Preken

Onderwerp 1: De zonde

[1-1] (Markus 7:8-9, 20-23) Wij Moeten Eerst Onze Zonden kennen om Verlost te worden

(Markus 7:8-9)
“Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.’”
 
(Marcus 7:20-23)
“En Hij zeide, ‘Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens." 
 
 
Eerst, wil ik beschrijven wat zonde is. Er zijn zonden die door God omschreven zijn en er zijn zonden omschreven door de mensheid. Het woord zonde, betekent het ‘doel missen’, in het Grieks. Het betekent ‘het niet goed te doen.’ Het is een zonde als we de bevelen van God niet correct opvolgen. Laten we eerst eens kijken naar zonden zoals die omschreven zijn door de mensheid.
 
Wat is zonde?
Gods woord te misachten

We meten zonde in verhouding tot ons geweten. De menselijke standaard ervan varieert echter afhankelijk van iemands sociale achtergrond, mentale toestand, gegeven omstandigheden en geweten. 
Het wordt door een ieder individueel beoordeeld. Daarom, kan het zijn dat dezelfde handeling wel of niet als een zonde wordt beschouwd, afhankelijk van iemands eigen normen. Daarom heeft God ons 613 artikelen van de Wet gegeven om te gebruiken als norm bij de beoordeling van zonden.
Het onderstaande diagram illustreert de menselijke zonde. 
 
Nationale wetten, civiele wetten
geweten van de mens, Moraal, sociale normen
Gods Wet

We mogen nooit de normen van zonde vanuit ons eigen geweten bepalen, gebaseerd op sociale normen. 
De zonde van ons geweten is niet gelijk aan dat wat God heeft omschreven als zonde. Daarom moeten we niet naar ons geweten luisteren, maar eerder onze handelingen baseren op de geboden van God.
Ieder van ons heeft zijn eigen idee over wat zonde is. Sommigen beschouwen het als hun tekortkomingen, en anderen beschouwen het als een afwijkende denkwijze. 
Bijvoorbeeld, in Korea, bedekken mensen de graven van hun ouders met gras en beschouwen het als hun plicht om het gras te knippen en goed voor de graven te zorgen totdat zijzelf sterven. Maar een primitieve volksstam in Papua-Nieuw Guinea eren hun dode ouders door het lichaam onder de familieleden te verdelen en het op te eten. (Ik weet niet zeker of ze het vlees koken voordat zij het eten.) Ze doen dit om te voorkomen dat het lichaam opgegeten wordt door de wormen. Dit gebruik illustreert dat het menselijk begrip van zonde sterk kan variëren. 
Zo is het met beiden, wat goed is en wat zonde is. De Bijbel zegt ons echter dat het een zonde is om Zijn bevelen niet te gehoorzamen. “Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.” (Markus 7:8-9). Het maakt God niet uit hoe we eruit zien. Hij kijkt naar de kern van ons hart. 
 
