Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-6] (Romeinen 8:16-27) Zij die God’s Koninkrijk erven

(Romeinen 8:16-27)
“Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.”
 
 
Alle mensen die vergeven zijn van hun zonden geloven in het evangelie van het water en de Geest en hebben de Heilige Geest in hun hart. In 1 Johannes 5:10 staat, “Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven.” Hij die de gerechtigheid van God in zijn hart heeft, heeft de Heilige Geest over zich, en het is het geloof in het evangelie van het water en de Geest dat het voor de Heilige Geest mogelijk maakt om eeuwig in ons hart aanwezig te zijn.
We worden God’s kinderen doordat onze zonden vergeven zijn door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest. De Heilige Geest is in ons hart aanwezig en Hij is onze getuigenis geworden door te zeggen, “Jullie zijn de kinderen van God en Jullie zijn Zijn volk.” Aan de andere kant, tot de mensen die niet de Heilige Geest in hun hart hebben, draagt de Wet getuigenis, “Jullie zijn niet God’s kinderen, maar zondaars.”
Tot hun die in het evangelie van het water en de Geest geloven, draagt de Heilige Geest getuigenis, “Jullie zijn God’s kinderen. Jullie zijn het zondeloze volk van God.” God maakte het duidelijk genoeg zodat we zouden weten dat we, om God’s kinderen te worden, in het evangelie van het water en de Geest moeten geloven.
U zult zichzelf afvragen, “Ik voel niets, betekent dat dan dat ik niet een kind van God ben?” Sommige mensen zijn zo onvolwassen in hun geloof dat ze zullen zich niet realiseren dat ze de Heilige Geest in hun hart hebben. Maar de Heilige Geest bevestigt ons zelfs als we twijfelachtige ego’s hebben. De Geest moedigt ons aan door te zeggen, “Hé! Je bent een van mijn kinderen! Geloof je niet in het evangelie van het water en de Geest? Omdat je gelooft, ben je een van God’s volk.” Daarom zijn we, als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, zelfs als we het betwijfelen, God’s kinderen. De Heilige Geest getuigt dat we God’s kinderen zijn. De Heilige Geest is niet iets dat in ons hart aanwezig is door onze gevoelens en gewaarwordingen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben geen zonde in hun hart, en omdat zij geen zonde hebben, is de Heilige Geest in hun aanwezig. Zij zijn zeker de kinderen van God.
De Heilige Geest verteld ons in het hart, “Je gelooft in Jezus’ doopsel, Zijn Kruis en je bent vergeven; daarom heb je geen zonde en ben je een van God’s kinderen.”
Zijn bewijs komt echter niet in de vorm van een stem zoals die van een mens. Verwacht dus niet een donderende stem te horen! Als u naar een stem wilt luisteren, dan kan Satan misschien zijn stem vermommen als een menselijke stem en proberen u ermee te verleiden. Satan werkt door in de gedachten van de mensen te kijken, terwijl de Heilige Geest werkt volgens God’s Woord.
 
 
Zij die God’s Gerechtigheid hebben, zijn Zijn kinderen en erfgenamen
 
Laat ons vers 17 samen lezen. “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”
Als we God’s kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen. Een erfgenaam is iemand die iets ontvangt van zijn ouders. Met andere woorden, we hebben het recht om alles wat God de Vader heeft, te delen. Op de vraag, “Wie is de erfgenaam van God de Vader?” kunnen we antwoorden, “De mensen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, en die vergeven zijn van hun zonden zijn Zijn erfgenamen.”
Mensen met dit soort geloof zijn gezegend en zullen God’s heerlijkheid in Zijn Koninkrijk met Christus erven. Hier staat dat omdat we de mede-erfgenamen met Christus zijn, we ook met Hem moeten lijden om samen verheerlijkt te worden. Om mede-erfgenamen met Christus te worden, betekent om eeuwig in het Koninkrijk van de Vader te wonen. Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft, bent u een mede-erfgenaam met Christus. We zijn de erfgenamen omdat we alles wat onze Vader heeft, zullen erven.
