Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-2] (Romeinen 8:1-4) De Gerechtigheid van God, De Vervulling van de Rechtvaardige Vereisten van de Wet

(Romeinen 8:1-4)
“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”
 
 
Romeinen 8:1-4 verteld ons welk soort geloof de mensen die in Christus zijn, hebben. Het geheim van deze passage is, dat we aan alle vereisten van de Wet kunnen voldoen, met ons geloof in de gerechtigheid van God.
Wat is dan het geloof dat gelooft in de gerechtigheid van God? Dit is het geloof dat de verlossing van de zonden heeft ontvangen door te geloven in het doopsel van Jezus en Zijn bloed, door welke onze Heer alle zonden van de wereld wegnam. We kunnen daarom onze zonden overwinnen door in Jezus te geloven, die alle gerechtigheid heeft vervuld door de gerechtigheid van God, als onze Verlosser te vervolgen. Dit is het geloof dat God’s gerechtigheid vervolgt en onze overwinning in het geloof.
Ten eerste verteld Romeinen 8;1 ons, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Zij die in Jezus Christus aanwezig zijn door in de gerechtigheid van God te geloven, hebben zeker geen zonde. Zo’n geloof is gebaseerd op het doopsel van Jezus en Zijn bloed dat alle rechtvaardige vereisten van de Wet vervuld hebben. Geloof in de gerechtigheid van God is het allerbelangrijkste geloof voor de wedergeboren heiligen. Hoe kunnen gewone sterfelingen anders zondeloos worden? En toch, met hun onwankelbaar geloof in de gerechtigheid van God door Jezus Christus, zijn al hun zonden verdwenen. Dit is omdat Jezus alle zonden van de wereld op Zijn vlees nam door Zijn doopsel voor degenen die in de gerechtigheid van God geloven.
Romeinen 8:3 zegt ons dat God “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” Door de zonde in het “vlees” van Jezus te veroordelen gaf God de Vader alle zonden van de wereld aan Zijn eniggeboren Zoon. Dit Woord van waarheid is geopenbaard in Mattheus 3:13-17 (een uitgebreidere discussie over dit thema kan in mijn boek gevonden worden “Bent u werkelijk wedergeboren uit het Water en de Geest?”) Zij die in deze waarheid geloven, hebben geen zonde omdat God alle zonden van de wereld heeft vergeven met Zijn gerechtigheid.
 
 
“Ik ellendig mens!”
 
De passages van Romeinen 7:24 tot 8:6 bevatten twee erg verschillende thema’s. Een ervan is een discussie van het probleem van de zonde, met andere woorden, de ongehoorzaamheid tot God door de lusten van zijn eigen vlees, en de andere is een discussie van de oplossing van het probleem van de zonde die hij vond in Jezus Christus.
Romeinen 7:24-25 zegt, “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” Paulus riep uit dat hij een ellendig mens was toen hij naar zijn eigen vlees keek, maar hij dankte God omdat hij verlost was van zijn vlees door Jezus Christus. We realiseren ons ook dat Paulus, in zijn gedachten, de wet van God diende maar in zijn vlees diende hij de wet der zonde.
Paulus belijdde dat zijn vlees de wet der zonde volgde, en God daardoor niet blij maakte, in plaats van dat hij een leven leidde dat Hem verheugen zou. En toch zei hij dat hij in zijn gedachten nog steeds de wet van de Geest van God volgde. Ingeklemd tussen deze twee wetten, voelde Paulus zich ellendig en wanhopig, maar hij verklaarde desalniettemin de overwinning van het geloof, door God te danken voor zijn verlossing van zijn zonden door zijn geloof in Jezus Christus, de vervulling van de gerechtigheid van God.
Paulus kon slechts danken omdat hij geloofde dat Jezus Christus al zijn zonden als ook de zonden van de mensheid had verzoend. Om deze zonden van de wereld op Zich te nemen, legde Jezus alle zonden van de mensen op Zijn lichaam door gedoopt te worden door Johannes. En door veroordeeld te worden van de zonde aan het Kruis, redde Hij allen die in Hem geloven van alle zonden van de wereld. Daarom verklaarde Paulus in Romeinen 8:1, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Dat er geen veroordeling is, betekent dat er absoluut geen zonde is in de mensen die in de gerechtigheid van God geloven. Zij die in Jezus Christus zijn door in de gerechtigheid van God te geloven, kunnen nooit zonde in hun hart hebben. Zij mogen zwak van vlees zijn, maar zij hebben helemaal geen zonden.
