Bài giảng

Chủ đề 3: Phúc-âm của nước và Thánh-linh

[3-4] ( 1 Phi-e-rơ 3:20-22 ) Báp-têm Của Chúa Jêsus Là Ảnh Tượng Cứu Rỗi Cho Tội Nhân

( 1 Phi-e-rơ 3:20-22 >)
“Trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.  Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,  là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” 
 
Bởi điều gì mà chúng ta được nên công bình?
Bởi ân điển của Chúa

Đức Chúa Trời đã biết chúng ta trước khi chúng ta được sanh ra trên thế gian này. Ngài biết rằng chúng ta sanh ra là tội nhân và cứu chúng ta là những kẻ tin bởi phép Báp-têm của Ngài, phép Báp-têm cất lấy hết mọi tội lỗi thế gian đi. Ngài cứu mọi kẻ tin và làm họ nên dân sự Ngài. 
Tất cả điều này đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Như lời được phán trong Thi-thiên 8:4, “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?” Kẻ được cứu chuộc  khỏi tội là những người lãnh được tình yêu đặc biệt của Ngài. Họ là con cái của Ngài. 
Những người chỉ tin vào huyết Ngài và Thánh Linh là gì trước khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, trước khi được nên công bình, được cứu và được phép gọi Ngài là Cha? Chúng ta là những tội nhân, chỉ là những tội nhân được sinh ra để sống trên thế gian này chừng 70 năm, hoặc nếu khỏe mạnh thì 80 năm. 
Trước khi chúng ta được thanh tẩy tội lỗi, và trước khi chúng ta có đức tin nơi Phúc Âm bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, chúng ta là những người không công chính phải bị hư mất. 
Sứ đồ Phao-lô nói rằng dù ông có là gì đi nữa thì ấy là do ân điển Ngài. Tương tự, chúng ta hiện tại là thế nào thì ấy cũng là hoàn toàn dựa trên ân điển của Ngài. Chúng ta cảm tạ ân điển Ngài. Đấng tạo hóa đã xuống thế gian này và cứu chúng ta, khiến chúng ta nên con cái Ngài, dân sự Ngài. Chúng ta cảm tạ Ngài vì ân điển của sự cứu rỗi bởi Nước và Thánh Linh. 
Bởi lý do nào mà Ngài cho phép chúng ta được làm con Ngài, được nên người công chính? Ấy phải  chăng là nhìn vào nét đẹp của chúng ta? Ấy phải chăng là chúng ta xứng đáng? Hay đó phải chăng chúng ta quá tốt? Hãy cùng suy ngẫm về nó và cảm tạ về nguyên nhân ấy. 
Lý do ấy là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để khiến chúng ta nên dân sự Ngài và để chúng ta sống trong  Vương Quốc Thiên Đàng với Ngài. Chúa làm chúng ta nên dân sự Ngài để cho phép chúng ta sống đời đời với Ngài. Đó là lý do duy nhất tại sao Chúa ban phước cho chúng ta với sự sống đời đời. Ngài không làm chúng ta nên dân sự Ngài vì vẻ bên ngoài của chúng ta, vì chúng ta xứng đáng hơn, hay vì chúng ta sống đạo đức hơn các tạo vật khác của Ngài. Lý do duy nhất là Ngài yêu chúng ta. 
“Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em” (1 Phi-e-rơ 3:21). “..có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.” (1 Phi-e-rơ 3:20). 
Chỉ ít người được cứu, một người trong một thành phố và hai người trong một gia đình. Vậy, chúng ta tốt đẹp hơn người khác hay sao? Hoàn toàn không. Chúng ta hoàn toàn không có gì đặc biệt hơn, nhưng chúng  ta vẫn được cứu bởi đức tin nơi nước và Thánh Linh. 
Ấy là phép lạ giữa vòng các phép lạ mà chúng ta được cứu, và ấy là món quà nhưng không và ơn phước từ Chúa mà chúng ta được gọi là Ngài là Cha, Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta không được chối bỏ điều này. Làm thế nào để chúng ta gọi Ngài là Cha và là Cứu Chúa của chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân? 
Khi chúng ta nghĩ về việc chúng ta đã được cứu, chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Chúng ta không thể cảm tạ Ngài hay sao? Có thể chúng ta được sinh ra và chết sau khi sống đời sống tuyệt vời, kết thúc tại địa ngục, nếu nó không được dành cho tình yêu thương và ơn phước của Ngài. Chúng ta lại tiếp tục cảm tạ Chúa vì những ơn phước của Ngài và tình yêu làm chúng ta xứng đáng trở nên là con cái Ngài theo cách nhìn của Ngài.
 
