Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Boteyul lui Isus repreyint[ Simbolul Salv[rii P[c[to;ilor(}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>20/22)

“Au fost sc[pate prin ap[ un mic num[r de suflete, ;i anume opt. Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul, care nu este cur['ire de ]ntin[ciunile trupe;ti, ci m[rturia unui cuget curat ]naintea lui Dumneyeu, prin ]nvierea lui Isus Cristos, care st[ la dreapta lui Dumneyeu, dup[ ce S/a ]n[l'at la cer, ;i Si/a supus ]ngerii, st[p\nirile ;i puterile.”


Prin ce putem deveni neprih[ni'i?
Prin ]ndurarea lui Dumneyeu

Noi ne/am n[scut pe acest p[m\nt dar ]nainte de aceasta Dumneyeu ne cuno;tea deja. El a ;tiut c[ noi ne/am fi n[scut p[c[to;i ;i ne/a salvat pe to'i cei ce credem ]n boteyul S[u, ce a ;ters toate p[c[tele lumii. El i/a salvat pe to'i cei ce cred ;i i/a f[cut oamenii S[i.

Totul este reyultatul milosteniei ;i gra'iei lui Dumneyeu. A;a cum se spune ]n Psalmi, ‘Ce este omul c[ El e grijuliu cu noi?’ Cei care sunt iyb[vi'i sunt salva'i de toate p[catele ;i beneficiay[ dragostea Sa special[. Ei sunt Copiii lui Dumneyeu.

Ce am fost noi, cei care am creyut doar ]n ap[ ;i Spirit, ]nainte de a deveni copiii lui Dumneyeu, ]nainte de a deveni neprih[ni'i, ;i ]nainte de a fi salva'i ;i cu dreptul de a/L chema Tat[l Nostru? Noi am fost p[c[to;i, simpli p[c[to;i care ne/am n[scut ]n aceast[ lume pentru a tr[i cam 60/70 de ani dac[ ne permite s[n[tatea.

}nainte de a fi iyb[vi'i de p[catele noastre, ;i ]nainte de de a avea credin'a ]n Evanghelia boteyului lui Isus ;i s\ngele Lui, noi am fost cei cu prihan[ destina'i pieirii.

Apostolul Pavel spunea c[, datorit[ milostivirii Sale, el a fost ce a fost. Lui ]i dator[m faptul c[ suntem ceea ce suntem acum. Trebuie s[/i mul'umim Lui pentru ]ndurarea Sa. Creatorul a cobor]t ]n aceasta lume ;i ne/a salvat, f[c\ndu/ne copiii Lui, oamenii Lui. }i mul'umim Lui pentru gra'ia salv[rii prin ap[ ;i Spirit.

Care este motivul care ne permite s[ fim copiii Lui, cei ale;i? Suntem ale;i pentru c[ suntem at\t de frumo;i? At\t de valoro;i? Sau pentru c[ suntem at\t de buni? S[ ne g\ndim pu'in ;i s[ mul'umim c\nd este cuvenit.

Motivul pentru care Dumneyeu ne/a creat este s[ ne fac[ oamenii Lui ;i s[ ne lase s[ tr[im ]n ]mp[r['ia raiului al[turi de El. Dumneyeu ne/a f[cut oamenii Lui ca s[ ne lase s[ tr[im ve;nic al[turi de El. Nu este nici un alt motiv pentru care Dumneyeu ne/a binecuv\ntat cu via'a etern[. Nu este adev[rat c[ El ne/a f[cut oamenii Lui pntru c[ suntem mai frumo;i sau mai valoro;i sau pentru c[ ducem o via'[ mai curat[ dec\t alte crea'ii ale Sale. Singurul motiv pentru care suntem ale;i este c[ El ne iube;te.

“Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul” (}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>21). “Au fost sc[pate prin ap[ un mic num[r de suflete, ;i anume opt” (}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>20).

Doar unii au putut fi salva'i. Suntem noi mai buni dec\t al'ii? Deloc. Noi nu suntem deloc speciali dar noi am fost salva'i oricum datorit[ credin'ei noastre ]n ap[ ;i Spirit.

Este un miracol ]ntre miracole c[ noi am fost salva'i, ;i este un cadou necondi'ionat ;i este o binecuv\ntare a lui Dumneyeu faptul c[ noi }l putem numi Tat[l, Domnul nostru. Nu putem nega acest lucru niciodat[. Cum am putea noi sa/l strig[m pe El Tat[l nostru sau Domnul nostru dac[ am fi ]nc[ p[c[to;i?

