Cărți creștine gratuite pentru studii biblice despre mântuire, Duhul Sfânt,
Cortul și Apocalipsa lui Ioan

Acasă  |  Harta site-ului  |  Contact  |  Ajutor    
Studii biblice Cărți creștine gratuite cărți electronice creștine gratuite Despre noi
 Predici asupra unor subiecte importante, de către PaulC. Jong

 

Ai primit Duhul Sfânt când ai crezut?


< Faptele Apostolilor 19:1-3 >

„Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîțiva ucenici, și le-a zis: Ați primit voi Duhul Sfînt cînd ați crezut? Ei i-au răspuns: Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt. Dar cu ce botez ați fost botezați? le-a zis el. Și ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan.”

 

De ce spune Biblia:
„Din zilele lui Ioan Botezătorul și
până acum Împărăția Cerurilor
se ia cu năvală?”
Deoarece oamenii pot lua Împărăția Cerurilor
prin credința în frumoasa evanghelie care spune
că Isus a spălat toate pentru păcatele lumii,
prin botezul Său prin Ioan și
sângele Său de pe Cruce

 

Ce fel de evanghelie a predicat Pavel?. El a predicat evanghelia botezului lui Isus și sângele Său. Faptele Apostolilor 19:1 spune: „Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîțiva ucenici și le-a zis: Ați primit voi Duhul Sfînt cînd ați crezut?”. Totuși, acești oameni au crezut în Isus, în timp ce au lăsat pe dinafară înțelesul botezului lui Isus. Ei nu au cunoscut evanghelia frumoasă care duce la locuirea Duhului Sfânt. De aceea, întrebarea lui Pavel: „ai primit Duhul Sfânt când ai crezut?” a fost o întrebare foarte nefamiliară unor discipoli la Efes. Alți oameni i-ar fi întrebat: „Ai crezut în Isus?”. Dar Pavel a pus întrebarea în acest mod extraordinar, ca ei să primească Duhul Sfânt prin reînnoirea credinței lor în frumoasa evanghelie. Misiunea lui Pavel eraf de a predica evanghelia frumoasă a botezului lui Isus și sângele Său. Pavel, Petru și Ioan mărturisesc botezul lui Isus de către Ioan Botezătorul.

Să ne uităm la mărturia apostolilor a evangheliei botezului. Mai întâi, Pavel a mărturisit: „Nicidecum! Noi, cari am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți cîți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?” (Romani 6:2-3) și „Toți cari ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.” (Galateni 3:27).

La fel și apostolul Pavel mărturisește evanghelia botezului lui Isus în 1 Petru 3:21, spunând: „Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos”.

Și Ioan apostolul mărturisește această evanghelie frumoasă în 1 Ioan 5:5-8: „Acolo se afla un om bolnav de treizeci și opt de ani. Isus, cînd l-a văzut zăcînd, și, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: Vrei să te faci sănătos? Doamne, I-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare cînd se turbură apa; și, pînă să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Isus, ridică-ți patul și umblă.”

Ioan Botezătorul a jucat un rol crucial în completarea evangheliei frumoase. Biblia spune că următoarele despre Ioan Botezătorul în Maleahi 3:1-3 și Matei 11:10-11. Ioan Botezătorul a fost reprezentantul omenirii și a fost Ilie cel profețit care va veni, așa cum este scris în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, era omorâtă o jertfă de păcat pentru a-i vărsa sângele după ce a luat păcatele omului prin întinderea mâinilor. Totuși, în Vechiul Testament Isus a fost jertfa de păcat care a luat toate păcatele lumii prin botezul Său și a murit pe Cruce pentru a a plăti plata păcatului. Isus a mântuit omenirea deoarece Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele lumii asupra Sa, prin botezul în Râul Iordan.

Dumnezeu a planificat două feluri de fapte mărețe pentru a mântui omenirea din păcatele lor, iar El le-a împlinit pe toate. Prima a fost ca Isus să vină în această lume prin corpul virginei Maria, să-L boteze și să-L crucifice, pentru a luat toate păcatele lumii. A doua a fost să-L nască pe Ioan Botezătorul prin Elisabeta. Dumnezeu a cauzat aceste două evenimente să se întâmple pentru a mântui omenirea din păcatele lor. Aceasta a fost lucrarea planificată de Dumnezeu în Trinitate. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul în această lume, cu șasa luni înainte de Isus, apoi L-a trimis pe Isus Hristos, Mântuitorul omenirii, în această lume, pentru a elibera omenirea din judecata pentru păcatele lor.

Isus a purtat mărturia în Ioan Botezătorul în Matei 11:9, „Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un prooroc? Da, vă spun, și mai mult decît un prooroc”. Mai mult, când Ioan Botezătorul. Care a trecut toate păcatele lumii asupra lui Isus, L-a văzut a doua zi, a mărturisit, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).

