တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-20] (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၁-၂၃) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ခြံ့ပီးသောသူများသည် အခြ

(ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၁-၂၃)
"တဖန်ယေရှုက၊သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ ခမည်းတော် သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သည် ဟုမိန့်တော် မူပြီးလျှင်၊ထိုသူတို့အပေါ်၌မှုတ်လျက်၊သင်တို့သည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကိုခံကြလော့။ အကြင်သူ၏ အပြစ်ကိုသင်တို့လွှတ်လျှင်၊ ထိုသူသည်အပြစ်လွှတ် လျက်ရှိ၏။အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့တည်စေလျှင်၊ထိုသူ သည်အပြစ်တည် လျက်ရှိ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။"
 
 
သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်
မည်သည့်အပြစ်မျိုးမဆိုခွင့်လွတ်ရန်အတွက်
အခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုကဖြောင့်မတ်သောသူများအ
ပေါ်မည်သည့်တန်ခိုးပေးအပ်ခဲ့သနည်း။
 
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် အခန်းကြီး ၂၀ တွင် သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန် ထ မြောက်ခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှုသည် သေခြင်း မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီး သူ၏တပည့်တော်များအား "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိုခံယူကြလော့"ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များက သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို သူ့ထံမှဆုကျေးဇူးအဖြစ်ရရှိခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှု သည် သူတို့အပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်အသွေးတော်က သူတို့အပြစ်များအားလုံးကိုဆေးကြောခဲ့ပြီဟုယုံကြည်သော သူများအပေါ်မှာ ထာဝရအသက်ပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြငး်သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါသည်။ ၄င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သူဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် လူသားများအားလုံးကို အပြစ်မှကယ် တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (၁ပေ ၃:၂၁)။
 
 
သခင်ယေရှုသည်အဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သနည်း
 
ယောဟန်သည်အဘယ်ကြောင့် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သနည်း။ ဤမေးခွန်းအဖြေသည် မဿဲ ၃:၁၅တွင် သခင်ယေရှုပြောခဲ့သောအကြောင်းအ ရာမှ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ "ထိုကြောင့် အလုံးစုံသောတရားတို့ ကိုအကုန် အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုခွင့်ပေးပါ။" ဤနေရာတွင် "ထိုကြောင့်" စကားလုံးသည် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူစဉ်တွင် လောကလူသားများ ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း စာခေတ်ကာလတွင်ဖော်ပြထားသောလက်တင်ခြင်းနှင့်အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။ သူဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လောကအပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
"အလုံးစုံသောတရား"သည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သနည်း။ "အကုန် အစင်ကျင့်သင့်"စကားစုသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ "အလုံးစုံသော တရား"သည် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအား လုံးသူယူဆောင်သွားခြင်းအတွက် သင့်လျှော်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ "အကုန်အစင်" စကားစုသည် ဤအရာများအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏မျက်နှာတော်တွင် အသင့်လျှော်ဆုံးနှင့်အတရားဆုံးဖြစ်သည်ကို ပြဌာန်းထားပါသည်။
သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး၏အပြစ် ကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး သူ့ကိုယုံကြည်သောသူများအားလုံးအတွက်အပြစ်ဟူသမျှ သုတ်သင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံရန် သခင် ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့ပြီး ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ဤအရာသည် အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတ ရားသည် အပြစ်သားများ၏အပြစ်များအားလုံးကိုအဝေးသို့ဖယ်ထုတ်ပေးခဲ့သော အပြစ်လွတ် ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မဿဲ ၃:၁၃-၁၇တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကို လူတွေကသိရှိလျှင် သူတို့သည်အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ လူအများရှေ့တွင် သခင်ယေရှု၏ သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်သော- သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းနှင့်ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ် တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်း အားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများအားလုံး၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုဆေး ကြောပေးခဲ့သောကယ်တင်ခြင်းတရားပင်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို သိရှိယုံ ကြည်မှသာလျှင် လူတွေကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုုင်ကြမည်။ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့သည်။ ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင်လူသားများအားလုံးကိုယ်စားအသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကျွုန်ုပ်၏ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်း လောင်းခဲ့သောသွေးတော်သည် အပြစ်များဖြေလွတ် ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပြီး သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်မည်ဟု ကျွန်တော်မျှော်လင့်သည်။ သို့မှသာ မိတ် ဆွေ၏အပြစ်များသည်အဝေးသို့လွင့်ပျောက်ကာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူသနည်း။ ၄င်းသည် လောက လူသားများအပြစ်ကိုယူဆောင်သွားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ "အလုံးစုံ သောတရားတို့ ကိုအကုန်အစင် ကျင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ"(မဿဲ၃:၁၅)။ အာမင်။ ဟာလေလုယ။
ယနေ့အချို့သောသူများက အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့ သော် =သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသက်သေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အမှန် ရရှိသောသူများ၏နှလုံးသားများတွင် ကျိန်းဝပ်သောသတင်းကောင်း ကို တန်ဖိုးထား ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူများအားလုံးအပေါ် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်
 
