Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-8] (Johannes 7:37-38) Door wie stroomt het levende water van de Heilige Geest?

(Johannes 7:37-38)
“Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” 
 

Wie kan het levende water
van de Heilige Geest drinken?
Diegenen die in het prachtige evangelie 
van Jezus’ doopsel en Zijn bloed 
aan het Kruis geloven
 
Het levende water van de Heilige Geest stroomt uit het hart van diegenen die in het prachtige evangelie geloven. Johannes 7:38 zegt, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” Dit betekent dat er ware zaligmaking en verlossing van de zonden is voor diegenen die in het prachtige evangelie geloven dat God ons gaf.
Wanneer vindt de inwoning van de Heilige Geest plaats? De inwoning van de Heilige Geest kan verkregen worden als iemand het ware evangelie, dat zegt dat Jezus Christus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes wegnam, hoort en erin gelooft. Dan kan iemand het levende water van de Heilige Geest drinken. Diegenen die in het prachtige evangelie geloven, hebben de inwoning van de Heilige Geest en kunnen, iedere keer als zij Gods woorden prediken of horen, het gevoel ervaren van het Geestelijke levende water dat fris hun droge harten overstroomt en bevochtigt.
Het levende water van de Heilige Geest stroomt uit het hart van diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, dat zegt dat de Heer naar deze wereld kwam om alle zondaars van hun zonden te redden. De Heilige Geest is de waarheid die niet van het evangelie van het water en de Geest gescheiden kan worden en die rust in de mensen die in Gods woorden geloven. 
Iedereen die het levende water van de Heilige Geest wil drinken, moet de vergeving van al zijn zonden ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. Dit levende water van de Heilige Geest is aanwezig in het hart van diegenen die in Gods woorden geloven. Mensen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, hebben het levende water van de Heilige Geest, dat als een rivier stroomt, door hun hart stromen. Zelfs op dit moment stroomt het levende water van de Heilige Geest als bronwater in het hart van diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus Christus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.
Er stroomt echter niet een enkele druppel levend water van de Heilige Geest door het hart van diegenen die niet in dit prachtige evangelie van de waarheid geloven. Totdat ik het evangelie van het water en de Geest erkende en erin geloofde, had ik niet één druppel Geestelijk levend water uit mijn hart stromen. Ik kon zelfs niet eens het belang van het levende water van de Heilige Geest, omdat ik de Heilige Geest niet in mijn hart had, ook al geloofde ik in die tijd ijverig in Jezus Christus, zien. Nu heb ik echter het prachtige evangelie van het water en de Geest, en het levende water van de Heilige Geest stroomt spontaan uit mijn hart.
Nu stroomt het levende water van de Heilige Geest uit mijn hart en uit het hart van diegenen die Gods woorden horen en erin geloven. Net zoals Jezus zei, “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke,” verfrist het levende water van de Heilige Geest andere mensen door wedergeboren Christenen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven. Zelfs op dit moment stroomt dit levende water, samen met mijn geloof in het evangelie van het water en de Geest, uit mijn hart, waardoor anderen ervan kunnen drinken. God laat het levende water van de Heilige Geest als een rivier uit mijn hart stromen. Dit is iets wat alleen bekend is bij diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben. 
Net zoals er in Openbaring staat dat niemand het weet, behalve diegenen die het hebben ontvangen, is de inwoning van de Heilige Geest en het levende water een geheim dat alleen bekend is bij diegenen die het prachtige evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven. U moet daarom weten in wie de Heilige Geest aanwezig is. U moet daarom weten dat de inwoning van de Heilige Geest alleen aan diegenen wordt gegeven die in het evangelie van Jezus geloven.
 

