Tagalog 20

  • ㆍISBN : 8983144718
  • ㆍPages : 385

Mga Sermon sa Ebanghelyo ni Juan (Ⅲ) - Kainin ang Aking Laman At Inumin ang Aking Dugo

Paul C. Jong

Binigay ni Jesus sa Atin ang Buhay na Walang Hanggan sa pamamagitan ng Kanyang Sariling Laman at Dugo

Ang Iglesia ay sinusunod ang dalawang sakramento na iniutos si Jesus. Ang isa ay ang bautismo, at ang isa ay ang Banal na Hapunan. Nakikibahagi tayo sa Hapunan upang pagnilayan ang ebanghelyo ng Katotohanan na nahayag sa pamamagitan ng tinapay at alak nito, bilang pag-alaala sa ebanghelyong ito.

Sa seremonyang gawain ng Banal na Hapunan, ating kinakain ang tinapay bilang pag-alaala sa laman ni Jesus, at umiinom ng alak bilang seremonya ng Kanyang dugo. Tulad niyaon, ang tunay na kahulugan ng Banal na Hapunan ay upang palakasin ang ating pananampalataya sa Katotohanang niligtas tayo ni Jesus mula sa mga kasalanan ng sanlibutan at pinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang bautismo at Kanyang kamatayan sa Krus.

Gayon pa man, sa suliraning halos lahat ng mga Kristiyano ay pormal na nakikibahagi lamang sa Banal na Hapunan, hindi nalalaman ang ibig sabihin ni Jesus sa pariralang, "Sapagka't ang Aking laman ay tunay na pagkain, at ang Aking dugo ay tunay na inumin" (Juan 6:55). Samakatuwid, sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, kailangan nating muling ituon ang kahulugan sa iniutos ni Jesus na kanin ang Kanyang laman at inumin ang Kanyang dugo, at sumampalataya rito.
 

Audiolibros
undefined
Debido a COVID-19 y la interrupción del servicio de correo internacional,
hemos suspendido temporalmente nuestro "Servicio de Libros Impresos Gratis".
A la luz de esta situación no podemos enviarle los libros por correo en este momento.
Oren para que esta pandemia termine pronto y por la reanudación del servicio postal.