C\nd ne g\ndim la faptul ca noi am fost salva'i, noi ;tim c[ suntem iubi'i de Dumneyeu. Putem noi s[ nu/I mul'umim? Noi ne/am fi n[scut ;i am fi murit f[r[ nici un sens ;i ne/am fi dus ]n iad dac[ n/ar fi fost dragostea Sa, binecuv\ntarea Sa. Noi }i mul'umim lui Dumneyeu ]n repetate r\nduri pentru binecuv\ntarea Sa ;i dragostea cu care ne/a f[cut copiii Lui ;i pentru faptul c[ suntem valoro;i ]n fa'a Lui.PRE"IOASA SALVARE NE/A FOSTDAT{ PRIN BOTEYUL LUI ISUS


De ce au pierit oamenii ]n
timpul lui Noe?
Pentru c[ nu au creyut ]n ap[
(boteyul lui Isus)

‘Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul.’ Este scris ]n }nt\ia epis-tol[ soborniceasc[ a lui Petru c[ doar opt suflete au fost salvate din ap[. C\'i oameni au tr[it ]n timpul lui Noe? Nu putem s[ ;tim cu exactitate c\'i dar s[ presupunem c[ au fost cam un milion. Doar 8 persoane din familia lui Noe dintr/un milion au fost salva'i.

Propor'ia ar fi cam la fel ;i ]n yilele noastre. Se spune c[ sunt mai mult de 5 miliarde de oameni pe p[m\nt acum. Cam c\tor oameni din yilele noastre le/au fost ;terse p[catele, dintre cei care cred ]n Isus? Dac[ ar fi s[ lu[m ]n calcul doar un ora;, doar c\'iva dintre locuitori ar fi iyb[vi'i.

}ntr/un ora; ce are cam 250 000 oameni, cam c\'i dintre ei ar fi elibera'i de p[catele lor? Poate 200? Care ar fi procentajul? }nseamn[ c[ mai pu'in de 1/1000 ar primi binecuv\ntarea iyb[virii.

S/a estimat c[ exit[ cam 12 milioane de cre;tini ]n Coreea, incluy\nd catolicii. Dar cam c\'i dintre ei s/au ren[scut din ap[ ;i Spirit? Ar trebui s[ nu uit[m c[ dintre to'i oamenii de pe p[m\nt doar 8 au fost salva'i ]n timpul lui Noe. Ar trebui s[ ;tim ;i s[ credem c[ Isus a sp[lat toate p[catele celor ce cred ]n boteyul Lui,]ndep[rt\nd astfel toate p[catele.

Nu sunt mul'i cei ce cred c[ Isus ne/a iyb[vit pe noi to'i prin boteyul S[u ;i prin s\ngele S[u pe Cruce. S[ ne uit[m la faimoasa pictur[ ‘}nvierea lui Isus’. C\'i oameni re]nvia'i sunt ar[ta'i acolo? Po'i sa/i veyi cobor\nd din castelele Ierusalimului privind c[tre figura lui Isus, care avea bra'ele deschise ]n fa'a Lui. C\'i dintre ei sunt teologi?

}n yilele noastre sunt o gramad[ de teologi ]n lume, dar sunt at\t de pu'ini cei care cred ]n boteyul iyb[virii. Unii teologi spun c[ motivul pentru care Isus a fost boteyat, a fost umilin'a lui Isus iar al'ii au spus c[ El a fost boteyat pentru a fi la fel ca al'i oameni.

Dar se scrie ]n Biblie c[ to'i apostolii, incluy\nd pe Petru ;i Ioan, au m[rturisit c[ p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus prin boteyul Lui, ;i noi credem de asemenea ]n acest fapt.

Apostolii m[rturisesc ]n Scriptur[ c[ toate p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus prin boteyul Lui. Este o at\t de uimitoare m[rturie a gra'iei dumneyeie;ti c[ noi putem fi elibera'i doar prin credin'a ]n ea.NU ESTE NICI O ‘}NDOIAL{’ }NLEG{TUR{ CU BOTEYUL IYB{VIRII

Cine prime;te nelimitata dragoste
a lui Dumneyeu?
Cel care crede ]n boteyul lui
Isus ;i ]n s\ngele Lui

Tindem s[ credem c[ noi vom fi salva'i doar prin simpla credin'[ ]n Isus. Toate sectele sunt convinse de salvarea prin credin'ele lor, ;i mul'i oameni se g\ndesc c[ boteyul lui Isus este pur ;i simplu una dintre ele. Dar nu este adev[rat. Dintre mii de c[r'i citite, n/am g[sit nici una despre salvarea care specific[ rela'ia dintre iyb[virea prin botey ;i prin s\ngele lui Isus ;i salvarea propriu yis[ .

