Проповіді

Temat 11: Przybytek

[11-4] (Księga Wyjścia 19:1-6) Dlaczego Bóg Powołał Mojżesza na Górę Synaj

(Księga Wyjścia 19:1-6)
“W trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z ziemi Egiptu, w tym samym dniu, przyszli na pustynię Synaj. Bo wyruszyli z Refidim i po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni; tam Izrael obozował naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił do Boga i PAN zawołał do niego z góry: Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela: Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów, i przyprowadziłem was do siebie. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela.”
 
 
Dlaczego Bóg Wybrał Lud Izraela?
 
Główny fragment pochodzi z Księgi Wyjścia 19:1-6. Chociaż fragment nie jest długi, mam na ten temat wiele do powiedzenia. W tym fragmencie chciałbym również mówić o prawdzie objawionej w rozdziałach 19-25 Księgi Wyjścia. Minęły trzy miesiące, odkąd Izraelici uciekli z Egiptu, kiedy przybyli na pustynię Synaj. Bóg uczynił ich obóz wprost u podnóża góry Synaj i wezwał Mojżesza na górę.
Wzywając w ten sposób Mojżesza, Bóg wypowiedział Swoje Słowo do Izraelitów: “Dlatego teraz, jeśli posłuchacie Mego głosu i będziecie przestrzegać Mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do Mnie należy cała ziemia. A wy będziecie Mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela”. Powodem, dla którego Bóg powołał i wzbudził lud Izraela, było uczynienie ich Swoim szczególnym skarbem, i ustanowienie ich jako kapłanów Jego królestwa.
W tym celu Bóg wyzwolił Izraelitów z Egiptu. Metodą, za pomocą której Bóg uczynił Izraelitów Swoim szczególnym skarbem, było przekazanie im Swojego Prawa i systemu ofiarnego Przybytku, aby zbawić ich od grzechów, dzięki czemu oczyścił wszystkie ich grzechy, uczynił ich Swoim ludem, i ustanowił ich jako naród kapłanów. W związku z tym Izraelici muszą to sobie jasno uświadomić i odzyskać wiarę, jakiej Bóg od nich oczekuje. Aby uczynić ich naród królestwem kapłanów Bożych, Bóg dał im z jednej strony Swoje Prawo, składające się z 613 przykazań, a z drugiej strony kazał im zbudować Przybytek.
Dlatego jeśli Izraelici nie wierzą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako ich Mesjasz, muszą pokutować i wierzyć w Niego całym sercem. Jezus, który jest istotą ofiary za grzechy systemu ofiarnego Przybytku, zmył wszystkie ich grzechy Swoim chrztem otrzymanym od Jana i krwią na Krzyżu. W związku z tym, lud Izraela musi zaakceptować prawdę, że Bóg uczynił ich Swoim ludem, wyprowadzając ich, potomków Abrahama, z Egiptu i zmywając wszystkie ich grzechy przez ofiary w Przybytku. W tamtym czasie, ponieważ Izraelici nie byli w stanie przestrzegać Prawa Bożego, musieli otrzymać przebłaganie grzechów, składając Bogu ofiary zgodnie z ustalonym przez Niego systemem ofiar. Te ofiary były zapowiedzią Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który zbawił ludzkość od jej grzechów.
Nawet teraz Izraelici uważają Mojżesza za największego proroka ze wszystkich. Mają w tym rację. Jednakże, ponieważ nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, który zbawił ich od wszystkich grzechów, nie postrzegają Nowego Testamentu za Słowo Boże, a zamiast tego uznają tylko Stary Testament jako Słowo Boże. Musimy jednak pamiętać, że Jezus jest nie tylko większym prorokiem niż Mojżesz, ale jest także Najwyższym Kapłanem Królestwa Niebieskiego, Mesjaszem, na którego Izraelici czekali i mieli nadzieję. Przez wiarę Izraelici muszą teraz zdać sobie sprawę z tego, że samą istotą ofiary przybytku był nikt inny jak Sam Mesjasz.
 
