ስብከቶች፤

Temat 3: Ewangelia Wody i Ducha

[3-4] (I List św. Piotra 3:20-22) Chrzest Jezusa jest odpowiednikiem zbawienia dla grzeszników

(I List św. Piotra 3:20-22)
“Tylko nieliczni, to jest osiem dusz zostało uratowanych pośród wody. To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje; nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa. To on poszedł do Nieba i jest na prawicy Boga, który mu podporządkował aniołów, zwierzchności oraz moce.”
        
Jak możemy stać 
się sprawiedliwymi?
Z łaski Bożej
    
Bóg już nas znał, zanim jeszcze narodziliśmy się na tej ziemi. Wiedział, że urodzilibyśmy się grzesznikami, więc zbawił wszystkich wierzących przez Swój chrzest, którym zabrał wszystkie grzechy świata. Zbawił wszystkich wierzących i uczynił ich Swoim ludem.
Wszystko to jest wynikiem łaski Bożej. Jak to zostało powiedziane w Psalmach 8:4: "Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?" Odkupieni, którzy są zbawieni od wszystkich grzechów, otrzymują Jego szczególną miłość. Oni są Jego dziećmi.
Kimże byliśmy my, którzy wierzyliśmy tylko w Jego krew i Ducha, zanim staliśmy się dziećmi Bożymi, zanim staliśmy się sprawiedliwymi, zostaliśmy zbawieni i otrzymaliśmy prawo nazywać Go Ojcem? Byliśmy grzesznikami, zwykłymi grzesznikami, którzy urodzili się, aby żyć na tym świecie przez około 70 lat, a zdrowi 80 lat.
Zanim obmyliśmy nasze grzechy i zanim uwierzyliśmy w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, byliśmy niesprawiedliwymi ludźmi, którzy z pewnością musieli zginąć.
Apostoł Paweł powiedział, że dzięki Jego łasce był tym, kim był. Podobnie my, absolutnie dzięki Jego łasce jesteśmy tymi, kim teraz jesteśmy. Dziękujemy Mu za Jego łaskę. Stwórca przyszedł na ten świat i zbawił nas, uczyniwszy nas Swoimi dziećmi, Jego ludem. Dziękujemy Mu za łaskę zbawienia wody i Ducha.
Z jakiego powodu pozwala nam być Jego dziećmi, sprawiedliwymi? Czy dlatego, że miło na nas patrzeć? Czy dlatego, że jesteśmy tak cenni? Czy dlatego, że jesteśmy tak dobrzy? Pomyślmy o tym i dziękujmy tam, gdzie powinniśmy.
Powodem jest to, że Bóg nas stworzył, aby uczynić nas Swoim ludem i pozwolić nam żyć z Nim w Królestwie Niebieskim. Bóg uczynił nas swoim ludem, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki. To jest jedyny powód, dla którego Bóg pobłogosławił nas życiem wiecznym. On uczynił nas Swoim ludem nie dlatego, że jesteśmy lepsi, bardziej godni lub żyjemy bardziej cnotliwie niż ktokolwiek inny z Jego stworzeń. Jedynym powodem jest to, że On nas kocha.
“To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje” (I List św. Piotra 3:21). “Tylko nieliczni, to jest osiem dusz zostało uratowanych pośród wody” (I List św. Piotra 3:20).
Tylko kilku, jeden w mieście i dwóch w rodzinie zostało zbawionych. Czy jesteśmy lepsi od innych? Ani trochę. Nie wszyscy jesteśmy tacy wyjątkowi, a wciąż zostaliśmy zbawieni przez wiarę w wodę i Ducha.
Jest cudem nad cudami to, że zostaliśmy zbawieni, a także jest to bezwarunkowy dar i błogosławieństwo od Boga, że możemy nazywać Go naszym Ojcem, naszym Panem. Nigdy nie możemy temu zaprzeczyć. Jak moglibyśmy nazwać Go naszym Ojcem lub naszym Panem, gdybyśmy nadal byli grzesznikami?
Kiedy myślimy o tym, że zostaliśmy zbawieni, wiemy, że Bóg umiłował nas bezwarunkowo. Czyż nie powinniśmy Mu dziękować? Urodzilibyśmy się i umarlibyśmy po zrozpaczonym życiu, kończąc w piekle, gdyby nie Jego miłość i błogosławieństwo. Wielokrotnie dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwa i miłość, które uczyniły nas godnymi bycia Jego dziećmi w Jego oczach.
 
