucrurilor, nu poate niciodat[, prin acelea;i jertfe, cari se aduc ne]ncetat ]n fiecare an, s[ fac[ des[v\r;i'i pe cei ce se apropie. Altfel, n/ar fi ]ncetat ele oare s[ fie aduse, dac[ cei ce le aduceau, fiind cur['i'i o dat[, n/ar mai fi trebuit s[ mai aib[ cuno;tin'[ de p[cate? Dar aducerea aminte a p[catelor este ]noit[ din an ]n an, tocmai prin aceste jertfe < c[ci este cu neputin'[ ca s\ngele taurilor ;i al 'apilor s[ ;tearg[ p[catele. De aceea, c\nd intr[ ]n lume, El yice > Tu n/ai voit nici jertf[, nici prinos < ci Mi/ai preg[tit un trup < n/ai primit nici arderi de tot, nici fertfe pentru p[cat. Atunci am yis > Iat[/M[ (]n sulul c[r'ii este scris despre Mine), vin s[ fac voia Ta, Dumneyeule! Dup[ ce a yis ]nt\i > Tu n/ai voit ;i n/ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru p[cat, (lucruri aduse toate dup[ Lege], apoi yice > Iat[/M[, vin s[ fac voia Ta, Dumneyeule. El desfiin'eay[ astfel pe cele dint\i, ca s[ pun[ ]n loc pe a doua."ETERNA IYB{VIRE


Cum reyolv[m problema
p[catelor yilnice dup[ ce vom
avea credin'[ ]n Isus?
M[rturisind c[ Isus a ]ndep[rtat deja toate
p[catele prin boteyul S[u

Legea dat[ de Dumneyeu repreyenta darul ce urma s[/l primim Sacrificiul din Vechiul Testament, al oilor ;i al caprelor, ne ]n;tiin'a c[ Isus Cristos urma s[ vin[ pentru a ]ndep[rta p[catele noastre ]n acela;i mod.

To'i cei ce au tr[it ]n timpul Vechiului Testament. David, Avram ;i to'I ceilal'i ;tiau ce ]nsemn[tate are jertfa pentru ei ;i aveau credin'[ ]n ea. Li se deyv[luise faptul c[ Mesia, Cristos (Cristos ]nseamn[ M\ntuitor) urma s[ vin[ ]ntr/o bun[ yi ;i trebuia s[ ]ndep[rteye toate p[catele. Ei au avut credin'[ ]n iyb[vire ;i au fost salva'i datorit[ credin'ei lor.

Legea vestea lucrurile bune ce trebuia s[ vin[. Jertfele oferite pentru p[catele lor yilnice, ;ipentru cele de peste an nu puteau s[ aduc[ deplina eliberare. Astfel des[v\r;ita ;i eterna fiin'[, Cea f[r[ pat[, Fiul lui Dumneyeu a trebuit s[ vin[ pe p[m\nt.

:i El a m[rturisit c[ a trebuit s[ vin[ pentru a indeplini totul conform dorin'ei Tat[lui a;a cum era men'ionat ]n cartea scris[ de El. "Apoi yice > Iat[/M[, vin s[ fac voia Ta, Dumneyeule. El desfiin'eay[ astfel pe cele dint\i, ca s[ pun[ ]n loc pe a doua." Noi am primit iyb[virea p[catelor noastre pentru c[ Isus Cristos a ;ters toate p[catele a;a cum este scris ]n Vechiul Testament, ;i pentru c[ noi avem o deplin[ credin'[ ]n El.

S[ citim Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>10. "Prin aceast[ voie am fost sfin'i'i noi, ;i anume prin jertfirea trupului lui Isus Cristos, o dat[ pentru totdeauna." Prin dorin'a Sa noi am devenit sfin'i datorit[ jerfei corpului lui Isus Cristos o dat[ pentru totdeauna. Am devenit sfin'i sau nu? /Da./

Ce ]nseamn[ asta? Dumneyeu Tat[l :i/a trimis Fiul ;i a trecut toate p[catele noastre asupra Lui prin botey ;i a fost judecat pe Cruce o dat[ pentru totdeauna. Astfel El ne/a eliberat pe to'i cei care sufeream din cauya p[catului. Aceasta a fost dorin'a lui Dumneyeu.

