Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 9-1] Inleiding tot Hoofdstuk 9

Het evangelie van het water en de Geest voor zowel de Israëli’s als ook de niet-Joden!
 
Waarom zei Paulus dat hij groot verdriet had en constant verdriet in zijn hart voelde voor zijn eigen landsmannen? Het is omdat Paulus een wens had voor zijn mede-broeders, die zo hem zo dierbaar waren dat hij bereid was voor hun verdoemd en van Christus afgesneden te worden. Volgens zijn eigen vlees, wilde hij werkelijk dat zijn eigen landsgenoten gered werden.
In deze laatste tijdsperiode, zijn we enorm geïnteresseerd in het preken van het evangelie aan de hele wereld. Het verspreiden van dit evangelie van de waarheid is God’s grootste zorg en tegelijkertijd het belangrijkste doel van de wedergeboren gelovigen. Of de Israëli’s dit evangelie van het water en de Geest zullen accepteren of niet in de laatste dagen is een ander punt dat onze aandacht trekt. We moeten blijven bidden voor de Israëli’s zodat zij gered kunnen worden want als zij het evangelie accepteren, weten we dat de tweede komst van de Heer op handen is.
Mijn gebedsonderwerpen voor dit jaar zijn de evangelisering van de wereld en de acceptatie van het ware evangelie door de Israëli’s. Ik bid ook ervoor dat de Israëli’s God’s dienaren zullen voortdragen uit hun eigen volk. God gaf ooit Zijn Wet aan de Israëli’s en Hij gaf hun ook het koninkrijk van de priesters voor Zijn ogen. Christus kwam in het vlees van de Israëli’s en toch weigerden ze in Hem te geloven, en ze zijn nog steeds tegen God door altijd maar tegen Zijn wil te zijn.
 
 
De Heer zei ons dat Hij moeilijk te vinden geloof was als Hij weer zou komen.
 
Het is God’s wil dat het evangelie van het water en de Geest die zijn oorsprong vindt in Jerusalem, over de hele wereld verspreid wordt. Tegenwoordig zijn de harten van de mensen echter versteend. Veel mensen zijn afgedwaald van hun zoektocht naar de waarheid.
Onlangs kwam in Korea een film met de titel “The Last Temptation of Christ” uit, die Jezus als een onwettig kind afspiegelt. Het is vol blasphemie en de centrale boodschap van de film was dat Jezus nooit God was, maar slechts een gewone man, zoals Prins Siddhartha van India, beter bekend als Boedha. Deze film stampt de waarheid dat Jezus God is en onze Verlosser, de grond in. Daarom zegt God, “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8).
Jezus Christus, waar wij in geloven, is God, hoger dan al Zijn schepsels, en lovenswaardig tot in alle eeuwigheid. Geboren onder de Israëli’s nam Hij alle zonden van de mensheid op Zich door gedoopt te worden van Johannes, bloedde en stierf aan het Kruis, en herrees van de dood op de derde dag, en Hij werd de Verlosser voor allen die in Hem geloven. De Heer die de gerechtigheid van God werd, verloste ons van onze zonden door degenen die in Hem geloven, te rechtvaardigen.
Paulus zei ons dat het niet uit maakt hoeveel Israëli’s er zijn, Abraham’s nakomelingen, zij die de kinderen van God kunnen worden zijn slechts degenen die in Jezus geloven.
De Israëli’s zullen veel beproevingen en tegenspoed tegenmoet treden in de toekomst. God’s wil is het dat sommigen uiteindelijk in onze Heer als hun Verlosser gaan geloven. Zelfs al heeft onze Heer alle zonden van de wereld, inclusief die van de Israëli’s weggenomen, zij weigeren nog steeds in Jezus als hun Verlosser te geloven.
