Tagalog 5

  • ㆍISBN : 8983142510
  • ㆍPages : 455

Ang Katuwiran ng Diyos na inihayag sa aklat ng Roma - Ang ating PANGINOON Na Naging Katuwiran ng Diyos (Ⅰ)

Paul C. Jong

Ang ebanghelyo ng tubig at ng Espirito ay ang katuwiran ng Diyos!

Ang mga salita sa aklat na ito ang magpapatid-uhaw sa iyong puso. Ang mga Kristiyano ngayo'y patuloy na namumuhay nang hindi nalalaman ang tunay na kalutasan sa mga kasalanang kanilang nagagawa araw-araw. Alam mo ba kung ano ang katuwiran ng Diyos? Nawa'y itanong mo ang katanungang ito sa iyong sarili at manalig sa katuwiran ng Diyos, na inihayag sa aklat na ito.
Ang katuwiran ng Diyos ay kasa-kasama ng ebanghelyo ng tubig at ng Espirito. Subali't, tulad ng mahalagang kayamanan, ito'y inilihim sa mga mata ng mga relihiyosong tagasunod nang mahabang panahon. Sanhi nito, maraming tao ang umasa at nagmayabang sa kanilang sariling katuwiran sa halip na maniwala sa katuwiran ng Diyos. Samakatuwid, ang mga doktrina ng Kristiyano na walang saysay ay ang namamayagpag na paniniwala sa mga puso ng mga mananampalataya, animo'y ang mga doktrinang ito ay naglalaman ng katuwiran ng Diyos.
Ang Doctrina ng Predestinasyon, Pagwawalang-sala, at Unti-unting Pagbabanal ay ang mga pangunahing doktrina ng Kristiyano, na nagdudulot ng kalituhan at kawalan sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Nguni't ngayon, maraming Kristiyano ang kailangang magsimulang makilala ang Diyos, alamin ang Kanyang katuwiran at magpatuloy sa kasiguruhan ng pananampalataya.
"Ang ating Panginoon na naging katuwiran ng Diyos" ang magdudulot sa iyong kaluluwa ng dakilang kaunawaan at maghahatid nito sa kapayapaan. Hangad ng may akda na iyong taglayin ang pagpapala sa pag-aalam ng katuwiran ng Diyos. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapasa-iyo!

Audiolibros
TL/05/Ch1-1_Panimula sa Roma Kabanata 1.mp3
Debido a COVID-19 y la interrupción del servicio de correo internacional,
hemos suspendido temporalmente nuestro "Servicio de Libros Impresos Gratis".
A la luz de esta situación no podemos enviarle los libros por correo en este momento.
Oren para que esta pandemia termine pronto y por la reanudación del servicio postal.