Van tijd tot tijd, kan ik voelen hoe het Koninkrijk van God nadert. Alles zal op zijn tijd gebeuren. God’s beloften in de Bijbel moeten ook een voor een vervuld worden. Alles dat nu nog gedaan moet worden is dat de mensen van Israël berouw tonen, Jezus als hun Verlosser verklaren en verlost worden van hun zonden, samen met nog enkele andere dingen. Het wordt verondersteld dat Jezus door Israël als hun Verlosser wordt ontvangen tijdens de Zevenjarige Tegenspoed.
De verwerkelijking van God’s Koninkrijk op aarde en in de Hemel is gekoppeld aan de belijdenis van de Israëli’s. Ik geloof dat de laatste dag gauw komen zal. Ik geloof dat de dag nabij is dat degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, eeuwig bij God zullen wonen. De hele wereld wachtte op het jaar 2000 en dacht dat het de dag zou zijn, maar het jaar 2000 is al voorbij. De tumultueuze bezorgdheid over de Millenium Bug is voorbij, en we zijn reeds op de helft van het jaar 2002, terwijl veel mensen op de wereld eigenlijk gedacht hadden dat alle veranderingen op aarde in het jaar 2000 zouden plaatsvinden.
Desalniettemin nadert ons langverwachte Koninkrijk van Christus. De Heilige Geest leidt ook degenen die van de zonden verlost zijn om de nadering van het Koninkrijk van God te voelen. Nu, net als voorheen, zal alles vervuld wat God gezegd heeft, vervuld zijn. Laat ons met geloof op die dag wachten.
In de toekomst zal Israël een struikelblok worden en een obstakel voor de wereldvrede, en hiervoor zal het de vijandigheid van vele landen vergaren. Dit is wat de Bijbel ons vertelt – dat Israël de vijand van velen zal worden en dat sommige Israëli’s zich zullen realiseren dat de Messias waarop zij zo lang gewacht hebben, inderdaad Jezus was. Zij zullen voor hun zonden vergeven worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Wat God gepland heeft staat op het punt om volbracht te worden. Al deze dingen zullen echter plaatsvinden ter zijner tijd, dus moeten we niet erop wachten totdat ze op een bepaalde datum en tijd gaan gebeuren zoals sommige verdwaasde eschatologisten voorspellen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen God’s voorspellingen uit zien komen. De gelovigen hopen dat God’s beloofde Koninkrijk op aarde en het Koninkrijk van de Hemel komen zullen. Ik geloof dat zo’n dag nabij is.
De tijd zal gauw komen dat de dingen die de Heer beloofd heeft, werkelijkheid zullen worden, een voor een. Ik ben ervan overtuigd dat de dag dat het Duizendjarige Koninkrijk en het Koninkrijk van God dat beloofd werd door God, gerealiseerd zullen worden, nabij is. Denkt u dit ook, doordat u geïnspireerd bent door de Heilige Geest net als ik? Denkt u dat iedere voorspelling van God vervuld zal worden door de Heilige Geest? De Heilige Geest helpt ons om werkelijk in God’s beloften te geloven met ons hart.
Door de Heilige Geest, zijn we er in ons hart van overtuigd dat de beloften van God op de laatste dag werkelijkheid zullen worden. We geloven door de Heilige Geest wat doorgegeven wordt aan onze gedachten en onze hoop zal werkelijkheid worden met alle profeties van God. Dit is het ware geloof.
U en ik zijn de erfgenamen van alle beloofde zegens van God, en daarom moeten we wachten in de Heilige Geest. God’s Koninkrijk zal binnen afzienbare tijd tot ons komen. De Israëli’s zullen gauw gaan geloven en Jezus Christus als hun Messias accepteren.
Veel mensen wachten momenteel op Hem, terwijl ze zeggen, “Alstublieft Heer, kom.” Paulus zei dat omdat hij God’s erfgenaam was, het leed dat hij te verduren had niets was in vergelijking met de heerlijkheid die hij binnenkort zou ontvangen. Het betekent dat we ook met Hem moeten lijden als we samen met Christus de heerlijkheid willen ontvangen. Dit is omdat we geloven en wachten op God’s Koninkrijk dat komen gaat. Om de heerlijkheid met Christus te ontvangen, moeten we ook met Hem lijden.
Paulus’ hoop was voor de hele schepping, inclusief alle dieren en planten, om bevrijd te worden van hun dood. Daarom wacht de gehele schepping serieus op de komst van de zonen van God. De hoop op de zonen van God is dat de dag komen zal dat alle schepsels eeuwig zullen leven.