In tegendeel, de verdoemenis betekent het dat de zonde bestaat, dat wil zeggen, de toestand van de verdoemenis. Wanneer iemand iets verkeerds doet, noemen we dat gewoonlijk een zonde. Maar het is omdat hij niet in de gerechtigheid van God gelooft dat hij een zondaar is. En toch vertellen de bovengenoemde passages ons dat er geen verdoemenis is voor hun die in Jezus Christus zijn.
Deze verklaring is echter niet gebaseerd op de zogenaamde Doctrine van de Rechtvaardiging, waarvan de wereld religie’s achter staan. Het credo om als rechtvaardig erkent te worden door geloof betekent een hypothetische bewering dat God zelfs iemand als rechtvaardig beschouwt als hij eigenlijk niet rechtvaardig is en nog zonde in zijn hart heeft, slechts vanwege zijn geloof in Jezus. Maar dat is een misverstand. Hoe kan God liegen en een zondaar zondeloos noemen? Dit doet Hij niet. Hij zou zo’n zondaar in plaats daarvan roepen, door te zeggen, “Je gaat je gewisse dood tegenmoet vanwege je zonden; geloof in Mijn gerechtigheid die in het evangelie van het water en de Geest wordt getoont!”
Tegenwoordig proberen veel mensen hun foute geloof te rationaliseren en ze proberen de gerechtigheid van God te verdienen door zich vast te houden aan zulke doctrines. Maar dit soort geloof is erg verkeerd en gevaarlijk. Als Jezus niet de God van de waarheid was, zou Hij een zondaar misschien Zijn volger noemen. Maar u moet zich realiseren dat Jezus, de Waarheid, geen zondaar rechtvaardig en zondeloos noemt. Het is onmogelijk om een zondaar rechtvaardig en zondeloos te noemen voor de gerechtigheid van God, Zijn rechtvaardigheid en heiligheid.
U moet zich realiseren dat uw verlossing van de zonde niet slechts komt door in Jezus te geloven, maar door te geloven in de gerechtigheid van God, die dan van u wordt. Zelfs als u in Jezus gelooft, zal God u niet rechtvaardig noemen als u niet weet en dus niet gelooft in de gerechtigheid van God. Maar de werkelijkheid van tegenwoordig is dat zulke doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Zaligmaking en de Doctrine van de Rechtvaardiging geaccepteerd bij velen als orthodoxe Christelijke doctrines zijn. Maar weinigen realiseren zich dat zulke zogenaamde orthodoxe doctrines werkelijk iemand kunnen hinderen in het weten of verdienen van God’s gerechtigheid. Door in deze doctrines te geloven zonder zich ervan bewust te zijn dat zij in werkelijkheid tegen de gerechtigheid van God zijn, hebben veel mensen gefaald in het ontvangen van de gerechtigheid van God, omdat zulke doctrines uiteindelijk hun eigen struikelblok worden.
Indien u een ware Christen wilt zijn, moet u uzelf meten met het Woord van God om te zien of u werkelijk in Christus bent of niet. En om dit te doen moet u het Woord van het water en de Geest horen, zien en begrijpen. Vraag uzelf, “Is mijn geloof in Jezus het juiste geloof? Als ik zeg dat ik in Jezus geloof, praktiseer ik dan niet gewoon een religie? Blijf ik ergens in het midden vastzitten, niet binnen noch buiten Jezus?” Nu is het tijd om de gerechtigheid van God te ontvangen door erin te geloven en in het geloof van de waarheid aanwezig te zijn dat “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn”.