 
Sự Cứu Rỗi Quí Báu Được Ban Cho Chúng Ta Bởi Phép Báp-têm Của Chúa Jêsus 
 
Tại sao con người thời kỳ Nô-ê bị hủy diệt?
Vì họ không tin vào Nước
 (phép Báp-têm của Chúa Jêsus)

“Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em.” Ấy là điều được chép trong I Phi-e-rơ rằng chỉ có tám linh hồn được cứu bởi nước. Khoảng bao nhiêu người có mặt tại đó vào thời kỳ của Nô-ê? Chúng ta không cách nào để biết được có bao nhiêu người tại đó, nhưng hãy thử ước chừng ở đó có khoảng một triệu người. Chỉ có 8 người trong gia đình Nô-ê  được cứu trong vòng một triệu người.
Có thể tỉ lệ đó tương tự như ngày nay. Họ nói rằng hiện tại có hơn 6 tỉ người thế giới. Ngày nay có bao nhiêu người giữa vòng những người tin Chúa Jêsus được tẩy sạch tội? Nếu chúng ta  nhìn vào một thành phố, thì chỉ có vài người trong số họ thôi. 
Tại thành phố của tôi, tại đó bao gồm khoảng 250,000 người, có bao nhiêu người được cứu chuộc  khỏi tội lỗi họ? Có lẽ  200 chăng? Thế thì, tỉ lệ ở đây thế nào? Có lẽ nó có nghĩa là ít hơn một người được nhận lãnh ơn phước của sự cứu chuộc   khỏi vòng một ngàn người. 
Ước tính rằng có 12 triệu Cơ-đốc-nhân tại Hàn Quốc, bao gồm cả Thiên Chúa giáo. Theo thống kê đó, có bao nhiêu người giữa vòng họ được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Chúng ta nên lưu ý rằng chỉ có 8 người được cứu khỏi toàn bộ dân số trên thế gian vào thời kỳ của Nô-ê. Chúng ta nên biết và tin rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội của hết thảy những ai tin vào phép Báp-têm của Ngài, bởi phép Báp-têm ấy mà Ngài đã cất lấy hết mọi tội lỗi.
Không có nhiều người tin rằng Chúa Jêsus đã cứu chuộc  chúng ta bởi phép Báp-têm và Huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Nhìn vào bức tranh nổi tiếng vẽ về ‘Sự sống lại của Chúa Jêsus.’ Có bao nhiêu người được tái sanh có mặt tại đó? Bạn có thể thấy họ bước xuống từ lâu đài Giê-ru-sa-lem chỉ ngón tay hướng về Chúa Jêsus, là Đấng giang cánh tay rộng mở cho họ. Thử đoán xem trong vòng đó có bao nhiêu người là nhà thần học và mục sư. 
Ngày nay, có vô vàn nhà thần học trên thế giới, nhưng chúng ta chỉ tìm thấy ít người biết và tin phép Báp-têm của Chúa Jêsus là lẽ thật trước nhất của sự cứu rỗi. Vài nhà thần học nói lý do Chúa Jêsus chịu Báp-têm là vì Ngài hạ mình, và vài người nói rằng Ngài chịu Báp-têm để giống con người chúng ta hơn. 
Nhưng điều được chép trong Kinh Thánh rằng tất cả các Sứ đồ, ngay cả Phi-e-rơ và Giăng, đều làm chứng về phép Báp-têm của Chúa Jêsus là sự chuyển tội lỗi sang Ngài, và chúng ta cũng tin vào điều đó.
Các Sứ đồ làm chứng trong Thánh Kinh rằng mọi tội lỗi chúng ta được chuyển sang Chúa Jêsus bởi phép Báp-têm Ngài. Ấy như là một lời chứng lạ lùng bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta được giải thoát chỉ thông qua việc tin vào chứng ấy. 
 
