Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-7] (Romeinen 8:18-25) De Tweede Komst van De Heer en Het Duizendjarige Koninkrijk

(Romeinen 8:18-25)
“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.”
 
 
Zij die rechtvaardig zijn door in de gerechtigheid van God te geloven, hebben de heerlijkheid van de hemel ontvangen. Daarom lijden zij met het evangelie van het water en de Geest van Jezus, om alle mensen met de heerlijkheid van de hemel te bekleden. Gelovigen offeren zichzelf op aan het evangelie van de rechtvaardigheid van God en lijden op aarde omdat het deelnemen in het lijden van Christus zalig en rechtvaardig is.
Is het niet eervol om voor God te lijden, die wij diepgrondig eren en respecteren? Zeer zeker; het is een glorieus lijden. Dit is waarom de mensen die in God’s gerechtigheid geloven, lijden voor Zijn gerechtigheid. Voor wie lijdt u op het moment? Lijdt u voor de wereld en uw vlees? Waar is het goed voor om uw ziel het leed van de wereld te laten dragen? Lijdt voor de rechtvaardigheid van God en geloof erin. De genade van God zal dan op u gelegd worden.
 
 
Erfenis waarmee we gezegend zullen zijn in de toekomst
 
Laat ons denken aan de erfenis die we zullen ontvangen. De erfenis die we zullen ontvangen in de hemel is de beloning om met Jezus in de nieuwe hemel en aarde te heersen. De genade die wij zullen ontvangen in het Duizenjarige Rijk en het eeuwige Koninkrijk van God is zo groot dat het niet gemeten kan worden. Slechts de wedergeboren gelovigen kunnen deze genade kennen en zullen deze bezitten die op hun wacht.
 
 
De onvergelijkbare genade
 
“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” (Romeinen 8:18).
Terwijl hij de zaligheid die de gelovigen zullen ontvangen met hun leed in de huidige tijd vergeleek, zei Paulus dat hun genade hun huidige leed ver te boven ging. Dit is absoluut waar; de genade die ons te wachten staat is absoluut groter dan het leed dat we nu dragen.
 
 
De verwachting van de schepping
 
“Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods” (Romeinen 8:19-21).
De hele schepping van God verlangen verlost te worden van het bederf van de zonde. Om verlost te worden, moet het Koninkrijk van God op deze aarde gevestigd worden. Deze schepsel wachten ook op de kinderen van God om de meesters van het Duizendjarige Rijk te worden. Alle schepsels wachten dus op de dag dat de zonen van God met Hem zullen heersen, gekleed in God’s genade, dat het Koninkrijk van God zal komen.
 
 
Wachten op de verlossing van ons lichaam.
 
“Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid” (Romeinen 8:22-25).
Zij die in het evangelie van de gerechtigheid van God geloven, zijn gered van al hun zonden. Zij wachten op het Koninkrijk van God, op de dag dat het komt, met volharding door al hun lijden. Zij lijden onophoudelijk voor het evangelie, en door het lijden, wordt hun hoop op het Koninkrijk van God serieuzer. Dit is slechts natuurlijk. Zij wachten niet voor het soort hoop dat gezien wordt door de ogen van het vlees, maar liever wachten zij op het Koninkrijk van God dat niet gezien kan worden en op hun eigen transformatie.
Mensen en alle andere dingen in de huidige wereld leven een onbeschrijflijk uitputtend leven. Met de tijd verandert de wereld en de hoop op de toekomst neemt toe in de harten van de mensen naarmate de technologie en de civilisatie groeit. Zij verwachten in de toekomst een paradijs op aarde te zien en toch worden ze gespannen en nerveus terwijl ze zich afvragen waarom het zo lang duurt, ondanks alle vooruitgang. Computers, auto’s en andere technologische en wetenschappelijke verbeteringen gaan door, en toch wordt het steeds moeilijker om iemand te horen lachen.
Is er hoop op een toekomst voor de mensheid? Het antwoord is helaas nee. Volgens het Woord van de Openbaringen, als ook volgens de mening van de wetenschappers, staan ons rampen te wachten door een tekort aan water, de vernietiging van de ozonlaag, droogte en ontbossing wat ertoe zal leiden dat veel mensen sterven aan dorst en hitte. Kunt u voelen hoe al deze rampen op ons wachten in uw hart?
Leven we in een plezierige wereld? Het lijkt misschien prettig soms. Wat is er dat niet met geld gekocht kan worden? Maar we hebben schoon water nodig en een gezonde omgeving. Maar onze ozonlaag is vernietigd, waardoor dodelijke stralingen door de atmosfeer kunnen terwijl ultraviolette stralen ervoor zorgen dat planten muteren en de harten van de mensen verharden. Mensen maken zich steeds meer zorgen, “Wat zal er gebeuren met deze wereld?” Maar wij, de wedergeboren gelovigen, geloven, in tegenstelling tot de rest van de wereld, dat we zullen deelnemen in de eerste herrijzenis en dat we samen met Jezus voor duizend jaar zullen regeren.
De Bijbel zegt ons dat de Heer zelf van de hemel zal afdalen met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods (1 Thessalonieken 4:16). De vraag is ‘wanneer’ Hij zal komen. Onze Heer beloofde dat Hij naar beneden zou komen om de mensen die in het evangelie van het water, het bloed en de Geest geloven, mee te nemen en dus wachten we op die dag.
Zij die wedergeboren zijn geloven in dit evangelie. “Mijn zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd, en ik geloof in de Heer als de Verlosser die veroordeeld werd in mijn plaats voor mijn zonden.” God heeft ons de zaligheid toegestaan door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Hij zal wederkomen om Zijn volk te herrijzen, en hun duizend jaar laten regeren op deze aarde. De Bijbel is net als een puzzel waarvan de stukjes bij elkaar moet worden gezocht.
Toen Jezus eerst naar beneden kwam, kwam Hij om de zondaars te verzoenen. Hij droeg hun zonden in Zijn lichaam door Zijn doopsel en Hij werd veroordeeld voor hun door het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis. Toen de Heer, die nu in de hemel verblijft, weerkomt, zal Hij allen die in God’s gerechtigheid geloven, herrijzen om hun met Hem duizend jaar te laten regeren.
 
