Sermons

Chủ đề 3: Phúc-âm của nước và Thánh-linh

[3-3] ( 1 Giăng 5:1-12 ) Đức Chúa Jêsus Christ Đã Đến Bởi Nước, Huyết và Thánh-linh

( 1 Giăng 5:1-12 > )
“Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con-cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian,và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy chính Đức Thánh-linh đã làm chứng, vì Đức Thánh-linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh-linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; và, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” 
 
Đức Chúa Jêsus đã đến bởi điều gì?
Nước, huyết và Thánh-linh

Chúa Jêsus đã đến bởi nước sao? Vâng, chính Ngài. Ngài đến bởi phép Báp-têm của Ngài. Nước biểu tượng cho phép Báp-têm mà Chúa Jêsus chịu qua Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh. Ấy là phép Báp-têm của sự cứu chuộc mà bởi đó Ngài cất hết mọi tội lỗi của thế gian đi. 
Chúa Jêsus đã đến bởi huyết sao? Vâng, chính Ngài. Ngài đã đến trong hình hài của con người và chịu phép Báp-têm để cất lấy tội lỗi của thế gian, rồi đền trả  cho tiền công của tội lỗi bởi sự tuôn huyết ra trên Thập-tự-giá. Chúa Jêsus đã đến bởi Huyết. 
Chúa Jêsus đã đến bởi Thánh-linh sao? Vâng, chính Ngài. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã đến như Thánh-linh ngự trong xác thịt để trở nên Đấng Cứu-rỗi của những tội nhân. 
Nhiều người không tin Chúa Jêsus đã đến bởi Nước, Huyết và Thánh-linh. Chỉ vài người tin Chúa Jêsus thật chính là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa. Hầu hết người ta vẫn hoài nghi, ‘Chúa Jêsus có thật là Con Đức Chúa Trời hay chỉ con của loài người mà thôi?’ Và phần đông, bao gồm các nhà thần học và các vị mục sư, tin Chúa Jêsus là con người hơn cả Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu-rỗi và thật là Đấng Hiện-hữu. 
Nhưng Đức Chúa Trời phán hễ ai tin Chúa Jêsus là Vua trên muôn vua, là Đức Chúa Trời chân thật và là Đấng Cứu-rỗi chân thật sẽ được sanh lại bởi Ngài. Những ai yêu Đức Chúa Trời thì yêu Chúa Jêsus và những ai tin Đức Chúa Trời thì cũng tin Chúa Jêsus thể ấy vậy. 
Con người không thể thắng hơn thế gian nếu họ không được tái sanh. Do đó, sứ đồ Giăng nói cùng chúng ta rằng chỉ những Cơ-đốc-nhân thật mới có thể thắng hơn thế gian. Nguyên nhân mà người trung tín có thể thắng hơn thế gian đó là họ có đức tin trong nước, huyết và Thánh-linh. Năng quyền để chiến thắng thế gian không thể bắt nguồn từ ý chí, nổ lực hay đam mê của con người. 
“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nổi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:1-3). 
‘Tình yêu thương’ được chỉ ra ở đây có nghĩa là Chúa Jêsus đã đến bởi nước, huyết và Thánh-linh. Trong Kinh Thánh, từ “tình yêu thương” thường chỉ đến “tình yêu của lẽ thật” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10). Quả thật, tình yêu thương của Đức Chúa Trời hiện hữu trong Con Độc-sanh của Ngài (1 Giăng 4:9). 
 
 
Chỉ Những Ai Tin Vào Nước, Huyết và Thánh-linh Được Thắng Hơn Thế Gian
 
Ai có thể thắng hơn thế gian?
Những ai tin vào sự cứu chuộc bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus,
bởi huyết Ngài và bởi Thánh-linh

1 Giăng 5:5-6 tuyên bố, “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết.” 
Hỡi các tín hữu Cơ-đốc, Đấng đã thắng hơn Sa-tan và thế gian chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai tin vào lời của nước, huyết và Thánh-linh của Chúa Jêsus cũng được thắng hơn thế gian. Làm cách nào Chúa Jêsus thắng hơn thế gian được? Qua sự cứu chuộc bởi Nước, Huyết và Thánh-linh 
Theo Kinh Thánh, ‘nước’ ám chỉ ‘phép Báp-têm của Chúa Jêsus’ (1 Phi-e-rơ 3:21). Chúa Jêsus đã đến thế gian này trong xác thịt. Ngài đến để cứu tội nhân trong thế gian; Ngài đã chịu phép Báp-têm để cất lấy tội lỗi của hết thảy tội nhân và chết trên Thập-tự-giá để chuộc những tội lỗi ấy. 
Huyết trên Thập-tự-giá ám chỉ sự kiện Ngài đến thế gian này trong hình hài xác thịt của con người. Ngài đến trong hình hài giống như đầy tội lỗi để cứu tội nhân và chịu phép Báp-têm bởi nước. Bởi đó, Chúa Jêsus đến với chúng ta bởi cả nước và huyết. Nói theo cách khác, Ngài đã cất lấy mọi tội lỗi thế gian bởi nước của phép Báp-têm Ngài và huyết của sự chết Ngài. 
Sa-tan thống trị thế gian theo cách nào? Sa-tan khiến loài người ngờ vực Lời Chúa và gieo mầm sự bất tuân vào lòng họ. Sa-tan nổ lực biến con người thành tôi tớ mình qua việc dẫn dụ họ đến sự không vâng theo Lời Chúa. 
Dầu vậy, Chúa Jêsus đã đến thế gian này và bôi xóa mọi tội lỗi của họ bởi nước trong phép Báp-têm của Ngài và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá: Ngài đã thắng hơn Sa-tan và bôi xóa mọi tội lỗi của thế gian.
Điều này xảy đến vì Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu-rỗi tội nhân. Ngài trở nên Đấng Cứu-rỗi chúng ta vì Ngài đến bởi nước và huyết. 
 
 
Chúa Jêsus Cất Hết Mọi Tội Lỗi Của Thế Gian Qua Phép Báp-têm Cứu Chuộc Của Ngài
 
Sự thắng hơn thế gian của Chúa Jêsus có ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa rằng Ngài đã cất hết mọi tội lỗi của thế gian.

Từ khi Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm để cất hết mọi tội lỗi của thế gian và chết để chuộc mua chúng, Ngài có quyền giải thoát chúng ta khỏi hết mọi tội. Vì Chúa Jêsus đã chịu phép Báp-têm tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít, đại diện cho toàn nhân loại, hết thảy tội lỗi trên thế gian đều chuyển qua Ngài. Chúa Jêsus phó đời sống Ngài trên Thập-tự-giá vì tiền công của tội lỗi. Ngài thắng hơn quyền năng của Sa-tan bởi sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Jêsus đã trả hết tiền công tội lỗi của chúng ta bởi sự chết của Ngài. 
 
 
Chúa Jêsus Đã Đến Với Tội Nhân Bởi Nước Của Phép Báp-têm của Ngài Và  Huyết Trên Thập-tự-giá 
 
Chúa Jesus đã thắng hơn Sa-tan như thế nào?
Bởi phép Báp-têm, Huyết của Ngài và Thánh-linh

Sứ đồ Giăng có nói rằng sự cứu chuộc không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng cả nước và huyết. Vậy, khi Chúa Jêsus đã cất hết mọi tội tỗi của thế gian và bôi xóa hết thảy tội lỗi của chúng ta mãi mãi, mọi tội nhân sẽ được cứu khỏi tội bởi việc tin nơi Ngài, và trung tín theo Lời của Ngài. 
Khi Chúa Jêsus đến với thế gian, Ngài không những cất lấy mọi tội lỗi chúng ta, mà Ngài còn mua chuộc chúng ta bởi sự đổ huyết cho đến chết trên Thập-tự-giá. Ngài cất lấy mọi tội lỗi chúng ta bởi phép Báp-têm của Ngài tại sông Giô-đanh và trả tiền công cho các tội đó trên Thập-tự-giá; Ngài đền trả cho tội lỗi của chúng ta bởi sự chết Ngài. Bởi đó trong luật pháp của Chúa có chép ‘tiền công của tội lỗi là sự chết’ (Rô-ma 6:23) đã được làm trọn. 
Ý định của Chúa Jêsus qua sự thắng hơn thế gian là gì? Đức tin thắng hơn thế gian là đức tin ở trong Phúc Âm của sự cứu chuộc, qua đó mà Chúa Jêsus được ban tặng cho chúng ta bởi Nước và Huyết. Ngài đã đến trong xác thịt và thi hành sự cứu rỗi qua phép Báp-têm bởi nước và sự chết Ngài trên Thập-tự-giá của Ngài. 
Chúa Jêsus đã thắng hơn thế gian và Sa-tan. Các môn đồ của Hội Thánh đầu tiên vững vàng ngay cả khi đối mặt với sự tử đạo, quyết không khuất phục trước Đế Chế La-mã hay bất cứ sự cám dỗ nào của thế gian này  . 
Tất cả điều này là kết quả của niềm tin mà họ tin rằng Chúa Jêsus đã đến bởi nước (Ngài chịu phép Báp-têm để cất lấy hết tội lỗi của chúng ta), và bởi huyết Ngài trên Thập-tự-giá (Ngài đền trả tiền công của tội lỗi chúng ta bởi sự chết của Ngài). 
Chúa Jêsus đã đến bởi Thánh-linh (Ngài đến trong hình hài một con người), và cất lấy mọi tội của tội nhân bởi phép Báp-têm và huyết Ngài trên Thập-tự-giá để rồi tất cả chúng ta là kẻ được cứu chuộc có thể thắng hơn thế gian.
 