Doar 8 credincio;i au fost salva'i pe timpul lui Noe. Nu ;tiu c\'i ar putea fi salva'i ]n yilele noastre, probabil c[ nu mul'i. Cei care vor fi salva'i sunt cei care cred ]n boteyul ;i ]n s\ngele lui Isus. }n viyitele mele la numeroase biserici, am v[yut ]n repetate r\nduri c[ sunt at\t de pu'in cei care predic[ evanghelia boteyului lui Isus ca fiind evanghelia adev[rului.

Dac[ nu credem ]n iyb[virea prin boteyul ;i s\ngele lui Isus, noi suntem p[c[to;i. (Nu conteay[ c\t de des ne ducem la biseric[.) Ne putem duce cu credin'[ la biserica toat[ via'a. Dar dac[ avem p[cat ]n inimile noastre suntem ;i r[m\nem p[c[to;i.

Dac[ ne/am dus la biserica timp de 50 de ani dar dac[ mai avem ]nc[ p[cat ]n inimile noastre, credin'a noastr[ timp de 50 de ani nu a fost dec\t o minciun[. Este mult mai bine s[ ai doar o yi de credin'[ adev[rat[. Dintre cei care cred ]n Isus, doar cei care cred cu adev[rat ]n sensul boteyului lui Isus ;i ]n s\ngele Lui, doar aceia vor fi admi;i ]n ]mp[r['ia raiului.

Adev[rata credin'[ este credin'a ]n faptul c[ Fiul lui Dumneyeu a venit ]n aceast[ lume ;i a ]ndep[rtat toate p[catele lumii. Acest adev[r ne conduce spre ]mp[r['ia raiului. Ar trebui s[ credem c[ Isus a s\ngerat pe Cruce pentru tine ;i pentru mine. Ar trebui s[ cunoa;tem ;i acest lucru pentru a/I mul'umi Lui.

Ce suntem noi? Noi suntem fiii celui care ne/a salvat prin boteyul ;i s\ngele Lui. Cum putem s[ nu/I mul'umim? Isus a fost boteyat ]n apele Iordanului c\nd a avut cam 30 de ani pentru a ne salva. Prin acest fapt, el a ]ndep[rtat toate p[catele noastre ;i a primit judecata pentru noi pe Cruce.

C\nd ne g\ndim la acest lucru nu putem dec\t sa/I mul'umim cu umilin'[ Lui. Ar trebui s[ cunoa;tem toate faptele ]mplinite de Isus ]n aceasta lume pentru salvarea noastr[. Mai ]nt\i El a venit ]n aceast[ lume. El a fost boteyat, r[stignit pe Cruce, re]nviat din mor'i a treia yi, ;i acum st[ la dreapta m\inii lui Dumneyeu. Iyb[virea lui Dumneyeu este pentru fiecare dintre noi ;i f[r[ nici o excep'ie. Salvarea lui Isus este pentru to'i, pentru tine ;i pentru mine. }l l[ud[m pe Dumneyeu pentru dragostea ;i binecuv\ntarea Lui.

:tim un c\ntec evanghelic care sun[ cam a;a. “♫Exist[ o poveste fromoas[. Dintre at\'ia oameni din aceast[ lume eu sunt acela care are dragostea Sa ;i salvarea. Ce uimitoare este dragostea Lui! Dragostea Lui pentru mine, dragostea Lui pentru mine. Exist[ o poveste frumoas[. Dintre at\'ia oameni din aceast[ lume noi suntem cei salva'i, care am devenit poporul Lui. Noi purt[m dragostea Lui. Oh, iubirea lui Dumneyeu, gra'ia Lui Dumneyeu. Ce uimitoare este dragostea Lui! Dragostea Lui pentru mine.♫”

Isus a venit s[ ne salveye pe tine ;i pe mine, ;i iyb[virea prin boteyul Lui este de asemenea pentru tine ;i pentru mine. Evanghelia nu este doar un basm ci este adev[rul ce ne ]nal'[ din via'a noastr[ de trud[ ;i ne duce ]n ]mp[r['ia lui Dumneyeu. Adev[rul este rela'ia dintre Dumneyeu ;i tu ]nsu'i.

El a venit ]n aceast[ lume s[ ne salveye. El a fost boteyat ;i a primit judecata pe Cruce pentru a pl[ti toate p[catele noastre.

Ce binecuv\ntare este c\nd cel credincios }l poate chema pe Dumneyeu Tat[l lui! Cum putem dob\ndi credin'a c[ Isus este M\ntuitorul nostru ;i cum putem fi salva'i de p[cat prin credin'a noastr[? Este posibil datorit[ gra'iei ;i nesf\r;itei iubirii ce ne/o poart[. Noi am fost salva'i pentru c[ El ne/a iubit mai ]nt\i.ISUS A }NDEP{RTAT TOATE P{CATELENOASTRE O DAT{ PENTRUTOTDEAUNA

“Cristos, de asemenea, a suferit o dat[ pentru p[cate, El, Cel neprih[nit, pentru cei nelegiui'i, ca s[ ne aduc[ la Dumneyeu.” (}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>18). Isus Cristos a fost boteyat pentru m\ntuirea noastr[ ;i a murit o dat[ pe Cruce pentru a ne salva pe tine ;i pe mine, pe cei cu prihan[.