In Efezieërs komen we de passage “door de verlossing die in Jezus is” vaak tegen. Dit betekent dat God ons voorbestemd en geselecteerd heeft in Jezus Christus om ons van al onze zonden te redden. Zij die verzoend zijn door de gerechtigheid van God in Jezus en die in Christus zijn binnengegaan, zijn zij wiens zonden volledig zijn uitgewist. Zij die in het evangelie van het water en de Geest, dat ons gegeven werd door onze Heer, geloven, gaan daarom geen verdoemenis in Jezus Christus tegenmoet. Als iemand in het evangelie van het water en de Geest gelooft, wordt hij iemand die de gerechtigheid van God in de Heer heeft ontvangen en die dit evangelie preekt.
Zij die geloven in de gerechtigheid van God in Jezus Christus en die in Zijn open armen zijn gelopen, hebben geen zonde. Dit is de waarheid en het juiste antwoord. Omdat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis alle zonden heeft laten verdwijnen voor de mensen die in Christus zijn door te geloven in de gerechtigheid van God, is het onmogelijk voor hun om zonden te hebben. Zij die in Christus zijn, hebben daarom werkelijk geen zonden. Deze waarheid – dat er geen zonde in de mensen is die in Christus zijn – is het antwoord dat gevonden kan worden in het Woord van het water en de Geest, en aldus, is er niets ingewikkelds aan het probleem van de zonde. Als u in de gerechtigheid van God gelooft, dat geopenbaard wordt door het evangelie van het Water en de Geest, kunt u ook werkelijk rechtvaardig worden. Ken en geloof in het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat. U zult dan een rechtvaardige heilige worden die in Christus aanwezig is.
Stelt u zich voor dat we een erg moeilijk probleem tegenmoet treden. Als we werkelijk de oplossing voor dit probleem willen vinden, moeten we doorgaan het antwoord te zoeken, welke moeilijkheden en problemen we ook zullen tegenkomen. Zo moeten zij die in Jezus geloven en nog niet in Hem zijn binnen gegaan, naar de gerechtigheid van God zoeken die geopenbaard is in het evangelie van het water en de Geest.
Sommige mensen denken aan het Christendom als een van de vele religies van de wereld, en zij proberen oplossingen te vinden om hun zonden door doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Zaligmaking uit te vinden en erin te geloven. Maar zij zullen zich gauw bewust worden dat niet zulke doctrines noch hun eigen gerechtigheid hun zonden kunnen wegwassen. Zij zullen in plaats daarvan ontdekken dat hun probleem van de zonde gemakkelijk opgelost kan worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven.
Als u een ware Christen wilt zijn, moet u de gerechtigheid van God ontvangen door met uw hart in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Maar de religieuze mensen proberen de gerechtigheid van God te verdienen door zulke doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Zaligmaking en de Doctrine van de Rechtvaardiging na te leven in hun poging al hun problemen van de zonde door hun eigen werken op te lossen. Zulk geloof gaat op de gebeden van berouw rekenen die hun ten slotte niet kunnen verlossen van hun zekere vernietiging omdat zij steeds meer zondig worden naarmate zij hun zonden zien terwijl ze troost zoeken in zulke gebeden.
Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, alhoewel zij zwak zijn in hun vlees, hebben alle problemen van de zonden opgelost door in de gerechtigheid van God te geloven. Zij hebben de gerechtigheid van God ontvangen door te geloven en dus hebben zij geen zonde in hun gedachten, en als zodanig is er geen verdoemenis voor hun.
 
 
Omdat de gerechtigheid van God in Jezus is
 
Vers 2 zegt, “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” God heeft de mens twee wetten gegeven; de wet van de Geest van het leven in Jezus en de wet van de zonde en de dood. Zoals Paulus ons vertelde, heeft de wet van de Geest van leven ons verlost van de wet van de zonde en de dood, van al onze zonden. U moet zich deze waarheid, die gesproken werd door Paulus, realiseren en deze waarheid begrijpen om het nieuwe leven te ontvangen. Deze waarheid is van toepassing op iedereen in deze wereld.