 
Phép Báp-têm Bây giờ Bèn Là Ảnh-tượng Của Sự Ấy Để Cứu Anh Em, Bởi Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Christ <1 Phi-e-rơ 3:21> 
 
Ảnh-tượng của sự cứu rỗi là gì?
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus

Điều này được nói đến trong 1 Phi-e-rơ 3:21, “Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh-tượng của sự cứu rỗi anh em (phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô-uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời), bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.” Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng rằng Chúa Jêsus là Đấng Cứu-rỗi và Ngài đã đến bởi nước của phép Báp-têm, và bởi huyết. 
Như một kết quả  để chúng ta tin nơi Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi nước và huyết. Chúng ta cũng nên biết rằng nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus là ảnh-tượng của sự cứu rỗi chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng ‘nước’ của phép Báp-têm, ‘huyết’, và ‘Thánh-linh’ là những yếu tố tuyệt đối trong sự cứu chuộc. 
Các môn đồ của Chúa Jêsus tin vào huyết trên Thập-tự-giá và nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Chỉ tin vào huyết thôi ấy chính là chỉ có phân nữa  đức tin thật. Đức tin chỉ dựa vào phân nữa hay lẽ thật không trọn vẹn rồi đều sẽ phai dần theo thời gian. Thế nhưng, đức tin của những ai tin vào Phúc Âm của nước, huyết và Thánh-linh sẽ lớn mạnh hơn theo thời gian. 
Tiếng vọng của Phúc Âm Duy Huyết đang phát triển trên thế giới thời nay. Tại sao điều này lại như vậy? Con người không biết đến Lời của lẽ thật, sự cứu chuộc bởi nước và Thánh-linh, nên họ không được tái sanh. 
Một khoảng thời gian, các Hội Thánh phương Tây rơi vào vòng mê tín dị đoan. Họ dường như đang được thịnh vượng trong thời gian ấy, nhưng những đầy tớ của Sa-tan giục họ biến đổi đức tin mình thành mê tín dị đoan. 
Mê tín dị đoan là tin ma-quỉ sẽ lui đi khi vẽ thập-tự-giá trên một mảnh giấy hay làm thập-tự-giá bằng gỗ, và  Sa-tan sẽ biến mất khi xưng nhận đức tin của anh ta/ chị ta trong Huyết của Chúa Jêsus. Qua những điều này và vài niềm tin mê tín khác, Sa-tan dụ dỗ con người vào sự tin tưởng rằng chỉ tin duy nhất huyết của Chúa Jêsus mà thôi. Sa-tan giả mạo sợ huyết, nói rằng Chúa Jêsus chỉ làm một điều cho tội nhân là tuôn huyết trên Thập-tự-giá. 
Thế nhưng, Phi-e-rơ và tất cả các môn đồ khác đều làm chứng về Phúc Âm thật bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus và bởi huyết trên Thâp-tư-giá. Vậy, Cơ-đốc-nhân ngày nay làm chứng những gì? Họ chỉ làm chứng về huyết  của Chúa Jêsus. 
Chúng ta nên tin vào những lời được chép trong Kinh Thánh và đặt đức tin trong sự cứu rỗi bởi Thánh-linh, bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, và bởi huyết Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ phép Báp-têm của Chúa Jêsus và chỉ làm chứng về sự kiện Chúa  Jêsus chết thay chúng ta trên Thập-tự-giá, sự cứu rỗi của chúng ta không thể được trọn vẹn. 
 
 
‘Lời Làm Chứng” dành cho Sự Cứu-rỗi Bởi Nước của  Đức Chúa Trời
 
Minh chứng mà Chúa  cứu chúng ta là gì?
Nước, Huyết và Thánh-linh

Trong I Giăng 5:8, Chúa phán, “Vì có ba làm chứng.” Thứ nhất là Thánh-linh, thứ hai là nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, và thứ ba là huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Cả ba điều này hiệp một. Chúa Jêsus đã đến thế gian này để cứu hết chúng ta ra khỏi tội lỗi này. Một mình Ngài thực hiện việc này qua ba điều, phép Báp-têm, huyết, và Thánh-linh. 
‘Có ba làm chứng.’ Có ba điều chứng minh rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Ba bằng chứng này là nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết Ngài, và Thánh-linh. Ba điều này là những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta trên thế gian này. 
Nếu một trong ba điều này bị bỏ qua, thì sự cứu rỗi không được hoàn thành. Có ba làm chứng trên đất: Thánh-linh, nước, và huyết. 
 Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến với chúng ta trong xác thịt là Đức Chúa Trời, là Đức Thánh-linh, và là Đức Chúa Con. Ngài xuống thế gian này như Thánh-linh ngự trong hình hài một con người và chịu Báp-têm trong nước để cất lấy mọi tội lỗi thế gian. Ngài đã nhận lấy mọi tội lên trên thân Ngài và cứu tội nhân chúng  ta bởi sự đổ huyết đến chết trên Thập-tự-giá. Ngài đền trả trọn cho mọi tội lỗi của chúng ta. Ấy là Phúc Âm của sự cứu rỗi trọn vẹn bởi nước, huyết, và Thánh-linh. 
Dù chỉ một trong ba điều này bị bỏ qua, đồng nghĩa với việc chối bỏ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Nếu chúng ta đồng tình với phần đông tín hữu ngày nay, thì chúng ta sẽ nói ‘có hai làm chứng trên đất: huyết và Thánh-linh.’ 
Nhưng sứ đồ Giăng nói có ba làm chứng: nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết trên Thập-tự-giá, và Thánh-linh. Sứ đồ Giăng đã nói rất rõ ràng trong bài làm chứng của ông. 
Đức tin cứu chuộc một tội nhân là đức tin trong Thánh-linh, nước, và huyết. Loại đức tin nào cho phép con người thắng hơn thế gian? Và chúng ta có thể tìm thấy loại đức tin đó ở đâu? Nó ở ngay trong Kinh Thánh. Ấy là tin Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi nước, huyết, và Thánh-linh. Có đức tin trong ba điều đó để nhận lãnh sự cứu rỗi và sự sống đời đời. 
 
Sự cứu rỗi của Chúa có hoàn thiện nếu không có phép 
Báp-têm của Chúa Jêsus không?
Không 