 
Bezcenne zbawienie, dane nam poprzez chrzest Jezusa
 
Dlaczego za czasów Noego 
ludzie wyginęli?
Ponieważ nie wierzyli w wodę 
(chrzest Jezusa).
    
"To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje.” W Pierwszym Liście św. Pawła napisano, że tylko osiem dusz uratowało się przez wodę. Ile ludzi żyło w czasach Noego? Nie wiemy, ile ich było, ale załóżmy, że było ich około miliona. Tylko 8 osób w rodzinie Noego na milion uratowało się.
Proporcja ta byłaby dzisiaj taka sama. Mówią, że na świecie jest obecnie ponad 6 miliardów ludzi. Ilu ludzi zostało obmytych ze swoich grzechów wśród tych, którzy dziś wierzą w Jezusa? Gdybyśmy spojrzeli tylko na jedno miasto, byłoby ich bardzo niewielu.
W moim mieście, w którym jest około 250 000 ludzi, ilu jest odkupionych od ich grzechów? Być może 200? Więc jaka będzie proporcja? Oznaczałoby to, że mniej niż jeden na tysiąc otrzymał błogosławieństwo odkupienia.
Przypuszcza się, że w Korei jest około 12 milionów chrześcijan, w tym katolików. Ilu spośród nich narodziło się ponownie z wody i Ducha? Powinniśmy pamiętać, że w czasach Noego uratowało się tylko ośmiu z całej populacji Ziemi. Powinniśmy wiedzieć i wierzyć, że Jezus zmył grzechy wszystkich, którzy wierzą w Jego chrzest, przez który On zgładził wszystkie grzechy.
Niewielu wierzy, że Jezus odkupił nas wszystkich przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Spójrzcie na sławny obraz “Zmartwychwstanie Jezusa”. Jak wielu zmartwychwstałych ludzi tam jest? Możecie zobaczyć, jak schodzą z zamku w Jerozolimie w kierunku postaci Jezusa, który ma szeroko otwarte ramiona. Zgadnijcie, ilu z nich jest teologów lub pastorów.
Dzisiaj jest wielu teologów na świecie, ale tak niewielu wie i wierzy w chrzest Jezusa jako kluczową prawdę odkupienia. Niektórzy teologowie mówią, że powodem, dla którego Jezus został ochrzczony, było to, że był pokorny, a niektórzy mówią, że został ochrzczony, aby stać się bardziej podobnym do nas, do ludzi.
Ale w Biblii napisano, że wszyscy apostołowie, w tym Piotr i Jan, świadczyli o chrzcie Jezusa jako przekazaniu na Niego naszych grzechów, i my również w to wierzymy.
Apostołowie świadczą w Piśmie Świętym, że nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. To niesamowite świadectwo łaski Bożej, że możemy zostać wyzwoleni przez wiarę w nie.
 
 
Nie ma żadnych “może” w chrzcie odkupienia
    
Kto otrzymuje niezmierzoną 
miłość Bożą?
Ten, kto wierzy w chrzest Jezusa 
i Jego krew
    
Ludzie są skłonni wierzyć, że tylko wiara w Jezusa nas zbawi. Wszystkie wyznania są przekonane o zbawieniu w swoich wierzeniach i wielu ludzi myśli, że chrzest Jezusa jest jedynie dogmatem wspólnoty chrześcijańskiej. Ale to nie jest prawda. Wśród tysięcy książek, które przeczytałem, nie znalazłem żadnej książki o zbawieniu, która określa związek między odkupieniem w chrzcie i krwi Jezusa a zbawieniem Bożym.
Jedynie ośmiu uratowało się w czasach Noego. Nie wiem, ilu jest dzisiaj zbawionych, ale prawdopodobnie niewielu. Ci, którzy są zbawieni, to ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa. Odwiedzając wiele kościołów, stale dostrzegam, że tak niewielu głosi ewangelię chrztu Jezusa, która jest ewangelią prawdy.
Jeśli nie wierzymy w odkupienie chrztu i krwi Jezusa, nadal jesteśmy grzesznikami i nie jesteśmy zbawieni, bez względu na to, jak wiernie chodzimy do kościoła. Możemy wiernie chodzić do kościoła przez całe swoje życie, ale jeśli nadal mamy grzech w swoich sercach, to wciąż jesteśmy grzesznikami.
Jeśli chodzimy do kościoła przez 50 lat, ale nadal mamy grzech w swoich sercach, nasza wiara przez 50 lat jest niczym innym jak fałszem. O wiele lepiej jest mieć tylko jeden dzień prawdziwej wiary. Wśród tych, którzy wierzą w Jezusa, tylko ci, którzy słusznie wierzą w znaczenie chrztu Jezusa i Jego krwi, wejdą do Królestwa Niebieskiego.
Prawdziwa wiara polega na wierze w to, że Syn Boży zstąpił na ten świat i został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata. Ta wiara prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. Powinniśmy także wierzyć, że Jezus przelał krew na Krzyżu za was i za mnie. Powinniśmy także o tym wiedzieć, aby Mu dziękować i Go wielbić.
Czym jesteśmy? Jesteśmy dziećmi mężczyzn i kobiet, którzy zostali zbawieni chrztem i krwią Jezusa. Jak możemy Mu nie dziękować? Jezus został ochrzczony w Jordanie, gdy miał 30 lat, aby nas zbawić. W ten sposób On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i przyjął za nas potępienie na Krzyżu.
Kiedy o tym myślimy, nie możemy nie dziękować Mu pokornie. Powinniśmy wiedzieć, że wszystko, co Jezus zrobił na tym świecie, było dla naszego zbawienia. Najpierw przyszedł na ten świat. Został ochrzczony, ukrzyżowany, zmartwychwstał trzeciego dnia, a teraz siedzi po prawicy Boga.
Odkupienie Boże jest dla każdego bez wyjątku. Zbawienie Jezusa jest dla was i dla mnie. Wielbimy Boga za Jego miłość i Jego błogosławieństwa.
Znamy taką piosenkę ewangeliczną: “♫To piękna historia. ♫Spośród tylu ludzi na świecie, to ja otrzymałem Jego miłość i zbawienie. ♫Jaka niezwykła jest Jego miłość! ♫Jego miłość do mnie, Jego miłość do mnie. To piękna historia. ♫Spośród tylu ludzi na świecie, to my zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy Jego ludźmi. Przyoblekliśmy się w Jego miłość. ♫Miłość Boża, łaska Boża! ♫Jaka niezwykła jest Jego miłość! Jego miłość do mnie.♬”
Jezus przyszedł, aby zbawić was i mnie, a odkupienie Jego chrztu jest również dla nas. Ewangelia nie jest jakąś bajką, jest prawdą, która wyprowadza nas z naszego życia harówki do pięknego królestwa Bożego. Powinniście pamiętać, że wiara jest związkiem między Bogiem a wami.
On przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. Został ochrzczony i przyjął potępienie Krzyża, aby zmyć nasze grzechy.
Jakież to błogosławieństwo, gdy wierni mogą nazywać Boga swoim Ojcem! Jak możemy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela i zostać zbawieni od grzechów przez naszą wiarę? Jest to możliwe z powodu Jego bezgranicznej miłości do nas. Zostaliśmy zbawieni przez Tego, który nas pierwszy umiłował.
 
 
Jezus zmył nasze grzechy raz na zawsze
    
“Bo i Chrystus ucierpiał raz za winy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by mógł was doprowadzić do Boga” (I List św. Piotra 3:18). Jezus Chrystus został ochrzczony przez wzgląd na nasze odkupienie i umarł raz na Krzyżu, aby zbawić was i mnie, niesprawiedliwych.
 
