Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 14-1] Het lof van de herrezen en opgenomen martelaars (Openbaring 14:1-20)

Het lof van de herrezen en opgenomen martelaars
(Openbaring 14:1-20)
“En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God. En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver.”
 
 

Exegese

 
Vers 1: En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
Dit gaat over de wedergeboren heiligen, die herrezen en opgenomen zijn na hun martelaarschap door de Antichrist, terwijl ze de Heer in de Hemel loven. De heiligen die gemarteld werden door de Antichrist en de heiligen die nu in de Hemel slapen, loven de Heer met een nieuw lied. In vers 4 zien we dat 144.000 heiligen dit nieuwe lied zingen. U zult zich misschien afvragen of slechts 144.000 opgenomen zullen zijn. Maar het getal 14 betekent hier dat alle dingen veranderd zijn (Mattheus 1:17).
We moeten ons realiseren dat de Heer deze huidige wereld zal veranderen in een geheel nieuwe wereld na het martelaarschap en opname van de heiligen. In plaats van deze wereld, zal onze Heer een wereld bouwen waarin Hij met Zijn volk zal leven. Dit is de wil van de Schepper.
Degenen die de Heer in de Hemel loven, zijn degenen die heiligen zijn geworden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat gegeven is door Christus terwijl Hij op deze aarde was. Als dusdanig zijn de namen van het Lam en van de Vader op ons voorhoofd geschreven want zij behoren nu tot Christus.
 
Vers 2: En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers.
De heiligen in de Hemel zijn degenen die gemarteld zijn omdat ze hun zaligheid verdedigen welke gegeven is door de Heer en hun geloof in het feit dat de Heer alleen hun God is, en die erna herrezen zijn. Omdat hun lichamen herrezen zijn en zij opgenomen zijn door de macht van de Heer, zullen ze Hem in de Hemel loven voor Zijn zaligheid en Zijn zegen die hun macht geeft. Het geluid van hun lof is zo mooi als het geluid van vloeiende stroompjes, en zo verheven als donderslagen. Ze zijn allemaal voor eeuwig gered van hun zonden door de verlossing van hun zonden door in het evangelie te geloven dat gegeven is door de Heer terwijl ze hier op aarde waren.
 
Vers 3: En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
De 144.000 mensen verwijst hier naar de opgenomen heiligen. In de Bijbel betekent het getal 14 een nieuwe kans. Degenen die de Heer met een nieuw lied in de Hemel kunnen loven, zijn degenen die veranderd zijn terwijl ze op deze aarde waren, door de verlossing van hun zonden te ontvangen en wedergeboren te zijn door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Daarom zegt de Heer dat er 144.000 waren.
Behalve deze mensen is er niemand die de Heer voor Zijn zegen van verlossing door het evangelie van het water en de Geest kan loven. Onze Heer wordt dus geloofd door degenen wiens zonden vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en degenen die de Heilige Geest als hun geschenk hebben ontvangen.
 
Vers 4: Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
De heiligen zijn degenen die hun geloof niet bevuild hebben met andere wereldse machten of religies. Er zijn veel mensen in deze wereld die gemakkelijk hun geloof veranderen. Maar degenen die heilig zijn geworden door in het doopsel van de Heer en Zijn bloed aan het Kruis te geloven, en door dus de verlossing van hun zonden te ontvangen, kunnen voor niets in deze wereld hun geloof veranderen.
De heiligen die naar de Hemel zijn opgestegen en de Heer loven, zijn degenen die onveranderlijk het evangelie van het water en de Geest hebben gehouden dat gegeven is door de Heer en ze hebben hun geloof verdedigd. Zodanig zijn degenen die de Heer in het Koninkrijk van de Hemel kunnen loven, degenen die opgenomen zijn door de Heer vanwege hun geloof in het evangelie van het water en de Geest.
In het midden van vers 4 staat geschreven: “dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat.” U moet zich realiseren dat de mensen die in één keer van al hun zonden gereinigd zijn door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest, de Heer overal moeten volgen waar Hij hen heen leidt nadat ze wedergeboren zijn. Omdat zij de verlossing van hun zonden hebben ontvangen, kan de welwillendheid in hun hart gevonden worden om de Heer met vreugde te volgen waar Hij hen ook leidt. In de eindtijd zullen zij daarom de Heer in de Hemel loven, omdat zij gemarteld zijn door de Antichrist met hun geloof, en omdat ze herrezen en opgenomen zijn door de Heer.
Er staat ook geschreven: “dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.” Van de ontelbare mensen die op deze wereld leven, is slechts een handvol gered van al hun zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat gegeven is door de Heer. Daarom zegt onze Heer in Jeremiah 3:14: “en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion.” Degenen die het evangelie van het water en de Geest hebben ontmoet en de verlossing voor hun zonden hebben ontvangen, zijn zo weinig.
Omdat zij tot het Lam behoren, zijn zij degenen die de eerste resultaten krijgen van de herrijzenis, die opgenomen zijn door de macht van de Heer en die Christus voor altijd loven, alles zoals het door de Heer beloofd is. Op deze aarde zijn zij ook degenen die de Heer volgen waar Hij hen ook heen leidt. Dit alles is door de genade en macht van God.
 
