Bài giảng

Chủ đề 3: Phúc-âm của nước và Thánh-linh

[3-6] ( Xuất Ê-díp-tô ký 12:43-49 ) CẮT BÌ THUỘC LINH THẬT

( Xuất Ê-díp-tô ký 12:43-49 )
“ Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn.  Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi.”
 
Điều kiện không thể thiếu cho dân I-sơ-ra-ên trở thành con cái của Đức Chúa Trời 
trong Cựu Ước là gì?
Họ phải chịu cắt bì.

Lời của Đức Chúa Trời trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là quan trọng và quí cho những ai trong chúng ta là người tin Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể cẩu thả đối với ngay cả một cụm từ vì lời của Đức Chúa Trời là Lời của sự sống. 
Đoạn Kinh văn chúng ta đọc hôm nay nói với chúng ta rằng bất cứ ai muốn giữ lễ vượt qua thì trước hết phải chịu cắt bì. Chúng ta nên tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời nói với chúng ta điều này. Trừ người được cắt bì ra, thì không ai được dự lễ Vượt qua. 
Nếu chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta nên hiểu mục đích của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mệnh lệnh này. Cắt bì là cắt phần da qui đầu của người đàn ông. Tại sao Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham và con cháu của ông phải cắt bì? Lý do là Ngài chỉ hứa với những ai “cắt bỏ” tội lỗi của họ để trở nên con cái của Ngài. 
Đó là lý do tại sao Ngài phán với dân I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước phải cắt bì. Cho nên dân sự của Đức Chúa Trời là dân I-sơ-ra-ên phải chịu cắt bì. Đó là qui định của Ngài. Và trong Tân Ước, Ngài cũng trở nên Đức Chúa Trời của những ai cắt bỏ tội lỗi bởi đức tin. 
 
 
LỄ VƯỢT QUA 
 
Lễ Vượt Qua là gì?
Là ngày để dân I-sơ-ra-ên nhớ và cám ơn Đức Chúa Trời vì được ra khỏi Ê-díp-tô.

Ngày lễ quan trọng nhất cho dân I-sơ-ra-ên là lễ Vượt qua. Đó là ngày ghi nhớ và cảm tạ Đức Chúa Trời vì họ được ra khỏi Ê-díp-tô, nơi mà dân I-sơ-ra-ên đã sống như nô lệ trong khoản 400 năm. Đức Chúa Trời đã mang 10 tai hoạ để đánh tan lòng cứng cỏi của Pha-ra-ôn. Như thế Ngài dẫn dân sự I-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô để vào đất Ca-na-an.
Con trai đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên được cứu khỏi chết trong đại họa cuối cùng qua huyết của con chiên tế lễ và cắt bì. Vì thế Đức Chúa Trời phán với họ phải giữ Lễ Vượt qua suốt các thế hệ như là sự nhắc nhở về sự nhân từ của Ngài. 
 
 
DÂN I-SƠ-RA-ÊN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIỮ LỄ VƯỢT QUA?
 
Dân I-sơ-ra-ên phải làm gì để giữ lễ Vượt qua ?
Họ phải được cắt bì.

Chúng ta phải hiểu rằng để giữ lễ cắt bì cách thuộc linh chúng ta phải được cắt bì trong lòng. Ngay cả dân Y-sơ-ra-ên phải được cắt bì để giữ ngày lễ Vượt qua.
Như được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký 12:43-49. “ Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu.  Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi.” Vì thế Ngài phán bảo dân I-sơ-ra-ên giữ Lễ Vượt qua sau khi họ được cắt bì. 
Ai là những người được phép ăn thịt của Con Chiên Lễ Vượt qua và giữ lễ Vượt qua? Chỉ những ai chịu cắt bì mới được dự lễ Vượt qua.
Chiên Con của Lễ Vượt qua, như tất cả chúng ta đã biết, là Chúa Jêsus, Đấng cất tội lỗi thế gian đi. 
Thế thì, Phép cắt bì trong Cựu Ước và trong Tân Ước là gì? Cắt bì có nghĩa là cắt phần da qui đầu. Đức Chúa Jêsus Christ cũng chịu cắt bì vào ngày thứ 8 sau khi được sanh ra trên thế gian. Đức Chúa Trời ra lệnh rằng tất cả những người tham gia vào nghi lễ Vượt qua phải chịu cắt bì, và rõ ràng là những người không cắt bì thì không thể tham gia vào Lễ Vượt qua. 
Vì thế mọi người đều phải chịu cắt bì như Đức Chúa Trời phán truyền. Nếu bạn tin Chúa Jêsus, bạn phải hiểu ý nghĩa của lễ cắt bì trong Tân Ước. 
 
 
NGHI THỨC CỦA LỄ CẮT BÌ MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN TRUYỀN CHO ÁP-RA-HAM PHẢI THỰC HIỆN LÀ GÌ?
 
Làm thế nào Áp-ra-ham và hậu tự của ông  trở nên con cái của Đức Chúa Trời?
Bởi được cắt bì 

 Trong Sáng thế ký, Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ra-ham và lập một giao ước của Ngài với ông và con cháu ông. Trong chương 15, Đức Chúa Trời hứa rằng con cháu Áp-ra-ham sẽ nhân lên đông như sao trên trời và Ngài sẽ ban cho họ đất Ca-na-an thành sở hữu của họ.
Trong chương 17, Ngài phán với Áp-ra-ham rằng nếu ông và con cháu ông giữ giao ước của Ngài và chịu cắt bì. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ là dân sự của Ngài. Đó là giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và con cháu ông. Đức Chúa Trời hứa rằng khi họ tin giao ước của Ngài và được cắt bì, nó có nghĩa là họ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời và Ngài thật sự là Đức Chúa Trời của họ.
Sáng thế ký 17:7-8 nói, “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.”
Phép cắt bì là dấu hiệu trong giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và hậu tự của ông.
 
 
CẮT BÌ THUỘC LINH CÓ Ý NGHĨA GÌ?
 
Cắt bì thuộc linh là gì ?
Cắt bỏ tội lỗi trong lòng bởi tin vào Chúa Jêsus.

Vì Áp-ra-ham tin lời của Đức Chúa Trời, Ngài làm ông trở nên công chính và là con Ngài. Cắt bì là dấu hiệu giao ước của Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham. 
“Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì; ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi.” (Sáng thế ký 17:10). 
Cắt bì có nghĩa là cắt bỏ da qui đầu. Nó cũng là dấu hiệu chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus bởi đức tin của chúng ta trong báp têm của Ngài. Chúng ta được cắt bì thuộc linh khi chúng ta cắt bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chấp nhận sự cứu rỗi của báp têm của Chúa Jêsus. Cắt bì thuộc linh trong Tân Ước là cắt bỏ tất cả tội lỗi qua báp têm của Chúa Jêsus.. 
Cho nên cắt bì trong Cựu Ước là báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước, và cả hai là giao ước của Đức Chúa Trời, để làm cho chúng ta thành dân sự Ngài. Vì thế cắt bì trong Cựu Ước và cắt bì thuộc linh trong Tân Ước thì giống nhau.
Trong khi con cháu Áp-ra-ham trở nên con của Đức Chúa Trời khi họ cắt bỏ da qui đầu thì chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta cắt bỏ tất cả tội lỗi khỏi lòng chúng ta. Chúng ta làm được điều này bởi tin rằng không còn tội lỗi trong thế gian vì Đức Chúa Jêsus cất bỏ tất cả tội lỗi khi Ngài chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít.
Báp têm của Chúa Jêsus làm cho tất cả tội nhân thành ra người công chính bởi cắt bỏ tội lỗi của họ. Như thể một miếng da được cắt rời ra trong quá trình cắt bì, thì tội lỗi của nhân loại cũng được cắt rời ra khỏi lòng của loài người khi Chúa Jêsus chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh. Những ai tin điều này có thể được cắt bì thuộc linh và trở nên dân sự của Đức Chúa Trời, là người công chính.
 
 
ĐỨC TIN SAI LẠC ĐƯỢC LÀM RA BỞI CON NGƯỜI CẮT CHÍNH HỌ RA KHỎI ĐỨC CHÚA TRỜI 
 
Điều gì đã làm cho dân I-sơ-ra-ên cắt  chính họ ra khỏi Đức Chúa Trời?
Không cắt bì 

Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham rằng bất cứ người đàn ông nào không cắt bì thì bị truất khỏi dân sự của Ngài. Thế thì, cắt bì là gì? Và cắt bì thuộc linh là gì? Nếu cắt bì trong xác thịt là cắt bỏ một phần da khỏi thân thể con người, thì cắt bì thuộc linh là cắt bỏ tất cả tội lỗi ở trong lòng và chuyển nó qua cho Chúa Jêsus bởi báp têm của Ngài.
Báp têm của Chúa Jêsus là lễ cắt bì thuộc linh của loài người, bởi tội lỗi của thế gian bị cắt rời ra khỏi chúng ta và chuyển qua cho Chúa Jêsus. Lý do Chúa Jêsus chịu báp têm bởi Giăng là cất tất cả tội lỗi đi để cứu cả nhân loại qua phép cắt bì thuộc linh.  
Tất cả tội lỗi của loài người đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời trở nên Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, và Đức Chúa Trời của tất cả hậu tự của họ, Ngài đã lập giao ước với Áp-ra-ham và con cháu của ông và đã khiến họ cắt da qui đầu của họ. Như thế Ngài trở thành Đức Chúa Trời, Cứu Chúa cho tất cả những ai cắt bỏ tội lỗi bởi phép cắt bì thuộc linh. 
Phép cắt bì đã cắt bỏ tội lỗi là gì? Đó là giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và tất cả những ai được tái sanh bởi tin Báp têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập-tự-giá như là sự cứu rỗi của họ. Trong cách này, Ngài ban cho chúng ta quyền trở nên dân sự Ngài. Vì thế Ngài là Đức Chúa Trời của những ai được cắt bì.
Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham , “Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta” (Sáng thế ký 17:12-14).
Bất cứ ai cố gắng đến với Chúa Jêsus mà không cắt bì thuộc linh sẽ bị truất khỏi dân sự của Ngài. Cắt bì thuộc linh là phép báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước, qua đó tất cả tội lỗi của con người được chuyển qua cho Ngài.
Bất cứ ai tin Chúa Jêsus cũng phải tin phép cắt bì trong thời Cựu Ước và báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước để nhận được Thánh Linh, được cứu khỏi tội, và trở nên con Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta là người tin Chúa Jêsus, thì phép cắt bì trong Cựu Ước và báp têm Chúa Jêsus trong Tân Ước là giống nhau.
Nếu chúng ta không hiểu lẽ thật trong ý nghĩa thật sự của phép cắt bì hoặc không chấp nhận trong lòng sự cứu rỗi qua cắt bì thuộc linh là làm cho chúng ta được tái sanh, thì đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Chúng ta nghĩ chúng ta trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng nó dường như là chúng ta xây dựng nhà đức tin trên cát.
Đức Chúa Trời phán bảo tất cả những người tin Ngài phải cắt bì, tin sự cứu chuộc qua báp têm của Chúa Jêsus, là cắt bì thuộc linh. Không cắt bì, chúng ta không thể trở nên dân sự của Ngài. Không cắt bì, chúng ta bị loại trừ khỏi hàng ngũ dân sự của Ngài. Cho nên, Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng bất cứ ai, dù là người được mua bởi tiền, hay là khách lạ, nên được cắt bì trước khi tham gia vào lễ Vượt qua.
Ngay cả những người bản xứ I-sơ-ra-ên vẫn bị loại bỏ khỏi dân sự của Ngài nếu không được cắt bì. Giao ước của Đức Chúa Trời với dân I-sơ-ra-ên cũng nên áp dụng cho tất cả những người tin Chúa Jêsus.
Trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12, dân sự I-sơ-ra-ên là những người ăn thịt lễ vượt qua với rau đắng là những người đã cắt bì rồi. Quyền ăn thịt trong lễ vượt qua chỉ dành cho những người đã cắt bì.
Có điều rất quan trọng là chúng ta phải biết rằng dân I-sơ-ra-ên là những người được ăn thịt trong lễ Vượt qua , được bôi huyết chiên con trên cửa ra vào và trên rèm cửa nhà của họ, thì họ phải được cắt bì rồi.
Bởi huấn thị của Đức Chúa Trời, nếu một người không được cắt bì, người ấy bị loại ra khỏi dân sự và mất quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là tội lỗi của những người không tin sự cắt bì thuộc linh dẫn con người đến chỗ hư hoại. Chỉ những ai được cắt bì thuộc linh qua báp têm của Chúa Jêsus mới được cứu.
“Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em” (1 Phi-e-rơ 3:21). Bạn có thật sự tin rằng tội của bạn đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus qua báp têm của Ngài ở sông Giô-đanh không? Nếu bạn thật sự hiểu và tin lẽ thật này, Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, bạn sẽ nhận thức rằng bạn đã được cắt bì thuộc linh và trở nên người công chính. Và bạn cũng sẽ có đức tin trong lẽ thật thuộc linh rằng huyết Chúa Jêsus trên thập tự giá sẽ không có giá trị nếu không có báp têm của Ngài.
Nếu bạn tin thập tự giá của Chúa Jêsus mà không có sự cắt bì thuộc linh qua đức tin trong báp têm của Chúa Jêsus, bạn sẽ thấy rằng bạn bị ném ra khỏi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy rằng bạn vẫn còn có tội trong lòng.
Chúng ta phải tin trong lẽ thật rằng sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời khởi sự bởi báp têm của Chúa Jêsus và hoàn tất bởi huyết Ngài trên thập tự giá. Để làm thế, chúng ta phải nhận vào lòng của chúng ta Lời của lẽ thật, báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá, là sự cứu rỗi của chúng ta.
Bởi đức tin này, chúng ta có thể được giải thoát khỏi quyền lực của bóng tối và trở nên con cái của sự sáng. Đức tin thuộc linh này phân cách những người được tái sanh thật ra khỏi hàng ngũ của những tín đồ danh nghĩa.
Chúa chúng ta, Chúa Jêsus, phán với chúng ta phải ở trong Ngài. Ngài đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian rồi bởi phép báp têm và huyết Ngài. Vì thế để mang dấu ấn là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin báp têm của Chúa Jêsus. Nếu chúng ta thất bại trong việc này chúng ta sẽ bị loại bỏ khỏi Ngài.
Sự cứu rỗi trong sự cứu chuộc thì không gì khác hơn là báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước và phép cắt bì trong Cựu Ước. Sự cứu rỗi được trở nên trọn vẹn chỉ khi chúng ta tin cả báp têm của Chúa Jêsus (cắt bì thuộc linh) và huyết Ngài trên thập tự giá (huyết của Chiên con trong lễ Vượt qua.)
Cắt bì thuộc thể trong Cựu Ước được nối kết với báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Ê-sai 34:16 nói với chúng ta rằng tất cả lời của Kinh thánh đều có đề cặp. “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại.”
Mỗi từ trong Cựu Ước được nối kết với Tân Ước. Không một từ nào của Đức Chúa Trời thiếu bản đối chiếu.  
 
 
NHỮNG KẺ DẠI DỘT TIN GÌ TRONG CÁCH THỨC SAI LẠC?
 
Trong vòng tất cả những người tin trên thế gian thì ai là người đi địa ngục?
Những người không tin vào cắt bì thuộc linh 

Ngày nay có nhiều người chỉ tin vào huyết Chiên Con của lễ Vượt qua. Họ hỏi, “Bạn muốn nói gì về cắt bì? Nó chỉ áp dụng cho người Giu-đa trong thời kỳ Cựu Ước. Chúng ta không phải cắt da qui đầu của chúng ta trong thời kỳ Tân Ước.”
Dĩ nhiên điều đó là đúng. Tôi không ý nói về cắt bì thuộc thể. Sứ đồ Phao-lô giải thích về cắt bì thuộc linh rất rõ ràng, cắt bì ở trong lòng là điều tôi muốn nói.
Tôi không nói với bạn về cắt bì thể chất. Cắt bì trong xác thịt không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, nhưng chúng ta phải cắt bì thuộc linh bởi tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus để được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta.
Để được tái sanh, người ta phải được cắt bì thuộc linh. Bất cứ người nào tin Chúa Jêsus cũng phải được cắt bì thuộc linh. Đó là phương cách duy nhất để cất tội lỗi của chúng ta, phương cách duy nhất để trở nên người công chính. Chỉ sau khi chúng ta cắt bì thuộc linh chúng ta mới hoàn toàn vô tội. Vì thế chúng ta phải nhận vào lòng sự cắt bì thuộc linh bằng cách tin báp têm của Chúa Jêsus. 
Sứ đồ Phao-lô cũng tin sự cắt bì thuộc linh là quan trọng. Ông nói, “phép cắt bì bởi trong lòng” (Rô-ma 2:29). Mỗi người trong chúng ta cần được cắt bì thuộc linh để thoát khỏi tội lỗi.
Tội của bạn có thật sự chuyển qua Chúa Jêsus sau khi nó bị cắt bỏ khỏi bạn không? Ngay cả trong Tân Ước, những người tin Chúa Jêsus phải chịu cắt bì trong lòng bởi tin vào báp têm của Chúa Jêsus.
Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này rõ ràng trong các thư tín của ông. Đức Chúa Trời cứu cả nhân loại ra khỏi tội lỗi của thế gian, làm cho họ trở nên con của Ngài. Dân I-sơ-ra-ên trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi cắt bỏ phần da qui đầu của họ và chúng ta trở nên con của Ngài khi tất cả tội của chúng ta được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi tin vào báp têm của Ngài.
Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta là dân sự Ngài khi Ngài thấy đức tin của chúng ta trong báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Đức tin này làm chúng ta được cắt bì thuộc linh và dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi.
 
 
SỰ CỨU RỖI TỒN TẠI CHO TỘI NHÂN QUA BÁP TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT NGÀI 
 
Làm cách nào sự cứu rỗi thực hiện bởi Chúa Jêsus?
Qua báp têm và sự chết trên thập tự giá.  

Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus Christ đã thực hiện qua báp têm và huyết của Ngài trên thập tự giá là vì tội nhân. Huyết của Chiên Con là cho sự phán xét và Báp têm của Chúa Jêsus là cắt bì thuộc linh để chuyển tội lỗi của tất cả chúng ta qua Ngài.
Hội thánh Cơ-đốc ngày nay không biết lẽ thật của cắt bì thuộc linh. Mặc dù cắt bì trong Cựu Ước có rất ít ý nghĩa đối với ngày này, nhưng báp têm của Chúa Jêsus không bao giờ được bỏ qua.
Tôi nói với các bạn rằng tất cả tội lỗi của các bạn đã được cất đi bởi báp têm của Chúa Jêsus, và báp têm của Chúa Jêsus cứu bạn ra khỏi mọi tội lỗi của bạn. Bạn có tin điều đó không?
Nếu bạn bỏ qua báp têm của Chúa Jêsus, bạn sẽ không bao giờ biết về Phúc âm của sự tái sanh, Phúc âm hoàn thành sự cứu chuộc qua báp têm của Chúa Jêsus.
Làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua báp têm của Chúa Jêsus, phép cắt bì thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta? Nếu chúng ta đọc Kinh thánh, chúng ta có thể thấy rằng cắt bì và huyết của chiên con trong lễ vượt qua có sự quan hệ mật thiết với nhau. Đó là sự huyền nhiệm của cắt bì thuộc linh và báp têm của Chúa Jêsus.
Phúc-âm được rao giảng bởi Sứ đồ Giăng thì không khác gì hơn là Phúc-âm trong báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Ông viết trong 1 Giăng 5:6, “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết.”
Ông nói rằng Đức Chúa Jêsus đến bởi nước, huyết và Thánh Linh. Không chỉ bởi nước, và không chỉ bởi huyết, nhưng bởi nước, huyết và Thánh Linh. Ba điều này, báp têm của Chúa Jêsus, huyết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, và sự sống lại từ kẻ chết là một, là chứng cớ sự cứu rỗi của chúng ta. 
 
 
TẠI SAO KINH THÁNH NÓI VỀ BÁP TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT NGÀI? 
 
Dân I-sơ-ra-ên được cứu chỉ bởi  huyết của chiên con trong Lễ Vượt Qua phải không ?
Không. Họ đã được cắt bì trước khi giữ Lễ Vượt Qua .

Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài là những gì cho phép chúng ta được tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 chép, “Hãy bắt một chiên con cho ngươi, lấy huyết của nó và bôi trên mày cửa của nhà ngươi. Khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua.”
Biết điều này, bạn có thể được cứu khỏi tội chỉ bởi tin vào huyết của chiên con trong lễ vượt qua phải không? Thế thì tại sao báp têm của Chúa Jêsus được nói nhiều trong Kinh thánh Tân Ước? Các Sứ đồ nói, “Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài” (Cô-lô-se 2:12).
“Vả, anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” (Ga-la-ti 3:27). “. . . Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em” (1 Phi-e-rơ 3:21).
Sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ và tất cả các môn đồ khác của Chúa Jêsus đều đề cập đến báp têm của Chúa Jêsus. Báp têm của Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh đã được họ đề cập đến, và đức tin trong báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá là lẽ thật của sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh.
Nói thật với bạn, tôi tin Chúa Jêsus, nhưng trên 10 năm tôi chỉ tin huyết Ngài mà thôi, không biết một chút gì về báp têm của Chúa Jêsus. Nhưng niềm tin này không cất lấy tội lỗi trong lòng tôi. Tôi tin Chúa Jêsus với tất cả lòng tôi, nhưng lòng tôi vẫn đầy tội.
Sau 10 năm, tôi khám phá ra ý nghĩa của phép cắt bì thuộc linh (báp têm của Chúa Jêsus) và rồi tôi được tái sanh. Rồi chỉ khi tôi nhận thức lẽ thật này: Phép cắt bì trong Cựu Ước là hình bóng báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Tôi tin điều đó và tiếp tục tin như thế.
“Trong Tân Ước, đức tin thật là đức tin tin vào cả báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài phải không? Đức tin của tôi có đúng theo Kinh thánh không?” Sau khi tôi tái sanh, tôi tự hỏi về điều này.
Mặc dù tôi tin vào sứ điệp báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, nhưng tôi vẫn có câu hỏi. “Tin vào lẽ thật Chúa Jêsus chịu báp têm và huyết Ngài trên thập tự giá là đúng hay là chỉ tin sự chết của Ngài trên thập tự giá.
Chỉ tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Chúa của tôi thì không đủ sao?” Tôi suy nghĩ điều này trong khi đọc Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12.
Ngày nay nhiều người đọc Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 và không suy nghĩ chín chắn về lời tuyên bố Đức Chúa Jêsus Christ chịu chết trên thập tự giá như là Cứu Chúa. Họ nghĩ là đúng khi tin vào huyết của Đấng Christ và họ làm chứng cho lẽ thật đã thuyết phục họ. Họ có thể tin cách không nao núng và nói rằng Chúa là Đấng Christ và là Con Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn là tội nhân. Họ nghĩ rằng nếu họ tin Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của họ, họ sẽ được cứu mặc dù họ có tội trong lòng.
Loại đức tin này không phải là đức tin thật. Đức tin này không làm cho họ tái sanh. Chỉ báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá mới làm cho chúng ta trở nên người công chính.
Thế thì, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 nói gì? Tôi xem Kinh thánh, nghĩ rằng, “Không có nan đề gì khi chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus mà bỏ qua báp têm của Ngài sao?” Ngay cả trước khi tôi đọc xong sách Xuất Ê-díp-tô ký, tôi đã khám phá lẽ thật rằng sự cứu rỗi không chỉ do huyết của Đấng Christ nhưng cũng bởi báp têm của Ngài. Xuyên suốt Kinh thánh, tôi được thuyết phục rằng chúng ta được cắt bì trong lòng qua báp têm của Chúa Jêsus cũng như huyết Ngài trên thập tự giá.
 
Tại sao hầu hết Cơ-đốc-nhân vẫn còn là tội nhân ?
Vì họ không tin vào báp têm của Chúa Jêsus.

Tôi nhận thấy trong Xuất Ê-díp-tô ký 12:47-49 là trước khi một người được phép ăn thịt của Lễ Vượt qua, người ấy phải chịu cắt bì. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời nói trong câu 49, “Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi.”
Vì thế, bất cứ người nào không chịu cắt bì thì không thể ăn lễ Vượt qua. Đó là lẽ thật mà tôi tìm thấy. Tương tự, khi chúng ta tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa chúng ta, trước hết chúng ta phải chấp nhận sự thật là tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua Chúa Jêsus qua báp têm của Ngài ở sông Giô-đanh và rồi chấp nhận lẽ thật Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta.
Khi tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Jêsus chết trên thập tự giá  để chịu phán xét vì tội mà Ngài đã nhận qua báp têm của Ngài, tôi cũng nhận thấy rõ ý nghĩa cắt bì thuộc linh đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự quá phạm của thế gian.
Ngay lúc ấy, tôi nhận ra rằng tất cả tội lỗi của tôi đã biến mất. Lòng tôi trở nên trắng như tuyết và cuối cùng tôi nhận vào lòng tôi Phúc-âm của nước, huyết và Thánh Linh.
Tôi nhận thức rằng có hai điều để cứu chúng ta, cắt bì và huyết của chiên con trong thời Cựu Ước cùng việc chuyển tất cả tội lỗi qua Ngài qua báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá trong Tân Ước. Cắt bì trong Cựu Ước và báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước thật là một và giống nhau.
Đức Chúa Jêsus Christ bị phán xét không vì chính Ngài phạm bất cứ một tội lỗi nào, nhưng vì Ngài mang tất cả tội lỗi của thế gian qua báp têm của Ngài. Những ai tin rằng Giăng Báp-tít, là đại diện của nhân loại, làm báp têm cho Chúa Jêsus và chuyển tất cả tội lỗi thế gian qua cho Ngài, thì cũng tin vào cả báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. 
Tại sao có nhiều người khước từ báp têm của Ngài mặc dù nó được lập đi lập lại nhiều lần trong Kinh thánh? Bởi làm điều này họ vẫn còn là tội nhân mặc dù họ tin Chúa Jêsus. Họ có thể tin Chúa Jêsus nhưng vẫn xa cách Đức Chúa Trời. Họ là những tội nhân đáng thương là người sẽ đi vào địa ngục dù họ tin Chúa Jêsus.
Làm thế nào họ vẫn là tội nhân khi họ đã tin Chúa Jêsus? Tại sao họ sống như là một tội nhân? Tại sao họ đi vào sự hủy diệt? Thật quá thương tâm. Họ vẫn tiếp tục với tình trạng tội nhân như cũ. Vì họ không tin sự thật là tất cả tội của thế gian đã chuyển qua cho Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng mang sự cứu rỗi đời đời cho những ai trải qua báp têm thuộc linh của Ngài.
Người ta nghĩ họ được cứu bởi tin vào huyết Chúa Jêsus, nhưng loại đức tin đó không bao giờ làm cho họ trọn vẹn. Tại sao? Bởi vì họ không chuyển tội của mình qua cho Chúa Jêsus!
Chúng ta chỉ có thể được cứu bởi tin vào nước (báp têm của Đấng Christ) và huyết của Ngài theo cách mà Đức Chúa Trời quy định: Sự cứu rỗi của cắt bì thuộc linh. Như thế và chỉ như thế, chúng ta có thể trở nên con Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải tự hỏi chính mình, “Nếu chúng ta chỉ tin huyết của Đức Chúa Jêsus như là sự cắt bì thuộc linh, thì tội của chúng ta có thể được tẩy sạch hoàn toàn không?” Chúng ta hãy nhìn vào sâu thẩm trong lòng chúng ta để trả lời câu hỏi này.
Trong Kinh thánh Cựu Ước, người ta được cứu qua lễ cắt bì và huyết của chiên con trong Lễ Vượt Qua như thể chúng ta đạt được sự cứu rỗi qua báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Trong phương cách này, chúng ta được cứu khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời và khỏi tội lỗi của thế gian này. Những ai tin thì trở nên con cái Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Cha của họ.
Một người được cứu và trở nên người biệt riêng của Đức Chúa Trời bởi tin hai điều: phép cắt bì và huyết của chiên con Lễ Vượt qua, đó là báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đây là lẽ thật theo chính Chúa Jêsus. Đó là sự tái sanh bởi nước, huyết và Thánh Linh.
 
 
SỰ CỨU CHUỘC BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG KINH THÁNH LÀ GÌ? 
 
Có thể tội nhân trở nên người công chính chỉ bởi tin vào huyết  của Chúa Jêsus không?
Không bao giờ 

Chúa Jêsus lìa bỏ ngôi của Ngài trên Thiên đàng và xuống thế gian này. Ngài chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít lúc Ngài 30 tuổi để cất tất cả tội lỗi thế gian đi.
Huyết Chúa Jêsus trên thập tự giá là sự đoán phạt mà Ngài chịu vì tất cả tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa đến thế gian và cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội của họ bởi nước và huyết.
Chúng ta có được tái sanh chỉ bởi huyết không? Không. Chúng ta được cứu ra khỏi tội lỗi bởi báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Tôi xin hỏi một câu cho những ai chỉ tin vào huyết của Chúa Jêsus. “Tội nhân có thể trở nên người công chính chỉ bởi tin vào huyết của Đấng Christ hay bởi cả báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá? Bởi đức tin nào mà chúng ta chuyển tất cả tội của chúng ta qua Chúa Jêsus, báp têm và huyết của Ngài hay chỉ huyết Ngài thôi? Tôi xin hỏi bạn cái nào là đúng?”
Để thật sự được tái sanh bởi nước và Thánh Linh, chúng ta phải tin rằng Chúa Jêsus đến thế gian này trong xác thịt, Ngài nhận về cho chính Ngài tất cả tội lỗi của thế gian bởi báp têm của Ngài ở sông Giô-đanh và chịu phán xét vì tất cả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa thật của chúng ta, trong cách này, chúng ta có thể thật sự được tái sanh.
Tôi xin hỏi bạn lần nữa. Đức tin nào được đề cập đến trong Kinh thánh? Đức tin trong huyết Chúa Jêsus hay trong cả báp têm và huyết của Chúa Jêsus?
Đức tin trong huyết Chúa Jêsus là như sau đây. Chúa Jêsus bị phán xét và hình phạt vì tất cả tội lỗi của nhân loại. Vì Ngài bị đánh đập và thương tích vì tội lỗi của chúng ta nên chúng ta được cứu khỏi sự phán xét kinh khiếp. Nhưng điều đó chưa là sự thật trọn vẹn. Trước khi chúng ta chấp nhận giáo lý này, chúng ta cần phải làm sáng tỏ một điểm. Tại sao Chúa Jêsus phải chịu đóng đinh trên thập tự giá?
Kinh thánh nói rõ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúa Jêsus chưa bao giờ phạm tội. Ngài đến trong thế gian trong xác thịt loài người qua thân thể bà Ma-ri, nhưng Ngài đã đến trong hình thể y hệt của dân Ngài như Con Thánh của Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của tội nhân. Đó là lý do tại sao Ngài phải chịu báp têm bởi Giăng trước khi Ngài chết trên thập tự giá. Khi Ngài chịu báp têm, Ngài nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài. Cho nên, nếu không có báp têm, Ngài không bị hình phạt đổ huyết ra trên thập tự giá.
 