Ik geloofde alleen in het bloed aan het Kruis
 
Ook al geloofde ik meer dan tien jaar in Jezus’ bloed aan het Kruis, zat er nog steeds zonde in mijn hart. In die tijd geloofde ik dat mijn zonden vergeven waren door alleen in Jezus’ bloed te geloven. Ik kon echter niet de volledige verlossing van de zonden noch de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door dit soort geloof, en er was alleen verwarring en leegte in mijn leven. Het enige teken dat mijn geloof in Jezus toonde, was het feit dat ik mijn kerk bezocht. 
Toen begon ik mijn geloof te heroverwegen. ‘Had ik werkelijk de Heilige Geest ontvangen?’ Toen ik in Jezus ging geloven, was mijn hart helemaal vervuld met gepassioneerde liefde voor Hem en ik had zelfs de gave van de tongentaal. Maar wat was er van me terechtgekomen? Ik realiseerde me dat deze ervaring van verbrandende emotie geen teken van de inwoning van de Heilige Geest was en dat ik de Heilige Geest helemaal niet had ontvangen. Ik geloofde in Jezus maar de Heilige Geest en het levende water van de Heilige Geest waren niet in mijn hart. 
Het was niet echt belangrijk of mijn hart warm of koud was omdat mijn geloof gebaseerd was op het  4Calvinisme. De vragen die ik werkelijk moest beantwoorden waren als volgt: 
4Een systeem van een uitleg van het Christendom naar Johannes Calvijn. Het benadrukt voorbestemming en zaligheid. De vijf punten van het Calvinisme waren ontwikkeld in antwoord op de Aminiaanse positie. Het Calvinisme leert: 1) Totale verdorvenheid: dat de mens in alle delen van zijn wezen geraakt is door de zonde: lichaam, ziel, geest en emoties, 2) Onvoorwaardelijke uitverkiezing: dat God de mens volledig volgens Zijn vrije keuze heeft uitverkoren en dat het niets met de mens te maken heeft. Het wordt niet door de mens verdiend, 3) Beperkte verzoening: dat Christus niet de zonden van iedere individu die ooit leefde op Zich droeg, maar dat Hij in plaats daarvan slechts de zonden van degenen die tot zaligheid waren uitverkoren, droeg, 4) Onweerstaanbare genade: dat Gods roeping aan iemand voor zaligheid onweerstaanbaar is, 5) Volharding van de gelovigen: dat het niet mogelijk is om de zaligheid te verliezen. Maar u kunt duidelijk de lering van het evangelie van het water en de Geest onderscheiden, vooral wat betreft de doctrine van de beperkte verzoening.
(1) Woont de Heilige Geest in me? ─Nee. Ik weet niet zeker of Hij in me woont.─ 
(2) Zit er zonde in me? ─ Ja. Er zat toen zeker nog zonde in mijn hart, ook al geloofde ik meer dan tien jaar in Jezus’ bloed aan het Kruis. Ik had nog steeds zonde in mijn hart ook al geloofde ik in Jezus en bad ik iedere dag in berouw. De zonde in mijn hart werd nooit volledig gereinigd, hoe hard ik ook mijn best deed.
‘Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?’ ‘Hoe kan ik de zonde in mijn hart wegwassen?’ Dit waren de twee knagende problemen die ik in gedachten had zelfs nadat ik in Jezus was gaan geloven. Nadat ik in Jezus ging geloven heb ik in tongentaal gesproken en ik geloofde ook dat mijn zonden gereinigd waren dankzij mijn geloof in Jezus’ bloed. 
Na verloop van tijd stapelden zich echter steeds meer zonden in mijn hart op. Ik zat vol zonden. De gebeden van berouw of het vasten konden mijn zonden niet uit mijn hart wegwassen zolang ik alleen vertrouwde op Jezus’ bloed. Ik maakte me lange tijd zorgen over mijn dagelijkse zonden. Hoe meer ik me zorgen maakte, hoe vastberadener ik de boodschap van Jezus aan anderen predikte. Ik bezocht de kerk ook vaker en wijdde mezelf helemaal aan het dienen van Jezus terwijl ik op Zijn bloed vertrouwde. 
Na verloop van tijd blokkeerden de dagelijkse zonden in mijn hart me er echter van om het ware geloof te hebben. Het was moeilijker dan ooit tevoren om in Jezus te geloven. Ik probeerde meer op Jezus’ bloed te vertrouwen en ik deed mijn best en vergrootte mijn toewijding tot God. De leegheid in mijn hart werd echter groter. Dit soort geloof gaf me een leeg en lethargisch gevoel en liet me een schijnheilige Christen worden die alleen geïnteresseerd was in uiterlijke verschijningen. Maar ik dacht bij mezelf, “Iedereen gelooft op deze manier in Jezus, niet alleen ik!” Ik probeerde te ontkennen dat mijn geloof een vergissing was. Het bloed van Jezus en de gebeden van berouw konden echter nog steeds niet mijn dagelijkse zonden wegwassen.
