Sermons

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 15] Laat Ons het Evangelie Over de Gehele Wereld Verspreiden

“Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting” (Romeinen 15:1-2).
Zij die in God’s gerechtigheid geloven, moeten niet naar hun eigen gerechtigheid zoeken, want Jezus Christus zocht ook niet naar Zijn eigen. De rechtvaardigen leven voor het Koninkrijk van God en zij verspreiden het evangelie ten goede voor anderen. Paulus zei dat de sterken de ongerechtigheden van de zwakken moeten dragen in plaats van zichzelf te behagen.
Gelovigen van God’s gerechtigheid moeten het evangelie preken zodat zij de zonden van anderen kunnen reinigen met het doopsel en het bloed van Jezus Christus. Dit is de reden waarom God de mensen haat die lui zijn en niet het evangelie verspreiden om de zondaars te redden. We moeten daarom niet onze eigen gerechtigheid zoeken, maar God’s gerechtigheid aan anderen verspreiden. We moeten het evangelie van het water en de Geest leveren zodat zondaars gered kunnen worden door geloof. We moeten elkaar ook stichten.
 
 
Bouw geen huis van geloof op het fundament van iemand anders
 
Vers 20 verklaart, “En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen.”
Er was iets bijzonders in het evangelie dat Paulus preekte. Het is dat hij ernaar streefde om slechts het evangelie van het water en de Geest te verspreiden. Gelovigen van God’s gerechtigheid moeten ernaar streven om het evangelie van het water en de Geest, te verspreiden, net zoals Paulus dat deed. Om dit te laten gebeuren, moeten we het goede van anderen zoeken in plaats van dat van onszelf. Mensen die het goede van anderen zoeken doen dit omdat zij gekruisigd zijn met Christus en met Hem zijn herrezen. Zij die in Christus geloven, zijn niet dood, maar levend.
“Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen, Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen; want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van ulieder tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder stad naar Spanje afkomen. En ik weet, dat ik, tot u komende, met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal” (Romeinen 15:22-29).
 