Wij ook, zijn verlost van de wet der zonde en dood door in de wet van de Geest van leven te geloven; anders hadden wij een zekere vernietiging bereikt onder de wet van de zonde en de dood. Maar door in ons hart in de gerechtigheid van God in Jezus te geloven – dat wil zeggen, het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis – hebben we Zijn gerechtigheid ontvangen, komen we onder de wet van de Geest van leven, en ontvangen we het eeuwige leven dat voor ons is voorbereid. Waar kunt u dan het evangelie van het water en de Geest vinden die al uw zonden kan vergeven? Dit is in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en het Kruis waaraan Hij Zijn bloed vergoot. De gerechtigheid van God kan gevonden worden in het evangelie van het water en de Geest.
Wat is dan het evangelie van de gerechtigheid van God dat ons verlost van de wet der zonde en de dood? Het is het evangelie dat onze Heer in deze wereld geboren werd, op 30-jarige leeftijd door Johannes gedoopt werd om alle zonden van de wereld op Zich te nemen, gekruisigd werd en van de dood herrees, om ons van onze zonden te verlossen – dit is het evangelie dat gemaakt is van de gerechtigheid van God.
God, die weet dat de mensheid zonden moet begaan vanwege haar zwakheid, heeft ervoor gezorgd dat alle zondaars van hun zonden verlost worden door hun het evangelie van de zaligheid te geven die hun kan bevrijden van de wet van de zonde en de dood. Dit is precies het evangelie van de verzoening dat gevonden kan worden in Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Door in dit evangelie te geloven, kan iedereen verlost worden van de wet van de dood van hun zonden – deze gerechtigheid van God is de wet van het leven dat de mensheid van al hun zonden heeft verlost.
God gaf de mens het Woord van de Wet en Hij heeft het zo opgezet dat het een zonde zou zijn niet volgens Zijn Wet te leven. Tegelijkertijd heeft God ook een Wet gemaakt die de zondaars van hun zonden kan verlossen. Deze wet van de zaligheid is de waarheid die verborgen is in de gerechtigheid van God, de wet van de genade die het eeuwige leven geeft aan allen die erin geloven. De wet van de verzoening die God voor de mensen gemaakt heeft, is de wet van het geloof in het evangelie van het water en de Geest – dat wil zeggen, Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis – en dit geloof is de wet van het leven dat de mensen kan kleden met de gerechtigheid van God.
Wie kan zich dan tegen deze wet van het leven keren? Iedereen die in het evangelie van het water en de Geest die door God gegeven is, zullen van alle zonden van de wereld verlost worden, en door dit geloof zal hij/zij de gerechtigheid van God ontvangen.
Hoe heeft God u de wet van de Geest van leven gegeven? Door Zijn Zoon Jezus naar deze aarde te zenden, geboren van een maagd, door alle zonden van de wereld op Hem te leggen door Zijn doopsel van Johannes, door Hem te laten sterven aan het Kruis voor de loon van de zonden, en door Hem van de dood te laten herrijzen – elimineerde Hij dus alle zonden van de wereld en maakte Jezus de Verlosser van de zondaars. God heeft allen die in deze waarheid geloven, vergeving en een nieuw leven gegeven, en dit is de wet van de Geest van het leven dat Hij ons heeft gegeven.
Wat is dan de wet van de zonde en de dood? Dit zijn de geboden die God de mensheid heeft gegeven. De Wet die God gemaakt heeft, werkt Zijn geboden uit in “u moet en u mag niet,” en iedere afwijking van deze geboden zou een zonde zijn, waarvan de loon van de dood betaald moet worden door bestraffing in de hel.
Iedereen wordt dus onder de wet van de dood geplaatst, maar Jezus Christus heeft ons van deze wet van de dood verlost met Zijn doopsel en Zijn lijden aan het Kruis. Niemand anders dan Jezus kan de zondaars van hun zonden redden, en er is geen andere manier dan het evangelie van het water en de Geest die door Hem gegeven zijn om ons van al onze zonden te verlossen. U moet daarom weten hoe Jezus naar deze aarde kwam om u te verlossen, wat de gerechtigheid van God is, en u moet erin geloven.