We moeten ons daarom realiseren dat wij gelovigen gezegend zijn met eeuwige levens. Of we de dag zullen meemaken dat onze Heer komt, of dat de Heer ons zal wakker maken van onze slaap om ons mee te nemen, we zullen op Hem moeten wachten.
 
 
Is God’s heerlijkheid dat in ons geopenbaard wordt werkelijk groots?
 
De heerlijkheid die binnenkort geopenbaard zal worden aan de rechtvaardigen, is een eeuwigdurende heerlijkheid – geërfd het eeuwige Koninkrijk en er voor altijd te wonen in God’s heerlijkheid. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, noch huilen. Er zal geen pijn meer zijn in het Koninkrijk en het Koninkrijk heeft de zon of de maan niet nodig om te schijnen, want de heerlijkheid van God verlicht alles. Het Lam is het licht. Het is een plaats waar slechts Jezus en de wedergeborenen, zondeloze gelovigen gevonden kunnen worden, en het is vervuld van God’s heerlijkheid. Het Koninkrijk is vervuld met gouden stralen. De heerlijkheid van het Koninkrijk waar wij voor altijd zullen leven is zo groots, daar zijn gewoon geen woorden voor. Omdat deze heerlijkheid die wij verwachten zo groots is, vertelde Paulus ons dat ons huidige lijden, niets is in vergelijking met de heerlijkheid die ons geopenbaard wordt.
Soms kunnen we God’s heerlijkheid zien in de natuur terwijl we voor God in deze wereld werken. Als we naar de veelkleurige bloemen kijken, het bedauwde gras, de natuur die in de blinkende bladeren te zien is, de warme lentesfeer, de frisheid van de bossen, de koele winden, de sterren die helder schijnen in koude nachten, als we denken aan de vier seizoenen, kunnen we het niet helpen om aan de Hemel te denken. Als we deze wonders van Gods schepping zien, hopen we dat God’s Koninkrijk nog sneller komen zal.
Als het Koninkrijk van God komt, zal er geen dood meer zijn en wij zullen in alle heerlijkheid leven. Er zullen geen tekorten zijn dus zullen wij in rijkdom en voorspoed leven. Slechts de gedachte dat ik met heerlijkheid in een plaats zal leven waar alles volmaakt is en helder, vervult mijn hart met God’s heerlijkheid. Het feit dat al deze dingen van ons zullen worden, de gelovigen, is net als een droom, en het maakt ons vaker dankbaar dan dat we wedergeboren zijn. Ik dank de Heer die mijn hart gevuld heeft met deze hoop tot het uiterste.
Nu kunnen we slechts op de Hemel hopen met onze fantasie, maar we weten dat in de toekomst, alle beloften van God werkelijkheid zullen worden. Onze hoop wordt dus steeds intensiever en ons gevoel van de naderende heerlijkheid van God wordt met de dag sterker.
Daarom hopen de gelovigen op de toekomst. Geloof in God en de hoop voor de toekomst is de heerlijkheid en het geloof van degenen die het Koninkrijk van God zullen erven. Is dit verheerlijkt geloof dan een zegen die slechts aan degenen gegeven is die in het evangelie van het water en de Geest geloven? Het antwoord is een duidelijk ja! Slechts tijd moet passeren voordat God’s heerlijkheid aan de rechtvaardigen gegeven wordt, aan degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. Wanneer de tijd gekomen is, zullen God’s beloften van al Zijn heerlijkheden voor ons werkelijkheid worden. Al deze heerlijke dingen zullen werkelijk gebeuren voor de gelovigen. De heerlijkheid die ons te wachten staat is overweldigend schitterend en prachtig.
U en ik, die hetzelfde geloof in het evangelie van het water en de Geest hebben, zijn de mensen die God’s Koninkrijk der heerlijkheid zullen binnengaan. De verwarrende en slechte wereld zal met tijden onze harten verdonkeren, en wij zullen ontmoedigd en gedesorienteerd raken. Maar zij die wedergeboren zijn, kunnen deze moeilijkheden overwinnen door te geloven dat zij de erfgenamen van God zijn geworden. Ook al zijn er allerlei soorten problemen in de harten van de zondeloze gelovigen, zij zullen in staat zijn hun kracht te vinden en verder te leven door zichzelf aan God’s beloften te herinneren. Ik ben dankbaar dat de Heilige Geest in ons hart blijft, ons gerust stelt, en tot onze geest getuigt dat wij God’s kinderen zijn.