Met welk geloof konden mijn dagelijkse zonden dan gereinigd worden? Mijn dagelijkse zonden konden alleen worden weggewassen doordat ik geloofde dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij in de Jordaan gedoopt werd. Dit staat geschreven in Mattheus 3:13-17. Waarom zijn dan mijn dagelijkse zonden niet door Jezus’ bloed weggewassen? Ik kende het prachtige evangelie niet dat de betekenis bevatte van Johannes’ doopsel aan Jezus, en ik geloofde er niet in. 
Betekent dit dat alle zonden van de wereld door Jezus’ doopsel zijn weggewassen? Ja, dat is waar. De Bijbel getuigt hiervan door dit te zeggen, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan” (Johannes 3:3-5). Jezus kwam naar deze wereld en accepteerde alle zonden van de wereld door Zijn doopsel door Johannes.
Ik twijfelde nog steeds hierover en vergeleek het Oude en het Nieuwe Testament om dit te verduidelijken. Het resultaat was dat ik erachter kwam dat het inderdaad waar was. Alle zonden van de wereld waren aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd en al mijn zonden waren toen ook aan Hem doorgegeven. Ik werd geheiligd door mijn geloof in deze woorden. Ik begon me te beseffen dat dit het woord van de waarheid was zoals het geschreven staat in de Bijbel en het is het prachtigste evangelie van de wereld.
Daarbij komt dat ik me realiseerde waarom mijn zonden niet waren uitgewist door mijn geloof in alleen maar Jezus’ bloed. De reden was dat ik mijn dagelijkse zonden niet aan Jezus kon doorgeven omdat ik de waarheid van Zijn doopsel in de Jordaan niet kende. Uiteindelijk had ik de waarheid ontmoet. Ik leerde dat Jezus voor mij naar deze wereld kwam, en dat Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel op Zich nam en later gekruisigd werd om ons van alle zonden van de wereld te verlossen. Ik leerde ook de waarheid dat het doel van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis was om alle zonden van de wereld weg te nemen en ik geloofde erin. Nu ben ik rechtvaardig dankzij mijn geloof in het prachtige evangelie dat Jezus ons gaf en doordat al mijn zonden vergeven zijn.
Het waren niet de leerstellingen van de kerk die mijn zonden uitwiste, het was Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis die dat deden. Deze waarheid bevond zich in het prachtige evangelie. Ik werd niet alleen van al mijn zonden gered en rechtvaardig door mijn geloof in Jezus’ bloed, maar door mijn geloof dat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis mijn zaligmaking zijn. 
Er is nog een ding waarvoor ik wil danken nl. dat de Heilige Geest van God over me kwam nadat ik in het prachtige evangelie ben gaan geloven. Nu is de Heilige Geest samen met de woorden van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis, in mij aanwezig.
Ik dank de Heer die me dit prachtige evangelie gaf en die me hetzelfde geloof liet prediken als dat van Jezus’ Apostels. God gaf me de Heilige Geest terwijl ik alleen maar in het prachtige evangelie geloofde. Nu kan ik deze boodschap met grote eer en overtuiging aan iedereen in de wereld overbrengen. Ik kan hen zeker vertellen dat het niet hun zonden zal uitwissen als zij alleen in Jezus’ bloed geloven! 
Maar ik kan ze vertellen dat hun zonden zeker weggewassen zullen worden als zij gewoon in het prachtige evangelie geloven dat over het doopsel van Jezus door Johannes vertelt en van Zijn bloed aan het Kruis. Ik heb zelfs geen enkele schaamte voor God als ik dit prachtige evangelie predik. Ik kan nu eervol dit prachtige evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest aan alle mensen over de hele wereld prediken. Ik dank de Heer. Ik dank de Heer die me van het levende water van de Heilige Geest liet drinken door me het evangelie van het water en de Geest te geven. 
 