Vers 5: En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
Degenen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen dit ware evangelie met hun mond preken. Terwijl er tegenwoordig veel mensen zijn die het evangelie op hun eigen manier preken, is het ook waar dat slechts een handvol mensen werkelijk het echte evangelie van het water en de Geest preekt.
Degenen die slechts Jezus’ bloed aan het Kruis preken, preken niet het evangelie van het water en de Geest dat door de Heer gegeven is. Waarom? Omdat geen ander evangelie dan slechts het evangelie van het water en de Geest het ware evangelie van de Bijbel is. Omdat alle zonden uit het hart van de rechtschapenen zijn weggenomen door het Woord van het ware evangelie, kunnen zij dit evangelie met volle overtuiging met hun mond preken.
 
Verzen 6-7: En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: “Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.”
De wedergeboren heiligen moeten het evangelie van het water en de Geest op deze aarde blijven verkondigen. Dit werk van het preken van het evangelie van het water en de Geest moet daarom blijven doorgaan op deze aarde tot de dag van de opname van de heiligen.
Slechts degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen door de Antichrist gemarteld worden om hun geloof te verdedigen, en alleen zij zullen dus naar het Koninkrijk van de Hemel opgeheven worden. Iedereen moet God vrezen, in het evangelie van het water en de Geest geloven en daarbij de verlossing van hun zonden en de Heilige Geest als hun geschenk ontvangen. Als de huidige Christenen niet in staat zijn in dankbaarheid te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat gegeven is door de Heer, zal hun geloof in Jezus helemaal nutteloos zijn.
De Ene die het hele universum en alle dingen heeft geschapen, is niemand minder dan Jezus Christus. Als dusdanig moet de mensheid Jezus Christus als hun God erkennen die hen geschapen heeft en hun de zaligheid gaf met Zijn vergeving van hun zonden en Hem dus overeenkomstig aanbidden want door Zijn handen zijn alle dingen gemaakt en voltooid. Door met hun hart in Zijn evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen alle mensen vergeven worden van al hun zonden en de zegen ontvangen om de Heilige Geest als hun geschenk te krijgen.
Deze wereld moet zich nu voorbereiden op de ontvangst van het oordeel dat Jezus Christus zal geven aan degenen die zich tegen God verzetten. We moeten natuurlijk ook ons geloof voorbereiden zodat we gauw opgenomen zullen worden door de Heer, want de dag van het oordeel van God is nabij. We moeten ons voorbereiden op de opname door in het Woord van het evangelie van het water en de Geest te geloven dat gegeven is door de Heer. Waarom? Omdat iemand slechts de Heilige Geest kan ontvangen door in Zijn evangelie van het water en de Geest te geloven en wanneer de laatste dagen zijn aangebroken, zullen zij gekleed zijn in de genade om opgeheven te worden in de lucht door de Heer in hun opname.
Zo spoedig mogelijk moeten alle zondaars daarom in Jezus Christus geloven als de God van de schepping en de zaligheid en Hem dienovereenkomstig aanbidden. Zij moeten het evangelie van het water en de Geest in hun hart accepteren en dus de genade van Zijn verlossing en de Heilige Geest als hun geschenk ontvangen. Degenen die God aanbidden, ontvangen het evangelie van het water en de Geest dat gegeven is door de Heer in hun hart en zij verwerpen het niet want dit is hoe zij God kunnen aanbidden.
 