Zij die onlangs van hun zonden verlost zijn, zouden ook in de heerlijkheid van de Hemel moeten kijken en met hoop leven. We werden op dezelfde wijze God’s volk. Als u het geloofsleven van het geloof in de kerk lang heeft geleeft, kunt u de Heilige Geest in uw ziel zien die zich verheugt over de rijkdommen van uw heerlijke erfenis.
 
 
Zelfs de Harten van de Rechtvaardigen kermen op deze aarde
 
Laat ons vers 23 samen lezen. “En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.” Laten we ons afvragen, “waarop hopen we terwijl we leven?” Wij de gelovigen leven terwijl we hopen op de verlossing van ons lichaam. Als we zeggen dat we God’s kinderen zijn, betekent dat slechts dat onze geesten Zijn kinderen zijn. Onze lichamen hebben nog niet de heerlijkheid bereikt, dus hopen alle gelovigen dat hun lichaam ook veranderd zal worden.
Als de lichamen van de gelovigen God’s heerlijkheid dragen, zouden zij in staat zijn door een vuur te lopen, en zij zouden niet verbranden, en zij zouden in staat zijn door iedere vorm van obstakel of muur te lopen. Onze veranderde lichamen zullen vrij zijn van beperkingen in tijd en ruimte.
Maar onze lichamen zijn nog niet veranderd, dus kermen wij, die de eerste vruchten van de Geest hebben, van binnen. Dus de rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, wachten op de verlossing van hun lichaam.
Kermen! Er staat geschreven dat zelfs wij, die de eerste vruchten van de Geest hebben gekregen, kermen. Heeft u de Heilige Geest voelen kermen in u? Wanneer kermt Hij? De Heilige Geest kermt als wij vleselijke verlangens proberen na te jagen.
Als wij naar de wereld kijken en we houden van wat we zien, kermt de Heilige Geest in ons. Ons lichaam is niet veranderd, dus genieten wij en proberen wereldlijke dingen te verkrijgen, maar omdat onze ziel reeds veranderd is, kermt de Heilige Geest in ons. We moeten dus ons hart terugkeren dat ons probeert over te halen naar wereldlijke pleziertjes en we moeten de leiding van de Heilige Geest ontvangen.
De Heilige Geest kermt in ons, wij die de erfgenamen van God zijn, omdat de Heilige Geest met ons is. Door in deze wereld te leven kunnen we zien hoe donker de toekomst is en hoe zwak onze lichamen zijn; in tijden als deze, zouden we naar boven moeten kijken en verlangen naar de zegeningen van God’s erfgenamen omdat zij weten dat hun lichaam ook verlost zal worden. De gelovigen wachten op de dag dat zij het volmaakte lichaam zullen hebben dat volledig verlost is.
 
 
Leven met de heerlijke hoop
 
Laat ons de verzen 24 en 25 gezamelijk lezen. “Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.”
“Hebben wij de vergeving van al onze zonden in de hoop van God’s Koninkrijk ontvangen?” Laat ons deze vraag stellen. We zeiden dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. “Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid,” God zegt het.
Om naar de Hemel te gaan en verlost te zijn van onze zonden, moeten we gered worden door in het Woord van het water en de Heilige Geest te geloven. Nadat we van al onze zonden gered zijn, en we keren onze ogen naar de wereld en hopen op wat we kunnen zien, betekent dit dat we God’s heerlijkheid niet kennen en er ook niet op wachten. Als we hopen op wat we zien, dan kan dit geen hoop zijn. Daarom vroeg Paulus, “Waarom hoopt men nog steeds op wat men ziet?” Wij die de rechtvaardigen zijn geworden, zouden niet moeten hopen op wat er op de aarde is, maar we moeten, volgens Zijn belofte, kijken naar de nieuwe hemels en een nieuwe aarde waarin Zijn gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).