Wetenschappelijke proeven hebben aangetoond dat het ware evangelie dat van het water en de Geest is
 
Heeft u werkelijk de verlossing van uw zonden en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen? Hoe kunt u zeggen of het evangelie werkelijk waar is? Ik heb eens tests uitgevoerd op mensen die in het prachtige evangelie dat ons door Jezus gegeven werd, gingen geloven. Aan een persoon predikte ik alleen de boodschap van Jezus Christus’ bloed aan het Kruis. En ik vertelde hem dat er geen zonde in Jezus Christus mag zijn. De andere persoon predikte ik het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Het resultaat was dat de persoon die de verlossing van zijn zonden kreeg door alleen in Jezus’ bloed te geloven, zei dat hij constant voor zijn dagelijkse zonden vergeven moest worden. Maar de persoon die in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed geloofde, zei daarentegen dat hij nu een volmaakt zondeloos persoon was geworden.
Hij zei dat hij geen zonden in zijn hart had omdat hij in de waarheid geloofde dat Jezus al zijn zonden had weggenomen en ervoor was veroordeeld. Hij was ook in staat de Heilige Geest van God te ontvangen omdat hij in het prachtige evangelie geloofde dat zegt dat Jezus’ doopsel van Johannes alle zonden van de wereld wegwaste. 
De reden waarom deze man kon zeggen dat hij niet langer zonden in zijn hart had, was omdat hij de Heilige Geest in zijn hart had ontvangen door zijn geloof in het prachtige evangelie. De Heilige Geest gaf hem de overtuiging om te zeggen dat hij geen zonden in zijn hart had. God geeft de inwoning van de Heilige Geest aan iedereen die in Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis gelooft. In wie is de Heilige Geest aanwezig? De Heilige Geest wordt gegeven als een geschenk aan diegenen die in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis geloven.
Veel mensen hebben de waarheid over de ontvangst van de Heilige Geest verkeerd begrepen en het prachtige evangelie terzijde geschoven alleen maar omdat ze de oppervlakkige verschijnselen op de Pinksterdag hebben gezien. De mensen denken dat zij in staat zullen zijn om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen als zij wanhopig bidden en de Heilige Geest zoeken. De Christenen over de hele wereld hadden heel lang geen idee van de waarheid, die zei dat iemand de Heilige Geest alleen kon ontvangen door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed te geloven. Nu zijn echter veel dienaren van God, die de inwoning van de Heilige Geest door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest hebben ontvangen, het evangelie, met behulp van de Heilige Geest, aan het prediken. Veel mensen over de hele wereld hebben hierdoor geleerd om dit prachtige evangelie te accepteren en de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.
God laat de mensen die in dit prachtige evangelie geloven, de inwoning van de Heilige Geest ervaren. In de Bijbel staat, “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees” (Handelingen 2:17). Men moet echter weten dat het verkeerd is om te proberen de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen zonder het prachtige evangelie te kennen. Er is geen andere manier om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen dan in het doopsel van Jezus door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. 
Omdat God zegt dat iemand alleen het Koninkrijk van de Hemel kan binnengaan als hij is wedergeboren uit het water en de Geest, en omdat het alleen de wedergeborenen zijn die het geschenk van de Heilige Geest bezitten, bestaat er geen twijfel over dat iedereen de inwoning van de Heilige Geest nodig heeft om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Hoe kunt u denken de Heilige Geest te ontvangen of de Hemel binnen te gaan zonder in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven? Er is geen andere weg naar de Hemel dan het geloof in het prachtige evangelie. U kunt alleen de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Net zoals we geld betalen als we dingen kopen, ontvangen we de inwoning van de Heilige Geest als we in het prachtige evangelie geloven. 
Ik wil u vertellen dat als u werkelijk de inwoning van de Heilige Geest wilt ontvangen, u eerst het evangelie van het water en de Geest moet kennen en erin moet geloven. Dan zult u de ontvangst van de Heilige Geest ervaren. U kunt de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen door in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven. God wilt u de inwoning van de Heilige Geest aanbieden. 
Ik geloof in het prachtige evangelie en na verloop van tijd voel ik nog sterker dat dit prachtige evangelie dat God me heeft gegeven het prachtigste en waardevolste ding in de wereld is. Ik ben God erg dankbaar. Voelt u hetzelfde? We beseffen dat diegenen onder ons die de Heilige Geest hebben ontvangen, enorm gezegend zijn door God. 
Ik geef u de boodschap hoe u de inwoning van de Heilige Geest kunt ontvangen door in het prachtige evangelie te geloven. Mensen kunnen zich alleen kwalificeren om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen door dit gezegende, prachtige evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest te accepteren.
In Johannes 7:38 zegt Jezus, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” Dit betekent dat de mensen die de verlossing van al hun zonden hebben ontvangen door hun geloof in het prachtige evangelie dat Jezus Christus hen gaf, de inwoning van de Heilige Geest hebben. Het levende water van de Heilige Geest zal als een rivier uit hun hart stromen. Mensen die in dit prachtige evangelie geloven, zullen de stroom van het Geestelijke levende water ervaren.
Ook al was ik een vrome gelovige in Jezus voordat ik wedergeboren werd door het evangelie van het water en de Geest, stroomde er geen levend water van de Heilige Geest uit mijn hart. Nadat ik echter in het prachtige evangelie van het water en de Geest ben gaan geloven, begon het levende water spontaan uit mijn hart te stromen net zoals het in de Bijbel geschreven staat. Zelfs op dit moment stroomt het levende water samen met het evangelie van het water en de Geest dat God me gaf. Het levende water van de Heilige Geest stroomt het hele jaar rijkelijk uit mijn hart. Ik begon het werk van een evangelist te doen en het prachtige evangelie te prediken, nadat ik de inwoning van de Heilige Geest had ontvangen.
 