သခင်ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်များထံ "အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင် တို့သည်လွတ်လျှင် ထိုသူသည်အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင် တို့တည်စေလျှင် အပြစ်တည်လျှက်ရှိ၏"(မဿဲ ၂၀:၂၃) ဟုပြောခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်အာဏာကိုပေးခဲ့သည်။ ဤအရာ၏ပြည့်စုံခြင်းသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကိုတပည့်တော်များဟောပြောကြသောအခါ အပြစ်ရှိသောသူ များသည်နားထောင်ပြီးယုံကြည်ကြသောကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။သို့သော်သူတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကြသော်လည်း သူ တို့မှာ မည်သူမည်ဝါ၏အပြစ်ကိုမျှမလွတ်နိုင်ပေ။
သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းအားဖြင့် လူတိုင်း၏အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်နိုင်သောအခွင့်အာဏာရှိသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံ ကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များအားလုံးသုတ်သင်ဖယ်ရှားရန်သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မိတ်ဆွေကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပေးအပ် ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ သို့မှသာလျှင် မိတ်ဆွေသည် အပြစ်လွတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့်လူတွေက သူတို့အပြစ်မှ ကယ်တင်သောတန်ခိုးကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သခင်ယေရှုကပေးခဲ့သည်။
 
 
လောကကိုအစိုးရသောသူများ၏တန်ခိုး
 
ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောနေရာတွင် ကြမ်းတမ်းသောလမ်းပေါ် တွင် ဘတ်စကားစီးရသည်။ လူတွေက ကားပေါ်မှဆင်းပြီးကားကိုတောင်ထိပ်သို့ ရောက်အောင်တွန်းရသည်။ တခါက ကိုးရီးယားသမ္မတသည် ထိုလမ်းရှိအပူငွေ့ စွမ်းအားထုတ်လုပ်ရေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ လူတွေကထိုသ တင်းကိုကြားသောအခါ လမ်းကိုသန့်ရှင်းစေပြီး လမ်းဘေးနားတွင်သစ်ကိုင်းများ ခင်းခြင်းအားဖြင့် သမတ္တကိုကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ရောက်လာသောအခါ ဘေး နှင့်အနောက်တွင်ဆိုင်ကယ်များဝန်းရံထားသောသမ္မတကား လာခဲ့သည်။ လူတွေ ကသူတို့ လက်တွင် နိုင်ငံတော်အလံများကိုကိုင်လျက်သမ္မတကိုကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သမ္မတက"ဤလမ်းသည် အလွန်ကြမ်းတမ်းပြီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်" ဟုမှတ် ချက်ချလိုက်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာလာသောအခါ ထိုလမ်းသည် သဲနှင့်ကတ္တ ရာခင်းထား သောလမ်းမဖြစ်လာခဲ့သည်။
နေရာတွင်မည်သည်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ သမ္မတမှမှတ်ချက်ချသော အရာကြောင့် ဤလမ်း၏အခြေအနေသည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သမ္မတ၏ အမိန့်သည် ကြီးမားသောတန်ခိုးရှိသည်။သို့သော် ခရစ်တော်ပေးခဲ့သောရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ထိုထက်အဆပေါင်းများစွာတန်ခိုးရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိသည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတလျှောက် တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှလွတ်မြောက်စေသောတန်ခိုးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။
 
 
အပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက်စေသောစစ်မှန်သောအခွင့်အာဏာ
 
"အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့လွှတ်လျှင် ထိုသူသည် အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ ၏။အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့သည်တည်စေလျှင် ထိုသူသည်အပြစ်တည် လျက်ရှိ၏။" သူတို့အပြစ်များအားလုံးဖြေလွတ်ခဲ့ပြီဟူသောသတင်းကောင်းကို သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များကို ဟောပြောခဲ့ကြသည်။ သူတို့က လူတွေအားထံ "သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် လောသားများ ၏အပြစ်များ အားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီ။ စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပေ။ မိတ် ဆွေသည် အနာဂတ်တွင်အပြစ်ပြုနိုင်သော်လည်းသခင်ယေရှုသည် ယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ပြီးနောက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေ၏နေ့စဉ်အပြစ်များ အားလုံးသူယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုသည် မိ်တ်ဆွေကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီ။ ၄င်းကိုမိတ်ဆွေယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များအားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုကြားနာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အပြစ်သားများသည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအခွင့် အာဏာကို သူ၏တပည့်တော်များထံ သခင်ယေရှုကပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ တပည့်တော်များသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လောကတွင်ရှိ သောလူသားများ ထံဟောပြောခဲ့ကြသောကြောင့် ယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူတို့အပေါ် အပြစ်လွတ်ခြင်း အခွင့်အာဏာနှင့်အတူဤဆုကျေးဇူးကိုပေးခဲ့သည်။
မြောက်များစွာသောလူတို့သည် ယခင်ကကျွန်တော်ထုတ်ဝေခဲ့သောစာ အုပ်များကိုဖတ်ပြီး ထိုစာအုပ်များဖတ်ရှုခဲ့ပြီးနောက် အပြစ်တရားမှလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရ ရှိခဲ့သည်။ အချို့သောသူများက "ထိုသူသည်ငါတို့ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးနက်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာ ကို ဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက် အားဖြင့် ငါတို့သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏"(ဟေရှာယ ၅၃:၅) ကိုကိုးကား ခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းသည် လောကအ ပြစ်များယူဆောင်ရန် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၏အဖြေဖြစ်သည်ဟု သူတို့သည်နား လည်ကြကြောင်းဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့ပြီး နောက် သူ၏တပည့်များထံ "သင်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြ လော့။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင် တို့လွတ်လျှင် ထိုသူသည်အပြစ်လွှတ်လျက် ရှိ၏။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့တည်စေလျှင် ထိုသူသည်အပြစ်တည် လျက်ရှိ၏"(ယောဟန်၂၀:၂၂-၂၃) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏တပည့်များထံ လူတွေ၏အပြစ်များလွတ်ရန် အခွင့် အာဏာပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကိုမယုံကြည်မီ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊လှစ်လပ်ခြင်း နှင့် အပြစ်တရားများက ကျွန်ုပ်တို့ကိုချည်နှောင်ထားသည်။ သို့သော်ယခု ကျွန်ုပ် တို့သည်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီ။ အပြစ် မှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများထံ ဤသတင်း ကောင်းကိုဟောပြောရကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်က သူ၏ တပည့်တော်များအားငြိမ်သက်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်လည်း ကျွန်ုပ် တို့အား ငြိမ်သက်ခြင်းပေးခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းချီးကိုလည်း ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင် ရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်တွင်သူသွန်းလောင်း ခဲ့သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြင့် အပြစ်မှလွတ်ငြိမ်းခြင်းရရှိကြမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်တရားမှလွတ်မြောက်စေသောအရာမှာ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများရရှိစေသောဝိညာဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူတစ်ယောက်၏စိတ်ထဲတွင် ထင် ယောင်ထင်မှားယုံကြည်ခြင်းက ပျက်စီးခြင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းရရှိကြမည်။ သို့ပြုမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင် ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီ ရေးရာအတွေးအခေါ်များကို စွန့်ပစ်ကာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသို့ ပြန်လှည့်ပြီး ယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် လိုအပ်သောယုံကြည်ခြင်းသည် သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး၊အသေခံခြင်းသတင်းကောင်းကိုလက် ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်လွတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းများပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု က သူ၏တပည့်များအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းပေး ခဲ့ပြီးရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူအယောက်စီတိုင်းအ ပေါ်အပြစ်လွတ် ခြင်းအခွင့်အာဏာပေးခဲ့သည်။
ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် လည်း မြောက်များစွာသောသူများအာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိစေခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နီးချင်းများနှင့်လောက သားများထံဟောပြောကြသောအခါ သူတို့၏နှလုံးသား၌လက်ခံသမျှသောသူတို့ သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသ တင်းကောင်းကအခြားသူများအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရှိစေလျှင် ကျွန်ုပ် တို့ဟောပြောသောသ တင်းကောင်းသည်စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းမဟုတ်ပေ။ တနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းကောင်းသည် အခြားသူများ အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေလျှင် ထိုသတင်းကောင်းသည်စစ်မှန်သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့သောသတင်းကောင်းမျိုးကိုရရှိခြင်းအတွက် မည်မျှ ကောင်းချီးခံစားကာကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်သနည်း။ မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟော ပြောသောသတင်းကောင်းသည ပြည့်စုံပြီးမြှင့်တင်ပေးသောသတင်းကောင်းဖြစ်ပါ သည်။ သို့သော် ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုမှ ယနေ့ဤသတင်းကောင်းကိုသိရှိယုံကြည် သောသူတွေ့ရှိရန် အလွန်ခက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် လောက တစ်ခုလုံးသို့သတင်းကောင်းဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတွေကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေရန် ကူညီရကြမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းငြင်းပယ်ရန် စာတန်၏လှည့်စားခြင်းခံရသောသူများ
 