Am fost salva'i o dat[ pentru
totdeauna sau pe r\nd?
O dat[ pentru totdeauna

Pentru a ]ndep[rta nevoia noastr[ de a sta ]n fa'a lui Dumneyeu pentru a primi judecata noastr[, El a murit o singur[ dat[ pe acest p[m\nt. Ca s[ tr[im ]n ]mp[r['ia cerului ]n fa'a lui Dumneyeu, El a venit ]n aceast[ lume ]n trup omenesc ;i a sp[lat pe deplin toate p[catele noastre o dat[ pentru totdeauna prin boteyul Lui, moartea Lui pe Cruce ;i re]nvierea Lui.

Creyi c[ Isus Cristos ne/a salvat pe deplin prin boteyul ;i s\ngele Lui? Dac[ nu creyi ]n evanghelia boteyului ;i a s\ngelui Lui, nu po'i fi salvat. Datorit[ faptului c[ suntem prea slabi, noi nu ne putem na;te din nou dac[ nu credem c[ Isus a sp[lat pe deplin p[catele noastre o dat[ pentru totdeauna prin boteyul ;i s\ngele Lui.

El a fost boteyat s[ ;tearg[ toate p[catele noastre ;i a fost judecat pe Cruce pentru noi o dat[ pentru totdeauna. Isus a sp[lat toate p[catele p[c[to;ilor o dat[ pentru totdeauna cu iyv[birea prin boteyul ;i s\ngele Lui.

Ar fi imposibil pentru noi, fiin'ele umane, s[ fim iyb[vi'i dac[ ar trebui s[ ne poc[im de fiecare dat[ c\nd p[c[tuim, s[ fim buni ;i binevoitori tot timpul.

Astfel credin'a ]n boteyul lui Isus ;i s\ngele de pe Cruce sunt necesare pentru salvarea noastr[. Noi nu putem s[ facem doar fapte bune pentru a ne na;te din nou.

N/ar fi de nici un folos s[ cump[r[m haine bune pentru s[rmani ;i s[ oferim m\nc[ruri delicioase preo'ilor. Isus ]i salveay[ doar pe cei care cred ]n boteyul ;i ]n s\ngele Lui. Dac[ avem credin'a c[ Dumneyeu ne salveay[ prin Isus cu boteyul ;i s\ngele Lui o dat[ pentru totdeauna, noi vom fi salva'i.

Unii pot crede c[, chiar dac[ Dumneyeu a spus a;a ]n Biblie, ei trebuie s[ dea un nou sens cuvintelor Lui. Ei cred c[ totul depinde de ei. Dar ei ar trebui s[ cread[ ]n cuv\ntul Lui a;a cum este scris.

}n Epistola lui Pavel c[tre Evrei 10>1/10, este scris c[ El ne/a salvat pe to'i o dat[ pentru todeauna. Este adev[rat c[ Dumneyeu i/a salvat pe cei care cred ]n boteyul ;i s\ngele lui Isus o dat[ pentru todeauna. “♫El a murit o dat[, ne/a salvat o dat[ pentru totdeauna. Oh, fra'ii mei, crede'i ;i ve'i fi iyb[vi'i. Pune'i povara pe boteyul lui Isus.♫” Isus ne/a salvat de nedreptate ;i p[cate o dat[ pentru todeauna fiind boteyat o dat[,;i s\nger\nd o singur[ dat[.

‘Drept pentru nedrept.’

Isus este Dumneyeu f[r[ p[cat, cel care n/a p[c[tuit niciodat[. El a venit la noi ]n trup omenesc ;i ne salveay[ de p[cate. El a fost boteyat ;i a ]ndep[rtat toate p[catele celor necura'i. El ne/a salvat de p[cat.

Toate p[catele oamenilor de la na;tere ;i p]n[ la moarte i/au fost ]ncredin'ate lui Isus c\nd a fost boteyat, ;i to'i oamenii au fost salva'i de judecat[ c\nd El a s\ngerat ;i a murit pe Cruce. El a fost boteyat pentru p[c[to;i ;i a murit ]n locul celor p[c[to;ilor.