Mijn geloofsbelijdenis nadat ik in het prachtige evangelie ben gaan geloven en de inwoning van de Heilige Geest had ontvangen
 
Het was op het eind van de herfst toen ik vooraan in de twintig was. Die herfst in het bijzonder liet me aan de onvermijdelijkheid van mijn dood denken. Dat jaar werd mijn leven getekend door verwarring, leegte en duisternis door de zonden in mijn hart. Ik ging de verkeerde richting uit zonder enig idee welke kan ik op moest. Ik werd ziek en de leegte in mijn hart groeide. 
Door mijn zonden was ik wanhopig en ik was niet eens zeker van de oorzaak. Ik had geen andere keuze dan te wachten op Gods oordeel aan het plotse einde van mijn leven en ik smeekte om de verlossing van mijn zonden. “O Heer, ik wil de verlossing van mijn zonden door mijn geloof in U ontvangen voor ik sterf. Heel alstublieft ook de ziekten in mijn lichaam!” Ik bad en bad.
En toen begon er nieuwe hoop vanuit het diepste van mijn verlaten hart te stromen. Mijn hart werd vervuld met een verlangen naar God en het was zo heet als een bal vuur. Het was niet wanhoop, het was nieuwe hoop die in mijn hart brandde als een laaiend vuur. Vanaf die dag begon mijn nieuwe religieuze leven, waarin ik geloofde dat Jezus aan het Kruis stierf om me van mijn zonden te redden.
Niet lang daarna had ik de ervaring van het spreken in tongen. Daarna bleef ik tranen vergieten als ik dacht aan het bloed dat Jezus aan het Kruis vergoot. Ik was dankbaar dat Hij Zijn bloed aan het Kruis voor mij had vergoten. 
Na deze gebeurtenis deed ik afstand van mijn oude leven en zocht een nieuwe baan die me de heilige Zondag liet houden. In die tijd was mijn hart vervuld met liefde voor Jezus en stroomde het over met de eindeloze dankbaarheid wanneer ik voelde dat Jezus Zijn bloed aan het Kruis had vergoten om mij van mijn zonden te redden. Mijn religieuze geest begon te groeien maar het was alleen gebaseerd op de woorden van Jezus’ bloed aan het Kruis.
Later werd mijn religieuze leven echter geplaagd door verdriet vanwege mijn zwakheid en de dagelijkse zonden. Niet al mijn dagelijkse zonden werden volledig weggewassen omdat ik alleen geloofde in Jezus’ bloed aan het Kruis. Ik probeerde mijn dagelijkse zonden door berouwgebeden weg te wassen. De gebeden die ik aanbood in de hoop Gods vergeving te krijgen, konden echter niet volledig mijn dagelijkse zonden wegwassen. Dit was omdat ik me niet aan Gods wetten kon houden. Mijn dagelijkse zonden begonnen zich op te stapelen. 
Alhoewel mijn zonden niet volledig werden weggewassen door mijn berouwgebeden, had ik geen andere keuze dan deze gebeden te blijven geven. Ik geloofde dat ik mijn zonden door berouwgebeden kon wegwassen en door, iedere keer als ik zondigde, aan Jezus’ bloed aan het Kruis te denken. Mijn dagelijkse zonden stapelden zich tijdens mijn religieuze leven steeds meer op vanwege mijn zwakheden. Mijn leed werd slechts groter vanwege deze zonden. 
Ik werd een Farizeese Christen en werd aangesteld als ouderling en later als evangelist ondanks de last van mijn zonden. Ik predikte het evangelie als ik de pijn van mijn dagelijkse zonden voelde omdat ik dacht dat dit de enige manier was om mijn ziel te reinigen. Maar mijn dagelijkse zonden werden niet gereinigd door dit soort geloof dat gebaseerd was op een doctrine en zelfopoffering.
Ik had zelfs de ervaring door Satan gevangen te worden. Ik werd veroordeeld vanwege mijn dagelijkse zonden en voelde zelfs het verlangen om voor mijn overtredingen te sterven. “Je hebt gezondigd, nietwaar?” Satan bleef me veroordelen en kwellen met mijn zonden.
Mijn geloof stond op het punt van instorten. Ik realiseerde me dat ik mijn dagelijkse zonden niet alleen door geloof in Jezus’ bloed en berouwgebeden kon wegwassen, en uiteindelijk bevond ik me in een staat van frustratie.
Door het Calvinisme te bestuderen op een theologisch seminar, raakte ik geïnteresseerd in de reden voor Jezus’ doopsel door Johannes. Ik vroeg aan veel professoren waarom Jezus Christus door Johannes in de Jordaan gedoopt was. Maar hun antwoorden waren allemaal clichés, zoals dat Hij gedoopt werd om Zijn nederigheid te tonen of om aan te kondigen dat Hij de Zoon van God was. Deze antwoorden konden echter mijn nieuwsgierigheid niet bevredigen.
 