 
HỆ THỐNG TẾ LỄ TRONG CỰU ƯỚC  
 
Những điều kiện không thể thiếu để dâng tế lễ là gì?
① Một con vật còn sống không tì vít 
② Việc đặt tay 
③ Huyết của nó 

Chúng ta hãy xem lẽ thật này trong hệ thống tế lễ của Đền Tạm. Trong Cựu Ước, một tội nhân hay thầy tế lễ cả đặt tay lên con chiên hay con dê tế lễ để chuyển tội của chính ông ta hay của dân sự I-sơ-ra-ên lên đầu nó. Rồi con vật bị giết và dâng lên trên bàn thờ. Cựu Ước là hình bóng của Tân Ước, và Chúa Jêsus là Chiên Con tế lễ của Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nhân loại. 
Bạn đã chuyển tội của mình qua cho Chúa Jêsus khi nào? Tôi muốn các bạn suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Trong Cựu Ước dân Y-sơ-ra-ên không giết những con sinh tế mà chưa được đặt tay (ở đây việc đặt tay có nghĩa là chuyển tội qua cho sinh tế chuộc tội). Trước khi sinh tế chuộc tội được mang đến bàn thờ, việc đặt tay phải được thực hiện để chuyển tội qua cho sinh tế.
“Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người” (Lê-vi-ký 1:4). Như được chép trong Lê-vi-ký rằng tất cả của lễ cần phải được đặt tay. Bởi việc đặt tay trên đầu sinh tế, dân I-sơ-ra-ên có thể chuyển tội của họ qua cho nó, và bởi dâng huyết và thịt của nó lên cho Đức Chúa Trời trong đức tin, họ có thể được cứu khỏi tội.                
Khi một của lễ thiêu được dâng lên cho Đức Chúa Trời, tội nhân phải đặt tay của anh ta lên đầu của sinh tế để chuyển tội của anh ta qua con sinh tế. Rồi sinh tế bị giết thay cho tội nhân. Huyết của nó được rảy ra trên bốn cái sừng của bàn thờ và phần còn lại được đổ xuống đất nơi chân bàn thờ. Đó là cách để tội nhân được cứu chuộc.
Trong Tân Ước tội nhân có thể được cứu chuộc ra khỏi tất cả tội của họ qua đức tin của họ trong nước và huyết của Chúa Jêsus. 1Giăng 5:1-10 nói rằng một tội nhân được cứu chuộc khi người đó tin báp têm của Chúa Jêsus và huyết của Chiên Con trên thập tự giá.
Vì thế, bất cứ tội nhân nào cũng có thể được cứu chuộc khi người đó tin cả báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, cùng với Đức Thánh Linh là điều không thể thiếu trong sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Các bạn thân mến, các bạn có được cứu chuộc chỉ bởi tin vào huyết Chúa Jêsus hay không? Những ai nghĩ rằng họ có thể được tái sanh chỉ bởi tin vào huyết trên thập tự giá vẫn còn có tội trong lòng. Nhưng chúng ta có thể được cứu khỏi tất cả tội lỗi bởi tin vào báp têm của Chúa Jêsus như thể là phép cắt bì thuộc linh của Tân Ước, mà sau này nó tương ứng với phép cắt bì được mô tả trong Cựu Ước.
Tất cả các giáo phái đều có giáo lý riêng của nó. Chúng ta biết rằng tất cả họ đều bị số phận trong địa ngục ngoại trừ khi họ từ bỏ đức tin sai lạc.
Hội thánh Trưởng lão nhấn mạnh vào giáo lý Tiền định; Hội thánh Giám lý nhấn mạnh vào lý thuyết ‘arminian’ v.v. chủ nghĩa nhân đạo; Hội thánh Báp-tít, nhấn mạnh báp têm; Hội thánh Thánh Khiết nhấn mạnh đời sống thánh khiết; tất cả họ đều xa rời lời của lẽ thật.
Nhưng lời của lẽ thật trong Kinh thánh nói gì về sự tái sanh? Kinh thánh nói lẽ thật được tìm thấy trong báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá. Bất cứ ai tin và theo lời của Đức Chúa Trời và có đức tin trong sự tái sanh của nước và Thánh Linh sẽ tìm thấy sự cứu chuộc.
 
 
SỰ HUYỀN NHIỆM TRONG BÁP TÊM CỦA CHÚA JÊSUS LÀ GÌ?
 
Phép cắt bì thuộc linh trong Tân Ước là gì ?
Báp têm của Chúa Jêsus  

Phép báp têm của Chúa Jêsus là phép cắt bì thuộc linh. Trong thời Cựu-Ước Đức Chúa Trời bảo mọi người nếu ai không chịu lễ cắt bì sẽ bị đuổi ra khỏi vòng dân sự. 
Chúng ta phải biết và tin rằng lễ cắt bì thuộc linh trong Tân Ước chính là lễ báp têm của Chúa Jêsus. Vì Chúa Jêsus chịu Giăng Báp-tít làm phép báp têm khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, nên chúng ta có thể chịu lễ cắt bì thuộc linh bằng cách tin vào lễ báp têm của Ngài. Chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận tại sao Chúa Jêsus phải chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít.
“Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài” (Ma-thi-ơ 3:13-15).
Giăng Báp-tít làm báp têm cho Chúa Jêsus tại sông Giô-đanh, là “sông của sự chết”. Ông đặt tay lên Chúa Jêsus và nhận chìm Ngài hoàn toàn trong nước. Đây là cách chịu báp têm đúng (Báp têm: được nhận chìm trong nước). Để cất tội lỗi thế gian đi, Chúa Jêsus phải chịu báp têm theo cách tương tự, bằng việc đặt tay có liên quan đến Cựu-Ước.
Phép báp têm của Chúa Jêsus là lễ cắt bì thuộc linh cho những ai tin Ngài. “Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15). Chúa Jêsus cất đi tội lỗi thế gian và trở thành Cứu Chúa của chúng ta là điều phù hợp. Vì thế, điều đó đúng với Lời Chúa là Ngài chết trên cây thập tự với tất cả tội lỗi chúng ta trên đầu Ngài.
Phép báp têm của Chúa Jêsus có quyền năng để khiến mọi tội nhân được tái sanh. Đó là sự huyền nhiệm của Phúc âm nước và Thánh Linh.
Điều đầu tiên Chúa Jêsus đã làm trong chức vụ để cứu nhân loại ra khỏi tội là Ngài chịu Giăng làm báp têm. Báp têm có nghĩa là “rửa, chôn, chuyển đi.”
Bằng cách chịu báp têm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã gánh hết thảy tội lỗi nhân loại trên chính mình Ngài. “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29). Phép báp têm của Chúa Jêsus có ý nghĩa là tất cả những ai tin Ngài thì được nhận lễ cắt bì về phương diện thuộc linh.
Sau đó, Ngài lên thập tự giá như Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi và chấp nhận sự trừng phạt thế cho mọi tội nhân. Vì thế, Ngài cứu được con người ra khỏi tội. 
Vì vậy, tất cả những ai tin vào báp têm của Chúa Cứu Thế Jêsus, lễ cắt bì trong Cựu Ước và huyết Ngài trên cây thập tự như là sự cứu rỗi của họ thì sẽ được cứu. Chúa Jêsus cứu mọi tội nhân bằng báp têm và huyết Ngài. 
Đây là lẽ thật về lễ cắt bì thuộc linh.
 
 
SỰ CỨU RỖI CHỈ BỞI HUYẾT THÔI SAO? KHÔNG.  
 
Chúa Jêsus đến thế gian bằng gì ?
Bởi nước và huyết 

1Giăng 5:4-8 chép, “vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.”
Anh chị em yêu dấu, bằng chứng nào chứng tỏ Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của bạn. Không gì khác hơn là đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng đến bằng nước và huyết.
Điều gì làm nên sự thắng hơn thế gian? Không gì khác hơn là sức mạnh của đức tin nơi nước và huyết. Ấy là Chúa Cứu Thế Jêsus, Đấng lấy nước và huyết mà đến; Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Thánh Linh là lẽ thật.
Có ba điều làm chứng trên đất: nước, huyết và Thánh Linh. Và ba điều nầy là một. Chúa Jêsus vào đời mang hình thể con người, Ngài chịu báp têm và chết trên thập tự giá để cứu chúng ta ra khỏi kiếp đọa đày đời đời nơi hoả ngục. Bằng chứng Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá, trở thành Chúa Cứu thế của mọi tội nhân ở trong Phúc âm của nước và Thánh Linh để cứu chúng ta.
Chúa Jêsus vào đời như Thánh Linh trong xác thịt, chịu lễ báp têm tại sông Giô-đanh để gánh tội cho chúng ta và đổ huyết ra trên thập tự giá, chịu hình phạt thay cho chúng ta, đây là bằng chứng của chúng ta. Vì vậy, Ngài cứu tất cả những ai tin Ngài. 
Đây là Phúc âm mầu nhiệm của nước và Thánh Linh.
 
 
NƯỚC VÀ HUYẾT MANG CHỨNG CỚ CHO SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ? 
 
Tương ứng với lễ cắt bì trong Cựu Ước là gì?
Báp têm của Chúa Jêsus 

Nước ám chỉ đến báp têm của Đức Chúa Jêsus Christ. Báp têm của Ngài có ý nghĩa như lễ cắt bì trong thời Cựu Ước. Tương ứng với lễ cắt bì trong Cựu Ước là báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Bằng chứng là mọi tội lỗi của thế gian được chuyển qua Chúa Jêsus bởi báp têm của Ngài.
Những người tin vào lẽ thật nầy có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời và nói với lương tâm thanh sạch rằng, “Lạy Chúa, Ngài là Cứu Chúa của con vì con tin vào báp têm và huyết Ngài, là Phúc âm về nước và Thánh Linh. Vì vậy, con vô tội. Con là con của Ngài, và Ngài là Chúa Cứu Thế của con”. Chúng ta có thể công bố điều nầy với đức tin thật. Sở dĩ chúng ta nói được như vậy là vì chúng ta tin vào báp têm và huyết Ngài.
Lời nào cho phép chúng ta được tái sanh? Đó là báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên cây thập tự, là điều làm chứng cho sự cứu rỗi trong lòng chúng ta. Đây là Phúc âm được tái sanh bởi nước và Thánh Linh.
Hỡi những con cái Chúa yêu dấu, tôi xin hỏi quý anh chị lần nữa, “Một tội nhân có thể được cứu chỉ qua đức tin vào huyết của Chúa Cứu Thế không?” Không. Sự cứu rỗi không chỉ đòi hỏi niềm tin vào sự chết của Ngài trên cây thập tự, mà còn đòi hỏi phải tin vào cả nước lẫn huyết của Phúc âm nước và Thánh Linh, nhờ đó tội nhân có thể được tái sanh. Bây giờ tôi xin được đề cập đến Kinh Thánh nói về nước hoặc những từ khác nói về lễ báp têm của Chúa Jêsus.
1 Phi-e-rơ 3:21-22 nói, “Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.” 
Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng rằng phép báp têm của Chúa Jêsus là ảnh tượng để cứu chúng ta, và cũng là bằng chứng về sự cứu rỗi. Báp têm của Chúa Jêsus tương ứng với lễ cắt bì trong Cựu Ước. Trong thời Cựu Ước, dân I-sơ-ra-ên tin vào Lời Đức Chúa Trời và cắt da quy đầu để trở thành con cái Đức Chúa Trời; trong thời Tân Ước báp têm của Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tội.
Vì vậy lễ cắt bì trong Cựu Ước và báp têm của Chúa Jêsus trong Tân Ước là một và giống nhau. Bây giờ các bạn có tin rằng Báp têm của Chúa Jêsus thật sự giống với lễ cắt bì không? Như đã chép trong 1 Phi-e-rơ 3:21, bây giờ có một ảnh tượng để cứu chúng ta, ấy là báp têm. Bạn có thể tranh cải với Lời Đức Chúa Trời không?  
Sống trong thế gian nầy, làm thế nào chúng ta có thể được thoát khỏi tội lỗi? Chỉ bởi vì Chúa Cứu Thế Jêsus chịu phép Báp têm để làm trọn mọi việc công bình, nên chúng ta được cứu rỗi. Ma-thi-ơ 3:15 chép, “vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình.”
Vì tội lỗi thế gian đã được chuyển sang Chúa Jêsus, nên bây giờ những ai tin Ngài sẽ không có tội. Tất cả chúng ta trở nên công chính vì chấp nhận lẽ thật là mọi tội lỗi chúng ta đã được chuyển sang Chúa Jêsus qua lễ báp têm mà Ngài chịu. Chúa Cứu Thế Jêsus gánh hết thảy tội lỗi chúng ta trên chính mình Ngài và chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta thoát khỏi mọi hình phạt.
Các bạn thân mến, hai điều cứu mọi người ra khỏi tội là nước và huyết. Gánh tội và chết thay cho chúng ta trên thập tự giá là hai điều mà chính Chúa đã làm trong suốt ba năm chức vụ trên đất. 
Giăng 1:29 chép, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép Báp têm để cất đi tội lỗi thế gian và chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, và cũng là Tạo Hoá, Ngài làm ứng nghiệm giao ước về sự cắt bì mà Đức Chúa Trời đã lập trong Cựu Ước bằng cách cất đi tội lỗi thế gian.
Những ai thật lòng tin vào Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus, nước và huyết sẽ được sanh lại bằng nước và Thánh Linh. Và Chúa sẽ trở thành Cứu-Chúa cho tất cả ai tin Ngài. Cám ơn Chúa, Ha-lê-lu-gia! Chúa Jêsus đã là ứng nghiệm cho sự cứu rỗi chúng ta như Đức Chúa Trời đã hứa, và Ngài cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi thế gian.
 