Pentru a ne elibera, Isus s/a jertfit pe El }nsu;i o dat[ pentru totdeauna,;i astfel noi am devenit sfin'i. Noi am fost sfin'i'i. Isus s/a sacrificat El }nsu;i pentru toate p[catele noastre ;i a murit ]n locul nostru, primind judecata ]n numele tuturor oamenilor

Cei ce au tr[it ]n timpul Vechiului Testament erau nevoi'i s[ ofere jertfe ]n fiecare yi pentru iertarea p[catelor deoarece comiterea unui nou p[cat presupunea sacrificarea unei noi jertfe

}n Evanghelia dup[ Ioan 13, exist[ o istorisire care ne aminte;te de momentul ]n care Isus a sp[lat picioarele lui Petru. El a sp[lat picioarele lui Petru pentru a/i ar[ta acestuia c[ oric\t de mult ar p[c[tui ]n viitor el a primit deja iyb[vire pentru toate p[catele sale Isus ;i/a dat seama c[ Petru va fi tentat s[ p[c[tuiasc[ din nou ]n viitor, a;a c[ a turnat ap[ ]ntr/un bayin ;i i/a sp[lat picioarele.

Petru a ]ncercat s[ refuye gestul lui Isus, dar acesta i/a r[spuns, "Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe dup[ aceea." Prin aceste cuvinte El a inten'ionat s[ spun[, 'Tu vei p[c[tui dup[ asta. Te vei lep[da de Mine ;i vei p[c[tui din nou dup[ ce sp[l p[catele tale. Tu vei p[c[tui chiar dup[ }n[l'area Mea. :i astfel ]'i sp[l picioarele pentru a/l opri pe Satan s[ te mai ]ncerce vreodat[ pentru c[ am ;ters deja toate p[catele viitorului t[u.'

Creyi c[ El a sp[lat picioarele lui Petru pentru a ne ]n;tiin'a pe noi s[ ne c[im ]n fiecare yi? Nu. Dac[ ar fi trebuit s[ ne c[im ]n fiecare yi pentru a fi iyb[vi'i, Isus nu ar fi luat asupra Sa toate p[catele noastre o dat[ pentru totdeauna.

Dar Isus a spus c[ El ne/a sfin'it o dat[ pentru totdeauna. Dac[ ar trebui s[ ne c[im ]n fiecare yi, ar trebui s[ revenim la obiceiurile din timpul Vechiului Testament. :i atunci cine mai putea devenii neprih[nit? Cine putea fi pe deplin iyb[vit? Chair dac[ am avea credin'[ ]n Dumneyeu, cum am putea tr[i f[r[ s[ p[c[tuim?

Cine ar putea deveni sf\nt doar prin poc[in'[? Noi p[c[tuim ne]ncetat ]n fiecare yi, deci cum am putea cere iertare de fiecare dat[? Cum se poate s[ ajungem at\t de neru;ina'i ;i s[/L cic[lim ]n fiecare yi pentru a/I cere iyb[virea noastr[? De altfel noi uit[m foarte u;or p[catele noastre chiar ]n yiua ]n care le comitem de diminea'a p\n[ seara, ;i de seara p\n[ ]n yiua urm[toare. Este imposibil pentru noi s[ cerem iertarea pentru toate p[catele noastre prin poc[in'[.

Astfel Isus a fost boteyat o singur[ dat[, s/a oferit El }nsu;i pe Cruce o dat[ pentru totdeauna pentru ca noi s[ putem fi sfin'i'i pentru ve;nicie Po'i s[ ]n'elegi acest lucru? Noi am fost iyb[vi'i o dat[ pentru totdeauna pentru p[catele noastre. :i nu vom primi o alt[ iyb[vire atunci c\nd ne poc[im.


