Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 9-3] Is het Verkeerd van God om van Jakob te houden? (Romeinen 9:30-33)

(Romeinen 9:30-33)
“Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; Gelijk geschreven is:
‘Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’”
 
 
Toen onze Heer ons allen riep, zei Hij, “Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Matthëus 9:13). We moeten ons realiseren dat aan degenen die hun eigen gerechtigheid nastreven, het geschenk van de zaligmaking niet toegestaan wordt, en om dit te vermijden, moeten we inderdaad geloven in de gerechtigheid van God.
Romeinen 9:13 zegt dat God van Jakob hield terwijl Hij Esau haatte. God heeft het geschenk van de verlossing van de zonden aan degenen die met dank de gerechtigheid van God ontvangen, gegeven evenals de zegen om hun Zijn volk te maken. We moeten allen met de kennis van Zijn gerechtigheid in God geloven.
We zouden het Woord van de gerechtigheid van God dat ons allen gegeven is, moeten leren en begrijpen. Als iemand verlost wilt worden van zijn/haar zonden, moet hij/zij eerst zijn/haar eigen tekortkomingen en onrechtvaardigheden kennen, als ook de gerechtigheid van God. We moeten Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven. God zei ons dat slechts zij die weten dat ze verdoemd zijn om naar de hel te gaan, Zijn gerechtigheid nodig hebben. Het is belangrijk dat we onze eigen zonden erkennen en ons realiseren dat vanwege onze zonden, we God’s toorn aanschouwen die onze straf in de hel onvermijdelijk zal maken.
Maar we kunnen het evangelie van het water en de Geest door het doopsel van onze Heer, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis, in ons hart ontvangen, omdat slechts degenen die de gerechtigheid van God kennen, in deze gerechtigheid kunnen geloven. Dit is omdat God’s genade en liefde niet iets is dat verdiend kan worden door berouwgebeden of een leven vol vroomheid waar veel religieuze mensen in verwikkeld zijn. De verlossing van de zonden die door God gegeven is, is voor allen die Zijn gerechtigheid aanbidden en erin geloven.
We moeten allen bereid zijn om willig in het evangelie van het water en de Geest te geloven met ons hart. Wilt u de gerechtigheid van God ontvangen? Dan moet u voor God en door Zijn wet uw eigen ontoereikendheden toegeven. Erken dat vanwege uw zonden, u onder God’s toorn bent en dat u Zijn gerechtigheid nodig heeft! Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft en het in uw hart acceptereert, zal de gerechtigheid van God van u zijn. U moet deze waarheid kennen.
 
 
De gedachten van degenen die niet in de gerechtigheid van God geloven, zijn verward en ingesloten in leegte.
 
God zei ons dat onze gedachten verward waren vanaf het begin (Genesis 1:2). Waarom waren de gedachten van de mens vanaf het begin verward? Dit is omdat de gevallen engel die zich tegen God keerde de mensen ervan weerhield om in het Woord van de gerechtigheid van God te geloven door hun gedachten te verwarren en leeg te maken. Daarom kwam de zonde in het hart van de mens (Genesis 3:1-8).
De Geschriften vertellen ons dat een engel die door God geschapen was, zich tegen Hem keerde. Deze engel probeerde God’s troon over te nemen met zijn eigen kracht en plan en doordat hij faalde in zijn rebellie, werd hij verdreven van zijn bevoorrechte positie. Deze Gevallen Engel verleidde en bedroog toen de mensheid en keerde hun tegen God. Deze engel wordt Satan genoemd. Deze trotse engel werkt nog steeds in zowel de gelovigen als ook de niet-gelovigen in alle soorten van bluffende en rebelse manieren. Door de mens te bedriegen, daagde hij het Woord van de gerechtigheid van God en Zijn gezag uit.
De Duivel neemt altijd zijn toevlucht tot de leugens zodat de mensen niet in staat zijn in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Door bedrogen te zijn van de Duivel, zullen velen vruchteloos proberen hun eigen gerechtigheid te gronden. Hij liet de mensheid in zonde vervallen, en als een resultaat hiervan liet hij hun levens leiden met verwarde en lege gedachten.
 