 
Bóg Sprawił, że Izraelici Szanowali Mojżesza, Ale…
 
Dlaczego Bóg wywyższył Mojżesza tak bardzo wśród Izraelitów? Chodziło o to, by przyjęli i uwierzyli w całe Słowo Boże wypowiedziane przez Mojżesza. Innymi słowy, chodziło o to, aby Izraelici uwierzyli, że to, co mówił do nich Mojżesz, było całym Słowem Bożym. Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj, aby został wyniesiony wysoko ponad lud Izraela. To sprawiło, że Izraelici zaczęli się bać Mojżesza i Boga, a Izraelici, widząc, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem, uwierzyli w niego, gdyż Bóg rozmawiał z Mojżeszem, jakby był Jego przyjacielem.
W związku z tym Izraelici mocno wierzyli w Słowo Boże, które Mojżesz przekazał ludowi Izraela, jako rzeczywiste Słowo, które Bóg do nich powiedział. Jednakże, zbytnio wychwalając Mojżesza, lud Izraela popełnił wielki błąd, nie przyjmując do swoich serc Jezusa Chrystusa Mesjasza jako własnego Zbawiciela. Ostatecznie Izraelici nie uznali we właściwy sposób swojego Mesjasza i w ten sposób odrzucili Jego miłość zbawienia. Mają teraz przed sobą wielkie zadanie - to znaczy przyjąć do swoich serc Jezusa Chrystusa, jako własnego Zbawiciela, który był większym prorokiem niż Mojżesz.
 
 
Bóg Rozkazał Ludowi Izraela, Aby Stworzył Jego Przybytek i Składał Mu Ofiary
 
Przez Mojżesza Bóg dał swoje Prawo i przykazania ludowi Izraela, a także polecił im zbudować Przybytek. W Przybytku Boża miłość łaski, która zmyła grzechy Izraelitów, została objawiona poprzez system ofiarny. Poprzez ten system ofiarny Przybytku, Bóg dał także przebaczenie grzechów duchowym potomkom Abrahama i zmył wszystkie ich grzechy, tak że nie brakuje im nic, aby stać się ludem Bożym.
Bóg dał ludowi Izraela dwie kamienne tablice z wyrytymi na nich Jego Dziesięcioma Przykazaniami. Dziesięć przykazań składało się z czterech wyższych przykazań, których należy przestrzegać między Bogiem a ludzkością, oraz z sześciu niższych przykazań, których należy przestrzegać w relacjach międzyludzkich. Oprócz tych dziesięciu przykazań, Bóg dał Izraelitom również setki przykazań, których muszą przestrzegać w życiu codziennym.
Powodem, dla którego Bóg dał Izraelitom tak wiele praw i przykazań, było pokazanie im w ich sercach, że tylko Bóg jest absolutną i doskonałą Boską Istotą. Dla duchowego ludu Izraela - to znaczy dla tych, którzy wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela - nie może być innej boskiej istoty poza Bogiem. Aby wyraźnie nauczyć lud Izraela, zanim ten wszedł do ziemi Kanaan prawdy, tego, że jest Jehową, Bóg przemówił do Mojżesza na górze Synaj, aby przekazać im swoje Prawo. I sprawił, że za każdym razem, gdy zgrzeszyli, łamiąc przykazania Boga, odpuszczano im wszystkie grzechy, składając ofiarę w Przybytku zgodnie z ustanowionym przez Niego systemem ofiarnym.
 