Dit soort geloof is waarop de rechtvaardigen hopen. De rechtvaardigen leven met hoop voor de nieuwe Hemel en aarde. Wat wij met onze lichamelijke ogen kunnen zien, is niet waarop we werkelijk hopen. We kunnen niet zien met onze menselijke ogen, dus wachten we op God’s beloofde Koninkrijk met de heerlijkheid van onze geestelijke ogen. Daarom hopen zij die werkelijk rechtvaardig zijn, op het Koninkrijk der Hemel. De hoop is om te geloven dat wat God ons heeft gezegd, werkelijk waar zal worden.
God zei, “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde” (1 Korinthiërs 13:13). We hebben de verlossing van onze zonden gekregen door ons geloof en we hopen op het Koninkrijk der Hemel. Zijn Koninkrijk zal naar de aarde komen en aanwezig zijn in de Hemelen, en we hopen dat we eeuwig zullen leven in Zijn Koninkrijk. Dit is waarom we in God’s beloofde Woord geloven en ons huidige leed volhouden.
Er staat geschreven, “Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.” Wat wij volharden is niet iets wat wij met ons blote oog kunnen zien. We wachten op God’s beloftes die we niet physiek zien kunnen. God’s beloften zullen werkelijkheid voor ons gelovigen worden omdat ons gezegd werd dat God’s heerlijkheid binnenkort geopenbaard zal worden, en wij geloven in deze belofte. Omdat wij geloven dat onze Heer weer naar deze aarde komt, kunnen we ons huidige leed verdragen.
God’s Koninkrijk zal, zonder twijfel, naar deze aarde komen. Als het evangelie zich naar alle landen heeft verspreid, zal God’s Koninkrijk zeker komen. De rechtvaardigen wachten met geduld op die dag. Onze Heer zal komen terwijl wij wachten. Dit is de waarheid voor u en mij die in deze era leven.
Er is een Oekraïnse medewerkster die onze boeken naar het Oekraïens vertaald. Onlangs zag ze hoe het World Trade Center instortte door de terroristen acties en ze zei dat de verward en bang was. Ze vroeg of dit “het tijdperk van het bleke paard” in de Openbaringen kon aankondigen, en vroeg of er boeken geschreven waren die over dit deel van de Geschriften gingen.
We kunnen niet per definitie zeggen dat dit incident een omen is van het tijdperk van het bleke paard, maar we kunnen ook niet ontkennen dat er een relatie is. Als zulke dingen vaak gebeuren, dan zullen er oorlogen zijn, en landen zullen elkaar bestrijden. Wanneer er oorlogen uitbreken, zal de wereld hongersnoden leiden en ‘het bleke paard tijdperk’ zou plotseling werkelijkheid kunnen worden.
Als ik dus deze gebeurtenissen zie, die de vernietiging van de wereld voorspellen, hernieuw ik mijn wens om het evangelie over de wereld te verspreiden totdat de wereld eindigt. Het is waar dat we de hoop in deze wereld verliezen en dat ons hart kermt wanneer tragedies ons treffen. Desalniettemin moeten we, zolang we leven, wachten op God’s Koninkrijk, welke we niet met ons physieke oog kunnen zien, maar slechts met ons geestelijke oog.
Omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, hopen we op het Koninkrijk der Hemelen en we wachten erop met volharding. Omdat wij geloven dat God’s Koninkrijk nader komt, kunnen we al ons leed volhouden. Dit is mogelijk omdat de Heilige Geest in ons hart woont.
Lijdt u? Houdt het vol en heb geduld. U bent niet de enigste die lijdt, maar wij lijden allemaal. We zullen hopen dat als dit voorbij is, alles goed komt. Weet u niet dat u geestelijke hoop niet kunt ontwikkelen als u niet physiek lijdt? Als het lichaam te comfortabel is, zoeken we God niet en zegens van Hem. Aldus drijven we weg van God. Wij, die wedergeboren zijn, zouden moeten hopen op de naderende heerlijkheid en we moeten ons huidige leed uithouden.
God zei dat zij die moeilijkheden met volharding voor de Heer verdragen, gezegend zijn. De dag dat God’s Koninkrijk naar de aarde komt, zal komen en we zullen Zijn Koninkrijk binnengaan. We moeten volhouden, geduld hebben, en de hoop niet verliezen voor die dag. We moeten volhouden en op die dag wachten. Hoe verdrietig en moeilijk het nu ook zal zijn, we moeten wachten en volharden totdat het Koninkrijk van God komt als een nieuwe Hemel en aarde.