Vers 8: En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
Deze wereld zal verdwijnen door het vreselijke oordeel van Jezus Christus. Omdat de religies gemaakt zijn uit fundamenteel valse doctrines zal het door God vernietigd worden. Deze wereldse religies hebben de mensen de wereld meer laten volgen dan God Zelf, en ze gebruikten het als instrumenten om zich tegen God te verzetten. Deze wereld zal dus vernietigd worden omdat de mensen God hebben verlaten en wellustig zijn naar zulke wereldse religies.
Dat zij de wereldse religies hebben gevolgd betekent dat zij de valse goden, de demonen hebben gevolgd. God zal deze wereld daarom in Zijn toorn vernietigen. Alles op deze wereld en al haar valse religies zullen neergehaald worden door God en de wereld zal de wijn des toorns van God drinken. Als dusdanig zullen degenen die zich tegen God verzetten, evenals de demonen die als parasieten leven die zich aan de wereldse religies hechten, allemaal neervallen door de plagen van God en ze zullen in de eeuwige hel geworpen worden.
 
Verzen 9-10: “En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.”
God waarschuwt hier iedereen door te zeggen dat iemand de straf van de hel zal ontvangen als hij/zij het Beest en zijn beeld aanbidt of zijn teken op zijn rechterhand of op het voorhoofd ontvangt. Satan zal de hele mensheid dwingen om de afgod die gemaakt is naar het beeld van de Antichrist te aanbiddden, omdat hij werkt door veel mensen, maar degenen die wedergeboren zijn, zullen tegen de Antichrist vechten en gemarteld worden omdat ze hun geloof verdedigen. De wedergeboren heiligen moeten zich dus tegen de Antichrist verzetten en gemarteld worden om hun geloof te verdedigen.
Als iedereen, die zich overgeeft aan de Antichrist, voor zijn beeld neerbuigt en het teken van zijn naam of nummer ontvangt, zal hij/zij de toorn van God vergaren die hem/haar in het eeuwige meer van vuur en zwavel zal gooien. Als de tijd van de Verdrukking komt, zullen de heiligen tot God moeten preken, hun geloof in de Heer verdedigen en hun hoop in Zijn Koninkrijk plaatsen. En door in Jezus Christus te geloven, moeten zij zich tegen de Antichrist verzetten en hun geloof verdedigen, zich verenigen in hun martelaarschap, herrijzenis en opname en dus de eeuwige zegen van de inwoning met de Heer in Zijn Koninkrijk ontvangen.
 
Vers 11: En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Degenen die Satan als hun God aanbidden, zullen Zijn plagen en de kwelling van de eeuwige rusteloze hel gegeven worden. Iedereen die zich overgeeft aan de Antichrist in de eindtijd en zijn beeld als God aanbidt, zal in het meer van vuur en zwavel dat gevuld is door de toorn van God, gekweld worden. We moeten allen geloven dat iedereen die het Beest en zijn beeld volgt, en iedereen die het teken van het Beest ontvangt, dag en nacht geen rust zal hebben.
 
