خطبات

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-4] (Romeinen 8:4-11) Vleselijke gedachten te hebben, is de Dood, maar Geestelijke Gedachten zijn Leven en Vrede

(Romeinen 8:4-11)
“Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is. Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede; Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont.
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
 
 
Overzeese missie is effectief als het door literatuur gedaan wordt, en dat is wat wij nu doen. We zijn gezegend als we het Woord van God lezen en ons geloof groeit omdat we in Zijn Woord geloven.
Mensen hebben de afgelopen vijf eeuwen geleden, omdat ze bedrogen werden door valse doctrines zoals de Doctrine van de Geleidelijke Zaligmaking, de Doctrine van de Rechtvaardiging, en andere doctrines die beweren dat de verlossing mogelijk is door berouwgebeden.
Romeinen 8:3 verteld ons dat God deed wat de Wet niet kon doen en dat het zwak was door het vlees. God zond Zijn enige Zoon in de gelijkenis van het zondige vlees, verdoemde zonde in Zijn vlees, en veroordeelde Hem om ons van al onze zonden te verlossen.
Vandaag kijken we in Romeinen 8:4-11 voor God’s waarheid. Romeinen 8:3-4 zegt, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” De vraag is natuurlijk deze: Wat betekent dit?
 
 
Ten eerste, wat betekent het om niet volgens het vlees te leven?
 
Dit betekent niet het profijt van het vlees te zoeken. We moeten een onderscheid maken tussen de wensen van de Geest en de lusten van het vlees, en weg blijven van de mensen die het woord van God niet gehoorzamen. Vers 5 verklaart, “Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.” Wat betekent ‘des vleses’? Dit betekent dat er mensen zijn die, zelfs als zij naar de kerk gaan, hun eigen verlangens nastreven.
Om het eenvoudig te stellen zouden Christenen niet naar de kerk moeten gaan voor de winstzoekende zaken van de wereld. Dit is het leven volgens het vlees. Deze mensen gaan naar kerken met grote congregaties om hun zaken te introduceren en te adverteren, met de hoop regelmatige en loyale klanten te verkrijgen. Zij gaan naar de kerk en geloven in Jezus terwille van hun eigen vlees.
Er zijn anderen. Zij die binnen de Christelijke gemeenschap sektarisme onderwijzen, en de mensen die hun volgers leren om slechts materiële zegen na te streven, zijn ook degenen die volgens het vlees leven en in gedachten bezig zijn met de dingen van het vlees.
We kunnen gemakkelijk sektarisme in onze Christelijke gemeenschap tegenkomen. Wie zijn deze fanatiekelingen dan? Het zijn de mensen die zichzelf voor de gek houden met hun misplaatste geloof in de superioriteit van hun eigen sekte. Zij zeggen dat hun sekte door meneer of mevrouw dinges werd opgericht, dat zij zulke theologen hadden, dat zij zo groots en wereldberoemd zijn, een sterke traditite hebben, enzovoorts. De ijdelheid van deze mensen bestaat uit deze grootspraak die hun geloof opbouwde. Er zijn veel mensen in deze wereld met zulk geloof.
Fanatiekelingen geloven in Jezus om hun eigen vlees te bevoordelen. Zij die volgens het vlees leven, scheppen nog steeds over hun kerken op en dat ze materialistisch gezegend zijn doordat zij hun grote kerken bezoeken. Sommige kerken hebben zulk gewone gemeenschapsdoelen zoals ‘hebt uw vrouw lief.’ Maar dit is wat “zij die volgens het vlees leven” betekent. Zouden kerken het liefhebben van uw vrouw als hun doel moeten hebben? Nee. Zeg ik dan dat we onze vrouwen niet moeten liefhebben? Natuurlijk niet! Maar zulke doelen, hoe leuk en aantrekkelijk ze ook mogen zijn, kunnen niet het fundamentele doel van onze Kerk zijn.