 

De verlossing van de zonden en de gerechtigheid die gegeven zijn door God
 

De verlossing van de zonden voor de mensheid, die in de zonde is vervallen door de verleiding van Satan, is niet afhankelijk van het enthousiasme of van zijn/haar eigen gerechtigheid. Zoveel mensen zullen echter proberen om wanhopig maar nutteloos van hun zonden te vluchten terwijl ze zich tegen God keren zonder zich hun eigen onrechtvaardigheden te realiseren. God berispte de mensen die hun eigen gerechtigheid zoeken, degenen die de gerechtigheid van God proberen te verdienen met hun goede daden. De verlossing is niet voor zulke mensen; slechts voor degenen die weten dat zij zondaars zijn, en die in het ware evangelie van het water en de Geest geloven, heeft God Zijn gerechtigheid toegestaan.
De machtige wil van God is in zijn essentie verschillend van de menselijke gedachten. Paulus zei ons dat het niet uitmaakt hoe veel een persoon uitblinkt in uiterlijke manifestaties of religieuze vrome kerkdiensten, avondgebeden, ochtendgebeden, vasten, offeringen, berouwgebeden, enz., hij/zij nooit de kans zou krijgen zijn/haar eigen zonden te reinigen.
God zegt ons dat de werken van de wet ons niet van onze zonden kunnen verlossen en de gerechtigheid van God de onze kunnen maken. Zoals de verzen 32-33 van hoofdstuk 9 zeggen, “Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; Gelijk geschreven is: ‘Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’”
Als dusdanig moeten we in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven waardoor Jezus het offer tussen God en de mensheid werd, om de gerechtigheid van God te ontvangen. Het is daarom absoluut kritisch dat u begrijpt dat u uw eigen gerechtigheid moet verwerpen om de gerechtigheid van God te ontvangen. We zouden de gerechtigheid van God, die ons gratis gegeven wordt, niet moeten verweigeren, terwijl we erkennen dat Jezus onze Verlosser is.
Zelfs nu blijven nog steeds velen die de Heer Jezus als hun Verlosser erkennen, zondaars omdat zij niet geloven in het evangelie dat de gerechtigheid van God manifesteert. De mensen kunnen niet de gerechtigheid van God verdienen door Zijn wet te volgen. Zij die in het Woord van de gerechtigheid van God geloven, moeten de vervolging van hun eigen gerechtigheid verwerpen. U moet zich herinneren dat Jezus de steen des aanstoots werd voor degenen die hun eigen verlossing navolgen en de gerechtigheid van God door hun eigen werken van de wet.
Het evangelie van het water en de Geest, dat door God aan ons gegeven is, is de waarheid die de mensen verlost die in Jezus Christus als hun Verlosser geloven, en dat degenen die de gerechtigheid van God nastreven, moet vergezellen. Wat absoluut noodzakelijk is voor de verlossing en het eeuwige leven, is het geloof in het Woord van de gerechtigheid van God, dat gemanifesteerd wordt door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Dit Woord openbaart aan ons wie onder de Christenen niet de verlossing van de zonden kan ontvangen en tegelijkertijd leert het ons de waarheid dat degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, de gerechtigheid van God zullen ontvangen.
Het juiste geloof, vereist daarom het begrip dat God niet besloot om een bepaalde groep van mensen onvoorwaardelijk uit te kiezen en naar de hel te sturen. Als God inderdaad sommigen liefhad terwijl Hij willekeurig anderen haatte, zouden mensen niet Zijn gerechtigheid respecteren.
Door het evangelie van het water en de Geest, heeft God de wet van de gerechtigheid van de verlossing gegrond, om alle zondaars van hun zonden te verlossen en Hij heeft ons de grote zegen gegeven om gekleed te worden in Zijn liefde. Iedereen moet zijn/haar eigen gerechtigheid verwerpen voor het evangelie van het water en de Geest dat door de gerechtigheid van God gesproken wordt. God gaf Zijn gerechtigheid slechts aan degenen die erin geloven.
God stond de mensen niet toe in staat te zijn om zichzelf van de zonden te redden door hun eigen gerechtigheid. Zonder in het evangelie van het water en de Geest als de gerechtigheid van God te geloven, zal niemand deze gerechtigheid ontvangen, zelfs als hij/zij het geloof in Jezus belijdt (Johannes 3:1-8).
Het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, zijn de gerechtigheid van God geworden. Dit is waarom Jezus de steen des aanstoots is geworden voor degenen die hun eigen gerechtigheid nastreven. Gelovigen in Jezus moeten zich daarom realiseren en begrijpen dat als zij hun eigen rechtvaardigheid nastreven, zij God’s gerechtigheid de grond in stampen. Geen zondaar kan de Poorten van de Hemel binnengaan zonder geloof in de gerechtigheid van God te hebben. Wij, die in Jezus geloven, moeten de verlossing van onze zonden ontvangen door in God’s gerechtigheid te geloven.
Jezus Christus, die naar deze aarde kwam, is de Verlosser van de zondaars en de absolute gerechtigheid van God zelf. We moeten werkelijk in deze gerechtigheid van God geloven, omdat Jezus onze zonden met Zijn Woord door het water en de Geest heeft vergeven. Gelovigen in Jezus moeten in het doopsel geloven dat Hij van Johannes ontving en Zijn bloed aan het Kruis als de gerechtigheid van God. Slechts degenen die in het geschreven Woord van het water en de Geest geloven, kunnen de Hemel binnen.
 
