Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 1-4] (Romeinen 1:17-18) De Rechtvaardigen Leven uit Geloof

(Romeinen 1:17-18)
“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’ Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.” 
 

We moeten uit het geloof leven
 
Er staat geschreven, “De rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Leven we door het geloof of niet? De enige manier waarop de rechtvaardigen leven is door geloof. Het geloof staat de rechtvaardigen toe te leven. We kunnen leven en met alle dingen verdergaan als we in God geloven. Alleen de rechtvaardigen leven door geloof. Het woord ‘alleen’ betekent dat niemand behalve de rechtvaardigen kunnen leven door geloof. Hoe zit het dan met zondaars? Zondaars kunnen niet leven door geloof. Leeft u nu door geloof? We moeten door geloof leven.  
Het duurt erg lang om het ware geloof te leren. Wat we ons moeten realiseren is dat we leven als we in God geloven en sterven als we niet in God geloven. We moeten ons realiseren dat het, het lot is van de rechtvaardigen om door geloof te leven.
Vogels hebben vleugels, maar als zij deze niet gebruiken, worden ze gevangen en gedood door beesten die over de aarde zwerven. Daarom zijn de rechtvaardigen voorbestemd om door geloof te leven. God heeft de rechtvaardigen voorbestemd om door geloof te leven. Als zij falen door geloof te leven, zullen hun geesten sterven.
Het leven van een christen en het ware pad begint met geloof. Hoe zijn de rechtvaardigen in staat om zich weer in de samenleving aan te passen nadat ze uit water en Geest zijn wedergeboren? We moeten weten dat de enige manier voor ons is om door geloof te leven. 
Begrijpt u dit? Het is leven voor de rechtvaardigen. Zonder geloof sterven we en hebben we geen kracht om met tegenspoed om te gaan. Als een persoon, die noch door geloof leeft noch geloof gebruikt, moeilijkheden heeft, zal hij/zij uiteindelijk sterven. Als iemand gelooft in God en belijdt, “Heer, Ik geloof in U,” dan kan iemand leven, zelfs als hij/zij ontoereikend en zwak is. Hij/zij kan leven vanwege het geloof in God. God helpt de persoon en werkt net zoveel als hij/zij in Hem gelooft.
 