 
Lud Izraela Otrzymał od Boga Prawo i Przykazania
 
Przeczytajmy Księgę Wyjścia 24:3-8: “Mojżesz przyszedł więc i opowiedział ludowi wszystkie słowa PANA i wszystkie prawa. I cały lud odpowiedział jednym głosem: Wypełnimy wszystkie słowa, które PAN powiedział. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa PANA. A kiedy rano wstał, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił dwanaście słupów, według liczby dwunastu pokoleń Izraela. I posłał młodzieńców z synów Izraela, i ci ofiarowali całopalenia, i złożyli PANU cielce jako ofiary pojednawcze. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza i czytał ludowi, a oni powiedzieli: Wypełnimy wszystko, co PAN mówił, i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które PAN zawarł z wami, według wszystkich tych słów”.
Bóg zawarł przymierze z krwią, kiedy dał ludowi Izraela Prawo przez Mojżesza. Krótko mówiąc, oznaczało to, że Prawo Boże było Prawem życia. Bóg przekazał Izraelitom swoje Prawo życia, a lud Izraela musiał uwierzyć w Jego Słowo.
W związku z tym Mojżesz powiedział Izraelitom, aby przynieśli krew ofiary całopalenia i ofiary pojednawczej. Bóg sprawił, że Mojżesz zebrał swój lud, przeczytał im Prawo i przykazania, przymierze Boże. I wtedy Mojżesz zapytał ich: „Czy będziecie posłuszni temu, co wam Bóg przykazał?” Wtedy Izraelici odpowiedzieli Bogu jednym głosem, że wszyscy naprawdę będą Mu posłuszni.
„Ochronię cię i uczynię królestwem kapłanów” - obiecał Bóg Izraelitom przez Mojżesza. Mojżesz pokropił ich krwią całopalenia i ofiary pojednawczej. Pokazało to, że kiedy ktoś grzeszy, musi otrzymać przebaczenie poprzez ofiarę. Musimy przyjąć to, co powiedział Bóg jako Słowo życia. Mojżesz wziął krew ofiary, pokropił nią swój lud i rzekł do nich: “Oto krew przymierza, które PAN zawarł z wami, według wszystkich tych słów”. To mówi nam, że ponieważ Słowo Boże jest Słowem życia, jeśli go nie dotrzymaliśmy, musimy złożyć nasze grzechy na ofiarę, kładąc ręce na jej głowie, zabijając ją i składając Bogu krew ofiarną za nasze grzechy.
Musimy sobie uświadomić, że w tym Prawie Bożym jest kara za nasze grzechy, ale jednocześnie istnieje system ofiarny, który zmywa nasze grzechy. Dlatego, kiedy mamy do czynienia z Bożym Prawem i przykazaniami, musimy przyjąć je do naszego serca, uznając, że w tym Prawie i przykazaniach znajduje się ofiara, która przynosi nam przebaczenie naszych grzechów. Ta wiara jest absolutnie konieczna. Ponieważ jesteśmy błogosławieni, kiedy przestrzegamy Prawa Bożego, i jesteśmy przeklęci, gdy go nie przestrzegamy, musimy wierzyć, że musimy zawsze zmywać nasze grzechy naszą ofiarą. W związku z tym ci, którzy zgrzeszyli, musieli otrzymać przebaczenie swoich grzechów, składając swoje grzechy na ofiarę położeniem rąk na jej głowę, biorąc krew ofiary i składając ją Bogu. Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę i wierzyć, że Prawo i system ofiarny są Prawem życia, dzięki któremu możemy otrzymać nowe życie od Boga.
Dlatego, podczas gdy Prawo Boże uczy nas o naszych grzechach, ewangelia wody i Ducha w przeciwieństwie do tego, pokazuje nam, że wszystkie nasze grzechy zostały odpuszczone przez chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana i Jego krew na Krzyżu – w związku z tym jest to prawda, która nas ocaliła od wszystkich grzechów świata.
W starożytności, kiedy plemiona składały sobie nawzajem obietnice, często składały jakieś ofiary. Sprowadzali owce, kozy lub byki i oznaczali swoje umowy krwią pobraną z ich ofiar, podcinając im gardła. To dotyczyło zasadniczych warunków umów, ponieważ oznaczało: „Jeśli nie dotrzymasz przymierza, które właśnie zawarłeś ze mną, z pewnością umrzesz w ten sposób”. Krótko mówiąc, zawierali umowy krwią.
W ten sposób Bóg również ustanowił swoje Prawo krwią. Innymi słowy, powiedział nam, że jeśli nie będziemy przestrzegać wszystkich Jego 613 praw i przykazań, zostaniemy zabici z powodu tego grzechu. Ale jednocześnie powiedział nam również, abyśmy otrzymali przebaczenie naszych grzechów z naszą wiarą, składając Mu ofiary za grzechy, poprzez system ofiar Przybytku.
Gdybyśmy kiedykolwiek nie brali poważnie Słowa Bożego Prawa, to z powodu naszych grzechów nigdy nie ucieklibyśmy przed gniewem pochodzącym od Boga. Ale jeśli złożymy Mu ofiary, które On dla nas ustanowił, wtedy Bóg przyjmie te ofiary i przebaczy nam wszystkie nasze grzechy. Wszyscy musimy wierzyć w to prawo życia, to prawo zbawienia, które mówi nam, że Bóg przebaczy grzechy całego ludu Izraela poprzez system ofiarny Przybytku i tym samym otrzyma do serc przebaczenie swoich grzechów. Kto ignoruje Prawo Boże, jest wykluczony z Bożej łaski miłości i w związku z tym, wszyscy musimy wierzyć w Prawo i system ofiarny jako prawdę o zbawieniu, jako nasze własne życie.
Dlatego Mojżesz odczytał przymierze zawarte krwią i z tą krwią pokropioną na lud Izraelski złożyli obietnicę Bogu. Dlatego, zdając sobie sprawę, że wszyscy umrzemy, jeśli nie będziemy przestrzegać tego Prawa ustanowionego krwią, wszyscy musimy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów, wierząc, wraz z Prawem, w Jezusa Chrystusa, który jest ofiarą naszego całopalenia i ofiara pojednawczą dla Boga.
Wszyscy musimy uświadomić sobie i uwierzyć w prawdę, że możemy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów, składając Bogu naszą ofiarę zgodnie z systemem ofiarnym Przybytku. Poprzez swoją błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz kręcony bisior Bóg wyraźnie nauczył nas odpuszczenia grzechów całej ludzkości. Aby otrzymać przebaczenie za grzechy, wszystkie grzechy musiały zostać przekazane na ofiarę całopalną, poprzez położenie rąk na jej głowie, a następnie ta ofiara musiała przelać krew ofiarną, którą nakładano na rogach ołtarza całopalenia a resztę jej krwi wylewano na ziemię.
To była ofiara absolutnie wymagana przez prawo grzechu i śmierci. Zatem z naszą wiarą wszyscy musimy przyjąć przebaczenie grzechów obiecane przez ofiarę, która zmywa nasze grzechy. Dając nam system ofiarny Przybytku, Bóg dał nam prawo zbawienia, abyśmy mogli uwierzyć w Słowo Boże i otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Wszyscy musimy otrzymać błogosławieństwo przebaczenia grzechów dane przez Boga, przyjmując w naszych sercach dwa prawa, które Bóg dał ludzkości: samo Prawo i system ofiarny Przybytku. 
 