 

Ons is gezegd dat we verdeeld worden in vaten van toorn en vaten van genade
 

De Heer zei, “Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?” (Matthëus 16:26). Als iemand zijn/haar eeuwige leven verliest, zijn zijn/haar prestaties in deze wereld nutteloos, hoe goed deze dan ook mochten zijn. Het is nutteloos, ook al heeft iemand de hele wereld veroverd of zelfs het hele heelal, als hij/zij niet de gerechtigheid van God heeft ontvangen door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.
Het maakt niet uit hoe hoog ontwikkeld de theologische doctrines zijn, slechts door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dat de gerechtigheid van God vervuld, kan iemand deze gerechtigheid ontvangen en erin geloven. Gelovigen in Jezus kunnen slechts van hun zonden bevrijd worden als zij de gerechtigheid van God ontvangen, door erin te geloven.
Tegenwoordig is het gewoon om gelovigen te zien die beweren dat ze in de gerechtigheid van God geloven, terwijl ze zich kwellen over hun zonden in iedere dagelijks ochtendmis. Zij geloven niet werkelijk in de gerechtigheid van God. We moeten ons realiseren dat zulk geloof dat door de mensen die niet in de verlossing binnen Zijn gerechtigheid geloven, beoefend wordt, God niet verheugt maar Hem zelfs kwaad maakt. Omdat zij zich tegen de gerechtigheid van God keerden, kunnen zij slechts Zijn vijanden zijn.
Johannes 3:5 zegt ons dat, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” Daarom zult u al uw problemen van de zonden moeten oplossen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en in de gerechtigheid van God. Het evangelie van het water en de Geest is de gerechtigheid van God geworden die u de verlossing van de zonden en Zijn gerechtigheid kan geven.
Als u het soort geloof wilt hebben dat u zal rechtvaardigen in God’s gerechtigheid, zult u het Woord van het water en de Geest, dat deze gerechtigheid bevat, moeten volgen en erin geloven. U moet zich ook realiseren dat u uw eigen gerechtigheid moet verwerpen om uw hart te laten vullen met het geloof in de gerechtigheid van God. Wat Paulus zowel de Israëli’s als ook de niet-Joden verteldt, is dat zij het nastreven van hun eigen gerechtigheid moeten verwerpen als zij de gerechtigheid van God willen verkrijgen.
God gaf Abraham zijn zoon als de vrucht van zijn geloof in de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God komt voor in het Woord van het water en de Geest. Iedereen die in het Woord van de gerechtigheid gelooft, wordt een rechtvaardig persoon. Rebekka, Isaak’s vrouw, ontving tweelingen van hem en zelfs nog voordat zij geboren waren, of iets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar verteld dat “de meerdere de mindere zal dienen.” Van deze passage concluderen sommige mensen dat God geen juiste God is en dat dit een foute conclusie is.
Dit is omdat God reeds het toekomstige geloof van Jakob en Esau kon, zelfs al waren ze nog steeds in Rebekka’s buik. God’s gerechtigheid is het geheim is verborgen in het evangelie van het water en de Geest. Omdat Esau iemand was die opschepte over zijn eigen goede daden, zag God hem als iemand die niets met het geloof in Zijn gerechtigheid te maken had, en daarom haatte God hem. Jakob, aan de andere kant, was iemand die in de gerechtigheid van God geloofde en hij gaf Hem alleen alle verheerlijking; dus, kon God niets anders doen dan van hem houden.
Dat God van Jakob hield en Esau haatte, is daarom juist op basis van de waarheid. God waardeert geen mensen als Esau, die over hun eigen kracht opscheppen zonder in de gerechtigheid van God te geloven, maar Hij is verheugd door en Hij houdt van mensen als Jakob, die hun eigen zwakheden kennen en slechts in Zijn gerechtigheid geloven.
Mensen begrijpen vaak de gerechtigheid van God verkeerd door zich af te vragen hoe God zo tegenover Isaak kon handelen. Zij denken dat als God van sommigen houdt terwijl Hij anderen haat, moet er iets verkeerds zijn met God, en zij zullen zelfs weigeren in Jezus te geloven omdat zij Hem als een God van onrecht zien.
Maar hoe kan God onjuist zijn? Als iemand denkt dat God onjuist is, dan is dit slechts een weerspiegeling van het feit dat hij/zij niet het juiste begrip heeft van de gerechtigheid van God. Des te meer, zijn het precies zij die niet in de gerechtigheid van God geloven, bedekken Zijn gerechtigheid met hun eigen menselijke gerechtigheid die ernstige onrecht doet aan God. Iedereen moet zijn/haar eigen gerechtigheid verwerpen voor de gerechtigheid van God en in het evangelie van het water en de Geest geloven.
