Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-13] (Romeinen 8:35-39) Wie Zal de Rechtvaardigen van de Liefde van Christus Scheiden?

(Romeinen 8:35-39)
“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is:
‘Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood;
wij zijn geacht als schapen ter slachting.’
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”
 
 
Vers 35 zegt, “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?” Wie kan ons van de liefde van Christus scheiden, die gegeven werd aan degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven dat de gerechtigheid van God bevat? Zou vervolging en problemen ons van die liefde afsnijden? Zou de zevenjarige Tegenspoed ons van die liefde scheiden? Natuurlijk niet!
Geen tegenspoed of ellende van deze wereld kunnen ons van de liefde van onze Heer die ons gered heeft van onze zonden. Zelfs als we, in onze moeheid, met rust gelaten willen worden, en iemand vraagt ons of Jezus ons van onze zonden gered heeft of niet, zullen we allen antwoorden dat Jezus ons inderdaad gered heeft en dat we zonder zonde zijn. Het maakt niet uit hoe vermoeid en verontrust ons hart ook moge zijn, Hij heeft ons toch gered en Hij is nog steeds onze eeuwige Verlosser. Zelfs als we te moe of ziek zijn om ons lichaam recht te houden, dan zouden we nog steeds onze dankbetuiging voor de gerechtigheid van God moeten belijden. Geen moeheid kan ons van de gerechtigheid van God scheiden die ons verlost heeft van onze zonden.
Niet vervolging, noch honger, noch naaktheid, noch gevaar, noch het zwaard kan ons van de gerechtigheid van God scheiden. Dat we soms gemeden worden en vervloekt door religieuze mensen, is de vervolging die we aanschouwen. Onze vervolging bestaat uit onze vrienden, buren, familie, en zelfs de leden van ons eigen gezin verlaten ons vanwege hun beschuldigingen dat we ketters zijn. Zouden deze vervolgingen ons van de zaligheid van Jezus Christus kunnen scheiden? Zeer zeker niet!
Het maakt niet uit hoe ernstig we vervolgd worden, het kan ons niet van de gerechtigheid van God, die ons gered heeft, afsnijden. Omdat God’s gerechtigheid ons zondeloos heeft gemaakt, en omdat dit de onveranderde waarheid is, kan niemand of niets ons van God’s liefde scheiden.
Honger, of het geestelijk of lichamelijk is, kan ons niet scheiden. Omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, is dat wat altijd in ons hart blijft de gerechtigheid van God, dat wil zeggen, het geloof in onze Heer dat Hij ons zondeloos heeft gemaakt met het evangelie van het water en de Geest. Dit geloof is het geloof en de zegen van het geloof in de gerechtigheid van God. “Omdat de Heer al mijn zonden liet verdwijnen, heb ik geen zonden! God heeft me rechtvaardig en zondeloos gemaakt, me vollledig in Zijn eigen gerechtigheid gekleed!” Dit is waarom ons geloof in de gerechtigheid van God niet zal verdwijnen hoe ernstig de honger ook moge zijn.
 
 
De gerechtigheid van God door het evangelie van het water en de Geest
 
Tenzij iemand in het evangelie van het water en de Geest gelooft, is er nog steeds zonde in zijn/haar hart. Maar iemand die in de gerechtigheid van God gelooft, heeft geen zonden. Daarom zei onze Heer dat we een boom aan zijn vruchten konden herkennen. Zij die niet in God’s gerechtigheid geloven, geven hun geloof in Jezus op als zij de geringste moeilijkheid, honger, vervolging of tegenspoed aanschouwen.
Er zijn mensen die denken, “Alhoewel Jezus aan het Kruis veroordeeld werd voor mijn zonden, werd slechts de erfzonde verwijderd en ik moet dagelijks om vergeving bidden voor de andere zonden die ik iedere dag bega.” Zij die dit soort geloof hebben, zondigen in werkelijkheid tegen God door niet te geloven dat Jezus al hun zonden heeft weggenomen, en vervolgens vervloeken en veroordelen zij zichzelf. Dit zijn de mensen die Jezus geweigerd hebben en die niet in de gerechtigheid van God geloven.
Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn de mensen die in God’s gerechtigheid geloven en ondanks de omstandigheden die zij tegenmoet treden, stevig aan hun geloof zullen vasthouden terwijl ze zeggen, “God heeft me zeker gered van alle zonden van de wereld.” Ik ben zondeloos!” Zelfs als we, in de laatste dagen van onze geestelijke hongersnood, de dood in de ogen zien, zullen we nooit ontkennen dat God ons zondeloos heeft gemaakt, en dat we Zijn volk zijn geworden. De gerechtigheid van God heeft al onze zonden weggenomen en zal altijd in ons hart blijven als ons geloof. Het evangelie van het water en de Geest is zo machtig en groots. Het maakt niet uit welke tegenspoed we in ons leven moeten aanschouwen, omdat de gerechtigheid van God in Christus is, zullen we nooit gescheiden worden van de liefde van Christus.
Wat wordt bedoeld met de “naaktheid” in de bovenstaande passage? Naaktheid verwijst naar het verlies van alle bezittingen. Tot in de Middeleeuwen hielden de mensen vaak een heksenjacht als er problemen in een dorp of een land in Europa was, terwijl ze een zondebok gebruikten om de schuld van alle problemen eraan door te geven, namen de mensen alles van hun weg en beschuldigden hun van ketterij. Daarom gebruikt Paulus het woord “naaktheid” hier.
In die tijd was het mogelijk om iemand van ketterij aan te klagen, met slechts een of twee getuigen, en de beschuldigde te veroordelen tot de brandstapel, terwijl al zijn/haar bezittingen in beslag werden genomen en zijn/haar reputatie uitgewist.
Zelfs als we op zo’n manier tot onze naaktheid worden gedreven, alles verliezen wat we bezitten, en gedood worden, zal de gerechtigheid van God die in Zijn liefde voor ons is, en die al onze zonden wegnam, nooit van ons scheiden, zo volledig is het evangelie van het water en de Geest.
Niet gevaar noch het zwaard kan ons van de liefde van Christus scheiden. Zelfs als we onder het zwaard gelegd worden en erdoor gedood worden, hebben wij die geloven, geen zonde. Veel Chrsisten in de Vroege Kerk, werden vals beschuldigd Rome in brand te hebben gestoken, en zij werden openbaar geëxecuteerd in het Colloseum door ze voor de leeuwen te werpen. Zelfs toen zij stierven, loofden zij de Heer die hun verlost had. Zij waren in staat te loven omdat zij in het evangelie van het water en de Geest geloofden. Zij die verlost zijn door in de waarheid te geloven, dat God hun liefheeft en al hun zonden heeft weggenomen, kunnen de Heer loven, zelfs als zij gedood worden en door de leeuwen gegeten.
Deze kracht komt van het geloof in God’s gerechtigheid en in Zijn liefde die al onze zonden heeft weggenomen. Het is omdat God in ons is, tegen ons praat, ons sterk houdt, ons beschermt en ons troost dat zulke kracht gevonden kan worden. Niet gevaar noch het zwaard, noch bedreiging, noch martelaarschap kunnen ons van de liefde van God scheiden.
Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn de mensen die in de gerechtigheid van God geloven en die het volk van Christus zijn. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, zijn degenen die geliefd zijn door Christus. Maar sommige mensen keren de volmaakte liefde van Christus in niet meer dan een emotionele liefde, terwijl ze slechts naar Zijn dood aan het Kruis kijken, er verdrietig door worden en huilen over Zijn lijden. Maar menselijk emoties kunnen overnacht veranderen.
Alhoewel onze emoties iedere ochtend en iedere nacht veranderen, kan de liefde waarmee onze Heer ons gered heeft, niet veranderd worden, door niets. Zijn liefde is voor altijd onveranderlijk. Zo krachtig is het evangelie van het water en de Geest, en zo groots is de gerechtigheid van God. Niemand kan ons van onze Heer scheiden, onze Heer die ons volledig maakte en ons kleedde in Zijn volmaakte liefde. Dit is de kracht van het evangelie van het water en de Geest en het is ook de kracht van ons geloof in God’s gerechtigheid.