 
KHÔNG CẤT ĐI SỰ Ô UẾ CỦA THỂ XÁC 
 
Thể xác có được nên thánh theo thời gian không?
Không.Thể xác tiếp tục tích lũy tội cho đến ngày chết.

1 Phi-e-rơ 3:21 nói, “Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.” 
Khi một người tiếp nhân Chúa Jêsus làm Chúa Cứu Thế của đời sống mình, điều nầy không có nghĩa là người đó không phạm tội nữa. Có lẽ chúng ta tiếp tục phạm tội, nhưng nhờ tin vào báp têm của Chúa Jêsus, chúng ta chuyển mọi tội lỗi sang cho Ngài, là Đấng trả hết mọi nợ tội cho chúng ta bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bằng cách tin vào hai điều nầy như hai yếu tố không thể thiếu được của sự cứu rỗi để chúng ta sẽ được cứu.
Được tái sanh nghĩa là chào đón Chúa Jêsus, Chúa Cứu Thế của nhân loại vào lòng chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ. Khi tin vào báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên cây thập tự, lòng chúng ta được tái sanh, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, mọi tội lỗi của thể xác nầy đã được tha thứ rồi.
Báp têm của Chúa Jêsus là chứng cứ cho tất cả những người được cứu. Chúng ta trở nên vô tội khi chúng ta tin vào sự tha thứ qua báp têm của Ngài. Chúng ta được tái sanh khi tiếp nhận vào lòng lẽ thật cứu rỗi qua báp têm của Chúa Jêsus và trở nên người công chính qua Phúc âm của nước và Thánh Linh.
Đây là đức tin của Áp-ra-ham trong Cựu Ước, là đức tin để trở nên công chính mà sứ đồ Phao-lô đã nói, và là ảnh tượng của sự cứu rỗi mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm chứng.
Cũng như Áp-ra-ham nghe và tin vào Lời Đức Chúa Trời để được trở nên công chính, chúng ta được cứu khi tin vào báp têm của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên cây thập tự.
Giăng 1:12 chép, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Bạn có tiếp nhận Chúa Jêsus, Đấng cứu bạn ra khỏi tội bằng báp têm và huyết Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình không? Chúng ta phải tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua nước và huyết của Con Ngài.
Sự cứu rỗi chỉ do huyết của Đức Chúa Jêsus Christ không thôi sao? Không. Do nước và huyết. Kinh Thánh đã tuyên bố rõ ràng rằng sự cứu rỗi không phải chỉ do huyết, nhưng do báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
Báp têm của Chúa Jesus là lễ cắt bì thuộc linh trong Tân Ước. Đây là lẽ thật về sự cứu rỗi để cất đi tội lỗi chúng ta. Sự thật là Ngài đã chịu xét đoán vì tội lỗi của nhân loại, nghĩa là Ngài chịu xét đoán thay cho chúng ta, thay cho bạn và cho tôi.
Bằng cách tiếp nhận phúc âm về sự tha thứ, báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, chúng ta khỏi bị xét đoán vì tội lỗi chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi đã vấp phạm trong thế gian. Khi chúng ta tiếp nhận báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài như là sự cứu rỗi của chúng ta, mọi tội lỗi trong lòng chúng ta được rửa sạch. Bạn có tin không? Tôi thật lòng hy vọng rằng tất cả các bạn tin vào Phúc âm về nước và Thánh Linh. Hãy tin và nhận được sự sống đời đời.
Sứ đồ Phao-lô nói, “phép cắt bì bởi trong lòng” (Rô-ma 2:29). Chúng ta chịu cắt bì trong lòng như thế nào? Chúng ta có thể chịu cắt bì thuộc linh, khi tin vào đời sống của Chúa Cứu Thế Jêsus trong thân xác con người, vào báp têm Ngài chịu để cất đi tội lỗi thế gian, vào sự chết của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và vào sự sống lại của Ngài từ trong cõi chết.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng lễ cắt bì bởi trong lòng. Lễ cắt bì trong lòng nghĩa là tin vào Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Nếu bạn muốn chịu cắt bì trong lòng, bạn phải tiếp nhận vào lòng Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Ngay lúc ấy bạn thật sự trở nên con cái Đức Chúa Trời. 
 
 
GIĂNG BÁP-TÍT ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI SAI PHÁI? 
    
Giăng Báp-tít là ai?
Ông là đại diện của nhân loại và là thầy tế lễ cuối cùng theo dòng A-rôn.
 
Giờ đây chúng ta cần hỏi Giăng Báp-tít, người làm báp têm cho Đức Chúa Jêsus Christ là ai. Giăng Báp-tít là đại diện của nhân loại. Ma-thi-ơ 11:11-14 chép, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.”
Hỡi những Cơ-đốc-nhân thân mến, Chúa Jêsus phán rằng trong số những người bởi đàn bà sanh ra không ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít.
Với sự ra đời của Giăng Báp-tít đánh dấu thời kỳ của Giao-ước thứ nhất, thời kỳ Cựu Ước chấm dứt. Nó chấm dứt vì cuối cùng Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng làm thành giao ước của Đức Chúa Trời đã đến.
Vậy thì ai làm thành giao ước của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus Christ và Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít chuyển tội lỗi thế gian sang Chúa Jêsus. Ai là thầy tế lễ thượng phẩm cuối của thời Cựu Ước? Ai là con cháu A-rôn? Chính Đức Chúa Jêsus Christ làm chứng rằng người đó không ai khác hơn là Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là người đại diện của nhân loại, là người vĩ đại nhất trong số những người bởi đàn bà sanh ra.
Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ sự việc nầy. Môi-se, Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp tất cả đều bởi người đàn bà sanh ra. Nhưng trong số những người ở thời Cựu Ước lẫn Tân Ước. Ai là người vĩ đại nhất trong số những người bởi đàn bà sanh ra? Người đó chính là Giăng Báp-tít.
Với tư cách là vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước và là con cháu Áp-ra-ham, Giăng Báp-tít làm báp têm cho Chiên Con của Đức Chúa Trời trong Tân Ước theo cách A-rôn đặt tay lên đầu sinh tế trong ngày đại lễ chuộc tội của thời Cựu Ước. Người làm báp têm cho Đức Chúa Jêsus Christ, và chuyển tội lỗi của cả nhân loại qua cho Ngài. Người là tôi tớ của Đức Chúa Trời thực hiện lễ cắt bì thuộc linh trong lòng của cả nhân loại bằng cách làm báp têm cho Đức Chúa Jêsus Christ.
Cùng với báp têm của Chúa Jêsus, chúng ta phải tin vào huyết Ngài như là bằng chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ cất tội lỗi thế gian đi qua báp têm của Ngài và chịu hình phạt thay cho chúng ta. Điều duy nhất chúng ta phải làm là tin vào điều này. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải tin vào những gì Chúa Jêsus đã làm.
Một khi bạn tiếp nhận Phúc âm về sự tái sanh bằng nước và Thánh Linh vào lòng bạn, bạn trở thành con cháu Áp-ra-ham và con cái Đức Chúa Trời. Chỉ có một số ít người ở trong Đấng Christ trong khi nhiều người chưa tiếp nhận Ngài vào lòng.
Ngày sắp trôi qua và bóng đêm đang phủ xuống. Hãy tin vào báp têm của Chúa Jêsus và mời Ngài ngự vào lòng bạn. Tin vào báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài sẽ khiến cho cuộc đời bạn được phước hạnh với sự cứu rỗi linh hồn. Hãy luôn luôn giữ trong lòng rằng sự xức dầu thuộc linh đến khi bạn tin vào Phúc âm cứu rỗi, Phúc âm về báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể sửa soạn đèn (Hội Thánh) và dầu (Đức Thánh Linh) như những người nữ đồng trinh khôn ngoan (Ma-thi-ơ 25:4) bằng cách tin vào Phúc-âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Đó là tin Chúa Jêsus, đi thờ phượng và có Thánh Linh trong lòng.
 
 
CHÚA JÊSUS CHỊU BÁP TÊM CHO AI?
 
Chúa Jêsus chịu báp têm vì mục đích gì?
Để tẩy sạch tất cả tội lỗi của nhân loại.

“Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:14-15).
Chúa Jêsus chịu báp têm để rửa sạch tội lỗi nhân loại. Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của chúng ta. Ngài là Đấng Tạo Hóa Tạo dựng nên chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ đến trần gian theo ý muốn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha để khiến chúng ta trở nên dân sự Ngài. 
Tất cả tiên tri trong Cựu Ước nói về ai? Họ nói về Đức Chúa Jêsus Christ, về sự nhập thế của Ngài để cất tội lỗi chúng ta đi và ban cho chúng ta sự tự do thoát khỏi xích xiềng tội lỗi mãi mãi. Chúa Jêsus đến trần gian như đã được dự ngôn trong Cựu Ước để cất đi tội lỗi nhân loại từ A-đam, Ê-va cho đến người cuối cùng trên đất. 
Bây giờ hãy tiếp nhận sự cứu rỗi vào lòng qua báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Bạn không tin chắc rằng đây là lẽ thật chăng? Bạn vẫn còn tội lỗi trong lòng chứ? “Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình.” Chúa Jêsus chịu Giăng Báp-tít làm Báp têm để làm trọn mọi việc công bình. 
Từ “báp têm” có nghĩa là “được rửa sạch”. Chúa Jêsus nhận báp têm bởi Giăng Báp-tít theo cách đặt tay như đã được mô tả trong Cựu Ước. 
Sau khi nhận lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, Ngài nhận chìm chính mình dưới sông Giô-đanh. Sông Giô-đanh biểu thị cho sự chết và trừng phạt cho tội nhân. Sự nhận chìm Chúa Jêsus trong nước biểu thị cho sự chết của Ngài trên cây thập tự. Sự ra khỏi nước biểu thị cho sự sống lại của Ngài. Chúa Jêsus sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết trên thập tự giá.
Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và Cứu-Chúa của chúng ta. Sự kiện Chúa Jêsus vào thế gian này để chịu Báp têm, đổ huyết ra cho đến chết trên thập tự giá, sống lại vào ngày thứ ba và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là bằng chứng rõ ràng rằng Ngài cứu nhân loại thoát khỏi sự chết. Bạn có thành thật tin vào lẽ thật này không? 
Lễ báp têm của Chúa Jêsus là lễ cắt bì thuộc linh trong Tân Ước. “Lễ cắt bì bởi tại trong lòng.” Lễ cắt bì trong lòng được hoàn thành khi chúng ta tin vào lễ báp têm của Chúa Jêsus, là lẽ thật về sự chuyển tội lỗi chúng ta sang cho Ngài. Cắt bì trong lòng là công nhận báp têm của Chúa Jêsus mà qua đó tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho Ngài. 
Bạn đã chịu lễ cắt bì trong lòng chưa? Nếu bạn tin vào lễ cắt bì trong lòng, tội lỗi ban sẽ được tẩy sạch một lần đủ cả. Vì lý do đó mà Chúa Jêsus đã làm trọn mọi việc công chính và đảm bảo sự cứu rỗi cho mọi tội nhân. 
Các Cơ-đốc-nhân thân mến, hãy tiếp nhận chứng cứ về sự cứu rỗi nầy vào lòng vào trí bạn. Đây là lẽ thật. Một khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Jêsus vào lòng, bạn sẽ được thoát khỏi xích xiềng tội lỗi. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). 
Bây giờ bạn có hiểu được tại sao Chúa Jêsus phải vào thế gian và chịu báp têm không? Bây giờ bạn có tin điều đó chăng? Chúa Jêsus chịu báp têm để cất tội lỗi nhân loại. Đó là báp têm của sự cắt bì. Lễ báp têm của Chúa Jêsus ban cho chúng ta sự cắt bì thuộc linh. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta phải cắt bì trong lòng chúng ta. Chúa Jêsus cứu chúng ta qua Báp têm và huyết Ngài quá rõ ràng đến nỗi chúng ta không có sự chọn lựa nào khác, nhưng chỉ tin mà thôi. Chúng ta nên nói “Vâng. A-men” với Lời Đức Chúa Trời. Điều đó không phải là chân lý sao? Bạn có tin điều đó không?
 
 
BẠN CÓ NHẬN LẼ THẬT NÀY TRONG LÒNG BẠN KHÔNG?
 
Chúng ta phải làm gì trước khi  chúng ta thờ phượng Chúa Jêsus ?
Chúng ta phải nhận vào lòng của chúng ta lẽ thật của nước và huyết.

Hơn 2000 năm trôi qua từ khi Chúa Jêsus vào thế gian. Hôm nay, thời kỳ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tiếp nhận lẽ thật về nước và huyết của Chúa Jêsus vào lòng.
Không còn điều gì khác để chúng ta phải làm. “Lễ cắt bì bởi tại trong lòng.” Chúng ta phải chịu lễ cắt bì qua đức tin trong lòng và chúng ta chỉ được cứu bởi đức tin. Trong thời Cựu Ước, dân I-sơ-ra-ên được cứu nhờ lễ cắt bì và huyết con sinh của lễ vượt-qua được bôi trên mày cửa.
Người nào tin vào báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài làm sự cứu rỗi cho mình sẽ không sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời vì sẽ được vượt qua. Nhưng hình phạt của Ngài sẽ rơi vào những ai không tiếp nhận lẽ thật nầy vào lòng. Có nhiều người tin Chúa Jêsus cách vô ích, vì vậy họ vẫn là nô lệ của tội lỗi.
Làm sao họ rơi vào trạng thái nầy? Tại sao họ vẫn đau đớn vì tội lỗi? Chỉ vì họ không biết lẽ thật về Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Họ chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus mà xem thường hoặc không chú ý đến báp têm của Ngài.
Đạt được sự cứu rỗi chỉ qua niềm tin vào huyết của Chúa Jêsus không thôi sao? Kinh Thánh dạy chúng ta vậy sao? Cựu Ước và Tân Ước nói gì về điều này? Theo Kinh Thánh, chúng ta đạt được sự cứu rỗi không những nhờ huyết Chiên Con Đức Chúa Trời mà còn bởi báp têm của Ngài nữa (1 Giăng 5:3-6).
Bạn chỉ tin vào huyết của Chúa Jêsus thôi sao? Người nào tin như vậy vẫn còn tội lỗi trong lòng. Họ phải khắc phục đức tin sai lầm đó và quay về với Phúc âm chân chính. Bây giờ người không tin phải nhận thức rằng họ sai đường lạc lối vì không biết Chúa Jêsus đã cất đi mọi tội lỗi của họ tại sông Giô-đanh qua báp têm Ngài chịu. Họ phải thừa nhận rằng họ sai lầm vì không công nhận báp têm của Chúa Jêsus. Họ phải tiếp nhận vào lòng lẽ thật Chúa Jêsus cất tội lỗi thế gian đi qua báp têm Ngài chịu. Sự cứu rỗi chỉ có giá trị khi chúng ta tin vào báp têm của Chúa Jêsus và thập tự giá của Ngài. Nói cách khác, chúng ta chỉ có được sự sống đời đời qua Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Cơ-đốc-nhân thân mến, bạn sống chỉ dựa vào niềm tin nơi nơi huyết của Chúa Jêsus cho đến bây giờ sao? Vậy thì lòng bạn vẫn còn tội lỗi. Nếu phạm tội thì bạn có tội lỗi trong lòng.
Nếu bạn nghĩ bạn được thoát khỏi tội lỗi khi sống theo Luật Pháp của Chúa, thì đó chỉ là cảm nghĩ ra từ cảm xúc của bạn thôi. Cảm nhận tội lỗi nầy không phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.
 
 
CHƯA QUÁ TRỂ 
 
Lẽ thật giải cứu chúng ta khỏi điều gì ?
Khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

Chưa quá trễ. Chỉ cần tin vào Báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, bạn sẽ nhận được lễ cắt bì trong lòng và được thoát khỏi tội lỗi. Được thoát khỏi tội lỗi nghĩa là bạn được cứu nhờ tin vào Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
Bạn có bằng lòng tin báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài để được cứu không? Một khi tin, bạn sẽ học được sự cứu rỗi là như thế nào và tâm hồn bạn sẽ đươc bình an. Lúc đó và chỉ ngay lúc đó, bạn sẽ trở nên người công chính.
Không phải bởi việc làm nhưng nhờ tin vào Lời Đức Chúa Trời. Nếu có ai trong số các bạn vẫn còn tin và chỉ dựa vào huyết của Chúa Jêsus thôi để được cứu, thì tôi xin khuyên nài người đó hãy tin vào cả báp têm của Chúa Jêsus lẫn huyết Ngài.
Cơ-đốc-nhân thân mến, sự cứu rỗi trọn vẹn của nhân loại được thực hiện qua Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vào đời trong thân xác con người.
Đức Chúa Trời phán bảo qua các đấng tiên tri rằng chúng ta sẽ gọi danh Ngài là Jêsus, vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội. Ngài phán, “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23).
Đức Chúa Trời vào thế gian để cứu tội nhân. Ngài chịu Báp têm để cất tội lỗi thế gian đi và vì vậy cứu được cả nhân loại. Đây là chân lý về sự cứu rỗi bằng nước và huyết. Tôi có mặt ở đây để nói với bạn về điều nầy. Bạn được cứu chỉ bằng huyết của Chúa Jêsus thôi sao? Dĩ nhiên là không. Chúng ta được cứu nhờ báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá.
Ngày nay có nhiều tiên tri giả và người theo tà giáo không tin vào báp têm của Chúa Jêsus. Ngài phán, “các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
Chúng ta phải biết lẽ thật, chúng ta phải biết tại sao Chúa Jêsus nói về báp têm của Ngài, và tại sao chúng ta nên tin điều đó. Chúng ta nên biết tại sao Đức Chúa Trời bảo dân I-sơ-ra-ên phải chịu lễ cắt bì trong Cựu Ước và tại sao Ngài nói về huyết của Chiên Con của lễ Vượt qua.
Nếu chúng ta biết chỉ một phần câu chuyện, chúng ta sẽ không thể nào nhận ra chân lý. Chúa Jêsus phán, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). 
 
 
ĐƯỢC BÁP TÊM TRONG ĐẤNG CHRIST 
 
Làm thế nào chúng ta làm một với Đấng Christ?
Bởi chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Chúa Jêsus trong báp têm của Ngài.
 
Kinh Thánh làm chứng về sự huyền nhiệm của sự cứu rỗi. Chỉ bởi huyết Chúa Jêsus không thôi sao? Không, sự cứu rỗi là do bởi huyết Chúa Jesus và báp têm của Ngài. Sứ đồ Phao-lô thường xuyên nói về vấn đề nầy trong Rô-ma chương 6 và lặp lại nhiều lần trong các thư tín khác.
Chúng ta hãy đọc Rô-ma 6:3-8. “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao?
Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.”
Chúng ta hãy xem câu 5, “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.” 
Sự chết của Ngài là sự chết của chúng ta vì tội lỗi chúng ta được chuyển sang cho Ngài qua báp têm Ngài chịu. Vì vậy, báp têm của Chúa Jêsus liên kết với huyết Ngài trên thập tự cùng với chúng ta.
Đức tin nơi báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài cho phép chúng ta liên hiệp với Ngài. “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Do đó sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá là sự chết của chúng ta. Ngài chịu báp têm để gánh tội cho chúng ta. Tin vào lẽ thật nầy là liên hiệp với Chúa Jêsus, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
 
 
CHÚNG TA KHÔNG NÊN TIN CHÚA JÊSUS NHƯ LÀ MỘT CÁCH SỐNG TÔN GIÁO 
 
 “Ngài là thành tín và công bình”có nghĩa gì ?”
Có nghĩa là Chúa Jêsus tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và cứu
bất cứ ai tin vào lẽ thật. 