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသောသူများကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနေသည်။ မြောက်များစွာ သောလူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရှိခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့ကို သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ကူညီကာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရ ရှိရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
လူတစ်ဦးသည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မရရှိလျှင် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းတွ်ပြဿနာအချို့ရှိနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသောသူများသာလျှင် စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရပါသည်။ ထို ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေသောယုံကြည်ခြင်းကို သာစွဲကိုင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်း၏သမ္မာတရားသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိ စေသောသတင်းကောင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုသိရှိရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောကြသည်။ သို့သော် သတင်း ကောင်းဟောပြောသောသူများသည် နှောင့်ယှက်တားဆီးခြင်းအခက်အခဲ များစွာ ကြုံတွေ့ရကြမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောခရစ်ယာန်များသည် အချိန်ကြာမြင့် စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ကြသည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည်။ သူတို့မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအတွက်သိက္ခာ မဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ သူတို့ကို ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြရန် အချိန်များစွာနှင့်ပေးဆပ်မှုများ စွာလိုအပ်သည်။
ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု လူတိုင်းထင်ခဲ့လျှင်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မည်သူ တွေကမယုံကြည်ကြမည်နည်း။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းမလာမီ စာတန်သည် မှားယွင်းသောသတင်းအားဖြင့်လူတွေကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ ထိုသို့သောသူများက သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီးဟု မိမိကိုယ်ကိုထင်ခဲ့ သောကြောင့် သူတို့သည် အလွန်တရာအံ့သြမိန်းမောကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဤခေတ်ကြီးတွင် မြောက်များစွာသောလူများ၏မျက်စိကိုစာတန်သည် ကန်းစေခဲ့သောကြောင့် သူတို့သည် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုပြည့်စုံစွာလက်ခံခြင်း မရှိပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သခင်ယေရှုကိုယုံ ကြည်ခြင်းသည် လွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကထင်ကြသည်။ သို့သော် သတင်းကောင်း၏သမ္မာတရားကို လုံးဝယုံကြည်ခြင်းသည်လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်ပေ။ စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် မှားယွင်း သော သတင်းကောင်းက ပျက်စီးစေခဲ့သည်။
အချို့သောလူများက ဘုရားကျောင်းတက်ပြီး သခင်ယေရှုကိုယုံကြည် သည်ဟုပြောလျှင် လူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု ထင် တတ်ကြသည်။ လူများစွာတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြစ်ကြ သော ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဤသို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသမ္မာတရားနှင့်ဝေးကွာလျက်ရှိသည်။ သူတို့ က အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြသခြင်း တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုထင် ကြသည်။
ထိုကြောင့်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအကြောင်းကို အနည်းငယ်သာသိရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။သို့သော် ဘုရားသခင်၏စကား တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင် သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏စကား တော်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖုံးအုပ်ထား သည်။
 