Het Griekse woord voor “evangelie” is “euaggelion” en er werd gezegd dat het de “dunamis” heeft, dit is het Griekse woord voor kracht, sterkte of mogelijkheid, waar wij het woord ‘dynamiet’ van hebben afgeleid, van God. Een handvol dynamiet is genoeg om een huis van zijn fundamenten te krijgen en het tot stof te vermorzelen. Een Tomahawk raket die van een oorlogsschip wordt gelanceerd, kan een groot betonnen gebouw verwoesten. Het doet er niet toe hoe verstevigd het gebouw was, het kan niet tegen de vernietigende kracht van de raket op.
Twee commerciële vliegtuigen lieten de Noordelijke en Zuidelijke Toren van het World Trade Centre in New York instorten. Wat gebeurde er toen de vliegtuigen de gebouwen raakten? Door de ontploffing van de vliegtuigen ontstak een brand die gevoed werd door de brandstof van het vliegtuig, en die zo intens was dat het alles op de etages waar de vliegtuigen naar binnen gekomen waren, liet smelten. Omdat de staalconstructies en de kolommen die het gebouw ondersteunden, allen gesmolten waren, stortten de etages plotseling in en de gebouwen konden het gewicht van deze instortende etages niet dragen, dus uiteindelijk stortten zij volledig in. Als de etages langzaam naar beneden gekomen waren, waren de gebouwen niet ingestort. Maar omdat de etagen plotseling en snel naar beneden vielen, stortten de kolommen en de andere ondersteunende structuren in, en de hele gebouwen, zoals we allen getuigden, kwamen in enkelen seconden tijd naar beneden.
De kracht van God’s evangelie is die van het evangelie van het water en de Geest. Het is ook de kracht die Zijn gerechtigheid in zich heeft. Misschien is het niet zo passend om deze tragedie te gebruiken om God’s gerechtigheid te illustreren, maar de kracht van het evangelie van het water en de Geest die door de gerechtigheid van God is gegeven, is net als dynamiet dat alle zonden kan uitwissen. De gerechtigheid van God is dat onze Heer ons gered heeft door al onze zonden weg te nemen door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, aan het Kruis te sterven en van de dood te herrijzen.
Het evangelie van het water en de Geest, is de gerechtigheid van God waarmee Jezus alle zonden die de mensheid vanaf het begin van het universum tot het einde ervan heeft begaan, heeft weggenomen. Daarom kan niets God scheiden van degenen die van Hem geliefd worden door hun verlossing door hun geloof in het evangelie van de gerechtigheid van God. Paulus geloofde ook in God’s gerechtigheid.
Kunnen we dan God’s gerechtigheid krijgen door het evangelie van slechts het bloed aan het Kruis? Nee, het kan niet. We kunnen niet de gerechtigheid van God krijgen door slechts in het evangelie van het bloed aan het Kruis te geloven. Zij die anders denken, zullen bij de geringste aanleiding gemakkelijk hun geloof in Jezus opgeven.
Als hun aardse bezittingen bijvoorbeeld weggenomen worden, of als zij op hun werk moeilijkheden tegenkomen vanwege hun religieuze geaardheid, zullen zij snel bezwijken om hun geloof te verloochenen. Dit is een onvermijdelijk resultaat en het is van toepassing op veel Christenen.
Zij die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben niet de Heilige Geest in hun hart en niet verlost zijn van al hun zonden, zullen bij de geringste dreiging capituleren. De reden waarom het Christendom in deze wereld van tegenwoordig zo zwak is, is dit geloof dat slechts gelimiteerd is tot het bloed aan het Kruis. Dit soort geloof heeft niet God’s gerechtigheid ontvangen door het evangelie van het water en de Geest.
Een rechtvaardig gelovige die verlost is van al zijn/haar zonden door de gerechtigheid van God te ontvangen, kan voor veel zielen werken. Omdat hij/zij in het evangelie van het water en de Geest gelooft, en de Heilige Geest heeft, en omdat God met hem/haar is in Zijn Woord, kan die persoon veel geestelijke werken doen en veel verloren zielen laten terugkeren naar God. Dit is het geloof in de gerechtigheid van God, het geloof van het evangelie van het water en de Geest. Het evangelie van het water en de Geest is door God gegeven, en niet door onze eigen werken, en aldus is het ook door God dat we Zijn werken kunnen doen.
Vers 36 zegt, “Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.” Onder degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn zij die werkelijk zo behandeld worden terwijl ze op deze aarde leven. Gelovigen in het evangelie van het water en de Geest worden in feite vaak gehaat door anderen, in het bijzonder degenen die het verkeerde geloof hebben en die beweren dat zij Christenen zijn.