Trước đây, trước khi tôi được tái sanh, tôi cũng là một Cơ-đốc-nhân chỉ tin vào huyết trên Thập-tự-giá và Thánh-linh. Tôi tin Ngài giáng xuống như Thánh-linh và chết thay tội tôi trên Thập-tự-giá để cứu tôi khỏi tội. Tôi chỉ tin vào hai điều này thôi và ngộ nhận vậy là đủ để giảng chúng cho mọi người. 
Tôi có kế hoạch học thần học để trở thành một nhà truyền giáo để làm việc và hy sinh tất cả cho những linh hồn hư mất, như Chúa Jêsus đã làm. Tôi lập kế hoạch trong tít tắc. 
Nhưng tôi chỉ tin vào hai điều thôi, tội lỗi vẫn còn vương vấn trong lòng tôi. Hậu quả là tôi không thể thắng hơn thế gian. Tôi không thể tự do khỏi tội lỗi. Khi tôi chỉ tin vào Huyết và Thánh  Linh, tội lỗi vẫn còn vương vấn lòng tôi. 
Nguyên nhân tại sao tôi vẫn còn có tội trong lòng dù tôi tin Chúa Jêsus rồi, ấy là tôi không biết đến ‘nước’, là phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Sự giải thoát của tôi không được hoàn thành mãi đến khi tôi được cứu chuộc bởi đức tin trọn vẹn nơi nước bởi phép Báp-têm, huyết và Thánh-linh. 
Tôi không thể thắng hơn các tội trong xác thịt mình vì tôi không hiểu biết ý nghĩa về phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Cho đến nay nhiều người tin Chúa Jêsus nhưng vẫn còn phạm tội theo xác thịt. Họ vẫn chất chứa tội trong lòng và cố gắng hết sức để được nhận lãnh tình yêu ban đầu mà họ dành cho Chúa  Jêsus. 
Họ không thể nhận được sự đam mê nhiệt huyết ban đầu vì họ không hề được tẩy sạch tội lỗi của họ một cách trọn vẹn bởi nước. Họ không nhận biết được tội lỗi của họ đã được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu phép Báp-têm, và sau khi vấp ngã họ không thể khôi phục lại đức tin mình nữa. 
Tôi muốn làm rõ vấn đề này với mọi người. Chúng ta có thể sống bởi đức tin và thắng hơn thế gian khi chúng ta tin Chúa Jêsus. Bất kể chúng ta bất toàn thể nào, dù cho chúng ta thường xuyên phạm tội nơi thế gian này ra sao đi nữa, khi chúng ta tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu-rỗi mình, Đấng đã khiến chúng ta thoát khỏi tội lỗi bởi phép Báp-têm và huyết của Ngài, chúng ta có thể đứng trên sự đắc thắng. 
Dẫu sao, nếu chúng ta tin Chúa Jêsus mà không tin vào nước của phép Báp-têm Ngài, chúng ta sẽ không được giải thoát cách trọn vẹn. Sứ đồ Giăng nói cùng chúng ta rằng đức tin thắng hơn thế gian là đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi nước của phép Báp-têm, huyết và Thánh-linh. 
Đức Chúa Trời sai Con độc sanh của Ngài để chuộc những ai tin vào phép Báp-tem và huyết của Ngài. Chúa Jêsus đã cất lấy hết mọi tội chúng ta bởi phép Báp-têm của Ngài. Chúa Jêsus, Con độc sanh của Đức Chúa Trời, đã đến với chúng ta trong Thánh-linh (trong hình hài của con người). Rồi Ngài đổ huyết trên Thập-tự-giá đền trả cho tiền công của tội lỗi. Do đó, Chúa Jêsus giải cứu con người khỏi tội lỗi. 
Đức tin dẫn chúng ta tới sự thắng hơn thế gian đến bởi việc tin vào lẽ thật tức là Chúa Jêsus đã đến với chúng ta bởi nước, huyết, và Thánh-linh, qua đó giải thoát chúng ta hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi của mình. 
Nếu không có nước của phép Báp-têm và huyết trên Thập-tự-giá, thì không có sự cứu rỗi thật. Thiếu một trong ba yếu tố đó, thì chúng ta không có sự cứu rỗi thật. Không thể đạt được sự cứu rỗi thật nếu không có nước, huyết và Thánh-linh. Vậy nên, chúng ta phải tin vào nước, huyết và Thánh-linh. Biết điều này thì bạn sẽ có đức tin thật. 
 
 
Tôi Nói Với Bạn Rằng Ấy Không Phải Sự Cứu Rỗi Thật Nếu Thiếu Chứng Cớ của Nước, Huyết và Thánh-linh 
 
Ba yếu tố quan trọng nào làm chứng cho sự cứu rỗi?
Nước, Huyết và Thánh-linh

Có thể người ta nghĩ về câu hỏi trên như thế này, “Chúa Jêsus là Đấng Cứu-rỗi tôi. Tôi tin vào Huyết trên Thập-tự-giá và tôi muốn chết như một người tử đạo. Tôi tin Chúa Jêsus mặc dù tội còn có tội trong lòng tôi. Tôi đã khẩn thiết ăn năn và chăm chỉ làm việc để làm người tốt, ứng xử công bằng và nhân ái hằng ngày. Tôi đã giao phó đời sống và mọi tài sản trên đất cho Ngài. Tôi lựa chọn không kết hôn. Sao Chúa không biết đến tôi được? Chúa Jêsus đã chết thế tôi trên Thập-tự-giá. Đức Chúa Trời Thánh Khiết của chúng ta đã giáng thế như một con người và chết thế chúng ta trên Thập-tự-giá. Tôi tin Ngài, tận hiến cho Ngài, và trung tín hầu việc Ngài. Dù tôi không xứng đáng và vẫn còn chất chứa vài tội trong lòng mình, Chúa Jêsus sẽ đẩy tôi xuống địa ngục vì điều đó sao? Không, Ngài sẽ không làm vậy đâu.” 
Có nhiều người nghĩ theo cách này. Họ không tin Chúa  Jêsus đã chịu phép Báp-têm để cất lấy mọi tội lỗi của thế gian. Khi những Cơ-đốc-nhân trên danh nghĩa này tin vào Chúa Jêsus nhưng vẫn chất chứa tội lỗi, những người này chết đi, họ sẽ đi đến đâu? Họ đi xuống địa ngục. Họ mãi là tội nhân! 
Họ, những người nghĩ mình làm vui lòng Đức Chúa Trời  và ngộ nhận rằng Chúa nghĩ giống vậy, sẽ xuống địa ngục. Hơn thế, vài người nói rằng Chúa Jêsus đã cất lấy tội lỗi tôi khi Ngài chết thế trên Thập-tự-giá, thì không còn tội lỗi nơi thế gian này. Thế nhưng, điều này chỉ nói về huyết và Thánh-linh. Điều này không phải là đức tin dẫn con người đến với sự cứu chuộc trọn vẹn. 
Chúng ta nên tin Chúa Jêsus đã cất lấy tội lỗi của chúng ta bởi phép Báp-têm của Ngài, chịu đoán phạt, và chết trên Thập-tự-giá vì chúng ta, và ngày thứ ba Ngài đã sống lại từ sự chết của Ngài. 
Nếu không có đức tin như vậy, sẽ không thể nào có sự cứu rỗi trọn vẹn. Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép Báp-têm, chết trên Thập-tự-giá và phục sinh. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến với chúng ta bởi nước, huyết và Thánh-linh. Ngài đã cất lấy hết mọi tội lỗi của thế gian. 
Có ba yếu tố quan trọng làm chứng về sự cứu rỗi của Ngài trên đất: Thánh-linh, nước và huyết.
Thứ nhất, Đức Thánh-linh làm chứng rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Ngài đã giáng sinh trong hình hài của một con người. 
Thứ hai là lời chứng của ‘nước.’ Nước là phép Báp-têm của Chúa Jêsus tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít, qua việc đó mà tội lỗi chúng ta được chuyển qua Chúa Jêsus. Mọi tội của chúng ta được chuyển sang Ngài khi Ngài chịu phép Báp-têm (Ma-thi-ơ  3:15). 
Chứng thứ ba là ‘huyết’ ám chỉ về sự chịu trách nhiệm cho sự đoán xét vì tội lỗi chúng ta của Chúa Jêsus.  Chúa Jêsus chết, chịu sự đoán xét của Cha Ngài vì chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba để chúng ta được sự sống mới. 
Đức Chúa Cha sai Thánh-linh vào lòng những ai tin nơi phép Báp-têm và huyết của Con Ngài để làm chứng cho sự cứu chuộc chúng ta. 
Hễ ai được tái sanh đều có Ngôi Lời bởi đó họ thắng hơn thế gian. Sự cứu chuộc sẽ thắng hơn Sa-tan, những tiên tri giả, những rào cản, hay áp lực của thế gian không ngừng tấn công họ. Nguyên nhân chúng ta có năng lực này là vì chúng ta có ba chứng cớ trong lòng: nước của Chúa Jêsus, huyết Ngài, và Thánh-linh. 
 
Làm thế nào chúng ta thắng hơn thế gian và Sa-tan được đây?
Bởi việc tin vào ba chứng cớ

