တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[2-3] (ရော ၂း၁၇-၂၉) အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့် စပ်ဆိုင်၏

(ရော ၂း၁၇-၂၉)
“သင်သည် ယုဒလူဟု သမုတ်ခြင်းကို ခံသောသူ၊ ပညတ်တရားတော်ကို ကိုးစားသောသူ၊ ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု၍ ဝါကြွားသောသူ၊ အလိုတော်ကို သိသောသူ၊ ပညတ်တရားတော်ကို လေ့ ကျက်သဖြင့် ခြားနားသောအရာတို့ကို ပိုင်းခြားတတ်သောသူဖြစ်သည်နှင့် လူတန်းတို့အား လမ်းပြသောသူ၊ မှောက်မိုက် ၌နေသော သူတို့ကို လင်းစေ သောသူ၊ လူမိုက်တို့ကို ဆုံးမတတ်သောသူ၊ ပညတ်တရားတော်အားဖြင့် ပညာကို၄င်း၊ သမ္မာတရားကို၄င်း၊ ရိပ်မိသောသူဖြစ် သည်ဟူ၍ ကိုယ့်ကို ထင်မှတ်တတ်သည်မှန်လျှင် သူတပါးကို ဆုံးမလျက်ပင် ကိုယ်ကို မဆုံး မသလော။ သူမယားကို မဆုံးမနှင့်ဟုဆိုလျက်ပင် ကိုယ်တိုင် ပြစ်မှားသ လော၊ ရုပ်တုကို စက်ဆုတ်ရွံရှာလျက်ပင် ဗိမာန်တော်ကို လုယူ ဖျက်ဆီးသ လော။ ပညတ်တရားတော်ကို အမှီပြု၍ ဝါကြွားလျက်ပင် ထိုတရားကို လွန်ကြူး၍ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အသရေတော်ကို ရှုတ်ချသလော။ အ ကြောင်း မူကား ကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ၊ တပါးအမျိုးသားတို့သည် သင်တို့ အကျင့်ကို ထောက်၍ ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ကဲ့ရဲ့တတ် ကြ၏။ 
သင်သည် ပညတ်တရားကို ကျင့်လျင်၊ အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် အကျိုး ရှိ၏။ ပညတ်တရားကို လွန်ကျူးလျှင် သင်၏အရေဖျားလှီးခြင်း သည် အရေဖျား မလှီးဘဲဖြစ်ပြန်၏။ ထိုမှတပါး အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောသူသည် တရား၌ ပါသောပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျင် ထိုသူ ၏ အရေဖျားမလှီးဘဲ အပြစ်ကို အရေဖျားလှီးခြင်းအဖြစ် မှတ်ရသည်မ ဟုတ်လော။ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မက်သောသူသည်လည်း ကိုယ်အလိုအ လျောက်ပညတ်တရားကို ကျင့်လျှင် ကျမ်းစာနှင့်အရေဖျားလှီးခြင်းရှိ လျက်ပင် ပညတ်တရားကို လွန်ကျူးသော သင်ကို တရားတွေ့၍ အရှုံးခံစေ မည်မဟုတ်လော။ အကြောင်းမူကား အပြစ်အားဖြင့်သာ ယုဒလူဖြစ်သော သူသည် ယုဒလူမှန်မဟုတ်။ အပြင်အားဖြင့်သာ ကိုယ်အသား၌ အရေဖျား လှီးခြင်းသည် အရေဖျားလှီးခြင်း အမှန် မဟုတ်။ အတွင်းအားဖြင့် ယုဒလူ ဖြစ်သောသူသည် ယုဒလူမှန်၏။ အရေဖျားလှီးခြင်းသည်လည်း၊ ကျမ်း ဟောင်းတရာအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဝိညာဉ် တော်တရားအားဖြင့် စိတ်နှလုံး နှင့် စပ်ဆိုင်၏။ ထိုသိုအရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူ၏ အချီးအမွမ်းသည် လူ့အလိုနှင့်မဆိုင်၊ ဘုရားသခင် အလို တော်နှင့် ဆိုင်သတည်း။”
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံရမည် 
 
“အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏” စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်သည့်အခါ ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိကြ၏။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကယ်တင် ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်။ ဘုရားသခင်က “အရေဖျားလှီးခြင်းသည် လည်း၊ ကျမ်းဟောင်းတရားအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဝိညာဉ်တော်တရားအားဖြင့် စိတ်နှ လုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏။ ထိုသို့ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူ၏ အချီအမွမ်း သည် လူ့အလိုနှင့်မဆိုင်၊ ဘုရားသခင် အလိုတော်နှင့် ဆိုင်သ တည်း” ဟု မိန့်တော်မူသည် (ရောမသြဝါဒစာ ၂း၂၉)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိရမည်။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကို မရရှိပါက ယင်းသည် တရားမဝင်၊ မခိုင်လုံ။ လူသည် “အတွင်းလူ”နှင့် “အပြင်လူ”ဟူ၍ ရှိကြ၏။ လူတိုင်းမိမိတို့ အတွင်းလူအားဖြင့် အပြစ်၏ခွင့် လွှတ်ခြင်းကို ရရှိရမည်။ 
တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုက ယုဒလူတို့ထံ “အရေဖျားလှီးခြင်း သည် စိတ်နှလုံးနှင့်သာ စပ်ဆိုင်၏” ဟု မိန့်မှာထားသည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ယုဒလူတို့က မည်သည့်အရေဖျားကို လှီးခဲ့ကြသနည်း။ ထိုသူတို့သည် အပြစ်အားဖြင့်သာ ကိုယ်အသား၌ အရေဖျားလှီးကြ၏။ သို့သော် ရှင်ပေါ လုက အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်သာ စပ်ဆိုင်၏ဟု မိန့်ဆိုထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာကြ သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ စကားပြောတော်မူ၏။
ပေါလုက အပြစ်အားဖြင့်ကိုယ်အသား၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မဆို လိုဘဲအတွင်းလူအားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်၌ အရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် စိတ်နှလုံး ထဲ၌ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သူတို့တွင် အချို့ မယုံသော် လည်း အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိသနည်း (ရောမသြဝါဒစာ ၃း၃) ဟု ပောသော အခါ “အချို့တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ မယုံကြည်ပါက” ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ အပြစ်ပန်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကို မဆိုလိုပဲ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်း ကို ဆိုလို၏။ ရှင်ပေါလု ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိထားသင့်ပြီး အပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်း နားလည်ထားရမည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင် ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာထားရမည်။ သူတို့တွင် အချိုမယုံသော်လည်း အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိသနည်း ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ယုဒလူတို့သည် အသွေး အသားအားဖြင့် အာဗြဟံ၏အမျိုးမှ ဆင်းသက်ခဲ့သူများဖြစ်ကြသော်လည်း ယေရှုခရစ်ကို မိမိတို့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်အဖြစ် မယုံကြည်ပါက အဘယ် ဆိုဘွယ်ရှိသနည်းဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့မယုံကြည်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတော်အား အကျိုးမရှိဖြစ်စေပါမည်လော။ ဘုရား သခင်သည် အာဗြဟံအမျိုးမှ ဆင်းသက်ခဲ့သူများ၏ အပြစ်အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအားလုံးချေဖျက်ခဲ့ပြီ ဆိုသည့်အချက်သည် တရား မဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်လော။ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ရာ။ ရှင်ပေါလုက အသွေးအသား အားဖြင့် အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်များဖြစ်သော ယုဒလူတို့ပင် ဘုရားသခင် ၏ သားတော်ယေရှုခရစ်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ သူ၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် အသေသတ်ခံရခြင်းဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်များတို့ကို ယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းကို၄င်း၊ ယုံကြည်သည့်အခါ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင် ၏ ဟုမြွက်ဆို၏။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့် ကရုဏာတရားသည် တရားမဝင်ဖြစ်မလာနိုင်။ ရောမသြဝါဒစာ ၃း၃-၄ က “သူတို့တွင် အချို့မယုံသော်လည်း အဘယ်ဆိုဘွယ်ရှိသနည်း။ သူတို့မယုံ ဘဲနေခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတော်ကို ဖျက်နိုင်သလော။ မဖျက်နိုင်ရာ။ သို့ဖြစ်၍ မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့်ပါ၏။ တရားစီရင် သောအခါ အောင်မြင်တော်မူ၏ဟု ကျမ်းစာ ၌ လာသည်နှင့်အညီ လူခပ် သိမ်းတို့သည် သစ္စာပျက်သောလည်း ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်သည် တည်စေသတည်း” ဟု မိန့်ဆိုထားသည်။ သခင် ဘုရားသည် သူ၏ နှုတ် တော်ထွက်အားဖြင့် ကတိတည်စေ၍ သူ၏ ကတိတော်အား သူကိုယ်တိုင် ပြီးစီးစေခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သောသူတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။ ဘုရားသ ခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအား ထင်ရှားစေလိုတော်မူပြီးလျှင် သူကို တရားစီရင်သည့်အခါ ကတိထားတော် မူသောအရာအား ပြီးစီးစေ ပြီးသည့်နောက် နှုတ်တော်ထွက်အားဖြင့် သခင် ယေရှု၌ အယုံအကြည်ရှိ သော သူတို့ကို ဖြောင့်မတ်စေရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်၏ခွင့် လွှတ်ခြင်းတရားအား ရရှိသောသူတို့ပင် သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စေခြင်းအားလိုအပ်ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို တရားစီရင်သည့်အခါ သူ၏ နုတ်တော်ထွက်စကားနှင့် အောင်မြင်ကြစေရန် လိုအပ်သည်။ 
 
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “အပြင်လူနှင့်အတွင်းလူ” အကြောင်း ပြောကြားထား၏ 
 
ရှင်ပေါလုက “အပြင်လူနှင့်အတွင်းလူ” ရှိကြောင်း ပြောကြားထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း “အပြင်လူနှင့် အတွင်းလူ” ရှိကြ၏။ ၄င်းတို့မှာ ဇာတိပကတိနှင့်ဝိညာဉ်ပကတိတို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူဖြစ် သည့် အတိုင်းဖြစ်ကြ၏။ ပေါလုက ၄င်းတို့ကို ပြောကြားထား၏။ ရောမသြ ဝါဒစာ ၃း၅ က “ငါတို့၏ မတရားသောအမှုသည် ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေလျှင် အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ဒဏ်ပေးတော်မူလျှင်၊ မတရားသောအမှု ကို ပြုတော်မူ သလော။ ထိုသို့ဆိုသော် လူ့သဘောအတိုင်းငါဆို၏” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ 
ပေါလုက အပြင်လူသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်ဟု မဆို။ သူ၏ဇာတိပကတိသည် ညစ်နွမ်းလျက် သေသည်တိုင်အောင် အပြစ် အား ဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံး တို့ပါဝင် သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို ကယ်တင်တော် မူခဲ့ပါက သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား မပြသဘဲနေတော်မူမည်လော။ သူတို့၏ အပြင် လူသည် အားနဲနေသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါက ဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မတ်ဘဲ ရှိတော်မူမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေလျှင် အဘယ် သို့ ဆိုရသနည်း။ ထိုသို့ဆိုသော် လူသေ ဘာအတိုင်း ငါဆိုသတည်း။ လောက သားတို့ကို အဘယ်သို့ စစ်ကြောစီရင်တော်မူမည်နည်း ဟုပြောဆို၏။ (ရောမသြဝါဒစာ ၃း၅-၆) ပါလုက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်လူ သန့်ရှင်းသော ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၌ အတွင်းလူနှင့်အပြင်လူရှိကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ပေါလုက စိတ်နှ လုံးနယ်ပယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားထား၏။ အချို့သောသူတို့ သည် မယုံကြည်ပါက အဘယ်ဆိုဘွယ်ရာရှိသနည်း။ ထိုသူတို့၏ မယုံ ကြည်ခြင်း က ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတရားအား အချည်းနှီးဖြစ်စေပါမည် လော။ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏။“တကြိမ်တခါ ဖြောင့်မတ် သောသူဖြစ်ပြီး အပြစ်နှင့်အားအင်ချနဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူအပေါ် အခြေခံသော ယုံကြည်ခြင်းအား တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် နောင်တနေ့ အပြစ်သားဖြစ်ပါမူ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းမမည်ပါ။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့အပြင်လူသည် သေသည့်တိုင်အောင် အမြဲပင် အပြစ် ပြုလုပ်သည် 
