Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-10] (Romeinen 8:29-30) De Foutieve Doctrines

(Romeinen 8:29-30)
“Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”
 
 
Deze passage verteld ons dat God van tevoren heeft verordineerd de mensen te redden in Jezus Christus. Om dit te doen, riep God hun in Christus, rechtvaardigde hun die Hij riep, en verheerlijkte hun die Hij rechtvaardigde. Alle grondbeginselen van de Geschriften zijn gepland en uitgewerkt in Jezus Christus. Dit is wat het Boek aan de Romeinen ons verteld, en toch hebben veel theologen en valse priesters deze duidelijke en eenvoudige waarheid in niet meer dan een doctrine gekeerd, die bestaat uit hun eigen gedachten en eigen-interesse, en zij hebben het serieus verspreid. We zullen nu onze aandacht erop vestigen om te onderzoeken hoe veel mensen deze waarheid verkeerd begrijpen.
Sommige theologen onttrekken vijf belangrijke doctrines aan deze passage: 1) voorwetenschap, 2) verordinatie, 3) effectieve roeping, 4) rechtvaardiging, en 5) verheerlijking. Deze vijf doctrines zijn bekend als de “Gouden Keten van de Zaligheid” en zij worden verspreid als de waarheid aan zowel de gelovigen als de niet-gelovigen. Maar hun beweringen zijn vol fouten.
Alle vijf de doctrines praten slechts over wat God gedaan heeft – dat wil zeggen, “God wist reeds, verkoos reeds, riep reeds, rechtvaardigde en verheerlijkte iemand reeds.” Maar de Doctrine van de Verordinatie is een doctrine die beweert dat God de mensen die Hij zou redden onvoorwaardelijk verkoos, al voor hun geboorte. En toch leert de Bijbelse waarheid van de verordinatie dat God zondaars tot Zijn kinderen heeft gemaakt door Zijn liefde over hun uit te storten. Door hun aldus verkozen te hebben, riep God hun, rechtvaardigde en verheerlijkte hun.
 
 
De Fout van de theologische doctrines van verordinatie en verkiezing
 
In de Christelijke theologie kunnen we de “vijf grote doctrines” van het Calvinisme vinden dat door Johannes Calvijn verkondigd werd. Onder deze doctrines zijn de Doctrines van de Verordinatie en de Doctrine van de Uitverkiezing. In de volgende discussie zal ik de Bijbelse fouten van deze doctrines aantonen en getuigenis dragen aan het evangelie van het water en de Geest.
De Doctrine van de Uitverkiezing ontstond door een theoloog die Johannes Calvijn heette. Natuurlijk sprak God van de uitverkiezing in Jezus Christus lang voor Calvijns tijd, maar zijn Doctrine van de Onvoorwaardelijke Uitverkiezing heeft veel mensen tot verwarring geleid. Deze valse doctrine limiteert Gods liefde en omschrijft het als discriminerend en ongerecht. Oorspronkelijk zijn er geen limieten noch grenzen aan God’s liefde, en dusdanig kan de Doctrine van de Uitverkiezing, die zulke limieten oplegt aan God’s liefde, slechts verkeerd zijn. En toch is de werkelijk dat veel huidige gelovigen in Jezus deze doctrine als natuurlijk en fatalistisch hebben geaccepteerd.
Het idee van deze Doctrine van Uitverkiezing is veel gedachten gaan beheersen, alsof de doctrine voor de mensen geschikt is die ervan houden te filosoferen, en dusdanig hun gedachten beheersen zodat het geloofwaardig wordt voor hun. De doctrine beweert dat zelfs voor de Schepping, God onvoorwaardelijk sommige verordineerde en uitverkoos, terwijl anderen verordineerd werden om van deze uitverkoring buitengesloten te worden. Als deze doctrine waar zou zijn, zouden de zielen die niet uitverkozen waren, reden hebben om tegen God te protesteren, en Hij zou voor hun een onrechtvaardige en vooroordelende God worden.