Chúng ta có thể thắng Sa-tan và thế gian vì chúng ta tin vào Thánh-linh, nước và huyết. Những ai tin vào phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus có thể chiến thắng sự cám dỗ của những tiên tri giả. Đức tin chúng ta, với năng lực để chiến thắng, nghĩ yên nơi nước, huyết và Thánh-linh. Bạn có tin vào điều này không? 
Bạn sẽ không được tái sanh cũng như không thắng hơn thế gian nếu bạn không có đức tin trong sự cứu chuộc bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, Huyết của Ngài, và niềm tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và Đấng Cứu-rỗi chúng ta. Bạn có nghe về đức tin như vậy chưa? 
Bạn có Thánh-linh và Nước trong lòng mình không? Bạn có tin rằng mọi tội của bạn đã được chuyển qua Chúa Jêsus chưa? Bạn có Huyết trên Thập-tự-giá trong lòng bạn chưa? 
Bạn sẽ thắng hơn thế gian nếu bạn có đức tin nơi nước, huyết của Chúa Jêsus trong lòng, tôi tin Chúa Jêsus chết trên Thập-tự-giá thế cho bạn và gánh lấy sự đoán xét vì bạn, thì bạn sẽ chiến thắng. 
Sứ đồ Giăng thắng hơn thế gian vì ông có cả ba yếu tố quan trọng này trong lòng. Ông cũng nói về sự cứu rỗi cho anh em trong đức tin của ông  là những người chịu đựng những rào cản và mối nguy hiểm trong công việc của họ. Ông tuyên bố, “Đây là cách anh em thắng hơn thế gian. Chúa Jêsus đã đến bởi nước, huyết và Thánh-linh. Như Ngài đã thắng hơn thế gian, vậy người trung tín cũng sẽ thắng hơn thế gian. Đây là cách duy nhất mà người trung tín thắng hơn thế gian.” 
Trong I Giăng 5:8, có nói rằng, “Vì có ba làm chứng: Đức Thánh-linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.” Nhiều người vẫn chỉ nói về huyết và Thánh-linh, cùng lúc đó họ từ chối nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Nếu họ tách ra khỏi ‘nước’, họ vẫn còn bị Sa-tan dụ dỗ. Họ nên bước ra khỏi chỗ tự lừa dối bản thân và ăn năn; họ nên tin vào ‘nước’ bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus để được tái sanh. 
Không ai có thể thắng hơn thế gian mà không tin vào nước và huyết của Chúa Jêsus. Tôi nói cùng bạn lần nữa, không ai cả! Chúng ta phải sử dụng nước và huyết của Chúa Jêsus như là vũ khí đắc lực của chúng ta để chiến đấu. Lời Chúa là gươm của Thánh-linh, là Ánh-sáng. 
Vẫn còn nhiều người không tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus, phép Báp-têm đó đã rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Còn quá nhiều người chỉ tin vào hai điều thôi. Vậy, khi Chúa Jêsus phán cùng họ ‘hãy vực dậy và chiếu sáng,’ họ không thể nào chiếu sáng nổi. Họ vẫn còn chất chứa tội lỗi trong lòng. Dẫu họ tin Chúa Jêsus, họ vẫn kết thúc tại địa ngục thôi.
 
 
Phúc Âm Của Phép Báp-têm và Huyết Của Chúa Jêsus  Nên Được Làm Chứng Cách Chính Xác Để Mọi Người Có Thể Nghe, Tin, Và Được Cứu 
 
Đức tin nơi phép Báp-têm của Ngài có phải là hình thức giáo điều thông thường không?
Không, đó không phải giáo điều. Đó là Lẽ thật.

Khi chúng ta làm chứng về Phúc Âm, điều này phải thật chuẩn xác. Chúa Jêsus đã đến bởi Thánh-linh, bởi phép Báp-têm (phép Báp-têm cất lấy mọi tội lỗi chúng ta), và bởi huyết (dòng huyết đền trả cho mọi tội lỗi chúng ta). Chúng ta phải tin vào cả ba điều này. 
Nếu chúng ta không tin, thì không phải chúng ta đang giảng Phúc Âm đâu, thay vào đó đơn thuần là tôn giáo thôi. Đa số các Cơ-đốc-nhân xem Cơ-đốc-giáo ngày nay chỉ như là một tôn giáo, nhưng Cơ-đốc-giáo không thể được liệt kê như là một tôn giáo. Ấy là đức tin của sự cứu chuộc được xây dựng trên lẽ thật, đức tin của sự tìm kiếm Chúa. Nó không thể nào là một tôn giáo.
Tôn giáo là điều gì đó được tạo ra bởi con người, trong khi đó đức tin tìm kiếm những điều Chúa ban cho chúng ta. Đây là điểm khác biệt. Nếu bạn từ chối lẽ thật này, bạn đối với Cơ-đốc-giáo như những tôn giáo khác và chỉ giảng dạy bằng luân lý và đạo đức. 
Đức Chúa Jêsus Christ không đến để thiết lập một tôn giáo tại thế gian này. Ngài không thiết lập một tôn giáo mang tên Cơ-đốc-giáo. Tại sao bạn lại tin nó là một tôn giáo? Nếu nó đều tương đồng, thay vào đó sao không tin vào Hồi-giáo vậy? Bạn có nghĩ tôi sai khi tôi nói về điều này không? 
Vài người tin Chúa Jêsus như là một đời sống đạo vậy, rốt cuộc họ nói, “Sự khác biệt là gì? Thiên đàng, Nirvana, Pa-ra-đi.... Chúng đều giống nhau cả, chúng chỉ có tên gọi khác nhau thôi. Theo cách nào đó chúng ta sẽ kết thúc tại cùng một nơi.” 
Hỡi các tín hữu Cơ-đốc, chúng ta nên đứng vững trên nền của lẽ thật. Chúng ta nên ‘vực dậy và chiếu sáng.’ Chúng ta nên nói về lẽ thật không chút ngần ngại. 
Khi người nào đó nói, “Không thể nào chỉ có một cách duy nhất lên Thiên Đàng được,” bạn nên nói với giọng điệu dõng dạc, “Vâng! Chỉ có một con đường. Bạn có thể lên Thiên Đang chỉ khi bạn tin Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến bởi nước, huyết và Thánh-linh.” Bạn nên chiếu sáng để soi sáng cho những linh hồn khác được nghe Lời của sự cứu chuộc, được tái sanh, và lên Thiên Đàng. 
 
 
Hãy Có Đức Tin Đúng: 
Những Người Yêu Chúa Jêsus Đơn Phương Không Biết Về Sự Cứu Chuộc Bởi Phép Báp-têm  Của Chúa Jêsus và Huyết Ngài Rồi Sẽ Hư Mất 
 
Ai sẽ hư mất dẫu cho anh /chị ấy tin Chúa Jêsus?
Những ai không tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus

Tùy tiện xưng nhận tin Chúa Jêsus là có một tình yêu đơn phương đối với Chúa Jêsus và là con đường ngắn để trở nên một  Cơ-đốc-nhân-tôn-giáo 
Một con tàu đi qua Thái Bình Dương chìm và vài người sống sót trôi dạt trên tấm bè cao su. Họ gởi cho SOS ám hiệu, nhưng biển động mạnh ngăn cản những con tàu khác đến tiếp trợ họ. Sau đó một chiếc trực thăng đến và thả một sợi dây xuống. Nếu một người đàn ông trong số đó nắm lấy sợi dây bằng đôi tay mình thay vì quấn nó quanh mình, thì giống như sa vào một tình yêu đơn phương đối với Chúa Jêsus; tin Chúa theo sự ưa thích của mình. Anh ta chưa chắc chắn, nhưng anh ta nói, “Tôi tin. Hãy cứu tôi. Tôi tin, nên tôi đoán tôi sẽ được cứu.” 
Người nào không hiểu lẽ thật về phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài thì tin rằng anh ta/chị ta sẽ được cứu chỉ qua việc nắm lấy dây thừng. 
Nhưng đang khi anh ta được kéo lên, đôi tay anh ta sẽ tuột khỏi sợi dây. Anh ta chỉ nắm lấy bằng sức mình thôi. Nó cách quá xa bờ biển để anh ta nắm lấy sợi dây cho đến cuối cùng. Khi sức lực anh ta cạn kiệt, anh ta sẽ tuột tay và rơi xuống biển.
Tình yêu đơn phương với Chúa Jêsus giống như thế đấy. Có lẽ nhiều người nói rằng họ tin Đức Chúa Trời và tin Chúa Jêsus; đó là họ tin Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi Thánh-linh, nhưng đây không phải là một phần của chu trình. Họ không sẵn để tin hay ở trong Phúc Âm cách trọn vẹn được, vì vậy họ đẩy bản thân mình nói lập đi lập lại rằng học cách ‘tin’ Ngài. 
Tin và gắng gượng để tin không tương đồng nhau. Họ nói rằng họ sẽ tin Chúa Jêsus cho đến cùng, nhưng đến ngày cuối cùng họ sẽ bị quăng ra vì tội lỗi vẫn còn chất chứa trong lòng họ. Họ yêu Chúa Jêsus mà không biết rằng Ngài đã đến bởi phép Báp-têm, huyết của Ngài và Thánh-linh. Nếu họ yêu Chúa Jêsus chỉ vì huyết Ngài, thì họ sẽ xuống địa ngục. 
Thắt chặt linh hồn bạn bằng sợi dây của Phúc Âm thật, Phúc Âm của nước và huyết. Khi Chúa Jêsus thả sợi dây của sự cứu rỗi xuống, những ai thắt chặt bản thân vào nước, huyết và Thánh-linh sẽ được cứu. 
Những người giải cứu cất tiếng lớn qua loa phát thanh, “Hãy nghe kĩ tôi nói đây. Khi tôi thả sợi dây xuống, hãy quấn nó quanh lồng ngực, dưới cánh tay bạn. Sau đó, bạn cứ thả lỏng. Không bám trên sợi dậy bằng đôi tay mình. Hãy chỉ quấn nó quanh lồng ngực và thư giản. Thì bạn sẽ được cứu.” 
Người đầu tiên làm theo chỉ dẫn và quấn mình với sợi dây, và được cứu. Nhưng người đàn ông khác nói, “Đừng lo. Tôi rất mạnh. Tôi từng làm việc tại một câu lạc bộ thể hình. Nhìn này! Bạn có thấy cơ bắp của tôi không? Tôi có thể bám lấy trong  nhiều dặm.” Rồi với đôi tay mình anh ta nắm lấy sợi dây khi sợi dây được kéo lên. 
Cả hai người đàn ông được kéo lên. Nhưng có một sự khác biệt. Đó là người nghe theo chỉ dẫn và quấn dây quanh lồng ngực mình được kéo lên không có sự ngăn trở nào. Anh ấy mất ý thức trong khi đi lên, nhưng anh ta được kéo lên. 
Cuối cùng người khoe về sức lực mình tuột tay vì sức lực anh ta cạn kiệt. Anh ta chết vì từ chối lắng nghe và bỏ qua sự chỉ dẫn. 
Để hưởng được sự cứu chuộc trọn vẹn, người đó phải tin vào sự cứu chuộc bởi nước của phép Báp-têm của Ngài và huyết cứu mọi linh hồn khỏi tội. Sự cứu rỗi có hiệu lực với những ai trọn tấm lòng tin theo Lời: “Ta đã cứu ngươi trọn vẹn qua phép Báp-têm của Ta bởi Giăng Báp-tít  và qua sự đổ huyết đến chết của Ta trên Thập-tự-giá.” 
Những người chỉ tin vào huyết nói, “Khỏi lo, tôi tin. Trọn đời sống tôi sẽ biết ơn huyết của Chúa Jêsus. Tôi sẽ theo Chúa Jêsus cho đến cùng và niềm tin của tôi chỉ trong huyết  là đã quá đủ để thắng hơn thế gian và mọi tội lỗi cho quãng đời còn lại của tôi.” 
Tuy nhiên, điều này không đủ. Những người Chúa chấp nhận làm con dân Ngài là những ai tin vào cả ba làm chứng đó là Chúa Jêsus đã đến bởi Thánh-linh, Ngài đã chịu phép Báp-têm (Chúa Jêsus cất lấy hết mọi tội lỗi bởi phép Báp-têm Ngài tại sông Giô-đanh), Ngài đã chết trên Thập-tự-giá để đền trả cho tiền công của mọi tội lỗi, và ngày thứ ba Ngài sống lại từ kẻ chết. 
Thánh-linh chỉ đến với những ai tin cả ba điều và làm chứng cho họ. “Vâng, Ta là Đấng Cứu-rỗi ngươi. Ta đã cứu ngươi bởi nước, huyết và Thánh-linh. Ta là Đức Chúa Trời của ngươi.” 
Nhưng đối với những ai không tin vào ba điều này, Chúa sẽ không ban cho sự cứu rỗi. Dẫu chỉ từ bỏ một thứ, Chúa phán, “Không, ngươi không được cứu.” Tất cả các môn đồ đều tin vào cả ba. Chúa Jêsus phán rằng phép Báp-têm Ngài là ảnh-tượng của sự cứu rỗi, tương tự huyết Ngài là ảnh tượng của sự đoán phạt. 
 