Czy jesteśmy zbawieni raz na 
zawsze, czy stopniowo?
Raz na zawsze

On umarł raz na tej ziemi, byśmy nie musieli stawiać się w sądzie Bożym. Abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego i żyć wiecznie przed Bogiem, On zstąpił na ten świat w ciele i całkowicie zmył wszystkie nasze grzechy raz na zawsze przez Swój chrzest, Swoją śmierć na Krzyżu i Swoje zmartwychwstanie.
Czy wierzycie, że Jezus Chrystus zbawił nas całkowicie przez Swój chrzest i krew? Jeśli nie wierzycie w ewangelię Jego chrztu i krwi, nie możecie zostać zbawieni. Ponieważ jesteśmy tak słabi, nie możemy narodzić się ponownie, jeśli nie wierzymy, że Jezus całkowicie i raz na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew.
Został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy i został osądzony na Krzyżu za nas. Jezus raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy grzeszników odkupieniem chrztu i krwi.
Odkupienie byłoby niemożliwe dla nas, ludzi, gdybyśmy musieli pokutować za każdym razem, gdy popełniamy grzech, być dobrymi i życzliwymi przez cały czas, a także oferować wiele rzeczy kościołowi.
Dlatego wiara w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu jest koniecznością dla naszego zbawienia. Musimy wierzyć w wodę i krew. Jedynie dobre uczynki nie mają nic wspólnego z odpuszczeniem naszych grzechów.
Kupowanie biednym drogich garniturów lub serwowanie pysznego jedzenia dla pastorów jedzeniem przyniosłoby wam zbawienia. Jezus ratuje tylko tych, którzy wierzą w Jego chrzest i krew. Jeśli wierzymy, że Bóg zbawił nas przez Jezusa Jego chrztem i krwią raz na zawsze, będziemy zbawieni.
Niektórzy mogą sądzić, że chociaż Bóg tak powiedział w Biblii, muszą to przemyśleć. Wybór należy do nich, ale powinniśmy wierzyć w Jego słowo, tak jak jest napisane.
W Liście do Hebrajczyków 10:1-10 jest napisane, że On zbawił nas wszystkich raz na zawsze. To prawda, że Bóg zbawił raz na zawsze wszystkich, którzy uwierzyli w chrzest i krew Jezusa. My także powinniśmy w to wierzyć. “♫On umarł raz i raz nas zbawił. Bracia! Uwierzcie i dostąpcie odkupienia. Porzućcie swe smutki przed Jezusem.♫” Jezus raz na zawsze zbawił nas od wszelkiej bezbożności i grzechów, przyjąwszy chrzest jeden raz i przelawszy krew jeden raz.
“Sprawiedliwy za niesprawiedliwych” (I List św. Piotra 3:18) Jezus jest bezgrzesznym Bogiem i nigdy nie grzeszył. Przyszedł do nas w ciele, aby zbawić ludzi od ich grzechów. Został ochrzczony i zabrał wszystkie nasze grzechy. Zbawił nas od grzechu i niesprawiedliwości.
Wszystkie grzechy ludzi od urodzenia do śmierci zostały przekazane Jezusowi, kiedy On przyjął chrzest, a wszyscy ludzie zostali zbawieni od sądu, kiedy On przelał krew i umarł na Krzyżu. Został ochrzczony za grzeszników i umarł zamiast nich.
To jest odkupienie Jego chrztu. Jezus raz na zawsze zbawił nas wszystkich, grzeszników. Jakiż słaby jest każdy z nas! Jezus odkupił wszystkie nasze grzechy od naszych narodzin aż do śmierci i złożył Siebie w ofierze jako potępienie na Krzyżu. My, którzy wierzymy w Jezusa, powinniśmy wierzyć, że On zbawił nas raz na zawsze poprzez Swój chrzest i krew.
Jesteśmy słabi, ale Jezus nie jest słaby. Nie jesteśmy wierni, ale Jezus jest wierny. Bóg zbawił nas raz na zawsze. “Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3:16). Bóg dał nam Swego jednorodzonego Syna. Ochrzcił Swego Syna, by przekazać Mu wszystkie grzechy świata, aby mógł przyjąć potępienie za wszystkich ludzi.
Jakież to niesamowite zbawienie! Jakaż niesamowita miłość! Dziękujemy Bogu za Jego miłość i zbawienie. Bóg zbawia tych, którzy wierzą w wodę i krew Jezusa: chrzest i krew Jezusa oraz to, że Jezus jest Synem Bożym.
Ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą zostać zbawieni przez wiarę w prawdę o chrzcie i krwi Jezusa i mają życie wieczne jako sprawiedliwi. Wszyscy musimy w to uwierzyć.
Kto nas zbawił? Czy to Bóg nas zbawił, czy też jedno z Jego stworzeń nas zbawiło? To Jezus, który jest Bogiem, zbawił nas. Zostaliśmy zbawieni, ponieważ uwierzyliśmy w odkupienie Boże, i to jest zbawienie odkupienia.
 