 
Paulus was een rondtrekkende preker en een bewaker van God’s kerk
 
Terwijl Paulus op weg was naar de Jerusalemse Kerk om de Christenen te dienen, bracht hij de bijdragen van Macedonië en Achaia naar hun. Paulus voegde eraan toe dat als de niet-Joden tot deelnemers van hun geestelijke ding werden gemaakt, het ook hun taak was om ze in materiële dingen te dienen. De heiligen van de Jerusalemse Kerk werden in die tijd net vervolgd, en ze konden zichzelf niet van hun materiële tekorten bevrijden. De Jerusalemse Kerk die onder enorme vervolging leed voor het geloof in Jezus Christus, werd enorm getroost door de niet-Joodse broeders en zusters.
In het verleden evenals in het heden is het voor de kerken van God een traditie geworden om hun rijkdom met de armen te delen in plaats van het voor zichzelf te houden. Vooral de Geestvervulde gelovigen kunnen niet slechts voor zichzelf leven. Waarom? Omdat de Heilige Geest in hun aanwezig is! Het zijn de wedergeborenen die door de Heilige Geest die in hun aanwezig is, geleid worden.
Het is prachtig dat de niet-Joodse kerken de Kerk van Jerusalem ondersteunen en financieren. Dit was het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest ondersteunde de Kerk van Jerusalem voor het evangelie van het water en de Geest, niet voor de individuelen en Hij schonk hun ook wezenlijke ondersteuning. In die tijd werden veel mensen in Israël geslagen, in de gevangenis gegooid en zelfs gedood voor hun geloof in Christus als hun Verlosser.
In TV-documentaires kunnen we vaak de overblijfsels zien van de martelaars in de Katakomben en hun verstopplaatsen in de grotten van de bergen. Dat is wat de Kerk van Jerusalem in die tijd moest meemaken. We moeten ook een helpende hand geven aan de kerken van God als zij moeilijkheden aanschouwen.
We zullen misschien het belang van de wederzijdse hulp die de Vroege Kerken elkaar gaven van de hand doen, maar dit was een tijd dat de gelovigen in verborgenheid moesten leven om de vervolging te ontvluchten. Slechts de Heilige Geest kon in zulke omstandigheden het delen mogelijk maken. Omdat de Kerk van Jerusalem vervolgd werd, was het voor de andere kerken heel normaal om te helpen. Omdat dit het werk van de Heilige Geest was, is het gepast en prachtig.
U, een gelovige van God’s gerechtigheid, zou ook in zulke werken moeten deelnemen. De ledenkerken van The New Life Mission zamelen geld in en investeren het in het verspreiden van het evangelie aan de hele wereld. Allen hebben enige vorm van financiële moeilijkheid waarmee ze te kampen hebben, maar zij willen nog steeds heel graag het evangelie verspreiden om zielen te redden.
Paulus werkte als een tentenmaker om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden. Als er iemand was die voor de kerk kon zorgen die hij grondde, dan had hij de kerk aan hem toevertrouwd, en ging hij op weg naar een andere regio om het evangelie te preken, alles terwijl hij zijn onderhoud verdiende met het maken van tenten.
Net zoals u niet alleen maar voor uzelf leeft, zo leven onze prekers niet voor hunzelf. Zij die de Heilige Geest in zich aanwezig hebben, offeren zichzelf op aan God’s werken, d.w.z. om het redden van de verlorenen van al hun zonden. Zowel de predikers als ook de leken van onze dienst, dienen het evangelie door ‘de dienst van het tentenmaken’, terwijl zij hun eigen baan aanhouden om zichzelf te onderhouden en tegelijkertijd bijdragen aan de verspreiding van het evangelie, zowel financiëel als ook vrijwillig.
Zo kunnen we veel overeenkomsten vinden tussen de dienst van Paulus en die van God’s kerk van tegenwoordig. We hebben dezelfde overtuiging en we leven levens die de Heilige Geest zouden behagen. Waaraan denken we als het ijzig koud is? We denken zeker aan onze mede-Christenen en dienaren van God en vragen ons af of zij kou zullen lijden. Wij, de wedergeboren Christenen zorgen en kijken uit voor elkaar. Alle rechtvaardigen in de Bijbel hebben elkaar nodig en dienen samen God’s gerechtigheid. Dit geloofsleven is het werkelijke leven van de rechtvaardigen.
We hebben met zulke instelling geleefd. Toen we voor het eerst begonnen het evangelie van het water en de Geest te preken, moesten we helemaal van voorafaan beginnen omdat we niets hadden. We waren financiëel zo gebonden dat we vaak een moeilijke tijd hadden om enkele honderden dollars bijeen te krijgen om de huur te betalen en de rekeningen voor het kerkgebouw. Maar we offerden ons nog steeds op aan onze literatuurdienst in dit land.
Toen we financiële moeilijkheden aanschouwden, was het God die ze voor ons oploste door ons toe te staan de vruchten van onze dienst te laten zien. Omdat de Heilige Geest in ons hart verblijft, brandt ons verlangen om het evangelie te verspreiden in ons hart, hoeveel moeilijkheden ook voor ons liggen. We willen God’s liefde delen met alle verloren zielen door het evangelie van het water en de Geest te preken, net als God’s kerken en de rechtvaardigen die in de Bijbel beschreven werden, ook deden.
We zullen ontdekken dat de wedergeboren Christenen van de Vroege Kerk voor elkaar zorgden en dat wij dat ook doen. Dit is niet mogelijk zonder de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft de gerechtigheid van God over de hele wereld verspreid door de toewijding van de wedergeborenen, en Hij zal hetzelfde blijven doen.
 
 
Zelfs als we het einde der dagen zullen aanschouwen!
 
