Bài giảng

Temat 3: Ewangelia Wody i Ducha

[3-3] (I List Jana 5:1-12) Jezus Chrystus Przyszedł Przez Wodę, Krew i Ducha

(I List Jana 5:1-12)
“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o Swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o Swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.”
 
Poprzez co przyszedł Jezus?
Poprzez wodę, krew i Ducha

Czy Jezus przyszedł przez wodę? Tak. Przyszedł przez Swój chrzest. Woda symbolizuje chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela w Jordanie. To był chrzest odkupienia poprzez który On zabrał wszystkie grzechy świata.
Czy Jezus przyszedł przez krew? Tak. Przyszedł w ciele człowieka i został ochrzczony, by zgładzić grzechy świata, a potem zapłacił za grzechy krwią na Krzyżu. Jezus przyszedł przez krew.
Czy Jezus przyszedł w Duchu? Tak. Jezus był Bogiem, ale przyszedł jako Duch w ciele, by zostać Zbawicielem grzeszników.
Wielu nie wierzy, że Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha. Tylko niewielu wierzy, że to Jezus jest Królem królów i Bogiem bogów. Większość ludzi wciąż zastanawia się: “Czy Jezus rzeczywiście jest Synem Boga, czy synem człowieka?” Wielu innych, w tym teologów i kapłanów, wierzy w Jezusa jako człowieka, a nie jako Boga, Zbawiciela i absolutną Istotę.
Ale Bóg powiedział, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Królem wszystkich królów, prawdziwym Bogiem i prawdziwym Zbawicielem, narodzi się z Niego. Ci, którzy kochają Boga, kochają Jezusa, a ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, wierzą również w Jezusa w ten sam sposób.
Ludzie nie mogą zwyciężyć świata, jeśli nie narodzą się ponownie. Dlatego Apostoł Jan powiedział, że tylko prawdziwi chrześcijanie mogą zwyciężyć świat. Wierzący mogą zwyciężyć świat, bo wierzą w wodę, krew i Ducha. Siła do zwyciężenia świata nie może wypływać z ludzkiej woli, usiłowań czy żarliwości.
“Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.” (I List do Koryntian 13:1-3). 
“Miłość”, o której tu mowa, oznacza, że Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha. W Biblii słowo “miłość” zawsze oznacza “miłość prawdy” (II List do Tesaloniczan 2:10). W rzeczywistości miłość Boża objawiła się przez Jego jednorodzonego Syna (I List Jana 4:9).
 
 
Tylko ci, Którzy Wierzą w Wodę i Krew, Mogą Zwyciężyć Świat
 
Kto może zwyciężyć świat?
Ci, którzy wierzą w odkupienie chrztu 
Jezusa, Jego krwi i Ducha

W I Liście Jana 5:5-6 zapisano: “Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus.” Drodzy chrześcijanie, Ten, który zwyciężył Szatana i świat to Jezus Chrystus. Ci, który wierzą w słowo wody, krwi i Ducha Jezusa, mogą też zwyciężyć świat. Jak Jezus zwyciężył świat? Przez odkupienie wody, krwi i Ducha.
W Biblii “woda” oznacza “chrzest Jezusa” (I List Piotra 3:21). Jezus przyszedł na świat w ciele. Przyszedł, aby zbawić grzeszników; został ochrzczony po to aby zabrać grzechy wszystkich grzeszników i umarł na Krzyżu, aby odpokutować za te grzechy.
Krew na Krzyżu oznacza to, że Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka. Przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała, aby zbawić grzeszników, i został ochrzczony wodą. Dlatego Jezus przyszedł do nas zarówno przez wodę, jak i przez krew. Innymi słowy, On zabrał wszystkie grzechy świata zarówno wodą Swego chrztu, jak i krwią Swojej śmierci.
Jak Szatan rządził światem? Szatan sprawił, że ludzie zwątpili w Słowo Boże, i zasiał ziarno nieposłuszeństwa w ich sercach. Szatan próbuje zmienić ludzi w swoich poddanych, namawiając ich do nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. 
Ale Jezus przyszedł na ten świat i wymazał wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest i Swą krew na Krzyżu: Zwyciężył Szatana i wymazał wszystkie grzechy świata. 
Zdarzyło się to, ponieważ Jezus był Zbawicielem grzeszników. Został naszym Zbawicielem, ponieważ przyszedł przez wodę i krew.
 
 
Jezus Zabrał Wszystkie Grzechy Świata Poprzez Swój Chrzest Odkupienia
 
Co oznacza, że 
Jezus zwyciężył świat?
Oznacza, że zabrał wszystkie 
grzechy świata

Skoro Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata, i umarł, aby je odkupić, był w stanie wybawić nas od wszystkich grzechów. Ponieważ Jezus został ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela, przedstawiciela wszystkich ludzi, wszystkie grzechy świata zostały Mu przekazane. Jezus oddał Swe życie na Krzyżu jako zapłatę za grzech. Pokonał moc Szatana swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Jezus zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów Swoją śmiercią. 
 
 
Jezus Przyszedł do Grzeszników Przez Wodę Chrztu i Krew na Krzyżu
 
Jak zwyciężył 
siłę Szatana?
Przez Swój chrzest, 
krew i Ducha

Apostoł Jan powiedział, że odkupienie nie jest jedynie przez wodę, ale przez wodę i krew. Dlatego, jako że Jezus zabrał nasze grzechy, wszyscy grzesznicy zostaną zbawieni, jeśli uwierzą w Niego i będą posłuszni Jego Słowom.
Kiedy Jezus przyszedł na świat, On nie tylko zabrał nasze grzechy, ale także zapłacił za nie, wykrwawiwszy się na śmierć na Krzyżu. Zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w Jordanie i zapłacił cenę tych grzechów na Krzyżu; zapłacił za nasze grzechy Swoją śmiercią. Sprawiedliwe prawo Boże, które powiedziało, że “zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23), zostało wypełnione.
Co Jezus miał na myśli mówiąc o zwycięstwie nad światem? Wiarą, która zwycięża świat, jest wiara w ewangelię odkupienia, którą Jezus obdarzył nas przez wodę i krew. Przyszedł w postaci ciała i świadczył o zbawieniu przez Swój chrzest wodny i Swoją śmierć na Krzyżu. 
Jezus zwyciężył świat, czyli Szatana. Apostołowie wczesnego kościoła nie poddawali się, nawet w obliczu męczeństwa, nie ulegając Imperium Rzymskiemu ani żadnym pokusom tego świata.
Wszystko to wynikało z ich wiary, że Jezus przyszedł przez wodę (został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy) i przez Swoją krew na Krzyżu (zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów Swoją śmiercią).
Jezus przyszedł w Duchu (przyszedł w ludzkim ciele) i zabrał grzechy grzeszników poprzez Swój chrzest i krew na Krzyżu, aby każdy z nas, który ma być odkupiony, mógł zwyciężyć świat. 
 