 
Jezus jest Panem zbawienia
        
Co oznacza “Chrystus?”
Kapłan, Król, Prorok

Jezus Chrystus jest Bogiem. “Jezus” oznacza Zbawiciel, a “Chrystus” oznacza “namaszczony.” Tak jak Samuel namaścił Saula w Starym Testamencie, tak namaszczano królów, kapłanów, i prorok, aby służył swemu posłannictwu, musiał zostać namaszczony.
Jezus przyszedł na ten świat i został namaszczony na trzy obowiązki: Kapłana, Króla i Proroka. Jako Kapłan niebiański został ochrzczony, aby zabrać grzechy wszystkich ludzi.
Posłuchawszy woli swego Ojca, stał się ofiarą za grzech przed Ojcem. “Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, chyba, że przeze mnie.” Jezus zbawił tych z nas, którzy wierzą w Niego, zabrawszy wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie.
“Gdyż duszą wszelkiej cielesnej natury jest jej krew” (Trzecia Księga Mojżeszowa 17:11). Jezus przelał krew na Krzyżu po swoim chrzcie; w ten sposób oddał swoje życie przed Bogiem jako zapłatę za nasze grzechy, abyśmy my, wierzący, mogli być zbawieni.
Zmartwychwstał trzeciego dnia po śmierci na Krzyżu i głosił ewangelię duszom zamkniętym w więzieniu. Ci, którzy nie są jeszcze odkupieni, są jak więźniowie duchowi w więzieniu grzechu, a Jezus głosi im ewangelię prawdy, ewangelię wody i krwi. Bóg dał nam ewangelię wody i Ducha, aby nas zbawić. Każdy, kto w nią wierzy, może narodzić się ponownie.
 
 
Chrzest i krew Jezusa zbawia grzeszników
 
Jak możemy mieć czyste 
sumienie przed Bogiem?
Poprzez wiarę w chrzest 
i krew Jezusa

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jak świadczy I List św. Piotra 3:21: “To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje; nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga z powodu wskrzeszenia Jezusa Chrystusa.” Woda chrztu Jezusa jest koniecznością dla zbawienia grzeszników.
Jezus zmył grzechy wszystkich grzeszników, wziąwszy na Siebie te grzechy przez Swój chrzest. Czy wierzycie w chrzest Jezusa? Czy wierzycie, że nasze serca są oczyszczone ze wszystkich grzechów przez Jego chrzest? Nasze serca są oczyszczone ze wszystkich grzechów, ale nasze ciało wciąż grzeszy.
“Ponowne narodziny” nie oznaczają, że dana osoba nie zgrzeszy ponownie. My, narodzeni ponownie, również popełniamy grzechy, ale nasze serca pozostają czyste z powodu naszej wiary w Jego chrzest. Tak więc powyższy fragment stwierdza: “nie pozbycie się brudu cielesnej natury, lecz prośba prawego sumienia względem Boga” (I List św. Piotra 3:21).
Skoro Jezus zmył moje grzechy, ponieważ Bóg przyjął za mnie potępienie, jak mogę nie wierzyć w Niego? Wiedząc, że Jezus, który jest Bogiem, zbawił mnie przez Swój chrzest i krew, jak mogę nie wierzyć w Niego? Zostaliśmy zbawieni przed Bogiem, a teraz nasze sumienie jest czyste. Nie możemy już dłużej mówić Bogu, że Jezus zupełnie nie zmył naszych grzechów, tak jak nie możemy powiedzieć, że Bóg nas nie kocha.
Nasze sumienia stają się o wiele bardziej wrażliwe na grzech po ponownym narodzeniu i mówią nam, kiedy popełniamy błąd. Jeśli nasze sumienia nie są zupełnie spokojne, nie możemy być całkowicie wolni od grzechu, jeśli nie przypominamy sobie o mocy chrztu Jezusa. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy mieć dobre sumienia.
Kiedy niepokoją nas nasze sumienia, oznacza to, że coś jest nie tak. Woda chrztu Jezusa oczyszcza wszelki brud grzechu. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i obmył nas do czysta, nawet nasze sumienia. Kiedy naprawdę w to wierzymy, nasze sumienia mogą zostać naprawdę oczyszczone. Jak możemy oczyścić swoje sumienia? Wierząc w chrzest i krew Jezusa. Każdy ma złe i brudne sumienie od urodzenia, ale jeśli wierzymy, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, możemy wymazać tę plamę.
To jest wiara narodzonych ponownie. To nie jest autohipnoza, coś, co świadomie przyznajecie. Czy wasze sumienie jest czyste? Czy jest czyste, ponieważ prowadziliście dobre życie, czy jest ono czyste, ponieważ wszystkie wasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, a wy wierzycie w Niego? Tylko dzięki tej wierze można uzyskać czyste sumienie.
Są słowa z życiem oraz słowa bez życia. Jak można oczyścić sumienia wszystkich ludzi? Jedyny sposób, w który możemy zostać sprawiedliwi i mieć czyste sumienie, jest wiara w całkowite odkupienie Jezusa.
Kiedy wiara w Jego chrzest uświęca nas, nie oznacza to, że brud ciała został usunięty, ale że nasze sumienia są czyste wobec Boga. Po to On przyszedł, został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, a teraz siedzi po prawicy Boga.
Kiedy nadejdzie czas, przyjdzie On ponownie na ten świat. “Tak też Chrystus; gdy raz został ofiarowanym w celu złożenia na nim wielu grzechów drugi raz da się zobaczyć bez grzechu, z powodu tych, którzy go oczekują ku zbawieniu” (List do Hebrajczyków 9:28). Wierzymy, że przyjdzie po nas, którzy z niecierpliwością czekamy na Niego i jesteśmy bezgrzeszni przez wiarę w Jego chrzest i krew.
 