Vers 12: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
Omdat de heiligen in alle weelde, genade en zegens geloven die de Heer hen heeft beloofd, moeten zij geduldig volhouden. Zij moeten ook volharden in de tijd van de Verdrukking. De belofte dat de Heer aan de heiligen heeft gemaakt op het einde der tijden, is dat Hij hen de zegen zal schenken om samen met Hem te leven na hun martelaarschap als zij samen met hun herrijzenis door de macht van de Heer worden opgetild in de Hemel.
De heiligen moeten dus volharden omdat zij in deze zegen geloven die hen zal toestaan deel te nemen aan het huwelijksmaal van het Lam met de Heer, samen met Hem voor duizend jaar te regeren en altijd met Hem in het Koninkrijk van de Hemel te leven. Als het einde der tijden komt, moeten de heiligen daarom gemarteld worden om hun geloof te verdedigen. Zij moeten met geduld volharden door alle tegenspoed van die tijd.
De heiligen die in het huidige tijdperk leven, moeten desalniettemin hun martelaarschap aanvaarden door in de beloften van de Heer te geloven ook al vraagt de Antichrist hen hun geloof te verraden met zijn dreigementen, druk en verlokkingen. Waarom? Omdat kort daarna alle zegen van onze Heer vervuld zullen worden net zoals Hij ons beloofd heeft. Alle heiligen kunnen hun beloning ontvangen door slechts hun geloof in het Woord van God en in de Heer te houden. Houdt daarom uw geloof in het Woord van de Heer. God zal de heiligen die aldus hun geloof hebben verdedigd in Zijn Woord en in Jezus Christus in Zijn hele nieuwe wereld verwelkomen.
Er zijn genoeg redenen waarom de heiligen die het evangelie van de Heer dienen, alle moeilijkheden van de tijd van de Verdrukking geduldig moeten volhouden. Voor een betere toekomst is het nodig om het huidige leed met geduld te verdragen.
Romeinen 5:3-4 zegt ons, “And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope: And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.” De heiligen die de Grote Verdrukking kunnen volhouden door in de Heer te geloven, zullen een leven leiden vol zegeningen, doordat ze hun herrijzenis en opname en de heerschappij in Zijn Koninkrijk van Hem ontvangen. Als dusdanig moeten we allen de Verdrukking volhouden met ons geloof. Door hun geloof in de Heer te houden, kunnen de heiligen de Grote Verdrukking werkelijk volhouden in de eindtijd. De heiligen geloven in alle dingen die de Heer voor hen zou vervullen in zowel deze wereld en in de Hemel.
 
Vers 13: En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
De vers zegt hier: “zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan.” Waarom? Omdat iedere zondaar die in de eindtijd op deze aarde leeft, vernietigd zal worden als de tijd van de Verdrukking komt, d.w.z. als de Antichrist over de wereld heerst. De heiligen moeten daarom naar het komende Koninkrijk van Christus kijken, hun geloof verdedigen en hun martelaarschap van geloof aanvaarden. Degenen die gemarteld zijn om glorie te geven aan de Heer, zijn gezegend en als dusdanig moeten zij hun martelaarschap aanvaarden om hun geloof te verdedigen.
De Heer zal dan zulke heiligen verzorgen, hun herrijzenis en de opname toestaan om hen op te heffen naar Zijn Koninkrijk. Alle werken van de heiligen op deze aarde zullen dan eindigen en zij zullen in plaats daarvan hun beloning genieten die gegeven is door de Heer. Tegen deze tijd zullen alle heiligen de vreugde hebben om met de Heer te regeren en dat van het eeuwige leven, en de weelde en glorie van Zijn Koninkrijk zal voor altijd van hen zijn.
Daarom zijn degenen die gemarteld worden op het einde der tijden omdat ze hun geloof verdedigen, zo gezegend, want zij zullen voor altijd met de Heer in alle weelde en glorie van Zijn Duizendjarige Rijd leven en in Zijn eeuwige Koninkrijk van de Hemel. Degenen die zich niet aan het Beest overgeven en hun geloof in de Heer verdedigen, zal God voor altijd de zegen van het regeren met de Heer geven.
 
Vers 14: En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.
Deze vers vertelt ons dat de Heer zal terugkeren om de heiligen op te nemen. Omdat de Heer de Meester van de heiligen is, zal Hij de heiligen die gemarteld zijn omdat ze hun geloof verdedigen, herrijzen en ze opheffen naar het Koninkrijk van God in de opname. In de tijd van de Grote Verdrukking, zal de opname zeker naar de heiligen komen.
 
Vers 15: En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: “Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.”
Dit Woord verwijst naar de voltooiing van de opname van de heiligen door de Heer. Het tijdstip van de opname is na het martelaarschap van de heiligen. De Heer zal de opname van de heiligen toestaan die dan slapen, samen met de heiligen die gemarteld zijn. De volbrenging van het geloof van de heiligen wordt gevonden in hun zaligheid, martelaarschap, herrijzenis, opname en eeuwige leven. De tijd van de opname van de heiligen is na hun martelaarschap met de vervolging van de Antichrist en het staat gelijk aan hun herrijzenis.
 