 
Không Có Điều “Có Lẽ” Đối Với Phép Báp-têm Của Sự Cứu chuộc  
 
Ai nhận lãnh được tình yêu vô hạn của Chúa?
Kẻ tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và HuyếtNgài

Mọi người thiên về niềm tin rằng chỉ việc tin Chúa Jêsus là chúng ta sẽ được cứu. Mọi tôn giáo đều đảm bảo về sự cứu rỗi theo niềm tin của họ, và nhiều người nghĩ rằng phép Báp-têm của Chúa Jêsus chỉ là giáo điều thông thường trong cộng đồng Cơ-đốc. Nhưng điều đó không đúng. Trong vòng hàng ngàn quyển sách mà tôi từng đọc, tôi không tìm thấy quyển sách nào về sự cứu rỗi phân tích mối quan hệ giữa sự cứu chuộc  bởi phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 
Chỉ có 8 người được cứu tại thời của Nô-ê. Tôi không biết ngày nay có bao nhiêu người được cứu, nhưng thực chất là không nhiều. Người được cứu là những ai tin vào phép Báp-têm và Huyết của Chúa Jêsus. Trong khi thăm viếng nhiều Hội Thánh, tôi lại tiếp tục nhận ra rằng có ít người giảng về Phúc Âm bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus, mà ấy là Phúc Âm của lẽ thật. 
Nếu chúng ta không tin vào sự cứu chuộc  bởi phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus, chúng ta vẫn còn là tội nhân và chưa được cứu, bất luận bạn trung tín đi đến nhà thờ thế nào đi chăng nữa. Có lẽ trọn đời chúng ta trung tín đi nhà thờ, nhưng nếu chúng ta vẫn còn có tội trong lòng, chúng ta vẫn còn là tội nhân. 
Nếu chúng ta đi nhà thờ 50 năm rồi, nhưng vẫn còn có tội trong lòng, đức tin 50 năm của chúng ta không là gì cả nhưng là một sự lầm lạc. Có một ngày của đức tin thật thì còn tốt hơn nhiều. Giữa vòng những người tin Chúa Jêsus, chỉ những ai thật sự tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài được bước vào Vương Quốc Thiên Đàng. 
Đức tin thật là tin vào sự kiện Con Đức Chúa Trời đến thế gian này và chịu phép Báp-têm để cất lấy mọi tội lỗi của thế gian. Chính đức tin thật này dẫn chúng ta tới Vương Quốc Thiên Đàng. Chúng ta cũng nên tin Chúa Jêsus  đã đổ huyết trên Thập-tự-giá vì bạn và tôi. Chúng ta nên biết điều này để tạ ơn và vinh danh Ngài. 
Chúng ta là gì? Chúng ta là con cái của người nam và người nữ, chúng ta là người được cứu bởi phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus. Làm sao chúng ta không tạ ơn Ngài được?  Chúa Jêsus chịu phép Báp-têm tại sông Giô-đanh khi Ngài 30 tuổi để cứu chúng ta. Bởi điều này, Ngài cất lấy mọi tội lỗi chúng ta và tiếp nhận án phạt thế cho chúng ta trên Thập-tự-giá. 
Khi chúng ta nghĩ về nó, chúng ta không thể nào không khiêm nhu mà cảm tạ Ngài. Chúng ta nên biết rằng mọi việc Chúa Jêsus đã làm trên thế gian này đều dành cho sự cứu rỗi. Trước tiên, Ngài xuống thế gian này, Ngài chịu Báp-têm, chịu đóng đinh trên Thập-tự-giá, vào ngày thứ ba sống lại từ kẻ chết, và hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời là dành cho mỗi một người chúng ta không ngoại trừ ai cả. Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus đều dành cho bạn và tôi. Chúng ta ngợi khen Chúa vì tình yêu thương và những ơn phước của Ngài. 
Chúng ta biết một bài hát về Phúc Âm được hát thế này. “♫Có một câu chuyện tuyệt vời. ♫Trong số nhiều người trên thế gian này, tôi là một trong những người có tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. ♫Ô, tình yêu của Ngài thật diệu kỳ! ♫Tình yêu của Ngài dành cho tôi. Có một câu chuyện tuyệt vời. ♫Trong vòng những người trên thế gian này, chúng ta là những người được cứu, trở nên dân sự của Ngài. Chúng ta mặc lấy tình yêu của Ngài. ♫Ô tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời.♫ Ô tình yêu tuyệt vời của Ngài! Tình yêu của Ngài dành cho tôi.♫” 
Chúa Jêsus đã xuống thế gian này để cứu bạn và tôi, và sự cứu chuộc  bởi phép Báp-têm Ngài cũng dành cho chúng ta. Phúc Âm không đơn thuần như những câu chuyện cổ tích; nó là lẽ thật đem chúng ta ra khỏi đời sống cực nhọc để lên đến Vương Quốc tươi đẹp của Đức Chúa Trời. Bạn nên lưu ý rằng đức tin là mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với chính bạn. 
Ngài giáng xuống thế gian này để cứu chúng ta. Ngài chịu phép Báp-têm và tiếp nhận hình phạt trên Thập-tự-giá để tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 
Thật phước hạnh khi người trung tín được gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình! Làm sao chúng ta có thể tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu-rỗi mình và được cứu khỏi tội lỗi bởi đức tin của chúng ta? Ấy là điều khả thi vì tình yêu thương vô hạn Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta được cứu vì Ngài, Đấng đã yêu chúng ta trước.
 