 
 
De Heilige Geest helpt hun die God’s gerechtigheid hebben
 
Laat ons vers 26 lezen. “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”
Bidt de Heilige Geest voor ons? Ja, dat doet Hij! De Heilige Geest kent onze zwakheden en bidt voor ons.
Ik praatte een beetje over het kermen van de Heilige Geest. Om het nog eens te herhalen, de Heilige Geest kermt als we een richting uitgaan waarvan God niet wilt dat we die gaan. Als we naar de omstandigheden van de wereld kijken en erdoor kermen, als we een kant opgaan die onze Vader God niet wilt, of als we de wil van onze Vader veronachtzamen en onverschillig tot Zijn wil leven, kermt de Heilige Geest.
Als de Heilige Geest in een wedergeboren gelovige aanwezig is, kermt wat niet geuit kan worden, verliezen we de energie in ons hart en verzwakken we. Dan laat de Heilige Geest ons bidden. De Heilige Geest onderhandelt vaak voor ons, of Hij maakt ons bewust van het feit dat we moeten bidden.
De Heilige Geest kermt in ons hart en Hij laat ons tot onze Vader bidden volgens Zijn wil. “Heer God, U heeft al onze zonden uitgewist door Uw doopsel en Uw bloed aan het Kruis, en hierdoor zijn wij Uw kinderen geworden. We hopen dat U gauw weer naar deze aarde zult komen. We bidden dat Uw wil werkelijkheid wordt.” Op deze manier bidden wij.
We vragen om geestelijk geloof. “God, wij zijn arm en we missen Uw ogen, geef ons dus alstublieft het geloof dat noodzakelijk is om Uw wil werkelijkheid te laten worden.” God helpt ons dan omdat Hij onze zwakheden kent. De Heilige Geest laat ons niet alleen maar laat ons bidden volgens God’s wil en Hij bidt ook voor ons, zodat ons hart versterkt wordt.
De Heilige Geest laat ons bidden volgens God’s wil, en als wij om hulp vragen, laat Hij ons weten wat God’s wil voor ons is, en Hij geeft ons nieuwe kracht.
“Want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”
Voelt u deze dingen? Als u anders denkt en handelt dan God van ons verlangt, voelt u dan de Heilige Geest die ons, de rechtvaardigen, verteld dat iets verkeerd is? De Heilige Geest zegt, “He, je doet niet goed!” en uw hart begint te kermen. Wist u dat dit de Heilige Geest was, die kermde? U heeft waarschijnlijk ervaren, dat wanneer het hart van een rechtvaardig persoon in vreugde is, dit komt doordat de Heilige Geest zich binnenin verheugt. Dan zult u weten dat wanneer uw hart kermt, het de Heilige Geest is die kermt.
Wanneer we zwak zijn en fout handelen, kermt de Heilige Geest en onderhandelt voor ons, en God onze Vader geeft ons kracht. De Heilige Geest liet ons voor alle dingen bidden, waardoor we nieuwe geestelijke kracht krijgen. Daarom zijn zij die de Heilige Geest in hun hart hebben, gelukkig. De Heilige Geest geeft ons kracht door God’s Woord. Met andere woorden, werkt de Heilige Geest met Zijn Woord in ons hart om ons nieuwe geestelijke kracht te geven.
De Heilige Geest wenst niet door andere middelen te praten. Hij geeft ons kracht door de Geschriften, God’s kerk en door onze vriendschap met onze broeders en zusters. Daarom is God’s kerk erg belangrijk, en waarom de kerk een belangrijke rol heeft in de werken van de Heilige Geest.