Nhiều người tin Chúa Jêsus như một thứ tôn giáo, họ đi nhà thờ khóc lóc cầu nguyện và ăn năn. Họ xưng tội và xin tha thứ mỗi ngày. Họ cầu nguyện: “Chúa Jêsus ơi, con biết và tin rằng Chúa chết trên cây thập tự vì con. Vâng, con tin.”
Rõ ràng rằng họ không hiểu Lời Chúa, Kinh Thánh chép. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Họ cho rằng họ phải được tha thứ mỗi ngày qua sự xưng tội. Nhưng từ tội lỗi trong phân đoạn Kinh Thánh trên không có nghĩa là tội lỗi thông thường hằng ngày. Ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh trên là chúng ta được tha thứ một lần đủ cả khi chúng ta xưng tội cầu nguyện tin Chúa.
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). “các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
Cơ-đốc-nhân thân mến, lẽ thật là rõ ràng. Nếu bạn tin rằng Chúa Jêsus chết trên thập tự giá nhưng không cất tội lỗi chúng ta qua báp têm Ngài chịu tại sông Giô-đanh, thì đức tin của bạn là vô ích. Bất cứ Cơ-đốc-nhân nào muốn được cứu, thì phải tin rằng tội lỗi của họ đã được chuyển sang Chúa Jêsus qua báp têm Ngài chịu tại sông Giô-đanh một lần đủ cả, và rằng Ngài nhận sự hình phạt thay cho chúng ta trên cây thập tự. Nói cách khác, chúng ta tin cả hai: báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài.
“Vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:12). Đức Chúa Jêsus Christ gánh lấy hết thảy tội lỗi chúng ta qua báp têm của Ngài và trở thành Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chúa Jêsus đến bởi nước và huyết để cứu chúng ta thoát khỏi sự hình phạt đời đời nơi hoả ngục. “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Bạn là một tội nhân hay là người công chính?
Ga-la-ti 3:27 chép, “Vả, anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Câu nầy nói cho chúng ta biết về một lẽ thật rằng Chúa Jêsus chịu đóng đinh sau khi gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại qua Báp têm Ngài chịu. Ngài thứ ba Ngài đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Ngài trở thành Đấng Cứu Rỗi cho những ai tin Ngài.
Nếu Chúa Jêsus không chịu báp têm, không đổ huyết ra trên cây thập tự, thì Ngài sẽ không trở thành Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta chỉ được cứu khi tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh.
 
 
NGAY CẢ CON CỦA MÔI-SE 
 
Tại sao Đức Chúa Trời cố giết Môi-se trên đường về Ê-díp-tô?
Vì ông không cắt bì cho con trai của ông .

Các bạn thân mến, các bạn đang nghe lẽ mầu nhiệm của sự cứu chuộc qua nước và huyết của Chúa Jêsus. Đó là phước hạnh tuyệt vời mà chúng ta có thể được nghe từ Lời của Đức Chúa Trời.
Chỉ là huyết Chúa Jêsus thôi sao? Trong thời kỳ Cựu Ước, người ta trở nên con cháu của Áp-ra-ham qua phép cắt bì và huyết của chiên con trong lễ Vượt Qua. Ngày nay chúng ta trở nên dân sự Đức Chúa Trời bởi tin vào báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho chúng ta căn gốc của vấn đề này trong Cựu Ước qua Môi-se.
Để cứu dân sự Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời phán với Mội-se và truyền lệnh cho ông phải đem dân sự ra khỏi Ê-díp-tô. Vì thế, Môi se, với sự cho phép của nhạc gia là Giê-trô, rời khỏi Ma-đi-an và hướng về Ê-díp-tô cùng với vợ và con. Khi ông đặt gia đình lên con lừa, Chúa đến với ông trong trại của ông và tìm cách giết ông. Nhưng bởi người vợ khôn ngoan Sê-phô-ra biết được lý do. Bà nhặt lấy con dao đá bén và cắt phần da qui đầu của con bà và ném nó xuống chân của của Môi-se và nói, “thật chàng là huyết lang của tôi!” Vì thế Đức Chúa Trời để ông đi.
Đó là cách mà Ngài muốn bày tỏ rằng chắc chắn Ngài sẽ giết tất cả những ai, ngay cả con của Môi-se, nếu nó không được cắt bì. Đối với dân sự Y-sơ-ra-ên, cắt bì là dấu hiệu giao ước của Đức Chúa Trời. Họ biết rằng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ bất cứ ai ra khỏi dân sự Ngài, ngay cả con của một lãnh tụ, nếu người ấy không chịu cắt bì. Vì thế, để tránh việc loại bỏ con của ông, Đức Chúa Trời cảnh cáo Môi-se trong phương cách này.
Kinh thánh nói rằng lý do mà Sê-phô-ra cắt bỏ da qui đầu của con bà và ném nó xuống chân Môi-se và nói rằng “chàng là huyết lang của tôi” là để thừa nhận mạng lệnh của Đức Chúa Trời về việc cắt bì (Xuất Ê-díp-tô ký 4:26).
Bất cứ ai không cắt bì trong vòng dân Y-sơ-ra-ên đều phải bị truất bỏ khỏi dân sự. Chỉ những ai chịu cắt bì mới được ăn thịt của chiên con lễ Vượt qua và tham gia vào việc phục vụ Đức Chúa Trời như dân sự Ngài.
Sứ đồ Phao-lô là người Hê-bơ-rơ. Ông được cắt bì vào ngày thứ 8 sau khi sanh, học nơi giáo sư vĩ đại Ga-ma-li-ên và hiểu chính xác tại sao Chúa Jêsus phải chịu báp têm ở sông Giô-đanh và tại sao Ngài phải chịu đóng đinh. Vì thế Sứ đồ Phao-lô viết về báp têm của Chúa Jêsus trong các thư tín của ông.
Sứ đồ Phao-lô cũng thường nói về huyết của Chúa Jêsus như là sự hoàn tất cho công cuộc cứu rỗi. Huyết chỉ là giai đoạn cuối cùng trong sự cứu chuộc của Ngài trong khi cắt bì thuộc linh thật là báp têm của Chúa Jêsus. Không nên nhấn mạnh vào huyết Chúa Jêsus mà bỏ qua báp têm của Ngài.
Sứ đồ Phao-lô thường nói về thập tự giá của Chúa Jêsus cách trực tiếp. Tại sao? Vì nó là chứng cớ cuối cùng của sự cứu rỗi. Nếu Chúa Jêsus không cất tất cả tội của thế gian qua Ngài thì việc đổ huyết của Ngài ra trên thập tự giá để chịu phán xét vì chúng ta là vô ích, chúng ta sẽ không được cứu cách trọn vẹn. Đó là lý do tại sao Sứ đồ Phao-lô thường nói về thập tự giá.
Thập tự giá là giai đoạn cuối cùng trong sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu lẽ thật của sự cứu rỗi phải được truyền xuống cho các thế hệ mà không bóp méo thì bây giờ đã có nhiều người được vô tội. Nhưng bất hạnh thay, lẽ thật bị lạc mất theo thời gian và nhiều người chỉ biết về thập tự giá mà không quan tâm đến ý nghĩa thật về báp têm của Ngài.
Vì họ chỉ có đức tin trong cái vỏ trống không của Phúc âm, nên họ vẫn là tội nhân cho dù họ tin Chúa Jêsus cách nhiệt tình trong bao nhiêu năm đi nữa. Họ vẫn sẽ là tội nhân sau 10 năm, ngay cả sau 50 năm của cuộc sống tôn giáo.
 
 
LỜI CHỨNG CỦA TÔI  
 
Đức Chúa Trời có xem tội nhân là công chính không?
Không. Ngài là công bình. Người công chính là người đã được thoát khỏi tội,
 đã chuyển tất cả tội lỗi qua Chúa Jêsus  bởi báp têm của Ngài .