De wedergeboren Christenen worden, met andere woorden meer gehaat door de nominale Christenen dan door de Boedhisten. Deze passage, dat “om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting,” het Woord van God is dat tot de gelovigen van het water en de Geest gesproken wordt. Zelfs onze Heer, werd “geacht als schapen ter slachting” door de Vader’s wil met Zijn doopsel en dood aan het Kruis op te volgen. De Heer redde ons door naar deze aarde te komen en zo’n leven te voeren.
 
 
De gerechtigheid van God heeft alle zonden van de wereld overwonnen
 
Vers 37 zegt, “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.” Hoe kunnen we al deze dingen overwinnen? We eisen onze overwinning door de kracht van ons geloof in God’s liefde.
Iemand die in het evangelie van het water en de Geest gelooft, heeft de kracht van God. Maar iemand die niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, heeft slechts zonde in zijn/haar hart. Het geloof en de zaligheid van degenen die met zonde zijn, kan slechts op en neer gaan vanwege hun emoties en dus hebben zij geen kracht. Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben de kracht. Zij hebben geen kracht van zichzelf, maar zij hebben de kracht van het evangelie dat God hun gegeven heeft, en met deze kracht kunnen zij alle vervolgingen en tegenspoed tegenmoettreden en overwinnen. De rechtvaardigen moeten in een geestelijke strijd tegen de zondaars verwikkeld zijn en hun het evangelie van het water en de Geest preken. De rechtvaardigen moeten het ook accepteren dat het leven voor het evangelie en de vervolging daarvoor hun natuurlijk lot is. Een leven voor de Heer is ons lot.
Een oriëntaals gezegde luidt, “Als iemand een enkele dag niet gelezen heeft, zal hij stekende woorden spreken.” En wij dan? Wij zullen ook geneigd ons in het verderf te storten als we een dag voorbij laten gaan zonder voor God en Zijn evangelie te leven. Zo moeten we ons leven leiden totdat we sterven. Maar als we voor Christus leven, onszelf opofferen en vervolgd worden voor God, en als we een geestelijke oorlog woeden tegen de geestelijke krachten van het kwaad, zal ons hart zich met geestelijk voedsel vervullen, waar wij dan nieuwe krachten in zullen vinden om mee verder te gaan.
Als Christenen afvallig worden, is het omdat zij niet voor de Heer leven. Maar als we voor de Heer leven, zal onze geestelijke krachten zich versterken, en onze lichamelijke gezondheid en kracht zal ook sterker worden.
Verzen 38-39 zeggen, “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.” Als een gelovige van het evangelie van het water en de Geest, was Paulus hiervan overtuigd. Dezelfde waarheid geldt voor ons: Niet de dood, noch het leven kan ons van Christus scheiden.
Heel vroeger, probeerden degenen die wereldlijke macht probeerden te verkrijgen, zoals de Romeinse keizers, de Christenen te vervolgen om hun het geloof te laten verloochenen en hun mede-gelovigen aan de overheid te rapporteren door hun allerlei soorten van verlokkingen aan te bieden, zoals hoge functies, vrouwen en bezittingen, alles voor hun verloochening. Maar de ware gelovigen van het evangelie gaven zich nooit over aan de verleiding van macht, bezit of eer.
Geloof is niet iets dat kan worden verruild voor iets dat de wereld te bieden heeft. Als iemand ons een blanco cheque liet zien, en tegen ons zou zeggen, “Ik zal je deze cheque geven, als je stopt met de verspreiding van het evangelie,” zouden we door onze hoop voor de toekomst en ons sterke geloof in God kunnen antwoorden, “Je zult het zelf nodig hebben, geef het dus maar uit, het is niet meer dan een stuk papier.”