We leren geloof als we onze beperkingen voelen
 
Ik wil dat u erover nadenkt of u door geloof hebt geleefd of niet. Een persoon leeft niet door geloof direct nadat hij/zij wedergeboren is. Hij/zij leeft eerst uit de situatie, dus leert hij/zij niet hoe hij/zij door geloof moet leven. Waarom? Omdat men op deze aarde kan leven door met zijn eigen handen en benen geld te verdienen, is het niet nodig om het geloof in God te gebruiken. Maar we gaan onze beperkingen voelen als we ons afvragen of we alleen met onze fysieke kracht en inspanningen kunnen leven. We voelen dat we dat niet kunnen. Hoe moeten we dan leven? We moeten het geloof gebruiken. We kunnen nooit echt leven tenzij we geloof gebruiken en in God geloven.
We moeten door geloof leven, zelfs door kleine zaken, zeggende “Heer! Ik geloof in U, help me alstublieft.” Als we door triviale zaken in God geloven, en zeggen, “Heer! Ik geloof in U, ik geloof dat U me helpt, Ik geloof in U,” bewijzen we dat we door geloof kunnen leven, zelfs als het een kleine aangelegenheid is.
We kunnen ervaren dat we sterker worden en verwachtingen hebben van dingen die we alleen krijgen als we geloven. Als we echter niet in God geloven, realiseren we ons niet dat God het heeft toegestaan, dus verliezen we omdat we het niet door geloof ervaren. We kunnen het probleem niet oplossen, hoewel het gemakkelijk door geloof kan worden opgelost. Door geloof te leven is in alle opzichten goed, dus moeten we leren leven door geloof. 
Mensen in het Oude Testament leefden door geloof en het is ook gepast dat mensen in het Nieuwe Testament gered worden door geloof. Hoe hebben we vertrouwen in onze redding? Zijn we rechtvaardig geworden door te geloven in wat Jezus Christus deed? Ja, dat zijn we. God helpt ons als we leven door in Hem te geloven. Geloof in eerste instantie gewoon in God en vraag wat u zoekt, en dan helpt God ons. God geeft ons andere dingen, net zoals Hij ons de verlossing heeft gegeven. Geloof is beschikbaar in alle delen van ons leven. Het is leven. Leven voor de rechtvaardigen is geloof. Geloof is leven. Het is hetzelfde als het bloed van het vlees. Als een wedergeboren persoon geen geloof heeft, sterft zijn/haar geest net zoals een mens sterft als zijn/haar vlees geen bloed heeft. U moet in God geloven en getuigen, “God, ik geloof in U. Ik geloof dat U me helpt met het oplossen van het probleem.”
Het is geloof dat eerst het Koninkrijk van God zoekt, voordat we zoeken naar wat we nodig hebben en geloven dat God zeker onze gebeden zal verhoren. We moeten leven door geloof. De rechtvaardigen kunnen alleen door geloof leven. Wat we in het vlees hebben, zal op een dag uitgeput raken terwijl we op aarde leven. Ooit zullen we gevaren en onvermijdelijke situaties tegenkomen. Op dat moment is het belangrijkste dat we nodig hebben geloof in God; het geloof dat God ons heeft gered, ons helpt en dat Hij goed is.
Bovendien hebben we ook het geloof nodig dat God geeft waar we om bidden en zoeken, als het eigen is aan God. Geloof leidt ons ertoe om in Zijn genade te leven als wat we in het vlees hebben uitgeput is. Het geloof in God wordt een motiverende kracht voor ons om te bereiken waar we voor God op hopen.
 

