خطبات

Temat 4: Rozwiązywanie problemu codziennych grzechów

[4-1] (Ewangelia Jana 13:1-17) Ewangelia Obfitego Odkupienia

(Ewangelia Jana 13:1-17)
“A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać; Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie; Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom, i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. I podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu powiedział: Nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze Mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu odpowiedział: Kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma Go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył im nogi i wziął Swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie.”
 
 
Dlaczego Jezus umył nogi Piotra w przeddzień święta Paschy? Tuż przed umyciem jego nóg Jezus powiedział: “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.” Piotr był najlepszym uczniem Jezusa. Wierzył, że Jezus był Synem Bożym, i świadczył, że Jezus jest Chrystusem. Gdy Jezus mył mu nogi, na to musiał być dobry powód. Kiedy Piotr wyznał swoją wiarę, że Jezus jest Chrystusem, oznaczało to, że wierzył, że Jezus jest Zbawicielem, który wybawi go od wszystkich jego grzechów.
 
Dlaczego Jezus umył nogi uczniów, 
zanim został ukrzyżowany?
Ponieważ chciał, aby zrozumieli 
Jego doskonałe zbawienie.
    
Dlaczego umył nogi Piotra? Jezus wiedział, że Piotr wkrótce wyprze się Go trzy razy i będzie grzeszył w przyszłości.
Gdyby Piotr miał w swym sercu jakikolwiek grzech po tym, jak Jezus wstąpił do Nieba, nie byłby w stanie zjednoczyć się z Jezusem. Ale Jezus znał wszystkie słabości Swoich uczniów i nie chciał, aby ich grzechy były przeszkodą między z Nim a Jego uczniami. Dlatego musiał ich nauczyć, że wszystkie ich niegodziwości zostały już zmyte. Z tego powodu umył nogi uczniom. Zanim umarł i ich opuścił, Jezus chciał się upewnić, że będą stanowczo trzymać się ewangelii Jego chrztu, a także całkowitego odpuszczenia wszystkich grzechów całego ich życia.
Ewangelia Jana 13 mówi o doskonałym zbawieniu, które Jezus wypełnił dla swoich uczniów. Podczas gdy mył im nogi, Jezus opowiedział im o mądrości ewangelii Jego chrztu, przez którą wszyscy ludzie mogli zostać obmyci ze swoich występków.
“Nie dajcie się zwieść diabłu w przyszłości. Zabrałem wszystkie wasze grzechy Moim chrztem w rzece Jordan i przyjmę za nie potępienie na Krzyżu. Wtedy zmartwychwstanę i wypełnię zbawienie ponownego narodzenia dla was wszystkich. Aby was nauczyć, że już zmyłem wasze przyszłe grzechy, aby was nauczyć autentycznej ewangelii odpuszczenia grzechów, umywam wasze nogi przed Moim ukrzyżowaniem. To jest tajemnica ewangelii ponownego narodzenia. Wszyscy powinniście w to wierzyć.”
Wszyscy powinniśmy zrozumieć powód, dla którego Jezus umył uczniom nogi, i wiedzieć, dlaczego powiedział: “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.” Tylko wtedy możemy uwierzyć w ewangelię ponownego narodzenia i narodzić się ponownie.
 
 
Powiedział w Ewangelii Jana 13:12
        
Czym są przewinienia?
Są to grzechy, które popełniamy codziennie 
z powodu naszej słabości
    
Zanim umarł na Krzyżu, Jezus odbył ucztę Paschy ze swoimi uczniami i przekonał ich do ewangelii odpuszczenia grzechów, myjąc im nogi własnymi rękami.
“Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie; Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom, i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. I podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz” (Ewangelia Jana 13:3-7).
Nauczał Swoich uczniów ewangelii chrztu i odkupienia grzechów poprzez wodę Jego chrztu.
W tym czasie, będąc wiernym Jezusowi, Piotr nie był w stanie zrozumieć przyczyny, dla której Pan Jezus umył mu nogi. Gdy Piotr naprawdę zrozumiał, co Jezus dla niego zrobił, zmienił się sposób, w jaki wierzył w Jezusa. Jezus chciał nauczyć go o odpuszczeniu grzechów, o ewangelii wody Jego chrztu.
Martwił się, że Piotr może nie być w stanie przyjść do Niego z powodu wszystkich jego przyszłych grzechów, innymi słowy, grzechów jego ciała w przyszłości. Jezus umył im nogi, aby diabeł nie mógł odebrać uczniom wiary. Później Piotr zrozumiał, dlaczego.
Jezus przygotował drogę, aby każdy, kto uwierzył w wodę Jego chrztu i krew, został na wieki odkupiony ze swoich grzechów.
W Ewangelii Jana 13 zapisane są słowa, które wypowiedział, gdy umywał nogi Swoich uczniów. Są to bardzo ważne słowa, które jedynie prawdziwi narodzeni ponownie mogą naprawdę zrozumieć.
Jezus umył uczniom nogi po uczcie paschalnej, aby pomóc im uświadomić sobie, że On już wymazał wszystkie grzechy całego ich życia. Jezus powiedział: “Nie rozumiecie teraz, dlaczego umywam wasze nogi, ale potem zrozumiecie.” Te słowa do Piotra zawierały prawdę wiecznego odkupienia w Nim.
Wszyscy powinniśmy poznać i uwierzyć w chrzest Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy i winy. Chrzest Jezusa w Jordanie był ewangelią odkupienia grzechów poprzez nałożenie rąk. Wszyscy powinniśmy wierzyć słowom Jezusa. Zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i dokonał odpuszczenia grzechów przez potępienie i ukrzyżowanie. Jezus został ochrzczony, aby uwolnić wszystkich ludzi od ich grzechów.
 
 
Odkupienie Wszystkich Przewinień Całego Życia Dokonało Się Poprzez Chrzest i Krew Jezusa
 
Co jest “pułapką” diabła 
na sprawiedliwych?
Diabeł próbuje oszukać sprawiedliwych, 
aby znowu uczynić ich 
grzesznikami.

Jezus wiedział, że po Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i wstąpieniu do Nieba diabeł i propagatorzy nieprawdziwej wiary przyjdą i będą próbować oszukać uczniów. Możemy zobaczyć na podstawie świadectwa Piotra: “Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego”, że wierzył w Jezusa. Jednak Jezus chciał jeszcze raz przypomnieć Piotrowi, aby zachował ewangelię odpuszczenia grzechów. Ta ewangelia była chrztem Jezusa, przez który On zabrał wszystkie grzechy świata. Chciał jeszcze raz nauczyć o tym Piotra, uczniów, a nawet nas, którzy przyjdą później. “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.”
Ilekroć uczniowie Jezusa grzeszyli, diabeł kusił ich i potępiał, mówiąc: “Popatrzcie! Jeśli nadal popełniacie grzechy, jak możecie mówić, że jesteście bez grzechu? Nie jesteście zbawieni. Jesteście jedynie grzesznikami.” Aby zapobiec takiemu zakażeniu, Jezus powiedział im, że ich wiara w chrzest Jezusa już wymazała wszystkie ich grzechy całego ich życia – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.
“Wszyscy wiecie, że zostałem ochrzczony! Zostałem ochrzczony w Jordanie, aby zmyć wszystkie grzechy całego waszego życia, jak również pierworodny grzech ludzkości. Czy jesteście w stanie zrozumieć teraz, dlaczego zostałem ochrzczony i dlaczego muszę zostać ukrzyżowany i umrzeć na Krzyżu?” Jezus umył nogi uczniów, aby pokazać im, że zabrał wszystkie ich codzienne grzechy przez Swój chrzest i że przyjmie za nich potępienie na Krzyżu.
Teraz wy i ja zostaliśmy odkupieni ze wszystkich naszych grzechów przez nasze wiarę w ewangelię chrztu i krwi Jezusa, która nam pozwala otrzymać odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany za nas. Zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Każdy, kto wie i wierzy w ewangelię odkupienia grzechów oraz wierzy w prawdę, zostaje odkupiony ze wszystkich swoich grzechów.
W takim razie, co powinni robić narodzeni ponownie po osiągnięciu zbawienia? Muszą codziennie przyznawać się do swoich grzechów i wierzyć w zbawienie chrztu i krwi Jezusa, ewangelię odkupienia wszystkich grzechów. My, narodzeni ponownie, powinniśmy odcisnąć ewangelię przebaczenia grzechów głęboko w naszych umysłach. 
Czy tylko to, że znowu zgrzeszycie, oznacza, że znowu jesteście grzesznikami? Nie. Wiedząc, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, jak moglibyśmy zostać ponownie grzesznikami? Chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu były ewangelią odkupienia wszystkich naszych grzechów. Każdy bez wyjątku, kto wierzy w tę prawdziwą ewangelię odpuszczenia grzechów, może narodzić się ponownie jako “sprawiedliwy człowiek.”
 
 
Sprawiedliwi Nigdy Nie Mogą Stać Się Grzesznikami
 
Dlaczego sprawiedliwi nigdy nie 
mogą stać się grzesznikami?
Ponieważ Jezus już odkupił wszystkie
grzechy całego ich życia.

Jeśli wierzycie w ewangelię odpuszczania grzechów, wody i Ducha, ale wciąż czujecie, że jesteście grzesznikami z powodu swoich codziennych wykroczeń, to musicie przyjść do Jordanu, gdzie Jezus został ochrzczony, aby zabrać wszystko wasze grzechy. Gdybyście ponownie stali się grzesznikami po otrzymaniu przebaczenia grzechów, to Jezus musiałby ponownie zostać ochrzczony. Musicie mieć wiarę w przebaczenie swoich grzechów poprzez ewangelię chrztu Jezusa. Musicie pamiętać, że Jezus zabrał od razu wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest. Musicie mieć niezachwianą wiarę w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.
Wierzyć w Jezusa jako waszego Zbawiciela oznacza, że wierzycie w chrzest Jezusa, który zabrał wszystkie grzechy waszego życia. Jeśli naprawdę wierzycie w Jego chrzest, Krzyż, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, nigdy nie staniecie się grzesznikami, bez względu na to jaki grzech popełniliście. Zostaliście wykupieni ze wszystkich grzechów całego waszego życia poprzez wiarę.
Jezus Chrystus także zmył przyszłe grzechy, nawet grzechy, które popełniamy z powodu własnych słabości. Ponieważ Jezus musiał podkreślić znaczenie Swojego chrztu, umył nogi swoich uczniów wodą, co symbolizowało ewangelię odpuszczenia grzechów, to jest, Jego chrzest. Jezus Chrystus został ochrzczony, ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba, aby wypełnić obietnicę Bożą obfitego odkupienia wszystkich grzechów świata i zbawić całą ludzkość. W rezultacie Jego uczniowie byli w stanie głosić ewangelię odkupienia grzechów, chrzest Jezusa, Krzyż i zmartwychwstanie, aż do końca ich życia.
 
 
Słabość Ciała Piotra
 
Dlaczego Piotr wyparł się Jezusa?
Ponieważ był słaby

Biblia mówi nam, że kiedy sługi Najwyższego kapłana Kajfasza podeszli do Piotra i oskarżali go o to, że był jednym z uczniów Jezusa, zaprzeczył temu dwukrotnie, mówiąc: “Nie, nie znam tego Człowieka.” Potem zaklął się i przysiągł po raz trzeci.
Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza 26: “Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała: Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli: On też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra: Na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Ewangelia Mateusza 26:69-75).
Piotr naprawdę wierzył w Jezusa i wiernie Go naśladował. Wierzył, że Pan Jezus to Jego Zbawiciel i “Prorok”, który miał nadejść. Ale kiedy Jezus został zabrany na dwór Kajfasza i stało się niebezpiecznym dla niego ujawnienie jego związku z Jezusem wobec władz, zaprzeczył i przeklął Go przed nimi.
Piotr nie wiedział, że wyprze się Jezusa, ale Jezus wiedział, że tak zrobi. Jezus dokładnie znał słabość Piotra. Dlatego Jezus umył nogi Piotra i wygrawerował ewangelię zbawienia w jego pamięci, jak napisano w Ewangelii Jana 13: “Będziesz grzeszył w przyszłości, ale Ja już zmyłem wszystkie twoje przyszłe grzechy.”
Piotr rzeczywiście wyparł się Jezusa, gdy jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie, ale stało się to z powodu słabości jego ciała. Dlatego, aby zbawić Swoich uczniów od wszystkich ich przyszłych niegodziwości, Jezus zawczasu umył im nogi.
“Odkupię też wszystkie wasze przyszłe grzechy. Zostanę ukrzyżowany, ponieważ zostałem ochrzczony i zabrałem wszystkie wasze grzechy, oraz zapłacę za nie wszystkie, aby stać się prawdziwym Zbawicielem dla was wszystkich. Jestem waszym Bogiem, waszym Zbawicielem. Zapłacę w całości za wszystkie wasze grzechy, a także zostanę waszym Pasterzem przez Mój chrzest i krew. Jestem Pasterzem waszego zbawienia.”
Aby zaszczepić tę prawdę głęboko w ich sercach, Jezus umył im nogi po uczcie Paschy. Taka jest prawda ewangelii.
Ponieważ nasze ciało jest słabe nawet po ponownym narodzeniu, będziemy grzeszyć ponownie. Oczywiście nie powinniśmy grzeszyć, ale kiedy spotykamy się z takimi poważnymi problemami, jak Piotr, jesteśmy skłonni grzeszyć, choć tak naprawdę nie zamierzamy tego robić. Żyjemy w ciele, więc czasami nasze grzechy doprowadzają nas do zagłady. Ciało będzie grzeszyć, dopóki żyjemy w tym świeckim świecie, ale Jezus odpuścił wszystkie te grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.
Nie zaprzeczamy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, ale kiedy żyjemy w ciele, nadal popełniamy grzechy przeciwko woli Bożej. To dlatego, że rodzimy się z ciała.
Jezus dobrze wiedział, że będziemy popełniać grzechy, żyjąc w ciele, dlatego stał się naszym Zbawicielem, zapłacił za nasze grzechy przez Swój chrzest i krew. Usunął grzechy wszystkich tych, którzy wierzą w Jego zbawienie i zmartwychwstanie.
Dlatego wszystkie cztery Ewangelie rozpoczynają się od chrztu Jezusa przez Jana Chrzciciela. Celem Jego ludzkiego życia było wypełnienie ewangelii ponownego narodzenia, ewangelii zbawienia.
 