 
 
Slechts het evangelie van het water en de Geest is het evangelie dat de gerechtigheid van God heeft
 
Er zijn veel mensen die tegen me gezegd hebben, “Als je toch maar eens zou toegeven dat ons geloof, dat slechts uit het bloed aan het Kruis bestaat, ook het goede geloof is, zouden wij ook jouw geloof goedkeuren. Niet alleen zullen we dan stoppen met je van ketterij te beschuldigen, maar we zullen je ook werkelijk helpen.” Deze zogenaamde religieuze leiders hebben vooral zulke compromissen bij me gezocht. Maar de gerechtigheid van God is precies en zeker als het gemeten wordt met Zijn Woord. Wat verkeerd is, is verkeerd en wat de waarheid is, dat is de waarheid. Het erkennen van een verkeerd geloof is op zich een handeling van oproer tegen God, en dus ben ik niet alleen niet in staat om hun geloof te erkennen, maar ik moet ook steeds zijn bedriegelijkheden aanwijzen.
“Gelooft u slechts in het bloed van het Kruis? Dan zult u zonde in uw hart hebben. U bent gedoemd om naar de hel te gaan. Ik kan er niets aan doen, zelfs als u denkt dat ik te ernstig en onbuigzaam ben; wat de waarheid is dat is de waarheid.” Vanwege zulke woorden, houden de mensen afstand van mij, of eerder gezegd, ze kunnen niet dichtbij me komen. Veel mensen benaderden me, omdat ze dachten dat ik zoals hun was. Maar iedere keer heb ik ze gezegd, “Jullie zijn valse herders en bedriegers die in God’s naam handelen om geld eraan te verdienen, jullie zijn slechts dieven.” Wie zou me dan al graag hebben als ik zulke dingen zei? Maar wat niet is, dat is niet, en daarom ben ik zo standvast en onwankelbaar in mijn standpunt.
Ze hebben ook geprobeerd me te verleiden door te zeggen dat als ik slechts in het bloed aan het Kruis geloofde, zij me een bepaald gezag zouden geven. Maar zoals de bovenstaande passage zegt, “noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel,” hebben we geen enkel gezag, hoogte noch diepte nodig. We hebben de helende kracht die sommige bedriegers beweren dat ze die hebben, niet nodig. De mensen onder ons die wedergeboren zijn, hebben zulke dingen niet nodig en we houden er niet eens van.
De passage zegt ons ook dat geen ander geschapen ding ons van de liefde van God in onze Heer Jezus Christus kan scheiden. Zelfs als er buitenaardse wezens in dit universum waren, konden deze ons nog niet van de liefde van God, die ons gered heeft, scheiden.
Er zijn Christenen die geloven in het bestaan van buitenaardse wezens. Zelfs onder de pastoors geloven veel in hun bestaan. Maar er bestaat niet zoiets als een buitenaards wezen. Ik had een professor, die Grieks gaf, die in buitenaardse wezens geloofde. Dus vroeg ik hem, “Kunt u uw geloof onderbouwen met bewijs uit de Geschriften?” Hij vond natuurlijk geen antwoord op mijn tegenspraak. Er zijn absoluut geen buitenaardse wezens. God hield zoveel van de wereld dat Hij ons Zijn eniggeboren Zoon gaf. Als er inderdaad buitenaardse wezens waren, zou het voor Jezus niet nodig zijn geweest om op deze aarde geboren te worden.
Na enorme investeringen en onderzoek, hebben we reeds de maan kunnen bereiken, en onze sondes zijn zelfs al op Mars geland, maar we hebben nog niet een bewijs gevonden dat aantoont dat er levensvormen buiten de aarde bestaan. Ik kan u, op basis van de Geschriften, vol vertrouwen verzekeren dat we nooit buitenaardse wezens zullen vinden, hoe ontwikkeld de wetenschap van de mensheid en de technologische mogelijkheden ook mogen worden. De Bijbel zegt ons ook dat geen ander geschapen ding ons van de liefde van God in onze Heer Jezus Christus kan scheiden. Wat is dan deze liefde van God? Dit is geen ander dan het evangelie van het water en de Geest. Dit is God’s liefde. De zaligheid die ons gered heeft en ons zondeloos maakte met het evangelie van het water en de Geest is de liefde van God, en niets kan ons van deze liefde scheiden.
Paulus spreekt weer van geloof in hoofdstuk 9 maar het is zijn conclusie van hoofdstuk 8 waar het toppunt van het geloof is bereikt. Hoofdstukken 1 tot en met 8 van het Boek aan Romeinen vormen een thema, en met hoofdstuk 8 als afsluitend hoofdstuk is hier het hoogtepunt van het geloof bereikt. Zoals het Woord van God in hoofdstuk 8 ons laat zien, kunnen slechts zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, onafscheidelijk van de liefde van God worden.