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း ရရှိလိုသောသူများ
 
တခါက ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်များနှင့်အတူ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသို့ ကျွန်တော်သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိသောလူများက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များတောင်းခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်နှင့်ရုရှနိုင်ငံများ တွင်လည်း ထိုသို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ မြောက်များစွာသောလူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းစာအုပ်များတောင်းဆိုခြင်းအကြောင်းမှာ ယနေ့လူများစွာတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန် စိတ်အား ထက်တန်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသောလူတို့သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း မရှိခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှန်တကယ်ရရှိ/မရရှိိခြင်း ကိုလုံးဝမသိခဲ့ကြပေ။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ ကြ ကြောင်းြွေကးကြော်သောလူပေါင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ထာဝစဉ်ရရှိသောလူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ မြောက်များစွာသော လူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြသော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မ ရရှိကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင့်တနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်လောကတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်ခံခဲ့သည်ဟုထင် မှတ်သောလူများစွာရှိသည်။ အချို့သောသူများက သူတို့၏အိပ်မက်တွင်သခင် ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းပြောကြသည်။ အချို့သောသူများက သူတို့သည်နတ်ဆိုး များကိုနှင်ထုတ်နိုင်ကြသောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့နှင့်အ တူရှိကြောင်းကြွေးကြော်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သူတို့ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများ အပေါ် အခြေပြုသောယုံကြည်ခြင်းများရှိသူအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အမှန်တကယ်ရရှိလိုသောလူအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဤလောကတွင်ဖြူစင်သောရေနှင့် ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနည်းစာအုပ်များမရှိခြင်းသည် ထူး ဆန်းသည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆထားသည်။ လူများစွာတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကို ပြောကြသော်လည်း အဘယ် ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းစာလုပ်များမရှိကြသနည်း။ မိတ် ဆွေသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရှာဖွေလျှင်ဤသို့သောစာအုပ်များမရှိသည်ကို တွေ့ရှိသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့သည်ဟု မှားယွင်းစွာခုခံပြောဆိုတတ် သောသူများသည် သခင်ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ပြီး ကောင်းကင်နိိုင်ငံတော် နှင့်ငရဲပြည်သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုက "သင် စောစောရောက်လာခဲ့တယ်။ လောကတွင်သင်လုပ်ဆောင်စရာများစွာရှိတယ်။ ထို ကြောင့်ထိုနေရာသို့မြန်မြန်ပြန်လှည့်ပါ"ဟုမိန့်တော်မူသည်ဟု သူတို့ကဆိုတတ် ကြသည်။ ဤသို့သောအတွေ့အကြုံများသည် မဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့တွေ့ခဲ့သောသခင်ယေရှုသည် စစ်မှန်သောယေရှုဖြစ်မည်လား။ သူတို့သည်မိမိစိတ်ထဲတွင် အပြစ်ရှိလျက်ပင်သခင်ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုတွေ့မည် လား။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းရှိသလား။
ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် သခင်ယေရှု၌ ယုံကြည်ခြင်းကိုထိန်း သိမ်းကြသော်လည်း သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရရှိကြ သည်ကို အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသော ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများဤဆုကျေးဇူးရရှိစေသောသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ နေရာအနှံ့ဟောပြောရကြမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းက သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိသင့်သည်။ ထိုသို့ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိရှိသောသမ္မာ တရားသတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရကြ မည်ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရေးသားသောအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ကျွန်တော်ခံစားခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သောအခါ လူများစွာတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ "သင်တို့သည်ယုံ ကြည်သည်နောက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံကြပြီလော"(တမန် ၁၁:၃)။ သို့ သော်ရှင်ပေတရုက သူတို့ထံအစမှအရာခပ်သိမ်းအားလုံးအကုန်အစင်ရှင်းပြ ခဲ့သည်။
ပေတာရုဖြေရှင်းချက်သည် တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၁:၅-၁၇ ထဲတွင်တွေ့ရှိ နိုင်သည်။ "ငါသည်ယုပ္ပေမြို့၌ဆုတောင်းစဉ်ဘဝင်ဖြစ်၍၊ ကောင်းကင်မှလေ ထောင့်ဖြင့် ချလွတ်သော ခြုံထည်ကဲ့သို့သောတန်ဆာသည် ဆင်းသက်၍၊ငါ့ထံသို့ ရောက်လာသည်ကိုဗျာဒိတ်ရူပါရုံအားဖြင့်မြင်၏။ ထိုတန်ဆာကိုစေ့ စေ့ကြည့်ရှု ဆင်ခြင်လျှင်၊သားရဲမှစ၍ မြေ၌ကျင်လည်သောသားမျိုး၊တွားတတ်သော တိရိစ္ဆာန် မျိ်ုး၊မိုယ်းကောင်းကင်၌ကျင်လည် သောငှက်မျိုးတို့ကိုမြင်၏။ ထိုအခါပေတရု၊ ထ၍သတ်စားလော့ဟုငါ့အားပြော သောစကားသံကိုလည်းငါကြား၏။ငါကလည်း မဖြစ်နိုင်ပါသခင်။ ညစ်ညူးသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာသည် အကျွန်ုပ် ခံတွင်းထဲသို့တရံတခါမျှမဝင်ဘူးပါဟု ပြောဆို၏။ နောက်တဖန်စကား အသံကား ၊ဘုရားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညစ်ညူးသည်မထင်နှင့်ဟု ကောင်း ကင်ထဲကလာပြန်၏။ ထိုသို့သုံးကြိမ်မြောက် အောင်ဖြစ်ပြီးလျှင်၊ ထိုအရာ ရှိသမျှ တို့ကိုကောင်းကင်ထဲသို့ဆွဲယူပြန်လေ၏။ ထိုခဏခြင်းတွင်ကဲသရိမြို့မှ ငါ့ ထံသို့ စေလွှတ်သောလူသုံးယောက်တို့သည် ငါရှိသောအိမ် အနားမှာရပ်နေကြ၏။ ငါသည်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူသွားရမည် အကြောင်းဝိညာဉ်တော် သည်မိန့်တော်မူ၏။ဤညီအစ်ကိုခြောက်ယောက်တို့သည် လည်းငါနှင့်အတူသွား ၍ထိုသူ၏အိမ်သို့ဝင်ကြ၏။ ကောင်းကင်တမန်သည်သူ၏ အိမ်၌ထင်ရှားစွာရပ် လျက်၊ သင်သည်ယုပ္ပေမြို့သို့ လူတို့ကိုစေလွှတ်၍ ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှိ မုန်ကိုခေါ်ပင့်လော့။ ထိုပေတရုသည်သင်မှစ၍ သင်၏အိမ်၌ရှိသမျှသော သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုသင့်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆိုခဲ့ သောအကြောင်းအရာကို ထိုသူသည်ငါတို့အားပြန်ကြားလေ၏။ငါ သည်ဟော ပြောစပြုစဉ်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ရှေ့ဦးစွာငါတို့အပေါ်သို့သက် ရောက်တော်မူသည်နည်းတူ၊ထိုသူတို့အပေါ်သို့လည်းသက်ရောက်တော်မူ၏။ ယောဟန် သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။သင်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရကြ လိမ့်မည်ဟုသခင်ဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားကို ထိုအခါငါ အောက်မေ့၏ သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောငါတို့အား ဘုရားသခင်သည်ဆု ကျေးဇူးကိုပေးတော်မူ သည်နည်းတူ၊ထိုသူတို့အားလည်းပေးတော်မူသည်ဖြစ် သောကြောင့်၊ငါသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကိုဆီးတားနိုင်သ နည်းဟုပေတရုဆို၏။"
ရှင်ပေတရုက သူသည် အရေဖျားလှီးခြင်းမခံသောသူများထံသွားပြီးသူတို့ နှင့်အတူမစားခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူသည်သတင်းကောင်းချပေးသောသန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဤအရာများကိုကြားကြသောအခါ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ သည်ကော်နေလိ၊ သူ၏ဆွေမျိုးများနှင့် အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်အားလုံးအ ပေး နောင်တရခြင်းနှင့်အသကိ်ုပေးသောဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ ကြသည်။
           
