တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-18] (ယောရှုမှတ်စာ ၄:၂၃) မိတ်ဆွေအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော သမ္မာတရား

(ယောရှုမှတ်စာ ၄:၂၃)
"သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ရှေ့မှာပင်လယ်ရေကို ခမ်းခြောက်စေတော်မူသည့်နည်းတူ၊ သင်တို့သည်ယောဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ကမ်း တစ်ဘက်သို့ မရောက်မီတိုင်အောင် သင်တို့ရှေ့မှာမြစ်ရေကိုခန်းခြောက်စေ တော်မူ သည်။"
 
 
ယောဒန်မြစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကိုသွန်သင်သနည်း။
၄င်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်တရားအားဖြင့်ခံ
ရမည့်သေခြင်းနှင့် ကျိုးဆက်ဖြစ်သောတရားစီရင်ခြင်း
ကိုလူသားများထံမှဖယ်ရှားပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းကို
ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ထားသည်။
 
ယခုတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေသောသမ္မာတ ရားသတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်ဟောပြောချင်ပါသည်။ မောရှေသေသွားပြီး နောက် ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအား ဣသရေလလူမျိုးများ၏ခေါင်းဆောင်အ ဖြစ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ မောရှေသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ပညတ်တော်ကိုကိုယ် စားပြုခဲ့သည်။မောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ် ကူးပြီးကာနန်ပြည်သို့ရောက်ရှိလျှင် ယောရှုသည် ထိုလူမျိုးများ၏ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည်မောရှောအား ကာနန်ပြည်ရှေ့အထိသာရောက်ရှိခွင့်ပေးခဲ့ပြီးထိုပြည်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ပေ။
 
 
ဘုရားသခင်သည်မောရှေနှင့်ယောရှုအားကျွန်ုပ်တို့ထံပေးခဲ့သည်
 
ဓမ္မာဟောင်းထဲတွင်ပညတ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သောမောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများအားကာနန်ပြည်သို့အရောက်မပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ချေ။ သူသည် ပညတ်တော်ဦးဆောင်မှုအတိုင်းပြုခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရား သခင်၏စီမံကိန်းများဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မည်သူကမျှပညတ်တော်ကိုမ စောင့်ထိန်းခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ရှေ့တွင် မည်သူမည် ဝါကမျှ အပြစ်လွတ်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ ပညတ်တော်သည် အပြစ်တ ရားကိုအသိအ မှတ်ပြုခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်(ရောမ ၃:၂၀)။
ဘုရားသခင်သည် လူသားများအပေါ်ပညတ်တော်ပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်း ရင်းမှာ အပြစ်တရားကိုသိရှိအသိအမှတ်ပြရန်၊ ပညတ်တော်ကိုသူ၏ဆရာဖြစ်ထား ရှိရန်နှင့် သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် သူ့ကိုခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်(ဂလာတိ ၃:၂၄)။ ပ ညတ်တော်သည်သခင်ယေရှုထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သောအရာဖြစ်သည့် နည်းတူလူတွေ့ကသခင်ယေရှုကိုလိုအပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ယောရှုထံစေ ခိုင်း သောအရာမှာ ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလျက်ခါ နန် ပြည်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
မောရှေသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်သောယောရှုအား ဖြင့် ဘုရားသခင်၏သူတို့အားခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။ ယောရှုသည် "တပ်လျှောက်လုံးသွားကြလော့။ သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအပိုင်ပေး တော်မူ သောပြည်ကိုဝင်စားစေခြင်းငှါ သုံးရက်အတွင်းတွင်ဤယောဒန်မြစ်တ ဘက်သို့ ကူးရသောကြောင့်ရိက္ခာကိုပြင်ဆင်ရမည်အကြောင်း လူများတို့အားဆင့် ဆိုကြလော့" (ယောရှု ၁:၁၁) ဟုလူများ၏ဗိုလ်မင်းများကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တော့ပေဟု သက်သေပြခဲ့ပြီး နောက် ယောရှုအားခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က "ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်၊ ယော်ဒန်မြစ်အနားသို့ ရောက်သောအခါ ယော်ဒန်မြစ်၌ရပ်နေရမည်အကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုမိန့် တော်မူ၏။ ယောရှုကလည်း လာကြလော့။ သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ စကား တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ် လျက် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည် သင်တို့တွင်ရှိ၍သင်တို့ရှေ့မှ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ အဂေိရဂါရှိလူ၊ အာမောရိလူ၊ယေဗုသိလူ တို့ကို စစ်စစ်နှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းအဘယ်သို့သိရမည်နည်းဟူမူကား" (ယောရှု ၃:၈-၁၀)ဟုယောရှုထံမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
မောရှေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် ယောရှုအားဣသရေလလူ မျိုးများ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်ထားခဲ့ပြီး ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူ ခါနန် ပြည်သို့ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။ ယောရှုနာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ "ကယ်တင်ရှင်" ဖြစ်ပြီး၊ "ယေရှု" "ဟောရှေ"နာမည်တို့နှင့်တူညီသည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန် ယောရှုက ယဇ်ပရောဟိတ်များအား ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ထမ်းကြရန်နှင့် လူတွ ေကိုဦးဆောင်ကာ ယောဒန်မြစ်ကိုဖြစ်ကူးကြရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပဋိညာဉ် သေတ္တသယ် ဆောင်သောသူများသည် ရေ(စပါးရိတ်ရာကာလ၌ယောဒန်မြစ်သည် လျှံထွက်တတ်သည်)ကို ခြေဖဝါးဖြင့်နင်းသောအခါ သူတို့ခြေများဖြင့်နင်းသော ရေသည်ရပ်တန့် သွားခဲ့သည်။ ကာရတန်မြို့နားတွင်ရှိသောအာဒံမြို့အထိမြစ်ရေ သည် ရပ်တန့်လျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့်လွင်ပြင်အိုင်တည်းဟူသော သောဒုံအိုင်သို့ စီးဆင်းနေသောရေသည်ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး လူတွေက ယေရိခေါတဘက်ကမ်းမှဖြတ် ကူးခဲ့ကြသည်(ယောရှု ၃:၁၅-၁၆)
ဤအဖြစ်အပျက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားဖြင့်ဖြစ် သော သေခြင်းတရားနှင့်၄င်း၏ကွင်းဆက်ဖြစ်သောတရားစီရင်ခြင်းကိုလူသားများထံမှ ဖယ် ရှားပေးခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ထားခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် သခင်ယောရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းခံ သောအချိန်တွင် သူသည်လောကသားများ၏အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်ကိုပုံဆောင်သော ခါနန်ပြည်သို့ရောက်သည်တိုင်အောင်ဦးဆောင် ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည်လူသားများအားအပြစ်တရားမှကယ်တင်ခဲ့သည်။
 