Want de mensen die volgens het vlees leven, hebben de dingen van het vlees in hun gedachten. Te veel moderne priesters hebben zichzelf tot zulke mensen gemaakt, door slechts geïnteresseerd te zijn in het laten groeien van het aantal kerkleden, offers, en gebouwen – dit is nu de belangrijkste doel van hun geloof. Bouw een grotere, hogere, en royalere kerk is hun grootste doel geworden. Zelfs als zij naar buiten toe zeggen dat zij meer volgers verzamelen om hun naar de Hemel te leiden en nog meer van zulke excuses aandragen, is hun grootste doel meer geld te verzamelen om grotere kerkgebouwen te bouwen.
Om hun kerken de dingen van het vlees te laten volgen, moesten zij van hun religieuze volgers fanatiekelingen maken. Sommige pastoors hebben hun succes gebouwd op hun capaciteit om van hun congregatie fanatiekelingen te maken, halve krankzinnigen, bedrieglijk en uiterst misleidt.
 
 
Zij die volgens de Geest van God leven
 
Er zijn echter mensen, onder de Christenen, die werkelijk volgens de Geest van God leven. Deze mensen die volgens de Geest leven, leven volgens het Woord van God, geloven wat geschreven is in de Geschriften terwijl ze hun eigen gedachten negeren, doen wat God verheugd, en preken het evangelie van het water en de Geest.
De Bijbel verklaart dat zij die volgens de Geest leven, de dingen van de Geest in hun gedachten houden. Als wij van al onze zonden vergeven zijn door in God’s gerechtigheid te geloven, zouden we niet gedachtenloos moeten leven, maar leven terwijl we over ons werk van de Geest mediteren. De mensen die volgens de Geest leven denken geestelijk en gaan erop uit om de dingen van de Geest volgens het geloof te doen. Gelukkig zijn zij die de dingen van de Geest nastreven. Het zijn de mensen die God behagen, anderen van de zonden van de wereld redden, en volgens het geloof leven. We zijn vergeven van onze zonden en daarom moeten we onze gedachten op de dingen van de Geest richten en volgens Hem leven.
Ons levensdoel is het om het werk van de Geest te vervullen, wat het preken van het evangelie van het water en de Geest is. We zouden onze gedachten op de dingen van de Geest moeten richten. Hoeveel heeft u uw gedachten op de dingen van de Geest gericht? We voeren een geestelijke oorlog en moeten de dingen van de Geest uitoefenen door in God’s gerechtigheid te geloven en het te preken. We moeten altijd eraan denken wat de Heer zou verheugen en het werk van de Geest uitdagen door onze gedachten op God’s werk te richten, zelfs als we zwak en vol tekortkomingen zijn. Als een bepaald werk gedaan is, moeten we weer proberen meer werk te verrichten dat de Heer zou verheugen.
We preken nu het evangelie van het water en de Geest aan de hele wereld door literatuur. Dagelijks ontvangen ongeveer 200 tot 300 mensen onze gratis Christelijke boeken en e-boeken door onze website te bezoeken. Door met geloof te streven om het evangelie van het water en de Geest aan iedereen in ieder land in de wereld te preken, dienen we het evangelie met u in Zijn kerk. Als we onze gedachten niet op de dingen van de Geest gericht hadden, zouden we niet deze vruchten van de Geest mogen ontvangen. We zouden Zijn werk een voor een uit moeten voeren met onze gedachten die gericht zijn op de dingen van de Geest. Dan zullen we onze geestelijke bruidegom, Jezus Christus, behagen, net als de deugdzame vrouw die gevonden kan worden in Spreuken hoofdstuk 31.
Vers 8 verklaart, “En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” Dit verwijst naar degenen die nog niet de vergeving van de zonden hebben gekregen. “Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet” (Romeinen 8:7). Zondaars die dus niet de Geest in zich hebben, kunnen God’s werk niet doen, noch kunnen zij Hem behagen.
Zondaars onderwerpen zichzelf niet aan de Wet van God. Noch onderwerpen zij zich aan de gerechtigheid van God. Zij kunnen Hem niet behagen. Daarom kunnen zij niet begrijpen wat de wil van God is, omdat de Heilige Geest niet in hun aanwezig is. Wat de Heer behaagd, is om alle zonden van de mensheid te vergeven met het evangelie van het water en de Geest. Hij is niet blij met het lof en de aanbidding van zondaars.