 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအတွက် တမန်တော်များ၏သတင်းကောင်း
 
တမန်တော်များသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုအမှန်ဟော ပြောခဲ့ကြသလား။ ရှေ့ဦးစွာ တမန်တော်ရှင်ပေတရုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်သည်/မယုံကြည်သည်ကို ခိုင်လုံစွာသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ရှင်ပေတရုသည် "ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်သောပုံဥပ မာသည် ဗတ္တိဇံပင်ဖြစ်သည်"(၁ပေ ၃:၂၁)ဟုပြောခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ ကာကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေခံခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများ ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု တမန်တော်ရှင်ပေတရုကယုံကြည်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူစဉ်(မဿဲ ၃:၁၅) အပြစ်အားလုံးကိုသူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ရန်ကားတိုင်တင်သတ်ခံကာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ကြောင်းကို လည်း ယုံကြည်ခဲ့သည်။
ဤနေ့ရက်ကာလများတွင် ရှင်ပေတရုကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသူအမြားအ ပြားရှိသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောသောသူများသည် ရှင်ပေ တရုဟောပြောခဲ့သောသတင်းကောင်းကို ဟောပြောသောသူများဖြစ်ကြ သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်း ရရှိစေခဲ့သည်။
ရှင်ပေတရုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောသော အခါမြောက်များစွာသောလူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိသည့်နည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသမ္မာတရားကိုဟောပြောသောအခါ လူတွေက သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ ကြလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုကိုသာယုံကြည်လျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင် ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရနိုင်ပေ။ သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ သန့် ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်။
တခါက ရှင်ပေတရုသည်ဟေလသလူများအား ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်တွား သွားနေသောကြမ်းပိုးကဲ့သို့တွေးခဲ့သည်။ ပညတ်တော်အရ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံမ ခံမီကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသေမခံမီ၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိမီ သူတို့သည် မသန့်ရှင်းသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်တူသည်။သို့သော်ဟေလသလူမျိုးများသည် ရေ နှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းချီးခံစားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့်ကောင်းကင် မှပေတရုထံ "ဘုရားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကို ညစ်ညူးသည်သည် မထင်နှင့် ဟုလာပြန်၏"(တမန် ၁၀:၁၅)။
ဟေလသလူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမရရှိ နိုင်ကြပေ။ သို့သော် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကိုရရှိနိုုင်ကြသည်။ မိမိအတွေးအခေါ်ဖြင့်သာ ပြည့်ဝသောသူများအပေါ်သတင်းကောင်းကိုစိတ်ရှည် စွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောလျှင် သူတို့သည် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကာ နောက်ဆုံး တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီးနောက် သူတို့၏နှ လုံးသားထဲတွင် အပြစ်မရှိတော့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါ သည်။ ထိုသို့ပြုမှ သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အထဲတွင် ကိန်း ဝပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသတင်းကောင်းဟောပြောခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သတင်းကောင်းကို အခြားသူများအားနားလည်စေခြင်း သက်သက်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများအပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိခြင်းသည် အလွန်အ ရေးကြီးသည်။ တကြိမ်တည်းမှာပင်သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတွေထံ သတင်း ကောင်းဟောပြောရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ နောက်တစ်ဆင့်တက်ကာ သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လိုအပ်သောသူ များအပေါ် ဤခံယူချက်ဖြင့်ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်း ကောင်း ဟောပြောခဲ့ပြီးနောက်ရပ်တန့်သွားခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပဓမ်းမှု၏အ ဓိပ္ပါယ်သည် ပျောက်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် လူတွေအား သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်စေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်ရကြမည်ဖြစ် သည်။စိတ်ထဲတွင် မှတ်သားစရာတစ်ခုမှ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းဟော ပြောသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးသည် ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားသို့ လောင်ကျွမ်းသောတောမီးပမာ ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါးသည် ဤသတင်းကောင်းက ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော လူသားများအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၇ရှိစေသည်ဟုယုံကြည်လျှင် သူ၏သာ သနာလုပ်ငန်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရန်အတွက်သာ သွေး ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်ကူ ညီဖေးမခြင်းဖြစ်သည်ကိို ကောင်းမွန်စွာသတိပြုသင့်သည်။ ထိုကြောင့် ဤအ ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လူတစ်ဦသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းကောင်းကိုသူ၏နားဖြင့်နားထောင်ပြီးနှလုံးသား ဖြင့် ယုံကြည်ရန်အတွက်သာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်း ကောင်းသည် လူတွေ၏နှလုံးသားကိုလွှမ်းမိုးစေသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည် ကိုသေချသည်။ သတင်းကောင်း၏တန်ခိုးသည် ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သော အခွင့်အာ ဏာနှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။
ရှင်ပေတရုသည် ယုဒလူမျိုးဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ပေါလုသည် ဟေလသလူမျိုးဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်သည်။ ရှင်ပေတရုသည် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဆု တောင်းစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးခြုံထည်ကဲ့သို့လေးထောင့်ချုပ်၍သူ့အ ပေါ်သို့ ဆင်းသက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့သည်။ ၄င်းတွင်ရှိသောအရာများသည် မစားရန် သမ္မာကျမ်းစာတားမြစ်ထားသောမသန့်ရှင်းသောတိရိစ္ဆာအသားများဖြစ် ကြသည်။
ရှင်ပေတရုက ထိုသို့သောညစ်ညူးပြီးမဆင်ကြယ်သောအသားမျိုးကိုမ စားခဲ့ဘူးကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည် ၄င်းတို့ကိုသတ်ပြီး စားရန် သူ့ကိုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ရှင်ပေတရုက "မဖြစ်နိုင်ပါသခင်။ ညစ်ညူးသော အရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာကို ကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမစားဖူးပါ" ဟုပြောဆိုလျက် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်က အဘယ်အရာကိုအကြံပေးသနည်း။ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပြီးကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသည့်အချိန်တွင် ဟေလသလူမျိုး များအပါအဝင် လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်များကိုဆေးကြောပြီဖြစ် ကြောင်း ဘုရားသခင် ကပြောခဲ့သည်။