Mai exist[ alte p[cate pentru
care noi trebuie s[ ne rug[m
s[ primim iyb[vire?
Nu

Noi am fost salva'i de toate p[catele noastre prin credin'a c[ Isus a ;ters toate p[catele noastre, p[catele tuturor.

":i, pe c\nd orice preot face slujba ]n fiecare yi, ;i aduce de multe ori acelea;i jertfe, cari niciodat[ nu pot ;terge p[catele, El, dimpotriva, dup[ ce a adus o singu-r[ jertf[ pentru p[cate, S/a a;eyat pentru totdeauna la dreapte lui Dumneyeu, ;i a;teapt[ de acum ca vr[jma;ii Lui s[/I fie f[cu'i a;ternut al picioarelor Lui. c[ci printr/o singur[ jertf[ El a f[cut des[v\r;i'i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin'i'i. Lucrul acesta ni/I adevere;te ;i Spiritul sf\nt. C[ci, dup[ ce a yis > Iat[ leg[m\ntul pe care/l voi face cu ei dup[ acele yile, yice Domnul > voi pune legile Mele ]n inimile lor, ;i le voi scrie ]n mintea lor, adaug[ > :i nu/Mi voi mai aduce aminte de p[catele lor, nici de f[r[delegile lor. Dar acolo unde este iertare de p[cate, nu mai este nevoie de jertf[ pentru p[cat" (Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>11/18).

Ce ]nseamn[ "iertare de p[cate"? ]n versetul 10>18. }nseam-n[ c[ p[catul ]nsu;i, ;i orice alt p[cat, a fost isp[;it pentru totdeauna, f[r[ nici o excep'ie. Dumneyeu le/a iertat. Po'i s[ creyi acest lucru? "Dar acolo unde este iertare de p[cate, nu mai este nevoie de jertf[ pentru p[cat"

S[ ne amintim. Dac[ Ioan Botey[torul nu ;i/ar fi ]ntins m\inile asupra lui Isus, cu alte cuvinte, dac[ nu L/ar fi boteyat pe Isus, am fi putut noi primi iyb[virea ? N/am fi putut. S[ ne g\ndim la ceea ce am spus mai devreme. Dac[ Isus nu ]l numea pe Ioan Botey[torul drept repreyentant al fiin'elor umane ;i dac[ n/ar fi luat toate p[catele cu ajutorul lui, cum mai putea Isus s[ spele toate p[catele noastre? N/ar fi putut.

Legea lui Dumneyeu este dreapt[ Este corect[. El n/ar fi putut s[ spun[ numai c[ a fost Salvatorul nostru, M\ntuitorul nostru, c[ a ;ters toate p[catele noastre. El trebuia s[ dovedeasc[ ]n mod real. De ce a venit Isus, Dumneyeu, pe aceast[ lume ]n carne ;i oase? Pentru c[ El cuno;tea toate p[catele oamenilor, p[catele inimii ;i ale trupului,;i pentru a ;terge toate aceste p[cate, El, Fiul lui Dumneyeu, a trebuit s[ vin[ la noi ]n carne ;i oase.

Dac[ Isus Cristos n/ar fi fost boteyat, toate p[catele noastre ar exista ]nc[. Dac[ El era crucificat f[r[ s[ ia mai ]nt\i toate p[catele noastre, moartea Lui n/ar fi avut nici un sens. N/ar fi avut nimic de/a face cu noi. :i era ]n deplin nonsens.

Deci, c\nd ;i/a ]nceput misiunea la v\rsta de 30 de ani, El a venit la Ioan Botey[torul la r\ul Iordanului pentru a fi boteyat. Misiunea Sa a ]nceput la v\rsta de 30 de ani ;i s/a sf\r;it la 33. Pe c\nd avea 30 de ani, El a venit la Ioan Botey[torul ;i a fost boteyat. "Las[/M[ acum, c[ci a;a se cade s[ ]mplinim tot ce trebuie ]mplinit asfel ca oamenii s[ fie salva'i ;i s[ devin[ neprih[ni'i. A;a se cade. Acum, boteay[/M[". Da, Isus Cristos a fost boteyat pentru iyb[virea tuturor oamenilor.