Vers 16: En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
Deze vers verwijst ook naar de opname van de heiligen. De opname betekent het verheffen van de heiligen in de lucht. Betekent dit dan dat de heiligen opgeheven worden in de lucht en dan weer naar de aarde afdalen met de Heer? Maar natuurlijk! Nadat de heiligen opgenomen zijn, zal onze Heer de aarde, de zee en alles wat erin is vernietigen door de plagen van de zeven fiolen uit te storten, en na de wereld aldus te hebben vernietigd, zal Hij samen met de opgenomen heiligen naar deze afdalen.
Dan zullen de Heer en Zijn heiligen voor duizend jaar op deze aarde regeren en als het huwelijksmaal van het Lam over is, zullen zij naar het eeuwige Koninkrijk van de Hemel opstijgen. Als de heiligen verenigd worden met de Heer tijdens het huwelijksmaal van het Lam, zal de Heer reeds de hele wereld en alle dingen erin vernieuwd hebben.
Na hun opname, zullen de heiligen een tijdje met de Heer in de lucht blijven en als de plagen van de zeven fiolen over zijn, zullen ze naar de hernieuwde aarde komen om er met Hem voor duizend jaar te regeren. Zij zullen dan het Koninkrijk van God met de Heer binnengaan en er voor altijd samen met Hem leven.
 
Vers 17: En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.
De engel die hier verscheen is de engel van het oordeel. Deze engel zal grote plagen over de mensen van de wereld brengen die zich tegen God hebben verzet, en hij zal ze in het eeuwige vuur gooien. Zijn plicht is het om alle zondaars van de wereld die nog niet wedergeboren zijn samen met de Antichrist en zijn dienaren in de bodemloze put te gooien en ze daar te boeien.
 
Vers 18: En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: “Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.”
Dit Woord zegt ons dat de tijd nu gekomen is dat de zondaars veroordeeld worden door God voor hun zonden om zich tegen Hem te verzetten. In de tijden van God zijn de uren van de uitvoering van Zijn plan. Om de zondaars Zijn oordeel van vuur te geven, zal God alle zondaars en iedereen die zich tegen God verzette, verzamelen en ze dienovereenkomstig straffen.
 
Vers 19: En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
Dit Woord toont ons dat de Antichrist en de zondaars enorm zullen lijden onder de plagen van de zeven fiolen na de opname van de heiligen. Op deze aarde zal God ook Zijn toorn brengen aan de zondaars door Zijn vreselijke plagen over hen los te laten en dit dan op te volgen met de straf van de hel. De plagen die God dus over deze zondaars, de Antichrist en zijn volgers zal uitstorten, zijn Zijn gerechte toorn. Dit is Gods voorzienigheid voor de zondaars die tegen Hem staan.
 
Vers 20: En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver.
Deze vers vertelt ons hoe wreed de straf van de toorn van God en het leed dat gebracht wordt door de plagen van de zeven fiolen die over hen worden uitgestort, zal zijn voor degenen die nog steeds op deze aarde blijven, zowel mensen en levende wezens. Het vertelt ons ook dat deze plagen de hele wereld zullen vernietigen. Op het moment dat de heiligen zijn gemarteld, herrezen en opgenomen, zal de toorn van de plagen van de zeven fiolen naar beneden gebracht worden en aldus alles eindigen.
Niemand behalve de heiligen in de Hemel en de engelen die aan Gods zijde staan, zullen aan deze vreselijke plagen ontsnappen. Degenen die zich tegen God verzetten, zullen daarentegen slechts de straf van de hel te wachten staan. De wedergeboren heiligen zullen daarentegen dan deelnemen aan het feest van het huwelijksmaal met de Heer in de lucht, Hem danken en loven voor Zijn zaligheid. Vanaf dat moment zullen de heiligen voor altijd met de Heer in Zijn eeuwige zegen  leven.