Aceasta este iyb[virea prin boteyul Lui. Isus i/a salvat pe to'i cei care au fost p[c[to;i o dat[ pentru totdeauna. Ce slabi suntem noi! Isus ne/a eliberat pe noi to'i de p[catele comise de la na;tere ;i p]n[ la moarte ;i s/a jertfit pe El }nsu;i pentru judecat[ pe Cruce. Noi, cei care credem ]n Isus, ar trebui s[ credem c[ El ne/a salvat pe noi to'i o dat[ pentru totdeauna prin boteyul ;i s\ngele Lui.

Noi suntem slabi dar Isus nu este ca noi. Noi nu suntem credincio;i dar Isus este. Dumneyeu ne/a salvat o dat[ pentru totdeauna. “Fiindc[ at\t de mult a iubit Dumneyeu lumea, c[ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[ aib[ via'a vecinic[” (Evanghelia dup[ Ioan 3>16). El ni L/a dat pe singurul Lui Fiu. El a f[cut ca Fiul Lui s[ fie boteyat pentru a/I fi ]ncredin'ate toate p[catele lumii, astfel ca El s[ poat[ primi judecata pentru ]ntreaga omenire.

Ce uimitoare este aceast[ salvare! Ce uimitoare este aceast[ dragoste! S[/I mul'umim lui Dumneyeu pentru dragostea ;i salvarea Lui. Dumneyeu ]i salveay[ pe cei ce cred ]n apa ;i ]n s\ngele lui Isus >]n boteyul lui Isus ;i ]n faptul c[ Isus este Fiul lui Dumneyeu.

Astfel, cei ce cred ]n Isus pot fi salva'i prin credin'a ]n adev[rul boteyului ;i s\ngelui lui Isus ;i vor avea via'a ve;nic[. Noi trebuie s[ credem.

Cine ne salveay[ pe noi? A fost Dumneyeu cel care ne/a salvat sau a fost una dintre crea'iile Lui? A fost Isus, care este Dumneyeu, cel care ne/a salvat. Noi am fost salva'i pentru c[ am creyut ]n iyb[virea lui Dumneyeu, ;i aceasta este salvarea iyb[virii.ISUS ESTE DOMNUL SALV{RII

Care este ]n'elesul lui ‘Cristos?’
Preotul, Regele, Profetul

Isus Cristos este Dumneyeu. Isus ]nseamn[ M\ntuitorul, ;i Cristos ]nseamn[ ‘cel care este numit.’ A;a cum Samuel l/a numit pe Saul ]n Vechiul Testament, regii erau un;i, preo'ii erau la fel, numi'i de un profet s[ conduc[ clerul s[u, el, de asemenea, a trebuit s[ fie numit.

Isus a venit ]n acest[ lume ;i a fost numit s[ ]ndeplineasc[ 3 sarcini > cea de Preot, Rege, ;i cea de Profet. Ca Preot divin, El a fost boteyat pentru a lua asupra Sa p[catele lumii ]n locul ]ntregii umanit['i.

Ascult\nd dorin'a Tat[lui S[u, El s/a preyentat pe el ]nsu;i ca jertf[ ]n fa'a lui Dumneyeu. “Sunt calea, adev[rul ;i via'a. Nici unul nu va ajunge la Tat[l dec\t prin mine.” Isus i/a salvat pe acei dintre noi care cred ]n El prin ]ndep[rtarea p[catelor, prin boteyul si crucificarea Lui.

“Via'a trupului este ]n s\nge” (Leviticul 17>11). Isus a s\ngerat pe Cruce dup[ boteyul Lui < astfel oferindu/;i via'a ]n fa'a lui Dumneyeu drept r[scump[rare pentru p[catele noastre ;i a f[cut ca to'i credincio;ii s[ fie salva'i.

El a fost re]nviat a treia yi dup[ moartea Lui pe Cruce ;i a predicat evanghelia spiritelor ]nchise ]n ]nchisori. Cei care nu sunt iyb[vi'i sunt asemeni priyonierilor spirituali ]n ]nchisoarea p[catului, ;i lor, Isus le/a predicat evanghelia adev[rului > evanghelia apei ;i Spiritului ce ne poate salva. Oricine are credin'[ ]n ea va fi ren[scut din nou.BOTEYUL :I S|NGELE LUI ISUSSALVEAY{ P{C{TO:II

Isus Cristos este M\ntuitorul nostru, ;i aceasta este marturisit[ ]n }nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>21/22, “Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul, care nu este o cur['ire de ]ntin[ciunile trupe;ti, ci m[rturia unui cuget curat ]naintea lui Dumneyeu, prin ]nvierea lui Isus Cristos.” Apa boteyului lui Isus este necesar[ salv[rii p[c[to;ilor.