 
ယောဒန်မြစ်သည် လူသားများစင်ကြယ်စေသေနေရာဖြစ်သည်
 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ယောဒန်မြစ် ဖြတ်ကူးခြင်းသမိုင်းအဖြစ်အပျက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျိန်ခြင်းတရားနှင့် လူသား များ အပြစ်တရားအတွက်တရားစီရင်ခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းပြုစုပေးခဲ့သောအလွန် အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်။ ယောဒန်မြစ်သည် သေခြင်းမြစ် အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားပြီး ၄င်းမြစ်အဆုံးသည် ပင်လယ်သေဖြစ်သည်။ ယောဒန် စကားလုံးသည် "သေခြင်းသို့စီးဆင်းနေသောမြစ်" (သို့) "ရေတွင်နှစ်ခြင်း၊ချေမှုန်း ခြင်း၊ အားဖြင့်စီးဆင်းခြင်း၊ ကျဆင်းခြင်း" ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် လူသားများ အပြစ်၏သမိုင်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာရည်ညွှန်းထားသည်။ ဤယောဒန်မြစ် တွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်လူတွေမရပ်တန့်စေနိုင်သောအပြစ် မြစ်ရေစီးဆင်းခြင်းကိုရရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့ကာ ထိုအသေခံခြင်းအားဖြင့် ဤအပြစ်များအတွက်လူသားများနေရာတွင်တရားစီရင် ခြင်းခံခဲ့သည်။
အာဒံနှင့်ဧဝတို့မှဆင်းသက်လာသော ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နေရာသို့ ဦးတည်ကြသနည်း။ ဖန်ဆင်းထားသောအရာဟူသမျှသည် အပြစ်တရားနှင့်အတူ မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်အပြစ်ပြုကြသည်။ ထိုအပြစ်တရားများ၏အခ အဖြစ်သူတို့သည်သေခြင်းသို့ချီတက်နေကြသည်။လူ့သမိုင်းတလျှောက် ဖန်ဆင်း ထားသောအရာဟူသမျှတို့သည် သူတို့မွေးဖွါးသည့်အချိန်မှစပြီး ပျက်စီးခြင်းသို့ဦး တည်နေကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏အပြစ်သဘာဝကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်း နေကြသော်လည်း သူတို့သည် မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သူတို့သည် သူတို့အပြစ်အတွက်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းသို့ရွှေ့လျားနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည် စီးဆင်းနေသောပြစ်တရားနှင့်တရားစီရင်ခြင်း များကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ယောဒန်မြစ်ရေကိုဖြတ်သန်းခြင်းအားဖြင့် ဣသရေ လလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်ရန် ဘုရားသခင်သည် ယောရှုကိုဦး ဆောင်စေခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ယောရှုအတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်းဖြစ်ပျက်က အပြစ်တရားမှလွတ်မြောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်၏အခဖြစ်သောသေခြင်းကိုပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ဤအပြစ်အခ အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များအားလုံးမှသန့်ရှင်းခြင်းရရှိကာ ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာသယ်ဆောင်သော ယဇ်ပရော ဟိတ်များသည် မြစ်ရေတွင် သူတို့ခြေဖဝါးနစ်လိုက်သောအခါ ဖြစ်ရေသည် ရပ်တန့်ပြီး ခြောက်သွေ့သောမြေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများသည် မြစ်ရေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ်၌သာ ပေးထားသောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်လူသားများအတွက်အပြစ်အခပေးအပ်စေသောရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင် ကြသည်။
 
