សេចក្តីអធិប្បាយ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-15] (ယောဟန် ၈:၃၁-၃၆) မိတ်ဆွေသည် သမ္မာတရားသိရှိသောအခါ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသ

(ယောဟန် ၈:၃၁-၃၆)
"ထိုအခါယေရှုက သင်တို့သည် ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျှင် ငါ့ တပည့်အ မှန်ဖြစ်ကြ၏။ သမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့် ထိုတရားသည် သင်တို့ကိုလွတ် လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သောယုဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ ယုဒ လူတို့ကလည်း ငါတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်သူထံ၌တခါတရံမျှကျွန်မခံကြ။ လွှတ် လိမ့်မည်ဟုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ပြောသနည်းဟု မေးမြန်းကြ၏။ ယေရှုက လည်း ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည် ဒုစရိုက် ၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်သည်ကားအိမ်၌အစဉ် အမြဲနေသည်မဟုတ်။ သားမူကား အစဉ်အမြဲနေ၏။ ထိုကြောင့် သားသည် သင်တို့ကိုလွတ်လျှင် သင်တို့သည်ဧကန် အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်။"
 
 
သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ် ခြင်းရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ် အရာကိုလုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
 
သမ္မာတရားသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို မိတ်ဆွေသိသလား။ သခင်ယေရှုက "ငါသည်သမ္မာတရားဖြစ်၏"(ယောဟန်၁၄:၆) ဟုဖော်ပြထားပါ သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသိကျွမ်းခြင်းသည် သမ္မာတရားသိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအတွက် မိတ်ဆွေတွင်ကိန်းဝပ်သော သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်သလား။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်များသည် သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ကို မိတ်ဆွေအသိအမှတ်ပြု သင့် သည်။
ယနေ့လူတွေက ]ဒုတိယမွေးခြင်း}စကားကိုမကြခဏအသုံးပြုကြသည်။ "လူတွေက ဒုတိယမွေးခြင်းခံသင့်သည်။ နိုင်ငံရေးသည်လည်း ဒုတိယမွေးခြင်းခံ သင့်သည်။ ဘာသာတရားသည် ဒုတိယမွေးခြင်းခံသင့်သည်။"သူတို့က စကားစုကို "တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း"အဖြစ်အသုံးပြုထားသည်။ သို့သော် ဒုတိယမွေးခြင်းခံ ယူခြင်းသည် ဇာတိအသွေးအသားတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဒုတိ ယမွေးဖွါးခြင်းခံယူခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုကြားနာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းကို ဆို လိုသည်။
 
 
ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်စေသောသမ္မာတရားစကားများသည် အဘယ်အရာများဖြစ်ကြသနည်း။
 
လူသားများသည် အဘယ်ကြောင့် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမည်နည်း။ လူသား သည် မပြည့်စုံသောသူဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ်ဒုတိ ယ မွေးဖွါးခြင်းခံယူရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရမည် ဖြစ် သည်။ မြောက်များစွာသောလူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။ နိကောဒင် သည် ယုဒလူမျိုးအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယောဟန် အခန်းကြီး ၃ တွင် ရှိသော နိကောဒင်သည် ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သော ပညတ်တော်စောင့်ထိန်းရန် ကြိုးပမ်းသောယုဒလူမျိုးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ဘာ သာရေး ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြပြီး၊ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် သမ္မာတရားဖြစ်သော ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းစကားကို ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်မှသာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုက "မြေကြီးအ ရာကိုငါ ပြော၍ သင်တို့မယုံလျှင် ကောင်းကင်အရာကို ငါပြောသောအခါ အဘယ်သို့ယုံ ကြည်လိမ့်မည်နည်း"(ယောဟန် ၃:၁၂) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကတွင် မွေးဖွါးခြင်းခံခဲ့သည်။ အသက် ၃၀ ရှိသော အခါ သူသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက် အသေခံခဲ့သည်။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန် အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သောသူ များအတွက် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူက ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည် သောသူများအပေါ် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းပေးခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် မိမိနှလုံးသား၌အပြစ်ရှိသောသူများသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင်ရရှိရမည်ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်တွင် လူသည် မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ဝန်ချခြင်းမ ပြုနိုင်ပေ။ လူတွေကသခင်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ရရှိနိုင်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်လောကလူ သားများအပြစ် အားလုံးကို သခင်ယေရှုကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုနားထောင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ အားလုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်။ ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းချီးခံ စားကြသည်။
"မောရှေသည်တော၌ြွေမကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့၊ လူသားသည်မြှောက် ထားခြင်းကိုခံရမည်"(ယောဟန် ၃:၁၄)။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ဣသရေလလူ များသည်အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသော်လည်း တောထဲတွင် ကြေးြွေမကိုမြောက် ထားကာသေစေခြင်းအားဖြင့်၊ ထိုမြွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် များစွာသောဣသရေ လလူ မျိုးများသည် အသက်ချမ်းသာရကြသည်။
ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကို သခင်ယေရှုကပေးအပ်ခဲ့သည်။ စာတန်သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းမသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပိတ်ပင်တားဆီးကာ သမ္မာတ ရားနှင့်ဆိုင်သောဝိညာဉ်တော်သို့ပြန်မလှည့်နိုင်ရန်သူသည် ပိတ်ပင်တားဆီး သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေး တော်ကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။
မိတ်ဆွေသည် ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော် မှောက်တွင်မှန်ကန်သည်ဟု မိတ်ဆွေအသိအမှတ်ပြုသလား။ ဤစစ်မှန်သောသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်မည်ဟုယုံကြည်သလား။
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စေသောသမ္မာတရားကို သိရှိရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ "သမ္မာတရားကိုလည်းသိ သဖြင့် ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်" (ယောဟန် ၈:၃၂)။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ကာကောင်း ချီးချပေးခဲ့သော သတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို မိတ်ဆွေသိရှိသလား။ ဤသ တင်းကောင်းကိုမိတ်ဆွေ လက်ခံလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း မုချအမှန်ရရှိပါလိမ့်မည်။