 
UW EIGEN CRITERIA ZIJN EEN ZONDE VOOR GOD 
 
Wat is de ernstigste zonde?
Gods woord te negeren

Het falen om volgens zijn wet te leven is een zonde. Het niet geloven in Zijn Woord, is een zonde. God zei dat het een zonde is om als de Farizeeën te leven, die Gods geboden verwierpen en meer belang hechtten aan hun eigen traditionele leer. Jezus beschouwde de Farizeeën als huichelaars. 
“In welke God gelooft u? Eert en respecteert u me werkelijk? U pocht met Mijn naam maar vereert u Me werkelijk?” Mensen kijken alleen naar de uiterlijke verschijning en negeren Zijn Woord. De ernstigste zonde is het om Zijn Woord te negeren. Bent u zich hiervan bewust? 
De wetteloze daden die voortkwamen uit onze zwakheden zijn slechts ongerechtigheden. De vergissingen die we maken en de fouten die we begaan als gevolg van onze onvolmaaktheid zijn geen fundamentele zonden, maar fouten. God onderscheidt zonden van fouten. Diegene die Zijn Woord negeren zijn zondaars, zelfs als zij zonder fouten zijn. Zij zijn grote zondaars voor God. Dat is waarom Jezus de Farizeeën uitschold. 
In het Pentateuch, van Genesis tot Deuteronomium, staan de geboden die ons vertellen wat we wel en niet moeten doen. Dit zijn de Woorden van God, Zijn geboden. Het is mogelijk dat we ons niet voor 100% hieraan kunnen houden, maar we moeten inzien dat het Zijn geboden zijn. Hij heeft ze ons vanaf het begin gegeven, en wij moeten ze als zodanig accepteren. 
“God schiep de hemels en de aarde in den beginne.” Toen zei Hij, “Laat er licht zijn, en er was licht.” Hij schiep alles. En Hij vestigde de Wet. "En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. (Johannes 1:1,14). Hoe laat God zich aan ons zien? Hij toont Zich aan ons door Zijn geboden, omdat God het Woord en de Geest is. Hoe noemen wij de Bijbel? Wij noemen het Gods Woord. 
En het is hier gezegd, “Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.” Er zijn 613 artikelen in Zijn Wet. Gij zult dit doen, gij zult niet..., eert uw ouders...enz. In Leviticus staat dat vrouwen zus moeten doen en mannen moeten zo doen en wat te doen als een inheems dier in een put valt... Er zijn 613 van deze artikelen in Zijn Wet. 
Maar omdat het niet de woorden van mensen zijn, moeten wij keer op keer over ze nadenken. We moeten God gehoorzamen en zelfs als we niet in staat zijn om ons aan al Zijn Wetten te houden, moeten we ze tenminste erkennen.
Is er een enkele passage in Gods Woord dat niet juist is? De Farizeeën legden de geboden van God naast zich neer. Zij verkozen de tradities van de mens boven Zijn geboden. De woorden van hun voorvaderen wogen zwaarder dan de Woorden van God. Toen Jezus op aarde was, was dit wat Hij zag en wat Hem het meest pijn deed was dat mensen Gods Woord negeerden.
God heeft ons de 613 Wetsartikelen gegeven om ons te leren dat Hij de Waarheid is, Hij onze God is, wat onze zonden voor Hem zijn en om ons Zijn Heiligheid te tonen. Omdat we voor Hem allemaal zondaars zijn, moeten we in Jezus geloven die door God gezonden was, vanwege zijn liefde voor ons en moeten wij naar het geloof leven. Mensen die Zijn Woord naast zich neerleggen en mensen die niet geloven, zijn zondaars. Diegenen die niet in staat zijn zich aan Zijn Woord te houden zijn ook zondaars, maar het is de ultieme zonde Zijn Woord te negeren. Zij zijn het, die in de hel eindigen. Niet in Zijn Woord te geloven is de ergste zonde voor Hem.
 
 
DE REDEN WAAROM GOD ONS DE WET GAF 
 
Wat is de reden waarom God ons de Wet gaf? Om ons van onze zonden bewust te maken en ons terug te laten keren in Zijn armen. Hij gaf ons 613 Wetsartikelen zodat wij ons bewust zouden worden van onze zonden en verlost konden worden door Jezus. Dit is de reden waarom God ons de Wet gaf. 
 
Waarom gaf God ons de Wet?
Om ons bewust te maken van onze zonden en de straf ervoor