Tôi bắt đầu tin Chúa Jêsus khi tôi 20 tuổi. Trước đó, tôi không có khái niệm gì về tội lỗi mà tôi đã vi phạm trong cuộc sống của tôi vì tôi không biết Luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo cách riêng của tôi và chưa hề biết Đức Chúa Trời cho đến lúc ấy.
Thế rồi tôi bị bệnh. Tôi bệnh đến nỗi tôi nghĩ là mình sẽ chết. Vì thế tôi quyết định là tôi phải được cứu chuộc trước khi tôi chết. Vì tôi đã nghe nói về Chúa Jêsus đã chết vì tội của một tội nhân như tôi, tôi quyết định tin Ngài. Trong buổi ban đầu tôi đầy lòng vui mừng và biết ơn. Nhưng cảm xúc bắt đầu phai mờ sau thời gian ngắn. Sau vài năm, tôi không thể làm gì trừ ra phạm những tội mới hàng ngày. Tôi trở thành tội nhân trở lại, thật sự là một tội nhân xấu hơn trước. Tôi tin Chúa Jêsus trong 10 năm, và thật sự tôi vẫn là một tội nhân chưa bao giờ được thay đổi. Tôi vừa là một nguời tín đồ và vừa là một tội nhân.
Mặc dù tôi hát, “♫Khóc lóc không cứu tôi. Dù mặt tôi tắm trong nước mắt, nó cũng không làm vơi đi sự sợ hãi của tôi, không tẩy sạch tội hàng năm của tôi! Khóc lóc không cứu được tôi! ♫” Tôi khóc mỗi khi tôi phạm tội.
“Lạy Đức Chúa Trời, xin tha tội này cho tôi. Xin tha cho tôi lần này, và tôi sẽ không bao giờ tái phạm.” Sau khi tôi phạm tội, tôi thường cầu nguyện trong ba ngày. Tôi nhốt mình trong một góc phòng và cầu nguyện kiêng ăn suốt ba ngày. Vì lương tâm của tôi nặng trĩu, tôi khóc và cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy thoải mái hơn và nghĩ rằng tôi đã được Ngài nhận lại trong sự hiện diện cùa Ngài.
“Lần nữa, tôi được tẩy sạch tội lỗi. Ha-lê-lu-gia!” Vì thế tôi trở ra và sống chuyên cần trong một thời gian. Nhưng không lâu tôi lại phạm tội nữa và sự tuyệt vọng của tôi lại tăng lên. Tôi thường lập đi lập lại quá trình u buồn này. Tôi cảm thấy thật quá vĩ đại cho việc tin Chúa Jêsus, nhưng càng về sau, tội lỗi của tôi càng đầy ắp như bụi trong căn phòng không sử dụng.
Sau 10 năm, tôi trở nên một tội nhân còn xấu hơn khi tôi khởi sự tin. “Tại sao tôi tin Chúa Jêsus quá sớm trong cuộc sống của tôi? Thật dể dàng cho tôi hơn nếu tôi đợi đến lúc tôi 80 tuổi thì hãy tin Chúa Jêsus, chỉ trước khi tôi chết. Như thế tôi không phải biết rõ tội lỗi và sẽ không cần phải ăn năn mỗi ngày.” Tôi nghĩ rằng tôi phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng không thể. Tôi cảm thấy giống như tôi đang mất trí!
Tôi bắt đầu tìm kiếm và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi dùng nhiều thì giờ để học thần đạo nhưng qua sau vài năm lòng tôi càng trở nên cằn cổi. Trước khi tôi khởi sự đọc sách lý thuyết về tôn giáo tôi thường nói tôi sẽ sống giống như Đa-ni-ên, không bao giờ ngủ trên chiếc giường êm ấm tiện nghi. Tôi thề rằng tôi không bao giờ làm thỏa mãn chính tôi, thay vào đó tôi cống hiến hoàn toàn đời tôi cho người thiếu thốn.
Khi tôi đọc về đời sống của ông Thánh này, tôi thề là sẽ sống giống như ông. Tôi cố gắng sống một cuộc sống khổ hạnh. Tôi thường quì gối trên nền xi măng cứng và cầu nguyện hàng giờ mỗi lần. Thế rồi, tôi cảm thấy như thể là lời cầu nguyện của tôi có ý nghĩa hơn và về sau tôi cảm thấy tốt hơn.
Nhưng sau mười năm, tôi không thể đứng vững chút nào. Vì thế tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời trên Thiên đàng, xin cứu tôi. Tôi tin Ngài với cả lòng tôi.”
Tôi biết rằng tôi không thể thay đổi sự cống hiến của tôi cho Ngài dù cho người ta đặt dao vào cổ họng tôi. Nhưng mặc dù tôi tin Ngài với cả lòng tôi, nhưng tại sao bên trong tôi vẫn thấy trống vắng? Tại sao tôi quá nãn lòng? Tại sao tôi trở nên một tội nhân xấu hơn? Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ về tội. Tôi tin Ngài nhưng bây giờ tôi tự hỏi tại sao tôi trở nên xấu hơn quá nhiều sau khi tôi đặt đức tin nơi Ngài trong nhiều năm. Vấn đề gì xảy ra với tôi?”
Thế rồi tôi biết lý do. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng không được cứu khỏi tội. Lúc bấy giờ tôi không biết lẽ thật và điều này làm tôi gần như đi đến sự điên dại.
Bởi tội lỗi trong lòng tôi, làm thế nào tôi có thể nói với người khác về sự cứu chuộc của ân điển Đức Chúa Trời? Làm thế nào tôi nói với người khác để họ tin Chúa Jêsus? Tôi cầu nguyện lần này đến lần khác. “Lạy Chúa, Tôi sẽ sớm tốt nghiệp trường thần đạo và được phong chức Mục sư. Nhưng nếu tôi trở nên một Mục sư có tội, làm thế nào tôi nói với tội nhân về sự cứu chuộc? Tôi là một tội nhân và khi tôi đọc thư tín của Sứ đồ Phao-lô tôi khám phá ra rằng nếu bất cứ người nào không có Thánh Linh của Đấng Christ người ấy không phải là con Đức Chúa Trời. Nhưng dù cho tôi tìm kiếm thế nào đi nữa, Thánh Linh cũng không ở trong tôi. Tôi cảm thấy rằng có sự khởi đầu nhưng rồi nó biến mất.
“Điều gì xảy ra? Xin nói cho tôi biết tại sao, Chúa ôi!” Thực ra lý do mà tôi đã bị lừa dối, là trong suy nghĩ của tôi, tôi đã được cứu chuộc qua đức tin đơn giản trong Chúa Jêsus. Tôi bị thống khổ trong một thời gian dài.
Đức Chúa Trời hứa sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho những ai hết lòng tìm cầu Ngài. Cuối cùng Ngài gặp tôi trong lẽ thật của Ngài. Tôi vẫn là tội nhân suốt 10 năm sau khi tôi bắt đầu tin Chúa Jêsus, nhưng khi tôi học biết lẽ mầu nhiệm về báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, khi tôi khám phá ý nghĩa của sự cắt bì thuộc linh trong Tân Ước, khi tôi nhận thức rõ và tin sự cứu rỗi qua phép báp têm của Chúa Jêsus, tất cả những sầu khổ của tôi qua đi. Linh hồn tôi trở nên trắng như tuyết. Bạn cũng sẽ như thế. Nếu bạn tin Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài, bạn sẽ trở nên vô tội. Bạn sẽ tiếp tục trong sự không trọn vẹn nhưng bạn là người công chính.
Khi bạn nhận lẽ thật này vào lòng bạn và làm cho người khác biết đến nó, họ cũng sẽ được cứu và ngợi khen Đức Chúa Trời, kêu lên “Ha-lê-lu-gia!”
Tôi muốn chúc mừng tất cả các anh, các chị là những người được cứu chuộc. Tôi ca ngợi Chúa Jêsus và sư cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội. Ha-lê-lu-gia! Chúng ta được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta cách phước hạnh.
Phước hạnh vĩ đại biết bao mà chúng ta không thể nào diễn tả phước hạnh này bằng lời. Chúng ta hãy cùng hát với nhau bài hát này. 
“♫Danh Ngài trở nên huyền nhiệm vì chúng ta chưa công bố sự huyền nhiệm cho mọi tạo vật. Ngài bị loại ra như một hòn đá mà thợ xây nhà loại ra nhưng danh Ngài trở nên viên ngọc quí cho lòng tôi ♫”
 
BÁP TÊM CỦA CHÚA JÊSUS VÀ HUYẾT NGÀI DƯ ĐỦ ĐỂ CỨU TẤT CẢ TỘI NHÂN RA  KHỎI TỘI LỖI CỦA HỌ 
 
Điều gì cất đi tất cả tội lỗi  khỏi lòng của chúng ta?
Báp têm của Chúa Jêsus  

Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch tất cả tội lỗi của thế gian bởi báp têm và huyết của Ngài. Ngài cắt bì thuộc linh cho chúng ta và làm cho chúng ta trở nên dân sự Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời của những người tái sanh. Luôn luôn có sự phán xét vì tội lỗi. Nhưng Chúa Jêsus đã chịu báp têm và bị phán xét trên thập tự giá để cứu chúng ta. Bởi huyết Ngài, Ngài cứu tất cả chúng ta và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Chính Đức Chúa Cha đã làm cho Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết.
Cuộc sống của Chúa Jêsus là cuộc sống của chúng ta và dấu hiệu hiện hữu của chúng ta là con Đức Chúa Trời. Báp têm của Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta và huyết báu của Chúa Jêsus trên thập tự giá là bằng chứng rằng Ngài mang sự hình phạt thế cho chúng ta.
Các bạn thân mến, bạn có chứng cớ của báp-tem Chúa Jêsus và huyết Ngài trong lòng bạn không? Tôi hỏi một lần nữa. Có phải sự cứu rỗi của bạn đến chỉ bởi huyết của Chúa Jêsus phải không? Không. Nó đến bởi cả báp têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài.
 
 
AI LÀ NGƯỜI TÀ GIÁO? 
 
Ai là người tà giáo?
Người tự kết án chính mình bởi không  tin vào báp têm của Chúa Jêsus.

Bạn thân mến, bạn vẫn là một tội nhân mặc dù bạn xưng nhận đức tin của bạn trong Chúa Jêsus mỗi ngày trong đời sống bạn phải không? Nếu bạn là một tội nhân thì dù bạn tin Chúa Jêsus bạn vẫn là người tà giáo. 
Người tà giáo thì không tin vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tít 3:10-11 nói về người tà giáo, “Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.” 
Người tự kết án mình nói, “Lạy Đức Chúa Trời, tôi là một tội nhân. Tôi tin Ngài nhưng vẫn là một tội nhân. Dù cho người ta nói thế nào thì tôi vẫn là tội nhân và tôi biết đó là sự thật.”
Đức Chúa Trời nói với người ấy, “Ngươi vẫn là tội nhân và không là con của Ta sao? Thế thì ngươi là kẻ tà giáo, và ngươi sẽ bị quăng vào lửa địa ngục.”
Nếu bạn tin Chúa Jêsus mà không tin Phúc âm báp têm của Ngài trong lòng bạn, nếu bạn tự kết án chính bạn như là một tội nhân và xưng nhận với Đức Chúa Trời rằng linh hồn bạn thì đầy tội lỗi, như vậy bạn là một kẻ tà giáo trước Đức Chúa Trời.
 
AI LÀ TÍN ĐỒ THẬT?
Chứng cớ của Đức Chúa Trời 
về sự cứu rỗi là gì?
Nước, huyết và Thánh Linh.  
 
Tất cả những ai tin vào Phúc âm báp têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài, tất cả những ai trở nên dân sự Đức Chúa Trời, và tất cả những ai mà tội của họ được tẩy sạch là người công chính. Làm thế nào bạn vẫn là một tội nhân trong khi bạn tin Chúa Jêsus? Một tội nhân không thể vào Nước Đức Chúa Trời.
Những ai trở nên công chính bởi tin Chúa Jêsus thì có chứng cớ của Đức Chúa Trời trong lòng họ. Chứng cớ ấy là báp têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Công việc của sự cứu rỗi là những gì Đức Chúa Jêsus Christ thực hiện trong thế gian này.
Vì thế, bất cứ ai từ chối tin vào Phúc âm của báp têm mà qua đó Đức Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ bị loại bỏ ra khỏi dân sự Đức Chúa Trời.
Anh chị em trong đức tin thân mến, các bạn có nhận vào lòng của bạn Phúc âm mà qua đó sự cứu rỗi của bạn không chỉ bởi huyết mà thôi, nhưng cũng do nước của báp têm Chúa Jêsus không?
Bất cứ ai tin vào công việc mà Chúa Jêsus đã làm trên thế gian này, và bất cứ ai chấp nhận nước, huyết và Thánh Linh sẽ được cứu khỏi tất cả tội lỗi. Đây là lẽ thật và sự hiểu biết về Phúc âm của nước, huyết và Thánh Linh.
Chúa Jêsus thanh tẩy tội lỗi của chúng ta cách hoàn toàn bởi Báp têm của Ngài để tất cả mọi người có thể được cứu bởi Ngài. Bây giờ nếu bạn thật sự tin Chúa Jêsus, thì bạn không thể nào là một tội nhân được.
Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết. Ngài cứu tất cả mọi linh hồn bị trôi dạt và xa cách Đức Chúa Trời do bởi sự lừa dối của ma quỉ. Chúa Jêsus muốn tìm kiếm tất cả mọi linh hồn hư mất. Đức Chúa Trời làm việc qua Chúa Jêsus bởi Phúc âm của nước, huyết và Thánh Linh. Ngài gọi chúng ta và bây giờ chúng ta có thể được chuộc và được cứu bởi Ngài.
Bạn tin không? Tôi đang nói với bạn về sự cứu rỗi không chỉ bởi huyết nhưng bởi cả Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Những ai nói rằng họ được cứu chỉ bởi huyết phải nhận thức rõ rằng họ còn có tội trong lòng.
Tất cả chúng ta thường nghĩ rằng tin vào huyết của Chúa Jêsus thì đủ để cho chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta nghĩ như thế trước đây, nhưng bây giờ chúng ta nên nhận thức rằng điều đó chưa đủ. Chúng ta được cứu và được tái sanh bởi tin Đức Chúa Jêsus, Đấng đến bởi nước, huyết và Thánh Linh.
Mỗi tội nhân có thể được tái sanh qua đức tin trong báp têm của Chúa Jêsus và huyết của Ngài (1 Giăng 5:5-10). Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia!