Κηρύγματα

Temat 8: Duch Święty

[8-17] (List do Rzymian 8:16-25) Musimy Mieć Wiarę i Nadzieję w Duchu Świętym

(List do Rzymian 8:16-25)
„Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu Tego, który je poddał, w nadziei; Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością”
 
Dlaczego sprawiedliwi 
mają nadzieję w Duchu Świętym?
Ponieważ my, narodzeni ponownie chrześcijanie, 
posiądziemy nowe niebo i ziemię, mimo, że 
ci, którzy nie narodzili się ponownie, 
zginą wraz z upadkiem 
tego świata.
 

Teraz jest czas bez nadziei
 
Czy jest teraz na świecie prawdziwa nadzieja? Nie, nie ma. Istnieje tylko wraz z Jezusem. Teraz jest czas niepewności i bezradności. Wszystko zmienia się codziennie i szybko, a ludzie bardzo się starają nadążyć za tymi szybkimi zmianami. Nie szukają duchowej prawdy ani nie troszczą się o duchowe szczęście. Zamiast tego walczą, aby uniknąć porażki i żyć jako słudzy tego świata. 
Pojawiają się nowe miejsca pracy, a stare umierają. Podobnie ludzie również przechodzą dramatyczne zmiany. Dlatego prowadzą bardzo zapracowane i niespokojne życie. I stopniowo znika ich nadzieja na ten świat. Jednym z powodów jest to, że prowadzą życie bez żadnej gwarancji na przyszłość. Żyjemy w tak niestabilnym świecie.
 
 
Musimy mieć nadzieję na życie wieczne w Duchu Świętym
 
Jak możemy uzyskać prawdziwą nadzieję? Możemy to osiągnąć, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Nadzieja tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, nie jest na ziemi, ale w Niebie. Apostoł Paweł mówił o prawdziwej nadziei Nieba. My, którzy już otrzymaliśmy Ducha Świętego, mamy nadzieję na rzeczy niebiańskie. Robimy to, ponieważ wierzymy, że Jezus Chrystus przyszedł, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy i zbawił nas, grzeszników, przez Swój chrzest od Jana i krew na Krzyżu. Pan dał niebiańską nadzieję tym, którzy wierzą w ewangelię przebaczenia grzechów.
List do Rzymian 8:19-21 mówi: “Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu Tego, który je poddał, w nadziei; Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych”. Całe stworzenie ma nadzieję na uwolnienie się z niewoli zniszczenia i śmierci.
Wszystkie rzeczy na tym świecie są niedoskonałe, więc wzdychają i czekają, aż synowie Boży zostaną objawieni. Pragną ponadto uwolnienia się z niewoli zniszczenia i pragną życia wiecznego. Całe stworzenie czeka na dzień, w którym nigdy się nie rozpadną ani nie znikną, ale zamiast tego będą żyć wiecznie.
Któregoś dnia wszystkie dzieła stworzone przez Boga zostaną odnowione. Mimo, że na tym świecie, kwiat więdnie i rozkłada się, na zawsze zakwitnie i będzie żył wiecznie w nowym świecie. My, którzy mamy zamieszkiwanie Ducha Świętego, również ujrzymy ten nowy świat.
Jezus Chrystus obiecał, że przyjdzie ponownie, wskrzesi tych, którzy mają w sobie zamieszkiwanie Ducha Świętego, da nowe ciało, które będzie zarówno niezniszczalne, jak i nieśmiertelne, każdemu z nich, i da im życie wieczne. Obiecał im również, że będą żyć wiecznie w Niebie razem z Bogiem. Wszelkie stworzenie na świecie czeka na ten dzień. Będą także żyć wiecznie z nami, synami Bożymi, kiedy nadejdzie ten dzień.
 
 
Ten świat widziany poprzez nadzieję
 
Kiedy spełni się to marzenie sprawiedliwych? Spełni się, gdy nasz Pan powróci. Patrząc na ten świat, musimy mieć nadzieję. Jezus mówi, że w różnych miejscach będzie głód, zarazy, trzęsienia ziemi i wojny (Ewangelia Mateusza 24:7). Ale koniec jeszcze nie nadszedł. W ostatnim dniu tego świata nasz Pan przyjdzie ponownie, odnowi wszystkie ziemskie rzeczy i przekaże nam duchowe ciało nieśmiertelności. Oznacza to, że rośliny i zwierzęta również otrzymają nieśmiertelność. Wierząc w to, musimy patrzeć na świat z odnowioną nadzieją.
Na tym świecie nawet ci, w których zamieszkuje Duch Święty, wzdychają w sobie wraz z całym stworzeniem, z niecierpliwością oczekując chwały odkupienia naszych ciał jako Jego dzieci. Patrzymy na świat z nadzieją, ponieważ Pan, gdy powróci, uczyni nas Swoimi dziećmi, które nigdy nie zginą ani nie umrą.
Chociaż pewnego dnia świat zostanie zniszczony, wszystko zostanie odnowione, gdy Pan przyjdzie ponownie. Musimy żyć z nadzieją, wierząc w to. Odnowiony świat będzie tak radosny i wspaniały, jak każdy fantastyczny świat, o którym czytałeś w bajkach. Pomyśl o życiu w takim świecie przez tysiąc lat. Gdy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, będziemy również mieć życie wieczne jako Jego dzieci. Musimy żyć z taką nadzieją.
Czy widzisz jakąś nadzieję na tym świecie? Nie. Ludzie żyją beztrosko, ponieważ nie mają żadnej nadziei dla tego świata. Ale nasz Pan dał nadzieję Nieba tym, którym zostało przebaczone i którzy stali się sprawiedliwi. „Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi”. Oznacza to, że musimy być wystarczająco cierpliwi, aby czekać na powrót Jezusa, ponieważ zostaliśmy zbawieni dzięki wierze w słowa Boga.
Duch Święty zamieszkuje w naszej duszy, ponieważ zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów. Oznacza to, że ci, którym Jezus przebaczył, mają w swoich sercach Ducha Świętego zamiast grzechu. A co z naszymi ciałami? Nasze słabe ciała również zostaną wskrzeszone, otrzymają nowe życie i nieśmiertelność. Kiedy Jezus powróci, będziemy żyć wiecznie razem z Bogiem. Tylko ci, którzy narodzili się na nowo, są uprzywilejowani czynić to w nadziei, a zatem nasz duch i ciało staną się doskonałe. Nasze ciało stanie się wieczne i nigdy nie zachorujemy. Nasze ziemskie ciała są słabe, dlatego nie możemy prowadzić doskonałego życia. Jednakże wtedy będziemy wieść doskonałe życie. Oczekujmy drugiego przyjścia Pana. Tylko ci, którzy mają zamieszkiwanie Ducha Świętego, mogą mieć taką nadzieję i życie.
Nadzieja sprawiedliwych jest nie tylko w Niebie, ale spełnia się również na tym świecie. Biblia mówi, że nasz Pan przyjdzie ponownie, kiedy ten świat upadnie po Wielkim Ucisku. Na pewno przyjdzie. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, został ochrzczony ze względu na grzeszników, umarł na Krzyżu, aby uczynić ich sprawiedliwymi i ostatecznie wstąpił do Nieba. Teraz jest czas, kiedy Pan ma przyjść ponownie.
W tym czasie obudzi wszystkich śpiących świętych, którzy uwierzyli w Jezusa i otrzymali Ducha Świętego, i uwolni ich z niewoli zniszczenia. Da im nowe ciała niebiańskie, które nigdy nie ulegną rozpadowi ani nie zachorują. Ponadto zostaną porwani w obłoki, aby spotkać Go w powietrzu, a On uczyni wszystko nowym.
Potem razem z Jezusem, naszym Panem, będziemy żyć z Nim i królować z Nim w nowym świecie przez tysiąc lat, jako wynagrodzenie za służenie ewangelii. To próba dla tych, którzy mają iść do Nieba. Jest to nadzieja Nieba i rzeczywistość. W tym czasie wszystkie niedoskonałe rzeczy staną się doskonałe, a to, co ma się rozpaść, nigdy się nie rozpadnie. Słowa: “Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności” (I List do Koryntian 15:42), zostaną wypełnione w tym czasie przez Jezusa Chrystusa.
My, którzy otrzymaliśmy zamieszkiwanie Ducha Świętego, miejmy nadzieję! Pamiętajcie, że choć wszystko słabnie i ginie, to nie koniec. Musimy mieć wiarę w nadzieję, że nasz Pan odnowi cały świat. Musimy żyć w nadziei na nowe Niebo i nową ziemię. Mając tę nadzieję, możemy głosić ewangelię.
Duch Święty zamieszkuje w nas, ponieważ zostaliśmy zbawieni od grzechów świata. Podobnie Duch Święty znajdujący się w nas nie może się doczekać powrotu Pana. Wstawia się za nami u Boga Ojca, abyśmy żyli z nadzieją i wiarą bez rozczarowania w naszych sercach.
 