 
Chúa Jêsus Đã Tẩy Sạch Tội Chúng Ta Một Lần Là Đủ Cả
 
“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chúng ta chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời…” (1 Phi-e-rơ 3:18).  Đức Chúa Jêsus Christ chịu Báp-têm vì sự cứu chuộc chúng ta và chết một lần trên Thập-tự-giá để cứu bạn và tôi, là kẻ không công chính. 
 
Chúng ta được cứu một lần là đủ cả hay cứu dần dần?
Một lần là đủ cả.

Ngài đã chết tại thế gian này một lần để giải cứu chúng ta khỏi án phạt của Chúa. Bởi đó chúng ta được bước vào Vương Quốc Thiên Đàng và sống đời đời trước Chúa, Ngài xuống thế gian này trong xác thịt và tẩy sạch hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta một lần bởi phép Báp-têm của Ngài, cái chết của Ngài trên Thập-tự-giá, và sự sống lại của Ngài. 
Bạn có tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ cứu trọn vẹn chúng ta bởi phép Báp-têm và huyết Ngài hay không? Nếu bạn không tin vào Phúc Âm của phép Báp-têm và huyết Ngài, bạn chưa được cứu. Vì chúng ta rất yếu đuối, chúng ta không thể được tái sanh nếu chúng ta không tin rằng Chúa Jêsus hoàn toàn tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta một lần đủ cả bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. 
Ngài chịu Báp-têm, để cất lấy hết mọi tội lỗi chúng  ta và  chịu hình phạt trên Thập-tự-giá thế cho chúng ta. Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội cho tội nhân một lần đủ cả qua sự cứu chuộc   bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. 
Con người không thể nào được cứu chuộc  nếu chúng ta cứ phải ăn năn mỗi khi chúng ta phạm tội, làm điều lành và thiện, và cũng như việc dâng hiến nhiều thứ cho Hội Thánh. 
Vậy nên, niềm tin nơi phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết trên Thập-tự-giá cần cho sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta phải tin vào nước và huyết. Đơn giản là làm việc lành không là gì đối với sự cứu chuộc  tội lỗi của chúng ta. 
Mua những bộ đồ cho người nghèo hay đãi một bữa tiệc thịnh soạn cho các vị mục sư thì không có ích lợi gì đến sự cứu rỗi của bạn đâu. Chúa Jêsus chỉ cứu những ai tin vào phép Báp-têm và huyết Ngài. Nếu chúng ta tin Chúa cứu chúng ta qua Chúa Jêsus bởi phép Báp-têm và huyết Ngài một lần đủ cả, thì chúng ta sẽ được cứu. 
Một số người nghĩ rằng dù Chúa nói vậy trong Kinh Thánh, họ phải đưa ra ý tưởng rộng hơn. Điều này tùy thuộc vào họ, nhưng chúng ta nên tin vào lời Ngài như đã được ghi chép. 
Trong Hê-bơ-rơ 10:1-10, chép rằng Ngài cứu chúng ta một lần đủ cả. Đúng là Chúa đã cứu những ai tin vào phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus một lần đủ cả. Chúng ta cũng tin vào điều đó như vậy. “♫Ngài đã một lần chết, để cứu chúng ta một lần đủ cả. Ô hởi anh em, hãy tin và nhận sự cứu chuộc  . Đặt gánh nặng của anh em xuống Báp-têm của Chúa Jêsus♫” Chúa Jêsus đã cứu chúng ta khỏi sự không tin kính và tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi việc một lần chiu Báp-têm và một lần tuôn huyết. 
“Đấng công bình thay cho kẻ không công bình” (1 Phi-e-rơ 3:18) Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời không có tội, và Ngài không hề phạm tội. Ngài đã đến với chúng ta trong xác thịt để cứu con người thoát khỏi tội của họ. Ngài chịu Báp-têm và cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội và sự không công chính. 
Mọi tội lỗi của con người từ khi ra đời đến khi qua đời đều được chuyển sang Chúa Jêsus khi Ngài chịu Báp-têm, và giải cứu chúng ta khỏi hình phạt khi Ngài đổ huyết và chết trên Thập-tư-giá. Ngài chịu Báp-têm vì tội nhân và chết đau đớn thế cho họ. 
Đây là sự cứu chuộc bởi phép Báp-têm của Ngài. Chúa Jêsus cứu tất cả chúng ta, những tội nhân, một lần đủ cả. Mỗi người chúng ta thật yếu đuối! Chúa Jêsus cứu chuộc  mọi tội lỗi chúng từ khi ra đời đến khi qua đời và phó chính Ngài cho hình phạt trên Thập-tự-giá. Chúng ta là những người tin Chúa Jêsus nên tin rằng Ngài đã cứu chúng ta một lần đủ cả bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. 
Chúng ta yếu đuối, nhưng Chúa Jêsus thì không. Chúng ta không thành tín, song Chúa Jêsus thành tín. Đức Chúa Trời cứu chúng ta một lần đủ cả. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nổi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Con Độc Sanh của Ngài. Ngài cho Con Ngài chịu Báp-têm để chuyển mọi tội lỗi của thế gian sang Con Ngài, để rồi Ngài có thể tiếp nhận hình phạt cho toàn thể nhân loại. 
Đây thật là sự cứu rỗi lạ lùng! Đây thật là một tình yêu tuyệt vời! Chúng ta cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời cứu những ai tin vào nước và huyết của Chúa Jêsus: phép Báp-têm và sự tuôn huyết của Chúa Jêsus, và lẽ thật Chúa  Jêsus là Con Đức Chúa Trời. 
Những ai tin Chúa Jêsus được cứu bởi việc tin vào lẽ thật của phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus và có sự sống đời đời như những người công chính. Chúng ta phải hoàn toàn tin vào điều đó. 
Ai  đã cứu chúng ta? Chính Đức Chúa Trời cứu chúng ta, hay một tạo vật nào của Ngài cứu chúng ta? Ấy chính Chúa Jêsus, Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng đã cứu chúng ta. Chúng ta được cứu vì chúng ta tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và đây là sự cứu rỗi bởi sự chuộc tội.
 