Bent u zwak? Sommigen van ons zullen zwakker of sterker zijn dan anderen. Maar voor God zijn we vol ongerechtigheden. We kunnen God kinderen worden, die vrij van zonden zijn, door slechts te geloven dat onze Heer naar deze aarde kwam, onze zonden op Zijn schouders nam door Zijn doopsel, en veroordeeld werd en bestraft voor ons in de plaats door aan het Kruis te sterven. We moeten de kracht van God, die ons Zijn volk heeft gemaakt en vrij van zonde, loven en erin geloven. Onze Heer is werkelijk groots.
Sommige mensen denken dat alles bestaat vanwege de mens. Zij denken bijvoorbeeld dat gazons door de mens zijn bepaald en dat ze voor hun bestaan. We moeten ons echter realiseren dat niets zijn oorsprong bij de mens vindt, dingen zijn slechts mogelijk gemaakt door God’s wil. God schiep deze wereld en het hele universum. Zelfs de door de mens gemaakte gazons die ons beheersen zijn in hun begin door God’s wil gegrond.
Omdat God in alles werkt en alles zich volgens Zijn wil ontpopt, moeten we Zijn gerechtigheid ontdekken in alle dingen. Toen we zwak waren, toen we tegen God gezondigd hadden en toen we van Hem werden afgesneden vanwege onze zondigheid, beloofde God ons Jezus Christus te sturen. Hij vervulde Zijn belofte door de vleeswording van Jezus en Zijn doopsel, waarmee Hij ons van de zonden van de wereld bevrijdde.
Nu het evangelie van het water en de Geest zich over de hele wereld verspreidt, zal God’s originele plan volbracht worden. Als we naar de gebeurtenissen van de wereld kijken, kunnen we zien dat de Verenigde Staten en Israël de centrale landen zijn. Ik geloof dat zonder God’s tussenkomst, een nieuwe wereldoorlog goed mogelijk zal zijn.
Toen het World Trade Centre ineenstortte, kon de geweldige inslag ervan over de hele wereld gevoeld worden. Als de wereld weer door oorlog overspoeld zou worden, in deze tijd en deze periode, wat zal er dan met ons gebeuren? We zullen zeker niet in staat zijn van een nieuwe wereldoorlog te herstellen. Zelfs de natuur kan niet herstellen van alle schade van totale vernieling door ons. Ik hoop dat u allen zult bidden om in staat te zijn om het evangelie van het water en de Geest aan de hele wereld in vrede te preken. Onze zorg is dat zonder vrede in de wereld, wij niet in staat zijn dit te doen. We zouden allen moeten bidden voor vrede, en ernaar streven de oorlog en het terreur te elimineren.
Geen religie die door de mens gemaakt is, kan de zonden van de mens elimineren. Slechts Jezus Christus, en slechts Hij alleen, kan ons van onze zonden verlossen. Slechts door Zijn doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis kunnen onze zonden uitgewist en veroordeeld worden. Deze zegen is gegeven aan degenen die in de gerechtigheid van God geloven. De enigste manier waarop wij van onze zonden verlost kunnen worden, is door in Christus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Er is geen andere manier. We zijn niet door ritualistische berouwgebeden verzoend, zoals veel religieuze mensen verkiezen. De enigste manier voor de verzoening van onze zonden is om in de gerechtigheid van God te geloven, die ons van al onze zonden verlost heeft, geheel en volledig, door de vleeswording van Jezus, die al onze zonden door Zijn doopsel en dood aan het Kruis wegnam.
 
 
We zijn van al onze zonden gered door in het ware evangelie van het water en de Geest te geloven
 
Deze waarheid moet gepreekt worden in iedere uithoek van de wereld. We moeten erkennen dat het de zonde van de Israëli’s is als ook van de niet-Joden die niet in deze waarheid geloven. Iedereen moet in het evangelie van het water en de Geest geloven.
Beide nationaliteiten, Israëli’s en niet-Joden, kunnen niet blijven zondigen terwijl ze in deze wereld leven. Maar onze Heer nam al deze zonden, voor eens en voor altijd weg, door Zijn doopsel. Kan er een eenvoudiger en duidelijkere waarheid zijn dan de waarheid van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis? Waarom doopte Johannes Jezus? Hij werd door Johannes gedoopt en Hij werd gekruisigd zodat Hij al onze zonden in een keer kon wegnemen. Door niet in deze waarheid te geloven of het in hun hart te accepteren, gaan de mensen op hun eigen vernietiging af vanwege hun zonden.