In Romeinen 3:20 wordt gezegd: “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde”. We weten dus dat de reden waarom God ons de Wet gaf, niet was om ons te dwingen om volgens de Wet te leven.
Wat is dan de kennis die we verkrijgen van de Wet? Dat we te zwak zijn om de Wet in zijn geheel te gehoorzamen en dat we zondaars voor Hem zijn. En waarvan worden we ons door de 613 artikelen van Zijn Wet, bewust? We worden ons bewust van onze tekortkomingen, onze onbekwaamheid volgens Zijn Wet te leven. We realiseren ons, dat wij, de schepsels van God, machteloze wezens zijn. We realiseren ons dat we ernstige zondaars voor Hem zijn, en dat we volgens Zijn Wet allemaal in de hel zullen eindigen. 
Als we ons bewust zijn van onze zonden en ook van onze machteloosheid, wat doen we dan? Proberen we volmaakte wezens te worden? Nee. Wat we moeten doen is, toegeven dat we zondaars zijn, geloven in Jezus, en verlost worden door Zijn zaligmaking van het water en de Geest, en Hem danken.
De reden waarom Hij ons de Wet gaf is om ons bewust te maken van onze zonden en de straffen voor deze zonden zodat wij weten dat wij niet van de hel gered kunnen worden, zonder Jezus. Als wij in Jezus als onze Verlosser geloven, zullen we verlost worden. Hij gaf ons de Wet om ons te redden. 
God gaf ons de Wet om ons ervan bewust te maken hoe volkomen zondig wij zijn en om onze zielen van de zonde te redden. Hij gaf ons de Wet en zond Jezus om ons te redden. Hij zond Zijn eigen Zoon om onze zonden door Zijn doopsel op Zich te nemen. En we kunnen gered worden door in Hem te geloven. 
We moeten ons ervan bewust worden dat we hopeloze zondaars zijn en we moeten in Jezus geloven zodat we ons kunnen bevrijden van de zonde, Zijn kinderen worden om alle glorie aan God terug te geven. 
Wij moeten begrijpen, denken en oordelen door Zijn Woord omdat alles van Hem afkomstig is. Wij moeten ook de waarheid van de verlossing door Zijn Woord begrijpen. Dit is het goede en ware geloof. 
 
 
WAT ZIT ER IN HET HART VAN EEN MENS?
 
Geloof moet beginnen met Zijn Woorden en wij moeten in God geloven door Zijn Woord. Zo niet, gaan we de fout in. Dat zou het verkeerde en onware geloof zijn. 
De Farizeën en de schriftgeleerden konden de discipels van Jezus niet berispen toen ze hun met ongewaste handen brood zagen eten, als ze ernaar hadden gekeken vanuit het gezichtspunt van Gods woord. Het Woord zegt ons dat niets wat van buitenaf de mens naar binnengaat, ons kan verontreigingen omdat het naar zijn maag gaat, het lichaam weer verlaat en geen invloed heeft op ons hart.
Zoals er staat in Markus 7:20-23, “En Hij zeide: ‘Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.’ Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze slechte dingen komen vanuit een man en besmetten hem.’” Jezus zei dat mensen zondaars zijn omdat zij geboren worden met zonde. 
Begrijpt u wat dit betekent? Wij zijn allemaal afstammelingen van Adam en worden daarom geboren met zonden. We kunnen de waarheid niet zien omdat we oftewel niet geloven in al Zijn Woorden of ze niet accepteren. Wat zit er dan in het hart van een mens? 
Laten we kijken naar Marcus 7:21-22. “Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.” Allerlei kwade gedachten komen voort uit de harten van de mensen en verontreinigen hen. 
Het staat genoteerd in Psalmen, ‘Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’” (Psalmen 8:4-5). 
Waarom bezoekt God ons? Hij bezoekt ons omdat Hij van ons houdt en medelijden met ons zondaars had. Hij wiste alle zonden uit en maakte ons Zijn volk. “O Heer, onze Heer, hoe groots is Uw naam over de gehele wereld, Hemels!” zong Koning David in het Oude Testament toen hij zich realiseerde dat God de Verlosser van de zondaars zou worden. 
In het Nieuwe Testament, citeerde de Apostel Paulus dezelfde Psalm. Het is zo verbazingwekkend dat wij, de schepsels van God, Zijn kinderen kunnen worden. Het is alleen uit Zijn erbarmen voor ons gedaan. Dit is Gods liefde. 
In zekere zin daagt u Hem uit door te proberen om geheel volgens Gods Wet te leven. En het is ook een arrogante gedachte die voortkomt uit onze onwetendheid. Het is niet goed om buiten Zijn liefde te leven terwijl u worstelt om de Wet voor uzelf te houden en wanhopig voor zo'n leven bidt. Het is Gods wil dat we ons, door de Wet, ervan bewust worden dat we zondaars zijn en we moeten geloven in de verlossing van het water en het bloed van Jezus. 
Zijn Woord is geschreven in Marcus 7:20-23, “Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boosaardige dingen komen van binnen uit de man en besmetten hem.”
Jezus zei dat wat uit de mens komt, de zonde van binnenin, hem verontreinigt. Zelfs het onreine voedsel dat God ons geeft, kan niemand besmetten. Ieder schepsel is schoon, maar alleen de dingen die uit een persoon komen, d.w.z., zijn zonden, verontreinigen hem. Wij zijn allemaal geboren afstammelingen van Adam. Waarmee zijn we dan geboren? We worden geboren met twaalf soorten zonden. Is dit niet juist? 
Kunnen we dan zonder zonden leven? We zullen blijven zondigen omdat we geboren zijn met zonde. Kunnen we stoppen met zondigen alleen omdat we de Wet kennen? Kunnen we volgens de geboden leven? Nee. 
Hoe meer we proberen volgens de Wet te leven, hoe moeilijker het wordt. Wij moeten ons van onze beperkingen bewust worden en onze vroegere overtuigingen opgeven. Dan kunnen we nederig het doopsel en het bloed van Jezus, dat ons redt, accepteren. 
 