God is niet verheugd als zondaars Hem loven. Het maakt niet uit hoeveel zondaars hun handen in de lucht zullen steken om Hem te loven, en in aanbidding zullen wenen, zij kunnen Hem niet behagen. Zondige Christenen proberen God te behagen door vergiftigd te zijn met gevoelens. Zij kunnen de Heer niet behagen. Zij die met zonde zijn kunnen de Heer niet behagen omdat zij zondaars zijn. Het maakt niet uit hoe hard zij hun best doen, zondaars kunnen nooit de Heer behagen. Het is niet een kwestie van hoe willig zij zijn om de Heer te behagen; het is een kwestie van hoe onmogelijk het voor hun is om Hem te behagen.
Zou God verheugd zijn als mensen grotere kerken bouwen? Zeker niet. Als het noodzakelijk zou zijn om naar een groter kerkgebouw te verhuizen, dan moet een groter kerkgebouw gebouwd worden. Maar om slechts een groter kerkgebouw te bouwen vanwege het gebouw, behaagt God helemaal niet.
Een kerk in mijn stad, bijvoorbeeld, heeft onlangs ruim US$3 miljoen uitgegeven om een nieuwe kerk te bouwen, zelfs als de vorige kerk er vlak naast stond en het nog steeds in een prima toestand verkeert en genoeg plaats biedt. Was het werkelijk nodig om zo’n kerk te bouwen als de gemeenschap slechts 200-300 mensen telde? God’s kerk is niet van bakstenen gebouwd. God zegt ons dat we de tempel van God zijn en dat de Geest van God in de harten van de rechtvaardigen aanwezig is.
Het is juist om een grotere kerk te bouwen als een noodzaak, maar geeft dit bouwen van grotere kerken op zichzelf verheerlijking aan God? Nee, dat doet het niet. Geeft het verzamelen van meer mensen in een kerk meer verheerlijking aan God? Nee, men kan God niet behagen door slechts dit te doen. En de mensen die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Soms zijn er zelfs rechtvaardige mensen die slechts de voordelen van het vlees nastreven. Deze mensen kunnen de Heer niet behagen. Onder de rechtvaardigen, zijn sommige mensen die nog steeds gebonden zijn aan hun gedachten van het vlees, net als de zondaars. Deze mensen kunnen God niet behagen. In werkelijkheid zijn zij niet in staat om een gezond geloofsleven in de kerk te leiden. Zij klagen, en nemen aanstoot aan God’s kerk, en uiteindelijk verlaten ze de kerk.
Daarom moeten wij, die rechtvaardig zijn, een rechtvaardig leven leiden en God behagen, en niet een leven dat slechts de voordelen van het vlees zoekt. We zouden moeten denken aan de werken van God en Zijn gerechtigheid, de werken van Zijn gerechtigheid dienend, gebruik makend van onze lichamen, gedachten en bezittingen als de instrumenten van de gerechtigheid van God. We zouden een leven moeten leiden dat God behaagt.
 
 
Zij die in de Geest van Christus zijn
 
Laat ons vers 9 samen lezen. “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”
Deze passage betekent volgens Paulus dat als we in het evangelie van het water en de Geest geloven – met andere woorden, als we in God’s gerechtigheid geloven – en verlost zijn van onze zonden, we niet langer in het vlees zijn maar in de Geest. Als iemand de Geest in zijn/haar hart heeft, is deze persoon in Christus en als iemand niet de Geest van Christus heeft, dan is die persoon niet van Hem.
Wij zijn daarom niet in het vlees maar in de Geest. Wij, die in de Geest zijn en verlost zijn van de zonde door het evangelie van het water en de Geest, zouden niet moeten vergeten dat wij de soldaten van de gerechtigheid zijn, die de capaciteit hebben om God te behagen als de rechtvaardigen in Christus. Wij zouden niet moeten wanhopen bij de zwakheid van ons vlees, maar we moeten God behagen met het geloof dat, alhoewel we zwak zijn, we Zijn zijn en we zijn in Hem en dat daarom we Zijn werkers zijn.
We moeten weten dat het voor ons niet toegestaan is om slechts de profijten van ons vlees na te streven nadat we wedergeboren zijn. We zouden moeten weten dat de rechtvaardigen voorbestemd zijn om slechts voor de gerechtigheid van God te leven. Vers 10 laat ons zien hoe Christenen zouden moeten leven: “En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.”
In werkelijkheid werden onze lichamen, wij, gekruisigd en gedood met Jezus Christus vanwege onze zonden. We zijn van al onze zonden verlost geworden door de rechtvaardige daad van God. Vanwege deze gerechtigheid hebben de rechtvaardigen dus het eeuwige leven. Eeuwig leven! We zouden moeten weten dat zij die gerechtvaardigd zijn, niet langer wordt toegestaan slechts voor hun eigen vlees te leven. Zij die niet voor de gerechtigheid van God leven nadat ze wedergeboren zijn, zijn verre van Zijn zegeningen.
Wij waren voorbestemd om voor God’s gerechtigheid te leven. Misschien hebben sommigen van u wanhopig gedacht, na wedergeboren te zijn van het water en de Geest, “De Bijbel zegt dat zij die in het vlees zijn God niet kunnen behagen. Ik moet een van hun zijn.” Maar dit is niet waar. God heeft ons weer tot leven opgewekt als de soldaten van Zijn gerechtigheid.
Sommige mensen denken zo, waarschijnlijk omdat wij de Bijbel verkeerd hebben begrepen. Zelfs als sommigen van de rechtvaardigen denken dat zij niet volgens God kunnen leven omdat hun lichamen volgens het vlees leven en omdat zij zwak zijn, de waarheid is dat zij de Heilige Geest hebben die hun verheugd door God’s werken te doen. Het doen van God’s werken maakt hun gelukkig, tevreden en goed. Aan de andere kant, een leven zonder God’s werken is een leven zonder motivatie en doel, een vervloekt leven.
Nadat we het evangelie van het water en de Geest hebben ontvangen en in God’s gerechtigheid aanwezig zijn, is de Heilige Geest in ons aanwezig. De Heilige Geest komt over ons en is in iedereen aanwezig die de verlossing heeft ontvangen. Wat gebeurt er met de mensen waarin de Heilige Geest aanwezig is? Zij zijn voorbestemd om de gerechtigheid van God te dienen en Zijn rechtvaardige werk te doen.
Kort gezegd moeten zij die de vergeving van de zonden hebben ontvangen en gerechtigd zijn, slechts leven volgens het geloof. De rechtvaardigen kunnen hun geloof slechts houden als zij volgens het geloof leven en God’s werken doen. Als u denkt dat u in deze wereld zult leven volgens uw vlees, ondanks dat u gerechtigd bent, komt dit omdat u zich nog niet heeft gerealiseerd dat u de vergeving van de zonden heeft ontvangen en dat uw noodlot reeds veranderd is.
Het noodlot van de rechtvaardigen is veranderd. Voordat zij wedergeboren zijn, moesten zij voor de wereld leven en voor hun eigen doelen, en waren zij gelukkig als zij voor hun vleselijke wensen leefden. Nadat men echter wedergeboren is, is het onmogelijk om weer hetzelfde te leven. We hebben de vergeving van de zonden ontvangen. Zouden we gelukkig zijn als we een inkomen met zes nullen hadden? Hoe kunnen we dan tevreden zijn met slechts materiele dingen, als wij onszelf moeten opofferen om andere zielen van deze wereld te verlossen?
Ik vraag u diep na te denken over de dingen van het vlees en de dingen van de Geest. U hoeft deze dingen niet te doen om ze te kennen; alles dat u doen moet is hierover eens diep na te denken.
Ik heb tot dusver gepreekt over Romeinen hoofdstukken 1 tot en met 9 in mijn vorige preekboek over Romeinen en van hoofdstuk 7 tot en met 16 in dit boek. Deze twee preekboeken, het vierde en vijfde deel van mijn Christelijke boekenreeks, zullen geleverd worden aan Christenen wereldwijd zodat ze deze kunnen lezen. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen God’s gerechtigheid door mijn Christelijke boekenreeks zullen leren kennen. In mijn vorige drie preekboeken praatte ik over de fundamentele leer van God’s zaligheid. Het eerste deel ging over het evangelie, het tweede deel besprak de theologische kwesties, en het derde deel was de Heilige Geest en wat de juiste wijze was om de Geest te ontvangen. En dit vierde en vijfde deel van Romeinen handelt gedetaileerd over hoe verkeerd veel van de theologische doctrines zijn, waarom zonden niet verdwijnen, zelfs als Christenen in Jezus geloven, en hoe het evangelie van het water en de Geest de gerechtigheid van God openbaart.
Ik geloof dat het evangelie zich steeds meer over de wereld zal gaan verspreiden door dit boek. Er is een aanzienlijke vooruitgang geweest in het preken van het evangelie toen we het derde deel uitbrachten in vergelijking met de tijd toen we de eerste twee delen publiceerden. Welnu, na het derde deel, vragen steeds meer mensen naar de eerste twee delen van mijn Christelijke boekenreeks.
Nadat deze twee boeken uitgegeven zijn, zullen we weten hoe groot de macht van het evangelie van het water en de Heilige Geest is. Ik bid dat God overvloedige zegens geeft aan de mensen die Zijn gerechtigheid zullen leren kennen. Zij zullen weten hoe ze het Boek over Romeinen moeten begrijpen, d.w.z. het begrijpen volgens geloof in het evangelie dat de gerechtigheid van God bevat.
We werken allen samen voor het evangelie. Doet u niet ook God’s werk? U ondersteunt de missie van het preken van het evangelie om de zondaars van hun zonden te verlossen. Als we trouw zijn en het evangelie dienen, zullen zoveel zielen over de hele wereld verlost worden van hun zonden. Hoe dan kunnen we dit waardevolle werk in de steek laten omwille van wereldlijke werken?
Ik wil u duidelijk maken dat wij, de rechtvaardigen, voorbestemd zijn niet langer voor ons eigen vlees te leven. Nu is ons lot bestemd om de gerechtigheid van God te vervullen, om zielen te redden, en voor deze gerechtigheid te leven. U moet dit weten en de rest van uw leven voor God leven, voor het ware evangelie, en voor de zaligheid van de verloren zielen in zonde.
Dit is wat het Boek van Romeinen over praat in dit deel. Laat ons eens naar de verzen 10 en 11 kijken, “En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
De bovenstaande passage betekent dat wij, onze lichamen, allang dood zijn vanwege onze zonden. Maar onze gedachten leven vanwege de gerechtigheid van God en geloof. Als iemand in God’s gerechtigheid gelooft, zal hij/zij nieuw leven verkrijgen. We hebben nieuwe levens verkregen door in God’s gerechtigheid te geloven.
Vers 11 zegt, “En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.” Dit betekent dat Hij ons zal laten herrijzen op het eind van de wereld. Het leven dat we lang geleden slechts voor ons vlees en de zonden geleefd hebben, is nu weg, en ons lot is veranderd om de rest van ons leven voor God en Zijn gerechtigheid te leven.
U zult het leven van de rechtvaardigen misschien saai vinden, terwijl u denkt, “Ik twijfel er niet over dat de rechtvaardigen vaak bij elkaar zullen komen om te zeggen wat ze zeggen.” Echter, zelfs het horen gapen van een wedergeboren gelovige die naast u zit of zelfs het luisteren naar hun lofgezang en stemmen, zal uw gedachten vernieuwen als u in de kerk blijft. Dit is omdat de Heilige Geest in God’s kerk werkt en in de harten van de gelovigen. Uw geest zal vernieuwd worden en u zult nieuwe krachten in uw hart verkrijgen, gevoed door het geestelijke brood van leven, en u zult de geestelijke taken verkrijgen om naar buiten te gaan en de geestelijke werken te verrichten.
U kunt verfrist zijn door de bijeenkomsten van de gelovigen. Het feit dat u gescheiden wordt van de wereld, toont dat uw lot veranderd is. Daarom hebben zij die volgens het vlees leven, hun gedachten op de dingen van het vlees gericht, maar zij die volgens de Geest leven, op de dingen van de Geest. Wij, die nu gerechtigd zijn, leven niet langer volgens het vlees. De rechtvaardigen willen niet langer slaven van de zonde zijn. We willen tenminste volgens de Geest leven en onze gedachten op de dingen van de Geest richten. De rechtvaardigen doen de dingen van de Geest, het winnen van zielen voor Christus.
We moeten hard werken voor God’s werk, onze eigen gedachten ervoor negeren, en onze gedachten erop richten. We moeten nu de rest van ons leven zo leven. Uw lot is veranderd om slechts voor de gerechtigheid van God te leven, omdat u de verlossing heeft ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Ik hoop dat u deze waarheid kent.
Het spijt me, maar u kunt niet meer naar de wereld terugkeren en een slaaf van de zonde worden. Als u nu naar de wereld terugkeert, zou dat uw eigen dood betekenen. Vleselijke gedachten te hebben is de dood. Uw geest zal sterven, uw gedachten zullen sterven, en uw lichaam zal sterven, als u nog steeds uw vleselijke verlangens nastreeft. De Israëli’s keerden niet terug naar Egypte tijdens hun exodus; noch konden zij gelukkig zijn als zij een Egyptenaar tegenkwamen nadat ze de Rode Zee overgestoken waren. Net zo kunnen wij, die gerechtigd zijn, niet langer terugkeren naar Egypte, noch kunnen we gelukkig zijn als we een geestelijke Egyptenaar ontmoeten.
Als een rechtvaardig, wedergeboren persoon naar de wereld gaat en met de zondaars van de wereld leeft, zou hij/zij gek worden omdat hij/zij terug zou willen naar God’s kerk. Hij/zij zou God’s kerk missen. Laat ons daarom leven terwijl we onze gedachten op de dingen van de Geest richten.
Wat betekenen de dingen van de Geest van God? Zijn zij niet de dingen van God? Zijn het niet de dingen van het dienen van het evangelie van God? En nog, zijn wij niet zwak en onvolmaakt? U bent zwak en zo ben ik. Maar heeft u niet de vergeving van de zonden ontvangen, ook al was u zwak en onvolmaakt? Natuurlijk! Is de Heilige Geest dan in u aanwezig? Het antwoord is een duidelijk ja!
Zijn wij dan in staat om onze gedachten op de dingen van de Geest te richten of niet? Natuurlijk zijn we dat – we zijn allen in staat om onze gedachten op de dingen van de Geest in te stellen. Weet u dat God uw lot veranderd heeft zodat u de dingen van de Geest zou doen? Gelooft u dit?
Onze gedachten zijn nu veranderd. Als u niet weet dat uw gedachten veranderd zijn als het in feite zo is, betekent dit slechts problemen voor u. U moet uw gedachten standvast houden tot de gerechtigheid van God. De kerk van God zal dan uw huis zijn, uw mede-gelovigen zullen uw broeders, zusters, ouders – uw familie zijn, met andere woorden – zij zullen in dezelfde Geest zijn. Iedereen in uw kerk zal uw familie worden. Indien u dat nog niet zo zag voorheen, nu is het tijd om opnieuw te overwegen en eens goed over deze leer na te denken.
Denk niet dat slechts de familie van vlees en bloed uw familie is. Hier is uw thuis en het huis van iedere wedergeborene. Jullie zijn allen een deel van de familie van God. Daarom moeten we volgens de Geest leven. We moeten voor God leven, want door geestelijke gedachten te hebben, verkrijgt men de vrede.