Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-1] Inleiding tot Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 kan waarschijnlijk beschreven worden als het belangrijkste hoofdstuk van het Boek aan Romeinen. Door de verschillende thema’s die aanwezig zijn in dit hoofdstuk, openbaart Paulus ons hoe wonderbaarlijk de werken van de gerechtigheid van God zijn.
Het eerste thema is: “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest” (Romeinen 8:1). Dit betekent dat hoe vulgair en vernederend we ook in het vlees mogen zijn, de gerechtigheid van God ons van al onze zonden heeft verlost.
Het tweede thema is: “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God” (Romeinen 8:3). Dit betekent dat doordat de mensen in hun vlees de door God gegeven Wet niet konden volgen, Jezus Christus, door al hun zonden op Zich te nemen met Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis, hun van hun zonden en oordeel verloste. Het is omdat Jezus naar deze aarde kwam en alle zonden van de mensheid in een keer met Zijn doopsel van Johannes op Zich nam, dat Hij alle zonden van de wereld naar Zijn Kruis kon dragen, gekruisigd werd, en van de dood herrees om allen die in deze waarheid geloven, te redden. Al deze werken van onze Heer zijn bedoeld om de gerechtigheid van God te vervullen om de zondaars van hun zonden te redden, in de gehoorzaamheid van de wil van onze God de Vader.
Het derde thema is: “Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is” (Romeinen 8:5). Dit betekent dat toen wij besloten in God te geloven, we in Hem zouden moeten geloven door niet onze eigen gedachten te volgen, maar door het Woord van God te volgen.
Het vierde thema is: “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe” (Romeinen 8:9). Zij die in de gerechtigheid van God geloven, hebben de Heilige Geest in hun hart ontvangen en worden de kinderen van God. Dit betekent ook dat u niet God’s kind kunt worden door slechts regelmatig een kerk te bezoeken.
Het vijfde thema is: “Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven” (Romeinen 8:12). Dit thema vertelt ons dat zij die verlost zijn van al hun zonden door in het evangelie van onze Heer te geloven, dat de gerechtigheid van God heeft vervuld, geen schuldenaren en slaven tot hun vlees zijn.
Het zesde thema is: “Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:15). Omdat zij die in God geloven, de Heilige Geest hebben ontvangen, noemen zij God de Vader nu, “Abba, Vader.”
Het zevende thema is: “Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 8:16-17). Zij die in de gerechtigheid van God geloven, zijn degenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, en zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn degenen die, samen met Christus, de heersers van Zijn Koninkrijk der Hemel worden.
Het achtste thema is: “Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe” (Romeinen 8:22). Dit zegt ons dat zelfs de gelovigen in de gerechtigheid van God te lijden krijgen in deze aardse wereld, samen met alle andere schepsels maar het zegt ook dat in deze volgende wereld geen leed noch pijn zal zijn.
Het negende thema is: “En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” (Romeinen 8:30). Dit zegt ons dat God de zondaars heeft geroepen in Zijn Zoon Jezus Christus en dat Hij hun tot Zijn kinderen heeft gemaakt door al hun zonden in een keer weg te nemen met Zijn gerechtigheid.
Ten slotte, het tiende en het laatste thema is: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt” (Romeinen 8:33). Niemand kan God’s kinderen, die de Heilige Geest hebben ontvangen als hun geschenk voor hun verlossing van de zonde door in de gerechtigheid van God te geloven, veroordelen.
Deze tien thema’s zijn dan de basislijnen van Romeinen hoofdstuk 8. We zullen nu verdergaan om deze gedetaileerd te onderzoeken.