We moeten geloof gebruiken voor kleine zaken
 
Hoe moeten we leven? We moeten zo bidden. “God, ik geloof in U. Het ontbreekt mij aan dit en dat, dus help me, Heer.” Ik heb het niet over onze oorspronkelijke zwakte. Laten we uit geloof leven en zeggen, “Ik heb dit en dat nodig in mijn dagelijkse leven. Help me alstublieft, Heer. Ik geloof dat U dat voor mij zult doen.” Een persoon die volgens het geloof leeft, moet God zoeken, te beginnen met de kleine dingen. Bijvoorbeeld, “Heer, Ik heb geen tandpasta. Geef me alstublieft tandpasta. Ik geloof in U.” Daardoor gaan we ervaren dat God antwoordt als we in Hem geloven en Hem zoeken.
Waar leven zondaars door? Zondaars leven door hun eigen kracht, maar de rechtvaardigen leven door geloof. We kunnen geloof in ons leven gebruiken als we weten dat de rechtvaardigen door geloof leven. We leven niet door wat we hebben, maar door geloof. Ziet u dat? “De rechtvaardige zal door geloof leven.” Wat de rechtvaardige het meest nodig heeft is geloof, maar we gaan geloof alleen gebruiken als we ons geen raad meer weten.
We gaan geloof gebruiken als al onze kracht en middelen zijn opgebruikt. We moeten echter weten dat leven door geloof de waarheid is en het is Gods gebod, gebaseerd op Zijn belofte, die we zeker nodig hebben in ons leven. Leef door geloof. Geloof in God en zoek. Dan kunnen we ontvangen en verkrijgen wat we nodig hebben. We moeten door de kleine dingen leren hoe we door geloof kunnen leven, en dan kunnen we geleidelijk aan een sterker geloof krijgen. 
David doodde Goliath met een katapult en een steen door geloof. Hij doodde Goliath met het geloof dat God met hem was, terwijl hij dacht, ‘God, ik geloof in U. Hem te doden is Uw wil.’ En hij riep tot Goliath, “Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u in den Naam van den HEERE der heirscharen, den God der slagorden van Israel, Dien gij gehoond hebt” (1 Samuel 17:45). Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij geroepen werd, door uit te gaan naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen; en hij trok erop uit niet wetende waar hij heen ging.
De rechtvaardigen zullen leven door geloof. Er staan veel vergelijkbare uitdrukkingen zoals ‘leven door geloof’ in de vier Evangeliën. Hoeveel mensen weten echter dat het leven door geloof, het leven van de rechtvaardigen is, het leven van de christenen? Ik zeg niet dat we al onze lichamelijke krachten en eigenschappen waarvan we afhankelijk zijn, moeten opgeven. Ik raad u alleen aan om uw afhankelijke geest op iets op aarde te verwerpen en door geloof te leven. Wat moeten we dan geloven? God. God werkt als we in Hem geloven en zoeken wat we nodig hebben. Geloof dat Hij onze gebeden beantwoordt en geloof de leider van de kerk. Ga naar de kerk en dien de Heer. Gelooft u? We moeten door geloof leven omdat we individueel de rechtvaardigen zijn.
We moeten opgeven waar we met ons hart van afhankelijk zijn. We moeten in God geloven, zoeken en verkrijgen door geloof, hoe onbeduidend de taak ook is. We moeten door geloof leven en het ervaren. Dan kunnen we regeren met de Heer en niet belachelijk gemaakt worden door de mensen in de wereld. God zegt dat Hij “de tafel toericht voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende” (Psalmen 23:5). De grote beloning is voor God gezegend te worden. Het is niet om te leven volgens de ontwikkeling van de situatie, maar door geloof. 
Heeft u ooit door geloof geleefd? Ontelbare mensen hebben nooit door geloof geleefd, maar er zijn mensen die Gods werken hebben ervaren toen zij baden. We moeten dit constant ervaren, niet slechts één keer. Maar keer op keer. Dit is de manier waarop de rechtvaardigen moeten leven. We moeten niet afhankelijk zijn van de aardse dingen van de wereld, maar in God geloven. Het is het leven van de rechtvaardigen. We moeten op deze manier leven. Alleen door geloof kunnen we leven en alle zegeningen van God ontvangen.
 

Wat we het meest nodig hebben voor God is geloof
 
Geloof hebben lijkt erg moeilijk, maar in feite is het gemakkelijk. Er is niets nodig behalve het geloof in God. We hoeven alleen maar in God te geloven. Mensen denken dat het moeilijk is om in God te geloven, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik noem mijn vader “Vader” en geloof dat hij mijn vader is, want hij is een echte vader voor mij. Dat hij mijn vader is, hangt niet van mijn eigen geloof af. Het geloof in God begint op dit punt. Ik geloof in God. Waarom? Omdat God altijd achter de rechtvaardigen staat, van hen houdt en hun Vader en Verlosser wordt. Ten tweede, als we in Hem geloven, vragen we Hem wat we nodig hebben, net als een kind zijn/haar vader vraagt wat hij/zij nodig heeft. Ten slotte hoort en beantwoordt God de Vader wat wij zoeken. In God geloven is gebaseerd op en begint met dit eenvoudige vertrouwen. 
We moeten door geloof leven omdat God de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. Ons hele leven heeft te maken met geloof. We zijn gered door geloof en er wordt voor ons gezorgd, door Hem door geloof. Het is het geloof dat ons toestaat te zeggen, “Heer, Ik geloof in U. Blijf bij me en zorg alstublieft voor me.” Wat moeten we doen als we zwak en bang zijn door Satans dreigementen? We moeten in God geloven terwijl we zeggen, “Heer, Ik geloof in U.” We kunnen verkeerd denken en als gevolg daarvan kunnen we door Satan worden gepakt en verslagen. Omdat we in dat geval bidden en in God geloven terwijl we zeggen “Heer, blijf alstublieft bij me. Ik geloof dat U zeker bij me blijft,” en omdat God onze Vader is, blijft Hij bij ons. God zorgt op de een of andere manier voor ons, zelfs als we onjuiste gebeden aanbieden, omdat Hij ons goed kent. Het belangrijkste is om te geloven. Het is heel simpel. Gebruik gewoon uw door God gegeven geloof, en dan zal Hij u van geloof naar geloof leiden. Het heeft geen zin als we niet geloven, zelfs als God bestaat. We gaan door geloof leven als we in God geloven.
 