Vanwege deze doctrines is het hedendaagse Christendom in een grote verwarring vervallen. Het resultaat hiervan is dat veel Christenen lijden terwijl ze zich afvragen, “Ben ik uitverkoren? Als God mij voor de Schepping had verworpen wat is dan het nut om in Jezus te geloven?” Tenslotte raken zij meer geïnteresseerd erin of zij uitverkoren zijn of niet bij God’s uitverkiezing. Daarom heeft de Doctrine van de Uitverkiezing zoveel verwarring veroorzaakt onder de gelovingen in Jezus, omdat zij meer waarde hechten aan de vraag van hun uitverkorenheid in plaats van het werkelijke evangelie van het water en de Geest dat ons door God gegeven is.
Deze doctrine heeft de waarheid van het Christendom tot een van de wereldreligies gekeerd. Maar het is nu tijd om deze verkeerde doctrines uit het Christendom te verwerpen met het evangelie dat de getuigenis draagt aan de gerechtigheid van God. U moet dusdanig eerst voor uzelf zien of de Doctrine van de Uitverkiezing juist is of niet, en van al uw zonden vergeven zijn door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. Zij die werkelijk uitverkozen zijn door God zijn zij die Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven.
 
 
De verordinatie en de uitverkiezing gesproken door de Waarheid
 
Efeziërs 1:3-5 zegt, “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.” De uitverkiezing waarvan in deze passage van Efeziers gesproken wordt is een uitverkiezing die gekozen wordt “in Hem (Christ), voor de grondlegging der wereld” (Efeziërs 1:4). Het verteld ons ook dat Jezus Christus niet een persoon van de genade van de zaligheid van de zonde heeft buitengesloten.
Van deze passage moeten we verzekeren wat er nu verkeerd is met de Doctrine van de Uitverkiezing. De fundamentele fout van deze doctrine is dat het een vooroordeel is tegen de standaard van God’s uitverkiezing – d.w.z. de grondslag van wie gered moet worden of niet op het Woord van God telt, maar in plaats van ervan op Zijn willekeurige en onvoorwaardelijke beslissing.
Als we ons geloof in Jezus op de logica van zulke onvoorwaardelijke verordinaties en verkiezingen baseren, hoe zouden we dan ooit in Jezus geloven met onze nerveuze onzekerheden en zorgen? Het Calvinisme preekt een valse leer die de rechtvaardige God in een oneerlijke en onrechtvaardige God keert. De reden waarom Calvijn zo’n fout maakte is omdat hij de voorwaarde van “in Jezus Christus” van God’s verordinatie wegnam, en de fout was ernstig genoeg om velen te verwarren en te misleiden. Maar de Geschriften vertellen ons duidelijk, “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde” (Efeziërs 1:4).
Indien, zoals de Calvinisten beweren, God sommigen onvoorwaardelijk uitverkozen had om zo hun God te worden, terwijl Hij anderen buitensloot zonder enige reden, wat zou er dan absurder zijn dan dit? Calvijn keerde God in een oneerlijke God in de gedachten van veel mensen. Maar de Bijbel verteld ons in Romeinen 3:29, “Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen.” God is de God van iedereen en de Verlosser van allen.
Jezus is de Verlosser van iedereen. Hij gaf de verlossing aan iedereen door alle zonden van de mensheid op Zich te nemen met Zijn doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis (Matthëus 3:15). De Geschriften vertellen ons dat Christus iedere zondaar redde door alle zonden van de wereld met Zijn doopsel op Zich te dragen en door deze zonden naar het Kruis te dragen (Johannes 1:29), en veroordeeld te worden voor deze zonden in onze plaats (Johannes 19). Johannes 3:16 vertelt ons ook, “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Jezus Christus nam de zonden van iedereen op Zich met Zijn doopsel, stierf aan het Kruis, en herrees van de dood voor de gehele mensheid in God’s gerechtigheid.
Ons begrip over wie God genoemd moet worden, moet gebaseerd zijn op Zijn Woord. Laat ons daarom een kijkje nemen naar de passage van Romeinen 9:10-11. “En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.”
Hier staat dat het voornemen van God kan staan voor “van Hem die roept.” Wie heeft God dan in Jezus Christus geroepen? Het zijn precies de zondaars die God geroepen heeft. Van wie hield God, Esau of Jakob? Hij hield van Jakob. God hield niet van mensen als Esau, die vol zijn van hun eigen gerechtigheid, maar Hij riep de zondaars als Jakob en Hij stond hun toe om wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de Geest. Dit was de wil van God’s gerechtigheid die zondaars als Jakob verkoos om lief te hebben en te roepen door Jezus Christus.
Omdat Adam de voorvader van iedereen was, is iedereen geboren als de nakomelingen van een zondaar. In Psalmen 51 zegt David dat hij ontvangen was in zonde vanaf het moment dat hij in zijn moeders buik was. Omdat mensen geboren zondaars zijn, begaan zij zonden, desondanks hun vastberadenheid. Tijdens hun leven blijven zij de vruchten van de zonde dragen tot het einde toe. Markus 7:21-27 verteld ons dat net als appelbomen appels dragen en perenbomen peren, zullen de mensen hun leven lang zondigen omdat zij geboren werden met zonde.
U zult ook een ervaring hebben om tegen uw wil een zonde te hebben begaan. Dit is omdat u vanaf het begin, als een zondaar bent geboren. Mensen zijn geboren met slechte gedachten, inclusief overspel, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen en andere zulke zonden in hun gedachten. Daarom leeft iedereen zijn of haar leven in zonde. Zonde wordt geërfd. Omdat we geboren zijn met de zonden die onze voorvaders aan ons doorgaven, zijn we oorspronkelijk vastberaden in zonde te leven. Dit is de reden waarom we in Jezus moeten geloven als onze Verlosser en in God’s gerechtigheid moeten geloven.
Betekent dit dan dat God’s eerste werk, Adam, mislukt was? Nee. God besloot de mensheid tot Zijn kinderen te maken, dus stond Hij de eerste mens toe om in de zonde te vervallen. Hij stond ons oorspronkelijk toe om zondaars te zijn om ons te redden en Zijn kinderen te maken met het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed. We moeten dus weten dat we allen, zonder uitzondering, geboren worden met zonde.
God besloot echter om Jezus Christus naar deze aarde te zenden voor de Schepping, wetende dat de mensheid zondaars zou worden. Hij plaatste alle zonden van de wereld, door het doopsel dat Jezus van Johannes ontving, op Hem en liet Hem aan het Kruis sterven. Met andere woorden, Hij besloot om iedereen die geloofde met de zegen van de verlossing van de zonde te beschenken en hun God’s kinderen te maken. Dit is God’s plan en Zijn doel voor de schepping van de mensheid.
Sommige mensen zullen zich door hun misverstanden afvragen, “Kijk naar Jakob en Esau. Was niet een van hun verkozen en de ander door God verbannen?” Maar God verkoos niet onvoorwaardelijk degenen die volhielden dat zij buiten Jezus Christus om gered waren. Hij verkoos duidelijk iedereen door Jezus Christus Zijn kinderen te maken. Als men slechts het Oude Testament beschouwt, zal men de indruk krijgen dat God slechts de ene kant koos, maar met het Nieuw Testament kunnen we duidelijk zien dat Hij de mensen als Jakob verkoos om alle zondaar door Jezus Christus te redden. We moeten een duidelijk begrip hebben en geloven in degenen die God met Zijn Woord riep.
Wie riep God van Esau en Jakob en wie had Hij lief? Hij riep niemand anders dan Jakob, een man vol tekortkomingen, bedrog en ongerechtigheid, om hem lief te hebben en te redden in God’s gerechtigheid. U ook, moet in deze waarheid geloven, dat God de Vader u door Jezus Christus heeft geroepen in Zijn gerechtigheid. U moet ook in het feit geloven dat het evangelie van het water en de Geest in Jezus Christus, de absolute gerechtigheid van God is.
Waarom koos God dan zulke mensen als Jakob? God koos Jakob omdat hij een vertegenwoordiger van alle ongerechte menselijkheden was. De roep van God aan Jakob was een roeping die overeenkwam met Zijn wil; een roeping in overeenstemming met het Woord van God dat “we gekozen zijn in Jezus Christus.” Deze roeping is komt ook overeen met het Woord van waarheid dat “opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende.”
De manier om zondaars door Jezus Christus redden was om de gerechtigheid van God volledig te vervullen met Zijn liefde. Dit was de wet van de zaligheid die gemaakt was door de gerechtigheid van God voor de zondaars. Om hun in Zijn gerechtigheid te kleden, riep God mensen als Jakob, die helemaal geen eigen-gerechtigheid hadden, en zij die Zijn roeping beantwoorden door Jezus Christus.
Riep God de mensen die zelf-rechtvaardig waren en die goed leken? Of riep Hij de mensen die geen zelf-gerechtigheid hadden, die vol tekortkomingen waren? Degenen die God riep zijn de mensen die zoals Jakob waren. God riep en redde zondaars die gedoemd waren om naar de hel te gaan vanwege hun zonden. U moet zich realiseren dat ook u vanaf uw geboorte, een zondaar bent geweest die tekort kwam in God’s heerlijkheid en dusdanig gedoemd was om naar de hel te gaan. U moet met andere woorden uzelf kennen. God riep alle zondaars door Jezus Christus en redde hun in Zijn gerechtigheid.
De mensen van God zijn zij die gerechtigd zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven. God verordineerde om alle zondaars te roepen en hun in Jezus te verlossen, en Hij vervulde wat Hij had verordineerd. Dit is de verordinatie en de ware verkiezing in Jezus waarvan God spreekt. Om de ware verkiezing van God te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van deze waarheid over de verkiezing begrijpen, zoals het beschreven staat in het Oude Testament.
 
 
De achtergrond van God’s verkiezing van het Oude Testament
 
Genesis 25:21-26 verteld ons over het verhaal van Jakob en Esau terwijl ze nog steeds in de buik van hun moeder Rebekka zitten. God verkoos Jakob van de beiden. Calvijn baseerde zijn Doctrine van de Uitverkiezing op deze passage, maar we zullen gauw te weten komen dat zijn begrip van God’s wil afwijkt. Er was een reden waarom God Jakob meer liefhad dan Esau. Deze reden is dat mensen als Esau, liever op hun eigen krachten tellen dan in God te vertrouwen, terwijl mensen als Jakob een leven leiden door op God’s gerechtigheid te rekenen en erin te vertrouwen. Als er staat dat God Jakob meer liefhad dan Esau, betekent dit dat God mensen als Jakob meer liefhad. Dit is waarom we “gekozen zijn in Christus” (Efeziërs 1:4).
“Onvoorwaardelijke uitverkiezing” zonder Jezus en buiten God’s gerechtigheid is slechts een valse Christelijke leer. Dit idee staat gelijk aan het brengen en geloven in een schikgod in het Christendom. Maar de waarheid verteld ons dat God alle zondaars in Jezus uitverkoos. Omdat God alle zondaars verkoos te redden “in Jezus Christus”, was Zijn uitverkiezing een gerechte verkiezing. Indien God Jakob onvoorwaardelijk had verkozen, en Esau zonder reden had verstoten, zou Hij een oneerlijke God zijn geweest, maar Hij riep ons in Jezus Christus. En om hen die Hij geroepen had te verlossen, zond Hij Jezus naar de aarde om alle zonden van de wereld met Zijn doopsel dat vervuld was met God’s gerechtigheid, op Zich te nemen en Zijn waardevolle bloed aan het Kruis te vergieten. Dit is hoe God ons verkoos en liefhad door Jezus Christus.
We moeten onze menselijke gedachten verwerpen en in het Woord van de Geschriften geloven, niet in een geloof van literalisme, maar in ons spirituele geloof. God de Vader koos ons allen door Jezus Christus. Maar hoe behandelt Calvijn God’s uitverkiezing? Het ware geloof wordt gevonden als iemand God’s gerechtigheid kent en erin gelooft. Om in menselijke gedachten als de waarheid te geloven is hetzelfde als een afgod te aanbidden, en niet God.
In de gerechtigheid van God door Jezus te geloven is duidelijk anders dan het geloof in een foute Leer van de Verordinatie. Als we Jezus niet zouden kennen en erin zouden geloven volgens God’s geschreven Woord, zouden we niet verschillen van beesten die niet in staat zijn te denken. We zijn uitverkozen God’s kinderen te zijn door de zegel van God’s gerechtigheid “in Jezus Christus.” We zouden ons geloof met de basis van het Woord van de Geschriften moeten onderzoeken.
Een van de vijf leren van het Calvinisme spreekt van de “gelimiteerde verzoening.” Deze leer beweert dat onder de vele mensen van de wereld, sommige van God’s zaligheid zijn buitengesloten. Maar God’s liefde en Zijn gerechtigheid kunnen nooit zo oneerlijk zijn. De Geschriften zeggen ons dat God “Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” (1 Timotheus 2:4). Als de zegen van de zaligheid een gelimiteerde zegen was die slechts aan sommigen gegeven werd, maar niet aan anderen, zouden er veel mensen zijn die hun geloof in Jezus zouden opgeven. Zij die in zulke valse leren geloven, moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest, gered worden van hun zonden en het eeuwige leven ontvangen door Jezus Christus als hun Verlosser te kennen en erin te geloven. God heeft iedereen door Jezus Christus verlost met Zijn gerechtigheid.
Als God inderdaad sommigen liefhad en anderen haatte, zouden de mensen zich van God afkeren. Laat ons aannemen dat God hier nu, op dit moment, voor ons staat. Als God degenen die rechts van Hem zouden staan zou selecteren voor de zaligheid en degenen links van Hem voor de hel zonder enige reden, zou dit dan eerlijk zijn? Zij die aan de linkerkant zijn, zouden geen andere keuze hebben dan zich tegen God te keren. Als God zo zou zijn, wie zou Hem dan dienen en aanbieden als een ware God? Allen die onvoorwaardelijk gehaat zijn door God zouden protesteren en op hun beurt God ook haten. Zelfs van de criminelen van deze wereld wordt gezegd dat ze hun eigen moralen en eerlijkheid hebben. Hoe dan zou onze Schepper zo oneerlijk kunnen zijn en wie zou in zo’n oneerlijke God geloven?
Onze Vader besloot om alle zondaars met de gerechtigheid van God te verlossen die in Zijn Zoon Jezus Christus gevonden kan worden. Daarrom heeft de Calvinistische Leer van gelimiteerde verzoening niets te maken met God’s gerechtigheid. Toch zijn helaas veel mensen nog steeds dwars door zulke foute doctrines, door verkeerd in God te geloven of zich van Hem weg te keren, allen van hun eigen misverstanden.
 
 
Een onwaarheidsvolle film
 
Stephen King’s boek “The Stand” werd verfilmd tot een TV mini-serie enkele jaren geleden, en het werd over de hele wereld enorm toegejuicht. Het plot van het boek ontwikkelt zich als volgt: Amerika wordt in het jaar 1991 getroffen door een plaag, die slechts enkele duizenden mensen, die ‘immuun’ zijn tegen de epidemie, laat leven. De overlevenden die instinctief God dienen, ontmoeten elkaar in Boulder, Colorado, terwijl zij die de “Donkere Man” aanbidden, naar Las Vegas, Nevada getrokken worden. De twee groepen bouwen, gescheiden van elkaar, maatschappijen op, totdat de een de ander moet vernietigen.
