Hebrew 8

  • ㆍISBN : 9788928230112
  • ㆍPages : 297

(II) ?האם תקופת אנטיכריסטוס, מות קדושים, לקיחת הקהילה ומלכות אלף השנים מגיעה

Paul C. Jong

רוב הנוצרים היום מאמינים בתיאורית לקיחת הקהילה לפני הצרה הגדולה. כיוון שהם מאמינים בדוקטרינה המוטעית הזו המלמדת אותם שהם יילקחו לפני בואה של הצרה הגדולה של שבע השנים, הם מנהלים אורח חיים דתי חסר ערך הרווי בשאננות.

ברם, לקיחת הקדושים תתרחש רק לאחר שהמכות של שבע השופרות יתרחשו ועד אשר המכה השישית תינתן – כלומר, לקיחת הקהילה תתרחש לאחר שאנטיכריסטוס יופיע מתוך כאוס חובק עולם, הנולדים מחדש הקדושים ימותו מות קדושים והשופר השביעי ייתקע. בזמן ההוא ישוע יירד מן השמים ותחיית המתים ולקיחת הקהילה יתרחשו (הראשונה אל התסלוניקים 17-4:16).

הצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה "בבשורת המים והרוח" יקומו לתחייה ויילקחו וכך יהפכו ליורשי מלכות אלף השנים ולמלכות השמים הנצחית, אך החוטאים אשר לא יהיו מסוגלים לקחת חלק בתחיית המתים הזו, יעמדו בפני עונש גדול של שבע הקערות אשר יינתנו על ידי אלוהים ויושלכו לתוך האש הנצחית של הגיהינום.

לכן, עליכם להיפטר מכל דוקטרינות הדת, התאוות והערכים המבולבלים של העולם הזה ולהיכנס לעולמו האמיתי של אלוהים. אני מקווה ומתפלל שעל ידי שתקראו את הסדרה שלי על בשורת המים והרוח, תוענק לכולכם ברכת שטיפת כל חטאיכם וקבלת ביאתו השנייה של ישוע ללא חשש. 

Audiolibros
HE/08/Ch8-1_השופרות המודיעים על שבע המכות.mp3
Debido a COVID-19 y la interrupción del servicio de correo internacional,
hemos suspendido temporalmente nuestro "Servicio de Libros Impresos Gratis".
A la luz de esta situación no podemos enviarle los libros por correo en este momento.
Oren para que esta pandemia termine pronto y por la reanudación del servicio postal.