Jak długo
grzeszymy w ciele?
Grzeszymy przez całe życie, 
aż do dnia śmierci.
    
Kiedy Piotr wyparł się Go nie jeden raz, nie dwa, ale trzy razy, zanim kogut zapiał, jak to musiało złamać mu serce! Jak zawstydzony się poczuł? Przysięgał przed Jezusem, że nigdy Go nie zdradzi. Zgrzeszył ze względu na słabość swego ciała, ale jak żałował, gdy poczuł słabość i wyparł się Jezusa nie tylko raz, ale trzy razy? Jak zawstydzony musiał się czuć, gdy Jezus znów spojrzał na niego ze współczuciem?
Ale Jezus wiedział to wszystko i o wiele więcej. Dlatego powiedział: “Wiem, że będziecie grzeszyć raz po raz. Ale ja już zabrałem wszystkie te grzechy Moim chrztem, abyście się nie potknęli przez wasze grzechy i nie stali się grzesznikami, abyście mogli wrócić do Mnie. Stałem się dla was całkowitym Zbawicielem, będąc ochrzczony i osądzony za wszystkie wasze grzechy. Stałem się waszym Bogiem, waszym Pasterzem. Uwierzcie w ewangelię odpuszczenia waszych grzechów. Będę was kochał, nawet jeśli ciągle popełniacie cielesne grzechy. Zmyłem już wszystkie wasze winy. Ewangelia odpuszczenia grzechów jest skuteczna na zawsze. Moja miłość do was także jest wieczna.”
Jezus powiedział do Piotra i uczniów: “Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.” Powód dla, którego Jezus mówi o ewangelii w Ewangelii Jana 13, było to, że było ważne, aby ludzie narodzili się ponownie z wody i Ducha. Czy wierzycie w to?
W wersecie 9 i 10 jest napisane: “Wtedy Szymon Piotr powiedział do Niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu odpowiedział: Kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty.”
Drodzy przyjaciele, czy w przyszłości popełnicie grzechy “ciała”, czy nie? Na pewno popełnicie. Ale Jezus powiedział, że już wymazał grzechy przyszłości, wszystkie winy naszego ciała, za pomocą chrztu i krwi, i wyraźnie powiedział Swoim uczniom słowo prawdy, ewangelii odkupienia, zanim został ukrzyżowany.
Ponieważ żyjemy w naszym ciele ze wszystkimi naszymi słabościami, nie możemy nie grzeszyć. Jezus zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem. Umył nie tylko nasze głowy i ciała, ale także nasze nogi, to znaczy wszystkie nasze przyszłe grzechy. To jest ewangelia ponownego narodzenia, chrztu Jezusa.
Po tym, jak Jezus został ochrzczony, Jan Chrzciciel złożył świadectwo: “Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Powinniśmy wierzyć, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte przez to, że zostały przekazane Jezusowi podczas Jego chrztu.
Żyjąc w tym grzesznym świecie, nie możemy nie grzeszyć. To oczywisty fakt. Ilekroć nasze słabości ciała wychodzą na powierzchnię, musimy sobie przypominać, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i wszystkie grzechy świata przez ewangelię odpuszczenia i zapłacił za nie Swoją krwią. Powinniśmy dziękować Mu z głębi serca. Wyznajmy z wiarą, że Jezus jest naszym Zbawicielem i Bogiem. Chwalmy Pana.
Wszyscy na tym świecie nie mogą nie popełniać grzechów ciałem. Ludzie nieustannie grzeszą swoim ciałem i umierają za grzechy całego swego życia.
 
 
Złe Myśli w Sercach Ludzi
 
Co kala 
człowieka?
Różnorodne grzechy i 
złe myśli

Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 15:19-20: “Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka.” Ponieważ różne grzechy w sercu człowieka zanieczyszczają go, on jest nieczysty.
 
 
Człowiek Musi Rozpoznać Swą Własną Złą Naturę
    
Co jest w sercu 
każdego człowieka?
Dwanaście rodzajów grzechów
(Ewangelia Marka 7:21-23)
    
Musimy być w stanie powiedzieć: “Te dwanaście rodzajów grzechów znajdują się w sercach ludzi. Mam je wszystkie w sercu. Mam w sobie dwanaście rodzajów grzechów, które są zapisane w Biblii.” Zanim narodzimy się ponownie z wody i Ducha, musimy przyznać, że grzechy są w naszych sercach z początku. Musimy uznać, że jesteśmy pełnymi grzesznikami przed Bogiem, ale nie często to robimy. Większość z nas usprawiedliwia swoje grzechy, mówiąc: “Nigdy nie miałem tych myśli w moim sercu, chwilowo zostałem sprowadzony na złą drogę.”
Ale co Jezus powiedział o ludziach? Wyraźnie powiedział, że to, co wychodzi z serca, “kala” ich. Powiedział nam, że ludzie mają w sobie złe myśli. Co myślicie? Czy jesteście dobrzy czy źli? Czy wiecie, że każdy ma złe myśli? Tak, myśli wszystkich są złe.
Kilka lat temu nagle zawalił się ogromny dom towarowy w Seulu. Rodziny, które straciły bliskich, bardzo cierpiały, ale wielu ludzi poszło tam, aby obejrzeć tragiczne przedstawienie.
Niektórzy myśleli: “Ilu zmarło? 200? Nie, to za mało. 300? Być może? Byłoby o wiele ciekawiej i dramatyczniej, gdyby zginęło przynajmniej tysiąc ludzi...” Serca ludzi mogą być tak złe. Musimy to zaakceptować. Ci ludzie nie okazali zmarłym należytego szacunku. Jakież to było okrutne w stosunku do rodzin! Niektóre były zrujnowane również finansowo.
Niektórzy widzowie nie czuli współczucia. “Byłoby o wiele ciekawiej, gdyby zginęło więcej! Jakie przedstawienie! Gdyby to samo wydarzyło się w klubie pełnym ludzi? Tysiące byłoby pogrzebanych w ruinach, prawda? O tak! Z pewnością byłoby to o wiele bardziej interesujące niż to!” Być może niektórzy mieli takie myśli. To samo można usłyszeć o wypadkach samochodowych. Ciekawscy widzowie często się rozczarowują drobnymi wypadkami.
Wszyscy wiemy, jak źli możemy być czasami. Oczywiście nigdy nie powiedzielibyśmy głośno takich złych myśli. Możemy mlaskać językiem i składać kondolencje, gdy spojrzymy przypadkiem na taki wypadek, ale potajemnie, w naszych sercach, pragniemy, by było lepsze przedstawienie. Chcemy zobaczyć straszne tragedie, w których giną tysiące ludzi, o ile nie jest to sprzeczne z naszymi interesami. Taki jest mechanizm serca człowieka. Większość z nas jest taka, zanim się narodzimy ponownie.
 
 
Zabójstwo w Sercu Każdego Człowieka
        
Dlaczego grzeszymy?
Ponieważ mamy złe myśli 
w naszych sercach
    
Bóg powiedział nam, że w sercach każdej osoby jest zabójstwo. Ale wielu zaprzeczy, zanim Bóg powie: “Jak możesz tak mówić! Nie mam żadnych zabójczych myśli w moim sercu! Jak możesz nawet uważać mnie za taką osobę!” Nigdy by się nie przyznali, że mają zabójstwo w swoich sercach. Uważają, że mordercy są innego rodzaju niż oni.
“Ten seryjny zabójca w wiadomościach, te gangi, które zamordowały i spaliły ludzi w piwnicach, to oni maja zabójstwa w swoich sercach! Są innego rodzaju. Nigdy nie mógłbym być taki jak oni! Są to łajdacy! Mordercy!” Oburzają się na przestępców i krzyczą: „Urodzeni ze złego nasienia mają zostać wytępieni z powierzchni ziemi! Wszyscy powinni zostać skazani na śmierć!”
Ale niestety myśl o zabójstwie jest w sercach oburzonych ludzi, a także w sercach seryjnych zabójców i morderców. Bóg mówi nam, że w sercach wszystkich ludzi jest morderstwo. Musimy przyjąć Słowo Boże, które widzi nawet rzeczy ukryte w naszych umysłach. Musimy więc przyznać: “Jestem grzesznikiem z zabójstwem w moim sercu.”
Tak, Bóg powiedział nam, że w sercach wszystkich ludzi są złe myśli, w tym zabójstwa. Przyjmijmy Słowo Boże. Gdy pokolenia ludzi stają się coraz bardziej złe, wszelkiego rodzaju narzędzia służące do ochrony osobistej staje się narzędziem morderstwa. Jest to wynikiem zabójstwa w naszych sercach. Możecie zamordować w napadzie złości lub strachu. Nie mówię, że każdy z nas rzeczywiście zabijałby innych, ale myślimy o tym w naszych sercach.
Wszyscy rodzimy się ze złymi myślami w naszych sercach. Niektórzy rzeczywiście zabijają, nie dlatego, że są urodzeni jako mordercy, ale dlatego, że wszyscy jesteśmy w stanie stać się mordercami. Bóg mówi nam, że w naszych sercach mamy złe myśli i zabójstwa. To jest prawda. Nikt z nas nie jest wyjątkiem od tej prawdy.
Dlatego właściwą drogą, którą powinniśmy iść, jest przyjęcie słowa Bożego i posłuszeństwo. Grzeszymy w tym świecie, ponieważ w naszych sercach mamy złe myśli.
 
 
Cudzołóstwo w Naszych Sercach
    
Bóg mówi, że w sercu każdego człowieka jest cudzołóstwo. Czy się zgadzacie? Czy przyznajecie, że macie cudzołóstwo w swoim sercu? Tak, w sercu każdego człowieka jest cudzołóstwo.
Dlatego prostytucja i inne przestępstwa seksualne kwitną w naszym społeczeństwie. Jest to jeden z najpewniejszych sposobów zarabiania pieniędzy w każdym okresie historii ludzkości. Inne branże mogą cierpieć z powodu ekonomicznej depresji, ale ta nikczemna branża nie cierpi tak bardzo, ponieważ w sercu każdego człowieka kryje się cudzołóstwo.
 
 
Owocem Grzeszników Jest Grzech
        
Do czego porównuje 
się człowieka?
Do drzewa, które rodzi 
tylko owoce grzechu

Podobnie jak jabłonie rodzą jabłka, grusze gruszki, daktylowce daktyle, hurmy hurmę, my, którzy rodzimy się z dwunastoma rodzajami grzechów w naszych sercach, nie możemy nie wydawać owoców grzechu.
Jezus mówi, że to, co pochodzi z serca człowieka, zanieczyszcza go. Czy się zgadzacie? Możemy tylko się zgodzić ze słowami Jezusa i powiedzieć: “Tak, jesteśmy potomstwem grzeszników, złoczyńców. Tak, masz rację, Panie.” Tak, musimy przyznać się do naszego zła. Musimy przyznać się do prawdy przed Bogiem.
Tak jak Jezus Chrystus był posłuszny woli Bożej, my też musimy przyjąć Słowo Boże i być Mu posłuszni. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów przez wodę i Ducha. Są to dary od Boga.
Mój kraj jest obdarzony czterema pięknymi porami roku. Wraz ze zmianami pór roku różne owoce przynoszą owoce. W ten sam sposób dwanaście grzechów w naszych sercach trzyma nas w garści i nieustannie prowadzi nas do grzechu. Dzisiaj może to być zabójstwo, które ma wpływ na nasze serca, a jutro może to być cudzołóstwa.
Wtedy, następnego dnia, złe myśli, a potem wszeteczeństwo, kradzież, fałszywe świadectwo... i tak dalej. Grzeszymy przez cały rok, każdego miesiąca, każdego dnia, każdej godziny. Nie ma dnia bez popełnienia jakiegoś grzechu. Nadal przysięgamy, że nie popełnimy grzechu, ale nie możemy temu zapobiec, ponieważ urodziliśmy się tacy.
Czy widzieliście kiedyś jabłoń, która odmawia rodzenia jabłek, ponieważ nie chce? “Nie chcę rodzić jabłek!” Nawet gdyby podjęła decyzję, że nie będzie rodzić owoców, jak mogłaby nie rodzić jabłek? Kwiaty nieuchronnie rozkwitają wiosną, jabłka rosną i dojrzewają latem, a owoce są gotowe do zbierania i jedzenia jesienią.
Jest to prawo natury, a życie grzeszników musi również podlegać temu samemu prawu natury. Grzesznicy nie mogą nie wydawać owoców grzechu.
 