Dit is de enigste manier om in het Woord van de verlossing te geloven dat de gerechtigheid van God bevat. Dat God onjuist is, is een fragment van uw eigen fantasie, dat voortkomt uit uw onwetendheid van het diepgaande doel van God, dat binnen Zijn plan en verordinatie bestaat. God’s rechtvaardige plan was het om Zijn gerechtigheid voor ons te openbaren. Omdat God de toekomst van de tweeling reeds kende, plande God volgens Zijn gerechtigheid en gaf de liefde aan degene die geloofde.
We moeten de gerechtigheid van God in Zijn plan begrijpen en erin geloven. Wie, van Jakob en Esau zou God roepen? Onze Heer zei dat Hij ‘niet de rechtvaardigen, maar de zondaars riep.’ De gerechtigheid van God roept met andere woorden mensen als Jakob. Esau reageerde niet alleen niet op God’s rechtvaardige roep, maar hij schepte ook op over zijn eigen gerechtigheid. Daarom werd Esau gehaat terwijl Jakob degene werd die aan de roep van de gerechtigheid van God antwoordde.
Al deze bijbelse waarheden moeten begrepen worden binnen het geloof dat de liefde van de gerechtigheid van God kent en erin gelooft. Als iemand probeert het raadsel van God’s verordinatie op te lossen zonder de juiste kennis van God’s rechtvaardige liefde, zal hij/zij in zijn eigen val terechtkomen, die hem/haar tot zijn/haar eigen vernietiging leidt.
God liet de verordinatie de liefde van Zijn gerechtigheid onthullen. Jakob was een man die zijn tekortkomingen erkende, en die in het Woord van de gerechtigheid van God geloofde. Dat God van Jakob hield terwijl Hij Esau haatte, is gerecht. Het is het gerechte standpunt van God dat iedereen Zijn toorn verdient, maar Hij voorzag ons van Zijn verlossing voor allen die in Zijn gerechtigheid geloven. Zij die gekleed zijn in genade voor God zijn de mensen die niet over hun eigen gerechtigheid opscheppen, maar die in de gerechtigheid van God geloven als hun verlossing. Dit zijn de mensen die belijden, “Ik verdien het om verdoemd te worden tot de hel voor mijn zonden. Heer God, heb genade met mij, en leer mij uw gerechtigheid.”
God geeft de verlossing van de zonden slechts aan degenen die in Zijn rechtvaardige liefde geloven, en dit is God’s plan voor ons om Zijn kinderen te worden dat Hij reeds aan ons heeft geopenbaard. U moet God’s plan om Jakob lief te hebben en Esau te haten, niet verkeerd begrijpen. Als, u toevallig de gerechtigheid van God niet goed begrepen heeft, dan is het nu tijd voor u om weer in God’s rechtvaardige liefde in Zijn gerechtigheid te geloven.
Ik geloof in de gerechtigheid van God. Zij die God’s rechtvaardige liefde goed kunnen begrijpen, kunnen ook goed in God’s rechtvaardige Voorzienigheid binnen Zijn gerechtigheid geloven. Maar weinigen in deze wereld hebben het juiste begrip van God’s rechtvaardige plan en geloven erin, en veel worden geplaagd door hun misverstand van God.
Deze mensen denken dat omdat de Geschriften ons vertellen dat God Esau haatte, sommige mensen door God onwillekeurig gehaat worden, alsof het hun noodlot is om door Hem gehaat te worden. Maar onze God is niet zo’n despotische God. God is een rechter die juist en gerecht is in Zijn gerechtigheid. God wilt iedereen Zijn rechtvaardige genade en liefde geven.
God wilde ons Zijn gerechtigheid geven door Jezus Christus, en Hij kleedde degene die in Zijn gerechtigheid geloofden met Zijn genade en maakte hun Zijn kinderen.
Deze waarheid wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament in Matthëus 9:12-13 waar Jezus zegt, “Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.” Zij die gezond zijn, hebben geen dokter nodig en zullen ze zelfs lastig vinden. Net zoals mensen zich het belang van dokters niet realiseren als zij gezond zijn, realiseren ze zich niet het belang van de ontvangst van de gerechtigheid van God in hun hart door erin te geloven. Zij zijn druk in de weer met het nastreven van hun eigen gerechtigheid, terwijl ze de gerechtigheid van God niet kennen.
Maar zondaars moeten hun eigen gerechtigheid verlaten en in de gerechtigheid van God geloven. U kunt als Jakob of als Esau zijn voor God. Wie wilt u zijn? God’s beloning en straf zullen van uw beslissing afhangen of u wel of niet in de verlossing van de gerechtigheid van God gelooft.
 