Zij die dit niet geloven, zullen echter nooit zo zijn. Zij zullen misschien in staat zijn tijdelijk voor de Heer te leven, maar zij kunnen niet hun geloof verdedigen en tot hun dood voor Hem leven. Zij zullen 10 of 20 jaar religieuze leven leiden, maar hun geloof zal uiteindelijk vervallen en uitsterven, waardoor zij volledig van God worden gescheiden en niets meer met Hem te doen hebben. Het is niet dat hun werken niet goed zijn, maar dat de liefde in hun hart voor Christus voor hun zal verdwijnen. Omdat zij niet de Heilige Geest in hun gedachten hebben, hebben zij ook niet de liefde van de Heer in hun hart. Kort gezegd, in plaats daarvan is er zonde in hun hart.
Als de tijd verstrijkt, realiseer ik me steeds meer hoe diep en hoe perfect de liefde van de zaligheid is, waarmee onze Heer ons door het evangelie van het water en de Geest heeft gered. Toen ik de Heer voor het eerst ontmoette, was de diepte van mijn waardering voor Christus’ liefde rustig en kalm, als een steen die in een meer wordt gegooid en kleine, nauwelijks merkbare golfjes veroorzaakt. Mijn antwoord was slechts een rustige bewustwording van het feit dat Jezus al mijn zonden had weggenomen, en dat ik dus zondeloos was geworden. Maar terwijl ik mijn leven heb gewijd aan het preken van het evangelie sinds toen, zijn de golven in mijn hart ondenkbaar groter geworden en dieper, alsof een bom in mijn hart is ontploft.
Wie zegt dat wij slechts in het bloed aan het Kruis moeten geloven? Zei Paulus dit? In het Boek aan Romeinen sprak Paulus duidelijk en ondubbelzinnig van het evanelie van het water en de Geest: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?” “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden” (Romeinen 6:3-4).
Is dit evangelie van het water en de Geest niet immense groots en absoluut volmaakt? Het maakt niet uit hoe klein iemand’s geloof is, als hij/zij gelooft in het evangelie van het water en de Geest, is hij/zij gered van de zonden. Het maakt niet uit hoeveel tekortkomingen u heeft, uw geloof is heel gemaakt door het evangelie van het water en de Geest. Het maakt niet uit hoe zwak u bent, u bent gered door uw geloof in het evangelie van het water en de Geest. Zelfs al hebben we geen kracht van onszelf, als we voor God leven en met God, zal al het vuil van ons hart verwijderd worden.
Maar zij die niet vanaf het begin tot het einde geloven, keren zich tegen God en verlaten Hem, zelfs als zij van dit evangelie horen en er 10 jaar mee geleefd hebben. Zij die besloten hebben de waarheid van God niet te zien, noch te horen, doordat ze hun ogen en oren afsluiten, zijn dwaas omdat ze God’s zegens met hun eigen handen weigeren en op weg zijn naar hun eigen dood. Zij kruisigen Christus dagelijks met hun zonden, zelfs al was er geen dood aan het Kruis geweest als er niet het doopsel van Jezus was geweest.
Ik realiseer me iedere dag hoe groots en volmaakt dit evangelie is, hoe zwakker ik wordt, hoe meer ik me realiseer hoe geweldig en volledig de liefde van onze Heer is, die door dit evangelie te zien is, en ik dank Hem er zelfs nog meer voor. Hoe meer ik dit evangelie preek, hoe luider ik wordt; hoe meer ik dit evangelie preek, hoe sterker ik wordt; en hoe meer ik dit ware evangelie preek, hoe overtuigender ik wordt.
Zelfs als u wedergeboren bent, als u niet naar het Woord van God luistert en Hem niet dient, zal onkruid beginnen te groeien in uw gedachten en vanwege dit onkruid zullen uw gedachten verlaten worden. Wanneer dit gebeurt, zing dan uw liederen van lof weer en dank Jehovah. Door lofgezangen aan God, zal uw gedachten gereinigd worden en u zult in staat zijn uw geest weer te herrijzen.