 
ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်
 
၄ရာ အခန်းကြီး ၅ တွင်ဖော်ပြထားသော နေမန်သည် ရှုရိနိုင်ငံကို သူတို့၏ရန်သူလက်ထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့သောကြီးမားပြီး၊ ဂုဏ်အသရေရှိသော ရှုရိစစ်သားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကြောင့်သူသည် အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမည့်အနူသည်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည် နောက်ပိုင်း ဤကျိန်ခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသောသတင်းကောင်းတစ်ခုကိုသူကြား သိခဲ့သည်။ သူသည်ဣသရေလလူမျိုးကြားတွင်အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏ အစေခံကျွန်ကိုတွေ့လျှင် ကျန်းမာခြင်းရရှိမည်ကို သူကြားသိခဲ့သည်။ ဤသတင်း ကောင်းကို ပြောကြားသောသူမှာ အလွန်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ် သည်။ သူမက "ကျွန်မသခင်သည် ရှမာရိမြို့၌ရှိသောပရောဖက်ထံသို့သွားပါစေ သော။ ထိုပရောဖက်သည် သခင်၌စွဲသောနူနာကိုပျောက်စေနိုင်လိမ့်မည်"(၄ရာ ၅:၃) ဟုပြောခဲ့သည်။
သူသည်ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီး ဣသရေလနိုင်ငံသို့သွား ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ဧလိယအိမ်ရှေ့သို့ရောက်သောအခါ ဧလိယကသူ့ထံ "သင်သည်သွား၍ယောဒန်မြစ်၌ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးလော့။ အသားပြောင်း ၍သန့်ရှင်းလိမ့်မည်"(၄ရာ ၅:၁၀)ဟုလူကိုစေလွှတ်၍ပြောစေခဲ့သည်။ အနာရော ဂါငြိမ်းခြင်းကိုမျှော်လင့်နေသောနာမန်သည် စိတ်ဆိုးကာ မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့အစေခံကျွန်မက စိတ်အားထက်သန်စွာ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သူသည်ဧလိရှဲစကားကိုနာခံလျက် ယောဒန်မြစ်သို့သွားကာ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုနစ်မြှုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူ၏အ သားအရည်သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး သူသည် ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့အ သားအ ရည်ပြောင်းပြီးသန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူစွာ ကျွန်ုပတို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက်ခြင်းရရှိ ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိအတွေးအခေါ်များကိုစွန့်ပစ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိ လိုသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနာခံပြီး ၄င်းတို့ကို လုံးလုံးလျား လျားယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းအား ဖြင့်လောကသားများ၏အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောခဲ့ပြီးဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေမန်၏နာခံမှုမရှိခြငး်များစဉ်းစား ခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းမပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားများမှဆေးကြောခြင်းမရရှိနိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ် များအားလုံးဖြေလွတ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ နေမန်သည် မြစ်ရေထဲတွင်ခုနစ်ကြိမ် တိုင်အောင်နစ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရရှိသည့်နည်းတူ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားများမှ သန့်ရှင်းနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြ သည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
ယောဒန်မြစ်၌ဖြစ်ပျက်သောဤနိမိတ်လက္ခဏာသည် အပြစ်တရားစီး ဆင်းမှုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအဆုံးသတ်ခြင်းအားဖြင့် အာဒံမှဆင်း သက် လာသောသူအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် စာတန်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် သူတို့အပြစ်ကြောင့် လူသားအားလုံးသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ယောဒန်မြစ်တွင်ဖြစ်ပျက်သော အရာသည် လူသားအားလုံးအားဧဒင်ဥယျာဉ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသော သ တင်း ကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
 