 
Jak Możemy Zostać Wybawieni Od Wszystkich Naszych Grzechów?
 
Poprzez system ofiarny, który Bóg dał Mojżeszowi, pokazał ludowi Izraela, że ich zbawienie od wszystkich grzechów jest możliwe tylko dzięki wierze w odpuszczenie grzechów poprzez ich ofiarę.
Kiedy dajemy Bogu naszą wiarę, która wierzy w złożoną przez Niego ofiarę, On przyjmie naszą wiarę i zbawi nas od wszystkich naszych grzechów. Czemu? Ponieważ Bóg zbawił już całą ludzkość od ich grzechów, a tym, którzy wierzą, daje swoje błogosławieństwo uświęcenia ich od wszystkich grzechów. Poprzez system ofiarny ustanowiony przez Tego, który jest Absolutny, Bóg umożliwił nam poznanie prawa zbawienia. Jeśli ktoś nie wie, ani nie wierzy w prawdę, że Jezus Chrystus zmył jego grzechy na zawsze przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, z pewnością zostanie potępiony. Wszyscy musimy wierzyć w Bożą miłość łaski.
Bóg zbawił nas przez system ofiarny Przybytku, którego metodą zbawienia było złożenie naszych grzechów na ofiarę, kładąc ręce na jej głowie. W związku z tym wszyscy musimy wierzyć w ewangelię miłosierdzia, która pozwoliła wszystkim, którzy wierzą w tę prawdę, obmyć się z grzechów. Ci, którzy nie uznają Prawa i systemu ofiarnego przed Bogiem, nie mogą nigdy otrzymać wiecznego przebaczenia grzechów, a ci, którzy wierzą w ewangelię miłosierdzia Bożego, mogą otrzymać przebaczenie grzechów na zawsze.
Bóg nie tylko powiedział nam, żebyśmy nie grzeszyli, ale nauczył nas, że jesteśmy grzesznymi istotami, które popełniają grzechy każdego dnia. Dlatego powiedział nam, abyśmy złożyli Mu naszą ofiarę, aby otrzymać przebaczenie tych grzechów. Oto, dlaczego Bóg powiedział, kiedy grzesznik ma złożyć ofiarę: “Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składać na nim twoje całopalenia i twoje ofiary pojednawcze, twoje owce i twoje bydło. Na każdym miejscu, gdzie upamiętnię Swoje imię, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił” (Księga Wyjścia 20:24).
Ofiara za grzech, którą Izraelici złożyli Bogu, przybrała formę położenia rąk na głowę ofiary, przez co ich grzechy zostawały na nią złożone, czerpania jej krwi i nakładania jej na rogi ołtarza całopalenia i położenia tej ofiary na ołtarzu i spalenia jej w ogniu. Wiara całym sercem w prawo zbawienia dane przez Boga była w zasadzie potrzebna, każdorazowo, kiedy mieli złożyć taką ofiarę. Ofiara, której chciał Bóg, nie była ofiarą rytualną, ale była to ofiara szczera, która z wiarą składała wszystkie ich grzechy na ofiarę, wierząc, że gdyby nie łaska Boża, rzeczywiście byliby skazani na piekło. 
Nasz Pan został ochrzczony przez Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby nasze grzechy zniknęły. Postanowił zmyć nasze grzechy tą samą metodą ofiary za grzech. Ta ofiara wiary była zapowiedzią ofiary zbawienia dokonanej przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie - to znaczy, że Chrystus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem otrzymanym od Jana, umarł na Krzyżu i tym samym zbawił całą ludzkość od ich grzechów. Wierząc w tę prawdę całym sercem, stajemy się dziećmi Bożymi.
 