Biblia are multe înregistrări despre Ioan, care L-a botezat pe Isus iși ar trebui să ne străduim să câștigăm cunoașterea despre el. Ioan Botezătorul a venit pe lume înaintea lui Isus. Rolul său a fost de a împlini evanghelia frumoasă., care a fost planul lui Dumnezeu.

Noi îl numim Ioan Botezătorul deoarece el L-a botezat pe Isus. Ce înțeles are cu adevărat botezul lui Isus, de către Ioan?. Cuvântul „botez” implic㠄a fi spălat”. Din moment ce toate păcatele lumii au fost transferate asupra lui Isus prin botezul Său, ele au fost spălate. Botezul lui Isus are același înțeles cu „întinderea mâinilor” pe care jertfa de păcat l-a primit, în Vechiul Testament. Înțelesul spiritual al botezului este „a trece asupra”, sau „a fi înmormântat”. Botezul lui Isus de către Ioan a fost un act de răscumpărare, pentru a lua păcatele tuturor oamenilor din lume.

Botezul lui Isus are aceeași semnificație cu întinderea mâinilor, ceea ce era metoda trecerii păcatelor asupra jertfei de păcat în Ziua Ispășirii, prin întinderea mâinilor de către marele preot. Acest sacrificiu din Vechiul Testament a avut aceeași funcțiune ca și botezul lui Isus și moartea Sa de pe Cruce.

Dumnezeu a programat Ziua Ispășirii ca timpul de a lua păcatele israeliților. În ziua a zecea a lunii a șaptea, marele preot trecea toate păcatele anuale ale oamenilor asupra capului jertfei pentru păcat, prin întindearea mâinilor deasupra sacrificiului, pentru a răscumpăra păcatele oamenilor. Acesta a fost sistemul sacrificial pe care l-a stabilit Dumnezeu. A fost singura cale de a trece păcatele oamenilor asupra jertfei pentru păcat și de transferarea păcatului prin întinderea mâinilor a fost legea eternă pe care Dumnezeu a stabilit-o.

„Aaron să-și pună amîndouă mînile pe capul țapului celui viu, și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie, printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pămînt pustiit; în pustie, să-i dea drumul.” (Levitic 16:21-22).

În Vechiul Testament un păcătos își întindea mâinile asupra capului jertfei pentru păcat și-și trecea păcatele asupra sa, pentru a fi iertat. Iar în Ziua Ispășirii, Aaron marele preot, ca reprezentant al tuturor israeliților, își întindea mâinile asupra capului jertfei pentru păcat, pentru a trece asupra sa păcatele Israelului. Atunci, jertfa era omorâtă după ce lua toate păcatele asupra sa.

A fost același înțeles spiritual ca și botezul (Baptisma în limba greacă înseamn㠄a fi spălat, a fi înmormântat, a trece”) pe care Isus l-a primit de la Ioan în Noul Testament. La fel cum și marele preot din Vechiul Testament își întindea mâinile asupra jertfei pentru păcat, pentru a trece asupra sa păcatele pooprului Israel, astfel că toate păcatele umanității au fost trecute asupra lui Isus prin botezul Său de la Ioan Botezătorul. Atunci, Isus a murit pe Cruce pentru a răscumpăra păcatele noastre. Aceasta a fost evanghelia frumoasă a adevărului.

Așa cum Aaron, marele preot, oferea sacrificii pentru ispășire, în locul pooprului Israel, Ioan Botezătorul, unul dintre descendenții lui Aaron, a purtat lucrarea ca și reprezentant al omenirii, botezându-L pe Isus, și astfel tercând toate păcatele oamenirii asupra Sa. Dumnezeu a descris un astfel de plan minunat a dragostei Sale din Biblie, așa cum este scris în Psalmii 50:4-5: „El strigă spre ceruri sus,și spre pămînt, ca să judece pe poporul Său: Strîngeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legămînt cu Mine prin jertfă!”. Amin, aleluia.

Istoria Bisericii a spus că nu era nici un Crăciun în primele două secole din biserica timpurie. Creștinii din biserica timpurie împreună cu apostolii lui Isuscomemoraseră doar ziua de 6 ianuarie, ca „Ziua botezului lui Isus” la Iordan, de către Ioan Botezătorul. De ce au înfățișat atât de mult botezul lui Isus în credințele lor?. Răspunsul este chiar cheia la creștinism a tradiției apostolice. Dar sper să nu confundați baptismul cu apă al credincioșilor cu Botezul lui Isus.

Botezul credincioșilor, așa cum există azi, are un înțeles diferit de botezul pe care Isus l-a primit de la Ioan. De aceea,ar trebui ca toți să avem aceeași credință ca discipolii lui Isus, dacă dorim să primim locuirea Duhului Sfânt. Ar trebui să primim locuirea Duhului Sfânt, crezând în botezul lui Isus, pe care El l-a primit de la Ioan și în sângele Său de pe Cruce.