Het doopsel dat Jezus ontving vervulde “aldus” (Mattheus 3:15) alle gerechtigheid. De woord ‘want aldus’ is ‘hutos’ in het Grieks wat zoveel betekent als ‘op deze wijze’, ‘het meest geschikte’ of ‘er is geen andere manier dan deze.’ Dit woord verduidelijkt dat Jezus onomkeerbaar de zonden van de mensheid op Zich nam door het doopsel dat Hij van Johannes ontving. Omdat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam door gedoopt te worden van Johannes, was Hij in staat ze naar het Kruis te dragen en in onze plaats eraan te bloeden. We moeten ons realiseren dat dit de waarheid van de verzoening is waardoor het hele menselijke ras verlost kan worden van haar zonden.
Onze Heer zei ons, “Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” Jezus’ doopsel en Zijn bloed zijn God’s waarheid, welke ons van onze zonden heeft verlost; het is volledig gegrond in God’s geschreven woord. De waarheid van de verzoening zal samen met het evangelie van het water en de Geest, tot in alle eeuwigheid blijven bestaan. Dat God de Vader besloot om zondaars door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te verzoenen, is Zijn wil. Als we in Zijn doopsel en bloed voor onze verlossing geloven, geloven we in wat God voor ons heeft gemaakt. Onze zonden worden slechts verzoend als we in de waarheid van het water en de Geest geloven.
Als u op dit moment gelooft in Christus doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, de waarheid van de verzoening, als uw verlossing, dan bent u nu gerecht. Als u aan de andere kant, niet gelooft, dan bent u nog steeds een zondaar. “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.” We kunnen vergeven worden van al onze zonden en God’s kinderen worden door slechts te geloven in Jezus Christus als onze Verlosser. Er is geen reden waarom iemand niet in de waarheid van dit evangelie van het water en de Geest zou moeten geloven. Er is niemand die dit evangelie van de verlossing niet nodig heeft. Iedereen heeft het nodig. Waarom zou iemand het niet willen geloven, als de waarheid van het evangelie van het water en de Geest zo duidelijk voor hem/haar afgespiegeld wordt, tenzij het zijn/haar onbereidheid is om gereinigd te worden van zijn/haar zonden?
Veel mensen in de wereld hebben het evangelie van het water en de Geest geaccepteerd en preken het nu om het nog verder te verspreiden. Sommigen van hun hebben gevraagd om vrijwillige verspreiders van onze boeken te worden. Als u verlost kon worden van uw zonden door slechts in het bloed aan het Kruis te geloven, dan zou iedereen in deze wereld gerechtigd zijn, vrij van zonden. Als iemand slechts in het bloed van het Kruis gelooft, heeft hij/zij nog steeds zonden, ondanks zijn/haar dagelijkse berouwgebeden omdat zulke gebeden slechts routine zijn, terwijl ze door de handelingen gaan en slechts een religieus ritueel uitoefenen.
Als u probeert uw zonden weg te wassen door berouwgebeden aan te bieden, dan begaat u in principe een ernstigere zonde tegen God, want uw handeling onteert de gerechtigheid van God, die niet door uw eigen inspanning vervuld kan worden, maar slechts door het doopsel van Jezus en Zijn offer aan het Kruis, waardoor Jezus al uw zonden wegnam en voor u in de plaats gestraft werd.
Als u Jezus als uw Verlosser accepteerd, geloof dan dat uw verzoening door het doopsel en de kruisiging van Jezus is. Jezus beloofde om de zondaars van hun zonden te verlossen en Hij kwam Zijn belofte na door gedoopt te worden van Johannes in de Jordaan en door te bloeden aan het Kruis om alle gerechtigheid van God te vervullen. Welke reden is er voor ons om niet in deze waarheid te geloven? U moet in het doopsel van Jezus geloven en in het vergieten van Zijn bloed aan het Kruis als uw verlossing.