 
“Chrzest i Krzyż Jezusa” Miały Być Przebłaganiem za Nasze Grzechy
 
Co oznacza ofiara 
przebłagania Jezusa?
Zapłatę za grzechy przez chrzest Jezusa 
(położenie rąk) i Jego krew 
na Krzyżu

Przeczytajmy fragment z Biblii, aby dowiedzieć się, jak grzesznicy, potomkowie złoczyńców, mogą odpokutować za swoje grzechy przed Bogiem i przeżyć swoje życie w szczęściu. To jest ewangelia odkupienia grzechów.
W Księdze Kapłańskiej 4 jest napisane: “Gdyby ktoś spośród ludu zgrzeszył nieświadomie i przekroczył jedno z przykazań PANA, czyniąc coś, czego nie wolno czynić, i w ten sposób zawinił; Lub gdyby uświadomił sobie swój grzech, który popełnił, to przyprowadzi na ofiarę kozę z kóz, samicę bez skazy, za swój grzech, którego się dopuścił. Potem położy rękę na głowie tej ofiary za grzech i zabije ją na miejscu ofiar całopalnych. Kapłan zaś weźmie na palec nieco jej krwi i pomaże rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u podstawy ołtarza. Cały jej tłuszcz oddzieli – tak jak oddziela się tłuszcz z ofiary pojednawczej – i kapłan spali to na ołtarzu na miłą woń dla PANA. Tak kapłan dokona przebłagania za niego i będzie mu przebaczone.” (Księga Kapłańska 4:27-31).
Jak w czasach Starego Testamentu, ludzie otrzymywali przebłaganie za swoje grzechy? Najpierw kładli ręce na głowie ofiary za grzech i przekazywali na nią swoje grzechy.
W Księdze Kapłańskiej jest napisane. “Jeśli ktoś z was zechce złożyć PANU ofiarę, niech złoży ją z bydła, ze stada albo z trzody. Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego.” (Księga Kapłańska 1:2-4).
Kiedy człowiek z tamtej epoki rozpoznał grzech w swym sercu, musiał przygotować ofiary, które byłyby użyte do zadośćuczynienia za ten grzech. Musiał “położyć ręce” na głowie ofiary za grzech, aby przekazać grzechy, które popełnił. Na dziedzińcu świętego przybytku znajdował się ołtarz całopalny. Był w formie skrzyni, trochę większy od ambony, i miał rogi na każdym kącie. Lud Izraela pokutował za grzechy, przekazując grzechy na głowę ofiary za grzech i paląc jej mięso na ołtarzu całopalenia.
Bóg powiedział w Księdze Kapłańskiej: “Ofiaruj go z własnej woli u bram dziedzińca przybytku przed Panem”. Ich grzechy przechodziły na ofiarę, kiedy składano ręce na jej głowie, a następnie grzesznik podrzynał gardło ofiary i kropił jej krwią rogi ołtarza całopalenia.
Potem wyjmowano wnętrzności ofiary, jej mięso krojono na kawałki i spalano do popiołu na ołtarzu ofiarnym. Następnie słodki aromat mięsa był ofiarowany Bogu jako ich przebłaganie. W ten sposób odprawiali przebłagania za swoje codzienne grzechy.
Bóg dał kolejną ofiarę za ich roczne grzechy. Różniła się od ofiary za codzienne grzechy. Wówczas Najwyższy kapłan sam składał ręce na ofierze za grzechy w imieniu całego ludu Izraela i siedem razy kropił krwią na wschód od Przebłagalni. Również położenie rąk na głowie żywego kozła odbywało się przed ludem Izraela dziesiątego dnia siódmego miesiąca każdego roku (Księga Kapłańska 16:5-27).
 
Kto symbolizuje ofiarę za grzech
Starego Testamentu?
Jezus Chrystus
    
Popatrzmy teraz, jak zmienił się system składania ofiar w Nowym Testamencie i jak wieczna ustawa Boża pozostawała niezmieniona przez lata.
Dlaczego Jezus musiał umrzeć na Krzyżu? Co złego uczynił na tej ziemi, że Bóg musiał pozwolić, aby Jego Syn umarł na Krzyżu? Kto zmusił Go do śmierci na Krzyżu? Kiedy wszyscy grzesznicy świata, czyli my wszyscy, popadli w grzech, Jezus przyszedł na ten świat, aby nas zbawić.
Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan i przyjął na Krzyżu karę za wszystkie grzechy w imieniu ludzkości. Sposób, w jaki Jezus został ochrzczony i przelał krew na Krzyżu, był podobny do ofiary przebłagania w Starym Testamencie, położenia rąk na ofiarę za grzech i przelania jej krwi.
Tak było w Starym Testamencie. Grzesznik łożył ręce na ofierze za grzech i wyznawał swoje grzechy, mówiąc: “Panie, zgrzeszyłem. Popełniłem morderstwo i cudzołóstwo.” Następnie jego grzechy zostawały przekazane na ofiarę za grzech.
Tak jak grzesznik podcinał gardło ofiary przebłagalnej i ofiarował ją przed Bogiem, Jezus został złożony w ofierze w taki sam sposób, aby zadośćuczynić za wszystkie nasze grzechy. Jezus został ochrzczony i przelał krew na Krzyżu, aby nas zbawić, i odpokutował za wszystkie nasze grzechy poprzez Swoją ofiarę.
W rzeczywistości Jezus umarł za nas. Kiedy pomyślimy o tym, jakie było znaczenie ofiarowania tych zwierząt bez skazy jako ofiary za wszystkie grzechy ludzi? Czy wszystkie te zwierzęta wiedziały, czym jest grzech? Zwierzęta nie znają grzechu. Musiały być bez skazy.
Tak jak te zwierzęta były całkowicie bez skazy, tak samo Jezus był bez grzechu. On jest Świętym Bogiem, Synem Bożym, i nigdy nie zgrzeszył. Tak więc, zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w rzece Jordan w wieku trzydziestu lat.
Jezus umarł na Krzyżu z powodu grzechów, które dla nas zabrał. To Jego służenie zbawienia zmyło wszystkie grzechy ludzkości.
 
 
Początek Ewangelii Odpuszczenia Grzechów
 
Dlaczego Jezus został ochrzczony przez 
Jana Chrzciciela w Jordanie?
By wypełnić wszelką sprawiedliwość
    
Zapisano w Ewangelii Mateusza 3: “Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.” (Ewangelia Mateusza 3:13-15).
Musimy wiedzieć i rozumieć, dlaczego Jezus został ochrzczony, gdy miał 30 lat. Został ochrzczony, aby odpokutować za grzechy wszystkich ludzi i wypełnić całą sprawiedliwość Bożą. Aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów, Jezus Chrystus, który był bez skazy, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
W ten sposób zabrał grzechy świata i złożył Siebie w ofierze, aby odpokutować za grzechy wszystkich ludzi. Aby dostąpić zbawienia od grzechu, powinniśmy znać całą prawdę i wierzyć w nią. Od nas zależy czy wierzymy w Jego zbawienie i czy dostąpimy zbawienia.
Co oznacza chrzest Jezusa? Jest to to samo, co położenie rąk w Starym Testamencie. W Starym Testamencie grzechy całego ludu były przekazywane na głowę ofiary za grzech przez położenie rąk Najwyższego kapłana. Podobnie w Nowym Testamencie Jezus wziął na Siebie grzechy świata, zostawszy ofiarą za grzech i przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela.
Jan Chrzciciel był największym człowiekiem spośród wszystkich ludzi, przedstawicielem ludzkości wyświęconym przez Boga. Jako przedstawiciel ludzkości, Najwyższy kapłan ludzkości, położył ręce na Jezusie i przekazał Mu wszystkie grzechy świata. “Chrzest” oznacza “przekazać, zostać pochowanym i zostać umytym.”
Czy wiecie, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Czy wierzycie w Jezusa, znając znaczenie Jego chrztu? Celem chrztu Jezusa było zabranie wszystkich naszych grzechów, grzechów, które my, potomstwo złoczyńców, popełniamy naszym ciałem przez całe nasze życie. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby wypełnić prawdziwą ewangelię odpuszczenia wszystkich naszych grzechów.
Ewangelia Mateusza 3:13-17 zaczyna się z “Wtedy”, co oznacza czas, kiedy Jezus został ochrzczony, czas kiedy wszystkie grzechy ludzi przekazano Jezusowi.
“Wtedy” Jezus zabrał wszystkie grzechy ludzkości, umarł na Krzyżu po trzech latach i zmartwychwstał trzeciego dnia. Aby zmyć wszystkie grzechy świata, został ochrzczony raz na zawsze, umarł na Krzyżu raz na zawsze i został wskrzeszony z martwych raz na zawsze. Dla tych, którzy chcą zostać odkupieni ze swoich grzechów przed Bogiem, wziął On wszystkie grzechy świata i zbawił ich raz na zawsze.
Dlaczego Jezus musiał zostać ochrzczony? Dlaczego musiał założyć koronę cierniową i być sądzonym na dworze Piłata jak pospolity przestępca? Dlaczego musiał zostać ukrzyżowany i przelać krew na śmierć? Powodem tego wszystkiego jest to, że przez Swój chrzest On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, grzechy wasze i moje. Za nasze grzechy musiał umrzeć na Krzyżu.
Musimy wierzyć w słowo zbawienia, że Bóg zbawił nas, i być Mu wdzięczni. Bez chrztu Jezusa, Jego Krzyża i Jego zmartwychwstania nie byłoby dla nas zbawienia.
Kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana, aby zabrać wszystkie grzechy świata, wówczas zabrał nasze grzechy i w ten sposób zbawił nas, wierzących w Jego ewangelię zbawienia. Są ludzie, którzy myślą: “Jezus zabrał tylko pierworodny grzech, nieprawdaż?” Ale oni się mylą.
W Biblii wyraźnie zapisano, że Jezus raz na zawsze zabrał wszystkie grzechy świata, kiedy przyjął chrzest. Wszystkie nasze grzechy, w tym grzech pierworodny, zostały zmyte. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 3:15: “bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Wypełnienie sprawiedliwości oznacza, że wszystkie grzechy, bez wyjątku, zostały nam zabrane.
Czy Jezus zmył też wszystkie grzechy całego naszego życia? Tak, zmył je. Znajdźmy najpierw dowód w Księdze Kapłańskiej. Jest tam mowa o Najwyższym kapłanie i ofierze Dnia Przebłagania. 
 
 
Ofiara Przebłagania za Roczne Grzechy Całego Ludu Izraela
 
Czy Izraelici mogli zostać uświęceni raz na 
zawsze przez ofiarę tej ziemi za swoje grzechy?
Nigdy

“I Aaron złoży swego cielca na ofiarę za grzech za siebie samego, i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Weźmie też dwa kozły i postawi je przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. I Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla PANA, a drugi los dla kozła ofiarnego. I przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla PANA, i złoży go w ofierze za grzech. Ale kozła, na którego padł los dla kozła ofiarnego, postawi żywego przed PANEM, aby nim dokonać przebłagania i wypuścić go na pustynię jako kozioł ofiarny.” (Księga Kapłańska 16:6-10)
Zwierzę ofiarne było potrzebne dla zgodnego z prawem przebłagania za codzienne grzechy, aby przekazać zwierzęciu grzech grzesznika przez położenie jego rąk na głowie ofiary. Ale za roczne grzechy Izraelitów arcykapłan, w imieniu całego ludu, każdego roku przekazywał roczne grzechy na ofiarę za grzech dziesiątego dnia siódmego miesiąca.
W Księdze Kapłańskiej 16:29-31 napisano: “To będzie dla was wieczną ustawą: W dziesiątym dniu tego siódmego miesiąca będziecie trapić swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, który gości wśród was; Bo w tym dniu kapłan dokona za was przebłagania, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów, abyście byli oczyszczeni przed PANEM. Będzie to dla was szabatem odpoczynku i będziecie trapić wasze dusze ustawą wieczną.”
W Starym Testamencie ludzie Izraela przynosili ofiarę za grzech, aby odpokutować za codzienne grzechy, i przekazywali grzechy na jej głowę, wyznając: “Panie, popełniłem takie a takie grzechy. Przebacz mi.” Potem przecinali gardło ofiary przebłagalnej, oddawali krew kapłanowi i wracali do domu, przekonani, że są wolni od swoich grzechów. Tak więc ofiara za grzech umierała za grzesznika z grzechem na swej głowie. Zwierzę ofiarne zabijano zamiast grzesznika. W Starym Testamencie ofiarą za grzech mógł być kozioł, baran, cielec lub byk, czyli jedno ze uświęconych zwierząt, które Bóg wyróżnił.
Bóg, w Swoim nieskończonym miłosierdziu, pozwolił ofiarować życie zwierzęcia zamiast grzesznika, który musiał umrzeć za swoje grzechy.
W ten sposób w Starym Testamencie grzesznicy mogli odpokutować za swoje grzechy poprzez ofiarę przebłagalną. Występki grzesznika przekazywano na ofiarę za grzech przez położenie rąk, a jego krew oddawano kapłanowi, aby odpokutować za grzechy grzesznika.
Jednak nie można było pokutować za grzechy codziennie. W rezultacie Bóg pozwolił Najwyższemu kapłanowi pokutować za grzechy całego roku dziesiątego dnia siódmego miesiąca każdego roku w imieniu całego ludu Izraela.
Jaka była rola Najwyższego kapłana w Dniu Przebłagania? Najpierw arcykapłan Aaron łożył ręce na ofierze za grzechy, wyznając grzechy ludu: “Panie, lud Izraela popełnił takie a takie grzechy, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusty, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwo...”
Następnie przecinał gardło ofiary za grzech, brał jej krew i siedem razy kropił nią Przebłagalnię w Miejscu Przenajświętszym. (W Biblii liczba 7 jest uważana za liczbę doskonałą).
Jego zadaniem było przekazywanie rocznych grzechów ludu na głowę ofiary za grzech w ich imieniu, a ofiarę za grzech ofiarowano zamiast nich.
Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów, pozwolił, aby ofiara za grzech umierała zamiast ludzi. Ponieważ Bóg jest naprawdę miłosierny, pozwolił ludziom ofiarować życie zwierzęcia ofiarnego zamiast siebie. Najwyższy kapłan kropił krwią wschodnią stronę Przebłagalni i w ten sposób odbywał przebłaganie za wszystkie grzechy ludzi przez ostatni rok w Dniu Przebłagania, dziesiątego dnia siódmego miesiąca.
    
Kto jest Barankiem ofiarnym 
według Starego Testamentu?
Jezus, który jest bez skazy
    
W Dniu Przebłagania Najwyższy kapłan musiał złożyć w ofierze dwa kozły za lud Izraela. Jeden z nich nazywał się kozłem ofiarnym, co oznacza “do wydania”. W ten sam sposób, kozłem ofiarnym Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Jana 3:16).
Bóg dał nam Swojego jedynego Syna jako Baranka ofiarnego. Jako Baranek ofiarny za całą ludzkość, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i stał się Zbawicielem, Mesjaszem świata. Jezus oznacza “Zbawiciel”, a Chrystus oznacza “namaszczony Król”, więc Jezus Chrystus oznacza “Syn Boży, który przyszedł, aby nas zbawić.”
Podobnie jak roczne grzechy ludzi zostawały odpokutowane w Dniu Przebłagania w Starym Testamencie, tak Jezus Chrystus, prawie 2000 lat temu, przyszedł na ten świat, został ochrzczony i przelał krew na śmierć na Krzyżu, aby wypełnić ewangelię odkupienia wszystkich naszych grzechów.
Przeczytajmy teraz fragment Księgi Kapłańskiej: “I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej. I wypuści tego kozła na pustynię.” (Księga Kapłańska 16:21-22).
Napisano, że grzechy wszystkich Izraelitów przekazano na głowę kozła, jak jest to również powiedziane w Księdze Kapłańskiej 1. “Wszystkie ich przestępstwa” oznacza wszystkie grzechy popełnione w ich sercach i ich ciele. I “wszystkie ich przestępstwa” zostały złożone na głowie ofiary za grzech przez położenie rąk Najwyższego kapłana.
 
 
Poprzez Prawo Boga Musimy Rozpoznać Nasze Grzechy
 
Dlaczego Bóg dał nam Prawo?
Aby dać nam wiedzę 
o grzechu
    
Prawo Boże składa się z 613 przykazań. Kiedy pomyślimy o tym, w rzeczywistości czynimy to, czego On nam zabronił, a nie czynimy tego, co nam kazał.
Dlatego jesteśmy grzesznikami. Jest napisane w Biblii, że Bóg dał nam te przykazania, abyśmy uświadomili sobie nasze grzechy (List do Rzymian 3:20). Oznacza to, że dał nam Swoje Prawo przykazań, aby nas nauczyć, że jesteśmy grzesznikami. Dał je nam nie dlatego, że jesteśmy w stanie żyć według nich, ale abyśmy uświadomili sobie nasze grzechy.
Dał nam Swoje przykazania nie po to, abyśmy ich przestrzegali. Nie można oczekiwać, że pies będzie żył jak człowiek. W ten sam sposób nigdy nie możemy żyć zgodnie z Prawem Bożym, ale możemy uświadomić sobie nasze grzechy jedynie poprzez Jego Prawo przykazań.
Bóg dał je nam, ponieważ jesteśmy pełni grzechu, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy. “Jesteście zabójcami, cudzołożnikami, złoczyńcami,” Bóg paradoksalnie mówi nam przez przykazania. Powiedział nam, żebyśmy nie zabijali, ale zabijamy w naszych sercach, a czasami naszymi ciałami.
Jednakże, ponieważ w Prawie zapisano, że nie powinniśmy zabijać, wiemy, że jesteśmy zabójcami, mówiąc: “Ach, myliłem się. Jestem grzesznikiem, ponieważ zrobiłem coś, czego nie powinienem był zrobić. Zgrzeszyłem.”
Aby zbawić lud Izraela od grzechu, Bóg pozwolił Aaronowi składać ofiarę przebłagania w Starym Testamencie, i to właśnie Aaron pokutował za lud raz na rok.
W Starym Testamencie dwie ofiary za grzechy musiały być ofiarowane Bogu w Dniu Przebłagania. Jedną ofiarowano przed Bogiem, a drugą odsyłano na pustynię po położeniu rąk niosącą na sobie wszystkie roczne grzechy ludzi. Zanim kozła odsyłano na pustynię przez umyślnego człowieka, Arcykapłan kładł ręce na głowie żywego kozła i wyznawał grzechy Izraela. “Panie, lud zabijał, cudzołożył, kradł, czcił bożków... Zgrzeszyliśmy przed Tobą.”
Palestyna jest bezludną pustynią. Kozła ofiarnego odsyłano na bezkresną pustynię, gdzie w końcu ginął. Kiedy był odsyłany, lud Izraela patrzył na niego, dopóki nie zniknął w oddali, i wierzył, że ich grzechy zniknęły wraz z kozłem ofiarnym. Ludzie uzyskiwali spokój umysłu, a kozioł ofiarny ginął na pustyni za grzechy wszystkich ludzi.
W ten sposób Bóg odpokutował za wszystkie nasze grzechy przez Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Wszystkie nasze grzechy zostały całkowicie zmyte przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem. On jest Synem Bożym, który przyszedł, aby zbawić ludzkość od grzechu. On jest Stwórcą, który stworzył nas na Swoje podobieństwo i przyszedł na ten świat, aby zbawić nas od grzechu.
Na Jezusa przeszły nie tylko codzienne grzechy, które popełniamy naszym ciałem, ale także wszystkie nasze przyszłe grzechy i grzechy naszych umysłów i ciała. Musiał więc zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby wypełnić całą sprawiedliwość Bożą, całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy świata.
Trzy lata przed ukrzyżowaniem Jezusa, kiedy tylko rozpoczął Swoje służenie publiczne, zabrał wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Jego zbawienie ludzkości przez zadośćuczynienie za wszystkie nasze grzechy zaczęło się od Jego chrztu.
W rzece Jordan, w miejscu, w którym może być głęboko do pasa, Jan Chrzciciel położył ręce na Jezusie i zanurzył Go w wodzie. Ten chrzest był tym samym, co położenie rąk w Starym Testamencie i miał ten sam efekt przekazania wszystkich grzechów.
Zanurzenie się w wodzie oznaczało śmierć, a wynurzenie z wody oznaczało zmartwychwstanie. W ten sposób, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus spełnił i objawił wszystkie trzy składniki Swojej misji: zgładzenie wszystkich grzechów, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.
Możemy zostać zbawieni tylko wtedy, gdy jesteśmy posłuszni słowom, którymi Jezus zbawił nas od grzechu. Bóg postanowił zbawić nas przez Jezusa, a przymierze, które zawarł w Starym Testamencie, zostało spełnione. Z powodu tego czynu Jezus podszedł na Krzyż ze wszystkimi naszymi grzechami na Swojej głowie.
 
Co zostało nam do zrobienia po tym, jak 
Jezus zmył wszystkie nasze grzechy?
Jedynie powinniśmy wierzyć 
w słowa Boże.

W Ewangelii Jana 1:29 napisano: “A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi, kiedy przyjął chrzest w Jordanie. Uwierzcie w to! Wtedy zostaniecie pobłogosławieni odkupieniem od wszystkich waszych grzechów.
Musimy mieć wiarę w słowo Boże. Musimy odłożyć na bok nasze własne myśli i upór a być posłuszni zapisanemu Słowu Bożemu. Musimy po prostu wierzyć w prawdę, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata.
Powiedzieć, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, a powiedzieć, że On wypełnił sprawiedliwość Bożą przez przebłaganie za nasze grzechy, jest dokładnie tym samym. “Położenie rąk” i “chrzest” również oznaczają to samo.
Bez względu na to, czy mówimy “wszystko”, “każdy” czy “cały”, znaczenie pozostaje takie samo. Znaczenie wyrażenia “położenie rąk” Starego Testamentu pozostaje takie samo w Nowym Testamencie, z tym wyjątkiem, że zamiast tego używa się słowa “chrzest”.
Sprowadza się do prostej prawdy, że Jezus został ochrzczony i osądzony na Krzyżu, aby odkupić wszystkie nasze grzechy. Możemy zostać zbawieni, kiedy wierzymy w tę prawdziwą ewangelię.
Kiedy Biblia mówi, że Jezus zabrał cały “grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29), co oznacza grzech świata? Oznacza to wszystkie grzechy, z którymi się narodziliśmy, to znaczy złe myśli, kradzieże, rozpusty, chciwość, niegodziwość, bluźnierstwo, pychę i głupotę, które są w naszym umyśle. Obejmuje także wszystkie wykroczenia i występki, które popełniamy ciałem i sercem.
“Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.” (List do Rzymian 6:23). “Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.” (List do Hebrajczyków 9:22). Jak zostało powiedziane w tych wersetach, za wszystkie grzechy trzeba zapłacić. Aby zbawić całą ludzkość od grzechu, Jezus Chrystus złożył w ofierze Swoje własne życie i raz na zawsze zapłacił za nas cenę grzechu.
Dlatego, aby uwolnić się od wszystkich naszych grzechów, musimy tylko uwierzyć w prawdziwą ewangelię – chrzest Jezusa, Jego krew i Jego Boskość.
 
 
Przebłaganie za Jutrzejsze Grzechy 
 
Czy nadal musimy składać 
ofiary za nasze grzechy?
Nigdy więcej

Grzechy, które popełnimy jutro, pojutrze i aż do dnia swojej śmierci, również są włączone do “grzechu świata”, podobnie jak grzechy popełnione dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj, są włączone do “grzechu świata”. Grzechy ludzi od urodzenia do śmierci są częścią “grzechu świata”, a grzechy świata zostały całkowicie przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Wszystkie grzechy, które popełnimy do dnia swojej śmierci, zostały już nam odebrane.
Musimy tylko wierzyć w tę prawdziwą ewangelię, zapisane słowa Boże, i być posłuszni prawdzie, abyśmy zostali zbawieni. Powinniśmy odłożyć na bok nasze własne myśli, aby odkupić wszystkie swoje grzechy. Możecie zapytać: “W jaki sposób mógł On odkupić jeszcze nie popełnione grzechy?” W odpowiedzi zapytałbym was: “Czy Jezus musi powracać do tego świata za każdym razem, kiedy grzeszymy, i ponownie przelewać krew?”
W ramach ewangelii ponownego narodzenia jest prawo odkupienia naszych grzechów. “Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.” (List do Hebrajczyków 9:22). Gdy ktoś chciał zostać odkupiony ze swoich grzechów w czasach Starego Testamentu, musiał przekazać grzechy przez położenie rąk na ofierze za grzech, a ofiara musiała umrzeć za jego grzechy.
W podobny sposób Syn Boży przyszedł na ten świat, aby zbawić całą ludzkość. Został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić cenę naszych grzechów, i umarł na Krzyżu, mówiąc: “Wykonało się.” Zmartwychwstał trzeciego dnia, a teraz siedzi po prawicy Boga. W ten sposób na zawsze stał się naszym Zbawicielem.
Aby całkowicie uwolnić się od naszych grzechów, musimy pozbyć się wszystkich własnych myśli i porzucić doktrynę religijną, która każe nam pokutować za codzienne grzechy poprzez codzienne modlitwy skruchy. Aby grzechy ludzkości zostały odpokutowane, trzeba było raz na zawsze złożyć ofiarę zgodną z prawem. Bóg w Niebie przekazał wszystkie grzechy świata Swojemu własnemu Synowi przez Jego chrzest i ukrzyżował Go przez wzgląd na nas. Wraz z Jego zmartwychwstaniem nasze zbawienie zostało wykonane.
“Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Zaprawdę On wziął na Siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony… a PAN włożył na Niego nieprawość nas wszystkich” W Księdze Izajasza 53 jest powiedziane, że wszystkie występki i nieprawości świata, całej ludzkości zostały przekazane Jezusowi Chrystusowi.
W Nowym Testamencie w Liście do Efezjan 1:4 jest napisane: “Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata.” Ten fragment uczy nas, że On wybrał nas w Nim jeszcze przed stworzeniem świata. Zanim świat został stworzony, Bóg postanowił uczynić nas Swoim ludem, sprawiedliwymi bez skazy, w Chrystusie. Cokolwiek myśleliśmy wcześniej, powinniśmy teraz uwierzyć i być posłuszni Słowu Bożemu, słowom wody, krwi i Ducha.
Bóg powiedział nam, że Jego Baranek, Jezus Chrystus, zabrał grzechy świata i odpokutował za całą ludzkość. W Liście do Hebrajczyków 10 jest napisane: “Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą.” (List do Hebrajczyków 10:1).
Chodzi tu o to, że te same ofiary, które ofiarowują rok po roku, nigdy nie mogą ich uczynić doskonałymi. Prawo jest cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem prawdziwych rzeczy. Jezus Chrystus, Mesjasz, który miał nadejść, uczynił nas doskonałymi raz na zawsze (tak jak raz na zawsze pokutowano roczne grzechy Izraela) poprzez chrzest i ukrzyżowanie, aby odkupić wszystkie nasze grzechy.
Dlatego Jezus powiedział w Liście do Hebrajczyków 10: “Następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę Moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.” (List do Hebrajczyków 10:9-18).
Wierzymy, że Jezus zbawił nas od wszystkich grzechów świata poprzez Swój chrzest i krew na Krzyżu.
 
 
Zbawienie Ponownego Narodzenia z Wody i Ducha, Które Jest Wyryte w Naszych Sercach i Myślach
    
Czy jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ już 
nie popełniamy grzechów?
Nie. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus zgładził 
nasze grzechy, a my wierzymy w Niego.

Czy wszyscy wierzycie w Jego doskonałe zbawienie? – Amen – Czy przyjmujecie z wiarą słowa Boże, że Jezus Chrystus został ochrzczony i przelał krew na Krzyżu, aby nas zbawić? Musimy wierzyć w Jego Słowo, aby narodzić się ponownie. Możemy zostać zbawieni, gdy wierzymy, że Jezus Chrystus, poprzez ewangelię odpuszczenia, zmył wszystkie nasze grzechy wraz z grzechami świata.
Nigdy nie możemy stać się bezgrzesznymi przez posłuszeństwo Prawu Bożemu, ale możemy stać się doskonałymi dzięki naszej wierze w Jego dzieła. Jezus Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy przez chrzest w Jordanie, poniósł potępienie i został ukarany za wszystkie nasze grzechy na Krzyżu. Wierząc w tę ewangelię całym sercem, możemy zostać odkupieni od wszystkich naszych grzechów i stać się sprawiedliwymi. Czy wierzycie w to?
Chrzest Jezusa, Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie są na odpuszczenie wszystkich grzechów ludzkości i prawo zbawienia oparte na nieskończonej i bezwarunkowej miłości Bożej. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, i On jest sprawiedliwy, więc najpierw uczynił nas sprawiedliwymi. Uczynił nas sprawiedliwymi, przekazawszy wszystkie nasze grzechy Jezusowi przez Jego chrzest.
Aby zmyć wszystkie nasze grzechy, posłał nam Swojego jedynego Syna Jezusa na ten świat. Pozwolił Jezusowi zabrać wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, a następnie przekazał potępienie Swojemu Synowi za wszystkie nasze grzechy. Uczynił nas Swoimi sprawiedliwymi dziećmi przez zbawienie wody i krwi, agape Boga.
Napisane jest w Liście do Hebrajczyków 10:16: “Włożę Moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach.” Czy w naszych sercach i umysłach jesteśmy grzesznikami przed Bogiem, czy też jesteśmy sprawiedliwymi? Jeśli wierzymy w Słowo Boże, stajemy się sprawiedliwymi. Jezus Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy i został osądzony za nie. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Możecie pomyśleć: “Ponieważ grzeszymy każdego dnia, jak możemy być sprawiedliwi? Zdecydowanie jesteśmy grzesznikami.” Lecz kiedy wierzymy w Słowo Boże, tak jak Chrystus Jezus był posłuszny Ojcu, stajemy się sprawiedliwymi.
Oczywiście, jak już wcześniej powiedziałem, mieliśmy grzech w naszych sercach, zanim narodziliśmy się ponownie. Kiedy przyjęliśmy ewangelię odpuszczenia grzechów do naszych serc, zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Kiedy nie znaliśmy ewangelii, byliśmy grzesznikami. Ale staliśmy się sprawiedliwymi, gdy zaczęliśmy wierzyć w zbawienie Jezusa i staliśmy się sprawiedliwymi dziećmi Boga. Jest to wiara, która nas czyni sprawiedliwymi, o czym mówił apostoł Paweł. Wiara w ewangelię odpuszczenia uczyniła nas “sprawiedliwymi”.
Ani Apostoł Paweł, ani Abraham, ani przodkowie wiary stawali się sprawiedliwymi nie dzięki swoim uczynkom, ale raczej przez wiarę w Słowo Boże, słowa Jego błogosławieństwa odpuszczenia grzechów.
W Liście do Hebrajczyków 10:18 , “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.” Tak jak jest napisane, Bóg zbawił nas, abyśmy nie musieli umierać za nasze grzechy. Czy wierzycie w to? – Amen –
W Liście do Filipian 2: “Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił Samego Siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego Siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (List do Filipian 2:5-11).
Jezus Chrystus, który jest blaskiem Jego chwały oraz wyrazem Jego istoty (List do Hebrajczyków 1:3), nie dążył do żadnej wielkiej sławy dla Siebie. Zamiast tego przybrał postać sługi i przyszedł na podobieństwo człowieka. Aby nas zbawić, ukorzył się i był posłuszny aż do śmierci.
Dlatego wychwalamy Jezusa: “On jest naszym Bogiem, Zbawicielem i Królem”. Oddajemy chwałę Bogu i wielbimy Jezusa, ponieważ Jezus był posłuszny woli Swego Ojca do końca. Gdyby nie był posłuszny, nie wielbilibyśmy teraz Syna Bożego. Ale ponieważ Syn Boży był posłuszny woli Swego Ojca aż do śmierci, wszystkie stworzenia i wszyscy ludzie na tej ziemi wysławiają Go i będą wysławiać na zawsze.
Jezus Chrystus stał się Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata, i jest napisane, że zabrał je przez chrzest. Teraz upłynęło około 2000 lat, odkąd On zabrał grzechy świata. Wy i ja żyjemy na tym świecie od urodzenia, ale wszystkie nasze grzechy są włączone w grzechy świata.
 
Czy staniemy się grzesznikami, jeśli 
jutro popełnimy grzech?
Nie, ponieważ Jezus zgładził wszystkie nasze grzechy,
przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

Bez oddzielania grzechu pierworodnego od naszych własnych grzechów całego życia, czyż nie grzeszyliśmy od czasu, kiedy się urodziliśmy? – Tak, grzeszyliśmy. – 
Jezus wiedział, że będziemy grzeszyć od dnia narodzin aż do dnia, w którym umrzemy, więc z wyprzedzeniem zabrał wszystkie nasze grzechy. Czy teraz to widzicie? Gdybyśmy mieli żyć do siedemdziesiątki, nasze grzechy wypełniłyby ponad sto ciężarówek. Ale Jezus natychmiast zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i niósł je na Krzyż razem ze Sobą.
Gdyby Jezus zabrał tylko grzech pierworodny, wszyscy zginęlibyśmy i poszlibyśmy do piekła. Nawet gdybyśmy uważali, że On nie mógł zabrać wszystkich naszych grzechów, nigdy nie zmieniłoby to faktu, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy.
Ile grzechu możemy popełnić na tym świecie? Wszystkie grzechy, które popełniamy, są włączone do grzechów świata.
Kiedy Jezus powiedział Janowi, aby go ochrzcił, właśnie to miał na myśli. Jezus złożył świadectwo, że zabrał wszystkie nasze grzechy. Bóg posłał swego sługę przed Jezusa, aby ochrzcił Jezusa. Przez otrzymanie chrztu z rąk Jana, przedstawiciela ludzkości, przez pochylenie przed nim Swojej głowy dla otrzymania chrztu, Jezus zabrał wszystkie grzechy całej ludzkości.
Wszystkie nasze grzechy od 20 do 30 lat, od 30 do 40 lat itd., nawet grzechy naszych dzieci są włączone do grzechów świata, które Jezus zabrał przez Swój chrzest.
Kto może powiedzieć, że grzech pozostaje na tym świecie? Jezus Chrystus zabrał grzechy świata i wszyscy możemy być zbawieni, gdy wierzymy w swoich sercach, bez cienia wątpliwości, w to, co Jezus zrobił, aby odpokutować za nasze grzechy: Jego chrzest i przelanie Jego drogocennej krwi.
Większość ludzi przeżywa swoje burzliwe życie w swoich własnych myślach, mówiąc o swoim życiu tak, jakby ich życie było tak ważne. Ale jest wielu, którzy prowadzą cięższe życie. Wielu ludzi przeżyło burzliwe życie. Ja też żyłem takim życiem, zanim narodziłem się ponownie. Jak możecie nie zrozumieć albo nie przyjąć ewangelii odkupienia, chrztu Jezusa i Jego krwi?
 
 
Zbawienie Grzeszników Zostało Zakończone
 
Dlaczego Jezus umył nogi Piotra?
Ponieważ chciał, by Piotr miał silną wiarę w to,  
że On już zmył wszystkie jego przyszłe
grzechy przez Swój chrzest.
    
Przeczytajmy Ewangelię Jana 19: “A oOn, niosąc Swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą; Gdzie Go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. A było napisane: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było to napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie” (Ewangelia Jana 19:17-20).
Drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus przyjął wszystkie grzechy świata i został skazany na ukrzyżowanie na dworze Piłata. Pomyślmy teraz wspólnie o tym zdarzeniu.
“Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na hizop i podano Mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.” (Ewangelia Jana 19:28-30).
Jezus powiedział: “Wykonało się” i umarł na Krzyżu. Po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
Chrzest Jezusa z rąk Jana Chrzciciela i Jego śmierć na Krzyżu są ze sobą ściśle powiązane; jedno nie może istnieć bez drugiego. Dlatego chwalmy Pana Jezusa za to, że zbawił nas Swoją ewangelią odkupienia.
Ciało ludzkie zawsze podąża za potrzebami ciała, więc nie możemy nie grzeszyć naszym ciałem. Jezus Chrystus dał nam Swój chrzest i krew, aby zbawić nas od grzechów naszego ciała. On zbawił nas od grzechów naszego ciała Swoją ewangelią.
Ci, którzy mają całkowite odpuszczenie grzechów, mogą w każdej chwili wejść do Królestwa Niebieskiego, wierząc w Jezusa, który narodził się w Betlejem, przyjął chrzest w Jordanie, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia. Wielbimy Pana i sławimy Jego imię na wieki.
W ostatnim rozdziale Ewangelii Jana Jezus poszedł do Galilei po tym, jak został wskrzeszony z martwych. Poszedł do Piotra i rzekł do niego: “Szymonie, synu Jonasza, miłujesz Mnie bardziej niż ci?” a Piotr odpowiedział: “Tak, Panie; Ty wiesz, że Cię miłuję.” Wtedy Jezus rzekł: “Paś Moje baranki.”
Piotr rozumiał wszystko, ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, odpuszczenia grzechów. Wówczas, gdy wierzył w ewangelię wody i krwi, która dała mu odpuszczenie wszystkich jego grzechów, i zdając sobie sprawę, dlaczego Jezus umył jego nogi, jego wiara w Jezusa stała się znacznie silniejsza.
Przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię Jana 21:15: A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że Cię miłuję. Powiedział do niego: Paś Moje baranki.” Jezus mógł powierzyć Swoje baranki Piotrowi, ponieważ Piotr był Jego uczniem, który został całkowicie zbawiony, oraz ponieważ Piotr stał się sprawiedliwym i doskonałym sługą Boga.
Gdyby Piotr znowu stał się grzesznikiem przez swoje codzienne grzechy, Jezus nie powiedziałby mu, aby głosił ewangelię odkupienia grzechów, ponieważ Piotr i inni uczniowie grzeszyli codziennie w swoim ciele. Jednak Jezus powiedział im, aby głosili ewangelię, która zmyła wszystkie ich grzechy, ponieważ wierzyli w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, ewangelię odkupienia grzechów.
 
 
“Panie, Ty Wiesz, że Cię Miłuję”
 
Czy ponownie staniecie się “grzesznikiem”, 
kiedy znowu zgrzeszycie?
Nie. Jezus już zabrał wszystkie nasze przyszłe 
grzechy w Jordanie.
    
Zastanówmy się nad słowami Jezusa skierowanymi do Piotra. “Szymonie, synu Jonasza, miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję.” Jego wyznanie miłości było prawdziwe, powstałe z wiary w ewangelię odkupienia wszystkich grzechów.
Gdyby Jezus nie nauczył Piotra i innych uczniów o ewangelii odpuszczenia grzechów przez umycie ich nóg, nie byliby w stanie wyznać swojej miłości w ten sposób.
Zamiast tego, gdy Jezus przyszedłby do nich i zapytał: “Czy miłujesz Mnie więcej niż ci?” Piotr powiedziałby: “Panie, jestem tylko niedoskonałą osobą. Jestem grzesznikiem, który nie może kochać Cię więcej. Proszę, zostaw mnie w spokoju.” Piotr uciekłby, chowając się przed Jezusem.
Ale pomyślmy o odpowiedziach Piotra. Został pobłogosławiony ewangelią przebaczenia grzechów, chrztu Jezusa i Jego krwi, która zbawiła całą ludzkość.
Dlatego Piotr był w stanie powiedzieć: “Tak, Panie; ty wiesz, że Cię miłuję.” To wyznanie miłości pochodziło z jego wiary w Jezusową ewangelię odpuszczenia. Piotr wierzył w prawdziwą ewangelię odpuszczenia grzechów, przez którą Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Zawierały one wszystkie grzechy przyszłości, które ludzie musieli popełniać ze względu na swoje niedoskonałości i słabości ciała.
Piotr głęboko wierzył w ewangelię odpuszczenia grzechów, a ponieważ wierzył również w to, że Jezus był Barankiem Bożym, był w stanie odpowiedzieć Panu bez wahania. Zbawienie Jezusa pochodziło z ewangelii odpuszczenia grzechów, dlatego też Piotr został zbawiony od wszystkich jego codziennych grzechów. Piotr wierzył w zbawienie poprzez ewangelię odpuszczenia wszystkich grzechów świata.
Czy wy też jesteście jak Piotr? Czy możecie kochać i ufać Jezusowi, który zabrał wszystkie nasze grzechy za pomocą Swojej ewangelii odpuszczenia, Jego chrztu i krwi? Jak moglibyście nie wierzyć ani nie kochać Go? Nie ma innego wyjścia.
Gdyby Jezus zabrał tylko przeszłe lub teraźniejsze grzechy i pozostawił nam przyszłe grzechy, nie bylibyśmy w stanie wychwalać Go tak jak teraz. Poza tym wszyscy na pewno poszlibyśmy do piekła. Dlatego wszyscy powinniśmy wyznawać, że wiara w ewangelię odpuszczenia grzechów zbawiła nas.
Ciało jest zawsze podatne na grzech, więc nieustannie grzeszymy. Dlatego musimy wyznać, że wiara w ewangelię obfitego odkupienia grzechów, które dał nam Jezus, ewangelię chrztu i krwi Jezusa, zbawiła nas.
Gdybyśmy nie wierzyli w ewangelię odkupienia grzechów, która jest chrztem i krwią Jezusa, żaden wierzący nie zostałby zbawiony od swoich grzechów całego życia. Ponadto, gdybyśmy zostali odkupieni od wszystkich naszych grzechów całego życia przez wyznawanie i żałowanie za każdy grzech, bylibyśmy prawdopodobnie zbyt leniwi, aby pozostać sprawiedliwymi, i zawsze mielibyśmy grzech w naszych sercach.
Gdyby tak było, powrócilibyśmy do grzechu i nie kochalibyśmy Jezusa ani nie zbliżylibyśmy się do Niego. Wtedy też nie bylibyśmy w stanie uwierzyć w zbawienie Jezusa i podążać za Nim aż do końca naszego życia.
Jezus dał nam ewangelię odpuszczenia grzechów i zbawił tych, którzy uwierzyli. Stał się doskonałym Zbawicielem i zmył wszystkie nasze codzienne wykroczenia, abyśmy mogli prawdziwie Go kochać.
My, wierzący, nie możemy nie kochać ewangelii chrztu i krwi Jezusa, przebaczenia naszych grzechów. Wszyscy wierzący mogą kochać Jezusa na zawsze i zostać niewolnikami miłości zbawienia dzięki ewangelii przebaczenia grzechów, które dał nam Jezus.
Ukochani! Gdyby Jezus pozostawił choć trochę grzechu, nie bylibyście w stanie uwierzyć w Jezusa, ani nie bylibyście w stanie stać się świadkami ewangelii odpuszczenia grzechów. Nie bylibyście w stanie pracować jako sługi Boży.
Ale jeśli wierzycie w ewangelię odpuszczenia grzechów, możecie zostać zbawieni od wszystkich grzechów. On pozwala wam dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów, kiedy zdajecie sobie sprawę z prawdziwej ewangelii odpuszczenia, zapisanej w Słowie Jezusa.
 
 
“Czy Miłujesz Mnie Bardziej Niż ci?”
 
Co sprawiło, że kochamy Jezusa 
więcej niż cokolwiek innego?
Jego miłość do nas przez Jego chrzest, który 
zmył wszystkie nasze grzechy, nawet 
wszystkie nasze przyszłe grzechy

Bóg powierzył Swoje baranki Swoim sługom, którzy całkowicie uwierzyli w ewangelię odpuszczenia grzechów. Jezus trzykrotnie zapytał: “Szymonie synu Jony, miłujesz Mnie bardziej niż ci?”, a Piotr za każdym razem odpowiedział “Tak, Panie; Ty wiesz, że Cię miłuję.” Zastanówmy się teraz nad odpowiedziami Piotra. Widzimy, że nie był to wyraz jego woli, lecz jego wiary w ewangelię odpuszczenia grzechów.
Kiedy kogoś kochamy, a ta miłość opiera się na naszej woli, to może ona zacząć się wahać, gdy jesteśmy słabi. Ale gdyby ta miłość zależała od siły miłości Bożej, to trwałaby wiecznie. Miłość Boża, a mianowicie obfite odkupienie wszystkich naszych grzechów, zbawienie wody chrztu Jezusa i Ducha, jest właśnie taka.
Nasza wiara w ewangelię odpuszczania grzechów musi stać się fundamentem naszej miłości i pracy dla Pana. Gdybyśmy Go kochali tylko naszą wolą, potknęlibyśmy się jutro i w końcu znienawidzilibyśmy siebie za nasze winy. Jednak Jezus zmył wszystkie nasze grzechy: grzech pierworodny, nasze codzienne grzechy przeszłości, grzechy dnia dzisiejszego i jutra oraz wszystkie grzechy całego naszego życia. On nie zostawił nikogo poza Jego zbawieniem.
To wszystko jest prawdą. Gdyby nasza miłość i wiara zależały od naszej woli i decyzji, nie udałoby nam się zachować wiary. Ale ponieważ nasza miłość i wiara zależą od ewangelii odpuszczenia, którą dał nam Jezus, jesteśmy już dziećmi Bożymi, sprawiedliwymi. Ponieważ wierzymy w zbawienie wody i Ducha, jesteśmy bez grzechu.
Ze względu na to, że nasze zbawienie pochodzi nie z formy pobożności w nas samych, ale z miłości Bożej i Jego prawa prawdziwego zbawienia przez odpuszczenie naszych grzechów, jesteśmy sprawiedliwi, bez względu na to, jak niedoskonali lub słabi jesteśmy w życiu. Wejdziemy do Królestwa Niebieskiego i będziemy wielbić Boga przez całą wieczność. Czy wierzycie w to?
I List Jana 4:10 mówi: “Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.” Jezus zbawił nas wodą i Duchem, abyśmy wierzyli w ewangelię odpuszczenia, chrzest Jezusa i Jego krew.
Gdyby Bóg nie zbawił nas ewangelią przebaczenia grzechów, nie moglibyśmy zostać zbawieni, bez względu na to, jak gorąco byśmy wierzyli. Ale Jezus zmył wszystkie grzechy, które popełniamy w naszych sercach i naszym ciele.
Abyśmy stali się sprawiedliwymi, musimy być pewni naszego zbawienia przez wiarę w słowa wody i Ducha, ewangelię odkupienia. Ewangelia przebaczenia wszystkich grzechów świata składa się z chrztu Jezusa i Jego krwi. Ewangelia odpuszczenia jest treścią prawdziwej wiary, prawdziwym fundamentem zbawienia i kluczem do wejścia do Królestwa Bożego.
 
 
Musimy Odrzucić Wiarę Naszej Własnej Woli
 
Skąd pochodzi prawdziwa wiara?
Z miłości Pana, który już zgładził wszystkie 
nasze przyszłe grzechy.
    
Wiara lub miłość pochodząca z własnej woli nie jest ani prawdziwą miłością, ani prawdziwą wiarą. Jest wielu na tym świecie, którzy najpierw wierzą w Jezusa z dobrą wolą, a potem całkowicie porzucają swoją wiarę z powodu agonii grzechu w swoich sercach.
Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata: nie tylko nieznaczne winy, ale także wielkie grzechy popełniane przez niewiedzę.
W Ewangelii Jana 13, zanim Jezus został ukrzyżowany, aby nauczyć swoich uczniów, jak wszechobejmujące i wiecznie skuteczne jest Jego zbawienie, zgromadził swoich uczniów. Podczas wieczerzy, wstał i umył im nogi, aby wyryć w ich sercach prawdę Jego obfitego zbawienia. Wszyscy powinniśmy znać i wierzyć w ewangelię odpuszczenia, której Jezus nauczał uczniów, myjąc im nogi.
Ale Piotr na początku stanowczo nie chciał aby Jezus umył mu nogi. “Nigdy nie będziesz mył moich nóg?” I to było wyrazem wiary zrodzonej z jego własnej woli. Ale Jezus powiedział mu: “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.”
Teraz, dzięki ewangelii wody i Ducha, możemy zrozumieć słowa Biblii, które były nie do pojęcia dla nas. To jest Słowo prawdy; ewangelia wody i Ducha, odpuszczenia grzechów, która pozwala grzesznikowi stać się sprawiedliwym poprzez wiarę całego jego serca.
Piotr poszedł łowić ryby razem z innymi uczniami, tak jak to robili, zanim spotkali Jezusa. Wtedy Jezus pojawił się przed nimi i zawołał ich. Jezus przygotował dla nich śniadanie, a jedząc śniadanie, Piotr uświadomił sobie znaczenie słów, które Jezus wypowiedział wcześniej. “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.” W końcu zrozumiał, co Jezus naprawdę miał na myśli, umywając mu nogi.
“Pan zmył wszystkie moje grzechy. Wszystkie grzechy, które popełniam z powodu moich słabości, w tym wszystkie grzechy, które popełnię w przyszłości.” Piotr porzucił wiarę zrodzoną z własnej woli i decyzji, a zaczął polegać na chrzcie i krwi Jezusa, ewangelii odpuszczenia grzechów.
Po śniadaniu Jezus zapytał Piotra: “Miłujesz Mnie bardziej niż ci?” Teraz, umocniony wiarą w miłość Jezusa, Piotr wyznał: “Tak, Panie; ty wiesz, że cię miłuję.” Piotr mógł odpowiedzieć, ponieważ zrozumiał, co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: “ale potem zrozumiesz.” On był w stanie wyznać swoją prawdziwą wiarę, wiarę w chrzest i krew Jezusa, ewangelię odpuszczenia grzechów.
 
 
Później Stał Się Prawdziwym Sługą Bożym
    
Po tym doświadczeniu Piotr i inni uczniowie głosili ewangelię aż do swojej śmierci. Nawet Paweł, który bezlitośnie prześladował chrześcijan, świadczył o ewangelii w trudnych dniach Cesarstwa Rzymskiego.
 
Jak możesz stać się prawdziwym
sługą Bożym?
Przez wiarę w Jego wieczne odkupienie 
wszystkich grzechów.
     
Spomiędzy dwunastu uczniów Jezusa, Judasz sprzedał Jezusa, a potem powiesił się. To właśnie apostoł Paweł zajął jego miejsce. Uczniowie wybrali Macieja między sobą, ale to Paweł został wybrany przez Boga, więc Paweł został apostołem Jezusa i głosił ewangelię odpuszczenia grzechów wraz z innymi uczniami.
Większość uczniów Jezusa umarła śmiercią męczeńską. Nawet gdy grożono im śmiercią, nie zaprzeczali swojej wierze i kontynuowali głoszenie prawdziwej ewangelii.
Mogli głosić w ten sposób: “Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy waszego ciała przez Swój chrzest i krew, to znaczy przez Swoją ewangelię odpuszczenia grzechów. Jezus wziął na Siebie wasze grzechy przez Swój chrzest w Jordanie i poniósł potępienie za was na Krzyżu. Wierzcie w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, a zostańcie zbawieni. “
Usłyszenie prawdziwej ewangelii i wiara w nią rzeczywiście zbawiły wielu. Była to moc wiary w ewangelię chrztu Jezusa, Jego krwi i Ducha.
Uczniowie głosili ewangelię wody i Ducha, mówiąc: “Jezus jest Bogiem i Zbawicielem”. To dlatego, że świadczyli o ewangelii wody i Ducha, teraz wy i ja możemy usłyszeć ewangelię chrztu i krwi Jezusa jako nasze zbawienie i zostać zbawionym od grzechu. Z powodu nieskończonej miłości Bożej i całkowitego zbawienia Jezusa wszyscy staliśmy się uczniami Jezusa.
Czy wszyscy wierzycie? Jezus tak bardzo nas umiłował, że dał nam ewangelię wody i Ducha, odpuszczenie grzechów, a my staliśmy się sprawiedliwymi uczniami Jezusa. Aby nauczyć prawdziwej ewangelii odpuszczenia, Jezus umył nogi uczniom.
Jezus umył Swoim uczniom nogi, aby nauczyć ich jak i nas, że wszystkie grzechy świata, w tym wszystkie grzechy, które popełniamy przez całe nasze życie, zostały całkowicie odpuszczone, kiedy przyjął On chrzest i przelał krew na Krzyżu. Dziękujemy Jezusowi za Jego miłość i ewangelię odpuszczenia.
Umywszy nogi Swoim uczniom, Jezus nauczył nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, chciał nas nauczyć, tak jak powiedział: “Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz”, że wszystkie nasze grzechy zostały zmyte przez ewangelię odpuszczenia, chrzest Jezusa i Jego krew.
Drugą nauką było to, że kiedy Jezus poniżył się, aby zbawić grzeszników i uczynić ich sprawiedliwymi, my, narodzeni ponownie, powinniśmy służyć innym głosząc ewangelię odpuszczenia. Jest to właściwe, że my, którzy przyszliśmy pierwsi, powinniśmy służyć tym, którzy przyjdą później.
Te dwa powody, dla których Jezus umył nogi uczniom w dniu uczty Paschy, są jasne i nadal istnieją w Jego Kościele.
Uczeń nigdy nie może być wyższy od swojego nauczyciela. Dlatego głosimy ewangelię światu i służymy tak, jakbyśmy służyli Jezusowi. My, którzy zostaliśmy zbawieni wcześniej, powinniśmy służyć tym, którzy przychodzą później niż my. Aby tego nauczyć, Jezus umył uczniom nogi. Ponadto, umywając nogi Piotra, pokazał nam, że jest doskonałym Zbawicielem, abyśmy nigdy więcej nie dali się zwieść diabłu.
Wszyscy możecie zostać zbawieni przez wiarę w ewangelię odpuszczania grzechów, wody i Ducha. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. Tylko ci, którzy wierzą w Jego ewangelię, mogą zostać na zawsze zbawieni od grzechów świata.
 
 
Miejcie Wiarę w Ewangelię, Która Zmyła Wszystkie Nasze Codzienne Grzechy
 
Możemy oprzeć się oszustwom diabła poprzez wiarę w ewangelię odkupienia, słowa wody i Ducha. Ludzie łatwo ulegają oszustwom diabła, a diabeł ciągle szepcze im do ucha. Wiedząc, że ciało ludzi bezustannie popełnia grzechy na świecie, jakże mogą być bez grzechu? Wszyscy ludzie są grzesznikami.
Jednakże znamy odpowiedź. “Wiedząc, że Jezus zabrał wszystkie grzechy naszego ciała przez Swój chrzest, jak wierzący może być z grzechem? Jezus zapłacił w całości cenę grzechu, jaka więc płaca pozostała do zapłaty?
Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i krwi, słowa diabła wydają się rozsądne. Ale jeśli mamy ewangelię po naszej stronie, możemy mieć niezachwianą wiarę w prawdę Słowa Bożego.
Musimy wierzyć w ewangelię ponownego narodzenia z wody i krwi. Prawdziwa wiara polega na wierze w ewangelię chrztu Jezusa, Jego krwi na Krzyżu, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania.
Czy kiedykolwiek widzieliście wizerunek świętego przybytku? Jest to mały domek-namiot. Domek ten podzielony jest na dwie części, część zewnętrzna jest miejscem świętym, a część wewnętrzna jest miejscem Najświętszym Świątyni, w którym znajduje się Przebłagalnia.
Na zewnętrznym dziedzińcu świętego przybytku znajduje się w sumie 60 filarów, a miejsce święte ma 48 płyt. Musimy wyobrazić sobie święty przybytku w naszym umyśle, aby zrozumieć znaczenie słów Bożych.
 