 
Chúa Jêsus Là Chúa Của Sự Cứu Rỗi 
 
‘Christ’có nghĩa là gì?
Thầy tế lễ, Vua và Tiên tri.

Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời. Jêsus nghĩa là Đấng Cứu-rỗi, và Christ nghĩa là ‘Đấng được xức dầu.’ Khi Sa-mu-ên xức dầu cho Sau-lơ vào thời Cựu Ứơc, các vị vua được xức dầu, các thầy tế lễ được xức dầu và để vị tiên tri thi hành chức vụ của mình, ông ta cũng phải được xức dầu. 
Chúa Jêsus đến với thế gian này và được xức dầu cho ba chức vụ: đó là Thầy Tế-lễ, Vua và Tiên tri. Là một Thầy Tế-lễ thiên đàng, Ngài chịu phép Báp-têm để cất lấy hết mọi tội lỗi của nhân loại. 
Vâng theo ý muốn của Cha Ngài, Ngài trình diện chính Ngài như là của lễ cứu chuộc  tội trước Đức Chúa Trời. “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6 ). Chúa Jêsus cứu những ai trong chúng ta tin Ngài bởi việc cất lấy hết mọi tỗi lỗi chúng ta qua phép Báp-têm Ngài và bởi việc chịu đóng đinh. 
“Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết” (Lê-vi-ký  17:11). Chúa Jêsus đã đổ huyết trên Thập-tự-giá sau khi Ngài chịu Báp-têm; do đó, việc phó thân Ngài lên cho Đức Chúa Trời như là tiền công của tội lỗi của chúng ta để chúng ta là những người tin sẽ được cứu. 
Ngài được sống lại vào ngày thứ ba sau khi Ngài chết trên Thập-tự-giá và giảng Phúc Âm cho những linh hồn bị nhốt trong ngục tù. Những ai chưa được cứu chuộc giống như những tù nhân tâm linh nơi ngục tù của tội lỗi, và đối với họ, Chúa Jêsus giảng Phúc Âm của lẽ thật, Phúc Âm bởi nước và huyết. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Phúc Âm bởi nước và Thánh Linh để cứu chúng ta. Hể ai tin vào nó đều sẽ được tái sanh. 
 