 
Sứ Đồ Phao-lô và Phi-e-rơ Đều Làm Chứng Về Cả Phép Báp-têm và Huyết Của Chúa Jêsus 
 
Những môn đồ của Chúa Jêsus làm chứng về điều gì?
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Huyết Ngài

Sứ đồ Phao-lô có nói về phép Báp-têm của Chúa Jêsus hay không? Hãy nhìn xem ông nói về phép Báp-têm của Chúa Jêsus bao nhiêu lần. Ông nói trong Rô-ma 6:3, “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép Báp-têm  trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép Báp-têm trong sự chết Ngài sao?” và trong đoạn 6:5, “Vì nếu chúng ta làm cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.” 
Ông cũng nói trong Ga-la-ti 3:27, “Vả, anh em thảy đều chịu phép Báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Christ vậy.” Các môn đồ của Chúa Jêsus đều làm chứng về ‘nước,’ phép Báp-têm của Chúa Jêsus. “Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh-tượng của sự ấy để cứu anh em” (1 Phi-e-rơ 3:21). 
 
 
Sự Cứu Rỗi Cứu Chuộc Của Đức Chúa Trời Đến Bởi Nước và Huyết Của Chúa Jêsus 
 
Ai là người được Chúa xưng là công bình?
Những người không có tội trong lòng

Sự cứu chuộc mà Chúa Jêsus ban cho loài người là bởi Nước của phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Bởi sự cứu chuộc đó, chúng ta có thể vực dậy và chiếu sáng. Tại sao? Bởi sự làm chứng về ba điều này. 
“Hãy dấy lên và sáng lòe ra; vì sự sáng ngươi đã đến! và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi”(Ê-sai 60:1. Đức Chúa Trời đã chiếu sáng chúng ta và dặn chúng ta cũng hãy chiếu sáng. Chúng ta nên vâng theo mạng lệnh đó. 
Chúng ta từng giảng Phúc Âm bởi sức riêng mình. Thế nhưng, nhiều người vẫn không nghe. Tin Chúa Jêsus thì bạn sẽ được cứu chuộc. Bạn sẽ nên người công chính. Nếu tội lỗi vẫn còn trong lòng bạn, bạn chưa được công chính đâu. Bạn chưa có thể thắng hơn tội lỗi thế gian đâu. 
Bạn không thể nào gạt bỏ hết tội lỗi trong lòng nếu bạn không tin vào Nước của Chúa Jêsus (phép Báp-têm của Chúa Jêsus). Bạn không thể nào tránh khỏi sự đoán phạt nếu bạn không tin vào huyết của Chúa Jêsus. Bạn không thể nào được cứu nếu bạn không tin Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã đến bởi Thánh-linh. Bạn không thể được công bình trọn vẹn nếu bạn không tin vào ba làm chứng này. 
Sự công bình không trọn vẹn chỉ dẫn đến một ‘cái gọi là sự công bình.’ Nếu ai đó nói anh ta/chị ta vẫn có tội, nhưng tự nhận anh ta/chị ta là công bình, người đó chưa ở trong Chúa Jêsus. Một số người hiện nay thử sức bám lấy sự cứu chuộc qua ‘cái gọi là sự công bình.’ Họ viết cả hàng loạt bài báo về vấn đề này. 
Đức Chúa Trời có gọi một người là người vô tội khi tội lỗi còn trong lòng anh ta/chị ta không? Ngài không làm điều đó. Ngài gọi nó nếu Ngài thấy nó. Ngài đầy quyền năng, nhưng Ngài không thể nào nói dối. Người nào không hiểu được ý nghĩa thật của sự công chính. Chúng ta có thể gọi vật nào đó ‘sạch’ chỉ khi nó được sạch. Chúng ta không thể nói ‘công chính’ khi có tội. 
Có lẽ bạn nghĩ rằng mình đã được xưng công chính bởi Chúa Jêsus dẫu bạn có tội trong lòng. Nhưng điều đó không đúng. 
Chúa Jêsus xưng công chính cho chúng ta khi chúng ta tin Ngài là Đấng đã đến bởi Thánh-linh, Nước (mà Ngài đã cất lấy mọi tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu phép Báp-têm), và Huyết (Ngài đã đến trong xác thịt và chết thế chúng ta). 
Hỡi các tín hữu Cơ-đốc, ‘cái gọi là sự công chính’ không có nghĩa gì với Phúc Âm của Nước và Huyết. ‘Cái gọi là sự công chính,’ hay ‘được xưng công chính’ là một giáo điều được tạo ra bởi con người. Chúa có xưng bạn là công chính khi bạn còn có tội trong lòng không? Chúa không xưng ai đó là công chính khi anh ta/chị ta có tội trong lòng, bất kể người đó nhiệt thành tin Chúa Jêsus như thế nào.  Chúa Jêsus không thể nói dối. 
Vậy, bạn vẫn cứ nghĩ rằng Ngài xưng công chính cho ai đó khi còn có tội lỗi trong lòng anh ta/chị ta hay sao? Đó là điều con người nghĩ, Đức Chúa Chúa Trời thì không. Chúa ghét nói dối. Ngài sẽ xưng công chính cho bạn khi bạn chỉ tin vào ‘Thánh-linh’ và ‘huyết’ thôi phải không?’ Không đời nào. 
Chỉ có một hạng người mà Chúa xưng công chính. Họ là những người không có tội trong lòng. Ngài chỉ nhận biết những ai tin vào ba thứ này: đó là Chúa Jêsus, Ngài là Đức Chúa Trời, đã giáng xuống thế gian này trong xác thịt, chịu phép Báp-têm tại sông Giô-đanh, và đổ huyết trên Thập-tự-giá để bôi xóa mọi tội lỗi chúng ta. 
Chỉ những ai tin vào Phúc-âm của sự cứu chuộc được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Họ là những người có niềm tin đúng. Họ tin trọn vẹn những điều Chúa làm cho chúng ta. Họ tin Chúa Jêsus đến chịu phép Báp-têm để cất lấy hết mọi tội lỗi của chúng ta, và gánh lấy sự đoán phạt chúng ta bởi sự chết trên Thập-tư-giá, và sống lại từ kẻ chết. 
Hết thảy mọi điều này đều được hoàn thành bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus xuống từ Thiên Đàng và phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Ngài làm điều này qua việc cất lấy mọi tội lỗi chúng ta đi. 
Đức Chúa Trời không biết những ai chỉ tin vào Huyết của Chúa Jêsus. Những người chỉ tin vào Huyết của Chúa Jêsus vẫn có tội trong lòng. Ai được Chúa Jêsus nhận biết để được cứu chuộc? 
Niềm tin nơi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết Ngài, và sự thật Ngài là Đức Chúa Trời. Đều cần thiết cho sự cứu rỗi. “Ta cất lấy mọi tội lỗi của ngươi khi ta xuống thế gian này và chịu phép Báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Ta đã tỏ ra rằng mọi tội lỗi thế gian đều được chuyển qua Ta. Ta đã đền trả tội lỗi trên Thập-tự-giá. Ta đã cứu ngươi.”
Đối với những người tin vào ba điều này, Chúa Jêsus phán, “Vâng, ngươi đã được cứu. Người là người công chính và là con cái của Đức Chúa Trời.” Bạn cũng có thể được cứu nếu bạn tin vào cả ba điều là phép Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết của Ngài và Thánh-linh. Những người chỉ tin vào huyết và Thánh-linh vẫn còn có tội trong lòng. 
Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chỉ có một lẽ thật. Có sự công chính, thành thật, tình yêu thương và sự tốt lành. Không có một vết của sự lừa dối nào cả. Lừa dối và mưu chước không tồn tại ở Thiên Đàng. 
 