Wat moeten we voor God doen? 
We moeten onze zonden toegeven en om verlossing van God vragen. 

Alle 613 Wetsartikelen zijn rechtvaardig en juist. Maar de mensen zijn zondaars vanaf het moment dat ze verwekt zijn in de baarmoeder van hun moeder. Wanneer we ons realiseren dat Gods Wet rechtvaardig is, dat wij geboren zondaars zijn die nooit zelf rechtvaardig kunnen worden, dan realiseren we ons ook dat we Gods medelijden nodig hebben en dat we gered moeten worden door de verlossing van Jezus uit het water, het bloed en de Geest. Wanneer we ons bewust worden van onze beperkingen, dat we niet vanuit ons zelf rechtvaardig kunnen worden en dat we naar de hel zullen gaan voor onze zonden, dan kunnen we niet anders dan te vertrouwen op de verlossing van Jezus. 
Op deze manier kunnen we bevrijd worden. We moeten weten dat we, vanuit onszelf, niet juist of goed voor God kunnen zijn. Daarom moeten we voor God toegeven dat we zondaars zijn, voorbestemd om naar de hel te gaan en bidden voor zijn medelijden, “God, redt me alstublieft van mijn zonden en heb medelijden met mij.” 
Laten we kijken naar het gebed van David, “Was mij wel van mijn ongerecht, en reinig mij van mijn zonde” (Psalmen 51:4). 
David wist dat hij een en al zonden was die slecht genoeg was om in de hel te worden gegooid maar hij gaf het voor God toe, ”Heer, als U me een zondaar noemt, dan ben ik een zondaar. Als U me rechtvaardig noemt, dan ben ik rechtvaardig. Als U me redt, dan zal ik gered worden; en als U me naar de hel stuurt, dan zal ik in de hel eindigen.”
Dit is het juiste geloof. Dit is hoe we gered worden. Dit is hoe we moeten zijn als we hopen er klaar voor te zijn om in de verlossing van Jezus te geloven. 
 