 
Het Duizendjarige Koninkrijk
 
Zij die werkelijk anderen liefhebben in deze wereld zijn de kinderen van God. Zij zijn de enige mensen die het evangelie van God’s gerechtigheid aan iedere verloren ziel geven om hun voor Christus te winnen. Belonen de mensen van deze wereld de kinderen van God? Nee. Wie beloont hun dan? Als Jezus weerkomt, zal Hij hun belonen door degenen die wedergeboren zijn te herrijzen, en hun toe te staan duizend jaar met Hem te regeren.
Het Duizendjarige Rijk is voor ons, de wedergeboren gelovigen. Zelfs als de huidige wereld verwoest wordt, zullen wij in een nieuwe wereld leven als onze Heer weerkomt. Daar zal de Heer ons toestaan om met Hem te regeren en gelukkige en vreugdige levens te leiden zolang als we willen.
Paulus zei in Romeinen 8:23, “En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.” Wacht u op die dag? Zelfs wij, die de eerstelingen des Geestes hebben, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. God zei dat Hij ons zou herrijzen, ons lichaam zou veranderen en ons toe zou staan om met Hem te leven. Wij, die wedergeboren zijn als de rechtvaardigen, hopen en wachten op Zijn tweede komst door de Heilige Geest.
We kermen in onszelf. De wedergeboren gelovigen weten wat er met deze wereld gebeurd. Wat de toekomstvoorspellers voorspellen heeft helemaal geen betekenis. De wedergeboren gelovigen weten precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zelfs als de wereld in dat zou veranderen wat wij voorspeld hebben, zou ons nu nog niemand geloven. Maar zij die in het geschreven Woord van God geloven, wachten gewoon zonder op te scheppen. Zelfs als andere mensen die God’s woord niet erkennen, hun met minachting bekijken, leven zij met hoop.
Zij die niet geloven, moeten daarom de zaligheid ontvangen voordat hun leven eindigt. Zij moeten geloven dat Jezus hun zonden op Zich nam door Zijn doopsel en dat Hij in onze plaats veroordeeld werd aan het Kruis. Slechts dan zullen zij in staat zijn om het Koninkrijk van God binnen te gaan op de laatste dag. We zullen dan beloond worden, en Zijn Koninkrijk binnengaan om een eeuwig leven te hebben.
Bent u verdrietig? Bent u vermoeid? Of bent u tevreden met uw leven? We moeten duidelijk weten en geloven hoe Jezus onze Verlosser werd voordat we overlijden. We moeten ons ook voorbereiden op ons leven in de Hemel. Deze wereld is niet alles; doordat we deze waarheid kennen, moeten we ons voorbereiden om in de Hemel te leven. Dit is wat de wijzen doen. Leeft u met plezier dag in dag uit? Zoja, dan bent u een dwaas persoon. Zij die zich het betere wensen, dat wil zeggen, een hemels land, en zich voorbereiden om hun dromen waarheid te laten worden, door er naar binnen te gaan, zijn echter de wijzen die hun huizen werkelijk op de rots bouwen.
 
 
In het Duizendjarige Rijk
 
God maakte ons naar Zijn eigen beeld en Hij wilde dat wij voor altijd met Hem leven. Daarom kwam de Heer naar deze aarde, ontving Zijn doopsel en vergoot Zijn bloed om ons van al onze zonden te verlossen. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, leven met de Heer, en de Heer zal hun ervoor belonen. Onze Heer zal de tranen van onze ogen drogen en Hij zal ons belonen voor de moeilijke tijden en de eenzaamheid die we hebben moeten doormaken.
God vernieuwt alle dingen. Hij zal een nieuwe wereld laten komen, waar een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. (Jesaja 11:8). We moeten erin geloven en vurig wachten op wat niet gezien kan worden, volhardend hopen op die dag. Als we zeggen dat we wachten op wat we zien, zijn we dwaas. Als we daarentegen wachten op wat we niet zien en in het Woord van God geloven, zijn we wijs. Na onze zaligheid, wachten we op de genade die, alhoewel we die nu niet zien kunnen met onze ogen, zeker komen gaat.
God Zelf kermt meer dan ons maar Hij laat ons nog steeds wachten. Wij wachten lkdj erop dat ons vlees veranderd wordt in geestelijke lichamen en dat we regeren als onze tijd gekomen is. Wat zegt de Heilige Geest die in ons aanwezig is? Waarop laat Hij ons wachten? Hij laat ons wachten op het Duizendjarige Rijk. De Heer wacht erop om onze lichamen te vernieuwen en met ons te leven. We wachten ook om duizend jaar te regeren met God.
Hallelujah! We danken onze Heer.
Christenen leven met hun hoop op de hemel en zij hebben vertrouwen in hun hoop. Dit vertrouwen is niet gebaseerd op onze emotionele gevoelens, maar op het Woord van God, die niet liegt.