Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 17-1] (Openbaring 17:1-18) Het oordeel van de Hoer die op vele waters zit

(Openbaring 17:1-18)
“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk
VERBORGENHEID; HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE.
En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen. En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.’”
 
 
Exegese
 
Vers 1: En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren.
Het is belangrijk te weten wie de hoer, de vrouw en het Beest uit de hoofdpassage zijn om hoofdstuk 17 te interpreteren en begrijpen. De “hoer” in vers 1 verwijst naar de religies van de wereld, terwijl de “vrouw” naar de wereld verwijst. Het “Beest” daarentegen, verwijst naar de Antichrist. De “vele wateren” verwijst naar de leer van de Duivel. Het zinsdeel “ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren” vertelt ons dat God de religies van de wereld zal veroordelen die op de vele leren van Satan zijn gebaseerd.
 
Vers 2: “Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.”
De “hoererij” verwijst naar het meer liefhebben van deze wereld en de dingen dan God. Het maken van afbeeldingen van de dingen in de wereld en het aanbidden en liefhebben ervan als een God zijn alles handelingen van hoererij.
Het zinsdeel erboven “Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben,” betekent dat de leiders van deze wereld hun leven hebben geleid terwijl ze dronken waren door de wereldse religies en dat alle wereldse mensen ook geleefd hebben terwijl ze dronken waren met zulke zonden die de wereldse religies geven.
 
Vers 3: En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
Het zinsdeel “een vrouw zittende op een scharlaken beest” vertelt ons dat de mensen van deze wereld hun harten zullen vereniging met dat van de Antichrist om de heiligen te vervolgen en te vermoorden. Het toont ons dat de wereldse mensen uiteindelijk de dienaren van God tot hun vijanden zullen maken, door op het bevel van de Antichrist te werken. Het Beest is de Antichrist die zich tegen God verzet. De Antichrist heerst over veel koningen, en hij regeert ook over de vele landen van de wereld.
Maar omdat hij arrogant is, zal de Antichrist niet aarzelen om God te lasteren en trotse woorden te uitten. Hij zal God lasteren door arrogante woorden te uiten, door te beweren dat hij zelf God of Jezus Christus is en hij zal zichzelf verheffen als God. Zijn macht zal daarom alle koningen van de wereld en landen bereiken en erover heersen.
Van de zin “en had zeven hoofden en tien hoornen”, verwijzen de “zeven hoofden” naar de zeven koningen van de wereld, en de “tien hoornen” naar de landen van de wereld.
 
Vers 4: En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
Door de zin “de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen” zegt de passage ons dat de wereldlijke religies, die plannen maken met de Antichrist, hem als hun koning zullen zien. Als dusdanig zullen zij het alleen maar juist vinden dat degenen die zich tegen hem verzetten, ter dood veroordeeld worden en ze zullen feitelijk de daad bij het woord voegen tegen de heiligen.
En om deze wereld te decoreren als een eeuwig koninkrijk van geluk, zullen zij zichzelf versieren met het goud, edelstenen en paarlen van de wereld. Maar hun geloof is alleen maar geïnteresseerd in hoeveel lijfelijk plezier zij kunnen hebben terwijl ze op deze wereld zijn. Omdat God een wereld zal zien die vervuld is van smerige zonden als Hij naar de mensen van deze wereld kijkt, zullen zij allen als walgelijke personen voor Hem schijnen.
 
Vers 5: En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: VERBORGENHEID; HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE.
Alhoewel de religieuze mensen van de wereld zichzelf als een koningin zullen willen versieren, zullen zij feitelijk als een hoer worden onthuld. Aan de ene kant, haar naam, “het grote Babylon” toont ons de trotse, idolate en onderdrukkende karakter van de hoer, terwijl het woord “moeder” ons daarentegen toont dat alle krachten van de Antichrist in de geschiedenis zijn begonnen uit niets anders dan de wereld zelf, en dat de wereld de wortel van alle soorten verafgoding en corruptie is.
Alhoewel deze wereld versierd is met glitters en prachtige juwelen, zal de Antichrist, die zich tegen God en de werken verzet, in het hart van de mensen van de wereld als hun moeder werken. Als dusdanig heeft onze Heer God besloten ze allemaal met Zijn grote plagen van de zeven fiolen te vernietigen.
 
Vers 6: En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
De “heiligen” verwijst hier naar het volk van het geloof door de hele Christelijke geschiedenis, die in het evangelie van het water en de Geest dat door Jezus Christus gegeven werd, hebben geloofd. De zinsnede “getuigen van Jezus” verwijst naar degenen onder de heiligen die de waarheid getuigd hebben dat Jezus de Zoon van God en hun Verlosser is en die speciaal gemarteld zijn omdat ze hun geloof verdedigen.
Deze vers benadrukt dat degenen die de heiligen vervolgen en doden, niemand minder zijn dan de religieuze mensen van deze wereld. Zij zullen zo veel kwaad doen als de stoottroepen van de Antichrist.
Johannes zegt dat toen hij de vrouw zag, hij enorm verbaasd was. Deze wereld is inderdaad een merkwaardige wereld. De heiligen hebben niets gedaan om het schade te berokkenen en toch intrigeert deze wereld met de Antichrist en doodt vele heiligen. Hoe kan deze wereld iets anders zijn dan merkwaardig? Deze dingen zullen zeker over de heiligen gebracht worden door het volk van de wereld. Omdat deze wereld onder de heerschappij van de Antichrist is, zullen de mensen, als zijn dienaren de heiligen grijpen en doden.
Zij zullen daarom inderdaad erg vreemd voor ons zijn. Als we naar de wereldse mensen kijken, lijken zij niet inderdaad iets vreemd? Als mensen gemaakt zijn naar het beeld van God, hoe kan het dan dat zij de dienaren van de Antichrist worden en mensen vermoorden, niet zomaar mensen, maar ontelbare mensen die in God geloven? Het is omdat deze wereld de dienaar is van Satan.
 
Vers 7: En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
De “vrouw” verwijst hier naar de mensen van deze wereld. Deze vers vertelt ons dat het Beest, genaamd Antichrist, over alle koningen van de wereld en hun landen zal regeren en door hen zal hij zijn werken verrichten om zich tegen God te verzetten, de heiligen te vervolgen en ze te vermoorden. De “verborgenheid van het beest” verwijst naar de identiteit van de Antichrist die handelt op het commando van Satan. En hij zal de landen van deze wereld in zijn eigen landen veranderen.
Het volk van deze wereld dat plannen maakt met de Antichrist, zal eindigen als Satans instrument in het afslachten van een groot aantal van het volk van de Heer. Deze wereld en de Antichrist zijn de instrumenten van Satan die nu voor onze ogen verborgen zijn. Maar als de eerste drie-en-een-half jaar van de Grote Verdrukking voorbij zijn, zullen zij opstaan en de heiligen doden.
Men vraagt zich misschien af hoe dit mogelijk is als deze wereld zoveel gewetensvolle, geleerde en slimme mensen heeft, van politici tot onderwijzers tot filosofen en doctorandussen. Maar omdat de wereld met de Antichrist zal samenzweren, zullen al deze dingen, inclusief de afslachting van de heiligen, aannemelijk zijn. Dat deze wereld zich daarom overgeeft aan de Antichrist en de heiligen vermoordt is de sleutel tot de oplossing van het mysterie van de Antichrist.
 
Vers 8: Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
Deze vers vertelt ons dat de Antichrist gevonden kan worden onder de koningen van de oude tijd en alhoewel hij nu niet in deze wereld is, zal hij in de toekomst naar de wereld komen. Het vertelt ons dat het volk van deze wereld enorm verbaasd zal zijn als zij de Antichrist zien opkomen en de heiligen doden.
De Antichrist zal zijn doelen uitvoeren door aan de nieuwe politiek van deze wereld deel te nemen. Hij zal mysterieus blijven voor de mensen van deze wereld en toch onder de aandacht gebracht worden als verbazingwekkend. Omdat hij de vele politieke, economische, ideologische en religieuze problemen van deze wereld op zich zal nemen, en ze allemaal zal oplossen met zijn vermogen, zullen veel mensen denken dat hij Jezus Christus is die wedergekomen is op het einde der tijden en ze zullen hem volgen. Hij zal daarom verbazingwekkend lijken in de ogen van de mensen van de wereld.
 
Vers 9: Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
Deze vers vertelt ons dat de Antichrist zijn eigen wetten zal invoeren om over de mensen van de wereld te heersen en hij zal deze wetten in zijn bestuurslichaam veranderen om zijn doelen uit te voeren. De reden waarom de mensen van de wereld zich verenigen is om onder de heerschappij van Satan te komen door het teken van de Antichrist te ontvangen en om zich tegen God en Zijn heiligen te verzetten, hun vertrouwen in de macht van de wetten te plaatsen die gemaakt zijn door de Antichrist.
 
Vers 10: “En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.”
Deze vers vertelt ons dat deze wereld koningen die zich tegen God verzetten, zal blijven voorbrengen, net als de koningen die ervoor zijn opgekomen. Als de tijd van de laatste Grote Verdrukking komt, zal een leider van deze wereld opkomen als de Antichrist en de heiligen afslachten. Maar de vervolging van deze wereldleider, die de Antichrist zal worden, zal maar een korte tijd worden toegestaan door God.
 
Vers 11: “En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.”
Dit vertelt ons dat de Antichrist die naar deze wereld komt, zal opkomen als de laatste van de koningen van de wereld. Wanneer de Antichrist opkomt onder de koningen van de wereld zullen veel mensen van de wereld hem volgen omdat hij macht als God zal uitoefenen en tekenen en wonders zal verrichten doordat hij de geest van de Draak heeft gekregen. De dienaren van God en de heiligen zullen ook door de Antichrist gedood worden, maar al deze dingen zullen slechts een korte tijd duren omdat God het toestaat. Nadat zulke dingen gebeurd zijn, zal de Antichrist gebonden zijn aan de bodemloze put en dan in de brandende hel geworpen worden om er nooit meer van vrijgelaten te worden.
 