 
Teraz Też Chrzest, Będąc Tego Odbiciem, Zbawia Nas – 
Przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (I List Piotra 3:21)
 
Co jest odbiciem 
zbawienia?
Chrzest Jezusa
    
W I Liście Piotra 3:21 zapisano: “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” Apostoł Piotr świadczył, że Jezus był Zbawicielem i przyszedł przez wodę chrztu i krew.
Powinniśmy więc wierzyć w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew. Powinniśmy także wiedzieć, że woda chrztu Jezusa jest odbiciem naszego zbawienia. Apostoł Piotr powiedział nam, że ‘woda’ chrztu, ‘krew’ i ‘Duch’ są ‘absolutnymi czynnikami’ odkupienia.
Uczniowie Jezusa wierzyli w krew na Krzyżu poprzez chrzest Jezusa. Wierzyć tylko w krew oznacza mieć tylko połowę prawdziwej wiary. Wiara oparta na połowie lub niepełnej prawdzie zanika z czasem. Ale wiara tych, którzy wierzą w ewangelię wody, krwi i Ducha, z czasem będzie coraz silniejsza. 
Głos ewangelii tylko krwi nieustannie wzrasta w dzisiejszych czasach. Dlaczego tak jest? Ludzie nie znają Słowa prawdy, odkupienia wody i Ducha, więc nie mogą narodzić się ponownie.
Swego czasu, kościoły Zachodu padły ofiarą przesądów. Przez jakiś czas wydawało się, że dobrze się im wiedzie, ale słudzy Szatana zmienili ich wiarę w przesądy.
Przesądem jest wierzyć, że diabeł ucieknie, jeśli ktoś narysuje krzyż na kartce papieru lub zrobi go z drewna i że Szatan zostanie odpędzony, jeżeli ktoś wyzna swoją wiarę w krew Jezusa. Poprzez te i inne zabobonne wierzenia, Szatan oszukał ludzi, tak aby wierzyli tylko w krew Jezusa. Szatan udaje, że boi się krwi, mówiąc, że jedyną rzeczą, którą Jezus zrobił dla grzeszników, było przelanie krwi na Krzyżu. 
Jednakże Piotr i wszyscy inni uczniowie świadczyli o prawdziwej ewangelii chrztu Jezusa i krwi na Krzyżu. Ale o czym obecnie świadczą chrześcijanie? Świadczą tylko o krwi Jezusa.
Powinniśmy wierzyć w słowa zapisane w Biblii i wierzyć w zbawienie Ducha, w chrzest Jezusa i Jego krew. Jeśli ignorujemy chrzest Jezusa i świadczymy tylko o tym, że Jezus umarł za nas na Krzyżu, nasze zbawienie nie może być całkowite. 
 
 
“Słowo Świadectwa” Zbawienia Bożego Poprzez Wodę 
 
Jakie są dowody, że 
Bóg nas zbawił?
Woda, krew i Duch

W I Liście Jana 5:8 Pan powiedział: “trzej świadczą na ziemi.” Pierwszy to Duch, drugi to woda chrztu Jezusa, a trzeci to Jego krew na Krzyżu. Wszystkie te trzy elementy są jednością. Jezus przyszedł na świat aby nas zbawić. On Sam tego dokonał przez chrzest, krew i Ducha. 
“Trzej bowiem świadczą.” Są trzy rzeczy, które udowadniają, że Bóg nas zbawił. Te trzy elementy udowadniające to woda chrztu Jezusa, Jego krew i Duch. Te trzy rzeczy są tym, co Jezus uczynił dla nas na tym świecie.
Gdyby jeden z tych elementów został pominięty, zbawienie nie byłoby całkowite. Na ziemi jest trzech świadków: Duch, woda i krew.
Jezus Chrystus, który przyszedł do nas w ciele, jest Bogiem, Duchem i Synem. Zstąpił na ten świat jako Duch w ciele człowieka i został ochrzczony w wodzie, aby zabrać wszystkie grzechy świata. Wziął wszystkie grzechy na Swoje ciało i zbawił nas grzeszników, wykrwawiwszy się na śmierć na Krzyżu. W pełni zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Jest to ewangelia całkowitego odkupienia przez wodę, krew i Ducha.
Nawet gdyby pominąć tylko jedno z nich, byłoby to tym samym, co odrzucenie zbawienia Bożego, które nas zbawiło od wszelkiego grzechu. Gdybyśmy zgodzili się dzisiaj z większością wierzących, musielibyśmy powiedzieć: ‘Dwaj są, со świadczą na ziemi: krew i Duch.’
Ale apostoł Jan powiedział, że trzy rzeczy świadczyły: woda chrztu Jezusa, krew na Krzyżu i Duch. Apostoł Jan mówił bardzo wyraźnie w swoim świadectwie.
Wiara, która odkupuje grzesznika, jest wiarą w Ducha, wodę i krew. Jaka wiara pozwala zwyciężyć świat? I gdzie możemy znaleźć taką wiarę? Dokładnie tutaj, w Biblii. Jest to wiara w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha. Miejcie wiarę w nie, aby otrzymać zbawienie i życie wieczne.
 
Czy zbawienie Boże może być 
doskonałe bez chrztu Jezusa?
Nie

Dawno temu, zanim narodziłem się ponownie, ja też byłem chrześcijaninem, który wierzył tylko w krew na Krzyżu i w Ducha. Wierzyłem, że On przyszedł jako Duch i umarł za mnie na Krzyżu, aby zbawić mnie od wszystkich grzechów. Wierzyłem tylko w te dwie rzeczy i byłem tak arogancki, że głosiłem je wszystkim ludziom.
Zamierzałem studiować teologię, aby zostać misjonarzem, żeby pracować i umrzeć za wszystkie zaginione dusze, tak jak Jezus. Planowałem wiele wspaniałych rzeczy.
Ale ponieważ wierzyłem tylko w dwie rzeczy, w moim sercu zawsze był grzech. W rezultacie nie mogłem pokonać świata. Nie mogłem uwolnić się od grzechu. Kiedy wierzyłem tylko w krew i Ducha, wciąż miałem grzech w sercu.
Nadal miałem grzech w moim sercu, mimo że wierzyłem w Jezusa, ponieważ nie wiedziałem o wodzie, chrzcie Jezusa. Moje zbawienie nie było pełne, dopóki nie zostałem odkupiony przez moją całkowitą wiarę w wodę chrztu, krew i Ducha.
Nie byłem w stanie pokonać grzechów ciała, ponieważ nie znałem znaczenia chrztu Jezusa. Nawet teraz wielu ludzi wierzy w Jezusa, ale nadal popełnia grzechy ciała. Wciąż mają grzech w swoich sercach i na próżno próbują ożywić pierwszą miłość, jaką mieli dla Jezusa.
Nie mogą ożywić namiętności swojego pierwszego entuzjazmu, ponieważ nigdy nie zostali całkowicie obmyci z grzechów wodą. Nie zdają sobie sprawy, że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, gdy przyjął chrzest, i nie mogą odzyskać wiary po swoim upadku.
Chciałbym to wyjaśnić wam wszystkim. Możemy żyć w wierze i przezwyciężyć świat, kiedy wierzymy w Jezusa. Bez względu na to, jak niedoskonali jesteśmy, jak często popełniamy grzech na tym świecie, jeśli wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który uczynił nas całkowicie wolnymi od grzechu przez Swój chrzest i krew, możemy zwyciężyć.
Niemniej jednak, jeśli wierzymy w Jezusa bez wody Jego chrztu, nie możemy być całkowicie zbawieni. Apostoł Jan powiedział nam, że wiara, która zwycięża świat, jest wiarą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę chrztu, krew i Ducha.
Bóg posłał swego Jednorodzonego Syna, aby odkupić tych, którzy wierzą w chrzest i Jego krew. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest. Jezus, jedyny Syn Boży, przyszedł do nas w Duchu (w ciele człowieka). Następnie przelał krew na Krzyżu, aby spłacić cenę grzechu. W ten sposób Jezus uwolnił wszystkich ludzi od grzechu.
Wiara, która nas prowadzi do zwycięstwa nad światem, pochodzi z wiary w prawdę, że Jezus przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha, które całkowicie uwolniły nas od wszystkich grzechów.
Gdyby nie było wody chrztu i krwi na Krzyżu, nie byłoby prawdziwego zbawienia. Bez któregokolwiek z tych trzech składników nie moglibyśmy mieć prawdziwego zbawienia. Nie można osiągnąć prawdziwego zbawienia bez wody, krwi i Ducha. Dlatego musimy wierzyć w wodę, krew i Ducha. Wiedzcie o tym a będziecie mieli prawdziwą wiarę.
 