Mensen zeggen dat we nu in het laatste tijdperk leven, waarin alle moeilijkheden die in de Bijbel geprofeteerd worden, vervuld zullen worden.
Katastrofe en rampspoed zullen de hele wereld in de laatste dagen overspoelen. Als gelovigen moeten we standvaster in ons geloof staan in de gerechtigheid van God en het evangelie van het water en de Geest vlijtiger preken. Zij die in God’s gerechtigheid geloven, moeten het hart hebben om ervoor te zorgen en elkaar lief te hebben in deze laatste tijd. Ons eigen hart kan versteend zijn omdat de harten van de wereld verstenen, maar we kunnen deze wereld uiteindelijk overwinnen omdat we de Heilige Geest in ons hebben. Het maakt niet uit onder welke omstandigheden, maar we moeten voor de kerken van God en voor de zielen zorgen. We moeten zorgen voor degenen die onze hulp nodig hebben, hun liefhebben, aan onze mede broeders en zusters denken, en het evangelie tot het einde toe verspreiden.
We moeten onszelf aan de zaligheid van de anderen opgeven in plaats van onze eigen gerechtigheid te zoeken. Er zijn nog steeds veel zielen, over de hele wereld, die het evangelie van het water en de Geest nog niet gehoord hebben. Mensen in veel landen hebben nog nooit van het evangelie van het water en de Geest gehoord, noch hadden zij een kans om Gods gerechtigheid te kennen. We moeten onze geest instellen als soldaten die vechten om verloren zielen en landen te redden met het evangelie van het water en de Geest. Deze dienst komt niet door dwang alsof we gedwongen zijn door kracht, maar het stijgt op een natuurlijke wijze op in het hart van degenen waar de Heilige Geest in aanwezig is.
De Grote Opdracht om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden tot het einde van de wereld, is tegenwoordig actief in ons hart. Wat ik u wil vertellen is dat hoe moeilijker deze wereld wordt, hoe ruimer voldoende God Zijn Heilige Geest over ons laat komen. We verspreiden het evangelie door onze gedrukte en electronische boeken die de mensen die dorstig naar de waarheid zijn, gratis wordt aangeboden. We zullen constant onze dienst wereldwijd blijven uitvoeren door internet.
Alhoewel we nog niet rijker zijn dan de Amerikanen of de Europeanen, we kunnen hun nog steeds het evangelie geven dat de gerechtigheid van God bevat. We hebben dezelfde instelling als Petrus die zei, “Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!” (Handelingen 3:6).
We kunnen hun gratis het evangelie geven dat de gerechtigheid van God heeft vervuld en dat zij niet hadden gekend. Zelfs al zijn we er niet beter aan toe dan de rest als we het volgens de maatstaven van de wereld meten, we zijn de dienaren van God die het evangelie dat de gerechtigheid van God bevat kunnen geven. Zij die dit evangelie door onze dienst zijn tegengekomen, zullen dit evangelie leren kennen en erin gaan geloven en zij zullen enorm gezegend zijn.
Dit is het internet tijdperk, en daarmee heeft God ons van een manier voorzien om de hele wereld te openen. We hebben gezien hoe dankbaar en vreugdig mensen waren toen wij ze het evangelie gaven dat God’s gerechtigheid heeft vervuld. Hoe triester de wereld wordt, hoe dankbaarder en krachtiger wij zullen worden terwijl we het evangelie van God’s gerechtigheid aan de verlorenen zullen preken. Zou de wereld zo eindigen of zou God ons meer kansen geven om Zijn evangelie te verspreiden? Daarom moeten we erover denken en bidden. Alles zal volmaakt door de Heilige Geest vervuld worden.
Vroeger was ik ook egoïstisch en ik was alleen maar bezorgd om mijn vlees voordat ik wedergeboren was. Niet alleen ik, maar wij waren allemaal zo. Zij die slechts voor het plezier van het vlees leven, zullen beweren dat zij liefde hebben, maar in werkelijkheid kunnen zij anderen niet echt liefhebben. Dit is het verschil tussen degenen die de Heilige Geest hebben en degenen die dat niet hebben. Zondaars kunnen slechts voor zichzelf leven, maar anderen met de Heilige Geest hebben de kracht om voor iemand anders te leven en ze leven ook werkelijk voor anderen. De Drieëenheid God geeft Zijn gelovigen de kracht om voor andere zielen te leven. Omdat God in hun hart aanwezig is en hun verder leidt, kunnen ze Zijn rechtvaardige werken doen.
Het maakt niet uit hoeveel kerken er in deze wereld zijn, ze zijn bijna allen slechts profane ondernemingen geworden. Zij bezuinigen niet om hun extravagante kerken te bouwen en zij hebben enorme budgetten van in de miljoenen euro’s en toch wordt maar een piepkleine deeltje van hun rijkdom, indien überhaupt, aan charitatieve instellingen gegeven. Ze zijn gek geworden met het vergaren van meer rijkdom van deze aarde, terwijl ze hun werkelijke dienst van het redden van zielen van de zonde als secondair en onbelangrijk afdanken. Zij kunnen geen deel zijn van de kerk van God, want Zijn kerk streeft niet hun eigen interessen na boven die van God.