 
Phép Báp-têm và Huyết Của Chúa Jêsus Cứu Những Tội Nhân
 
Làm sao chúng ta có thể có lương tâm tốt trước Đức Chúa Trời?
Bởi việc có đức tin nơi phép Báp-têm và Huyết của Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu-rỗi chúng ta, và ấy là điều được làm chứng trong 1 Phi-e-rơ 3:21, “Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch sự ô-uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời).” Nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus cần cho sự cứu rỗi của tội nhân. 
Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi của tội nhân bởi việc nhận lấy những tội này lên trên Ngài qua phép Báp-têm của Ngài. 
Bạn có tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus không? Bạn có tin rằng lòng bạn được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi qua phép Báp-têm của Ngài không? Lòng chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi, nhưng thân xác chúng ta vẫn còn tội. 
Được ‘tái sanh’ không có nghĩa là người đó không phạm tội nữa. Chúng ta, người được tái sanh, cũng phạm tội, nhưng lòng chúng ta vẫn được sạch khỏi tội vì đức tin của chúng ta nơi phép Báp-têm của Ngài. Theo như phân đoạn Kinh Thánh phía trên, “Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:21). 
Kể từ khi Chúa Jêsus tẩy sạch tội tôi, và từ khi Chúa nhận án phạt thay cho tôi, làm sao tôi có thể không tin Ngài được? Nhận biết Chúa Jêsus, Ngài là Đức Chúa Trời, đã cứu tôi bởi phép Báp-têm và huyết Ngài, sao tôi có thể không tin Ngài được? Chúng ta được cứu trước Đức Chúa Trời và hiện nay lương tâm chúng ta được tinh sạch. Chúng ta không còn phải nói với Chúa rằng Chúa Jêsus chưa tẩy sạch tội con cách trọn vẹn, và chúng ta cũng không thể nói rằng Đức Chúa Trời không yêu chúng ta.
Lương tâm chúng ta trở nên nhạy cảm với tội lỗi ngay sau khi được tái sanh và chúng nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta làm sai. Nếu lương tâm chúng ta có đôi chút phiền muộn, chúng ta chưa thể tự do khỏi tội lỗi nếu chúng ta không cảnh tỉnh bản thân bởi quyền năng của phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Ấy là cách duy nhất để chúng ta có lương tâm tốt. 
Nếu lương tâm của chúng ta khiến chúng ta phiền lòng, ấy có nghĩa là có điều gì đó sai. Nước bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus tẩy sạch mọi vết ô nhơ của tội lỗi. Chúa Jêsus đã cất lấy mọi tội lỗi của chúng ta bỏi phép Báp-têm Ngài và tẩy sạch tội lỗi chúng ta cũng như lương tâm của chúng ta nữa. Khi chúng ta thật sự tin vào điều này, lương tâm chúng ta đã được tinh sạch. Lương tâm của chúng ta được làm sạch thế nào? Bởi việc tin vào phép Báp-têm và huyết của Chúa Jêsus. Từ khi sanh ra con người đã mang một lương tâm gian ác và ô nhơ, nhưng nếu chúng ta tin rằng mọi tội của chúng ta được chuyển sang Chúa  Jêsus, chúng ta có thể tẩy bỏ đi hết vết nhơ ấy. 
Đây là đức tin của người được tái sanh. Nó không phải là việc tự tạo, một điều gì đó tự ý xưng nhận. Lương tâm của bạn có sạch không? Nó được sạch vì bạn làm điều lành, hay vì mọi tội lỗi của bạn đều được chuyển sang Chúa Jêsus và bạn tin vào Ngài? Ấy chính bởi đức tin này mà bạn có được một lương tâm tinh sạch. 
Có những lời mang sự sống và có những lời không mang sự sống. Làm thế nào để lương tâm của mọi người đều được tinh sạch? Cách duy nhất để chúng ta trở nên công chính và có lương tâm tinh sạch ấy là tin vào sự cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Jêsus. 
Khi tin phép Báp-têm Ngài thánh hóa chúng ta, đó không có nghĩa là ô nhơ xác thịt được loại bỏ, nhưng ấy là lương tâm chúng ta được sạch theo ý Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài đã đến, chịu Báp-têm, chịu chết trên Thập-tự-giá và sống lại từ kẻ chết và hiện ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 
Đúng thời điểm, Ngài sẽ trở lại thế gian này. “…Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:28). Chúng ta tin rằng Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi, chúng ta hằng trông đợi Ngài, và được vô tội bởi việc tin vào phép Báp-têm và huyết Ngài. 
 