 
Z Czego Zrobiono Wejście Dziedzińca Przybytku?
 
Z czego zrobiono wejście
dziedzińca przybytku?
Z zasłony utkanej z błękitnej, purpurowej,
karmazynowej nici i z kręconego bisioru

Wejście dziedzińca przybytku zostało opisane w Księdze Wyjścia 27:16: “A do wejścia dziedzińca będzie zasłona na dwadzieścia łokci z błękitnej tkaniny, z purpury i karmazynu oraz skręconego bisioru, haftowana. Do tego cztery słupy i cztery podstawki”. Materiały użyte do wejścia dziedzińca przybytku były z błękitnej, purpurowej, karmazynowej tkaniny i skręconego bisioru. Były wzorzyście haftowane i bardzo kolorowe.
Bóg nakazał Mojżeszowi utkać bramę kolorowo błękitna, purpurową i karmazynową nicią, aby każdy mógł łatwo znaleźć wejście. Brama utkana z błękitnej, purpurowej, karmazynowej nici i kręconego bisioru wisiała na czterech słupach.
Te cztery materiały symbolizują plan zbawienia Bożego, dzięki któremu On zbawił wszystkich, którzy uwierzyli w Jego Syna, przez chrzest i krew Jezusa, oraz w Jego Boskość.
Każdy z materiałów użytych do budowy świętego przybytku ma określone znaczenie i reprezentuje Słowo Boże i Jego plany zbawienia ludzkości przez Jezusa.
Więc ilu różnych materiałów użyto w wejściu dziedzińca świętego przybytku? Użyto czterech różnych materiałów; błękitnej, purpurowej, karmazynowej tkaniny i skręconego bisioru. Te cztery są bardzo ważne, pomagają nam wzmocnić naszą wiarę w ewangelię ponownego narodzenia. Gdyby nie było to ważne, informacja ta nie byłaby zapisana w Biblii z tak dużą ilością szczegółów.
Wszystkie materiały użyte do bramy dziedzińca świętego przybytku mają ważne znaczenie dla naszego zbawienia. Dlatego Bóg objawił to Mojżeszowi i rozkazał mu postępować dokładnie tak, jak mu powiedział.
 
 
Co Oznaczają Błękitna, Purpurowa i Karmazynowa Tkanina Oraz Skręcony Bisior w ewangelii Bożej?
 
Co symbolizowały wszystkie 
materiały użyte w przybytku?
Zbawienie Jezusa przez 
Jego chrzest i krew
    
Wewnątrz świętego przybytku błękitna, purpurowa i karmazynowa tkanina oraz skręcony bisior zostały ponownie użyte do zasłony zawieszonej pomiędzy miejscem świętym a Miejscem Najświętszym. Tych samych materiałów użyto do zrobienia szat Najwyższego kapłana, który mógł wejść do Miejsca Najświętszego raz w roku.
Błękitna tkanina symbolizuje chrzest Jezusa. W I Liście Piotra 3:21 jest powiedziane: “Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas.” W tym wersecie Piotr potwierdził chrzest Jezusa, przez który On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, jako odbicie zbawienia przez przebłaganie. Wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Dlatego błękitna tkanina, chrzest Jezusa, jest najbardziej istotną częścią Słowa zbawienia.
Karmazynowa tkanina symbolizuje krew Jezusa, a purpurowa tkanina symbolizuje Jego Boskość – status Jezusa jako Króla i Boga. Trzy kolory tkanin były konieczne dla naszej wiary w Jezusa i Jego zbawienie.
Ta wspaniała zewnętrzna szata noszona przez Najwyższego kapłana nazywana była efodem, a ornat efodu również był cały błękitny. Najwyższy kapłan nosił na głowie mitrę, do której była przyczepiona blaszka ze szczerego złota, na którym wyryto “Świętość PANU”. Blaszka była przymocowana do mitry błękitnym sznurem.
 
 
Prawda, Którą Reprezentuje Błękitna Tkanina
    
Co symbolizuje błękitna tkanina?
Chrzest Jezusa

Sprawdziłem znaczenie błękitnej tkaniny w Biblii. Co Biblia mówi o błękicie? Musimy zrozumieć błękitną tkaninę wśród błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaniny.
Błękitna tkanina symbolizuje “wodę”, czyli chrzest Jezusa. Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata (Ewangelia Mateusza 3:15).
Gdyby Jezus nie zabrał wszystkich grzechów świata Swoim chrztem, nie moglibyśmy zostać uświęceni przed Bogiem. Dlatego Jezus Chrystus musiał przyjść na ten świat i zostać ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, aby zabrać wszystkie grzechy świata.
Powodem, dla którego błękitna tkanina musiała być w wejściu dziedzińca świętego przybytku, było to, że nie mogliśmy się uświęcić bez chrztu Jezusa.
Karmazynowa tkanina reprezentuje Jego krew, śmierć Jezusa. Purpurowa oznacza Boskość Pana Jezusa, a zatem status Jezusa jako “jedyny Władca, Król królów i Pan panów” (I List do Tymoteusza 6:15).
Prawdą jest, że karmazynowa tkanina symbolizuje krew Chrystusa, który przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić cenę grzechu dla całej ludzkości. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w ciele, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez Swój chrzest i zapłacił wszelką cenę grzechu, składając Siebie Samego w ofierze na Krzyżu. Chrzest i krew Jezusa są prawdziwą ewangelią odkupienia przepowiedzianą przez kolory tkaniny użytej do świętego przybytku w Starym Testamencie.
Słupy przybytku zrobione były z drzewa akacjowego, podstawki z miedzi, a miedziane podstawki opatrzone były srebrnymi klamrami.
Wszyscy grzesznicy byli sądzeni za ich grzechy, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Zanim ktoś mógł zostać pobłogosławiony przez Boga, aby zdobyć nowe życie, musiał złożyć ofiarę za swoje grzechy w czasach Starego Testamentu.
Jednak chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, który jest reprezentowany przez błękitną tkaninę świętego przybytku, przejął wszystkie nasze grzechy. Jezus wziął nasze grzechy na Krzyż, przelał krew i został osądzony za nie, a czyniąc to, zbawił nas wszystkich wierzących w ewangelię odkupienia. On jest Królem królów i Świętym Bogiem.
Umiłowani chrześcijanie, chrzest Jezusa był zbawieniem Jezusa, który zbawił nas, zabrawszy wszystkie nasze grzechy. Jezus, który jest Bogiem, zstąpił na świat w ciele (purpurowa tkanina); został ochrzczony, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata (błękitna tkanina); został ukrzyżowany i przelał krew na Krzyżu, aby przyjąć potępienie zamiast nas (karmazynowa tkanina). Chrzest Jezusa niewątpliwie uczy nas, że On stał się prawdziwym Zbawicielem dla całej ludzkości.
Możemy to zobaczyć również w kolorach, których użyto do wejścia świętego przybytku.
Wyhaftowanie płótna bramy błękitną, purpurową i karmazynową tkaniną w skręconym bisiorze jasno powiada nam prawdę zbawienia Bożego. Kręcony bisior oznacza tutaj, że On zbawił nas wszystkich bez wyjątku od naszych grzechów. Było to absolutnie niezbędne dla zbawienia odkupienia.
Z tych samych materiałów użytych do budowy wejścia świętego Przybytku widzimy, że Jezus Chrystus nie zbawił nas, grzeszników, na chybił trafił, bez planowania. Wykonując dokładny i szczegółowy plan Boży, On został ochrzczony, ukrzyżowany, i zmartwychwstał, aby całkowicie wypełnić zbawienie ludzkości. Dzięki błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaninie, materiałom ewangelii przebaczenia, Jezus zbawił wszystkich, którzy uwierzyli w Jego zbawienie.
 
 
Kadź z Miedzi ze Starego Testamentu Była Cieniem Chrztu w Nowym Testamencie
 
Dlaczego kapłani myli ręce i nogi 
przed wejściem do miejsca świętego?
Ponieważ mieli stanąć przed 
Bogiem bez żadnego grzechu.
    
Kadź również była wykonana z miedzi. Miedź symbolizuje potępienie, które Jezus wycierpiał za nas. Kadź symbolizowała słowo ewangelii, które mówi nam, że wszystkie nasze nieprawości zostały zmyte.
Pokazuje nam, jak dokonywano zmywania codziennych grzechów. Codzienne grzechy całej ludzkości mogą zostać zmyte poprzez wiarę w słowa chrztu Jezusa.
Ołtarz całopalenia symbolizuje sąd. Woda Jezusa, która jest błękitna, jest ewangelią odkupienia grzechów, innymi słowy, chrzest Jezusa z rąk Jana Chrzciciela (Ewangelia Mateusza 3:15, I List Jana 5:5-10). Jest to słowo świadectwa o ewangelii zbawienia poprzez odkupienie.
W Pierwszym Liście św. Jana 5 jest napisane: “A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni”. Mówi nam również, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo wody, krwi i Ducha.
Bóg pozwolił nam uświęcić się przez wiarę w ewangelię odkupienia i wejść do świętego przybytku. Dlatego możemy teraz żyć z wiary, karmić się słowami Boga, być błogosławionymi przez Niego i żyć życiem sprawiedliwych. Stać się ludźmi Bożymi oznacza zostać zbawionymi przez wiarę w ewangelię odkupienia i żyć w świętym przybytku.
Wielu ludzi mówi dziś, że wystarczy uwierzyć, nie myśląc o znaczeniu błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaniny wejścia świętego przybytku. Gdyby człowiek wierzył w Jezusa, nie wiedząc o tych rzeczach, jego wiara nie byłaby prawdziwa, ponieważ w jego sercu wciąż byłby grzech. Taki człowiek nadal miałby grzech w swoim sercu z powodu niewiary w prawdę ponownego narodzenia poprzez ewangelię odkupienia, wody, krwi i Ducha.
Jeśli ktoś został poproszony o ocenę kogoś, kogo prawie nie znał, a jeśli, aby zadowolić słuchacza, powiedział: „Tak, wierzę tej osobie. Oczywiście nigdy go nie spotkałem, ale mimo to mu wierzę”. Czy uważasz, że słuchacz byłby zadowolony, gdyby to usłyszał? Może niektórzy z was zachowaliby się tak w sprawach ludzkich, ale nie takiego zaufania oczekuje od nas Bóg.
Bóg chce, abyśmy uwierzyli w ewangelię odkupienia grzechów, zbawienia Jezusa przez błękit (chrzest Jezusa), purpurę (Boskość Jezusa) i karmazyn (krew Jezusa). Powinniśmy wiedzieć, zanim uwierzymy w Jezusa, w jaki sposób zbawił nas od wszelkiego grzechu.
Kiedy wierzymy w Jezusa, powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę (chrzest Jezusa), krew (Jego śmierć) i Ducha (Boskość Jezusa).
Kiedy naprawdę rozumiemy, możemy doświadczyć prawdziwej i pełnej wiary. Nasza wiara nigdy nie będzie pełna bez poznania tej prawdy. Prawdziwa wiara przychodzi tylko poprzez zrozumienie świadectwa zbawienia Jezusa, ewangelii odpuszczenia, a Jezus jest prawdziwym Zbawicielem ludzkości.
Jak więc wyglądała wiara, która wystawia Jezusa na pośmiewisko? Zobaczmy.
 
 
Wiara, Która Czyni Kpiny z Jezusa
 
Co jest najbardziej potrzebne 
dla wiary?
Dokładna znajomość 
chrztu Jezusa

Musicie zdać sobie sprawę, że wierzyć w Jezusa według własnego uznania znaczy wystawiać Go na pośmiewisko. Jeśli myślicie: “Trudno mi w to uwierzyć, ale ponieważ On jest Bogiem i Synem Bożym, i tak będę musiał w Niego uwierzyć”, to czynicie sobie kpiny z Jezusa. Jeśli naprawdę chcecie narodzić się ponownie, musicie uwierzyć w chrzest i krew Jezusa, ewangelię odkupienia.
Wierzyć w Jezusa, nie znając ewangelii odkupienia, jest gorsze niż brak wiary w Jezusa. Głoszenie ewangelii tylko krwi Jezusa, bez znajomości prawdy, jest bezskuteczne.
Jezus nie chce, aby ktokolwiek głosił o wierze w Niego według własnego uznania lub wierzył w Niego bez powodu. On chce, abyśmy uwierzyli w Niego poprzez poznanie ewangelii odkupienia.
Kiedy wierzymy w Jezusa, musimy przyznać, że ewangelia odkupienia jest chrztem i krwią Jezusa. Kiedy wierzymy w Jezusa, musimy zrozumieć ewangelię odkupienia poprzez Jego Słowo i dokładnie wiedzieć, w jaki sposób On zmył wszystkie nasze grzechy.
Musimy również wiedzieć, co oznacza błękitna, purpurowa i karmazynowa tkanina w wejściu świętego przybytku. Wtedy możemy mieć prawdziwą wiarę, która będzie trwać wiecznie.
 
 
Nigdy Nie Możemy Narodzić Się Ponownie Bez Wiary w Jezusa, Urzeczywistnienia Błękitnej, Purpurowej i Karmazynowej Tkaniny
 
Co czynili kapłani, zanim wchodzili 
do miejsca świętego?
Myli ręce i nogi w wodzie 
w kadzi z miedzi.
    