Onder de overlevenden is een jonge man, Stuart, die herhaaldelijk droomt dat het einde van de wereld nadert en een oudere vrouw, Abigail, verteld hem in zijn dromen om naar een bepaalde plaats te gaan, terwijl ze hem eraan herinnert dat God hem reeds gekozen had. In deze film redt God deze jonge man omdat Hij hem voor de Schepping verordineerde, zelfs als hij niet in God of Jezus geloofde.
Redt God dan onvoorwaardelijk degenen die zelfs niet in Jezus geloven? Natuurlijk niet! God verordineerde iedereen in Jezus Christus om zij die in Zijn gerechtigheid geloven, van hun zonden te verlossen.
Het verhaal van deze film is gebaseerd op Calvijn’s doctrines van de verordinatie en de uitverkiezing. Deze film is een verhaal dat slechts een deel van een theologische doctrine verteld. Hoe kon God onwillekeurig beslissen om sommige mensen naar de hel te sturen en anderen uitkiezen voor de zaligheid? Omdat God gerecht is, verordineerde en koos Hij iedereen door Jezus Christus, en er is niemand die van de zaligheid van Zijn gerechtigheid buitengesloten wordt. God’s verordinatie en verkiezing zonder Jezus Christus zijn betekenisloos en onbijbels. Het is jammer dat zoveel theologen doorgaan te beweren dat God sommige verkoos terwijl Hij anderen verdoemde.
Zelfs voordat Hij het heelal had geschapen, regelde God om alle zondaars te redden en hun Zijn kinderen te maken met Zijn gerechtigheid door Jezus Christus. Met andere woorden, Hij verkoos alle zondaars door het evangelie van Jezus. Hoe dan gelooft u?
Gelooft u dat de Boedhistenmonikken die diep in de bergen mediteren, van Gods verkiezing zijn buitengesloten? Als God’s verordinatie en verkiezing onvoorwaardelijk waren zonder Jezus Christus, zouden wij Zijn Woord niet hoeven te preken, noch zouden we erin hoeven te geloven. Als, zonder de Verlosser Jezus Christus, sommige mensen bestemd waren om gered te worden en anderen niet, zou er absoluut geen noodzaak zijn voor zondaars om in Jezus te geloven. Dat Jezus ons van onze zonden heeft gered door Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, zou uiteindelijk ook betekenisloos zijn. Maar in de gerechtigheid van God die gevonden wordt in Jezus Christus, stond God de zaligheid van zelfs deze Boedhistenmonikken die niet in Jezus geloven toe, als zij zich bekeren en hun gedachten naar God keren.
Er zijn veel mensen in deze wereld die hun leven leiden terwijl ze in Jezus geloven. Als we ze in twee groepen zouden verdelen, zou een groep zoals Esau zijn, en de anderen zouden zoals Jakob zijn. Mensen als Jakob identificeren zichzelf als zondaars die voorbestemd zijn om naar de hel te gaan, en dusdanig gered worden van hun zonden door het evangelie van het water en de Geest die door Jezus gegeven wordt. De andere groep bestaat uit mensen als Esau, die de poorten des hemels proberen binnen te gaan doordat ze hun eigen inspanningen aan hun geloof in Jezus toe te voegen.
Op wie lijkt u? Op Jakob of Esau? Gelooft u in de gerechtigheid van God? Of gelooft u in de foute doctrine van de verordinatie? Uw keuze tussen deze twee geloven zal beslissen waar u zult eindigen, in de hemel of de hel. U moet deze foute doctrines verwerpen en de gerechtigheid van God ontvangen om vrede met Hem te sluiten door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, waarover in God’s gerechtigheid gesproken wordt. Slechts dit geloof geeft ons de volmaakte verlossing van onze zonden en het eeuwige leven.