 
Một Kiểm Chứng Thực Tiễn Của Đức Tin 
 
Không bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus chúng ta có được cứu không?
Không thể nào

Chúng tôi tiến hành cuộc kiểm chứng thực tiễn và không hoạch định tại Hội Thánh  Daejeon  của chúng ta. 
Mục sư Park của Hội Thánh Daejeon nói cùng một cặp vợ chồng kia rằng thế gian này không có tội lỗi nhưng hôm ấy ông không đề cập đến ý nghĩa về phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Người chồng thì thường ngủ gục xuyên suốt bài giảng khi ông ta đến dự cùng các Hội Thánh khác vì các mục sư đó đều giảng Phúc Âm mà không thừa nhận sự cứu chuộc thông qua phép Báp-têm của Chúa, họ luôn hối thúc ông phải phải ăn năn mỗi ngày. 
Nhưng tại Hội Thánh Daejon của chúng ta, ông ta tỉnh táo nghe giảng vì ông được nhắc rằng mọi tội lỗi của ông đều được chuyển sang Chúa Jêsus. Điều này khiến người vợ dễ thuyết phục ông đến nhà thờ với bà hơn. 
Một ngày nọ, ông ấy đang ngồi tại nhà thờ và nghe đến Rô-ma 8:1. “Cho nên nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Rồi, ông ấy liền nghĩ, ‘À, nếu người nào tin Chúa Jêsus, thì người đó không có tội nữa. Vậy kể từ khi tôi tin Chúa Jêsus, thì tôi cũng không có tội nữa.’ 
Rồi ông ấy gọi cho anh rễ mình và nhiều người bạn của ông nói cho từng người rằng, “Anh còn có tội trong lòng không? Nếu thế thì đức tin của anh không đúng rồi.” Lúc ấy, mục sự Park không có mặt. Người chồng không hề biết gì về phép Báp-têm của Chúa Jêsus nhưng ông cho rằng bấy giờ mình không có tội nữa. 
Sau đó, cặp vợ chồng nảy sinh những nan đề. Người vợ từng tin kính hơn, nhưng vẫn có tội trong lòng khi đó thì chồng cô nói rằng ông không có tội nữa. Người chồng chỉ đến Hội Thánh vài lần, nhưng ông ấy thật sự không có tội nữa. 
Người vợ thì chắc chắn rằng cả hai người đều còn có tội trong lòng. Họ bắt đầu tranh cải về việc này. Người chồng cho rằng ông ấy không có tội nữa vì ‘Cho nên nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.’ Còn người vợ tranh cãi rằng cô vẫn còn có tội trong lòng. 
Rồi một hôm, vợ ông ấy quá bức xúc về việc này nên cô quyết đến gặp và hỏi  mục sư rằng ông có ý gì khi nói mọi tội đều được chuyển sang Chúa Jêsus. 
Đến một ngày kia, sau buổi thờ phượng tối, cô tiễn chồng về và ở lại sau để hỏi mục sư một câu hỏi. Cô ấy nói, “Tôi biết ông muốn nói với chúng tôi điều gì đó, nhưng tôi dám chắc có một điều quan trọng đằng sau đó. Xin hãy nói điều đó cho tôi.” Sau đó, Mục-sư Park nói cùng cô ấy về việc được tái sanh bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. 
Cô ấy liền nhận ra điều được chép trong Rô-ma 8:1, “Cho nên nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Cô ấy liền tin và được cứu. Sau cùng cố ấy nhận ra rằng mọi tội của chúng ta đều được chuyển sang Chúa Jêsus qua phép Báp-têm của Ngài để những ai ở trong Đấng Christ không còn bị đoán phạt nữa. 
Cô ấy bắt đầu hiểu về Lời Chúa đã được ghi chép. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chìa khóa của sự cứu chuộc là phép Báp-têm của Chúa Jêsus và vì thế chúng ta được nên công bình qua sự cứu chuộc bởi phép Báp-têm của Ngài. 
Thực tế, chồng cô ấy không hề về nhà mà chờ cô ở ngoài. Ông được nghe lời chứng về tội lỗi của cô được làm sạch, và hồ hởi hỏi, “Tốt, giờ đây em được cứu chuộc rồi phải không?” 
Nhưng sau khi nghe những gì mục sư nói cùng vợ mình, ông trở nên phân vân. Trước đây ông chưa từng nghe về Phúc Âm bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Ông không hề có tội trong lòng dù cho không có phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Rồi tới nhà, ông lại tranh cãi. 
Bấy giờ, vị trí bị đảo ngược lại. Người vợ nhấn mạnh cho người chồng thấy là ông có tội trong lòng hay không. Cô hỏi làm sao ông ấy không có tội nữa khi ông không tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Cô thúc giục ông ấy nhìn nhận rõ lương tâm mình. Sau đó, ông ấy nhận ra mình vẫn còn có tội khi kiểm chứng lương tâm mình. 
Rồi ông đến gặp mục sư và xưng nhận rằng mình còn có tội trong lòng. Ông hỏi, “Lúc họ đặt tay trên đầu con sinh tế, ấy là trước khi giết, hay sau khi giết nó?” Ông chưa từng nghe về Phúc Âm của Nước và Thánh Linh, nên ông rối trí khủng khiếp. 
Đó là một quan điểm của cuộc kiểm chứng thuộc linh này. Chúa Jêsus phải chịu phép Báp-têm để mọi tội lỗi của thế gian chuyển sang Ngài. Bởi thế Ngài phải chết trên Thập-tự-giá vì tiền công của tội lỗi là sự chết. 
“Họ đã đặt tay lên của tế-lễ trước hay sau khi giết vậy?”  Ông hỏi điều này vì ông phân vân về việc đặt tay và phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Rồi mục sư giải thích chi tiết cho ông về sự cứu chuộc bởi phép Báp-têm của Chúa Jêsus. 
Vào ngày đó, lần đầu tiên người chồng được nghe về Phúc Âm của Nước và Thánh Linh thì được cứu chuộc. Ông chỉ nghe về Phúc Âm này một lần và được giải cứu. 
Đó là sự kiểm chứng về sư bỏ qua phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Có lẽ chúng ta nói rằng mình không còn có tội nữa, nhưng chúng ta có chắc chắn mình không còn có tội trong lương tâm mình nếu không phép Báp-têm của Chúa Jêsus không. Con người thường nói rằng Chúa Jêsus làm sạch tội tôi bởi việc chết trên Thập-tự-giá, nhưng những ai tin vào phép Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài có thể nói rằng họ không còn có tội đối với Đức Chúa Trời nữa. 
Mục sư khẳng định với cặp vợ chồng này rằng chúng ta không được cứu chuộc hoàn toàn nếu không có sự cứu chuộc   bởi đức tin nơi phép Báp-têm của Chúa Jêsus. 
 
 
Ảnh Tượng Của Sự Cứu Rỗi: Phép Báp-têm của Chúa Jêsus 
 
Ảnh tượng của sự cứu rỗi là gì?
Phép Báp-têm của Chúa Jêsus

“Phép Báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em,” Chúa Jêsus xuống thế gian của chúng ta để tẩy sạch hết mọi tội lỗi chúng ta và khiến lương tâm chúng ta trắng như tuyết. Chúng ta được làm sạch hết tội lỗi vì Chúa Jêsus đã nhận lấy chúng lên Ngài qua phép Báp-têm Ngài. Ngài cứu chúng ta bởi phép Báp-têm và huyết Ngài. Vậy nên, mọi tạo vật nên quì gối trước Ngài. 
Hãy tin Chúa Jêsus đã cứu chúng ta. Chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời và lên Thiên Đàng bởi việc tin Chúa Jêsus. Chúng ta trở nên công chính bởi việc tin Chúa Jêsus. Chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia. Chúng ta được gọi Chúa là Cha. Chúng ta sống trên thế gian này, nhưng chúng ta là những vì vua. 
Bạn có thật sự tin rằng Đức Chúa Trời cứu những ai tin vào sự cứu chuộc bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh không? Sự cứu chuộc chúng ta không được trọn vẹn nếu không có phép Báp-têm của Chúa Jêsus. Đức tin nơi Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus xác nhận là đúng ấy là niềm tin nơi Phúc Âm bởi phép Báp-têm, Thập-tự-giá của Ngài, và Thánh Linh, những điều ấy cứu chúng ta cách trọn vẹn. Đây  mới chính là đức tin thật. 
Tội của chúng ta được tẩy sạch khi Chúa Jêsus cất chúng đi bởi phép Báp-têm của Ngài và mọi tội lỗi chúng ta được đền trả khi Ngài đổ huyết trên Thập-tự -giá. Đức Chúa Jêsus Christ cứu chúng ta bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. 
Vâng! Chúng ta tin!