Pentru c[ Isus a fost boteyat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele noastre ;i pentru c[ toate p[catele noastre au fost trecute asupra Lui prin m\inile lui Ioan Botey[torul, Dumne-yeu ]nsu;i s/a ]ntristat c\nd Isus s/a stins pe Cruce. Chiar dac[ Isus a fost singurul S[u Fiu, El a trebuit s[/L lase pe Fiul s[ moar[.

Dumneyeu este dragoste, dar El a trebuit s[/l lase pe Fiul S[u s[ moar[. A;a c[ timp de trei ore, pe p[m\nt, a fost complet ]ntuneric. Isus a strigat ]nainte de a muri, "Eli, Eli, Lama Sabactani?" Aceasta ]nseamn[, "Dumneyeul Meu, Dumneyeul Meu, pentru ce M/ai p[r[sit?" Isus ;i/a asumat r[spunderea p[catelor noastre ;i a primit judecata pe Cruce pentru noi. El ne/a salvat prin faptele Sala F[r[ boteyul lui Isus, moartea Sa n/ar fi avut nici un sens.


E;ti un p[c[tos sau un om curat?
Un om curat care n/are nici
un p[cat ]n inim[

Dac[ Isus murea pe Cruce f[r[ s[ ;tearg[ toate p[catele noastre, f[r[ a fi boteyat, moartea Sa n/ar fi ]ndeplinit iyb[virea. Pentru a ne aduce isp[;irea, Isus a fost boteyat de Ioan, repreyentantul umanit['ii, ;i a primit judecata pe Cruce astfel c[ to'i cei ce au credin'[ ]n El pot fi salva'i.

Prin urmare, chiar din timpul lui Ioan Botey[torul ;i p\n[ acum, ]mp[r['ia cerului a fost puternic r[v[;it[. Datorit[ faptului c[ Ioan Botey[torul a trecut toate p[catele oamenilor asupra lui Isus, p[catele inclusiv ale tale ;i ale mele au putut fi isp[;ite. Prin urmare, noi to'i }l putem acum chema pe Dumneyeu Tat[l nostru ;i putem intra cu curaj ]n ]mp[r['ia cerului.

}n Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>18, "Dar acolo unde este iertare de p[cate, nu mai este nevoie de jertf[ pentru p[cat" Sunte'i cu to'ii p[c[to;i? Acum c[ Isus a pl[tit deja pentru p[catele voastre, mai ave'i ]nc[ de pl[tit datorii?

A existat un om ce obi;nuia s[ bea ;i astfel a acumulat multe datorii. Apoi, ]ntr/o yi, fiul s[u a devenit bogat ;i a pl[tit toate datoriile tat[lui s[u. Tat[l s[u nu mai avea nici o datorie indiferent c\t mult b[use ]nainte.

Este exact ceea ce a f[cut Isus pentru noi. El a pl[tit mai mult dec\t suficient ;i ]n avans pentru toate p[catele noastre. Nu doar pentru p[catele vie'ii noastre ci pentru toate p[catele lumii. Toate p[catele au fost ;terse c\nd Isus a fost boteyat. Deci mai ave'I ]nc[ p[cate? Nu, nu mai ave'i.

Dac[ am fi cunoscut evanghelia iyb[virii de la ]nceput, ce u;or ar fost pentru noi s[ credem ]n Isus. Dar fiind preyentat[ ]n acest[ nou[ ]nf['i;are mul'i oameni se ]ndoiesc de ea.