De waarheid dat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam toen Hij gedoopt was, kan in Mattheus 3:13-17 gevonden worden. Slechts degenen die niet bereid zijn om voor al hun zonden vergeven te worden, zouden weigeren om in deze waarheid te geloven. U kunt God’s kind worden en het eeuwige leven ontvangen door slechts in de waarheid van het water en de Geest te geloven, niets anders zal u van uw zonden verlossen. Er is niets wonderbaarlijker dan in deze waarheid te geloven, niets anders is een beter geschenk van God dan Zijn vergeving. Onder de vele geschenken die God ons zal geven, is de verzoening van onze zonden het beste geschenk.
Het op-een-na beste geschenk dat God ons heeft gegeven is het volgende Millenium waarover wij zullen regeren, en het derde geschenk is dat we daarna in het Koninkrijk der Hemel zullen leven en er met God zullen regeren voor alle eeuwigheid. God heeft ons toegestaan, zelfs in dit laatste tijdperk, dat deze waarheid van de verlossing geopenbaard wordt aan zowel de Israëli’s als ook de niet-Joden.
Zoals in de Geschriften geopenbaard wordt, zullen twee dienaren van God herrijzen onder de Israëli’s en God zal de fantastische wonders van het evangelie door hun uitvoeren. De Israëli’s zullen dan het evangelie van het water en de Geest door de twee dienaren horen, die God van hun eigen volk zal doen herrijzen, en velen zullen in Jezus als hun Messias gaan geloven. We wachten op die dag, net zoals Johannes gewacht had door te vragen, “Kom, Heer Jezus!” (Openbaringen 22:20).
Als de tijd aangebroken is dat de Heer weerkomt, zult u zich realiseren hoe dankbaar u bent voordat u in deze waarheid geloofde waardoor u vergeven en gered bent. Het is mijn grootste hartenswens dat jullie van al jullie zonden verlost worden door in de waarheid van het evangelie van het water en de Geest te geloven. De wereld zal veranderen, maar het evangelie van het water en de Geest, waardoor God ons van onze zonden gered heeft, is onveranderlijk en de eeuwige waarheid. We moeten in deze waarheid geloven om de onveranderlijke zaligheid van de verzoening te ontvangen. Moge de waarheid van God’s verlossing de uwe zijn.
 

God heeft ons verlost door ons de vaten van genade te maken
 
Romeinen hoofdstuk 9 noteert dat God Jakob redde omdat Hij meer van hem hield dan van Esau. Zo werd Jacob tot een vat van genade gemaakt terwijl Esau tot een vat van toorn werd gemaakt. Dit brengt de vraag waarom? Dat wil zeggen, gaf God de voorkeur aan Jakob boven Esau? Ongetwijfeld zullen er veel mensen zijn die beweren, “Omdat God eenzijdig en bevooroordelend verkoos om de ene persoon lief te hebben en de andere onvoorwaardelijk te haten, waren Zijn verordinatie en uitverkiezing verkeerd.”
Als we naar de wereld kijken die door God geschapen is, kunnen we zien hoe prachtig en puur Zijn schepsels zijn. Planten, dieren en alle andere dingen die door God geschapen zijn, lijken zo volmaakt. Hoe kan God dan een persoon liefhebben terwijl Hij de andere bevooroordeeld haat? Maar dit is niet het geval.
Vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, kwam de zonde de wereld binnen, en vanwege deze zonde, waren allen die na hun kwamen voorbestemd om te blijven zondigen, en ze konden het niet vermijden om veroordeeld te worden tot de hel. Alleen maar omdat God Jakob van de zonde redde en Esau niet verloste, geeft niet aan dat Hij iets verkeerds deed. In Zijn ogen had God iedere reden om zo te handelen.
We kunnen veel mensen zien die zich zoals Esau gedragen binnen de Christelijke gemeenschap. Typerend voor zulke mensen is dat zij nooit een dienst zullen missen, het doet er niet toe waar of wanneer die dienst gehouden wordt, van de vroege ochtenddienst, tot de late nacht dienst. Sommige zullen waarschijnlijk meer tijd in de kerk doorbrengen dan thuis, terwijl ze pendelen tussen het werk, en de kerk, en niet hun huis. We kunnen hun ‘religieuze lopers’ noemen. Onder hun zijn echter veel die de gerechtigheid van God niet serieus nemen. Dit is omdat zij hun eigen gerechtigheid proberen op te bouwen, en door dit te doen, negeren ze God’s gerechtigheid.
Zelfs zij die God’s gerechtigheid negeren, willen nog steeds naar de hemel gaan en hun zonden vergeven hebben. Maar zij proberen met hun inspanningen hun eigen gerechtigheid voor God en andere mensen op te bouwen, en niet om van hun zonden gered te worden. God zei degenen die niet in Zijn gerechtigheid geloven dat het geloof in God’s gerechtigheid niet voor iedereen is.
Welke soort mensen kunnen dan in God’s gerechtigheid geloven? Er zijn mensen die hun zondigheid erkennen, die in hun gedachten zich realiseren dat zij tot niets waardig zijn. Zij zijn het soort mensen die, als zij God’s gerechtigheid door Zijn verzoening dat zich uit in het evangelie van het water en de Geest ontdekken, zij er onmiddelijk in geloven en naar de heerlijkheid van God keren. Dat wij in God’s gerechtigheid geloven en dus gered zijn, betekent dat wij bemedelijdende mensen zijn die God’s gerechtigheid nodig hebben. Anders zijn we verdoemd in zonde te leven voor de rest van ons leven.
Maar zij die hun eigen gerechtigheid voor God zoeken zijn zij die te trots zijn. Zo’n persoon zal zeggen, “Heer, ik geef u kerkgeld, ik bleef de hele nacht op om u mijn berouwgebeden aan te bieden, ik heb nooit een dagelijkse ochtenddienst gemist in de afgelopen tien jaar, en ik heb goede daden voor u gedaan.”
God zou echter meer verheugd zijn als hij erkendde dat hij/zij helemaal geen gerechtigheid had, en dus in God’s gerechtigheid moest geloven door de verzoening van het water en de Geest, in plaats van te proberen zijn eigen inspanningen te bewijzen, iets dat hij/zij niet heeft en niet kan hebben.
Zelfs nu zijn er veel mensen in de Christelijke gemeenschap die alle soorten dingen proberen om hun eigen gerechtigheid te tonen. Sommige voeren zelfs getrouw hun woorden uit. Maar omdat zij niet in God’s gerechtigheid geloven dat door het evangelie van het water en de Geest geuit wordt, zijn hun zonden niet volledig weggewassen. God zal hun einde beslissen. We hopen allemaal dat zij God’s ware kinderen zullen worden door de verlossing van de zonden door hun geloof in het doopsel en het bloed van onze Heer als de waarheid van de verzoening.
Over de vaten van de zaligheid zei Apostel Paulus dat God genade had met iedereen die genade had, en medelijden had met iedereen waarmee Hij medelijden had. Wie dan zijn de mensen die God’s genade ontvangen? Niet alle menselijke wezens kunnen volgens God’s Woord leven, zelfs al willen ze het werkelijk. Zij struikelen telkens weer ondanks hun waar verlangen om in Zijn Woord te geloven, en ernaar te leven. Uiteindelijk voelen ze zich schuldig voor God, voelen zich schuldig en denken dat zij het verdienen om tot de hel veroordeeld te worden. Dus vragen zij God genade met hun te hebben, terwijl ze erkennen dat zij bemedelijdend zijn in zowel hun aardse wereld als ook in het Koninkrijk van God. Omdat zij weten dat zij niet gered kunnen worden tenzij God genade met hun heeft, vragen zij Hem wanhopig om deze genade.
De verlossing van de zonde wordt, met andere woorden, gevonden door degenen waar God medelijden mee heeft, en met wie Hij genade heeft. God gaf deze mensen het evangelie van het water en de Geest doordat Hij Zijn eniggeboren Zoon alle zonden op Zich liet nemen door Zijn doopsel, liet sterven aan het Kruis, en liet herrijzen van de dood, alles om hun van hun zekere vernietiging te verlossen. Onze Vader heeft genade met degenen die te bemedelijden zijn.
Maar het lijkt alsof er meer mensen zijn waar God toorn over heeft, dan de mensen met wie Hij genade heeft in deze wereld. God zei ons dat in de Christelijke gemeenschap van tegenwoordig zowel vaten van genade als ook vaten van toorn zijn. Met andere woorden, er zijn mensen die geliefd zijn door God en er zijn mensen die niet door Hem geliefd zijn.
Romeinen 9:17 verteld ons, “Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.” God stond mensen als de farao toe om te rijzen zodat Zijn macht bekend kon worden. Aan de vaten van genade heeft Hij echter Zijn liefde getoond zodat Zijn naam door de hele wereld verkondigd zal worden. Vanwege onze zonden en God’s toorn, waren we allen voorbestemd om naar de hel te gaan. Maar we zijn gered van al onze zonden omdat God ons Zijn liefde van de gerechtigheid heeft geschonken, want Hij had genade met de mensen onder ons die in Hem geloofden.
Zij die niet in de gerechtigheid van God geloven en slechts geïnteresseerd zijn in het navolgen van hun eigen gerechtigheid, keren zich tegen God. Dit zijn de mensen die God voor Zijn toorn heeft gelaten; voor Zijn krachtige toorn om vertoond te worden, moeten er mensen zijn die tegen Hem zijn, en hierdoor wordt de gerechtigheid van God’s oordeel getoond.
Mensen als de farao zijn de mensen die de liefde van God’s gerechtigheid geweigerd hebben. God gaf de farao tien plagen; de laatste was de plaag van de dood. Degenen die God hebben geweigerd, wacht slechts het eindeloze meer van vuur. Dit is de toorn van God’s macht. Er zijn veel machtige mensen in deze wereld en veel mensen die God weigeren, maar God zal hun uiteindelijk naar beneden halen, om de kracht van Zijn toorn te verkondigen. Daarom laat Hij de versteende harten van degenen die Hem ontkennen, met rust.
Wat voor ons dan belangrijk is, is hoe we de vaten van de genade kunnen worden, omdat we door dit te worden, kunnen geloven in de liefde van God’s gerechtigheid. We hebben niets om voor God te tonen; in plaats daarvan zijn we geboren om in Zijn rechtvaardige liefde te geloven. De Bijbel verteld ons een verhaal over een belastingsman en een Farizeeër die tot God bidden. God had genade op de eerste omdat Hij niets van de laatste had. Mensen die als de belastingman zijn, zijn degenen die voor God erkennen dat zij niets goed kunnen doen en dat zij slechts tekort komen aan Zijn heerlijkheid; daarom vragen ze God om Zijn genade.
Dit zijn het soort mensen die gekleed zouden worden in de liefde van God’s gerechtigheid. Maar mensen die als de Farizeeërs zijn, scheppen er constant over op hoeveel zij voor God gedaan hebben, dat zij kerkgelden gaven, dat zij twee keer per week vasten, dat zij bidden en dat zij religieus devoot zijn. Afhankelijk van waar wij voor God staan, zullen we oftewel in de liefde van God’s gerechtigheid gekleed worden of aan de toorn van Zijn bestraffing onderworpen worden. Als ons hart voor God versteent, zullen onze zonden voor altijd onvergeeflijk blijven. Zonder de vergeving, zal onze bestemming de hel zijn.
Het evangelie van het water en de Geest is over de hele wereld gepreekt. De onverlosten blijven onverlost alleen maar omdat hun hart versteend is. Er is niets rechtvaardigs in mensen, en slechts door geloof kunnen we gekleed worden in God’s gerechte liefde. God haatte degenen die, alhoewel God hun maakte, weigerden Zijn gerechtigheid te erkennen. Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, de gerechtigheid van God, zullen allen geliefd worden door Hem en het eeuwige leven ontvangen.
Veel Christenen in deze wereld, leven als de vaten van toorn voor God. Daarom moeten we van het Boek aan Romeinen leren wat de gerechtigheid van God is. De reden waarom God sommigen liefheeft, en anderen niet, is omdat sommigen in Zijn gerechtigheid geloven, terwijl anderen daar niet in geloven. Dit is de waarheid waarover ik wil spreken. Wat God met Jakob en Esau deed, was juist. Onder de mensen die in Jezus geloven, zijn er veel die door God geliefd willen worden zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Deze mensen zijn net als Esau, en God zal hun volgens hun zonden veroordelen.
God heeft Zijn Zoon gezonden om door Johannes gedoopt te worden om in een keer alle zonden van de wereld weg te nemen. Gelooft u in deze waarheid? Gelooft u het werkelijk diep in uw hart? We zullen in een keer van al onze zonden verlost worden als we in de waarheid geloven van het evangelie van het water en de Geest, waardoor de gerechtigheid van God getoond wordt. Jezus nam alle zonden van deze wereld weg en legde deze op Zijn schouders, stierf aan het Kruis en herrees van de dood, alles in een keer, zodat wij ook in een keer verlost kunnen worden van onze zonden.
Maar als we proberen verzoend te worden zonder in God’s gerechtigheid te geloven, zouden we tegen Hem zondigen. Als we niet in Zijn gerechtigheid geloven, zou dat betekenen dat Jezus Christus iedere dag voor onze zonden gedoopt moet worden en moet sterven. Zou God met Zijn oneindelijke wijsheid, zo’n weg kiezen? Om ons van onze zonden te verlossen, zond God slechts een keer Zijn Zoon, om gedoopt te worden, gekruisigd en herrezen voor al onze zonden slechts een keer, zodat Hij ons allen volledig in een keer kan verlossen.
Onze God is een rechtvaardige God. God plande de verlossing van onze zonden met Zijn gerechtigheid. God wist niet onze zonden uit alleen maar omdat we om Zijn vergeving bidden iedere keer als we zondigen. In plaats daarvan wiste Hij alle zonden uit van degenen die in een keer verlost waren door in Zijn gerechtigheid te geloven voor eens en voor altijd.
Wat gebeurd er dan met de dagelijkse zonden die we erna begaan? Hiervoor wordt gezorgd als we dankbaar God aanbidden voor Zijn gerechtigheid en alle heerlijkheid naar Hem alleen richten. Vanuit God’s oogpunt nam Jezus in een keer alle zonden van de wereld met Zijn doopsel op Zich, bloedde aan het Kruis en werd voor ons in de plaats veroordeeld, en dus nam al onze zonden weg, voor onze volledige zaligheid. De liefde van God’s gerechtigheid is vervuld van Zijn plan om alle zonden van de wereld in een keer te elimineren.
Romeinen 9:25 verklaart, “Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.” Ja, God zei dat Hij hun Zijn volk zou noemen, die niet Zijn volk waren. Omdat de gerechtigheid van God waarin we geloven geen theorie is, maar werkelijkheid, zijn wij van al onze zonden verlost door in Zijn gerechtigheid te geloven. Omdat het een werkelijkheid is, zullen zij die Zijn gerechtigheid negeren, zullen gehaat en veroordeeld net als Esau. Er is niemand die over zijn/haar eigen gerechtigheid kan opscheppen voor God.
Om ons van al onze zonden te verlossen, redde God ons met Zijn gerechtigheid. Hoe dan kunnen we Hem niet danken en loven? We kunnen slechts het evangelie van de gerechtigheid van God dankbaar en met geloof verspreiden.