 
ယောဒန်မြစ်၏အဖြစ်အပျက်
 
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ယောဒန်မြစ်၌ လူသားများအပြစ်ကို သခင်ယေရှု က ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟူသော သတင်းကောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ "ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခု အခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏"(မဿဲ ၃:၁၅)။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ် တွင်ဗတ္တိဇံခံယူနေစဉ်အပြစ်အားလုံးကိုသူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်း က လူသားအားလုံးကိုချည်နှောင်နေသောအပြစ်တရား၏ချိန်းကြိုးများကို ဖြတ် တောက်ပေးခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် အပြစ်တရား သည် အဆုံးသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခြင်း ပေးအပ်ရန်အတွက် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်း ပေးခဲ့သည်။
ယောဒန်မြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေ သောဗတ္တိဇံခံယူရာမြစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယောဒန်မြစ်တွင် သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ခဲ့သည်။ "အပြစ်တရား၏ အခကားသေခြင်းပေတည်း" (ရောမ ၆:၂၃)။ ဤအကြောင်းအရာသည် လူသား များအပေါ် ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောသတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
လူသားအားလုံး၏အပြစ်များသည် အာဒံမှ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ရသော် လည်း ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ထိုအပြစ်တရားသည် လုံးလုံးလျားလျား ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ အပြစ်တစ်ခုမျှမကျန်ရစ်သောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းသော သတင်း ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စီးဆင်းနေသောအပြစ်တရားမျှကယ်တင်ခြင်းရရှိကြကာ အပြစ်အားလုံးမှ သန့် ရှင်းခြင်းရရှိကြကာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်သည် လူသား အားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအ ကြောင်းကို ယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က "စိတ်မရှိဘဲကျင့်သ မျှသောအကျင့်တို့သည်အပြစ်ဖြစ်၏" (ရောမ ၁၄:၂၃) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်မှသာလျှင် ကောင်းချီး ခံစားကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် သူ့အပေါ်သို့ အပြစ် များအားလုံးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းကို လျစ်လျူရှုလျက် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားတွင် အပြစ်ရှိသေးသလား။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများကို မိတ်ဆွေ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကသာလျှင် မိတ်ဆွေအပြစ်များကို ဖြေလွတ်နိုင်ပြီး၊ မိတ်ဆွေအားသေခြင်းတရားနှင့်အခြားသောကျိန်ခြင်းများအား လုံးမှ ကယ်တင်နိုင်သည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် "ဆေးကြောခြင်း၊ ရေထဲတွင် နှစ်ခြင်း၊ မြှုပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့်ဖြတ်သန်းခြင်း" တို့ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုပေးအပ်ခဲ့သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူသားများသည် သူတို့အပြစ်များမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအ ကြောင်း ကြောင့် သခင်ယေရှုကို "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့သွားသောလမ်း"ဟုခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ထာဝရအသက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းပေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် ကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းခံယူခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြသည်။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာထမ်းသောယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်မြစ်ရေထဲသို့ခြေဖဝါးနင်းသောအခါ ကျိန်ခြင်းသည်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး မြစ်ရေ သည် ခြောက်သွေ့သောမြေဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏အကြံ အစည်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော် သည် ဤစီမံကိန်းများကိုပြည့်စုံစေပါသည်။ ဤအကြောင်းသည် အလွန်ကောင်း မွန်သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ ဥပဒေဖြစ်ပြီးဤဥပဒေမပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည် ယခုယောဒန်မြစ်ကြီး ကိုဖြတ်သန်းကာ ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ရေသည်ခြောက်သွေ့သော မြေဖြစ်သည်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်မှာ လောကအပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံခြင်း ကိုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
လူသားများကို ဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်သည် လူတစ်ဦး၏အသိညာဉ် သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၁၀မှ ၁၃၀အကြားရှိသည်ကို သိရှိသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရား သခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေခြင်းသမ္မာတရားကိုရှုပ်ထွေးခြင်းမ ရှိနိုင်ပါ။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း သောအသွေးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်က ရရှိစေခဲ့သည်။ သို့မှသာလူသားများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤသတင်း ကောင်းကိုုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရ ရှိ နိုင်ကြသည်ကို မိတ်ဆွေသိရှိနားလည်ကြပါလိမ့်မည်။
သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ နောင်တရခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်း ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရနိုင်ကြပေ။ အမျိုးမျိုး သောဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု လူများစွာ တို့ကယူဆတတ်ကြသည်။ သို့သော်ဤသို့တွေးတောခြင်းသည်မမှန်ကန်ပေ။ သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသင်၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်။ ထိုသို့ဖော်ပြနိုင်ရန်အ တွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရား သခင်၏သားဖြစ်ကြောင့်အာမခံပေးသောအရာဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြကြောင်းကိုသေချာစွာသိရှိသော သူများအပေါ် ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့သည်။
လူတွေကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သော်လည်း ဤသတင်းကောင်းကိုမသိ မယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့အပြစ်များအားလုံးသခင်ယေရှုထံသို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းတွင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိကြမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် လူ သားအားလုံးတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သည် သူတို့အပြစ်များအားလုံးကိုဝေးသို့ဖယ်ရှား ပေးသောသတင်းကောင်းဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု မည်သူကသက်သေခံသနည်း။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကသက်သေခံသည်။ ထို နောက် သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီး လောကလူသား များ၏အပြစ် များကိုယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခမည်းတော်ဘုရားသ ခင်၏စီမံကိန်းဖြစ်သည်( ဝတ်ပြု ၄:၁၃-၂၁၊ ၁၆:၁-၃၀)။ဘုရားသခင်၏အကြံအ စည်တော်ကို မည်သူကထမ်းဆောင်ခဲ့သနည်း။ သခင်ယေရှုကထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်။ ဤစီမံကိန်းပြည့်စုံခြင်းကိုမည်သူက နောက်ဆုံးတွင်အာမခံပေးခဲ့သနည်း။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအာမခံပေးခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်စေသော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သုံးပါးတဆူပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု သည်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်များပြည့်စုံစေသောအခ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် ကိန်းဝပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ကြောင်းအာမခံပေးခဲ့သည်။
ဤလောကတွင်ရှိသောအရာများသည် အသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှုပ်ထွေးမှု များဖြစ်စေသလား။ မိတ်ဆွေ၏အတွေးများသည် မည်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသနည်း။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏စိတ်အတွေးအခေါ်မျးကိုစွန့်ပယ်ခြင်းမရှိသော်လည်း ဤသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်နိုင်သည်။ ယနေ့လူများစွာတို့ယုံကြည်နေသော ခရစ် ယာန်ဘာသာ၏အယူဝါဒသည် "ဗီဇအပြစ်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ သို့ သော်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြစ်မှားသောအပြစ်များသည် လူတစ်ဦးသည်နောင်တ ရခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိသည်" ဖြစ်ည်။ သို့သော်၄င်းသည် ပြည့်စုံသောသမ္မာတရားနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပေ။ ၄င်းသည် တကယ်တန်ကျတော့မှားယွင်းသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ထိုခံယူချက်ကိုယုံကြည်လျှင် သမ္မာကျမ်းသာကို အစမှအဆုံးထိတိုင်အောင်နား လည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အချိန်ကြာလာသည့်နှင့်အမျှ သခင်ယေရှုနောက်လိုက် ရာတွင် မိတ်ဆွေသည် ပို၍ခက်ခဲလာမည် ဖြစ်သည်။ထိုအကြောင်းကြောင့် ခရစ်ယာန်များကြားတွင် မတူညီသောသတင်း ကောင်းနှင့်မတူညီသောဘုရား ယုံကြည်သူများရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
"ဆုတောင်းခြင်း"အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိ သည်ဟု အချို့သောသူများကပြောတတ်ကြသသည်။ ၄င်းသည်မှန်ကန်သောစ ကားနှင့်တူပါသည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူ ပြီးရေမှ ပေါ်ထစဉ်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့သူ့အပေါ် ဆင်းသက်လာသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအရာသည် စစ်မှန်သောသတင်း ကောင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပေါ်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
ထိုပြင်၊နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းပြုခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု အချို့သောသူများက ပြောကြသည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ် သလား။ ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့ကိုသနားသောကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဆင်းသက်ခဲ့ပေ။ လူ တွေက မည်မျှပင်ဆုတေင်းပြီးငြွေိုကးနေပါစေ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့ အပေါ်မဆင်းသက်ခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်များသည် သူတို့ ကိုကယ် တင်ရန်ပြည့်စုံသည်ဟုယုံကြည်သောသူများအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဆင်းသက်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ကြိုးစားပမ်းစားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံသို့ မည်မျှပင်ဆုတောင်းပါစေ၊ ပင်ပန်းစွာမည်မျှပင်ဆုတောင်းပါစေ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်သည်ကို စိတ်ထဲတွင်မှတ်သားထားပါ။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူသားများ၏လိုအင်ဆန္ဒအပေါ်မှမှီခိုထားပါသည်။
ဤလောကတွင်ရှိသောလူသားများ၏သမိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သော်လည်း သတင်းကောင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းဥပဒေမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ သူတို့သည် ဘယ်တော့်မှပြောင်းလဲခြင်း မရှိပေ။ လူတွေက သတင်းကောင်းကိုနားမလည်ခဲ့လျှင် စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း အကျင့်သို့ပြန်လှည့်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသည် မြောက် များစွာသောလူ တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်သတင်းကောင်းမသိသောကြောင့်သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟု ခံစားသော်လည်းပျက်စီးပါက မည်မျှစိတ်ဒေါသဖြစ်မည်နည်း။ သခင်ယေရှု၏သတင်း ကောင်းသည်အချို့သောသူများအတွက် ဆူငြောင့်ခ လုတ်နှင့်တားဆီးသောကျောက် ဆောင်ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြ ထားပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် အလွန်ဆန်းကျယ်သောသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုသိရှိ လာသောအခါ မိတ်ဆွေသည်ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့ အားသခင်ယေရှုပေးခဲ့သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သော ကယ်တင်ခြင်းနည်းဗျူဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် အပြစ်သားများ၏စစ်မှန်သော ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကိုခိုင်ခံစေ ခဲ့သည်။
 
 
မိတ်ဆွေသည်ယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင်
 
ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယောဒန်မြစ်ထဲတွင်သူတို့ခြေဖဝါးများကိုနစ် သောအခါ မြစ်ရေသည်ခန်းခြောက်သွားခဲ့သည်ဟု ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရေရပ်တန့်ခြင်းသည်အလွန်တရာထူးဆန်းသောအရာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်သာ၍အံ့သြစရာကောင်းသောအရာများစွာ ရှိသည်။ အလွန် အံသြဖွယ် ကောင်းသောအရာမှာ မြစ်ရေသည်ခြောက်သွေ့သောမြေဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိစေ သောဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအာမခံချက်ဖြစ်စေသည်။ ခြောက်သွေ့သော မြေသည် လော ကအပြစ်များအားလုံးခွင့်လွတ်ခြင်းဖြစ်စေသောနည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်အားလုံးသည် အာဒံမှလူသားအားလုံးပေါ်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းကျိန်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရသော အရာများသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရ တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် မိတ်ဆွေ၏ အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည် ဟူသောသမ္မာတရားကိုမိတ်ဆွေ ယုံကြည်သ လား။
သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားများ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွား ရန်အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်ဟု မိတ်ဆွေယုံကြည် သင့်သည်။ ထိုပြင်၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို မိတ်ဆွေသိရှိနားလည်းယုံကြည်သင့်ပေသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယော ဒန်မြစ်ထဲသို့မသွားလျှင် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ခါနန်ပြည်သို့အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ပထမ ခြေလှမ်းမှာယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာ တော်နှင့်အတူမြစ်ရေကိုဖြတ်ကူးသောသူတို့သည် ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု ဤအချက်က ကျွန်ု်ပ်တို့အား သွန်သင်ထားပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ် သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များနှင့်ပတ် သက်ဆက်နွယ်မှုရှိ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သူတို့ခြေဖဝါး များကိုမြစ်ရေထဲသို့နင်းသောအခါ မြစ်ရေသည်ရပ်တန့်သွားခဲ့သကဲ့သို့ ဤသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကလူသားများသည် အပြစ်မှကယ်တင် ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။
ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော် ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်က မိတ်ဆွေအားအပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းနှင့်လုံးဝခွဲ၍ မရပေ။