အခမဲ့စာအုပ်များ၊
အီးစာအုပ်များနှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ

ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း

  • ISBN8983142987
  • စာမျက်နှာ475

Burmese 1

ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံယူပြီလော

Rev. Paul C. Jong

မာတိကာ

နိဒါန်း
 
အပိုင်း (၁) တရားဟောချက်များ
၁။ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်ပထမဦးစွာ အပြစ်အကြောင်းကို သဘောပေါက် နားလည်ရမည် (ရှင်မာက ၇း၈-၉ ၇း ၂၀-၂၃) 
၂။ လူသားများသည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျက်ရှိသည် (ရှင်မာက၇း၂၀-၂၃) 
၃။ ပညတ်တော်တရားအတိုင်းလိုက်လျှောက်လျှင်ကယ်တင်ခြင်း ရနိူင်ပါသလား (ရှင်လုကာ၁၀း၂၅-၃၀) 
၄။ ထာဝရရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း (ယောဟန်၈း၁-၁၂) 
၅။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ခြင်း (ရှင်မဿဲ ၃း၁၃-၁၇) 
၆။ ယေရှုသည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လာသည်။ (၁ယော၅း၁-၁၂) 
၇။ ဗတ္တိဇံသည် အပြစ်သားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းနမူနာနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်မှုရှိသည် (၁ပေ၃း၂၀-၂၂) 
၈။ စုံလင်သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း (ယော ၁၃း၁-၁၇) 

အပိုင်း (၂) နောက်ဆက်တွဲ
၁။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသက်သေခံချက်များ 
၂။ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းချက် 
၃။ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ 
 
ဤအကြောင်းအရာ၏အဓိကခေါင်းစဉ်သည် “ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွား ခြင်း” ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတွင် အရေးကြီးသောအချက်အလက်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဤစာအုပ်က သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွှတ်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မည်သို့မွေးဖွားမည့်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ရေ သည် ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှုရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းကိုပုံဆောင်ထားပါသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယော ဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုနှစ်ခြင်းပေးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့တင်ထား သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပထားပါသည်။ ယောဟန်သည် လူသားအားလုံးနှင့်ယဇ်ပရောဟိတ် အာရုန်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အာရုန်က သိုး၏ခေါင်းပေါ်တွင်လက်တင်၍ အပြစ်အတွက်ယဇ်ပူဇော်သောနေ့တွင် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် နှစ်စဉ်ပြုမိခဲ့သောအပြစ်များကို ထိုဆိတ်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချတက်သည် နောင်လမည့်အနာဂတ်အတွက် ကောင်း သောအရာများဖြစ်လာမည့်အရာကို အရိပ်အယောင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုရေနှစ်ခြင်းခံယူ ခြင်းသည်လက်တင်ခြင်းကိုပုံဆောင်ထားပါသည်။ ယောဒန်မြစ်တွင် သခင်ယေရှုသည် လက်တင်ခြင်း ကိုပုံဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ရေနှစ်ခြင်းကိုခံယူခဲ့ပါသည်။ သူသည် ရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းအားဖြင့် လောက လူသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူဆောင်ခဲ့ကာ အပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်ရန်အတွက် အသေခံခဲ့သည်။ သို့ သော်ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် ယောဒန်မြစ်တွင် သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမသိ ခဲ့ကြပေ။ သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းသည် ဤစာအုပ်၏အဓိကသော့ချက် ဖြစ်သည်။ သူနှစ်ခြင်းခံ ယူခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့၏သတင်းကောင်းနှင့်လုံးဝခွဲခြား၍မရနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သ ခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်သူ၏ကားတိုင်တင်အသေခံတော်မူခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံယူနိုင်ပါသည်။
အီးစာအုပ်‌ဒေါင်းလုတ်
PDF EPUB
အော်ဒီယိုစာအုပ်
အော်ဒီယိုစာအုပ်