U zou uw gedachten moeten schudden om het van alles dat onrein is, te ontdoen, en uw hart hernieuwen door het met het Woord van God op te vullen. Ons hart is reeds gereinigd, maar als de onreinheden van de wereld onze gedachten binnensluipen, en proberen ons te verwarren en te desorienteren, kunnen we God aanbidden en weer tot Hem bidden door lofgezangen te zingen voor de Heer, en ons hart te vernieuwen en op te lichten.
Het maakt niet uit waar we onszelf vinden, het loven van God is een vreugdige en opbeurende ervaring. Er is geen zonde in de gedachten van de mensen die verlost zijn, dus gaat het loven en het verheugen natuurlijk van hun gedachten. De lofgezangen van ons vreugdige hart kan het onkruid dat in onze gedachten groeit laten verdwijnen.
Soms wordt onze zwakheid geopenbaard. Omdat onze gedachten en gevoelens gemakkelijk kunnen veranderen door verschillende omstandigheden, alhoewel we gelukkig zullen zijn en in een goede bui als we met onze broeders in Christus zijn, kunnen we onreine en onzuivere gedachten hebben als we alleen zijn. Daarom riep Paulus uit toen hij naar zijn eigen vlees keek, “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.”
Paulus was heel geworden doordat hij gered was door het evangelie van het water en de Geest, zelfs al was hij nog steeds zwak in zijn vlees. Was Paulus de enigste persoon die zo was? Ik ben ook als Paulus. Bent u niet ook als hem?
Als wereldlijke mensen zich verzamelen, houden de mannen er gewoonlijk van te drinken, meestal over hun baan te praten en wie gepromoveerd wordt en wie niet, enzovoorts, terwijl de vrouwen bezig zijn om over hun mannen, kinderen, huis enzovoorts op te scheppen. Maar de conversatie onder de rechtvaardigen verschillen kwalitatief van die van wereldlijke mensen. Zelfs al delen we ons brood, we praten over de zielen die we in de wereld gered hebben: in Indië, Japan, Europa, Afrika, de Verenigde Staten en ga zo maar door, terwijl we God loven en de vriendschap met onze gedachten delen.
Als we het Boek aan Romeinen lezen, kunnen we Paulus’ eigen geloof ervaren en in ons hart delen. We kunnen ook ontdekken hoe groots de zaligheid is die door God gegeven is. We kunnen de geweldigheid van het evangelie voelen. We kunnen de passages begrijpen en de betekenis die verborgen ligt in de tekst, begrijpen. Omdat we ons realiseren hoe volledig en volmaakt de zaligheid van onze Heer is, kunnen we Zijn gerechtigheid slechts loven.
Zelfs als de hele wereld nu veranderen zou, dan nog zou het evangelie van het water en de Geest dat ons van onze zonden heeft gered, onveranderd blijven. Omdat de liefde van Christus ons gered heeft, en omdat deze liefde ons nooit verlaten heeft en altijd bij ons blijft, hoeven we slechts ons hart van de wereld weg te draaien en onze aandacht weer op God te vestigen. We zijn zwak en door deze zwakheid vallen we soms in de manieren van de wereld, maar iedere keer als dit gebeurd, hoeven we slechts onze gedachten naar God te keren en in de waarheid te geloven dat God ons gered heeft. Ons vlees moet nog veranderen en het leeft nog steeds onder de wet van de zonde. We moeten dus ons vlees blijven ontkennen en ons leven leven door onze geestelijke gedachten. Om te voorkomen dat het onkruid in ons hart groeit, moeten we altijd naar God terugkeren en Zijn gerechtigheid loven.
Realiseert u zich nu hoe krachtig dit evangelie van het water en de Geest is? Omdat het gehele Boek aan Romeinen gebaseerd is op het evangelie vna het water en de Geest, kunnen we het Woord van God niet ontsleutelen zonder eerst in dit evangelie te geloven.
Ik dank de Heer omdat Hij ons dit Woord liet openen en dat we de geheimen ervan mochten zien. Niemand kan ons van de gerechtigheid van God, wat de liefde van Christus is, scheiden. Als u in de gerechtigheid van God wilt geloven, geloof dan in het doopsel dat Jezus door Johannes ontving, en Zijn bloed aan het Kruis als uw verlossing en zaligmaking. U ook zal dan de gerechtigheid van God ontvangen.
Moge de zegens van de gerechtigheid van onze God met u zijn.