Cum putem avea o bun[ con;tiin'[
]n fa'a lui Dumneyeu ?
Av\nd credin'[ ]n boteyul ;i
s\ngele lui Isus.

Isus a ]ndep[rtat toate p[catele p[c[to;ilor prin luarea lor asupra Lui }nsu;i prin botey. Creyi ]n boteyul lui Isus ? Creyi c[ inimile noastre sunt cur['ate de p[cate prin boteyul lui Isus? Sufletele noastre sunt cur['ate de p[cate dar trupul nostru ]nc[ p[c[tuie;te.

‘Un om iyb[vit’ nu ]nseamn[ c[ el nu va p[c[tui din nou. Noi p[c[tuim. Dar inimile noastre r[m\n curate datorit[ credin'ei noastre ]n boteyul Lui. Nu ]nseamn[ “Nu este o cur['ire de ]ntin[ciunile trupe;ti, ci m[rturia unui cuget curat ]naintea lui Dumneyeu, prin ]nvierea lui Isus Cristos” (}nt\ia epistol[ soborniceasc[ a lui Petru 3>21).

Din moment ce Isus a sp[lat toate p[catele mele ;i Dumneyeu a acceptat s[/L judece pe Isus ]n numele meu, cum se poate s[ nu cred ]n El! :tiind c[ Isus, care este Dumneyeu, m/a salvat prin boteyul ;i s\ngele Lui, cum se poate s[ nu cred ]n El! Noi am fost salva'i ]n fa'a lui Dumneyeu ;i acum con;tiin'ele noastre sunt curate. Noi nu mai putem spune ]n fa'a lui Dumneyeu c[ Isus nu a sp[lat pe deplin p[catele noastre, a;a c[ nu putem spune c[ Dumneyeu nu ne iube;te.

Con;tiin'a noastr[ este foarte sensibil[ ;i ne aten'ioneay[ de fiecare dat[ c\nd gre;im. Dac[ con;tiin'a noastr[ este deviat[ chiar pu'in, noi nu mai putem fi complet liberi f[r[ credin'a ]n boteyul lui Isus. Este singura cale de a avea o bun[ con;tiin'[.

C\nd con;tiin'a noastr[ este deviat[ ]nseamn[ c[ ceva nu e ]n ordine. Apa boteyului lui Isus spal[ murd[ria p[catului. Isus a ]ndep[rtat toate p[catele noastre prin boteyul Lui ;i ne/a cur['at ;i pe noi. C\nd credem cu adev[rat ]n acest lucru, con;tiin'a noastr[ poate fi cu adev[rat curat[. Cum poate fi con;tiin'a noastr[ cur['at[? Prin credin'a ]n botey ;i ]n s\ngele lui Isus. Orice persoan[ are ceva r[u ;i murdar ]n con;tiin'a lui ]nc[ de la na;tere. Dar dac[ avem credin'a c[ toate p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus, putem ;terge aceast[ pat[.

Acesta este credin'a rena;terii. Nu este ceva ce admi'i ]n mod con;tient. Este con;tiin'a ta curat[? Este curat[ pentru simplul motiv c[ ai avut o via'[ bun[ sau pentru c[ toate p[catele tale au trecut asupra lui Isus ;i tu creyi ]n El? Aceasta este singura credin'[ prin care po'i ob'ine o con;tiin'[ curat[.

Exist[ cuvinte ce r[m\n pentru ve;nicie ;i cuvinte ce ];I pierd ]nsemn[tatea. Cum se poate ca, con;tiin'a tuturor oamenilor s[ fie cur['at[? Singura modalitate prin care putem avea o con;tiin'[ curat[ este s[ credem ]n deplina iyb[vire prin Isus.

C\nd suntem iyb[vi'i prin credin'a ]n boteyul Lui, asta nu ]nseamn[ ]ndep[rtarea murd[riei trupului nostru, ci r[spunsul unei bune con;tiin'e fa'[ de Dumneyeu. Pentru asta, El a venit ;i a fost boteyat ;i a murit pe Cruce ;i a re]nviat din mor'i ;i acum st[ la dreapta m\inii lui Dumneyeu.

C\nd va fi timpul potrivit, El va veni din nou ]n aceast[ lume. “Se va ar[ta a doua oar[, nu ]n vederea p[catului, ca s[ aduc[ m\ntuirea celor ce/L a;teapt[” (Epistola lui Pavel c[tre Evrei 9>28). El va veni s[ ne ia pe noi, cei care ]l a;teapt[m cu ner[bdare,pe cei ce cred ]n boteyul ;i ]n s\ngele Lui.UN EXPERIMENT CLINIC AL CREDIN"EI

Putem fi salva'i f[r[ boteyul
lui Isus?
Niciodat[

Am condus ]n mod nea;teptat un experiment clinic la biserica noastr[ din Taejon.