Tegenwoordig zijn er echter veel die geloof doceren in Jezus en die de Wet, d.w.z. de wet van de zonde en de dood, gedetaileerd kennen en toch nog helemaal onwetend zijn over het evangelie van het water en de Geest dat hun van al hun zonden heeft verlost. Veel blijven nog steeds in Jezus geloven met hun onwetendheid. Hieraan kunnen we zien hoelang het evangelie van het water en de Geest verborgen is geweest. Dit evangelie van het water en de Geest is verschillend van het evangelie dat slechts geloof in het Kruis bevat. Veel mensen hechten slechts veel belang aan Jezus’ bloed aan het Kruis, maar de Geschriften vertellen ons dat Jezus aan het Kruis bloedde omdat Hij alle zonden van de wereld op Zich nam toen Hij gedoopt werd door Johannes, niet toen Hij gekruisigd werd.
U moet zich realiseren dat dit verschil in kennis uitmaakt of u naar de hemel of naar de hel gaat. Het zal een klein verschil lijken, maar deze twee begrippen verschillen diepgaand van elkaar, die fundamenteel verschillende consequenties teweegbrengen. Daarom moet u uw geloof om het evangelie van het water en de Geest heen bouwen als u wenst in Jezus als uw Verlosser te geloven. Slechts door dit te doen kunt u van al uw zonden verlost worden. En toch weten veel mensen die tegenwoordig geloof in Jezus doceren, niet van de gerechtigheid van God.
Zulke mensen proberen als een geheel voor God te staan door te proberen zo weinig mogelijk zonden te begaan en door te proberen zalig te worden door zichzelf. Maar de gerechtigheid van God is niet iets dat door iemand’s eigen gedachten, inspanningen of werken behaald kan worden. Slechts door in de waarheid van de verzoening, die verborgen ligt in de waarheid van het water en de Geest, kan iemand de gerechtigheid van God verkrijgen. Het geloof van hun die zichzelf proberen te heiligen door de Wet te volgen is dwaas. Niemand kan alle vereisten van de Wet opvolgen.
 
 
Door zonde in Jezus’ vlees te veroordelen
 
Vers 3 zegt, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” We ontdekken uit deze passage hoe gedetaileerd Paulus’ getuigenis van de wet van het water en de Geest is. Paulus verteld ons hier hoe God de Vader alle zonden van de wereld op Jezus plaatste: “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde: de zonde veroordeeld in het vlees.”
Wat betekent het als er staat dat God de zonde in het vlees veroordeeld? Het betekent dat God de Vader Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde zond, Hem liet dopen door Johannes om alle zonden van de wereld op Zijn lichaam te plaatsen, en daarbij alle zonden van de gelovigen voor altijd reinigde. Daarom staat er “wat de wet niet kon doen….God kon.” God wiste alle zonden van de wereld uit door ze op Zijn Zoon te plaatsen. En door Hem aan het Kruis te laten sterven en van de dood te laten herrijzen, verdwenen alle zonden.
Dit is het evangelie van de waarheid dat u redt en dit evangelie is het evangelie van het water en de Geest. Wat onze Heer tegen Nicodemus zei in Johannes 3:5, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” is precies dit evangelie. Dit evangelie dat de gerechtigheid van God aan de dag legt, werd geopenbaard toen Jezus gedoopt werd door Johannes, aan het Kruis bloedde en van de dood herrees.
Mattheus 3:15 zegt, “Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem (Johannes de Doper): Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” Deze passage draagt getuigenis aan de gerechtigheid van God en de openbaring daarvan in Jezus. Toen Jezus naar de Jordaan kwam van Galilee en Hij zich probeerde te laten dopen door Johannes de Doper, weigerde Johannes eerst, terwijl hij vroeg, “Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?” Maar Jezus gebood Johannes in een strenge toon als volgt, “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.”
Wat betekent dan “om alle gerechtigheid te vervullen?” Het betekent dat Jezus alle zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel dat Hij van Johannes ontving. Toen Jezus van het water kwam na Zijn doopsel, opende de hemelen zich tot Hem en de Geest van God daalde af als een duif. Toen “een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” God was verheugd door Jezus’ doopsel waardoor Hij alle zonden van de wereld op Zich nam. Hier zien we alle drie de Personen van de Drieëenheid God samen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die besloten heeft om de mensheid te verlossen van zijn zonden en om deze belofte te vervullen.