De waarheid van Jezus’ doopsel door Johannes liet me het prachtige evangelie herkennen
 
Na mijn tijd op het seminar waren mijn zonden nog steeds niet weggewassen en leed ik meer dan ooit onder hun gewicht. Toen op een dag ging ik begrijpen waarom Jezus gedoopt werd en waarom Hij zei dat alle gerechtigheid vervuld zou worden door deze daad. Het was het prachtige evangelie dat zei dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel in de Jordaan. God hielp me deze waarheid door Zijn geschreven woorden te realiseren.
Na het lezen en herlezen van Gods woorden, waarin het prachtige evangelie staat geschreven, herkende ik eindelijk de waarheid dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes en dat Hij ervoor aan het Kruis veroordeeld werd. 
Op dat moment realiseerde ik me dat ik de inwoning van de Heilige Geest werkelijk had ontvangen. Alle zonden in mijn hart werden volledig vergeven nadat ik dit prachtige evangelie begreep en erin geloofde. De zonden die me in frustratie en wanhoop dompelden, werden volledig weggewassen door de macht van dit prachtige evangelie. Deze zonden die nooit werden uitgewist ondanks mijn eindeloze zelfopofferingen en berouwgebeden, verdwenen volledig in één keer. Ik dank de Heer oprecht.
Ik spreek de waarheid als ik zeg dat alle zonden van de wereld niet alleen door Jezus’ bloed aan het Kruis kunnen worden weggewassen. Jezus’ doopsel door Johannes leidde ook naar de verlossing van de zonden. Nu moet iedereen begrijpen en geloven dat al zijn zonden dankzij het prachtige evangelie van het water en de Geest, zijn weggewassen. Diep in mijn hart heb ik de inwoning van de Heilige Geest omdat ik in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloof; en het woord van Gods Getuigenis waarin Hij getuigde aan Zijn Zoon, was genoeg om alle zonden uit mijn hart te verdrijven. Ik ontving de Heilige Geest als een duif door mijn geloof in het prachtige evangelie.
Vanaf die dag werkte de Heilige Geest in mijn hart, waardoor ik mijn geestelijke werk kon doen, met andere woorden, het prachtige evangelie prediken. Nu zitten er geen zonden meer in mijn hart. Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis droegen getuigenis van de vergeving van mijn zonden en lieten me de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Halleluja! Ik loof de Heer. De Heilige Geest kwam stilletjes als een duif over me en was vanaf de dag dat ik in het evangelie van het water en de Geest ging geloven in mij aanwezig. Hij begon in mijn hart te werken, soms als een duif, en andere keren als een brandende haard.
U kunt nu ook de inwoning van de Heilige Geest ontvangen als u het prachtige evangelie van het water en de Geest accepteert en erin gelooft. Wilt u niet de Heilige Geest ontvangen en de Heer loven door samen met mij in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven? Wilt u niet met mij samenwerken om het prachtige evangelie van het water en de Geest over de hele wereld te prediken? Het prachtige evangelie van het water en de Geest zal u heiligen en u de inwoning van de Heilige Geest geven. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard van geloof tot geloof. Daarom wordt de inwoning van de Heilige Geest alleen gegeven door geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest. 
 

De wonderbaarlijke dingen die de Heilige Geest voor mij heeft gedaan
 
Nadat ik de inwoning van de Heilige Geest heb ontvangen, ging ik in een nieuwe kerk werken om het prachtige evangelie te prediken. De Heilige Geest liet me krachtig het prachtige evangelie prediken. 
In die tijd vond de volgende gebeurtenis plaats. In de stad waar ik woonde, was een kleermaker die zakendeed met buitenlandse kopers. Deze persoon was een diaken. Hij stopte ooit bij een plaatselijk hotel om met iemand zaken te doen en zag daar onze poster. Hij voelde zich aangetrokken door de uitnodiging en probeerde contact met me op te nemen. Hij ontmoette mij en zei dat hij lange tijd in zonde had geleefd. Na vijf uur over het evangelie van het water en de Geest gesproken te hebben, herkende hij eindelijk de waarheid van de vergeving van zonden. Hij werd wedergeboren en ontving toen ook de inwoning van de Heilige Geest. 
Hier is een ander verhaal dat gebeurde toen ik een kerkgebouw aan het zoeken was. Ik vond een mooi en ruim gebouw. Maar op dat moment had ik niet genoeg geld om het te huren als ons kerkgebouw. Vanwege de grote schaarste leek het mij onmogelijk om het gebouw te huren. De Heilige Geest in me zei echter, “Ben sterk en heb vertrouwen.” Verrassend genoeg was ik in staat om het kerkgebouw te bemachtigen en Zijn werk te doen dankzij de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest liet me vanaf die tijd het prachtige evangelie van het water en de Geest prediken. De Heilige Geest die in mijn hart aanwezig is, is zelfs op dit moment bij me, en Hij stimuleert me om het prachtige evangelie aan alle mensen te prediken. En ik zie dat diegenen die dit prachtige evangelie horen en erin geloven, de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. 
Ik dank de Heilige Geest die me de mogelijkheid gaf om dit prachtige evangelie te prediken. Ik weet dat zelfs mijn hele leven niet genoeg zou zijn om over alle dingen te schrijven die de Heilige Geest voor me heeft gedaan. De Heilige Geest laat mij met het levende water leven dat spontaan uit mijn hart stroomt. Ik dank Hem die in mij aanwezig is.
 

De Heilige Geest plantte de kerk die met Hem wandelt door het evangelie van het water en de Geest
 
Ik bezocht ooit eens het platteland om het prachtige evangelie te prediken. In die tijd leidde God me naar een klein dorpje en ik ontmoette een kleine groep mensen die God zochten. God leidde me om hen het prachtige evangelie te prediken, waardoor ze de inwoning van de Heilige Geest kregen. Zij ontvingen de Heilige Geest door naar het prachtige evangelie te luisteren en erin te geloven. De Heilige Geest liet hen mijn medewerkers worden en vanaf dat moment ging ik samen met hen dit prachtige evangelie aan de hele wereld prediken.
Op dat moment waren zij maar een kleine groep mensen die niet tot een religieuze groepering behoorden. Ze wilden volgens Gods woorden leven, maar riepen wanhopig naar God om vergeving van hun zonden te krijgen vanwege hun slavernij aan de zonden. De Heilige Geest leidde me naar deze groep mensen en stimuleerde me om dit prachtige evangelie te prediken. Ik kon zien dat de Heilige Geest zowel hun alsook mij had voorbereid om elkaar te ontmoeten. God liet me dit prachtige evangelie van het water en de Geest prediken, beginnend bij het offeringssysteem zoals het geschreven staat in Leviticus, en de mensen ontvingen de Heilige Geest door de woorden van het prachtige evangelie.
God vestigde de kerk van de Heilige Geest samen met de gelovigen in het prachtige evangelie. De Heilige Geest heeft hen door het prachtige evangelie tot Jezus’ discipelen benoemd. Meer en meer schapen zijn begonnen de Heilige Geest te ontvangen en de kerk binnen te komen. 
De Heilige Geest liet me een missieschool oprichten om discipelen op te leiden. Hij hielp me om Gods woorden aan de mensen te onderwijzen en hielp hen om te leren gehoorzamen door geloof en te dienen als Gods werkers. Hij liet de werken van het prachtige evangelie overal waar zij kwamen plaatsvinden en God kon Zijn kerken door hen planten. De Heilige Geest heeft Zijn dienaren geleid om het prachtige evangelie van het water en de Geest te prediken. De Heilige Geest leidde de rechtvaardigen, die de vergeving van de zonden ontvingen, om zich met de kerk te verenigen en een gezegend, rechtvaardig leven te leiden in deze wereld. 
Satan heeft de mensen sinds mensenheugenis bedrogen en hij zal dat blijven doen. Satan vertelt mensen dat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen door berouwgebeden, vasten of het opleggen van handen. Maar dit is niet waar. Mensen kunnen de Heilige Geest niet ontvangen door berouwgebeden of het opleggen van handen. Zij kunnen de Heilige Geest alleen ontvangen als zij van al hun zonden vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat God ons gaf. Dit is de ware betekenis van de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft de discipelen van Jezus constant geleid het prachtige evangelie van het water en de Geest te prediken om de mensen te helpen de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.
 