Rev. Park de la biserica din Taejon a spus unui cuplu c[ nu mai exist[ nici un p[cat ]n lume dar a omis s[ transmit[ sensul boteyului lui Isus. So'ul obi;nuia s[ doarm[ ]n timpul predicilor c\nd se ducea la biseric[ datorit[ faptului c[ to'i preo'ii propov[duiau evanghelia omi'\nd iyb[virea prin boteyul lui Isus, astfel ;I astfel era obligat s[ se poc[iasc[ yilnic.

Dar ]n biserica din Taejon, el a ascultat predica cu mare aten'ie deoarece i s/a spus c[ toate p[catele lumii au fost ]ncredin'ate lui Isus. I/a fost astfel mai u;or ;I sotiei lui s[/l conving[ s[ vin[ la biseric[.

}ntr/o yi, el st[tea ]n biseric[ ;i asculta Epistola lui Pavel c[tre Romani 8>1. “Acum dar nu este nici o os\ndire pentru cei ce sunt ]n Cristos Isus.” Apoi s/a g\ndit imediat, ‘Ah, dac[ cineva crede ]n Isus, el este f[r[ p[cat. Din moment ce cred ]n Isus, ;i eu sunt f[r[ p[cat.’

A;a c[ l/a sunat pe cumnatul lui ;i pe mul'i al'i prieteni, pe r\nd, ;i le/a spus, “Tu ai p[cat ]n inima ta? Atunci credin'a ta nu este corect[.” }n aceast[ situa'ie , Rev. Park a fost ]n ]ncurc[tur[. So'ul nu ;tia despre boteyul lui Isus dar a insistat ;i a spus tuturor c[ el era acum f[r[ p[cat.

:i apoi cuplul a ]nceput s[ ]nt\mpine multe probleme. So'ia era mult mai credincioas[ dar ea considera c[ mai are p[cat ]n inima ei ]n timp ce so'ul ei spunea c[ el este f[r[ de p[cat. So'ul mersese la biseric[ doar de c\teva ori dar el spunea c[ e deja f[r[ de p[cat.

So'ia era sigur[ c[ am\ndoi mai aveau ]nc[ p[cat ]n inima lor. :I astfel ei au ]nceput s[ se certe din cauya aceasta. So'ul continua s[ insiste c[ era f[r[ de p[cat pentru c[ “Acum dar nu este nici o os\ndire pentru cei ce sunt ]n Cristos Isus.” Iar so'ia replica faptul c[ ea ]nc[ mai avea p[cat ]n inima ei.

Apoi intr/o yi, so'ia lui s/a sup[rat at\t de tare ]nc\t s/a hot[r\t s[ mearg[ ;i s[/l ]ntrebe pe preot ce ]nseamn[ afirma'ia so'ului ce repeta faptul c[ toate p[catele sale au fost ]ncredin'ate lui Isus.

A;a c[, ]ntr/o yi dup[ slujba de sear[, ea l/a trimis pe so'ul ei acas[ ;i i/a adresat Rev. Park ]ntrebarea ei. Ea a spus, “:tiu c[ ]ncerca'i s[ ne spune'i ceva, dar sunt sigur[ c[ ceea ce este mai important ne ascunde'i. V[ rog, spune'i/mi despre ce este vorba.” :i Rev. Park i/a spus despre rena;terea din ap[ ;i Spirit.

:i apoi, ;i/a dat seama, dintr/o dat[, de ]nsemn[tatea celor scrise ]n Epistola lui Pavel c[tre Romani 8>1, “Acum dar nu este nici o os\ndire pentru cei ce sunt ]n Cristos Isus.” Ea a creyut imediat ;i a fost salvat[. Ea ;i/a dat seama p\n[ la urm[ c[ toate p[catele noastre au fost ]ncredin'ate lui Isus, prin boteyul Lui, astfel c[ to'i cei ce cred ]n Cristos nu ar putea fi condamna'i.

Ea a ]nceput s[ ]n'eleag[ cuvintele scrise. Ea ;i/a dat seama c[, cheia iyb[virii a fost boteyul lui Isus ;i c[ noi putem deveni neprih[ni'i prin iyb[virea boteyului.

So'ul nu plecase acas[ ci a a;teptat/o pe so'ia lui afar[. El a ]ntrebat/o, “E;ti iyb[vit[?”

Acum el a ascultat ce i/a spus preotul so'iei lui ;i a devenit el ]nsu;i confuy. El nu auyise niciodat[ p\n[ acum de evanghelia boteyului lui Isus. El era sigur c[ nu mai avea nici un p[cat ]n inima lui chiar f[r[ boteyul lui Isus. A;a c[ acas[ s/au certat din nou.