Ai là ‘kẻ làm gian ác’?’
Kẻ không tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus

“Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng. ‘lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao?, nhân danh Chúa mà trừ quỉ chăng? Và lại nhân daanh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” (Ma-thi-ơ 7:22) 
Đức Chúa Trời không hề ghi nhận những công việc của người không đủ điều kiện để vào Vương Quốc của Ngài. “Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, ‘Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’” (Ma-thi-ơ 7:23) 
“Tôi đã dâng hai ngôi nhà cho Ngài. Và phó cả đời tôi cho Ngài. Ngài không biết tôi sao? Tôi không chối bỏ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Ngài không biết tôi sao?” 
“Vậy, ngươi có còn tội lỗi trong lòng hay không?” 
“Vâng, thưa Chúa. Tôi còn một ít”. 
“Vậy thì, hãy lui khỏi Ta! Không tội nhân nào được phép 
đến đây.” 
“Nhưng tôi đã chết như kẻ tử đạo trong đức tin mình vì Ngài thưa Chúa!” 
“Chết như kẻ tử đạo đối với ngươi có nghĩa gì? Ngươi chỉ chết bởi sự ngoan cố của mình. Ngươi đã không nhận biết về phép Báp-têm và huyết của Ta đúng không? Ta đã tỏ cho lòng ngươi biết rằng ngươi là Con Ta chưa? Ngươi không hề tin vào phép Báp-têm của Ta và Ta chưa hề tỏ ra rằng ngươi là Con Ta, khi ấy ngươi bám vào niềm tin của mình và chết vì nó. Có bao giờ Ta bày tỏ với ngươi chưa? Ngươi tự đem nó đến cho mình. Ngươi yêu và gắng gượng một mình cho sự cứu rỗi của chính mình. Ngươi không hiểu sao? Bây giờ, hãy đi đường của ngươi.” 
Chúa Jêsus phán dặn chúng ta hãy vực dậy và chiếu sáng. Có lẽ người được cứu chuộc khum người xuống trước nhiều Cơ-đốc-nhân trên danh nghĩa và nhiều tiên tri giả, rồi thất bại trong việc soi sáng ra! Nhưng một ngọn lửa nhỏ châm ngòi một đám cháy. Nếu một người đứng lên mạnh mẽ và bày tỏ lẽ thật, cả thế giới sẽ được soi sáng. 
Trong Ê-sai 60:1-2, có nói, “Hãy dấy lên và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi.” 
Chúa ra lệnh cho chúng ta vực dậy và chiếu sáng vì sự tối tăm của lẽ đạo giả dối, ấy là Phúc Âm phải được truyền rao khắp thế gian. Chỉ những người tin Chúa Jêsus được yêu Ngài. Những kẻ không được cứu chuộc không thể yêu Chúa Jêsus. Sao họ có thể như thế chứ? Họ không những không được nói về tình yêu, mà còn không thể nào yêu Ngài trọn vẹn nếu họ không tin toàn bộ lẽ thật. 
 
 
Có Ba Điều Làm Chứng Về Sự Cứu-rỗi Tội Nhân

Trong lòng chúng ta chứng cớ về sự cứu rỗi là gì ?
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus

“Vì có ba làm chứng: Thánh-linh, Nước và Huyết; ba ấy hiệp một.” Chúa Jêsus đã đến thế gian này và Ngài đã làm công việc Ngài bởi nước và huyết. Ngài đã làm điều này và cứu chúng ta. 
“Ví bằng chúng nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài.Ai có Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (1 Giăng 5:9-12). 
Người tái sanh nhận lời chứng của loài người. Chúng ta được nhận biết là công bình. Khi người tái sanh, người được cứu chuộc, nói lẽ thật về sự cứu chuộc ra, người ta không thể tranh cãi được. Họ chấp nhận nó. Họ nói rằng chúng tôi tin đúng, bởi đó chúng tôi đúng trong đức tin mình. Nếu chúng tôi nói với bạn làm thế nào chúng tôi được tái sanh, không một ai có thể chống đối Phúc Âm thật mà chúng tôi làm chứng. Họ nói chúng tôi đúng. Chúng tôi nhận chứng cớ của con người. 
Nhưng phân đoạn hôm nay còn nói, “Chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn;” Nó nói rằng chứng của Đức Chúa Trời là chứng về Con Ngài. Đúng không? Chứng của con Ngài là gì? Chứng mà Chúa cứu chúng ta ấy là Chúa Jêsus đã đến bởi Thánh-linh, nước của sự cứu chuộc, và huyết trên Thập-tự-giá. Đức Chúa Trời làm chứng ấy là cách để cứu chúng ta, và bởi đó chúng ta là con dân Ngài vì chúng ta tin chứng ấy. 
“Ai tin đến con Đức Chúa Trời, thì có chúng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng ti đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài.” 
Phân đoạn này nói tường tận cho chúng ta biết người được giải cứu là ai. Lời Chúa phán rằng người tin vào Con của Đức Chúa Trời có chứng ấy trong mình. Bạn có chứng ấy trong lòng mình không? Nó ở trong bạn và nó ở trong tôi. Chúa Jêsus đã đến thế gian này vì chúng ta. (Ngài đã đến trong xác thịt qua thân thể của Ma-ri bởi Đức Thánh-linh.) Khi Ngài 30 tuổi, Ngài chịu phép Báp-têm để gánh hết tội lỗi lên mình. Vì mọi tội lỗi chúng ta, Ngài chịu đoán phạt trên Thập-tự-giá. Ngày thứ ba Ngài sống lại để ban chúng ta sự sống đời đời. Qua đó Chúa Jêsus cứu chúng ta. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài không sống lại? Sao Ngài có thể làm chứng cho tôi trong phần mộ được? Đó là lý do Ngài là Đấng Cứu-rỗi tôi. Đây là điều chúng tôi tin. 
Như Ngài đã phán, Ngài cứu chúng ta bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. Vì chúng ta tin, bạn và tôi được cứu. Chứng cớ ở trong bạn và ở trong tôi. Người được cứu chuộc không thể bỏ qua ‘nước bởi phép Báp-têm Ngài. Chúng ta không được chối bỏ những điều mà Ngài đã làm để cứu chúng ta. 
“…vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). Chúng ta đừng bao giờ từ chối việc Chúa Jêsus cất lấy mọi tội lỗi tại sông Giô-đanh khi Giăng Báp-tít làm phép Báp-têm cho Ngài. Người được cứu chuộc đừng bao giờ từ chối ‘nước,’  là phép Báp-têm của Chúa Jêsus. 
 