De Geschriften vertellen ons dat de hemelen zich openden aan Jezus toen Hij gedoopt was, en dat een stem van de hemel verklaarde “Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Dit wil zeggen, dat God de Vader verheugd was door het feit dat Zijn Zoon alle zonden van de wereld in een keer op Zich nam door van Johannes gedoopt te worden. Omdat Jezus aldus gedoopt was, en omdat door Zijn doopsel alle zonden van de wereld op Zijn lichaam waren geplaatst, vervulde Hij alle gerechtigheid door gekruisigd te worden aan het Kruis en te herrijzen.
Met andere woorden, Jezus werd door Johannes om alle gerechtigheid van God te vervullen. Daarna stierf Hij aan het Kruis. Dit doopsel en deze dood waren bedoeld om alle gerechtigheid van God te vervullen. Jezus nam alle zonden van de wereld op Zichzelf met Zijn doopsel en daardoor kon Hij aan het Kruis bloeden. En door de herrijzenis van de dood, vervulde Hij alle willen van God.
“Alle gerechtigheid van God” betekent de handeling van het verlossen van de mensheid van al zijn zonden. Om deze rechtvaardige handeling te vervullen, nam Jezus de zonden van alle mensen over met Zijn doopsel en bloed aan het Kruis. Alle gerechtigheid van God werd vervuld op de meest juiste en goede manier. Het doopsel, bloed en de herrijzenis van Jezus zijn wat de gerechtigheid van God vervulde, en deze gerechtigheid van God heeft ons zondeloos gemaakt, door de gerechtigheid van God in ons te plaatsen. De Drieëenheid van God plande dit, Jezus vervulde het, en de Heilige Geest draagt getuigenis van de gerechtigheid zelfs nu. U moet in het Woord dat God “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde: zond, geloven. de zonde veroordeeld in het vlees.”
Vraag uzelf. Vraag uzelf of u denkt dat u werkelijk de geboden van de Wet volmaakt kunt volgen voor de rest van uw leven. U zult, natuurlijk, uw best doen om ze te volgen, maar u zult nooit in staat zijn om volledig volgens de Wet te leven. Als u het kleinste detail van de Wet breekt, breekt u alles van de Wet (Jakobus 2:10) en daarom is iedereen, zonder uitzondering, een zondaar onder de Wet.
Uw wens om de Wet te volgen en uw best doen zal waarschijnlijk wel oprecht zijn, maar de gerechtigheid van God die Hij van ons verlangde, is nooit te verkrijgen door de Wet te volgen. U moet zich realiseren dat God ons Zijn Wet slechts gaf om ons van onze zonden bewust te maken. Omdat we in ons vlees zwak zijn, kan niemand de Wet van God tot het uiterste volgen.
Daarom zond God, om ons diep van onze zonden te verlossen, Zijn Zoon naar deze aarde en liet Hij Hem dopen door Johannes om de zonden van iedereen op Zich te nemen. Door Hem in het Vlees te laten dopen, werden alle zonden van de wereld op Zijn vlees geplaatst. Daarom zeggen de Geschriften ons dat God “de zonden in het vlees verdoemt” van Jezus en dit is hoe God ons zondeloos maakte.
We moeten weten hoe God onze zonden liet verdwijnen en we moeten erin geloven. Door Zijn Zoon te laten dopen van Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid, plaatste God al onze zonden op Jezus. Toen moest Hij Jezus alle zonden van de wereld naar het Kruis laten dragen, om de loon in onze plaats te laten betalen, te laten bloeden en sterven. En door Zijn herrijzenis van de dood, opende Hij een weg naar de verlossing van allen die erin geloven. God heeft het zo gepland en aldus onze zaligheid van de zonde uitgevoerd.
We moeten daarom in ons hart geloven dat het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis bedoeld waren voor onze verzoening. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, moeten zeker in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven.
U ook moet dit geloven om de verlossing van al uw zonden te ontvangen en om volmaakt gerechtigd en zondeloos te worden. U moet goed begrijpen hoe God uw zonden liet verdwijnen, en u moet liever Zijn wil volgen en erin geloven voor God dan in uw eigen inspanningen te geloven.