Dacă biserica timpurie s-a gândit la botez ca la un ritual extrem de important, a fost datorită credinței lor pivotale în botezul lui Isus și ar trebui ca și azi să considerăm botezul lui Isus de către Ioan, ca și componentul indispensabil la mântuirea noastră. Mai mult, trebuie să atingem și să ținem credința dreaptă a cunoașterii perfecte, care spune că Isus a trebuit să fie crucificat datorită botezului Său de la Ioan. Ar trebui să purtăm în minte că Duhul Sfânt începe să locuiască în noi când credem că Isus a fost botezat, a murit pe Cruce și a fost înviat pentru a deveni Mântuitorul nostru. Botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce are așa un înțeles de special în evanghelia frumoasă.

Calea garantată ca noi să primim Duhul Sfânt, este să credem în evanghelia frumoasă a botezului și sângele lui Isus. Botezul lui Isus a curățit toate păcatele omenirii o singură dată. A fost botezul răscumpărării care ne conduce să primim Duhul Sfânt. Unii oameni nu realizează puterea botezului lui Isus, ei înțeleg aceasta ca o simplă ceremonie.

Botezul lui Isus formează partea evangheliei frumoase, care ne spune cum a luat toate păcatele lumii și a acceptat judecata pentru ele, vărsând sângele pe Cruce.Oricine crede în cuvintele acestei evanghelii frumoase, devine un membru al bisericii, care este posesiunea Domnului și se bucură de binecuvântările Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un dar de la Dumnezeu acelor care au fost iertați de păcatele lor.

Cu botezul Său, Isus a devenit: „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” destul de bine (Ioan 1:29). În Ioan 1:6-7 spune: „A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toți să creadă prin el.” Pentru a crede în Isus ca Mântuitor al nostrum, care a luat toate păcatele, noi trebuie să înțelegem misiunea și mărturisirea lui Ioan, așa cum e scris în Biblie. Atunci, vom putea crede în Isus Hristos, ca Mântuitor al nostru. Pentru a primi Duhul Sfânt, mai avem nevoie ca, credința noastră puternică să fie încurajată de mărturisirea sa. De aceea, pentru a completa evanghelia frumoasă a adevărului, trebuie să credem în botezul lui Isus de Ioan și în sângele Său de pe Cruce.

În Matei 11:12 este scris că: „Din zilele lui Ioan Botezătorul pînă acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală, și ceice dau năvală, pun mîna pe ea”. Acest pasaj este cunoscut ca unul dintre pasajele cele mai dificile din Biblie. Totuși, trebuie să fim atenți la fraza „Din zilele lui Ioan Botezătorul”. Proclamă cu siguranță că misuinea lui Ioan a fost legată direct de misiunea lui Isus pentru mântuirea noastră.

Isus dorește ca noi să intrăm în Împărăția Cerurilor prin credință îndrăzneață, la fel de îndrăzneață ca oamenii violenți. Noi păcătuim zilnic, suntem fragil, dar El ne permite să intrăm în Împărăția Sa, prin credință îndrăzneață, indifferent de slăbiciunea noastră. Astfel, acest pasaj înseamnă că oamenii pot lua împărăția cerurilor prin credința în evanghelia frumoasă care spune că Isus a șters toate păcatele lumii, prin botezul Său de la Ioan și sângele Său de pe Cruce. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că Cerurile pot fi luate prin credință îndrăzneață în evanghelia frumoasă a botezului și sângelui lui Isus.

Botezul lui Isus a luat toate păcatele noastre și credința noastră în aceasta garantează că noi vom primi locuirea Duhului Sfânt. Noi trebuie să predicăm această evanghelie, vecinilor noștri, rudelor, cunoștințelor și oricărui altcuiva din lume. Noi trebuie să avem credința în evanghelia frumoasă care spune că păcatele lumii au fost transferate asupra lui Isus prin botezul Său. Prin credința noastră noi vom obține fericirea răscumpărării și locuirea Duhului Sfânt.

Botezul lui Isus a luat toate păcatele noastre și sângele Său a fost judecata păcatului. Noi trebuie să explicăm necredincioșilor evanghelia frumoasă a apei și a Duhului.Doar făcând astfel, ei vor ajunge să creadă în evanghelia apei și a Duhului. Doresc să credeți aceasta. Doar având credința în botezul lui Isus de la Ioan și sângele Său de pe Cruce, omul poate fi iertat pentru toate păcatele sale și să primească locuirea Duhului Sfânt.

Oricine poate deveni un fiu al Domnului, în care locuiește Duhul Sfânt și unul dintre frații și surorile noastre, crezând în evanghelia frumoasă a apei și a Duhului. Ar trebui să aveți aceeași credință în evanghelia frumoasă așa cum a avut-o Pavel. Îi mulțumesc Domnului pentru că ne-a dat această evanghelie frumoasă și Îl laud. Amin.

Înapoi

 


Versiunea de tipărire   |   Trimite prin email această pagină de site unui prieten

 
Bible studies
    Predici
    Declarație de credință
    Ce este evanghelia?
    Termeni biblici
    ÎFP despre Credința creștină

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.