In de kerk zijn gelovigen, hun vriendschappen, lof, en boodschappen. Het maakt niet uit wie de prekers zijn, de Heilige Geest is aanwezig en werkt in hun zodat zij de geschikte boodschappen zullen leveren die op de juiste tijden nodig zijn. De Heilige Geest werkt onder zowel de mensen die de boodschappen geven als ook degenen die het ontvangen, terwijl Hij hun gedachten wakkerschudt en ieder van hun de zegen geeft die zij nodig hebben. De Heilige Geest doet dit in God’s kerk waar de rechtvaardige mensen zich verzamelen. Daarom is de kerk erg belangrijk voor de gelovigen. Als een gelovige moeilijke tijden in zijn/haar hart meemaakt, en zijn/haar pijn niet met anderen kan delen, zullen God’s dienaren toch nog in staat zijn dit door de Heilige Geest op te merken. Als de gelovigen samen zijn gekomen in God’s kerk, zal de Heilige Geest in staat zijn hun hart te raken en gerust te stellen. De Heilige Geest zal hun helpen zich aan de Geschriften vast te houden en hun kracht te geven om te herstellen.
Als we ons geloofsleven leiden, geloven we in het evangelie van het water en de Geest, ontvangen we de vergeving van onze zonden, worden we God’s kinderen, en als bewijs ontvangen we de Heilige Geest als geschenk. Dan geeft God ons Zijn kerk. Nadat Hij de kerk heeft gegeven, praat God met Zijn dienaren door de kerk en laat Hij Zijn dienaren Zijn boodschap preken. Hij heelt wonden met de Geschriften, geeft kracht aan degenen die zwak zijn, zegent degenen met een arm hart, en geeft hun de mogelijkheid om Zijn werk uit te voeren. Hij voert Zijn wil door ons uit. Daarom kunnen gelovigen zichzelf nooit van de kerk afsnijden.
Gelovigen kunnen nooit afgesneden worden van hun wisselwerking met andere rechtvaardige mensen of van hun eigen groei in God’s Geschriften. De absolute waarheid kan slechts in God’s kerk gevonden worden. Daarom moeten gelovigen zich met elkaar verenigen in de kerk. Geloof zonder vereniging is een vals geloof.
Gelooft u dat de Heilige Geest in uw hart aanwezig is? Als we met God’s kerk verenigen, zoals het in de Geschriften staat en zoals de kerk ons in de boodschap verteld, zal de Heilige Geest ons helpen en onze ogen openen voor de waarheid, terwijl Hij ons zegent. Verenig u dus met de kerk met zulk geloof. De Heilige Geest zal zich dan verheugen.
We moeten tot dit uur leven met de hulp van de Heilige Geest. We zullen ook leven met Zijn hulp in de toekomst. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk voor ons, die de vergeving van al onze zonden hebben ontvangen. We moeten weten en geloven dat de Heilige Geest bestaat. We moeten weten dat we volgens de Heilige Geest moeten leven en Zijn leiding in ons hart ontvangen. Zij die de Heilige Geest in hun hart hebben, moeten Zijn wil volgen. Als u een rechtvaardig persoon bent, is de Heilige Geest in u aanwezig, en dus moet u de wet van het leven volgen omdat de Heilige Geest u leidt.
Laat ons vers 27 samen lezen. “En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” Onze God de Vader kent de gedachten van de Geest die in ons aanwezig is. De Heilige Geest kent alles in onze gedachten, en daarom kent God de Vader alles dat in onze gedachten is. Als dusdanig, “onderhandeld Hij, de Heilige Geest, voor de heiligen volgens de wil van God.”
Dit betekent dat onze Vader weet wat in de gedachten van de Heilige Geest is, en dat Heilige Geest bidt volgens de wil van onze Vader. Gelovigen gaan dus leven volgens God’s wil. Daarom vinden de mensen die van hun zonden vergeven zijn, de voordelen van hun geloofsleven door de Heilige Geest. De gedachten van de rechtvaardigen worden geleid door het wakkerworden van de Heilige Geest.
Problemen zullen opkomen in de kerk als er mensen kunnen gevonden worden in God’s kerk die nog niet de Heilige Geest in hun hart hebben. De mensen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben niet de Heilige Geest in zich, en dus kunnen zij niet met de ware gelovigen communiceren die de Heilige Geest hebben. Zij brengen veel problemen in de kerk. Daarentegen zijn de harten van degenen die met de Heilige Geest naar een preek van een dienaar van God luisteren die gevuld is met de Heilige Geest, in vrede omdat zij begrijpen wat God hun probeert te zeggen door Zijn dienaar.