De data aceasta situa'ia s/a schimbat. So'ia continua s[ ]l ]ntrebe pe so'ul ei dac[ mai are p[cate ]n suflet sau nu. Ea l/a ]ntrebat cum ar putea fi f[r[ p[cat dac[ el nu crede ]n boteyul lui Isus. L/a silit s[ arunce o privire asupra con;tiin'ei lui. Examin\ndu/;i con;tiin'a, ;i/a dat seama c[ ]nc[ mai avea p[cate ]n inima lui.

A;a c[ s/a dus la Rev. Park ;i i/a m[rturisit c[ el ]nc[ mai avea p[cate ]n inima lui. :i a ]ntrebat, “C\nd str[mo;ii puneau m\inile pe capul 'apului isp[;itor, aceasta se ]nt\mpla ]nainte sau dup[ ce/l omorau.” El nu auyise niciodat[ de evanghelia apei ;i a Spiritului. Era teribil de confuy.

Aceasta a fost esen'a experimentului spiritual. Isus a trebuit s[ fie boteyat pentru ca toate p[catele lumii s[ treac[ asupra Lui. Doar dup[ aceea a putut s[ moar[ pentru c[ plata p[catelor era moartea.

“:i/au pus m\inile pe capul jertfei ]nainte sau dup[ ce o omorau?” El l/a ]ntrebat pentru c[ nu cuno;tea ]nsemn[tatea ]ntinderii m\inilor ;i boteyul lui Isus. A;a c[ Rev. Park i/a explicat iyb[virea boteyului.

}n acea yi, so'ul a auyit pentru prima dat[ evanghelia apei ;i a Spiritului ;i a fost iyb[vit. El a auyit doar o singur[ dat[ evanghelia ;i a fost iyb[vit.

Acesta a fost un experiment, omi'\nd boteyul lui Isus. Noi putem spune c[ nu avem p[cate dar, cu siguran'[ c[, f[r[ boteyul lui Isus, noi ]nc[ mai avem p[cate ]n inima noastr[. Oamenii spun, ]n general, c[ Isus le/a sp[lat toate p[catele murind pe Cruce dar, doar cei care cred ]n boteyul ;i ]n s\ngele lui Isus pot spune ]n fa'a lui Dumneyeu c[ nu mai au p[cat.

Rev. Park a dovedit prin acest cuplu c[ noi nu putem fi complet iyb[vi'i de p[catele noastre dac[ nu avem credin'a ]n boteyul lui Isus.SIMBOLUL SALV{RII >BOTEYUL LUI ISUS

Care este Simbolul salv[rii?
Boteyul lui Isus

“Icoana aceasta ]nchipuitoare v[ m\ntuie;te acum pe voi, ;i anume boteyul.” Isus a venit ]n aceast[ lume pentru a sp[la toate p[catele lumii, ;I pentru a face con;tiin'a noastr[ s[ fie alb[ ca y[pada. Noi suntem iyb[vi'I de toate p[catele pentru c[ Isus le/a luat pe toate asupra Lui prin boteyul Lui. El ne/a salvat prin boteyul ;i s\ngele Lui. Prin urmare, toate fiin'ele ar trebui s[ ]ngenuncheye ]n fa'a Lui .

Dorești să cunoști mai mult despre nașterea din nou din apă și Duh? Te rog să apeși pe reclama de mai jos pentru a-ți obține cartea gratuită despre nașterea din nou din apă și Duh.
A te naște din nou

Noi suntem salva'i prin credin'a ]n Isus. Noi devenim copiii Lui Dumneyeu ;i ne ducem ]n rai prin credin'a ]n Isus. Noi devenim cei neprih[ni'i prin credin'a ]n Isus. Noi suntem clerul regal. Noi }l putem numii pe Dumneyeu Tat[l nostru. Noi tr[im ]n aceast[ lume dar suntem regi.

Creyi ]ntr/adev[r c[ Dumneyeu i/a salvat pe acei dintre noi care cred ]n iyb[virea prin ap[ ;i Spirit? Iyb[virea noastr[ nu poate fi niciodat[ complet[ f[r[ boteyul lui Isus. Adev[rata credin'[ recunoscut[ de Dumneyeu ;i Isus este cea care are bayele ]n evanghelia lui Isus, cel care ne salveay[ prin boteyul, Crucea ;i Spiritul Lui. Aceasta este adev[rata credin'[.

P[catele noastre au fost sp[late c\nd Isus le/a ;ters prin boteyul Lui ;i toate p[catele noastre au fost pl[tite c\nd El a s\ngerat pe Cruce. Isus Cristos ne/a salvat prin ap[ ;i Spirit. Da! Noi credem!

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.