 
WIJ MOETEN PRECIES WETEN WAT ONZE ZONDEN ZIJN 
 
Omdat we allemaal afstammelingen van Adam zijn, hebben we allemaal lusten in ons hart. Echter, wat vertelt God ons? Hij zegt ons geen overspel te plegen. We hebben moord in ons hart, maar wat zegt God ons? Hij zegt ons niet te doden. In ons hart dagen we allemaal onze ouders uit, maar Hij zegt ons, onze ouders te eren. We moeten ons realiseren dat al Zijn Woorden juist en goed zijn en dat wij allemaal zonden in ons hart hebben. 
Klopt dit of niet? Het is absoluut correct. Wat moeten we daarom doen voor God? We moeten toegeven dat we een en al zonden zijn en hopeloze zondaars. Het is niet goed om te denken dat we gisteren rechtvaardig waren omdat we gisteren geen zonden hebben gepleegd en dat we vandaag zondaars zijn omdat we vandaag gezondigd hebben. We worden geboren als zondaars. Wat we ook doen, we zullen altijd zondaars zijn. Daarom moeten we verlost worden door ons geloof in het doopsel van Jezus. 
Wij zijn geen zondaars door onze daden: overspel plegen, moord, diefstal... maar we zijn zondaars omdat we geboren zondaars zijn. We worden geboren met twaalf soorten zonden. Omdat we in de ogen van God geboren zondaars zijn, kunnen we nooit op eigen kracht goed worden. We kunnen alleen maar doen alsof we goed zijn. 
We worden geboren met zondige gedachten, hoe kunnen we dan rechtvaardig zijn, zelfs als we deze zonden niet werkelijk begaan? We kunnen nooit rechtvaardig zijn voor God, door onszelf. Als wij beweren rechtvaardig te zijn, dan is dat huichelarij. Jezus noemde de Farizeën en schriftgeleerden ‘de schijnheilige Farizeën en schriftgeleerden.’ Mensen worden geboren als zondaars. Zij zondigen hun hele leven voor God.
Iemand die beweert dat hij nog nooit gevochten heeft noch iemand heeft geslagen noch in zijn hele leven nog geen naald van iemand heeft gestolen, die liegt omdat mensen geboren zondaars zijn. Hij is een leugenaar, een zondaar en een huichelaar. Zo ziet God hem.
U bent een geboren zondaar. Zelfs als u geen enkele zonde begaat, gaat u naar de hel. Zelfs als u zich in het algemeen aan de Wet en de meeste geboden heeft gehouden, bent u nog steeds een zondaar die voorbestemd is om naar de hel te gaan. 
Wat moeten we doen met dergelijke lotsbestemmingen? We moeten God om Zijn medelijden vragen en op Hem vertrouwen om gered te worden van onze zonden. Als Hij ons niet redt, dan zullen we naar de hel gaan. Dat is onze lotsbestemming. 
Diegenen die Zijn Woord accepteren, geven toe dat zij inderdaad zondaars zijn. En zij weten ook dat zij rechtvaardig zijn geworden door geloof. Zij weten dat het negeren en opzij zetten van Zijn Woord zonder het te erkennen, een ernstigste zonde is. Diegenen die Zijn Woord accepteren zijn rechtvaardig, zelfs al waren zij van tevoren zondaars. Zij zijn wedergeboren uit Zijn Woord en verkrijgen Zijn genade. Zij zijn het, die het meest gezegend zijn.
 
 
ZIJ DIE PROBEREN VERLOST TE WORDEN DOOR HUN WERKEN ZIJN NOG STEEDS ZONDAARS 
 
Wie zijn nog steeds zondaars zelfs nadat zij in Jezus zijn gaan geloven?
Diegenen die proberen verlost te worden door hun werken
 
Laat ons kijken naar Galaten 3:10 en 11. “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: ‘Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.’ En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want ‘de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’”
Er wordt gezegd dat iedereen vervloekt is die niet alle dingen die in het boek van de wet zijn geschreven handhaven. Diegenen die in Jezus geloven maar zich door hun werken proberen te rechtvaardigen, zijn vervloekt. Waaronder bevinden zich diegenen, die zich proberen te rechtvaardigen door hun werken? Zij bevinden zich onder de vloek van God. 
Waarom gaf God ons de Wet? Hij gaf ons de Wet om ons van onze zonden bewust te maken (Romeinen 3:20). Om ons bewust te maken dat wij absolute zondaars zijn en dat we voorbestemd zijn om naar de hel te gaan. 
We moeten daarom in het doopsel van Jezus, de Zoon van God, geloven en wedergeboren worden uit water en de Geest. Dan zullen we gered worden van onze zonden, rechtvaardig worden, eeuwig leven en naar de Hemel gaan. Houdt dit geloof in uw harten. 
 
 
DE MEEST ARROGANTE ZONDE IN DE WERELD
 
Wat is de meest arrogante Zonde in de wereld?
Te proberen volgens de Wet te leven

Niets telt meer dan in God te geloven. Wij zijn gezegend doordat we geloven in Zijn zegening. Hij besloot hen te redden, die in Zijn Woord geloven. Maar tegenwoordig zijn er onder de gelovigen velen die naar Zijn Wet proberen te leven. 
De meeste Christenen zijn zo. Het is prijzenswaardig dat zij proberen naar de Wet te leven maar hoe is dat mogelijk? 
Wij moeten ons realiseren hoe dwaas het is te proberen volgens Zijn Wet te leven. Hoe meer we onze best doen, hoe moeilijker het wordt. Hij zei, “Geloof komt van het luisteren, en luisteren door het Woord van God.” We moeten onze arrogantie afwerpen om gered te worden. 
 