 
Er is niets verkeerd met God
 
Iedere persoon is een concurrerend wezen van nature. Sommigen van hun zullen hoog intelligent en succesvolle mensen zijn en sommigen zullen veel goede daden voor anderen gedaan hebben. Maar zonder het begrip van en het geloof in de gerechtigheid van God, zullen zij niet God’s goedkeuring hebben. Iedereen, u, ik en zelfs de Israëli’s, waren verdoemd om naar de hel te gaan voor God. Ondanks dit, zijn we gerechtigd, niet door onze eigen inspanningen, werken, of krachten, maar slechts door ons geloof in de gerechtigheid van God.
Omdat God onbevooroordeeld en eerlijk iedereen Zijn rechtvaardige liefde heeft gegeven, kunnen allen die erin geloven, verlost worden van al hun zonden. God is geen ongerechte God, zoals u misschien van Hem gedacht heeft.
Of iemand wel of niet God’s zegen van de verlossing ontvangt, hangt ervan af of hij/zij beslist om het te ontvangen of het te weigeren. Dit is waarom sommige mensen vaten van toorn worden terwijl anderen vaten van genade worden. Jakob werd bijvoorbeeld een vat van genade, terwijl Esau eindigde als een vat van toorn.
Maar sommige theologen en mensen zonder de Heilige Geest lasteren vaak over God. Zij zeggen, “Kijk, maakte God de farao niet tot een vat van toorn?” Kijk naar Jakob en Esau! Kijk naar Rebekka! Kijk naar wat de pottenbakker gedaan heeft! Maakte God niemand tot het vat van eer vanaf het allerbegin? Dit kan slechts noodlot zijn!” Hun logica is als volgt: sommige mensen waren reeds uitverkoren om God’s kinderen te worden, zelfs al voor hun geboorten; en zulke mensen die verordineerd waren en uitverkozen om gekleed te worden in God’s liefde, worden alle Zijn kinderen, terwijl de anderen naar de hel zullen gaan. Zo wordt God’s verkiezing aangevallen. Maar God gaf Zijn gerechtigheid aan iedereen, en Hij verkiest onbevooroordeeld de mensen die erin geloven.
We werden gerechtigt door in de gerechtigheid van God te geloven, toen we in feite nog niet Zijn volk waren. God kan ons geloof goedkeuren omdat we gerechtigd werden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven door Zijn Woord. Dit is de waarheid van het evangelie dat de verbazingwekkende macht van God toont.
Oorspronkelijk hadden we geen God in ons, kenden Hem niet, en waren we allen zondaars, maar door in de gerechtigheid van God te geloven, werden we Zijn volk. Het evangelie van het water en de Geest waarin we geloven is niet een onvolledig evangelie, maar het volledige en volmaakte. We zouden God moeten loven omdat Hij ons de waarheid heeft gegeven waardoor wij Zijn gerechtigheid kunnen verkrijgen.
Ons leven kan vol problemen zijn, maar we moeten niet de gerechtigheid van God vergeten omdat God ons de grootsheid van Zijn macht heeft geleerd. De gelukkigste persoon van het hele heelal is degene die de gerechtigheid van God kent. Tot de mensen onder ons die in God geloven, is de drieëenheid van God de Vader van de genade. Hij is onze heilige God. Hij legt het geloof in de gerechtigheid van God in de zielen van degenen die erin geloven. We zijn tot God’s kinderen gemaakt en de ontvangers van Zijn genade en zegens door Zijn gerechtigheid te kennen en erin te geloven.
En toch zijn er veel mensen die nog steeds bezig gehouden worden met hun eigen inspanningen om goed werk te doen. Het geven van offers, vrijwilligerswerk in de kerk doen, het maken van grote donaties aan de kerk om anderen te overtreffen, u zult denken dat dit alles goede daden zijn, maar deze alleen kunnen en zullen u niet verlossen. Door zich alleen op deze werken te richten kan geen aanwijzing van uw geloof in de gerechtigheid van God zijn, maar het is slechts een aanwijzing dat u uw eigen gerechtigheid nastreeft. Zij die in beslag genomen zijn door hun inspanningen van hun eigen vlees zullen tegen God zijn. Het zijn degenen die de gerechtigheid van God niet kennen, die in beslag genomen worden door zulke dingen van het vlees.
De Geschriften zeggen ons dat God’s zaligheid niet gegeven is aan degenen die ervoor lopen, maar slechts aan degenen die in Zijn gerechtigheid geloven. Deze gerechtigheid kan slechts ontvangen worden door in onze genadige God te geloven. Het is niet door onze werken dat we door God geliefd worden, maar slechts door in Zijn gerechtigheid te geloven ontvangen wij Zijn genadige liefde. Dit is waarom het ware geloof volledig afhankelijk is van of we wel of niet de gerechtigheid van God kennen en erin geloven.
Waren we niet nutteloze wezens vanaf het allerbegin? En toch, zijn we niet, vanwege ons geloof in de gerechtigheid van God, zo edel geworden? We kunnen ons geloof tot het einde houden door in de gerechtigheid van God te geloven, en onszelf op het feit dat we nu Zijn kinderen zijn geworden, te beroemen.
Er zijn velen in de wereld die slecht doen en beweren dat er geen God is, maar God had genade met ons omdat we in Zijn gerechtigheid geloven. We zijn werkelijk edel voor God en onze trots in God is welverdiend. We zullen beproevingen en tegenspoed aanschouwen terwijl we op deze aarde zijn, maar we zijn allen geestelijk rijk en gelukkig. We moeten allen de gerechtigheid van God volgen en Jezus verheerlijken.
God maakte alle zondaars tot Zijn kinderen, zondeloos, rechtvaardig en volmaakt voor Hem. We moeten ons realiseren over wie de gerechtigheid van God komt. Deze gerechtigheid van God heeft aan al onze tekortkomingen voldaan en al onze foute zonden weggewassen. Of u in deze waarheid gelooft of niet hangt volledig van u af. U bent ook volledig van uw zonden verlost door de gerechtigheid van God. Wat zult u dan doen? Zult u uw beslissing om te geloven tot morgen uitstellen?
Moge de gerechtigheid van God met u zijn.