Dar aceasta nu este ceva nou. A existat ]nc[ de la ]nceput. Numai c[ noi n/am ;tiut. Evanghelia apei ;i Spiritului a fost ]ntotdeauna men'ionat[ ]n Scriptur[. A existat tot timpul. Chiar ]nainte ca noi s[ ne fi n[scut. A stat scris[ ]n Scriptur[ ]nc[ de la crearea p[m\ntului.EVANGHELIA IYB{VIRII

Ce trebuie s[ facem noi ]n fa'a
lui Dumneyeu?
Noi trebuie s[ credem ]n evanghelia
eternei iyb[viri

Isus Cristos, care a ]ndep[rtat toate p[catele noastre , a f[cut acest lucru ]nainte ca noi cei de acum s[ ne fi n[scut. El a ]ndep[rtat toate p[catele. Mai ai ]nc[ p[cat? /Nu./ Dar ce spui despre p[catele pe care le vei comite ]n viitor? :i ele sunt incluse ]n p[catele lumii.

S[ elimin[m p[catele din viitor. P[catele comise ]n trecut sunt ;i ele incluse ]n p[catele lumii, nu/i a;a? :i au fost ]ncredin'ate lui Isus, nu/i a;a? Da, ele au trecut asupra lui Isus.

Atunci ;i p[catele viitoare au fost trecute asupra Lui? Da, El le/a luat pe toate f[r[ nici o excep'ie. El n/a l[sat nimic pe dinafar[. Evanghelia ne spune s[ avem credin'[ din toat[ inima deoarece Isus a sp[lat toate p[catele noastre o dat[ pentru totdeauna, ;i a pl[tit pentru toate.

'}nceputul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumneyeu.' Evanghelia cerului este ]mbucur[toarea veste. El ne/a ]ntrebat, "Am ;ters toate p[catele tale. Sunt M\ntuitorul t[u. Creyi ]n Mine?" Din mul'imea de oameni, doar c\'iva r[spund "Da, cred. Cred a;a cum ne/ai spus nou[. A fost at\t de simplu c[ n/am putut s[ ]n'eleg imediat." Cei care spun aceasta devin neprih[ni'i la fel ca Avram.

Dar al'ii spun, "Nu pot s[ cred. Sun[ at\t de diferit ;i ciudat pentru mine."

Apoi, El ]ntreab[, "Dar spune/mi, am ;ters toate p[catele tale sau nu?"

"Am fost ]nv['at c[ Tu ai luat doar p[catul originar, dar nu ;i p[catele mele yilnice."

"V[d c[ tu e;ti prea de;tept s[ creyi ceea ce s/a spus. Trebuie s[ ajungi ]n iad pentru c[ nu am nimic s[/'i spun."

Noi am fost salva'i prin credin'a ]n deplina Sa iyb[vire. To'i cei ce continu[ s[ spun[ c[ mai au p[cate trebuie s[ ajung[ ]n iad. Este propria lor alegere.

Want to know more about being born again of water and the Spirit? Please click the banner below to get your free book on the being born again of water and the Spirit.
To be born again

Evanghelia iyb[virii ]ncepe de la m[rturisirea lui Ioan Botey[torul. :i datorit[ faptului c[ Isus a ]ndep[rtat toate p[catele noastre prin boteyul Lui primit de la Ioan Botey[torul, noi vom fi sfin'i'i c\nd vom avea credin'[.

Apostolul Pavel vorbe;te adesea despre boteyul lui Isus ]n Epistolele sale. }n Epistola lui Pavel c[tre Galateni 3>27, "To'i care a'i fost boteya'i pentru Cristos, v/a'i ]mbr[cat cu Cristos." Fiind boteyat ]ntru Cristos ]nseamn[ c[ noi suntem ]n Cristos. C\nd Isus a fost boteyat, toate p[catele noastre au trecute asupra Lui prin Ioan Botey[torul ;i toate p[catele noastre au fost ]ndep[rtate.

}n }nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>21, "Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul, care nu este o cur['ire de ]ntin[ciunile trupe;ti, ci m[rturia unui cuget curat ]naintea lui Dumneyeu, prin ]nvierea lui Isus Cristos."
Doar acei care cred ]n m[rturisirea lui Ioan Botey[torul, ]n boteyul lui Isus, ;i ]n s\ngele de pe Cruce, doar aceia vor primi darul iyb[virii ]n sufletul lor.

Prime;te ]n inima ta boteyul lui Isus ;i vei fi salvat.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.