 
Powinniśmy żyć nadzieją w Duchu Świętym
 
Gdzie jest miejsce sprawiedliwych? Jest ono w  5Tysiącleciu, które Pan odbuduje poprzez odnowienie tej ziemi, kiedy przyjdzie ponownie, a także w Królestwie Niebieskim. Dlatego powinniśmy być na tyle cierpliwi, aby czekać na nadejście tego Dnia. Musimy wierzyć, że nasz Pan uczyni nasze ciała doskonałymi, kiedy ten świat upadnie. Musimy mieć nadzieję na wspaniałe jutro.
 
5Kiedy Pan Jezus zstąpi na ten świat po raz drugi, zgodnie ze Swoją obietnicą, zstąpi z Nieba i najpierw wzbudzi umarłych w Chrystusie. Następnie zmieni wszystkich świętych, żywych i zmartwychwstałych, w ciała wieczne, niezniszczalne i nieśmiertelne, i porwie wszystkich świętych w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana (I List do Tesaloniczan 4:16-17, I List do Koryntian 15:51-53).
Potem odnowi wszystkie rzeczy po wylaniu siedmiu czasz Jego gniewu na pozostałych grzeszników. Ustanowi Swoje królestwo na odnowionej ziemi i będzie królował tysiąc lat z tymi, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu (Księga Objawienia 20:4-5). Po Tysiącleciu osądzi wszystkich umarłych i wrzuci ich do jeziora ognia (Księga Objawienia 20:11-15). Potem poprowadzi wszystkich Swoich ludzi do niebiańskiego miasta, Nowego Jeruzalem i zamieszka z nimi na zawsze (Księga Objawienia 21:1-4).
 
Posiadając zamieszkiwanie Ducha Świętego, Paweł miał taką samą nadzieję, jak my. Żyjemy z tą samą nadzieją w naszych umysłach, czekając na Tysiąclecie i Królestwo Niebieskie. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, zginą wraz z upadkiem tego świata, ale my, narodzeni na nowo, chrześcijanie, posiądziemy nowe niebo i ziemię. Ta nadzieja naprawdę się spełni. Nasze ciała staną się doskonałe i będziemy żyć i królować z Jezusem przez tysiąc lat w nowym świecie. Czekając na ten dzień, możemy mieć nadzieję i żyć bez lęku na świecie.
Bądźmy cierpliwi i czekajmy. Chociaż nasze życie jest wyczerpujące, nasze nadzieje się spełnią, ponieważ wierzymy w Boga. Ci bez nadziei są już jedynie martwymi ludźmi. Miejcie nadzieję i spełniajcie swoje marzenia, wierząc w słowa Boga. 
Tak jak nasze przebaczenie było prawdziwe, zmiany w naszych ciałach będą prawdziwe i jest prawdziwe, że wszystkie stworzenia, zasłużyły na życie wieczne. Nasza nadzieja też jest prawdziwa. Miej wiarę w to, w co wierzysz. Ci, którzy mają nadzieję, mogą być piękni i szczęśliwi. Ludzie stają się nieszczęśliwi gdy nie mają nadziei. Ci bez marzeń nie są szczęśliwi. Możemy wieść szczęśliwe życie, ponieważ mamy nadzieję na Tysiąclecie i Królestwo Niebieskie, nowe Niebo i ziemię.
Sprawiedliwi muszą mieć nadzieję i głosić tę nadzieję w Duchu Świętym. Musimy mieć nadzieję, że nasza ewangelia rozprzestrzeni się po całym świecie. Jeśli macie mocną wiarę, zdacie sobie sprawę, że świat nie jest taki ogromny. Chociaż nasz początek był niewielki, będziemy mogli głosić ewangelię na całym świecie, jeśli wytrwale będziemy mieć nadzieję. Tak jak Paweł, musimy wierzyć.
Ci, którzy mają nadzieję, są wierni w swoim dziele głoszenia tej cudownej ewangelii. Musimy mieć nadzieję, że ewangelia będzie się rozprzestrzeniać w tym czasie beznadziejności. Musimy głosić piękną ewangelię wyczerpanym, zrozpaczonym, biednym i pokornym. Musimy ich wybawić z ciemności, głosząc nadzieję o Królestwie Niebieskim, do którego mogą wejść tylko ci, którym przebaczono grzechy dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Musimy ich zainspirować, aby mieli nadzieję, że świat Boży, po tych trudnych czasach, nadejdzie nagle niczym złodziej.
Słudzy i święci, którzy narodzili się na nowo, proszę was, głoście tę ewangelię aż po krańce tego świata, mocno podtrzymując swoją nadzieję na Niebo. Bez względu na to, jak szybko upadnie ten świat, ci z nadzieją nigdy nie zginą, ponieważ mają coś wiecznego, poza tym ziemskim życiem. Z pewnością otrzymają drugie życie dane im przez Pana.