 
WIJ MOETEN ONZE EIGEN NORMEN OPGEVEN OM GERED TE WORDEN
 
Wat moeten we doen om gered te worden?
We moeten onze normen opgeven.

Hoe kunnen de mensen gered worden? Als ze van zichzelf weten dat ze zondaars zijn. Er zijn velen die nog niet verlost zijn, omdat zij hun verkeerde overtuigingen en inspanningen niet kunnen opgeven.
God zegt dat diegenen die zich vasthouden aan het boek van de Wet, vervloekt zijn. Op hen, die geloven dat ze geleidelijk aan rechtvaardig worden en in Jezus blijven geloven en proberen volgens de Wet te leven, rust Zijn vloek. Zij geloven in God maar ze denken nog steeds dat zij volgens de Wet moeten leven om gered te worden. 
Beste vrienden, kunnen we rechtvaardig worden door onze werken? We worden alleen rechtvaardig door in het Woord van Jezus te geloven en alleen dan worden we verlost. Alleen het geloof in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en Zijn Goddelijkheid, verlost ons. 
Daarom heeft God de wet van het geloof voor ons gemaakt, als een manier om rechtvaardig te worden. De verlossing van het water en de Geest ligt niet in de werken van de mens, maar in het vertrouwen om te geloven in het Woord van God. God heeft ons door geloof verlost en zo heeft God onze verlossing gepland en volbracht. 
Waarom werden zij, die in Jezus geloofden, niet verlost? Omdat ze het Woord van de verlossing, van het water en de Geest, niet accepteerden. Maar wij, die net zo onvolmaakt zijn als zij, zijn verlost door ons geloof in het Woord van God.
Als twee mensen aan een molensteen zouden werken, blijft hij die achterblijft toch nog werken, zelfs nadat de andere persoon is opgenomen. Hij die achterblijft is diegene die niet verlost is. Waarom wordt de ene opgenomen en de ander achtergelaten? 
De reden is omdat de ene geluisterd heeft naar het Woord van God en erin geloofde. Terwijl de ander die hard werkte om zich aan de Wet te houden en uiteindelijk in de hel word gegooid. Hij probeerde naar God omhoog te kruipen, maar God schudde hem af net zoals wij een kever die langs ons been omhoog probeert te kruipen, afschudden. Als een persoon naar God omhoog probeert te kruipen, door zich aan de Wet te houden, zal hij zeker in de hel worden gegooid.
Daarom moeten we verlost worden door het geloof in het water en de Geest. 
“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. ‘En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want 'de rechtvaaardige zal uit het geloof leven.’” (Galaten 3:10-11, Romeinen 1:17). 
Niet in Gods Woord te geloven is een zonde voor God. Daarbij komt, dat het ook een zonde is om, in overeenstemming met iemand’s eigen normen, Gods Woord naast zich neer te leggen. Wij mensen kunnen niet volgens Zijn Wet leven omdat wij geboren zondaars zijn. En we blijven ons hele leven zondigen. We zondigen een beetje hier, en een beetje daar, en overal waar we gaan. We moeten ons realiseren dat wij van vlees en bloed zijn en niet anders kunnen dan te zondigen. 
Een menselijk wezen is net als een grote emmer mest. Als we proberen de emmer te verplaatsen, dan zal de mest overal om ons hen spatten. Dit is wat wij zijn. We morsen zonden overal waar we gaan. Kunt u zich dat voorstellen? 
Wilt u nog steeds beweren dat u heilig bent? Als u zichzelf duidelijk kon zien, dan zou u de vergeefse pogingen om heilig te worden opgeven en geloven in het water en het bloed van Jezus. 
We moeten onze koppigheid afleggen en voor God toegeven dat wij zondaars zijn. Dan moeten we terugkeren naar Zijn Woord en ontdekken hoe Hij ons redde met het water en de Geest.