 
Kliniczny eksperyment wiary
 
Czy możemy osiągnąć zbawienie 
bez chrztu Jezusa?
Nigdy
    
Przeprowadziliśmy kliniczny i nieplanowany eksperyment w naszym kościele w Daejeon.
Wielebny Park z kościoła w Daejeon powiedział jednej parze, że na świecie nie ma grzechu, nie wspominając o znaczeniu chrztu Jezusa. Mąż zazwyczaj drzemał podczas kazań, kiedy chodził do innych kościołów, ponieważ wszyscy pastorzy głosili ewangelię, pomijając odkupienie poprzez chrzest Jezusa, zmuszając go do codziennego żałowania.
Ale tutaj, w naszym kościele w Daejeon, słuchał kazania z szeroko otwartymi oczami, ponieważ powiedziano mu, że wszystkie jego grzechy zostały przekazane Jezusowi. Ułatwiło to jego żonie przekonanie go, by przyszedł z nią do kościoła.
Pewnego dnia siedział w kościele i usłyszał List św. Pawła do Rzymian 8:1: “Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie.” Wtedy natychmiast pomyślał: “Acha, jeśli ktoś wierzy w Jezusa, on nie ma grzechu. Ponieważ wierzę w Jezusa, ja także jestem bez grzechu.”
Tak więc zatelefonował do swojego szwagra i wielu jego przyjaciół i powiedział: “Czy masz grzech w sercu? Więc twoja wiara nie jest poprawna.” Wówczas wielebny Park był w rozterce. Mąż nie wiedział o chrzcie Jezusa, ale upierał się, że jest bez grzechu.
Potem para ta zaczęła mieć problemy. Żona była bardziej religijna, ale wciąż miała grzech w sercu, podczas gdy jej mąż mówił, że jest bez grzechu. Mąż poszedł do kościoła tylko kilka razy, ale już był bez grzechu.
Żona była pewna, że oboje nadal mają grzech w sercu. Zaczęli się o to kłócić. Mąż upierał się, że jest bez grzechu, ponieważ “teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie”. A żona upierała się, że nadal ma grzech w sercu.
Pewnego dnia jego żona była tak poruszona, że postanowiła pójść zapytać wielebnego Park-a, co miał na myśli, mówiąc, że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi.
Pewnego dnia po mszy wieczornej wysłała męża do domu i zatrzymała się, by zadać wielebnemu Park-owi pytanie. Powiedziała: “Wiem, że próbuje pan nam coś powiedzieć, ale jestem pewna, że jedna ważna część jest ukryta. Proszę pana powiedzieć mi, co to jest.” Następnie, wielebny Park powiedział jej o ponownym narodzeniu z wody i Ducha.
Od razu zdała sobie sprawę, dlaczego napisano w Liście do Rzymian 8:1: “Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie.” Uwierzyła i od razu została zbawiona. Uświadomiła sobie w końcu, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest, aby ci, którzy są w Chrystusie, nie zostali potępieni.
Zaczęła rozumieć zapisane Słowo. W końcu dowiedziała się, że kluczem do odkupienia jest chrzest Jezusa i że możemy stać się sprawiedliwymi poprzez odkupienie Jego chrztu.
W rzeczywistości jej mąż nie wrócił do domu, ale czekał na nią na zewnątrz. Wysłuchał jej świadectwa, że wszystkie jej grzechy zostały oczyszczone, i zapytał z radością: “Czy teraz jesteś odkupiona?”
Ale po wysłuchaniu tego, co pastor powiedział jego żonie, stał się zdezorientowany. Nigdy wcześniej nie słyszał o ewangelii chrztu Jezusa. Był pewien, że nie miał już grzechu w swoim sercu, nawet bez chrztu Jezusa. W domu znów się kłócili.
Tym razem ich pozycje zmieniły się. Żona naciskała na męża, czy ma grzech w sercu, czy nie. Pytała go, jak może być bez grzechu, kiedy nie wierzy w chrzest Jezusa. Namawiała go, by uważnie przyjrzał się swojemu sumieniu. Wtedy uświadomił sobie, badając swoje sumienie, że wciąż miał grzech w sercu.
Poszedł więc do wielebnego Park-a i wyznał, że miał grzech w sercu. Zapytał: “Kiedy łożyli ręce na głowie kozła ofiarnego, czy robili to zanim go zabijali, czy po tym?” Nigdy nie słyszał o ewangelii wody i Ducha, więc był bardzo zmieszany.
To było sedno tego duchowego eksperymentu. Jezus musiał zostać ochrzczony, aby wszystkie grzechy świata zostały Mu przekazane. Dopiero wtedy umarł na Krzyżu, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć.
“Czy kładli ręce na głowie ofiary przedtem, czy po tym, jak była zabita?” Zapytał o to, ponieważ był zmieszany z powodu kładzenia rąk i chrztu Jezusa. Dlatego wielebny Park wyjaśnił mu szczegółowo odkupienie chrztu Jezusa.
W tym dniu mąż po raz pierwszy usłyszał ewangelię wody i Ducha i został odkupiony. Usłyszał ewangelię tylko raz i został zbawiony.
To był eksperyment z pominięciem chrztu Jezusa. Możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu, ale bez chrztu Jezusa na pewno nadal mamy grzech w naszym sumieniu. Ludzie zwykle mówią, że Jezus oczyścił wszelki grzech umarłszy na Krzyżu, ale tylko ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, mogą powiedzieć, że faktycznie nie mają grzechu przed Bogiem.
Wielebny Park udowodnił z tą parą, że nie możemy całkowicie odkupić swoich grzechów bez odkupienia przez wiarę w chrzest Jezusa.
 