De ware kerk van God gebruikt zijn bronnen om de verloren zielen te redden in doorzichtigheid en eerlijkheid. Zoals het in de Bijbel geschreven staat, “Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden” (Mattheus 5:7); God heeft ons het hart gegeven om voor de zielen van deze wereld te zorgen en hun naar de verlossing te leiden en Hij maakte al deze dingen mogelijk. Het evangelie van het water en de Geest is nu in uitgaven samengesteld die in bijna 40 talen vertaald zijn in meer dan 60 delen, waarvan ieder deel getuigt van God’s gerechtigheid aan degenen die hun geestelijke dood aanschouwen.
Hoe behaagd zou God zijn als we nog ernstiger zouden bidden en het evangelie van het water en de Geest aan meer zondaars zouden verspreiden om hun te redden, voordat deze wereld overspoeld wordt in de Grote Tegenspoed en tot een einde komt. Laat ons niet ontmoedigd, maar tot het allereinde toe getrouw zijn.
In het verleden konden de armen overleven door elkaar te helpen. Maar we zijn nu een tijdperk binnengegaan van grenzeloze concurrentie waarin slechts de sterkste kan overleven. Altijd als we naar deze generatie kijken zijn we van onze plicht overtuigd dat we het evangelie van het water en de Geest aan degenen moeten preken die het nog steeds niet gehoord hebben. We hebben allen het hart om het evangelie dat vrede zal brengen te verspreiden aan degenen die vermoeid en uitgeput zijn van hun eindeloze worstelingen in deze ruwe wereld. Laat ons de geestelijke zegen van het evangelie van het water en de Geest aan hun leveren. We kunnen voor Christus leven met ons geloof in God’s gerechtigheid, want Hij heeft al onze zonden weggenomen.
Het evangelie dat God’s gerechtigheid bevat, zal zich tienvoudig verspreiden, hondervoudig, duizendvoudig, miljoenvoudig, en nog sneller nu. We zullen veel werk hebben, dus laat ons getrouw zijn. Zij die getalenteerd zijn, zouden hun talenten aan de Heer moeten geven en het evangelie aan iedere ziel verspreiden. We moeten allen werken om het evangelie volgens onze Godgegeven talenten te verspreiden. We hebben geen macht van onszelf, maar ik geloof dat als we tot God bidden volgens de Heilige Geest die in ons aanwezig is, zal God ons onze wensen toestaan.
Christus heeft ons Zijn ware liefde gegeven die de zondaars liefheeft. We zijn van de zonden van deze wereld gered door ons geloof in de gerechtigheid van God. Daarom moeten we harder werken om het evangelie te verspreiden zelfs als het moeilijker wordt om in deze wereld te leven. We hebben de plicht om het evangelie aan degenen te geven die er nog niet van gehoord hebben.
God zei, “Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben” (Romeinen 11:4). Er zijn er nog zoveel mensen in deze wereld die het evangelie van het water en de Geest moeten ontvangen. Zoveel zielen, of het nu pastoors, theologen, of leken zijn, herrijzen.
Dat wij in staat zijn om te werken voor het evangelie, is vanwege de liefde van Christus. We hebben nog steeds veel werk te doen, en soms voelen we ons erdoor overweldigd. Maar we zouden getrouwer moeten zijn en het evangelie nog vlijtiger verspreiden wanneer we meer moeilijkheden aanschouwen. Dit is het hart van Christus. Ik bid dat u, een rechtvaardige, niet slechts aan uzelf denkt. Als u slechts aan uzelf denkt, is er geen noodzaak voor het geloof of de gebeden omdat u slechts probeert voor uzelf te leven en u heeft dan niets met de verloren zielen te maken. Maar als u uw loon moet verdienen om uzelf en andere zielen ook te onderhouden, wat zou er dan gebeuren? U zult tot God bidden om hulp omdat u zwak bent.
Dit is hoe ons geloof en gebeden groeien. Daarom zegt God,
“Er is een, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt; en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek” (Spreuken 11:24).
Het delen van het evangelie van het water en de Geest met anderen is het meest rechtvaardige leven van de Christenen. Een geestelijk leven is er een dat het ware evangelie dat de mensen naar Christus leidt, verspreidt. Laat ons een kijkje nemen naar onze buren en hun ziel, en het evangelie over de gehele wereld verspreiden. Moge de zegen van God’s gerechtigheid altijd met u zijn.
Hallelujah! Laat ons onze Heer loven! Ik dank Hem omdat Hij het ons toestond Zijn rechtvaardige en goede werken te doen, en voor het verlossen van ons van de macht van de duisterheid, en dat Hij ons naar het Koninkrijk van de Zoon leidt.