 
Mówię Wam, że Nie ma Prawdziwego Zbawienia Bez Świadectwa Wody, Krwi i Ducha
 
Jakie są trzy podstawowe elementy 
świadczące o zbawieniu?
Woda, krew i Duch
 
Można pomyśleć o powyższym pytaniu w ten sposób. “Jezus jest moim Zbawicielem. Wierzę w krew na Krzyżu i chcę umrzeć jako męczennik. Wierzę w Jezusa, chociaż mam grzech w moim sercu. Każdego dnia bardzo żałowałem i ciężko pracowałem, aby postępować w sposób dobry, sprawiedliwy i dobroczynny. Oddałem Tobie moje życie i wszystkie moje ziemskie dobra. Nawet postanowiłem się nie żenić. Jak Bóg może mnie nie znać? Jezus umarł za mnie na Krzyżu. Nasz Święty Bóg zstąpił jako człowiek i umarł za nas na Krzyżu. Wierzyłem w Ciebie, poświęcałem się dla Ciebie i wiernie wykonywałem swoją pracę dla Ciebie. Chociaż mogę być niegodny i nadal mam grzech w sercu, czy Jezus pośle mnie za to do piekła? Nie, nie pośle.”
Jest tak wielu ludzi, którzy myślą w ten sposób. Nie wierzą, że Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata. Kiedy umierają ci nominalni chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa z grzechem w sercu, dokąd idą? Idą do piekła. Są zwykłymi grzesznikami!
Ci, którzy myślą tak, jak im się podoba, i zakładają, że Bóg musi myśleć tak samo, pójdą do piekła. Co więcej, niektórzy mówią, że ponieważ Jezus zabrał wszystkie grzechy, gdy umarł na Krzyżu, na świecie nie ma grzechu. Ale są to tylko słowa o krwi i Duchu. To nie jest wiara, która prowadzi ludzi do całkowitego odkupienia.
Powinniśmy wierzyć, że Jezus wziął nasze grzechy przez Swój chrzest, został osądzony i umarł za nas na Krzyżu, i że zmartwychwstał trzeciego dnia po Swojej śmierci.
Bez takiej wiary całkowite odkupienie nie byłoby możliwe. Jezus Chrystus został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. Jezus Chrystus przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha. Zabrał wszystkie grzechy świata.
Istnieją trzy podstawowe elementy, które świadczą o Jego zbawieniu na ziemi: Duch, woda i krew.
Po pierwsze, Duch Święty świadczy, że Jezus jest Bogiem i że zstąpił w ciele człowieka.
Drugim elementem jest świadectwo “wody”. Woda to chrzest Jezusa w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, przez który nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi. Wszystkie nasze grzechy zostały Mu przekazane, kiedy przyjął chrzest (Ewangelia Mateusza 3:15).
Trzecim świadkiem jest “krew”, która oznacza, że Jezus wziął na Siebie potępienie za nasze grzechy. Jezus umarł, przyjął za nas sąd Ojca i zmartwychwstał trzeciego dnia, aby dać nam nowe życie.
Bóg Ojciec posyła Ducha do serc tych, którzy wierzą w chrzest i krew Jego Syna, aby świadczyć o naszym odkupieniu.
Ci, którzy narodzili się ponownie, mają Słowo, którym zwyciężają świat. Odkupieni zwyciężą Szatana, kłamstwa fałszywych proroków i przeszkody lub nacisk świata, które nieustannie ich atakują. Powodem, dla którego mamy tę moc, jest to, że mamy w naszym sercu trzech świadków: wodę Jezusa, Jego krew i Ducha.
 
Jak zwyciężamy 
świat i Szatana?
Przez wiarę w trzech 
świadków

Możemy zwyciężyć Szatana i świat, ponieważ wierzymy w Ducha, wodę i krew. Ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, są w stanie zwyciężyć wszystkie oszustwa fałszywych proroków. Nasza wiara z tą mocą zwycięstwa, leży w wodzie, krwi i Duchu. Czy wierzycie w to?
Nie możecie narodzić się ponownie ani zwyciężyć świata, jeśli nie macie wiary w odkupienie poprzez chrzest Jezusa, Jego krew i to, że Jezus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem. Czy taka wiara jest w waszym sercu?
Czy macie Ducha i wodę w swoim sercu? Czy wierzycie, że wszystkie wasze grzechy zostały przekazane Jezusowi? Czy macie krew Krzyża w swoim sercu?
Przezwyciężycie świat, jeśli uwierzycie w wodę i krew Jezusa w swoim sercu. Jeśli wierzycie, że Jezus umarł za was na Krzyżu i został osądzony za was, to zwyciężycie.
Apostoł Jan przezwyciężył świat, ponieważ miał wszystkie te trzy podstawowe elementy w swoim sercu. Mówił także o odkupieniu wszystkim swoim braciom w wierze, którzy znosili przeszkody i zagrożenia w swojej pracy. Świadczył: “W ten sposób wy także możecie zwyciężyć świat. Jezus przyszedł przez Ducha, wodę i krew. Podobnie jak On zwyciężył świat, wierni będą mogli zwyciężyć świat. Jest to jedyny sposób na zwyciężenie świata dla wiernych.”
W I Liście Jana 5:8 zapisano: “A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.” Wielu wciąż mówi tylko o krwi i Duchu, pomijając wodę chrztu Jezusa. Jeśli pomijają “wodę”, wciąż są oszukiwani przez Szatana. Powinni wyjść zza własnych oszustw i nawrócić się; powinni uwierzyć w “wodę” chrztu Jezusa, ponownego narodzenia.
Nikt nie może zwyciężyć świata bez wiary w wodę i krew Jezusa. Powtarzam wam jeszcze raz, nikt! Musimy walczyć, używając wody i krwi Jezusa jako naszej potężnej broni. Jego Słowo jest mieczem Ducha, światłem.
Jeszcze zbyt wielu nie wierzy w chrzest Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy. Nadal bardzo wielu wierzy tylko w dwie rzeczy. Tak więc, kiedy Jezus mówi im: “Powstań, zajaśniej”, wcale nie mogą zajaśnieć. Wciąż mają grzech w swoich sercach. Chociaż wierzą w Jezusa, pójdą do piekła.
 
 
Ewangelia Chrztu i Krwi Jezusa Niewątpliwie Musi Być Głoszona, Aby Ludzie Mogli Usłyszeć, Uwierzyć i 
Zostać Zbawionym
 
Czy wiara w Jego chrzest jest 
jedynie rodzajem dogmatu?
Nie, nie jest dogmatem. 
Jest prawdą.
 
Kiedy świadczymy o ewangelii, musi to być stanowcze. Jezus przyszedł przez Ducha, przez chrzest (który zabrał wszystkie nasze grzechy) i przez krew (która zapłaciła za wszystkie nasze grzechy). Musimy uwierzyć we wszystkie trzy z nich.
Jeśli nie wierzymy, to głosimy nie ewangelię, lecz raczej prostą religię. Większość chrześcijan uważa dzisiejsze chrześcijaństwo za religię, ale chrześcijaństwa nie można zaklasyfikować jako religii. Jest to wiara odkupienia zbudowana na prawdzie, wiara podziwiania Boga. Nie może być religią.
Religia jest czymś stworzonym przez ludzi, podczas gdy wiara jest wpatrywaniem się w zbawienie, które dał nam Bóg. To jest różnica. Jeśli ignorujecie tę prawdę, to traktujecie chrześcijaństwo jako kolejną religię i głosicie za pomocą moralności i etyki.
Jezus Chrystus przyszedł nie po to, aby ustanowić religię na tym świecie. Nigdy nie ustanawiał religii zwanej chrześcijaństwem. Dlaczego uważacie, że jest to religia? Jeśli to wszystko jest takie samo, dlaczego nie wierzyć w buddyzm? Czy sądzicie, że nie mam racji?
Niektórzy ludzie wierzą w Jezusa jako w religijny styl życia, a na końcu mówią: “Jaka jest różnica? Niebo, Nirwana, raj... Wszystko jest to samo, ma tylko inne nazwy. Wszyscy i tak skończymy w tym samym miejscu.”
Chrześcijanie, powinniśmy mocno bronić prawdy. Powinniśmy “powstać i zajaśnieć.” Powinniśmy być w stanie mówić prawdę bez wahania. 
Kiedy ktoś mówi: “To nie może być jedyna droga do Nieba”, powinniście powiedzieć zdecydowanym tonem: “Tak! To jedyny sposób. Możecie pójść do Nieba tylko wtedy, gdy uwierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha.” Powinniście świecić tak jasno, aby inne dusze mogły usłyszeć Słowo odkupienia, narodzić się ponownie i pójść do Nieba.
 
 
Miejcie Właściwą Wiarę: 
Ci, Którzy Kochają Jezusa Nieodwzajemnioną Miłością i Nie Znają Odkupienia Przez Chrzest 
Jezusa i Jego Krew, Zginą
 
Kto zginie, pomimo że 
wierzy w Jezusa?
Ci, którzy nie wierzą 
w chrzest Jezusa

Samowolna wiara w Jezusa jest nieodwzajemnioną miłością do Jezusa i krótszą drogą do stania się religijnym chrześcijaninem. 
Statek przecinający Ocean Spokojny zatonął i kilka ocalałych pozostało na gumowej tratwie. Wysłali sygnał SOS, ale wzburzony ocean uniemożliwił innym statkom przybycie im z pomocą. Potem przyleciał helikopter i spuścił linę. Gdyby któryś z nich trzymał się rękami liny, zamiast obwiązać się nią w pasie, byłoby to jak nieodwzajemniona miłość do Jezusa; wierzyłby w Boga tak, jak mu się podoba. Nie jest jeszcze bezpieczny, ale mówi: “Wierzę. Zbaw mnie. Wierzę, więc sądzę, że zostanę zbawiony.”
Ten, kto nie rozumie prawdy o chrzcie Jezusa i Jego krwi, wierzy, że zostanie zbawiony, ponieważ uczepił się liny.
Gdy będą go podciągać, jego ręce będą powoli ześlizgiwać się z liny. Będzie się trzymał z całej siły. Jest zbyt daleko do wybrzeża, aby mógł trzymać się liny do końca. Kiedy siły go opuszczą, rozluźni uścisk i spadnie do oceanu.
Właśnie taka jest nieodwzajemniona miłość do Jezusa. Wielu może powiedzieć, że wierzy w Boga i Jezusa, że wierzy w Jezusa, który przyszedł w Duchu, ale jest to jedynie część całej wiary. Nie mogą naprawdę wierzyć ani żyć w doskonałej ewangelii, więc zmuszają się do ciągłego powtarzania, że ”wierzą” w Niego.
Wierzyć i próbować uwierzyć, to nie to samo. Mówią, że pójdą za Jezusem do końca, ale zostaną odrzuceni w ostatnim dniu z powodu grzechów, które pozostają w ich sercach. Kochają Jezusa, nie wiedząc, że On przyszedł przez Swój chrzest, krew i Ducha. Jeśli kochają Jezusa tylko za Jego krew, pójdą do piekła.
Zwiążcie swoją duszę liną prawdziwej ewangelii, ewangelii wody i krwi. Kiedy Jezus rzuca linę zbawienia, ci, którzy przywiążą się wodą, krwią i Duchem, zostaną zbawieni.
Ratownik z helikoptera krzyknął przez megafon: “Proszę, słuchajcie mnie uważnie. Kiedy zrzucę linę, proszę się nią obwiązać w pasie. Nic więcej proszę nie robić. Proszę nie chwytać się liny. Proszę obwiązać się liną i nic się nie martwić. Wtedy zostaniecie uratowani.”
Pierwszy z ludzi postąpił zgodnie z instrukcjami, przewiązał się liną i został uratowany. Ale drugi powiedział: “Proszę się nie martwić. Jestem bardzo silny. Uprawiam dużo sportu. Proszę spojrzeć na moje mięśnie. Mogę się trzymać liny przez długi czas.” Trzymał się dłońmi, gdy linę wciągano.
Obydwu mężczyzn wyciągano na początku. Ale różnica polegała na tym, że ten, kto usłuchał instrukcji i przewiązał się liną, został wyciągnięty bez problemów. Po drodze do góry stracił przytomność, ale mimo to wyciągnęli go.
Mężczyzna zadufany we własną siłę rozluźnił uścisk, ponieważ jego moc się skończyła. Umarł, ponieważ nie słuchał i zignorował instrukcje. 
Aby otrzymać całkowite odkupienie, należy wierzyć w odkupienie wody Jego chrztu i krew, które zbawiło wszystkie dusze od grzechu. Zbawienie jest dostępne dla tych, którzy całym sercem wierzą w Słowo: “Zbawiłem was całkowicie Moim chrztem przez Jana Chrzciciela i Moją krwią i śmiercią na Krzyżu.”
Ci, którzy wierzą tylko w krew, mówią: “Nie martw się, wierzę. Będę wdzięczny do końca życia za krew Jezusa. Podążę za Jezusem do końca, a mojej wiary tylko w krew wystarczy, aby przez resztę życia pokonać świat i wszystkie grzechy.”
Jednak to nie wystarczy. Ci, których Bóg uznaje za Swój lud, wierzą we wszystkie trzy świadectwa: że Jezus przyszedł przez Ducha, że przyjął chrzest (Jezus zabrał wszystkie grzechy Swoim chrztem w Jordanie), że umarł na Krzyżu, aby zapłacić cenę wszystkich grzechów, i w to, że zmartwychwstał trzeciego dnia.
Duch przychodzi tylko do tych, którzy wierzą we wszystkie trzy, i świadczy im. “Tak, jestem waszym Zbawicielem. Zbawiłem was wodą i krwią. Jestem waszym Bogiem.”
Tym, którzy nie wierzą we wszystkie trzy, Bóg nie daje zbawienia. Jeśli nawet jedno zostanie pominięte, Bóg mówi: “Nie, nie jesteście zbawieni.” Wszyscy Jego uczniowie wierzyli we wszystkie trzy. Jezus mówi, że Jego chrzest jest świadkiem zbawienia, a Jego krew jest potępieniem.
 