 
Powinniśmy Odrzucić Wiarę Doktrynalną
 
W Księdze Wyjścia 20:25-26 napisano: “A jeśli uczynisz Mi ołtarz kamienny, nie buduj go z ciosanego kamienia. Jeśli bowiem przyłożysz do niego żelazne narzędzie, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował po stopniach do Mojego ołtarza, aby twoja nagość nie była przy nim odkryta”. Musimy zwrócić szczególną uwagę na to, co Bóg powiedział w tym wersecie. Bóg powiedział Izraelitom, że jeśli robią ołtarz, jeśli ma być zbudowany z kamienia, nie powinni budować go z kamienia ciosanego, ale z kamieni nienaruszonych w swoim pierwotnym kształcie i formie. Co to znaczy? Oznacza to, że Bóg z przyjemnością przyjmuje naszą wiarę, w Swoje zbawienie, która nigdy nie może być dodana ani zmieniona ludzkimi myślami.
A Bóg ostrzega nas zwrotem: „Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, aby twoja nagość nie była przy nim odkryta”, abyśmy nie czcili Go wiarą religijną, stworzoną przez człowieka. Każda religia świata jest niczym innym jak systemem wierzeń stworzonym przez ludzi. W swoich religiach ustanowili wspólną i podstawową zasadę, która mówi ludziom, aby starali krok po kroku stać się świętymi, prowadząc wierne życie religijne. Nawet wyznawcy religii chrześcijańskiej twierdzą, że mogą być uświęcani stopniowo, prowadząc cnotliwe życie zgodnie z Bożym Prawem.
Ale czy to naprawdę prawda? Absolutnie nie! Ludzie, którzy urodzili się jako potomkowie Adama, nie mogą przestrzegać Prawa Bożego z powodu swoich grzechów i nie mogą uniknąć, aby stawić czoła pewnej śmierci z powodu tych grzechów. Dlatego, aby zbawić wszystkich takich ludzi od grzechów świata, Bóg ustanowił system ofiarny Przybytku i rzeczywiście zbawił ich wszystkich.
Dlatego wszyscy musimy przyjąć ewangelię miłosierdzia, odpuszczenia grzechów, naszego zbawienia, które Bóg ustalił dla nas błękitną, purpurową i karmazynową nicią oraz skręconym bisiorem, ukazanymi w wejściu dziedzińca Przybytku. Musimy wierzyć, tak jak jest to rzeczywiście napisane w Słowie Biblii, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako Bóg Słowa, że dokonał swoich dzieł tak, jak przepowiedziano w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz cienkim bisiorze ukazanym w Przybytku, i rzeczywiście, odpowiednio zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.
A co z ludźmi, którzy mają tylko wiarę religijną i doktrynalną? Co robią, aby otrzymać przebaczenie ich codziennych grzechów? Tacy ludzie próbują otrzymać przebaczenie grzechów, ofiarowując swoje modlitwy pokuty, próbując w końcu stać się sprawiedliwymi poprzez doktrynę stopniowego uświęcania. To jest urojeniowa, doktrynalna wiara stworzona przez człowieka. Próba spotkania się z Bogiem własnymi wysiłkami jest arogancją samą w sobie i nie jest niczym innym jak rzeczywistością zła religijnego, które sami stworzyli.
Ludzie muszą najpierw przyznać, że nie są w stanie nic zrobić, aby wszystkie ich grzechy zniknęły przed Bogiem. Kiedy urodziliśmy się na tym świecie, wszyscy urodziliśmy się jako istoty, które nie mogły powstrzymać się od popełnienia własnych grzechów i dlatego zawsze popełniamy ich tak wiele. Bez względu na to, jak bardzo Bóg mówi nam przez swoje Prawo, abyśmy nie grzeszyli, jesteśmy tacy, że nie możemy się powstrzymać od złamania całej gamy Jego Praw i popełnienia wielu grzechów przed Bogiem. Musimy więc wyznać przed Bożym Prawem, że jesteśmy grzeszni. I musimy całym sercem wierzyć w prawdę o zbawieniu, że Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez dzieła Pana naszego Jezusa, które objawiły się w Jego błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze.
Nie ma innego wyjścia, jak tylko uwierzyć w Słowo Boże, że aby wybawić nas od wszystkich grzechów świata, sam Pan stał się naszą własną ofiarą przez Swój chrzest i że w ten sposób rzeczywiście zbawił nas od grzechów świata. Biblia mówi nam, że oprócz Jehowy nie ma innego Boga i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Chrystusa (Ewangelia Jana 14:6). Uznając i wierząc w Boże Słowo Prawa, stajemy się grzesznikami, a wierząc w ewangelię wody i Ducha, jesteśmy zbawieni od naszych grzechów. Taka jest prawda i nasza prawdziwa wiara w Boga.
W związku z tym wszyscy musimy wierzyć w Jego zbawienie, ponieważ jest to zgodne z prawem odpuszczenia grzechów, które nasz Pan ustanowił dla nas, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Chrześcijaństwo to nie tylko jedna z wielu religii świata, ale jest to prawda o zbawieniu zbudowana na fundamencie naszej wiary, która wierzy w Jezusa Chrystusa, który pojawił się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze.
 
 
Poprzez Główny Cytat Powyżej, Wszyscy Musimy Uświadomić Sobie, Dlaczego Bóg Nas Powołał
 
Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg powołał ciebie i mnie, aby uczynić nas Swym szczególnym skarbem. Nigdy nie moglibyśmy stać się ludem Bożym poprzez nasze własne czyny i wysiłki. Ale staliśmy się dziećmi Bożymi, ponieważ uwierzyliśmy w prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby uwolnić nas od przekleństwa Prawa oraz kary i zniszczenia w piekle. Przyjmując chrzest od Jana i przelewając Swoją krew na Krzyżu, Jezus rzeczywiście całkowicie zbawił tych z nas, którzy wierzą. Mesjasz, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął za jednym razem wszystkie grzechy ludzkości swoim chrztem, zaniósł te grzechy świata na Krzyż, poświęcił się za nas, aby zapłać za nasze grzechy poprzez ukrzyżowanie, zmartwychwstał i w ten sposób stał się Zbawicielem tych, którzy naprawdę w Niego wierzą całym sercem.
Bóg mówi nam, że dał ludzkości doskonałe odpuszczenie grzechów poprzez Swoją błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior. Nasz Pan pyta nas: „Czy wierzycie w Moje uczynki, w to, co uczyniłem dla odpuszczenia waszych grzechów, że przyszedłem na tę ziemię, przyjąłem chrzest od Jana i przelałem Swoją krew na Krzyżu?”. Przed Bogiem wszystko, co możemy powiedzieć, to „tak”. Abyśmy zostali zbawieni, nie ma innego sposobu, jak tylko uwierzyć w odpuszczenie grzechów, które dał nam Bóg. Nie tylko Izraelici z czasów Starego Testamentu, ale wy i ja dzisiaj - i wszyscy ludzie na całym świecie - musimy wiedzieć, dlaczego Bóg musiał wezwać Mojżesza na górę Synaj i przemówić do Niego tym Słowem głównego cytatu.
Bóg dał Izraelitom Dziesięć Przykazań, a następnie polecił im zbudować ziemski ołtarz poprzez wiarę, aby otrzymać przebaczenie grzechów (Księga Wyjścia 20:24). Podobnie, przez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha, objawiającą się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze, którą dał nam Bóg, musimy także zostać odkupieni od wszystkich naszych grzechów.
Jakie jest imię Boga? Nazywa się „Jahwe”. To znaczy: „Jestem, który Jestem”, czyli Bóg jest Tym, który istnieje Sam przez Siebie. Jak więc przyszedł do nas? Przyszedł do nas przez wodę i Ducha (Ewangelia Jana 3:5). Nasz Pan przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez przyjęcie chrztu od Jana i został złożony w ofierze za nas przez ukrzyżowanie na śmierć. To dlatego, że to wszystko jest prawdą i ponieważ musimy również w to wierzyć, Bóg powiedział nam, abyśmy mieli wiarę, która objawiła się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze, użytym do bramy dziedzińca Przybytku. Prawdziwa wiara pojawia się tylko wtedy, gdy zaprzeczamy własnym myślom i uznajemy przebaczenie grzechów przez Boga. Nie możemy Mu dziękować wystarczająco za to, że dał nam taką bezwarunkową miłość, albowiem nie mamy nic, z czego moglibyśmy być dumni przed Bogiem.
Musimy oprzeć naszą wiarę na biblijnej wiedzy o Bogu. Bóg mówił o tym fundamencie wiary ludowi Izraela i przemawiał także do nas. Nawet teraz musicie wszyscy rozumieć i wierzyć w prawdę, która objawia się w kolorach wejścia dziedzińca Przybytku, barwach, które stanowią fundament wiary. Musimy wierzyć w prawdziwego Boga. Aby zbawić ciebie i mnie od naszych grzechów, Sam Bóg wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu.
Wy, którzy również chcecie zostać duchowym ludem Izraela, musicie uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby zostać zbawionym od wszystkich waszych grzechów, przywracając system ofiarny zniszczony przez religijność Chrześcijaństwa. Musimy znać tę ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, i ponownie położyć podstawy naszej wiary w odpuszczenie grzechów, aby stała się pewna i mocna.
Musimy podziękować Jezusowi naszą wiarą. Aby ocalić tych z nas, którzy byli skazani na piekło, Bóg Ojciec posłał nam poprzez Swoje Słowo prawdy Jezusa Chrystusa, który przyszedł jako błękitna, purpurowa i karmazynowa nić. Wierząc całym sercem w tę prawdę, że nasz Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez swoje cztery posługi, objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze, a także wierząc w Jego miłość łaski, składamy nasze podziękowania do Boga. Tylko wtedy, gdy dobrze znamy i wierzymy w powód, dla którego Bóg wezwał Mojżesza na górę Synaj, możemy zostać powołani jako ci, którzy właściwie położyli fundament wiary na prawdziwe odpuszczenie grzechów. Musimy zrozumieć powód, dla którego Bóg wezwał nas z Góry Synaj i uwierzyć w to: było to przebaczenie nam wszystkich naszych grzechów poprzez ofiarę i uczynienie nas Swoimi dziećmi.
W prawdzie, która ukazała się w wejściu dziedzińca Przybytku, będziecie mogli napotkać jeszcze więcej miłości Bożej łaski. Mam szczerą nadzieję i modlę się, abyście wszyscy uwierzyli w tę miłość Bożej łaski i przyjęli ją do swoich serc.