 
Odpowiednik zbawienia: chrzest Jezusa
 
Co jest odpowiednikiem 
zbawienia?
Chrzest Jezusa

“To ona odpowiednik chrztu, i teraz was uratuje.” Jezus przyszedł do naszego świata, aby zmyć wszystkie nasze grzechy i uczynić nasze sumienia tak białymi jak śnieg. Zostaliśmy oczyszczeni ze wszystkich grzechów, ponieważ Jezus wziął je wszystkie na Siebie przez Swój chrzest. Zbawił nas Swym chrztem i krwią. Dlatego wszystkie stworzenia powinny klęknąć przed Nim.
Wiara w Jezusa zbawia nas. Stajemy się dziećmi Bożymi i idziemy do Nieba, wierząc w Jezusa. Stajemy się sprawiedliwymi, wierząc w Jezusa. Jesteśmy królewskimi kapłanami. Możemy nazywać Boga naszym Ojcem. Żyjemy w tym świecie, ale jesteśmy królami.
Czy naprawdę wierzycie, że Bóg zbawił tych z nas, którzy wierzą w odkupienie wody i Ducha? Nasze odkupienie nigdy nie może być kompletne bez chrztu Jezusa. Wiara, którą Bóg i Jezus uznają za prawdziwą, to wiara w ewangelię Jego chrztu, Jego Krzyża i Ducha, która całkowicie nas zbawiła. To jest jedyna prawdziwa wiara.
Nasze grzechy zostały zmyte, kiedy Jezus zabrał je przez Swój chrzest, a wszystkie nasze grzechy zostały spłacone, kiedy przelał krew na Krzyżu. Jezus Chrystus zbawił nas wodą i Duchem. Tak! Wierzymy!