Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-5] (Romeinen 8:12-16) Wandel in de gerechtigheid van God

(Romeinen 8:12-16)
“Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.”
 
 
Paulus de Apostel zei als een man die de zaligheid van God ontvangen had, dat de wedergeboren gelovigen niet volgens het vlees zouden moeten leven, maar volgens de Geest. In het bijzonder zei Paulus dat als wij, de rechtvaardigen van God, volgens het vlees leven, we zullen sterven, maar dat als we volgens de Geest leven, we zullen leven. We moeten dus in deze waarheid geloven. Volgens wat zouden zij dan die in God’s gerechtigheid geloven, moeten leven? Zouden zij moeten leven volgens de gerechtigheid van God of de lusten van het vlees? Zij moeten weten wat goed is en hun lichamen disciplineren om zichzelf op te offeren aan de rechtvaardige werken van God.
 
 
De onvermijdelijke verplichting
 
Paulus beweerde dat het onze verplichting is om volgens de Geest te leven en niet onze zondige aard, omdat we Christenen verlost zijn van God’s toorn en in Zijn gerechtigheid geleid zijn. Voordat we ons bewust waren van de gerechtigheid van God en erin geloofden, konden we niet volgens de Geest leven. Maar nu dat we God’s gerechtigheid kennen en erin geloven, kunnen we ons hart, gedachten, talenten, lichamen, en tijd opofferen, aan Zijn rechtvaardige werken. We zouden onszelf als gereedschappen moeten zien in het preken van de gerechtigheid van God en in het doen van Zijn rechtvaardige werken.
 
 
Leven volgens het vlees
 
Als u in Christus bent en volgens uw zondige aard leeft, en niet volgens de Geest, verklaart de Bijbel dat u net als de ongelovigen ten onder zult gaan. Dat komt omdat u in feite nog niet leeft volgens God’s gerechtigheid, ook al bent u een wedergeboren Christen. Als u een ware Christen bent, zoudt u niet langer volgens het vlees moeten leven, maar volgens de gerechtigheid van God, want u bent voorbestemd om Zijn gerechtigheid te dienen omdat u erin gelooft. Als u, ondanks dit, volgens het vlees leeft, zal uw geest sterven. Als u echter volgens de gerechtigheid van God leeft, zult u voor altijd in vrede leven.
  
 
Zonen van God
 
“Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods” (Romeinen 8:14).
Zij die in God’s gerechtigheid geloven, ontvangen de Heilige Geest als geschenk, en de Heilige Geest leidt hun. Zij zijn de “zonen van God.” De “zonen van God” hebben de Heilige Geest die in hun aanwezig is. Als dusdanig zijn zij die de Heilige Geest niet in zich hebben, niet van Hem. Het beginpunt van het volgen van God, is het geloof in Zijn gerechtigheid. Het begint bij het geloof in het Woord van het evangelie van het water en de Geest tot het worden van een kind van God. Met andere woorden, kan men een kind van God worden door het geloof in het evangelie van Zijn gerechtigheid. Het betekent dat u een familielid van God wordt door in Zijn gerechtigheid te geloven, en dat God Zijn gerechtigheid heeft gegeven om u van uw zonden te verlossen.
Toen Jezus door Nicodemus, een Joodse leider, was uitgenodigd, zei Jezus hem dat niemand een kind van God kon worden tenzij hij/zij wedergeboren was uit het water en de Geest. Nicodemus was verbaasd hierover en vroeg, “Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde?” (Johannes 3:4). Jezus antwoordde, “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is” (Johannes 3:5-8).
Jezus zei dat iemand die niet wedergeboren is van het water en de Geest, niet de betekenis van de wedergeboorte kan begrijpen. Het geloof in het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving, en het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis, maakten het voor de mensen die in Zijn rechtvaardige daad geloven, mogelijk om de gerechtigheid van God te ontvangen. Zij die in het Woord van het evangelie geloven, zijn in staat om de Heilige Geest als geschenk te ontvangen. Iemand kan de gerechtigheid van God bereiken door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Iedereen die God’s gerechtigheid accepteert, kan een kind van God worden. Zij die Zijn volk worden, zijn onze broeders en zusters.
 
 
De Geest draagt getuigenis dat wij kinderen van God zijn
 
“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn” (Romeinen 8:15-16).
Er zijn slechts twee manieren waarop we getuigenis kunnen dragen voor het feit dat we de kinderen van God zijn. Ten eerste heeft de gerechtigheid van God, die geopenbaard is in het evangelie van het water en de Geest ons tot Zijn kinderen gemaakt, en ten tweede komt de Heilige Geest tot ons. De Heilige Geest werkt binnen het evangelie van het water en de Geest. God plande al deze dingen. Door het geloof in het evangelie van het water en de Geest te hebben, is de getuigenis in onszelf die ons vertelt dat we de kinderen van God zijn geworden. Zij die de kinderen van God zijn geworden door de gerechtigheid van God te kennen en erin te geloven, hebben het recht om tot God als “Abba”, onze Vader te bidden.
Laat ons proberen rationeel te denken. Hoe kan iemand met zonde in zijn/haar hart God zijn/haar Vader noemen? God de Vader heeft een zondaar nooit als Zijn kind gehouden, en een zondaar heeft God nooit als de Vader gediend. U moet in uzelf kijken, en zien of u misschien ook zo’n fout maakt. Zij die getuigenis dragen om de kinderen van God te worden door de Heilige Geest, zijn zij die in de gerechtigheid van God geloven. We moeten diep over God’s gerechtigheid nadenken.