 
Apostołowie Paweł i Piotr Również Świadczyli o Chrzcie i Krwi Jezusa
 
O czym świadczyli 
uczniowie Jezusa?
O chrzcie Jezusa i Jego krwi

Czy apostoł Paweł mówił o chrzcie Jezusa? Zobaczmy, ile razy mówił o chrzcie Jezusa. Powiedział w Liście do Rzymian 6:3: “Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?”, a w 6:5 “Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania.”
Powiedział także w Liście do Galacjan 3:27: “Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.” Wszyscy apostołowie Jezusa świadczyli o “wodzie” chrztu Jezusa. “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas” (I List Piotra 3:21).
 
 
Zbawienie Odkupienia Pana Przyszło Przez Wodę i Krew Jezusa
 
Kogo Bóg nazywa sprawiedliwym?
Tych, którzy nie mają grzechu 
w swoich sercach

Odkupienie, którym Jezus obdarzył człowieka, jest z wody chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Przez to odkupienie możemy powstać i zajaśnieć. W jaki sposób? Świadcząc o tych trzech rzeczach.
“Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą” (Księga Izajasza 60:1). Bóg oświecił nas i mówi, abyśmy też świecili. Powinniśmy przestrzegać tego rozkazu.
Głosimy ewangelię z całych sił. Jednak tak wielu ludzi wciąż nie słucha. Uwierzcie w Jezusa, a zostaniecie odkupieni. Będziecie sprawiedliwi. Jeśli grzech wciąż pozostaje w waszym sercu, nie jesteście jeszcze sprawiedliwi. Nie zwyciężyliście jeszcze grzechów świata.
Nigdy nie będziecie mogli pozbyć się grzechu w swoim sercu, jeśli nie uwierzycie w wodę Jezusa (chrzest Jezusa). Nigdy nie będziecie mogli uniknąć sądu, jeśli nie uwierzycie w krew Jezusa. Nigdy nie będziecie mogli zostać zbawieni, jeśli nie uwierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez Ducha. Nigdy nie będziecie całkowicie sprawiedliwi, jeśli nie uwierzycie w tych trzech świadków.
Niewystarczająca sprawiedliwość prowadzi tylko do “tak zwanej sprawiedliwości”. Jeśli ktoś mówi, że nadal ma grzech, ale uważa się za osobę sprawiedliwą, to nie jest jeszcze w Jezusie. Niektórzy ludzie starają się w ten sposób znaleźć odkupienie w “tak zwanej sprawiedliwości.” Napisali mnóstwo bezużytecznych artykułów na ten temat.
Czy Bóg nazywa osobę bezgrzeszną, pomimo tego, że grzech wciąż jest w jej sercu? Bóg tego nie robi. Nazywa rzeczy po imieniu. Jest wszechmocny, ale nigdy nie może kłamać. Ludzie nie rozumieją prawdziwego znaczenia sprawiedliwości. Nazywamy coś “czystym” tylko wtedy, gdy jest czyste. Nie mówimy “sprawiedliwy”, gdy jest grzech.
Możecie myśleć, że jesteście nazwani sprawiedliwymi przez Jezusa, pomimo tego, że macie grzech w sercu, ale jest to niepoprawne. 
Jezus nazywa nas sprawiedliwymi tylko wtedy, gdy wierzymy w Niego jako Tego, który przyszedł przez Ducha, wodę (że On zabrał wszystkie nasze grzechy, gdy został ochrzczony) i krew (przyszedł w ciele i umarł za nas).
Drodzy chrześcijanie, “tak zwana sprawiedliwość” nie ma nic wspólnego z ewangelią wody i krwi. “Tak zwana sprawiedliwość” lub “tak zwany sprawiedliwy” to dogmat wymyślony przez ludzi. Czy Bóg nazywa was sprawiedliwymi, gdy macie grzech w sercu? Bóg nie nazywa kogoś sprawiedliwym, gdy on ma grzech w swoim sercu, bez względu na to, jak bardzo ten człowiek może uwierzyć w Jezusa. Jezus nigdy nie może kłamać.
Czy nadal uważacie, że nazywa kogoś sprawiedliwym, gdy w jego sercu jest grzech? Tak myślą ludzie, nie Bóg. Bóg nienawidzi kłamstw. Czy nazwałby was sprawiedliwymi, gdybyście wierzyli tylko w “Ducha” i “krew”? Nigdy.
Jest tylko jeden rodzaj ludzi, których Bóg nazywa sprawiedliwymi. Są to ci, którzy nie mają żadnego grzechu w swoich sercach. On rozpoznaje tylko tych, którzy wierzą we wszystkie trzy rzeczy: że Jezus, który jest Bogiem, zstąpił na świat w ciele, został ochrzczony w Jordanie i przelał krew na Krzyżu, aby zmyć wszystkie nasze grzechy.
Tylko ci, którzy wierzą w dobrą nowinę odkupienia, są uznawani za sprawiedliwych przez Boga. To oni mają właściwą wiarę. Całkowicie wierzą we wszystko, co Bóg dla nas zrobił. Wierzą, że Jezus przyszedł, został ochrzczony aby zabrać wszystkie nasze grzechy, został osądzony za nas umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstał.
Wszystkie te rzeczy zostały wykonane z miłości Bożej. Jezus zstąpił z nieba i powiedział: “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.” (Ewangelia Mateusza 11:28). Zrobił to, zabrawszy nasze grzechy.
Bóg nie uznaje tych, którzy wierzą tylko w krew Jezusa. Ci, którzy wierzą tylko w krew Jezusa, nadal mają grzech w swoich sercach. Kogo Jezus uznaje za odkupionego?
Wiara w chrzest Jezusa, Jego krew i to, że On jest Bogiem, jest potrzebna do zbawienia. “Zabrałem wszystkie twoje grzechy, kiedy przyszedłem na ten świat i zostałem ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Świadczę, że wszystkie grzechy świata zostały mi przekazane. Zapłaciłem za grzechy na Krzyżu. Tak cię zbawiłem.”
Tym, którzy wierzą we wszystkie trzy, Jezus mówi: “Tak, jesteście zbawieni. Jesteście sprawiedliwymi i dziećmi Bożymi.” Wy też możecie zostać zbawieni, jeśli wierzycie w chrzest Jezusa, Jego krew i Ducha. Ci, którzy wierzą tylko w krew i Ducha, nadal mają grzech w swoich sercach.
W Królestwie Bożym jest tylko jedna prawda. Jest sprawiedliwość, uczciwość, miłość i życzliwość. Nie ma żadnego kłamstwa. Kłamstwa i podstępy nie istnieją w Niebie.
 
Kto jest tym, który
“czyni nieprawość?”
Ten, kto nie wierzy w 
chrzest Jezusa
    
“Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?” (Ewangelia Mateusza 7:22).
Bóg nigdy nie uznaje tych dzieł ludzi za spełniające niezbędne warunki wejścia do Jego Królestwa. “A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” (Ewangelia św. Mateusza 7:23).
“Dla ciebie oddałem dwa domy. Oddałem Ci swe życie. Widziałeś mnie? Nie wyparłem się Ciebie. Czy widziałeś mnie wtedy?”
“Czy masz grzech w sercu?”
“Tak panie. Mam trochę.”
“Trzymaj się z dala ode Mnie. Żaden grzesznik nie ma prawa tu wejść.”
“Ale umarłem jako męczennik z powodu mojej wiary w Ciebie, Panie!”
“Co masz na myśli, jako męczennik? Umarłeś tylko z powodu swojego uporu. Czy uznałeś Mój chrzest i krew? Czy potwierdziłem w twoim sercu, że jesteś Moim dzieckiem? Nie wierzysz w Mój chrzest a Ja nigdy nie świadczyłem, że jesteś Moim dzieckiem, a mimo to trzymałeś się swojej wiary i umarłeś za nią. Kiedy świadczyłem o tobie? Sam sprowadziłeś to na siebie. Kochałeś i pracowałeś sam dla własnego odkupienia. Czy rozumiesz? A teraz idź swoją drogą.”
Jezus powiedział nam, abyśmy powstali i zajaśnieli. Odkupieni mogą cofnąć się ze strachu przed wieloma nominalnymi chrześcijanami i fałszywymi prorokami, i nie świecić jasno! Ale mały płomień może rozpalić wielki ogień. Jeśli ktoś stoi dzielnie i świadczy o prawdzie, cały świat zajaśnieje.
W Księdze Izajasza 60:1-2 czytamy: “Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie PAN i jego chwała pojawi się nad tobą.”
Bóg rozkazuje nam powstać i zajaśnieć, ponieważ ciemność nieprawdy, czyli fałszywa ewangelia, pokryła cały świat. Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą Go kochać. Ci, którzy nie są odkupieni, nigdy nie mogą kochać Jezusa. Jak mogliby? Tylko mówią o miłości, ale nigdy nie mogą prawdziwie Go kochać, jeśli nie wierzą w całą prawdę.
 
 
Jest Trzech Świadków Zbawienia Grzeszników
 
Jakie jest świadectwo zbawienia 
w naszym sercu?
Chrzest Jezusa
    
“A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.” Jezus przyszedł na ziemię i wykonał Swoje dzieło wodą i krwią. Zrobił to i zbawił nas.
“Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o Swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.” (I List Jana 5:9-12).
Narodzeni ponownie otrzymują świadectwo ludzi. Jesteśmy uznani za sprawiedliwych. Kiedy narodzeni ponownie, którzy są odkupieni, mówią o prawdzie odkupienia, ludzie nie mogą tego kwestionować. Akceptują to. Mówią, że wierzymy poprawnie, że mamy rację w naszych wierzeniach. Jeśli powiemy im, jak narodziliśmy się ponownie, nikt nie będzie w stanie przeciwstawić się prawdziwej ewangelii, o której świadczymy. Mówią, że mamy rację. Otrzymujemy świadectwo ludzi.
Ale ten fragment mówi także: “świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga.” Ten fragment mówi, że Bóg dał świadectwo o Swoim Synu. Czy jest to prawda? Jakie jest świadectwo o Jego Synu? Świadectwem tego, że Bóg nas zbawił, jest to, że Jezus przyszedł przez Ducha, wodę odkupienia i krew na Krzyżu. Bóg świadczy, że w ten sposób nas zbawił i że jesteśmy Jego ludem, ponieważ w Niego wierzymy.
“Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o Swoim Synu.”
Ten fragment mówi nam dokładnie, kim są ci zbawieni. Mówi, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo. Czy macie świadectwo w swoim sercu? To świadectwo jest w was i we mnie. Jezus przyszedł na ziemię dla nas. (On przyszedł w ciele z ciała Marii przez Ducha Świętego.) Kiedy miał 30 lat, został ochrzczony, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. I ze wszystkimi naszymi grzechami został osądzony na Krzyżu. Został wskrzeszony trzeciego dnia, aby dać nam życie wieczne. Jezus nas zbawił.
Co by się stało, gdyby On nie został wskrzeszony? Jak mógłby nam świadczyć, będąc w grobie? Właśnie dlatego jest moim Zbawicielem. W to wierzymy.
Tak jak powiedział, zbawił nas swoim chrztem i krwią. A ponieważ wierzymy, wy i ja jesteśmy zbawieni. Świadectwo jest we mnie i w was. Odkupieni nigdy nie mogą ignorować “wody” Jego chrztu. Nigdy nie ignorujemy tego, co On zrobił, aby nas zbawić.
“Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” (Ewangelia Mateusza 3:15). Nigdy nie zaprzeczamy, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy w Jordanie, kiedy ochrzcił Go Jan Chrzciciel. Odkupieni nigdy nie mogą negować “wody”, chrztu Jezusa.
 
 
Ci, Którzy Wierzą, Ale Nie są Odkupieni, do Końca Zaprzeczają Chrzest Jezusa
 
Kto czyni Boga kłamcą?
Ten, kto nie wierzy w 
chrzest Jezusa

Jak dokładnie apostoł Jan to wyraził: “Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą.” Gdyby apostoł Jan żył tu i teraz, to co powiedziałby nam, dzisiejszym chrześcijanom? Zapytałby, czy Jezus “zabrał wszystkie nasze grzechy, kiedy przyjął chrzest.”
Czy Jan Chrzciciel nie świadczyłby również o ewangelii, w której Jezus odkupił nas przez Swój chrzest? “Czy wasze grzechy nie przeszły na głowę Jezusa i czy On nie poniósł waszych grzechów na Swoich plecach, kiedy został ochrzczony przeze mnie?” W ten sposób wyraźnie oznajmił, że Jezus został ochrzczony, aby zbawić nas wszystkich (Ewangelia św. Jana 1:29. I List św. Jana 5:4-8).
Ci, którzy nie wierzą w Boga, innymi słowy, którzy nie wierzą we wszystko, co On zrobił, aby nas zbawić, czynią Go kłamcą. Kiedy mówimy, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, gdy przyjął chrzest, oni mówią: “ Ależ skąd! Nie mógł zabrać wszystkich naszych grzechów! On zabrał tylko grzech pierworodny, więc wszystkie nasze codzienne grzechy pozostają “
Dlatego upierają się, że muszą odmawiać modlitwy wyrażające żal za codzienne grzechy, aby otrzymać odkupienie. Oto w co wierzą. Czy wy wszyscy w to wierzycie? Ci, którzy nie wierzą, że nasze grzechy zostały zmyte przez chrzest Jezusa, czynią Boga kłamcą.
 
 
Jezus odkupił nas raz na zawsze, kiedy przyjął chrzest i przelał krew na Krzyżu
        
Kto jest kłamcą?
Ten, kto nie wierzy w 
chrzest Jezusa

Jezus został ochrzczony i zabrał wszystkie grzechy raz na zawsze. Bóg zbawia tych, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, ale porzuca tych, którzy nie wierzą. Idą do piekła. Dlatego to, czy jesteśmy zbawieni czy nie, zależy od tego, w co wierzymy. Jezus zbawił świat od wszystkich grzechów. Ci, którzy wierzą, są zbawieni, a ci, którzy nie wierzą, nie są jeszcze zbawieni, ponieważ uczynili Boga kłamcą.
Ludzie nie idą do piekła z powodu swoich słabości, ale ponieważ nie mają wiary. “Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę” (I List Jana 5:10). Ci, którzy nie wierzą, że wszystkie ich grzechy zostały przekazane Jezusowi, nadal mają grzech w swoich sercach. Nie mogą powiedzieć, że nie mają grzechu.
Kiedyś spotkałem się z pewnym diakonem i zapytałem go: “Panie diakonie, czy wszystkie pana grzechy zostały zgładzone, kiedy uwierzył pan w Jezusa?”
“Oczywiście, że tak.”
“Wobec tego, skoro Jezus wziął wszystkie grzechy świata i powiedział; “wykonało się”, pan został zbawiony. Czy to nie prawda?”
“Tak, zostałem zbawiony.”
“Zatem musi pan być bez grzechu.”
“Tak, jestem.”
“Co się stanie, jeśli pan znowu zgrzeszy?”
“Jesteśmy jedynie ludźmi. Jak moglibyśmy nie grzeszyć ponownie? Tak więc każdego dnia musimy żałować i zmyć nasze grzechy.”
Ten diakon nadal ma grzech w sercu, ponieważ nie zna pełnej prawdy o odkupieniu.
Ludzie, podobni do niego, są tymi, którzy kpią z Boga i czynią Go kłamcą. Czy Jezus, który jest Bogiem, nie wymazał wszystkich grzechów świata? To bardzo denerwujące. Gdyby Jezus nie wymazał wszystkich grzechów, jak mógłby być Bogiem zbawienia? Jak mógłby nam powiedzieć, abyśmy wierzyli w Niego? Czy zamierzacie uczynić Go kłamcą? Radzę wam tego nie robić!
Biblia mówi nam, abyśmy nie kpili z Niego. Oznacza to, byśmy nie czynili Go kłamcą i nie oszukiwali Go. On nie jest taki jak my.
Apostoł Jan dokładnie mówi nam o ewangelii odkupienia. Wielu ludzi nie chce wierzyć w rzeczy, które Bóg uczynił dla nas – w to, że Jezus Chrystus przyszedł przez wodę, krew i Ducha.
Są dwie grupy chrześcijan: ci, którzy nie wierzą tak, jak mówi Biblia, i wyznają: “Jestem grzesznikiem”, oraz ci, którzy wierzą we wszystko, co Bóg dla nich uczynił, i wyznają z wiarą: “Jestem sprawiedliwy.” Jak myślicie, która grupa mówi prawdę?
Ci, którzy nie wierzą w rzeczy, które Bóg uczynił, innymi słowy, którzy nie uznają świadectwa wody, krwi i Ducha, kłamią. Mają fałszywe wyznania. Ci, którzy nie wierzą, czynią Boga kłamcą.
Nie czyńcie Go kłamcą. Jezus przyszedł do rzeki Jordan i w ten sposób (przyjąwszy chrzest) wykonał wszelką sprawiedliwość (zabrał grzechy świata).
 
 
Niewierzący Negują Chrzest Jezusa i Jego Świętość
 
Co negują Szatan i diabeł?
Chrzest Jezusa i 
Jego świętość

Wierzący w Jego Syna ma w sobie świadectwo. Narodzony ponownie wierzy, że jego grzechy zostały przekazane Jezusowi, gdy On przyjął chrzest, i że on został zbawiony wodą i krwią Jezusa. Narodzeni ponownie chrześcijanie wierzą, że Jezus narodził się na tym świecie poprzez ciało Marii Dziewicy, został ochrzczony w Jordanie, zanim umarł na Krzyżu, i że został wskrzeszony.
Sprawiedliwi mają świadectwo w swoich sercach. Dowodem naszego zbawienia jest wiara w Jezusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha. Świadectwo jest w was. Radzę, abyście mieli świadectwo w sobie. Mówię wam, że to nie jest zbawienie, jeśli nie macie w sobie świadectwa, dowodu zbawienia.
Apostoł Jan powiedział: “Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie.” (I List Jana 5:10) Czy posiadać świadectwo znaczy wierzyć tylko w krew na Krzyżu? Czy oznacza to wierzyć w wodę, ale nie w krew? Powinniście wierzyć we wszystkie trzy, abyście zostali uznani przez Boga.
Dopiero wtedy Jezus zaświadczy o was, że “jesteście zbawieni”. Czy mówicie, że będziecie mieć świadectwo, jeśli wierzycie tylko w dwa z trzech? Wtedy wierzycie w Boga na swój własny sposób. Wtedy “zaświadczycie o sobie samych”.
Tak wielu jest takich. Jest tak wielu na świecie, którzy wierzą tylko w dwa z trzech. Świadczą, że zostali zbawieni, i piszą o tym książki. Jak elokwentni są! To takie frustrujące. Nazywają siebie “ewangelikami”. Czują, że są nie tylko “ewangelikami”, ale także “religijnymi”. Nie wierzą w “wodę”, ale nadal chlubią się swoim zbawieniem! Mogą brzmieć logicznie, ale nie mają świadectwa Boga w swoich umysłach. To tylko hipoteza.
Jak możecie nazywać to zbawieniem? Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, który przyszedł przez Ducha, wodę i krew, mają świadectwo Boga i ludzi.
Apostoł Paweł powiedział: “Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu.” (I List do Tesaloniczan 1:5). Szatan cieszy się, gdy ludzie wierzą tylko w krew Jezusa. “O, głupcy, oszukałem was, ha-ha!” Jest wielu, którzy wierzą, że kiedy ludzie chwalą krew Jezusa, Szatan odchodzi. Myślą, że Szatan może bać się Krzyża. Ale pamiętajcie, że Szatan tylko robi przedstawienie. Nie dajmy się oszukać.
Kiedy demon opętuje człowieka, może stać się oszalały i toczyć pianę z pyska. To nie jest trudny wyczyn dla diabła, ponieważ ma on moc sprawiania, by człowiek robił prawie wszystko. Diabeł musi tylko trochę wykorzystać swój mózg. Bóg dał diabłu różnego rodzaju moce, z wyjątkiem mocy zabijania. Diabeł może sprawić, że ktoś drży jak liść osiki, krzyczy i toczy pianę.
Kiedy tak się dzieje, wierzący krzyczą: “Odejdź w imieniu Jezusa! Odejdź!” A kiedy człowiek odzyskuje zmysły i wraca do normalnego stanu, mówią mu, że to mocą krwi Jezusa został zbawiony. Ale to nie jest moc Jego krwi. To tylko diabeł robi “przedstawienie”.
Szatan najbardziej się boi tych, którzy wierzą w Jezusa, który nas obmył Swoim chrztem, który przyjął za nas potępienie Swoją krwią, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Szatan nie może stać przed świadectwem chrztu Jezusa i zbawienia krwi.
Jak wiecie, katoliccy kapłani czasem odprawiają egzorcyzmy. Widzieliśmy to w filmach. W filmie “Omen” kapłan podnosi w górę drewniany krzyż i potrząsa nim, ale mimo to umiera. Ten, kto narodzi się ponownie, nie zostanie tak pokonany.
Narodzony ponownie wierzący pewnie mówi o krwi i wodzie Jezusa. Kiedy diabeł próbuje go dręczyć, pyta diabła: “Czy wiesz, że Jezus zabrał wszystkie moje grzechy?” Wtedy diabeł ucieka. Diabeł nienawidzi być w pobliżu “narodzonych ponownie”. Gdyby “narodzony ponownie” po prostu sobie siedział, diabeł próbowałby uciec od niego. Powiedziano jest, że ci, którzy nie wierzą w Boga, czynią Go kłamcą. Nie wierzą w świadectwo Jego Syna, świadectwo wody i krwi.
 