Nasz Pan Jezus nas zbawił. Nie możemy tylko wychwalać Pana, gdy widzimy, jak doskonale On nas zbawił. Powinniśmy spojrzeć na święty przybytek. Dał nam słowa ewangelii odkupienia poprzez błękitną, purpurową i karmazynową tkaninę świętego przybytku i zbawił nas wraz z nimi. Dziękujemy i chwalimy Pana.
Grzesznicy nie mogli wejść do miejsca świętego bez przejścia przez straszliwe osądzenie. Jak wejść do miejsca świętego bez osądzenia za grzechy? To byłoby niemożliwe. Gdyby taka osoba weszła do zakazanego miejsca, zostałaby zabita na miejscu. Byłoby to ciężkie potępienie. Grzesznik nigdy nie mógłby wejść do miejsca świętego i spodziewać się, że zachowa życie.
Nasz Pan zbawił nas poprzez tajemnicę ukrytą w wejściu świętego przybytku. On nas zbawił błękitną, purpurową i karmazynową tkaniną i skręconym bisiorem. Powiedział nam sekret Swego zbawienia poprzez te rzeczy.
Czy wy i ja zostaliśmy zbawieni w ten sposób? Jeśli nie wierzymy w słowa błękitnej, purpurowej i karmazynowej przędzy, nie może być zbawieni przez ewangelię odkupienia. Kolor błękitny nie symbolizuje Boga; symbolizuje on tylko chrzest Jezusa. To chrzest Jezusa zabrał nam wszystkie nasze grzechy.
Można wejść aż do ołtarza całopalenia, nie wierząc w błękitną przędzę. Nie można jednak wejść do miejsca świętego, w którym przebywa Bóg.
Dlatego zanim wejdziemy do wejścia świętego przybytku, musimy uwierzyć w błękitną tkaninę (chrzest Jezusa), karmazynową tkaninę (Jego krew na Krzyżu) i purpurową tkaninę (Jezus “jest Bogiem i Synem Bożym”). Tylko wtedy, gdy wierzymy, jesteśmy przyjęci przez Boga i możemy wejść przez zasłonę Miejsca Najświętszego.
Niektórzy wchodzą na zewnętrzny dziedziniec przybytku i myślą, że są w środku. Ale to nie jest zbawienie. Jak daleko musimy się posunąć, aby dostąpić zbawienia? Musimy być w stanie wejść do Miejsca Najświętszego.
Aby wejść do Miejsca Najświętszego, musimy minąć miedzianą kadź. Kadź z miedzi symbolizuje chrzest Jezusa i my musimy zmyć wszystkie codzienne grzechy chrztem Jezusa i zostać uświęceni, aby wejść do miejsca świętego.
W Starym Testamencie kapłani musieli się umyć, zanim tam wchodzili, a w Nowym Testamencie Jezus umył uczniom nogi, co symbolizuje zgładzenie grzechów całego ich życia.
Prawo Boże mówi: “Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (List do Rzymian 6:23). Bóg osądza grzechy każdego człowieka bez wyjątku, ale przekazał je Swojemu Synowi i osądził Go. To jest miłość Boża, Jego zbawienie. Prawdziwe zbawienie osiąga się tylko wtedy, gdy wierzymy w ewangelię odkupienia, która zawiera chrzest, krew, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
 
 
Aby Się Ponownie Narodzić, Nigdy Nie Należy Lekceważyć Biblijnej Prawdy, Ewangelii Zadośćuczynienia za Grzechy
 
Co pozostało nam do zrobienia?
Wiara w ewangelię, zapisane 
słowo Boże.

Nigdy nie lekceważę innych ludzi. Kiedy ktoś mówi o czymś, z czym nie jestem zaznajomiony, proszę go uprzejmie o wyjaśnienie mi tego. Ale kiedy pytałem o znaczenie świętego przybytku, nikt nie mógł mi o tym powiedzieć.
Więc co mogłem zrobić? Musiałem szukać w Biblii. Gdzie w Biblii jest mowa o świętym przybytku? Został on szczegółowo opisany w Księdze Wyjścia. Jeśli uważnie czytamy tę Księgę, możemy zrozumieć jego znaczenie poprzez zapisane słowa Boże.
Drodzy przyjaciele, nie możecie zostać zbawieni przez lekkomyślne wierzenie w Jezusa. Nie możecie narodzić się ponownie tylko przez regularne chodzenie do kościoła. Wiemy, co Jezus powiedział Nikodemowi. “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego… Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” (Ewangelia Jana 3:5, 10).
Wszyscy wierzący w Jezusa muszą wierzyć w błękitną tkaninę (wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, gdy On został ochrzczony), karmazynową tkaninę (śmierć Jezusa za wszystkie nasze grzechy) i purpurową tkaninę (Jezus jest Zbawicielem, Bogiem i Synem Bożym).
Musimy wierzyć, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich grzeszników świata. Bez tej wiary nie można narodzić się ponownie ani wejść do miejsca świętego Królestwa Bożego. Bez tego nie można nawet żyć wiernie w tym świecie.
Czyż nie byłoby tak łatwo, gdybyśmy mogli narodzić się ponownie tylko poprzez wiarę w Jezusa? – Tak – “♫Jesteś zbawiony. Jestem zbawiony. Wszyscy zostaliśmy zbawieni. ♫” Jakie ładne! Ale jest tak wielu, którzy wierzą w Jezusa, ale nie są prawdziwie “narodzeni ponownie”.
Musimy znać prawdę w Biblii, a także wierzyć w Jezusa. Musimy zrozumieć ewangelię przebaczenia grzechów w Biblii i znaczenie błękitnej, purpurowej i karmazynowej przędzy, aby wejść do świętego przybytku i być z Bogiem w świecie wiary. W przybytku wiary możemy żyć szczęśliwie, aż do czasu, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, aby doprowadzić nas do Swego Królestwa. Ważne jest, abyśmy wierzyli w Jezusa we właściwy sposób.
 
 
Prawdziwa Ewangelia Zapoczątkowuje Uświęcenie BłękitnąTkaniną
 
Co jest niezbędnym warunkiem 
naszego zbawienia oprócz 
Krzyża Jezusa?
Chrzest Jezusa

Ludzie mają skłonność do myślenia, że mogą żyć doskonale bez popełniania błędów. Jednak im bardziej starają się czynić dobro, tym bardziej wkrótce odkrywają swoje wady. Istoty ludzkie są tak niekompletne, że nie mogą nie grzeszyć. Jednakże, ponieważ Jezus zbawił nas błękitną, purpurową i karmazynową tkaniną, ewangelią przebłagania, możemy zostać uświęceni i wejść do świętego miejsca Boga.
Gdyby Bóg nie zbawił nas błękitną, purpurową i karmazynową tkaniną, nigdy nie bylibyśmy w stanie samodzielnie wejść do miejsca świętego. Jaki jest tego powód? Gdyby tylko ci, którzy żyją doskonale swoim ciałem, mogli wejść do miejsca świętego, nie byłoby nikogo, kto mógłby tam wejść. Kiedy ktoś wierzy w Jezusa, nie znając prawdziwej ewangelii, tylko dodaje więcej grzechów do swojego serca.
Jezus zbawił nas Swoim dokładnie zaplanowanym zbawieniem; zbawieniem błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaniny i skręconego bisioru. Zmył wszystkie nasze grzechy. Czy wierzycie w to? – Tak – Czy macie w sercu prawdę ewangelii odpuszczenia i czy świadczycie o niej? – Tak –
Jedynie wtedy, gdy świadczycie o ewangelii, możecie przyczepić sobie na czole złotą blaszkę z napisem “Świętość PANU” i dołączyć do “królewskiego kapłaństwa” (I List Piotra 2:9). Jedynie wtedy możecie stanąć przed ludźmi i powiedzieć im, że jesteście sługami Bożymi, służącymi jako królewscy kapłani.
Mitra Najwyższego kapłana ma złotą blaszkę, a ta blaszka przymocowana jest błękitnym sznurem. Dlaczego błękitnym? Ponieważ Jezus zbawił nas ewangelią przebłagania, zabrał wszystkie nasze grzechy i uczynił nas bezgrzesznymi przez Swój chrzest. Chrzest w Nowym Testamencie jest równoznaczny z położeniem rąk w Starym Testamencie.
Bez względu na to, jak gorliwie i wiernie wierzymy w Jezusa, nie bylibyśmy w stanie zasłużyć na blaszkę z napisem “Świętość PANU”, nie poznawszy tajemnych słów błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaniny.
Jak staliśmy się sprawiedliwymi? Jest napisane w Ewangelii Mateusza 3:15: “bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” Jezus został ochrzczony i zbawił nas od wszystkich grzechów świata. Przez chrzest wziął wszystkie nasze grzechy, a my, wierzący, staliśmy się sprawiedliwymi.
Jak moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy bez grzechu, gdyby nie było chrztu Jezusa? Nawet gdybyśmy wierzyli w Jezusa i płakali, myśląc o Jego śmierci na Krzyżu, wszystkie łzy na tym świecie nie mogłyby zmyć wszystkich naszych grzechów. Nie. Nie ważne jak długo byśmy płakali i żałowali, nasze grzechy pozostawałyby w nas.
“Świętość PANU”. Ponieważ On zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią, Pan pozwolił, aby wszystkie grzechy nas grzeszników zostały przekazane Jezusowi, a ponieważ słowo zbawienia jest zapisane w Biblii, zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę, mimo wszystkich naszych nieprawości i słabości.
Dlatego możemy teraz stanąć przed Bogiem. Możemy teraz żyć jako sprawiedliwi i głosić ewangelię światu. “♪Zostałem zbawiony. Zostałeś zbawiony. Wszyscy zostaliśmy zbawieni. ♪” Zostaliśmy zbawieni zgodnie z miłosiernym planem Bożym.
Bez słowa ewangelii odkupienia w waszych sercach nie ma zbawienia, bez względu na to, jak bardzo się staracie. Jest to podobne do koreańskiej popularnej piosenki o nieodwzajemnionej miłości. “♫Och, moje serce przyspiesza bez powodu, kiedy ją widzę, kiedy jestem blisko niej. Pewnie jest to nieodwzajemniona miłość. ♫” Moje serce przyspiesza, ale nie jej. Moja miłość nigdy nie jest odwzajemniona. Niestety, tak wielu chrześcijan wciąż ma nieodwzajemnioną miłość do Boga.
Ludzie są skłonni myśleć, że zbawienie przychodzi na wiele różnych sposobów dla wielu różnych ludzi. Pytają: “Dlaczego miałoby ono przyjść tylko poprzez ewangelię chrztu?” Lecz nigdy nie byłoby to pełne zbawienie, gdyby nie była to ewangelia chrztu Jezusa. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy stać się sprawiedliwymi przed Bogiem, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możemy zostać całkowicie oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów.
 
 
Jakie Jest Zbawienie Błękitnej Tkaniny, Które Dał Nam Jezus?
        
Co uczyniło nas sprawiedliwymi?
Ewangelia błękitnej, purpurowej 
i karmazynowej tkaniny

Zbawienie poprzez ewangelię błękitnej, purpurowej i karmazynowej tkaniny jest darem Bożym dla całej ludzkości. Ten dar pozwolił nam wejść do świętego przybytku i żyć w pokoju. Uczynił nas sprawiedliwymi, pozwolił nam żyć w kościele i ćwiczyć się w Piśmie Świętym przez Kościół.
Kiedykolwiek idziemy do Boga, aby się modlić, ewangelia błogosławi nas Swoją miłością. Właśnie dlatego zbawienie jest dla nas tak cenne. Jezus mówi nam, abyśmy zbudowali dom wiary “na skale”. Skałą jest ewangelia Jego chrztu. Wszyscy powinniśmy zostać zbawieni, żyć ze zbawieniem, pójść do Nieba, zdobyć życie wieczne i stać się dziećmi Boga.
Drodzy przyjaciele, dzięki ewangelii odkupienia jesteśmy w stanie wejść do świętego przybytku z wiarą. Dzięki wymazaniu wszystkich naszych grzechów (chrzest Jezusa) i potępieniu na Krzyżu zostaliśmy zbawieni przez wiarę w ewangelię chrztu Jezusa.
Obfite przebłaganie wszystkich naszych grzechów, chrztu i krwi Jezusa, to ewangelia, która zmyła wszystkie nasze grzechy. Czy wierzycie w to? Prawdziwa ewangelia jest niebiańską ewangelią przebłagania, która całkowicie zmyła wszystkie nasze grzechy.
Narodziliśmy się ponownie, wierząc w ewangelię przebłagania. Jezus dał nam ewangelię przebłagania, która zmyła wszystkie nasze codzienne grzechy, a nawet wszystkie przyszłe grzechy. Chwalmy Pana. Alleluja!
Ewangelia wody i Ducha (ewangelia wody i krwi) jest prawdziwą ewangelią dokonaną i nauczaną przez Jezusa Chrystusa. Książka ta została napisana, aby pokazać tajemnicę ewangelii Jezusa, ewangelii wody i Ducha.
Ponieważ wielu ludzi wierzy w Jezusa, nie znając całej prawdy, teraz mogą się jedynie chlubić tym, że są fundamentalistami lub religijnymi pluralistami w świecie teologii chrześcijańskiej (tak zwanej teologii filozoficznej); krótko mówiąc, żyją w herezji i zamieszaniu. Dlatego powinniśmy wrócić i uwierzyć w prawdziwą ewangelię. Jeszcze nie jest za późno.
W drugiej książce opowiem bardziej szczegółowo dla tych, którzy mają pytania dotyczące ewangelii ponownego narodzenia z wody i Ducha.