Vers 12: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.”
Deze vers vertelt ons dat tien landen hun macht zullen verenigen om over de hele wereld te heersen. Deze tien landen zullen nadat ze aldus verenigd zijn, een tijdje met de Antichrist hun macht over de wereld uitoefenen. Maar de vers vertelt ons ook dat deze koningen van de wereld nog niet het koninkrijk hebben ontvangen dat geregeerd wordt door de Antichrist. In de nabije toekomst zullen deze koningen van de wereld echter een tijdje met het Beest regeren als de koningen van de duisternis. Maar hun heerschappij zal slechts korte tijd duren en als dusdanig zullen zij slechts voor een korte tijd over het rijk van de duisterheid regeren.
 
Vers 13: “Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.”
Als de tijd komt, zullen de koningen van deze wereld al hun macht en gezag aan de Antichrist geven. Tegen deze tijd zal Gods Kerk, de heiligen en Zijn dienaren enorm vervolgd worden door de Antichrist en ze zullen gemarteld worden. Maar de Antichrist zelf zal door de macht en het gezag van Jezus Christus en het zwaard van het Woord van Zijn mond vernietigd worden.
 
Vers 14: “Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.”
Alhoewel Satan oorlog wilt voeren tegen Jezus Christus, zal hij geen partij voor Hem zijn. De heiligen zullen hem ook overwinnen in hun strijd tegen hem. De Heer zal de heiligen kracht geven om tegen de Antichrist te vechten en hem met hun geloof te overwinnen. Als dusdanig zullen de heiligen hun strijd tegen de Antichrist niet vrezen, maar het einde der tijden in vrede en rust leven door in hun Heer God te geloven. Zij zullen dan hun vijanden met hun geloof in de Heer overwinnen.
Deze overwinning van de heiligen betekent dat zij hun geloof zullen verdedigen en gemarteld zullen worden. Als deze tijd komt, zullen de heiligen Satan en de Antichrist overwinnen door hun martelaarschap te aanvaarden met hun geloof in Jezus Christus en hun hoop op het Koninkrijk van de Hemel, deelnemen aan hun herrijzenis en opname, het Nieuwe Koninkrijk van Christus ontvangen en daarna voor altijd in heerlijkheid leven.
 
Vers 15: En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.”
De wereldse religies hebben de mensen van alle landen bedrogen en over hen geheerst met de leer van Satan. Deze vers vertelt ons dat de satanische leer temidden de wereldse religies werkt doordat het alle landen en tongen van de wereld heeft doordrongen en dat de invloed ervan zo enorm is dat het de vernietiging van de ziel van de mensen brengt.
 
Vers 16: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.”
De vers vertelt ons hier dat de landen van deze wereld zich zullen verenigen met de Antichrist om het religieuze volk te doden en vernietigen. Met andere woorden, het vertelt ons dat de mensen van deze wereld en de Antichrist de religieuze mensen zullen haten en mishandelen en dat ze alle religies in de wereld zullen uitroeien. Alhoewel de religieuze mensen van de wereld de heiligen voorheen hebben vermoord met de hulp van de Antichrist, worden ze nu zelf door Satan en de seculiere mensen vernietigd. Satan heeft op het einde slechts de religies van de wereld gebruikt om zichzelf als God te vergoddelijken.
 
Vers 17: “Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.”
Dit zegt ons dat het volk van deze wereld hun koninkrijk en macht aan Satan zal geven. Zij zullen dusdanig het volk van de Antichrist worden omdat zij zijn teken vrijwillig ontvangen, trots zijn de dienaren van hem te zijn en ook degenen vermoorden die zijn teken weigeren te ontvangen. Hun vervolging van de heiligen zal echter slechts zolang duren als het Woord van God het heeft toegestaan. Tijdens deze toegestane tijd, zal de Antichrist alle slechtheid van zijn hart de vrije loop laten en zich vrijelijk tegen God en Zijn heiligen verzetten.
 
Vers 18: “En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”
God zegt ons dat deze wereld nieuwe wetten zal invoeren om te heersen en regeren over de koningen en dat de koningen van de wereld beheerst zullen worden binnen de grenzen van deze nieuwe wetten. De opperste macht van deze wereld zal over alle koningen van de wereld regeren alsof het een persoon was. Met andere woorden, de wereld zal de wetten maken die alle koningen bindt en het wordt als een god die over hen heerst.
De “grote stad” verwijst naar de politieke instelling waardoor de Antichrist zal regeren. Iedereen van deze wereld zal uiteindelijk de heersende eenheid van de wereld dienen, welke God hen gegeven heeft, alsof het God zelf was, en ze zullen erdoor geregeerd worden. Omdat mensen de dienaren van Satan zijn geworden, zullen ze dus vernietigd worden.
Psalmen 49:20 vertelt ons, “De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan.” Het volk van deze wereld moet dus van tevoren weten wat Satans plan is, ze moeten nu in het evangelie van het water en de Geest dat door de heiligen van deze tijd gepreekt wordt, geloven en daarbij de vloek ontsnappen om in Satans dienaren te keren en in plaats daarvan moeten ze leven door gekleed te gaan in de zegen van het eeuwige Koninkrijk van God als Zijn volk.