Jakie jest świadectwo 
Syna Bożego?
Jego chrzest, Jego krew 
i Duch

Co jest świadectwem Syna Bożego? Przyszedł przez Ducha i zabrał nasze grzechy wodą. Wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i przelał krew na Krzyżu za nas wszystkich. Czy to nie jest odkupienie wody, krwi i Ducha?
Ludzie kłamią przed Bogiem, ponieważ nie wierzą w prawdziwą ewangelię wody i krwi, ewangelię odkupienia. Wszystkie inne ewangelie są fałszywe. Ich wierzenia są fałszywe i na próżno propagują te fałszywe ewangelie.
Powróćmy do I Listu Jana 5:11: “A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.” Zapisano, że Bóg dał nam życie wieczne, a życie jest w tym, który je przyjmuje. Również to życie jest w Jego Synu.
Ci, którzy otrzymują życie wieczne, to ci, którzy zostali odkupieni przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Odkupieni otrzymują wieczne życie i żyją na wieki. Czy otrzymaliście życie wieczne?
W 12 wersecie: “Kto ma Syna ma życie; kto nie ma Syna Bożego nie ma życia.” Innymi słowy, ten, kto wierzy w to, co Syn zrobił na ziemi – Jego chrzest, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie – ma życie wieczne. Kto jednak pominie choćby jedno z nich, nie będzie miał życia ani nie będzie odkupiony.
Apostoł Jan odróżniał ludzi Bożych na podstawie ich wiary w rzeczy, które Jezus zrobił: w wodę, krew i Ducha. Te rzeczy mówią nam, czy oni mają w sobie Słowo, czy nie. On rozpoznaje odkupionych na podstawie ich wiary w wodę chrztu Jezusa, Jego krew i Ducha.
 
 
Ci, Którzy Nie Narodzili Się Ponownie, Nie są w Stanie Odróżnić Owcy od Kozła
 
Kto umie odróżnić odkupionych 
od nieodkupionych?
Ten, kto narodził się ponownie
    
Apostoł Jan wyraźnie rozpoznawał sprawiedliwych, którzy zostali odkupieni. Zarówno jak i apostoł Paweł. W jaki sposób słudzy Boga mogą odróżnić owcę od kozła? Jak odróżniają prawdziwych sług Bożych od udawaczów? Ci, którzy są odkupieni przez wiarę w wodę i krew Jezusa, otrzymują zdolność widzenia.
Nie ważne, czy człowiek jest pastorem, ewangelistą, czy prezbiterem, jeśli nie może zidentyfikować odkupionych, lub jeśli nie potrafi odróżnić owcy od kozła, to on nie narodził się jeszcze ponownie i nie ma w sobie życia. Ale ci, którzy naprawdę narodzili się ponownie, mogą wyraźnie zobaczyć różnicę. Ci, którzy są martwi, nie dostrzegają różnicy ani nie zdają sobie z niej sprawy.
Chociaż nie możemy rozróżnić kolorów w ciemności, zielony jest zielony, a biały jest biały. Ale jeśli zamkniecie oczy, nie zobaczycie ani nie rozpoznacie kolorów.
Ale ci, którzy mają otwarte oczy, potrafią rozpoznać nawet najmniejsze odcienie koloru. Mogą powiedzieć, który jest zielony, a który biały. Podobnie istnieje oczywista różnica między odkupionymi a tymi, którzy nie zostali odkupieni.
Musimy głosić ewangelię odkupienia, ewangelię wody, krwi i Ducha. Musimy powstać i zajaśnieć. Kiedy gromadzimy ludzi wokół nas, aby głosić prawdziwą wiarę, nie mówimy słowami ludzkimi. W Biblii I List Jana wyjaśnia jej znaczenie. Powinniśmy wyjaśnić to krok po kroku, aby nie było zamieszania.
Słowo, które głosimy, czyli Słowo wody, krwi i Ducha Jezusa, jest światłem odkupienia. Aby ludzie poznali “wodę” Jezusa, musimy jasno świecić. Dać ludziom poznać “krew” Jezusa znaczy jasno świecić. Musimy zrozumiale to wyjaśnić, aby każdy na ziemi znał tę prawdę.
Jeśli narodzeni ponownie nie powstaną i nie zajaśnieją, to wielu ludzi umrze bez odkupienia, a Bóg nie będzie zadowolony. Nazwałby nas leniwymi sługami. Musimy szerzyć ewangelię wody i krwi Jezusa.
Powodem, dla którego powtarzam to samo tyle razy, jest to, że chrzest Jezusa jest bardzo ważny dla naszego zbawienia. Kiedy rozmawiamy z dziećmi, musimy ciągle wyjaśniać rzeczy, każdy punkt, abyśmy byli pewni, że rozumieją.
Gdybyśmy próbowali uczyć niepiśmiennego człowieka, prawdopodobnie zaczęlibyśmy od alfabetu. Następnie moglibyśmy stopniowo nauczyć go, jak pisać słowa za pomocą tego alfabetu. Kiedy będzie w stanie składać słowa, takie jak “kara”, zaczniemy wyjaśniać znaczenie tych słów. Właśnie tak powinniśmy rozmawiać z ludźmi o Jezusie, aby upewnić się, że naprawdę rozumieją.
Powinniśmy jasno wytłumaczyć chrzest Jezusa. On przyszedł na ten świat przez wodę, krew i Ducha. Modlę się, abyście uwierzyli w Jezusa jako waszego Zbawiciela i zostali odkupieni.
Odkupienie wody i Ducha pochodzi od wiary w chrzest Jezusa, Jego krwi na Krzyżu i w to, że Jezus jest Bogiem, naszym Zbawicielem.