 
Những Kẻ Tin Mà Không Được Cứu Chuộc Chối Bỏ Phép Báp-têm Của Jêsus Cho Đến Cùng
 
Ai cho Đức Chúa Trời là người nói dối?
Kẻ không tin vào phép Báp-têm  của Chúa Jêsus

Sứ đồ Giăng xác quyết như thế nào khi ông nói, “còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối.” Nếu sứ đồ Giăng đang sống tại đây và ngay lúc này, thì ông sẽ nói gì với chúng ta, với những Cơ-đốc-nhân ngày nay? Ông có hỏi rằng liệu ‘Chúa Jêsus có cất lấy mọi tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu phép Báp-têm ’ hay không?
Giăng Báp-tít cũng không làm chứng về Phúc Âm mà Chúa Jêsus cứu chuộc chúng ba bởi phép Báp-têm của Ngài hay sao? “Tội lỗi bạn không được chuyển lên trên Chúa Jêsus và Ngài không gánh tội chúng ta trên lưng khi Ngài chịu phép Báp-têm bởi chúng ta sao?” Vì cớ đó, ông làm chứng rõ ràng rằng Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm để cứu chúng ta (Giăng 1:29. 1 Giăng 5:4-8). 
Những ai không tin Đức Chúa Trời, nói theo cách khác, kẻ không tin mọi việc mà Ngài làm để cứu chúng ta, cho Ngài là nói dối. Khi chúng ta nói Chúa Jêsus cất lấy hết mọi tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu phép Báp-têm, họ nói, “Ồ, thương thay cho thân tôi! Ngài không thể cất hết mọi tội lỗi tôi đi! Ngài chỉ cất nguyên tội đi, song những tội hằng ngày của tôi vẫn còn” 
Vậy, họ bào chữa rằng họ đã dâng lời cầu nguyên ăn năn mỗi ngày để được cứu chuộc. Đây là điều họ tin. Bạn có tin như vậy hay không? Những kẻ không tin rằng tội lỗi mình được tẩy sạch bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. 
 
 
Chúa Jêsus Đã Chuộc Chúng Ta Một Lần Đủ Cả Khi Ngài Chịu Phép Báp-têm và Đổ Huyết ra Trên Thập-tự-giá
 
Ai đang nói dối?
Kẻ không tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus

Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm và cất lấy hết mọi tội lỗi một lần là đủ cả. Đức Chúa Trời cứu những ai tin vào phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, nhưng khướt từ những ai không tin. Họ xuống địa ngục. Vậy nên chúng ta có được cứu hay không được cứu phụ thuộc vào điều mà chúng ta tin. Chúa Jêsus giải cứu thế gian ra khỏi mọi tội lỗi. Những ai tin thì được cứu, và hễ ai không tin thì không được cứu vì họ cho Chúa là nói dối. 
Con người không xuống địa ngục vì sự yếu đuối mình, mà vì họ thiếu niềm tin. “còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối” (1 Giăng  5:10). Những ai không tin rằng mọi tội lỗi họ được chuyển qua Chúa Jêsus thì vẫn còn có tội trong lòng. Họ không thể nói rằng mình vô tội. 
Một lần nọ tôi gặp một chấp sự và hỏi ông ta, “Thưa chấp sự, tội lỗi của ông không còn nữa khi ông tin Chúa Jêsus phải không? 
“Tất nhiên đúng rồi.” 
“Vậy, khi Chúa Jêsus cất lấy hết tội lỗi thế gian và phán rằng ‘việc đã trọn,’ ông đã được cứu. Điều này đúng không?” 
“Vâng, tôi đã được cứu.” 
“Thì ông không được phạm tội nữa.” 
“Vâng, đúng rồi.” 
“Điều gì sẽ xảy ra nếu ông phạm tội nữa?” 
“Chúng ta chỉ là con người. Làm sao chúng ta không tái phạm được? Vậy chúng ta phải ăn năn và rửa sạch tội mình mỗi ngày.” 
Vị chấp sự này vẫn còn tội lỗi trong lòng vì ông ta không biết đến lẽ thật trọn vẹn của sự cứu chuộc. 
Người như ông ta nhạo báng Đức Chúa Trời và cho Ngài là nói dối. Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời, đã thất bại trong việc cất bỏ tội lỗi của thế gian đi phải không? Thật quá thất vọng. Nếu Chúa Jêsus không giải thoát khỏi mọi tội lỗi, làm thế nào Ngài lại là Đức Chúa Trời của Sự Cứu-rỗi được? Làm sao Ngài dạy chúng ta phải tin Ngài đây? Bạn có đang cho Ngài là kẻ nói dối không? Tôi khuyên bạn không nên làm thế! 
Kinh Thánh dạy chúng ta không được nhạo báng Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là không được cho Ngài là kẻ nói dối và lừa dối Ngài. Ngài không giống chúng ta. 
Sứ đồ Giăng nói tận tường với chúng ta về Phúc Âm của sự cứu chuộc. Nhiều người không muốn tin vào những điều mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta  tức là việc Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian bởi Nước, Huyết và Thánh-linh. 
Có hai nhóm Cơ-đốc-nhân: những người không tin theo Kinh Thánh và xưng nhận, “tôi là một tội nhân,” và nhóm người tin vào mọi điều Chúa đã làm cho họ và xưng nhận với đức tin rằng, “tôi công chính.” Theo bạn nhóm nào đang nói lẽ thật? 
Những ai không tin vào mọi điều Chúa đã làm, nói theo cách khác, ai không thừa nhận lời chứng của nước, huyết và Thánh-linh thì đang dối mình. Họ thất bại trong đức tin. Những người không tin cho Ngài là kẻ nói dối. 
Không được cho Ngài là kẻ nói dối. Chúa Jêsus đã đến sông Giô-đanh và vậy nên, (bởi phép Báp-têm) làm trọn sự công chính (gánh lấy tội lỗi thế gian). 
 
 
Những Kẻ Không Tin Từ Chối Phép Báp-têm Của Chúa Jêsus và Sự Thánh Khiết Của Ngài
 
Sa-tan và ma quỉ từ chối điều gì ?
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus

Người tin Con Ngài có chứng ấy trong lòng. Một tín đồ được tái sanh thì tội lỗi của anh/chị ta được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu phép Báp-têm, theo đó anh/chị ta được giải cứu bởi Nước và Huyết của Chúa Jêsus. Những Cơ-đốc-nhân tái sanh tin Chúa Jêsus được sanh ra trên đất này qua thân thể của nữ Đồng-trinh Ma-ri, Ngài chịu phép Báp-têm tại sông Giô-đanh trước khi chết trên Thập-tự-giá, và Ngài đã sống lại. 
Người công chính có chứng ấy trong lòng. Minh chứng của sự cứu rỗi chúng ta ở trong đức tin mình nơi Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi Nước, Huyết và Thánh-linh. Chứng ấy ở trong bạn. Tôi khuyên bạn cần có chứng ấy trong mình. Tôi nói cùng bạn. Nếu thiếu một trong ba làm chứng ấy không phải là người được cứu, minh chứng của sự cứu rỗi, ở trong bạn. 
Sứ đồ Giăng nói, “Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình” (1 Giăng 5:10). Có lời chứng nào là chỉ tin vào một mình huyết Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá không? Hoặc là chỉ tin nước, mà không tin huyết hay sao? Bạn nên tin cả ba thì Đức Chúa Trời mới nhận biết bạn. 
Chỉ thế thì Chúa Jêsus tỏ bày cho bạn rằng ‘bạn được cứu.’ 
Bạn có đang nói mình sẽ có chứng ấy nếu mình chỉ cần tin vào hai trong ba điều ấy thôi hay sao? Ấy sẽ là tin Đức Chúa Trời theo cách riêng của bạn. Ấy sẽ là ‘làm chứng cho chính mình.’ 
Có nhiều người như thế. Cũng có nhiều người trên thế giới chỉ tin hai trong ba điều thôi. Họ làm chứng rằng mình được cứu và viết những cuốn sách về điều đó. Họ thật dõng dạc! Ấy là sự chống nghịch. Họ xưng mình ‘thuộc về Phúc-âm.’ Họ cảm nhận rằng mình không những ‘thuộc về Phúc-âm,’ mà con ‘thuộc về tôn giáo’ nữa. Họ không tin vào ‘nước’ mà vẫn còn tự cao về sự cứu rỗi của họ! Nghe có vẻ họ khá lô-gic nhưng trong tâm trí họ không có chứng của Đức Chúa Trời. Ấy chỉ là sự giả hình. 
Sao bạn có thể gọi đó là sự cứu rỗi được? Chỉ những người tin Chúa Jêsus, Đấng đã đến bởi Thánh-linh, nước và huyết, có chứng của Đức Chúa Trời và con người. 
Sứ đồ Phao-lô nói, “Vả, đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép , Đức Thánh-linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5). Sa-tan vui sướng khi con ngưởi chỉ tin vào huyết của Chúa Jêsus. “Ô, ngươi ngốc thiệt, ngươi bị ta cám dỗ, ha-ha!” Nhiều người tin khi con người ca tụng huyết của Chúa Jêsus, Sa-tan chạy lui đi. Họ nghĩ có lẽ Sa-tan sợ Thập-tự-giá. Nhưng họ nên giữ trong tâm trí mình rằng Sa-tan chỉ biểu diễn thôi. Chúng ta không nên ngốc nghếch như vậy nữa. 
Khi ma quỉ nhập vào một người, hắn có thể nghiến răng hoặc sùi bọt mép. Thật khó để khống chế ma quỉ vì nó có quyền hành khiến hắn ta làm bất kể việc gì. Ma quỉ chỉ cần dùng một ít trí não của hắn. Đức Chúa Trời cho ma quỉ các thứ quyền, trừ quyền tiêu diệt. Ma quỉ có thể run rẫy lạch bạch, gào thét và sùi bọt mép. 
Khi điều này xảy ra, những tín đồ cất tiếng lên,“Nhân danh Chúa Jêsus, hãy lui ra! Hãy lui ra!” Rồi khi người đàn ông tỉnh và trở lại con người bình thường, họ nói cùng hắn ta ấy chính huyết của Chúa Jêsus có quyền năng cứu anh đấy. Nhưng đây không phải là năng quyền của huyết Ngài. Đây chỉ là “buổi biểu diễn’ của ma quỉ thôi. 
Sa-tan sợ những người tin Chúa Jêsus, Đấng đã thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi bởi phép Báp-têm Ngài, Đấng đã gánh lấy án phạt thế cho chúng ta bởi huyết Ngài và vào ngày thứ ba Ngài sống lại. Sa-tan không thể vây quanh chúng ta bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus và sự cứu rỗi bởi huyết. 
Như bạn được biết, những Linh mục Thiên Chúa giáo đôi lúc cử hành phép trừ tà. Chúng ta từng thấy trong phim. Trong phim ‘Điềm Báo’ ‘The Omen,’ một linh mục cầm một cây Thập-tự bằng gỗ và lắc nó, nhưng vị linh mục chết ngay tức khắc. Người được tái sanh sẽ không bị đánh bại như thế này. 
Tín đồ được tái sanh mạnh dạn nói về huyết và nước của Chúa Jêsus. Khi ma quỉ cố gắng bắt bớ anh/chị ta, thì anh/chị ta sẽ hỏi ma quỉ, “Ngươi có biết Chúa Jêsus đã gánh lấy mọi tội của ta rồi không?” Ma quỉ sẽ chạy lui đi. Ma quỉ ghét ở trong vòng ‘người được tái sanh.’ Nếu ‘một người tái sanh’ ngồi ở đó, ma quỉ sẽ lẫn trốn. Điều này nói lên những ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là kẻ nói dối . Họ không tin chứng của Con Ngài, chứng của nước và huyết. 
 
Chứng ấy của Con Đức Chúa Trời là gì?
Phép Báp-têm Ngài, huyết Ngài và Thánh-linh

Chứng của Con Đức Chúa Trời là gì? Ấy là Ngài đã đến bởi Thánh-linh và cất lấy mọi tội lỗi chúng ta bằng nước. Ngài nhận lấy mọi tội lỗi thế gian lên thân Ngài và đổ huyết ra trên Thập-tự-giá vì chúng ta. Ấy chẳng phải là sự cứu chuộc bởi nước, huyết và Thánh-linh sao? 
Con người nói dối trước Chúa vì họ không tin nơi Phúc Âm của nước và huyết, Phúc Âm của sự cứu chuộc. Tất cả các Phúc Âm khác đều sai. Niềm tin của họ sai lạc, và họ truyền rao Phúc Âm sai lạc này cách vô nghĩa. 
Hãy mở sang 1 Giăng 5, câu số 11 có chép, “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài.” Câu này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong những người nhận lãnh nó. Cũng vậy, sự sống ấy ở trong Con Ngài. 
Những ai nhận lãnh sự sống đời đời là những kẻ được cứu chuộc bởi việc tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và Huyết Ngài. Kẻ được cứu chuộc nhận lãnh sự sống đời đời và được sống đời đời. Bạn có nhận lãnh sự sống đời đời chưa? 
Trong câu 12, “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” Nói theo cách khác, kẻ tin vào những gì Chúa Jêsus đã làm trên đất  phép Báp-têm Ngài, sự chết trên Thập-tự-giá, và sự sống lại của Ngài  thì có sự sống đời đời. Nhưng kẻ chối bỏ một trong ba điều này thì không có sự sống, người ấy cũng sẽ không được cứu chuộc. 
Sứ đồ Giăng phân biệt dân sự của Chúa theo niềm tin căn bản vào những điều mà Chúa Jêsus đã làm: nước, huyết và Thánh-linh. Ba điều này nói chúng ta biết liệu họ có Lời Chúa hay không. Ông xác định kẻ được cứu chuộc là bởi có niềm tin nơi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, huyết Ngài và Thánh-linh. 
 
    
Những Kẻ Không Được Tái Sanh Không Thể Phân Biệt Là Chiên Hay Dê 
 
Ai có thể phân định kẻ được chuộc với kẻ không được cứu chuộc?
Kẻ ấy là người được cứu chuộc

Sứ đồ giăng khẳng định những người công chính là người được cứu chuộc. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định vây. Làm sao các tôi tớ Chúa phân biệt rõ ràng giữa chiên và dê? Làm sao họ phân biệt được tôi tớ Chúa và những kẻ mạo danh? Những người được cứu chuộc bởi niềm tin nơi Nước và Huyết của Chúa Jêsus nhận lãnh quyền năng này. 
Bất kể một vị mục sư, một nhà truyền giáo, hay một trưởng lão, nếu ông ta không xác định ra kẻ được cứu chuộc, hay ông ta không phân biệt được giữa chiên và dê, thì ông ta chưa được tái sanh, và ông ta không có sự sống đời đời trong mình. Nhưng những người được tái sanh có thể thấy rõ ràng điểm khác biệt. Những ai không có sự sống không thể thấy điểm khác biệt cũng không nhận biết được nó. 
Dẫu cho chúng ta không thể phân biệt màu sắc trong bóng tối, màu xanh là màu xanh, màu trắng là màu trắng. Thế nhưng, nếu bạn nhắm mắt, bạn cũng không thể thấy và nhận biết màu sắc. 
Nhưng mắt họ mở ra để nhận diện biến thể màu sắc nhỏ nhất. Họ có thể nói với chúng ta cái nào là màu xanh, cái nào là màu trắng. Tương tự, có sự khác biệt lớn giữa những kẻ được cứu chuộc với những kẻ không được cứu chuộc. 
Chúng ta phải giảng Phúc-âm về sự cứu chuộc, Phúc-âm của nước, huyết và Thánh-linh. Chúng ta phải chổi dậy và soi sáng. Khi họ tập hợp tất cả chúng ta rao truyền đức tin thật, chúng ta không nói bằng lời của con người. Trong Kinh Thánh, 1 Giăng 5 giải thích về ý nghĩa này. Chúng ta cần giải thích từng bước một để chúng ta không bị nhầm lẫn. 
Lời mà chúng ta giảng, ấy là Lời của nước, huyết và Thánh-linh của Chúa Jêsus, là ánh sáng của sự cứu chuộc. Để khiến ‘nước’ của Chúa Jêsus được mọi người biết đến, thì phải soi sáng ra. Để khiến ‘huyết’ của Chúa Jêsus được biết đến thì phải soi sáng ra. Chúng ta phải làm cho rõ ràng cho những ai trên đất này không biết lẽ thật này. 
Nếu người được tái sanh không chổi dậy và chiếu sáng, nhiều người sẽ chết mất mà không có sự cứu rỗi và Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng. Ngài sẽ gọi chúng ta là tôi tớ biếng nhác. Chúng ta phải truyền rao Phúc Âm của nước và huyết của Chúa Jêsus. 
Lý do tại sao chính chúng ta xem xét là vì phép Báp-têm của Chúa Jêsus rất quan trọng đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Khi chúng ta nói với trẻ em, chúng ta cần phải giải thích đi đi lại lại, xuyên suốt mọi luận điểm mà chúng ta đảm bảo rằng chúng hiểu rồi. 
Nếu chúng ta thử dạy cho người mù chữ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bảng chữ cái. Sau đó chúng ta dần dần dạy họ cách để viết từ theo bảng chữ cái. Khi người ấy có thể ghép lại các chữ lại được rồi ví dụ như từ ‘án phạt,’ chúng ta bắt đầu giải thích nghĩa của những từ này. Đây là cách chính xác để chúng ta nói với mọi người về Chúa Jêsus để chắc rằng họ thật sự hiểu. 
Chúng ta nên giải thích về  phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Ngài đã đến thế gian bởi nước, huyết và Thánh-linh. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu-rỗi và được cứu chuộc. 
Sự cứu chuộc bởi nước và Thánh-linh bắt nguồn từ đức tin nơi phép Báp-têm của Chúa, huyết Ngài trên Thập-tự-giá, và từ niềm tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu-rỗi chúng ta .