Κηρύγματα

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 10-1] Inleiding tot Hoofdstuk 10

Zijn er mensen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, terwijl ze hun eigen gerechtigheid nastreven? De Geschriften zeggen dat zulke mensen zich tegen God keren, door niet in de gerechtigheid van God te geloven en in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid na te streven. Wat willen deze mensen doen?
Plande God om de gehele mensheid Zijn zaligheid te geven, die de gerechtigheid van God is, en Jezus Christus door de Israëli’s te zenden? Natuurlijk deed Hij dat! Jezus wilde zo graag iedere zondaar van zijn/haar zonden redden, dat Hij naar deze aarde kwam, gekruisigd werd, en van de dood herrees. Met andere woorden, Hij kwam om allen te redden die in Hem geloven.
God de Vader zond Jezus Christus naar de Israëli’s om hun van hun zonden te redden, en toch ontvingen de Israëli’s Jezus niet, de gerechtigheid van God. In plaats daarvan waren zij geobsedeerd door het nastreven van hun eigen gerechtigheid. Nog steeds zijn zij niet in staat Hem als de Messias van hun volk en de Verlosser van hun zielen te accepteren.
Paulus zei dat er mensen zijn die door God gezonden zijn, en dat het door hun is dat het prachtige evangelie gehoord kan worden. Het evangelie dat door de dienaren van God gehoord kan worden die door Hem gezonden zijn, is het evangelie dat de gerechtigheid van God heeft. U kunt deze kans niet missen. Slechts door dit evangelie van het water en de Geest te horen, dat door de dienaren van God gepreekt wordt, die Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven, kunt u geloven dat God u de verlossing van de zonden en Zijn gerechtigheid heeft gegeven.
Het evangelie van het water en de Geest is het beste en het prachtigste nieuws in de wereld. Het is dit goede en prachtige nieuws dat de zondaars van hun zonden heeft gered. Dit prachtige nieuws vult de zielen van de mensen weer bij door het evangelie van het water en de Geest dat door God als het ware voedsel voor de zielen is gegeven.
In het prachtige evangelie van de verlossing dat door God gegeven is, ligt de macht om iedereen’s zonden te vergeven. Het evangelie van het water en de Geest heeft de macht van de zegen om ons vrede in onze gedachten te geven door de verlossing van onze zonden.
Terwijl ze zich op de wet van God concentreerden, waren de Israëli’s bezig hun eigen gerechtigheid na te streven. Omdat zij dachten dat hun eigen gerechtigheid overvloedig aanwezig was door hun gehoorzaamheid aan de wet, ontvingen zij Jezus niet als hun Verlosser. Zij verlangden er zo naar de werken van de wet na te streven, dat zij nog niet eens de gerechtigheid van God konden tolereren. Zij slaagden er zelfs nu niet in de Heer als hun Verlosser te ontvangen terwijl ze hun eigen gerechtigheid proberen na te streven.
Vertellen de Geschriften ons dat de Israëli’s zich tegen de gerechtigheid van God hebben gekeerd, om hun eigen gerechtigheid te gronden? Terwijl hij over de Israëli’s sprak die door de wet geobsedeerd waren, berispte Paulus hun geloof door te zeggen, “Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft” (Romeinen 10:4).
Een wettisch geloof dat iemand’s eigen gerechtigheid nastreeft, is niet het juiste geloof voor God. Terwijl de Israëli’s volledig in beslag genomen werden door het volgen van de wetten van het Oude Testament, slaagden zij er niet in zich te realiseren dat Jezus, die de gerechtigheid van God werd, hun Verlosser was, en in plaats daarvan keerden ze zich tegen Hem. In hun ijver om te roemen dat zij het uitverkozen volk waren aan wie het Woord van God gegeven was, en die het moesten volgen, eindigden de Israëli’s als een volk dat zich tegen de gerechtigheid van God heeft gekeerd.
 
 
Bent u geobsedeerd door het vestigen van uw eigen gerechtigheid?
 
Het probleem met het vuur van de Israëli’s voor de wet was dat hun passies in het vestigen van hun eigen gerechtigheid waren. Vanwege hun eigen gerechtigheid, werd de gerechtigheid van God, die door onze Heer gegrond was, uiterst genegeerd.
Het resultaat van het wettisch geloof van de Israëli’s was dat zij zich uiteindelijk tegen de gerechtigheid van God keerden; en dus hebben zij zich nog steeds niet gerealiseerd hoe onomkeerbaar verwoestend dit resultaat is geweest. Wat goeds of welk voordeel heeft hun nastreven van het werk van de wet hun gebracht? Hun passies om het Woord van God te volgen werden uiteindelijk slechts obstakels in het kennen en geloven van de gerechtigheid van God. Alweer moeten we ons realiseren dat het “vuur” van degenen die niet het juiste begrip van de wet hebben, hun slechts zal leiden dat ze zich op het einde tegen de gerechtigheid van God keren.
De Geschriften zeggen ons duidelijk dat Jezus het einde van de wet van de gerechtigheid werd tot degenen die geloven. Onze Heer volbracht de gerechtigheid van God door alle zonden van de wereld met Zijn doopsel en bloedvergieten aan het Kruis op Zich te nemen, alles om de zonden van zowel de Israëli’s als ook de niet-Joden te reinigen. Als dusdanig is het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat, en niet de wet, een oase in de woestijn geworden voor alle zondaars. Het is het evangelie van het water en de Geest dat al onze zonden heeft uitgewist en ons van de werkelijke goedkeuring voorzag. Hoe zouden alle zondaars van de wereld anders dan door het evangelie van het water en de Geest, de werkelijke goedkeuring in hun hart vinden?
Hier in het Boek aan de Romeinen, vertelt Paulus ons dat het vestigen van iemand’s eigen gerechtigheid, zonder in de gerechtigheid van God te geloven, een ernstige zonde is. Welk soort evangelie zou een prachtig evangelie tot ons, de niet-Joden, geweest zijn? Het is het evangelie dat ons vertelt dat onze Heer Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel.
Dit evangelie is het evangelie dat genoteerd staat in Matteus 3:13-17, welke de getuigenis draagt dat Jezus de zonden van de wereld op Zich nam: “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” Zo nam Jezus alle zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel van Johannes.
Paulus berispte de wettischen die niet in de gerechtigheid van God geloven door te vragen, “Wie zal in den hemel opklimmen? (Hetzelve is Christus van boven afbrengen)” Anders gezegd stelt hij hier de vraag, “Wie kan van zijn/haar zonden gered worden door slechts de wet te volgen?” Het doel van Paulus’ vraag was om het punt te onderstrepen dat het volgen van de wet nooit de zaligheid van de zonden zal brengen. Hij zegt ons met andere woorden dat er niets is dat we kunnen doen om ons van onze eigen zonden te verlossen.
Paulus sprak vaak van God’s gerechtigheid in zijn epistels. Paulus’ antwoord tot het ware geloof wordt gevonden in Romeinen 10:10, waar gezegd wordt, “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.” Het evangelie dat Paulus preekte, was het evangelie dat ons vertelt dat we God’s gerechtigheid kunnen ontvangen door in het doopsel en het bloed aan het Kruis van onze Heer te geloven, waardoor de gerechtigheid van God geopenbaard is. We moeten geloven dat de Heer ons het evangelie van het water en de Geest gaf, en dat Hij degenen die in dit evangelie geloven, een werkelijke gemoedsrust gaf.
 
 
Het ware geloof komt door het luisteren naar het Woord van God
 
Wat vertelt Paulus ons over het ware geloof? Romeinen 10:17 zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” Het ware geloof komt als we naar het evangelie luisteren dat Zijn dienaren, door wie God spreekt, met Zijn Woord preken.
Onze overtuiging tot het ware geloof komt door te luisteren naar het Woord van God, en om dus het volk van het ware geloof te zijn, moeten we luisteren naar Zijn Woord en erin geloven. Slechts door het Woord van God te horen kunnen wij het ware geloof hebben en slechts door dit kan ons geloof groeien. Daarom heeft God ons Zijn dienaren gezonden, die Zijn gerechtigheid preken.
Als we in het evangelie van het water en de Geest geloven dat de mensheid door God gegeven is, kunnen we de verlossing van de zonden ontvangen en rust in ons hart hebben. De verlossing van de zonde is slechts mogelijk door in de gerechtigheid van God te geloven waarmee wij gemoedsrust zullen verkrijgen.
Is ons niet verteld geworden dat de gerechtigheid van onze Heer onze tranen zal uitwissen, en ons van al ons verdriet en pijn zal verlossen? Natuurlijk! Door in de gerechtigheid van het evangelie van het water en de Geest, dat ons door God gegeven werd, te geloven, zal al onze pijn weggenomen worden. Het evangelie van het water en de Geest is het prachtigste nieuws in de wereld en het is de vervulling van God’s gerechtigheid.
God zond onze Heer, die Zijn gerechtigheid vervulde, naar de Israëli’s maar doordat zij hun eigen gerechtigheid nastreefden, weigerden ze zich naar Hem te keren. Wat deed God toen? Om de Israëli’s jalours te maken, gaf God het evangelie dat de vervulling van Zijn gerechtigheid was, aan de niet-Joden om erin te geloven. Gaf God de niet-Joden dan de kans om in het evangelie van het water en de Geest te geloven? Hij gaf hun inderdaad de kans in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zelfs als zij Hem niet zochten, noch riepen, en Hem veel minder dan de Israëli’s aanbaden.
Daarom waren de niet-Joden in staat God’s kinderen te worden door in het prachtige nieuws van de vervulling van Zijn gerechtigheid te geloven. Dit is ook waarom de Geschriften ons vertellen dat de gerechtigheid van God vereert en verheerlijkt werd buiten Israël.
Hoeveel mensen danken eigenlijk de Heer werkelijk voordat Hij ons allen het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven dat de gerechtigheid van God vervuld? Onze Heer heeft alle zonden van de wereld met het prachtige evangelie van het water en de Geest weggenomen. En toch zijn er te veel Christenen die niet in deze waarheid geloven. Hebben wij dan de gerechtigheid in ons die we voor God kunnen plaatsen. Nee, dat hebben we niet! Waarom geloven we dan niet? Is het omdat we niet weten wat het evangelie dat de gerechtigheid van God vervulde, is? Maar het is eenvoudig om dit evangelie te kennen!
Wij behoren ook tot de soort mensen die onze eigen gerechtigheid zouden hebben nagestreefd, net als de Israëli’s dat hebben gedaan, maar God redde ons van al onze zonden door ons het prachtige evangelie van het water en de Geest te geven. We danken de Heer voordat Hij ons het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven, de vervulling van de gerechtigheid van God, zodat wij erin kunnen geloven.
 
 
Zeg niet, “Wie zal naar de hemel opstijgen?”
 
Vers 6 zegt “Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus:Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.” Zowel onze verlossing en ons dienen van het evangelie van de waarheid werden mogelijk gemaakt door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest, en niet door onze werken. Als het niet voor ons geloof was geweest, dat de gerechtigheid van God vervulde, dan zouden we nu niets anders dan zondaars zijn geweest die als wettischen hun eigen gerechtigheid zouden nastreven, en slechts God als een hinder ondervonden.
Net als onze zaligheid door het geloof in de gerechtigheid van God kwam, kunnen we ook voor onze Heer leven door geloof in deze gerechtigheid te hebben. De kracht van ons om met ons leven door te gaan, komt van ons geloof in God’s gerechtigheid, daar onze kennis uit deze gerechtigheid door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest ontspringt.
Is er een andere waarheid dan het geloof in de gerechtigheid van God voor degenen die verlost zijn? Er is geen. De essentie van het Christendom, is geconcentreerd op het geloof, en het is geen overdrijving om te zeggen dat de gerechtigheid van God het gehele Christelijke geloof is. Zij die gerecht zijn, kunnen het evangelie door hun geloof in deze gerechtigheid preken en ernaar leven. Aanschouwen zij die in God’s gerechtigheid geloven, dan ook problemen? Ja, dat doen we. Maar door het geloof in God’s gerechtigheid kunnen zij alle moeilijkheden overwinnen, daar zij geloven dat God al hun problemen zal overnemen en ze vertrouwen daarop. Zulk geloof vindt zijn oorsprong in het geloof van de gerechtigheid van God.
Hoe zit dat dan met ieder ander geloof dat God’s gerechtigheid niet bevat? Zijn deze allemaal verkeerd, gebaseerd op menselijke daden? Dat zijn ze inderdaad. Het geloof van degenen die in Jezus geloven, zonder in de gerechtigheid van God te geloven, is niet het juiste geloof.
Zouden u en ik verlost kunnen worden van onze zonden zonder eerst in God’s gerechtigheid te geloven? Zouden we volgens ons geloof in God kunnen leven zonder geloof in Zijn gerechtigheid te hebben? Geen van de twee is mogelijk. De kracht van de rechtvaardigen om de Heer te dienen komt van de kracht van de Heilige Geest, die hun als een geschenk voor hun geloof in God’s gerechtigheid gegeven is. Kunt u in deze wereld leven met slechts uw eigen krachten of uw eigen aardse bezittingen? Zult u werkelijk gemoedsrust vinden met deze dingen?
We kunnen het evangelie in vrede dienen door in de gerechtigheid van God te geloven. Zij die het evangelie van het water en de Geest dienen, hebben geloof, moed, kracht en vrede. De rechtvaardige mensen die niet het evangelie van het water en de Geest dienen, de vervulling van de gerechtigheid van God, hebben oftewel geen vrede, of geen moed. Heeft de geest van de rechtvaardigen vrede nodig? Ja. Zij hebben niet alleen vrede nodig om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden, maar ook om hun leven tot het uiterste te leven.
Heeft u gemoedsrust? Als u nu slechts helemaal alleen zou leven, zou er voor de gemoedsrust geen reden zijn om te groeien. Waarom zouden we meer vrede of geloof nodig hebben als u slechts in de noden van het vlees hoeft te voorzien om in het vlees te leven? Maar als u God gaat dienen, dan moet de gemoedsrust ook groeien. Om het evangelie, dat de gerechtigheid van God heeft vervuld, te dienen, moet en zal uw geloof en uw vrede groeien.
Zij die in het evangelie van God’s gerechtigheid geloven, zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van hun vrede over de hele wereld. Omdat dit geen thema is van slechts individuele zorg, maar van de noodzaak tot de verspreiding van de gemoedsrust die gegeven wordt door Jezus Christus aan iedereen, moeten we het evangelie van God’s gerechtigheid aan de hele wereld preken. God’s vrede is nog steeds nodig voor de anderen, evenals voor ons. We hebben meer aanvragen van God nodig in het proberen te verspreiden van deze vrede aan anderen. Als we leven om God’s gerechtigheid te verspreiden, zal onze gemoedsrust alleen maar groeien, en we zullen het duidelijke en waardevolle doel van ons leven vinden.
Als je de ware vrede dat door God gegeven wordt, wilt leren kennen, moet u het evangelie dat Zijn gerechtigheid heeft vervuld, kennen en erin geloven. U moet voor uzelf de gemoedsrust ervaren die God voor u heeft voorbereid.
U heeft de Heer tot dusver goed gediend, maar u moet Hem goed blijven dienen, totdat u geroepen wordt tot Zijn aanwezigheid, zodat anderen in uw gemoedsrust kunnen delen. Als u met uw geloof in de gerechtigheid van God de gemoedsrust bereikt, kunnen degenen die u volgen in de verlossing, ook voor de vrede van anderen leven.
Zij die jong in hun geloof zijn, zijn nieuwelingen in het rijk van het geloof, en ze zijn nog begrensd in hun mogelijkheden om het te begrijpen. Maar als we volgens ons geloof leven, zullen de mensen die achter ons komen, alhoewel het enige tijd zal duren, uiteindelijk tot een begrip komen over hoe de verlosten hun leven in vrede leven, door in hun voetsporen te treden van geloof.
Vindt u het moeilijk om degenen die u volgen, te leren hoe ze volgens het geloof leven? Zo’n leven van leren wordt niet overnacht bereikt. Het kan zelfs een hele lange tijd duren voordat u ze naar het soort geloof kunt leiden dat nodig is om in vrede te leven. Maar met de tijd zullen zij die verlost zijn door in God’s gerechtigheid te geloven, uiteindelijk in vrede leren leven zoals de mensen van geloof, net als de eerdere gelovigen die God dienden, gemoedsrust in Hem vonden door te leren van degenen die vóór hun waren.
U en ik moeten door het geloof in de gerechtigheid van God leven. De rechtvaardigen moeten door hun geloof in het Woord leven. Zowel ons huidige als ook onze toekomstige levens moeten bestemd worden door het geloof. De Geschriften vragen ons, “En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” Omdat we in de gerechtigheid van God geloven, moeten we het evangelie aan de wereld preken. Door het geloof kunnen we alle uitdagingen die wij zullen aanschouwen terwijl we het evangelie verspreiden, overwinnen.
De rechtvaardigen die niet volgens het geloof leven, zijn zij die hun gemoedsrust verloren hebben. Het geloof in God’s gerechtigheid staat de mensen toe om gemoedsrust te verkrijgen. Als we in het Woord van God geloven en in Zijn gerechtigheid voor alles, dan zal ons de vrede gegeven worden.
U moet standvast zijn in uw vrede en geloof door in de gerechtigheid van God te geloven. U moet God ook loven want de Heer heeft u toegestaan volgens de verlossing van Zijn gerechtigheid en vrede te leven. Moge u uw leven leiden door het evangelie te preken met geloof in God, van wie u uw vrede hebt ontvangen.
Zijn wij in staat geweest om van het Boek aan de Romeinen te leren hoe volmaakt de gerechtigheid van God is? Romeinen verklaart gedetaileerd wat deze gerechtigheid van God is. De gerechtigheid van God waarvan wij spreken is niet de gerechtigheid van de mensen, maar van God Zelf.
De gerechtigheid van God is volmaakt en meer dan voldoende om ons van al onze zonden te redden. Door alle zonden van de wereld door Zijn doopsel op Zich te nemen, ontzorgde Jezus ze in alle volmaaktheid. We kunnen in Jezus Christus geloven door het feit dat de gerechtigheid van God volmaakt is. Omdat deze gerechtigheid van God ons volledig redde van al onze zonden, is het absoluut noodzakelijk dat we in het evangelie dat Zijn gerechtigheid vervulde, geloven.
Door in God’s gerechtigheid te geloven, kunnen we onze levens leiden door Hem te bewonderen, te danken, en te loven. Mensen kunnen slechts in de heiligheid van God aanwezig zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven. Door in deze gerechtigheid te geloven, zijn onze gedachten gereinigd, kunnen we God loven en kunnen we onze levens leiden voor Zijn heerlijkheid.
Als de gerechtigheid van God niet volmaakt was geweest, zouden we niet in staat zijn geweest om verlost te worden van onze zonden. Alhoewel onze erfzonde vergeven zou zijn door in Jezus te geloven, zouden alle zonden die we daarna iedere dag begingen, dagelijkse berouwgebeden nodig hebben.
Maar nadat we verlost waren door in de gerechtigheid van God te geloven, dat geopenbaard is in het evangelie van het water en de Geest, konden we ons realiseren dat deze gerechtigheid van God absoluut was. Daarom werd ik eeuwig dankbaar voor het feit dat de gerechtigheid van God ongelooflijk en volmaakt is voor de eeuwigheid. Omdat God’s gerechtigheid ons van alle mogelijke zonden heeft verlost die we in ons leven konden begaan, kunnen we gered worden van de zonden door in Zijn gerechtigheid te geloven.
Zij die de gerechtigheid van God niet vergelijken met onze menselijke vuiligheid, kunnen niet in Zijn gerechtigheid geloven omdat zij zich gewoon niet realiseren hoe groots het is. Zelfs de meest volmaakte mens is niets in vergelijking tot de gerechtigheid van God en daarom geloven wij in Zijn gerechtigheid en worden we toegestaan in Zijn heiligheid aanwezig te zijn. We worden met andere woorden, degenen die God verheerlijken door in Zijn gerechtigheid te geloven en erin aanwezig te zijn.
We hebben een goed begrip van de gerechtigheid van God nodig in ons hart, dat wil zeggen, we moeten ons realiseren dat de gerechtigheid van God ons volledig en compleet van onze zonden heeft verlost. Begaan wij niet ontelbare zonden in ons leven? Hoe voerde God dan de rechtvaardige daad uit die ons van zulke talloze zonden heeft verlost? Hij bereikte het door naar deze aarde te komen in de gedaante van ons vlees, door al onze zonden op Zich te nemen door gedoopt te worden van Johannes, door aan het Kruis te sterven en door te herrijzen van de dood, kort gezegd; door alle gerechtigheid van God te vervullen.
Iedereen, jong en oud, rijk en arm, sterk en zwak, begaat zonden. Wie redde ons dan van al deze zonden van de wereld? Het was Jezus Christus die, door de gerechtigheid van God te vervullen, ons van al onze zonden verloste. Dat God Jezus zond om volledig al onze zonden op Zich te nemen en ze helemaal te elimineren, is de absolute gerechtigheid van God.
Niets anders dan dit is precies de gerechtigheid van God die ons van al onze zonden heeft gered. God’s gerechtigheid heeft ons van alle zonden van de wereld in een keer verlost. Is Zijn gerechtigheid niet uiterst en volledig volmaakt? We noemen deze liefde die God ons heeft gegeven, en die niet slechts ons leven zal duren maar tot in alle eeuwigheid, de gerechtigheid van God.
Net zoals Johannes de Doper beweerde toen hij Jezus de dag nadat hij Hem gedoopt had, “Ziet! Het lam van God die de zonden der aarde wegneemt!” Zoals Jezus Johannes zei toen hij Hem eerst weigerde te dopen, “Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). Wat betekenen deze passages? Zij betekenen niets minder dan de waarheid dat Jezus doopsel en Zijn dood aan het Kruis de absolute gerechtigheid van God zijn. Deze gerechtigheid van God verlaat ons niet als wij zwak zijn en tekort komen in Zijn heerlijkheid.
We kunnen God slechts loven en Hem verheerlijken voor deze overvloedige liefde die ons gered heeft en ons toestond om in Zijn gerechtigheid aanwezig te zijn. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, gaan in Zijn gerechtigheid leven voor de rest van hun leven. Het is veel beter voor ons om in God te vertrouwen dan in de menselijke wezens van de wereld. Een mooi leven is een leven dat dit evangelie van de volledige verlossing van de zonde preekt. Daarom moeten we de gerechtigheid van God absoluut kennen en erin geloven.
Zij die de verlossing van de zonden hebben gekregen, zouden getuigen, “Jezus heeft al mijn zonden weggenomen door gedoopt te worden van Johannes! En Hij werd in mijn plaats veroordeeld voor alle zonden van de wereld!” Als we in God’s gerechtigheid geloven, kunnen we Hem danken voor zulke zegens.
Als u struikelt omdat u zwak bent, en u valt in de zonde van het vlees, of als u ontmoedigd bent en zich schaamt vanwege uw zonden, kijk dan naar de gerechtigheid van God die u heel heeft gemaakt. Maakte de gerechtigheid van God ons niet ook rechtvaardig? Nam Jezus niet volledig onze zonden weg door Zijn doopsel? Redde Zijn verlossing ons niet van al onze zonden, inclusief die zonden die we in de toekomst zullen begaan?
Slechts als we geloven dat Jezus Christus ons volledig gered heeft, geloven we helemaal in de gerechtigheid van God. Slechts wanneer we in de gerechtigheid van God geloven, kunnen we gerecht worden. Zij die in God’s gerechtigheid geloven, kunnen de instrumenten voor Zijn gerechtigheid worden. De perfectie van God’s gerechtigheid is volledig. Zij die hun eigen gerechtigheid nastreven, terwijl ze onwetend zijn over de gerechtigheid van God, zijn slechts dwazen die hun eigen graf delven, om vervloekt te worden door God.
 
 
Richt uw aandacht op wat Paulus zei: “Zij hebben een ijver voor God, maar niet met verstand”
 
Hoe kunnen we een geloofsleven leiden, verlost worden en God’s volk worden als we onwetend blijven over Zijn gerechtigheid? Zij die de wet volgen, moeten weten dat hun zonden hun tot hun vernietiging zullen leiden en ze moeten dankbaar zijn dat de gerechtigheid van God hun volledig gered heeft. Dat Jezus onze Verlosser is geworden, dat we in Hem geloven en dat we Hem verheerlijken, is omdat we de gerechtigheid van God kennen en erin geloven. Slechts door in Zijn gerechtigheid te geloven worden we Zijn kinderen, zondeloos en ontvangen we eeuwige levens. Zij die belijden in Jezus te geloven en getrouwe levens leiden, maar toch onwetend blijven over de gerechtigheid van God, zullen verdoemd worden.
Paulus getuigde in Romeinen dat de Israeli’s, terwijl ze onwetend waren over de gerechtigheid van God, hun eigen gerechtigheid probeerden na te streven, en door dit te doen, waren ze ongehoorzaam aan God’s gerechtigheid. Zij moeten ook in de gerechtigheid van God geloven.
We moeten geloven dat God ons van de zonden van de wereld verlost heeft. Al onze zonden zijn ingesloten in deze zonden van de wereld. Ze zijn allen verdwenen met de vervulling van de gerechtigheid van God. Gelooft u in deze waarheid?
 
 
“Want Christus is het einde van de Wet voor de gerechtigheid aan iedereen die gelooft”
 
De gerechtigheid van God is het einde van de wet. De reden is dat Jezus Christus alle vereisten van de wet heeft beantwoord door alle zonden van de wereld weg te nemen met Zijn doopsel en kruisiging.
Het resultaat van de zonde is zeker de dood, en toch staat er geschreven dat de gerechtigheid van God het einde van de wet is. Waarom? Dit is omdat God de Vader ons volledig gered heeft door Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde te sturen om gedoopt te worden om alle zonden van de mensheid op Zich te nemen, aan het Kruis te sterven, en te herrijzen van de dood.
Door met uw hart in de gerechtigheid van God te geloven en het volgen van de gerechtigheid van de wet zijn twee verschillende dingen. Ontving u de verlossing van de zonden door uw daden? Ontving u uw zaligheid door uw eigen goede daden? Alle andere religies in deze wereld onderwijzen dat men de zonden moet aanpakken door goede daden te doen. Het begrip dat de Boedhisten hebben van de zonde, is bijvoorbeeld dat u de zonden van uw verleden leven kunt verlossen door goede daden te doen in uw huidige leven. Is dit duidelijk voor u?
Een persoon wordt slechts één keer geboren en sterft slechts één keer, en het oordeel zal naderhand komen. Omdat iedereen slechts één keer in deze wereld geboren wordt, en daarna naar God terugkeert, kan niemand terugkeren naar de aarde in een andere levenscyclus. Daarom moeten mensen verlost worden door in God’s gerechtigheid te geloven terwijl ze op deze aarde zijn. Wat is deze leer van het karma van de boedhisten voor een onzin?
Te geloven dat we verlost zijn van onze zonden is om te geloven in God’s gerechtigheid. Het geloof in de gerechtigheid van God wil zeggen dat u slechts in Zijn gerechtigheid gelooft en niet in uw eigen daden. Hoe spreekt God’s gerechtigheid van geloof dan? Zoals het in het Boek aan de Romeinen staat geschreven, spreekt het op deze wijze, “Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen?” Dit is omdat de gerechtigheid van God gevonden wordt door met het hart te geloven, niet door enige vorm van physieke kracht.
We worden God’s kinderen en zondeloze mensen die eeuwige levens hebben ontvangen door in de gerechtigheid van God te geloven. Omdat we onze zonden niet zelf kunnen oplossen, hoeveel goede daden we ook doen, onze inspanningen zullen slechts eindigen als nog meer zonden voor God. Daarom moeten we zulk geloof in onszelf verwerpen en in plaats ervan geloven in de rechtvaardige God om Zijn gerechtigheid na te streven. Sommige mensen vragen, “Kunnen we niet gered worden door slechts in Jezus te geloven, zelfs als we God’s gerechtigheid niet kennen? Staat er niet geschreven dat iedereen die de naam van de Heer roept gered zal worden?” Maar de zaligheid komt niet door zich slechts op de naam van Jezus te beroepen, maar door de gerechtigheid van God helemaal te kennen en erin te geloven.
 
 
Iedereen die in de gerechtigheid van God gelooft, heeft geen schaamte
 
Vers 11 zegt, “Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.” Wat betekent deze passage? Iedereen die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden omdat hij/zij in de gerechtigheid van God gelooft. “Een iegelijk die in Hem gelooft” verwijst naar de gelovigen in Zijn gerechtigheid.
Wat is er dan met de passage, “Een iegelijk die de HEERE roept, zal gered worden?” Dit betekent dat degenen die het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven, Jezus roepen, omdat zij in Hem als de Verlosser God geloven. Als wij onze zaligheid door God’s gerechtigheid ontvangen, geloven wij dat onze verlossing ons gegeven is doordat we in deze waarheid geloven.
Met andere woorden, zonder dit geloof, hoe vaak we de naam van Jezus ook vergeefs zouden roepen, zouden we niet van onze zonden gered zijn. Omdat de Geschriften als een geheel spreken van de gerechtigheid van God in Jezus, zal alleen het roepen van de naam van de Heer ons niet onze verlossing geven.
De Bijbel vertelt ons over de gerechtigheid van God vanaf het allerbegin. Zoals het geschreven staat in het Boek van Genesis, zette God de boom des levens en de boom van de kennis van het goed en kwaad in het Hof van Eden, en Hij zei Adam en Eva niet van de boom der kennis te eten. God eiste van hun het geloof in Zijn Woord. Anders gezegd, God zei hun van de boom des levens te eten om het eeuwige leven te ontvangen.
Het Woord van God zegt, “De rechtvaardigen zullen leven volgens geloof.” Wij leven ook volgens ons geloof in de gerechtigheid van God tijdens ons leven, vanaf dat we in Hem gingen geloven om gered te worden totdat we onze zaligheid ontvangen, en uiteindelijk het Koninkrijk van God zullen bereiken.
Veel Christenen in deze wereld zeggen dat de zaligheid van de zonde gegeven is door in Jezus te geloven, maar in werkelijkheid zijn veel van hun niet van hun zonden verlost omdat zij onwetend blijven ten opzichte van de gerechtigheid van God. Wat zal het resultaat zijn als de mensen in Jezus geloven zonder de gerechtigheid van God te kennen? Zulke mensen zullen uiterlijke aanwijzingen vertonen dat zij vrome gelovigen zijn door hun aanbiddingsdiensten en gebeden. Maar omdat zij onwetend zijn over God’s gerechtigheid, zullen zij slechts uitvoerders van een religie blijven, en onverloste zondaars.
Veel van zowel de Christelijke gemeenschap als ook de Israëlische, zijn onwetend over de gerechtigheid van God, en dus gehoorzamen ze niet Zijn gerechtigheid. Zij die in Jezus geloven, maar niet in God’s gerechtigheid, stampen deze gerechtigheid de grond in. Het is niet door het doen van goede daden, het geven van grote donaties, of andere daden van hunzelf dat de gelovigen in Jezus deze gerechtigheid ontvangen, zolang zij onwetend over de gerechtigheid van God zijn.
Zij die in de gerechtigheid van God geloven, zullen erin geloven, in welke omstandigheden zij ook mogen zijn, en dus leiden zij levens terwijl ze God’s heerlijkheid loven en zich ervoor danken. Zijn gerechtigheid zal helderder schitteren voor onze zielen naarmate onze tekortkomingen meer geopenbaard worden, aan degenen onder ons die in God’s gerechtigheid geloven. Ik bid dat ook u zo’n ontwaking zal hebben.
Kunnen we de gerechtigheid van God ontvangen omdat we op de een of andere wijze enige gerechtigheid in ons eigen vlees hadden? Natuurlijk niet! Er is niets gerecht in ons, anders dan in God’s gerechtigheid. Omdat God ons volledig gered heeft van onze zonden met Zijn gerechtigheid, geloven we in deze gerechtigheid en loven het. Zijn gerechtigheid heeft ons volledig van onze zonden gered.
Val niet in het daad-geörienteerde geloof als u donkere hoeken van uw leven aanschouwd, maar geloof altijd in de gerechtigheid van God, in welke omstandigheden u ook moge verkeren. God’s gerechtigheid is volmaakt voor alle eeuwigheid. Iedereen in deze wereld moet Zijn gerechtigheid kennen en zij moeten erin geloven, door het evangelie van het water en de Geest te gehoorzamen. Omdat er zovelen zijn die belijden dat zij in Jezus geloven terwijl ze nog steeds slechts volgens de gerechtigheid van de wet leven, moeten zij zich ervan verzekeren dat zij de gerechtigheid van God kennen.
Paulus concludeerde door te zeggen dat het evangelie van God Zijn gerechtigheid vervult. Zonder de kennis van het ware evangelie van God, kan niemand uitleggen wat Zijn gerechtigheid is. Zulke mensen zullen zeggen, wanneer hun gevraagd wordt te bespreken wat de gerechtigheid van God is, “Jezus is mijn Verlosser, die aan het Kruis stierf, van de dood herrees, en me van mijn zonden redde.” Maar zij zullen toevoegen dat zij voor hun dagelijkse zonden gebeden van berouw moeten aanbieden, en dat zij geleidelijk geheiligd moeten worden om volmaakt te worden.
U moet uzelf eerst kennen om de gerechtigheid van God te kennen. Als u zowel uzelf als ook de gerechtigheid van God kent, zult u geen andere keuze hebben dan in Zijn gerechtigheid te geloven omdat u zich zou realiseren hoe groots, hoog en uitgebreid de gerechtigheid van God is in vergelijking met uzelf. Maar als u Zijn gerechtigheid niet kent, zult u geobsedeerd worden met het nastreven van uw eigen gerechtigheid. Zij die geobsedeerd zijn met hun eigen gerechtigheid, gehoorzamen de gerechtigheid van God niet, omdat zij slechts hun eigen rechtvaardigingen wensen na te streven.
We moeten God’s gerechtigheid kennen voordat we erin kunnen geloven en ervoor kunnen danken. Door de gerechtigheid van God te kennen, kunnen we geloven dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door ze op Zich te nemen met Zijn doopsel en door aan het Kruis te sterven. Als we door onze eigen daden gerecht kunnen worden, zouden we de zaligheid door de gerechtigheid van God niet nodig hebben. Maar als we ons realisen dat dit niet mogelijk is, kunnen we Zijn gerechtigheid zelfs nog meer waarderen omdat God ons, die onze levens niet konden leiden gebaseerd op goede daden, redde.
Zijn uw gedachten en daden allemaal goed? Natuurlijk niet! Het is omdat we veel tekortkomingen hebben dat God ons volledig door Zijn gerechtigheid heeft gered. Omdat het geloof in de gerechtigheid van God ons redde, verlangen we ernaar om Zijn gerechtigheid aan allen over deze wereld te preken die er niet vanaf weten.
Iemand die zichzelf niet kent, vindt fouten bij anderen en spreekt kwaad over hun. Maar als hij/zij een gelovige van de gerechtigheid van God was, zou hij/zij met trots deze gerechtigheid moeten verkondigen, en niet over zijn/haar eigen gerechtigheid roemen. Maar degenen die niet in God’s gerechtigheid geloven, begaan de zonde van het lasteren van Zijn gerechtigheid. God zal hun voor hun zonden veroordelen.
God zond Zijn Zoon naar deze aarde en Hij heeft u Zijn gerechtigheid gegeven. Als wij de laatste dag naderen, zouden we niet met elkaar moeten ruziën over wiens gerechtigheid van de wet beter of slechter is. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, moeten zich niet zorgen maken over hun vlees, maar zij zouden slechts God dankbaar moeten zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven.
Laat ons onze God danken, die ons volledig heeft gered door Zijn gerechtigheid. Omdat de gerechtigheid van God al uw zonden heeft vergeven, moet u niet worden als degenen die zich tegen God keren door hun eigen gerechtigheid na te streven.