De Heilige Geest heeft ons naar de wereldwijde literaire dienst geleid
 
Net zoals Paulus het prachtige evangelie in zijn brieven achterliet, zo is de Heilige Geest die in mijn hart aanwezig is, voor mij de katalysator geweest om over het prachtige evangelie van het water en de Geest te schrijven. Daarom geven wij Christelijke boeken uit die het prachtige evangelie bevatten, waarin gelovigen naar de ontvangst van de Heilige Geest worden geleid. We zijn begonnen met kleine folders van een paar bladzijden, maar al gauw verspreidden onze boeken met het prachtige evangelie zich over de hele wereld.
De Heilige Geest die in mij aanwezig is, leidt steeds meer mensen naar de kerk nadat ze de ontvangst van de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het lezen van de boeken en nadat ze in het prachtige evangelie zijn gaan geloven. Bovendien liet Hij ons het prachtige evangelie in verschillende talen prediken. Hij liet ons het prachtige evangelie in ongeveer 150 landen over de hele wereld prediken, inclusief de Verenigde Staten. 
De Heilige Geest stimuleerde de kerk om voor de wereldmissie te bidden. Hij heeft ons het prachtige evangelie in verschillende talen laten vertalen om het door onze literaire dienst te laten prediken zodat de vele verschillende nationaliteiten het konden horen en erin konden geloven. De Heilige Geest liet mij met nieuwe discipels in andere landen samenwerken en er samen met hen het prachtige evangelie prediken. Ik dank de Heilige Geest.
De Heilige Geest vervulde mij met het enthousiasme om het evangelie in Rusland te prediken. De Heilige Geest liet ons bidden en gaf ons de kans om waarheidszoekende Russische predikers te ontmoeten en het prachtige evangelie aan hen te prediken. Toen hoorden zij voor het eerst over het prachtige evangelie. Daarna ontvingen zij, net als ons, de Heilige Geest, nadat ze het prachtige evangelie van het water en de Geest hadden gehoord. 
Een van hen, een professor aan een nationale universiteit in Moskou, gaf deze belijdenis nadat hij het prachtige evangelie van het water en de Geest hoorde. 
“Zes jaar lang geloofde ik in God maar ik geloofde zonder Hem werkelijk te begrijpen. Nadat ik van het prachtige evangelie van het water en de Geest hoorde, had ik echter een sterk geloof en een kalme troost in mijn hart. Ik dank de Heer werkelijk. Ik had, tot op dat moment, gedacht dat ik een religieus leven leidde door het juiste geloof. Mijn religieuze leven bestond alleen uit het geloof in het bloed van Jezus, die voor onze zonden stierf. Ik had er echter geen idee van dat God al mijn zonden had gereinigd. 
Toen ontmoette ik de wedergeboren predikers en hoorde ik het prachtige evangelie dat God ons gaf en ik leerde dat ik nog steeds een zondaar was. Ik probeerde meer te weten te komen over het prachtige evangelie en wat het betekent om rechtvaardig te zijn. Ik realiseerde me dat al mijn zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Het was het prachtige evangelie. Ik realiseerde me dat niet alleen de erfzonde, maar ook mijn dagelijkse zonden en al mijn toekomstige zonden aan Hem waren doorgegeven door Zijn doopsel. Ik verkreeg het enorme geluk om wedergeboren te zijn door dit evangelie van de waarheid te horen en erin te geloven.” 
Veel Russen, inclusief deze professor, ontvingen de Heilige Geest door te luisteren naar het prachtige evangelie van het water en de Geest en erin te geloven. Nu is de kerk van de Heilige Geest daar gevestigd, en steeds meer mensen gaan in het prachtige evangelie geloven door de werken van de Heilige Geest. God deed al deze dingen en daarom dank ik de Heilige Geest in het bijzonder.
De Heilige Geest die in mij aanwezig is, maakte me een wedergeboren Christen, net als diegenen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, en nu predik ik het prachtige evangelie aan de wereld. Hij liet onze boeken over het prachtige evangelie voortdurend vertaald worden niet alleen naar het Engels, maar ook naar vele andere talen over de wereld. Hij liet ons dit prachtige evangelie over de hele wereld prediken. Ik dank de Heilige Geest. U kunt ook de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. God wil dat u de inwoning van de Heilige Geest ontvangt.
Veel mensen proberen de Heilige Geest te ontvangen door Zijn naam te roepen en wanhopig gebeden aan God aan te bieden. Het is echter verkeerd om te proberen de Heilige Geest te ontvangen zonder het prachtige evangelie van het water en de Geest dat Jezus ons gaf. Het is een valse leerstelling om te zeggen dat iemand de Heilige Geest zonder Jezus’ prachtige evangelie van het water en de Geest kan ontvangen. 
Ontvingen Jezus’ discipels de Heilige Geest zonder in het prachtige evangelie dat Jezus hen gaf, te geloven? Nee, absoluut niet. U moet weten dat de Heilige Geest tegenwoordig in diegenen aanwezig is die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, en het levende water van de Heilige Geest stroomt uit hun harten. Zelfs op dit moment stroomt het levende water van de Heilige Geest samen met het prachtige evangelie uit mijn hart. Halleluja, ik dank de Heer.