Iedereen die vergeven is van zijn/haar zonden heeft zeker de Heilige Geest is zich. We hebben de Heilige Geest in ons en we leven volgens God’s wil en door de begeleiding van de Heilige Geest.
De Heilige Geest begeleidt ons op deze manieren: soms door de kerk, soms door de vriendschap met gelovigen en soms door God’s woorden. Hij laat ons God’s wil vinden en hij staat ons toe om Zijn rechtvaardige manier te volgen. De Heilige Geest geeft ons nieuwe krachten om aan God’s kant te leven totdat we Zijn Koninkrijk bereiken.
U en ik, moeten ons daarom realiseren hoe belangrijk de Heilige Geest is in ons geloofsleven. Als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, ontvangen we de Heilige Geest als een geschenk, zoals het staat in de Geschriften, “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38).
God gaf ons de Heilige Geest als een geschenk zodat Hij ons kan begeleiden om volgens Zijn wil te leven. Dit is de wil van onze God de Vader. Hij verteld ons dat we volgens Zijn wil moeten leven om Zijn Koninkrijk binnen te gaan. We moeten de Heilige Geest hebben om volgens God’s wil te leven, en slechts zij die in het evangelie van het water en de Geest leven, ontvangen de Heilige Geest. We moeten dus in het evangelie van het water en de Geest geloven zodat we de Heilige Geest zullen ontvangen als een geschenk en volgens God’s wil kunnen leven en Zijn Koninkrijk binnen kunnen gaan.
We ontvangen de Heilige Geest en de verlossing niet afzonderlijk. De mensen van vandaag de dag denken dat deze twee zegens verschillende dingen zijn. Zij denken dat de Heilige Geest op hun zal afdalen als zij fervent gaan bidden in bergholen, en gebeden opzeggen in vreemde tongen. Zij denken dat de Heilige Geest dan over hun zal komen en hun meteen Zijn boodschappen zal geven en met hun zal converseren. Dit is echter helemaal niet waar.
De Heilige Geest en de Geschriften kunnen niet gescheiden worden, en de Heilige Geest en de gelovige kunnen ook niet gescheiden worden. Daarom is de relatie tussen de gelovigen en de Heilige Geest, de kerk en de Drieëenheid – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – zo nauw.
Wij die in dit laatste tijdperk leven door de Heilige Geest. We leven volgens de wil van onze Vader en door de Heilige Geest. De Heilige Geest weet alles van God’s wil. Onze Vader weet alles wat in de gedachten is van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt onze gedachten en communiceert met God. Op deze manier bidt de Heilige Geest volgens de wil van God, en onze Vader beantwoordt deze gebeden door ons volgens Zijn wil te laten leven.
Daarom praatte Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 vers 16 tot 27 over de werken van de Heilige Geest.
We zijn in staat om te wachten op God’s Koninkrijk door de Heilige Geest. We kunnen ons huidige leed volhouden en volgens de wil van onze Heer leven, terwijl we hopen op Zijn Koninkrijk met de macht van de Heilige Geest die in ons hart aanwezig is. We kunnen door de Heilige Geest volhouden, onze Heer gehoorzamen door de Heilige Geest, en we zijn in staat om onze Heer te dienen door de Heilige Geest. Al deze dingen zijn ons gegeven door de Heilige Geest. We moeten ons realiseren dat we mensen zijn die met de Heilige Geest lopen, terwijl we altijd God’s Woord bestuderen, ons hart met het Woord verenigen, en ernaar luisteren en het volgen. We moeten ons leven leiden zodat onze Vader en de Heilige Geest zich in ons kunnen behagen, niet ons vleselijke leven dat slechts ons vlees behaagt. Dit is wat Paulus zei in deze passage.
God is altijd met ons in ons leven. Hij houdt ons hart, en Hij wilt ons helpen. Moge de Heer ons blijven zegenen. Wanneer onze Heer weerkomt, zal alles verandert worden in heerlijkheid. Wij, die nu de gerechtigheid van God hebben, zullen het gehele Koninkrijk van God en de heerlijkheid erven. Iedereen die het Koninkrijk van God wil erven, moet aandachtig luisteren naar het evangelie van het water en de Geest en erin geloven.
Hallelujah! Ik bid dat de rechtvaardigen van God met u zullen zijn en u zullen zegenen.