မသန့်ရှင်းသောတိရိစ္ဆာန်များကို သတ်စားရန်ဘုရားသခင်သည်သူ့အား မိန့်တော်မူခြင်း၏ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်မှာ သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ ဆင်းခဲ့ပြီး၊ အပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွားရန်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ကာ သူတို့အတွက်တရား စီရင်ခြင်းခံရန်အတွက်ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဟေလသ လူ များသည်လည်းဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကို ပေတရု ထံသွန် သခင်လိုခြင်းဖြစ်သည်။
ရှင်ပေတရုသည်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်းမျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့မည့်အစားပညတ်တော်၏ကျင့်ထုံး ကျင့်နည်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ဟေလတ လူမျိုးများ၏အပြစ်များကိုပင်ဆေးကြောပေးခဲ့သည်ဟု ပေတရုသည်နောင်တရ လျက်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သတင်းကောင်း၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကို ပေတရုသည်ပို ၍သိရှိလာခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောစဉ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် နားထောင်သောသူများအပေါ်မှာဆင်းသက်ခဲ့ ကြောင့် မြင်တွေ့ခဲ့သည်။
ယနေ့ဧဝံဂေလိဆရာများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းရှိ သည်/မရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရှိနိုင်ကြမည်နည်း။ သူတို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုလက်ခံခြင်းရှိ/မရှိပေါ်တွင် ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဧဝံ ဂေလိဆရာတစ်ပါးသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောသောအခါ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိသည်။ ဧဝံဂေလိဆရာ၏နှလုံးသားထဲတွင်ကိန်းဝပ်သောသန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည် ထိုသူအထဲတွင်လည်းကိန်းဝပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိဆရာနှင့် နားထောင်သူတို့သည် ငယ်ရွယ်သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့အချင်းချင်းတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်မိတ်သာဟရဖွဲ့ကြပါလိမ့်မည်။ သူတို့သည် သူတို့ထဲတွင်ကိန်းဝပ် သောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့််မည်။ နားထောင်သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင် သောလူတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းကို ဧဝံဂေလိဆရာကမြင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောသောအခါ သူတို့သည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သည်နှင့် တပြိုင်တည်းသန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူများအပေါ် ဆင်းသက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင် သည်။ ၄င်းသည် ကယ်တင်ခြင်းမှလာသောအတွေ့အကြုံနှင့်ဒွန်တွဲလျက်ရှိသည်။ ထိုရာသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ဟောပြောခြင်း၏အခြေခံအ ကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းကောင်းသည် အခြား သောသူများအားသန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေသောသတင်း ကောင်းဖြစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများသည် ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် အ သင်း တော်ဂုဏ်းဂဏ၏ခံယူချက်အယူဝါဒမဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းကိုအခြားသူများထံဟောပြောသောအခါ သူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း ရှိပြီးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြကာ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာ ခဲ့ကြသည်။ ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်မည်မျှကြီးမြတ်သနည်း။ အလွန်အံ့သြဖွယ် ကောင်းသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင် ချက်များသည်ဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသနည်း။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုဟောပြောသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုတည် ဆောက်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းကိုဟောပြောရုံ မျှသာရှိသော်လည်း သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည်တစ်ခု၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ ခြင်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု လူအချို့တို့ကထင်တတ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ခရစ်ယာန်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းအတွက်ဆုတောင်း တတ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏အစခံကျွန်များအားဖြင့်ဟောပြောသော သတင်းကောင်းကိုကြားနာယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အပေါ်သို့ဆင်းသက်ခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါသည်။ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသောလူများကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုလားတောင့်တ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းကောင်းက သူတို့၏လိုအပ်ဆန္ဒများ ကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာနေရာအနှံအပြားသို့သ တင်းကောင်းဟောပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မ ဟာစေခိုင်းချက်ကို သစ္စာရှိစွာလုပ်ဆောင်သော သူ၏သားသမီးများနှင့်အမွေခံများ ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိစိတ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့သာသနာလုပ်ငန်းသည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိလျက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သ တင်းကောင်းဟောပြောသင့်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဧဝံ ဂေလိဆရာများအခြားသူများထံ ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းမရှိမီသူတို့မှန် ကန်စွာယုံကြည်ရမည်အရာဖြစ်သည်။ သို့မှသာ သတင်းကောင်းအပေါ်သူတို့ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် နားထောင်သူများသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းယုံကြည်သော သူများအပေါ် ထာဝရအသက်ကိုသွတ်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတိုင် သည် ထိုသူတို့ကို မှောင်မိုက်တန်ခိုးများမှကယ်တင်ပြီး ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် သို့သွတ်သွင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိဆရာများကမှောင်မိုက်တန်ခိုးတွင်သေ ခြင်းသို့မျက်နှာမူသောအပြစ်သားများကို ဘုရားသခင်၏သားတော်နိုင်ငံတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အပြစ်သားများဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
မြောက်များစွာသောလူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသော့ ချက်ကိုမသိဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ သို့သော် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အချည်းနှီးသက် သက်ဖြစ်သည်။ အပြစ်များအားလုံးမှလွတ်မြောက်ရန် သတင်းကောင်းတခုတည်း သာယုံ ကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမည်ကဲ့သို့ရရှိခဲ့သနည်း။ ဆု တောင်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိခဲ့သလား။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိခဲ့သလား။ ထိုသို့ သောလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားအားလုံးသန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုဟောပြော ပြီးဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
"တမန်တော်"စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်မှာ "ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူ" ဖြစ်သည်။ တမန်တော်များအဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသနည်း။ လူသားက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူထမ်း ဆောင်ရန် မိတ်ဆွေဆန္ဒရှိသလား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိကြကာ ၄င်းကိုလူသားများအားလုံးထံဟောပြောရမည်ဖြစ် သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင် ပေးထားခဲ့သော သတင်းကောင်းသမ္မာတရားအတွက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါ။