Predigten

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 13] Leef voor De Gerechtigheid van God

Romeinen 13:1 verklaart, “Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.”
We moeten binnen de grenzen van de sociale normen leven. God gebood ons om degenen die gezag hebben, te vrezen en te respecteren in zowel ons geestelijk als ook ons vleselijk leven. God geeft gezag aan de overheidsbeamten voor een reden, en we moeten ze daarom niet negeren. We moeten ons herinneren wat Paulus zei, “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben” (Romeinen 13:8).
Daarom hebben wij gratis boeken uitgegeven en dit prachtige evangelie aan mensen over de hele wereld verspreid.
De Heer zei, “Zo is dan de liefde de vervulling der wet.” Mensen zijn geobsedeerd met het waanbeeld dat zij zich getrouw aan de Wet houden in hun religieuze levens.
God gaf ons het evangelie van het water en de Geest dat Zijn gerechtigheid openbaart om ons van de zonde te redden. We moeten in God’s gerechtigheid geloven, dat getoont wordt in het evangelie van het water en de Geest.
Het verspreiden van dit prachtige evangelie dat onze Heer ons gegeven heeft, schenkt werkelijk levens aan anderen, omdat het mensen van hun zonden redt. We moeten niemand iets schuldig zijn, anders dan de schuld van de liefde die ontvangen wordt door de liefde van Jezus Christus.
 
 

Het is tijd voor ons om te ontwaken
 

Vers 11 zegt, “En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben.” We zullen met Christus duizend jaar regeren als ons zwakke lichaam veranderd is, d.w.z. als ons lichaam ook verlost is.
We kunnen de overeenkomst zien tussen onze generatie en Noach’s generatie. Een nieuwe golf van homosexualiteit is opgekomen op de universiteiten. Hoe bedorven is deze wereld als een mens een ander doodsteekt omdat de ander te lang de telefoonscel gebruikte? Veel zulke wrede en kwade daden doen zich voor in deze generatie.
We moeten ons realiseren dat het nu tijd is om te ontwaken. De tijd voor de tweede komst van de Heer is erg nabij. We moeten scherp en in staat zijn om ontwaren wat dit tijdperk is en we moeten ons realiseren dat de tweede komst van de Heer erg nabij is. Maar tegelijkertijd moeten we ons herinneren dat er zoveel mensen zijn die zich niet werkelijk van dit tijdperk bewust zijn.
“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (Mattheus 24:37). Zelfs in Noach’s tijd bouwden de mensen huizen, trouwden ze, begingen ze allerlei soorten zonden, en leefden hun dagelijkse leven totdat het oordeel van God plotseling op een dag over hun werd uitgestort. Behalve Noach verwachtte niemand de zware regen en de vloed wiste alles uit op de enkelingen die onderdak vonden in zijn ark. Zij die ondergingen, ontmoetten God’s verwoestende oordeel terwijl ze vrij aten en dronken zonder enige deelname.
Deze wereld is niet alleen blootgesteld aan de gevaren van oorlog, maar ook aan de vervaarlijke natuurrampen die in de hele wereld gebeuren door de klimaatveranderingen. Zelfs in wat we eten schuilt een ernstig gevaar, en we kunnen zelfs niet meer onze eigen maaltijden genieten zonder ons er zorgen over te maken. Daarom moeten we in dit tijdperk wijs leven en ons herinneren dat de zaligheid van ons lichaam dichterbij is dan toen we eerst begonnen te geloven.
 
 

Heeft u zichzelf in Christus’ zaligheid gekleed?

 
U zult denken dat de verwoesting van deze wereld niets met het gebied van het geloof heeft te maken, en dat het alles te maken heeft met profane politiek en de economie. Maar wereldrampen zijn waarschuwingstekens voor de verwoesting van de wereld. Deze wereld zal gauw extreme economische moeilijkheden en milieuproblemen aanschouwen. De Bijbel verteld ons dat als de tweede komst van de Heer nadert, we “niemand iets schuldig moeten zijn, dan elkander lief te hebben”, helpen, beschermen, leiden en meehelpen met elkaar in liefde. En we moeten ons realiseren dat onze hoop dichterbij is dan toen we voor het eerst gingen geloven.
We leven in een tijdperk waarin we met hoop moeten leven, terwijl we wachten op de komst van Jezus Christus.
Waar is onze hoop? Onze hoop wordt gevonden in het wachten op de terugkeer van Christus die ons zal herrijzen en belonen door met Hem in het Duizendjarige Koninkrijk te regenen, dat voorafgegaan wordt aan de zeven jaar van Grote Tegenspoed. Als de tijd verstrijkt moeten we met hoop leven, door de gerechtigheid van Christus te hebben. We moeten standvaster in het evangelie van het water en de Geest staan, en het met ons hele hart dienen. We moeten onze dienst uitbreiden om het evangelie met iedere ziel in de hele wereld te delen.
 
  
We moeten niemand iets schuldig zijn behalve de liefde tot elkander
 
Ik weet dat er veel leed zal zijn van natuurrampen zoals aardbevingen en vulkanen. Er worden tegenwoordig veel films gemaakt met het thema van de verwoesting van de wereld. Ik denk dat dit komt omdat de wereld waarschijnlijk zo zal eindigen zoals de Hollywood schrijvers het zich hebben voorgesteld, en dit is het bewijs dat de mensen onbewust de op komst zijnde verwoesting van de wereld voelen.
Daarom moeten we onszelf niet bezighouden met de werken van het vlees maar met de werken van de Geest.
We moeten geloven dat een leven met de verspreiding van het evangelie van het water en de Geest het prachtigste leven is. Mensen in de hele wereld zijn verwonderd over onze dienst. Ontelbare mensen hebben ons gezegd hoe ze door onze dienst zijn uitgedaagd. Zij kunnen niet geloven hoe wij, een groep van God’s dienaren in Korea, een klein land, de gerechtigheid van God zo krachtig kunnen verspreiden. Ja, we zijn inderdaad klein en zwak maar we verspreiden nog steeds het evangelie aan de wereld omdat we geloven in het evangelie van het water en de Geest, d.w.z. de gerechtigheid van God.
Romeinen hoofdstuk 14:8 zegt, “Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” Paulus zei ook in de vorige vers, “Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.” We bestaan slechts door onze Heer.
Omdat we door onze Heer in deze wereld geboren zijn en rechtvaardig werden door Zijn gerechtigheid, behoren we tot Christus, of we nu leven of dood zijn. We zullen leven en deze wereld verlaten als Christus’ terwijl we ons leven voor God’s gerechtigheid geleefd hebben. God is verheugd met ons, en Hij heeft ons uitverkozen om ons als Zijn instrumenten te gebruiken voor de verspreiding van het vreugdige nieuws over de hele wereld. Hij heeft dus de grote deur van het evangelisme voor ons geopend. Hij heeft ons toegestaan om het evangelie door boeken te verspreiden zonder werkelijk te voet naar ieder land te gaan.
Een reeks boeken die het evangelie van God’s gerechtigheid bevat, is vertaald en naar de Engels-sprekende wereld gezonden, de Spaans-sprekende landen, als ook naar ieder land in Azië, Afrika en Europa. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe reeks boeken die de titel draagt “Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt”, grote geestelijke zegens zal geven aan iedere ziel van de wereld. Het is wonderbaarlijk hoe God werkt om Zijn wil door de gelovigen te volbrengen in Zijn gerechtigheid.
De wereld zal uiteindelijk bedekt zijn met dit prachtige evangelie en als het evangelie dat God’s gerechtigheid bevat, over de hele wereld verspreid is, zal God ieder plan dat Hij voor ons heeft, vervullen.
Dit tijdperk is op de vooravond van de storm. Oliecrisissen en algemene financiële paniek kunnen de wereld weer eens treffen. We moeten getrouwer zijn in wat ons is toegewezen om te doen. We moeten het evangelie van het water en de Geest verspreiden totdat deze wereld tot een einde komt. Laat ons vlijtig het evangelie van het water en de Geest verspreiden zodat niemand in deze wereld buitengesloten wordt om dit evangelie te kunnen horen. We moeten samenwerken en werken voor hetzelfde doel. We moeten werken als Gideon’s driehonderd strijders. Alhoewel we met minder zijn, we zijn toch de moedige soldaten van de Hemel, en God is met ons.
Iedereen die de vergeving van de zonden ontvangt en God dankbaar is, kan zich kwalificeren om de gerechtigheid van God te verspreiden. We zullen zegevierend zijn door het geloof omdat we God’s gerechtigheid hebben. Zij die in deze gerechtigheid van God geloven, streven altijd de werken van de Geest na en zij zetten hun doelen op geestelijke werken.
Ik bid dat God’s gerechtigheid over u zal komen.