Van geloof tot geloof
 
Romeinen 1:17 verklaart, “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Als we ons geloof keer op keer gebruiken, worden we mensen van geloof. Ik wil dat u dit begrijpt. God bestaat niet voor ons als we niet in God geloven, zelfs als Hij werkelijk bestaat. U bereikt geloof, door geloof, wanneer u consequent gelooft dat God leeft en dat Hij ons heeft gered.
Wanneer u een persoon van geloof wordt, worden alle dingen van God de uwe door geloof. Wat de Bijbel zegt in Romeinen 1:17 is dat het begin en de conclusie van geloof, geloof is, “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.” Daarom kunnen we gered worden en kunnen we ook mensen van geloof zijn als we geloven dat God ons gered heeft. We kunnen geen kinderen van geloof zijn als we niet geloven. God antwoordt als we serieus zoeken naar wat we in onze levens nodig hebben terwijl we in Hem geloven.
Waar de Apostel Paulus over spreekt in Romeinen 1:17 is zeer belangrijk, hoewel de passage kort is. Begrijpt u hoe de rechtvaardigen leven? “De rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Geloof is zeker essentieel voor de rechtvaardigen, niet voor zondaars.
Het eerste dat nodig is voor zondaars is het geloof dat Jezus hun Verlosser is. Wij, de wedergeborenen christenen, kunnen geloof hebben in ons leven. Hebben we maar een of twee dingen nodig als we leven? Nee. Er zijn veel dingen die gedaan moeten worden, of ze nu serieus of triviaal zijn. De rechtvaardigen zullen in alle dingen door geloof leven. Begrijpt u dit? We moeten leven door geloof. We worden door geloof gered en door geloof voor risico’s behoed. Als we in geloof bidden, antwoordt God. We moeten door geloof leven en bidden, ook al zijn we zwak. In alle dingen, van trouwen tot het prediken van het evangelie, hebben we geloof nodig. Als we het evangelie aan iemand prediken, laat het geloof ons op deze manier bidden. “God, ik geloof dat U die ziel hebt gered.” We doen alles door geloof. 
We kunnen het evangelie niet zonder geloof prediken. We kunnen het evangelie alleen door geloof prediken. Mensen worden gered als we het evangelie door geloof prediken. Heeft u ooit volgens het geloof geleefd? Mensen leven zonder geloof, niet wetende dat ze door geloof moeten leven, dus bereiken ze een dieptepunt wanneer ze met ontberingen te maken krijgen. Zij zoeken alleen als zij hun kracht verbruikt hebben, dus uiteindelijk ontbreekt het ze altijd aan iets. Zij hebben geen vertrouwen in het geloof en leven ongewild, als ze zeggen, “Ik leef ongewild omdat ik niet kan sterven.”
Maar de rechtvaardigen leven hun leven van geloof spontaan en positief; zij geloven, zoeken en krijgen antwoorden. Nutteloze gedachten en ongeloof zijn aanwezig als we geen geloof hebben. Dan kunnen we niet met de kerk wandelen. Hoe kunnen we met de Heer wandelen zonder geloof? Is er iets in het vlees om in te geloven? Niets. Hoe kunnen we geloven? We kunnen geen geloof hebben als we niet in God geloven. We kunnen de kerk volgen als we door geloof leven en leven door geloof is te danken aan geloof. Ziet u dat? Gelooft u in God? Zoek dan wat u nodig hebt. Geloof in God en dan zal alles goed gaan. Het enige probleem is niet te beseffen dat we door geloof moeten leven. 
Ik dank God die ons heeft geleid de rest van ons leven door geloof te leven.