 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် သူ၏အပြင်လူအပေါ်၌ မျှော်လင့်ခြင်း မထားရှိခဲ့ပေ။ အပြစ်မျာအား ချေဖျက်ခြင်းခံရသောသူ၌လည်း အပြင်လူ နှင့် အတွင်းလူ ဟူ၍ရှိကြ၏။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အပြင်လူအားတွေ့ရှိ သည့်အခါ မည်ကဲ့သို့ ခံစားကြသနည်း။ စိတ်ပျက်ရုံမှလွဲ၍ မည်သို့မျှမ တတ်နိုင်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူကို ကြည့်ကြပါစို့။ တခါတရံကောင်း မွန်ကြ၏။ သို့သော် ရဖန်ရံခါညစ်နွမ်းတတ်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူ သည်ကား ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါး ကပ်တိုင်၌ အသေသတ်ခြင်းကို ခံရ၏ဟူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူသေသည့်အခါ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြင်လူ၏ အပြစ်များ အားလုံး ခွင့်လွှတ်၏။ 
မိမိတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရံဖန်ရံခါ စိတ်ပျက်မိတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြင်လူသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ် လုပ် သည့်အခါ၌ မျှော်လင့်ချက်ရှိသယောင် ထင်မြင်ရ၏။ သို့သော် ထိုအ ရာ တို့က မျှော်လင့်ချက်အတိုင်း ဖြစ်မလာစေသောအခါ စိတ်ပျက်စရာဖြစ် လာသည်။ မိမိတို့အပြင်လူ စိတ်ပျက်သည့်အခါ ယုံကြည်ခြင်းသည် ပျက်စီး သည်ဟုလည်း ထင်တတ်၏။ သို့သော်ငြားလည်း ထိုအရာ မမှန်ကန်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့အပြင်လူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေ သတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီ။ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအားရရှိသော သူတို့သည်လည်း မိမိတို့ကိုယ်ကာယအားဖြင့် ဆက်လက်၍ အပြစ်ပြုမိလေ့ရှိသည်။ ထိုအရာ သည် အပြစ်ပြုမိခြင်းမဟုတ်ပါလား။ ဟုတ်ပါ၏။ သို့သော် ယင်းသည် သေခဲ့ပြီးသော အပြစ်တခုဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်များသည် လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် အသေဖြစ်၏။ နက်နဲသည့်ပြသာနာတော့မဟုတ်ချေ။ သို့သော် သခင်ဘုရားရှေ့တော် မှောက်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားသည် မမှန်ကန်သည်ဖြစ်သောကြောင့် နက်နဲ့သည့်ပြသာနာတရပ်ဖြစ်သည်။ 
 
 
စိတ်နှလုံးနှင့်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရမည် 
 
အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား လက်ခံရရှိပြီးသည့်နောက် မကြာမီ များစွာသောအပြစ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူထံ ဖော်ပြလေ့ရှိတတ်၏။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်း အပြစ်မပြုပဲ မနေနိုင် သည့် အပြစ်လူဇာတိအပေါ်အခြေခံသည့် ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် မပြည့်မစုံ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းသောအကျင့်များအ ပေါ် အခြေခံပါက အာဗြဟံ၌လည်းရှိသည့် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်းမှ သွေဖည်လိမ့်မည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့် 
စပ်ဆိုင်သည်” ဟု ဆိုထား၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြင်လူ၏ဇာတိ၏ ကောင်း သောအကျင့်များကြောင့် မဟုတ်ဘဲစိတ်တ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းသောသူများဖြစ်လာကြသည်။ သန့်ရှင်းစေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြင်လူဇာတိက ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း လုပ်သည် မလုပ်သည်ဆိုသည့်အပေါ် အမှီမပြုချေ။ ထိုအရာကို သင် နားလည်ပါ သလား။ ပြသာနာကား ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြင်လူနှင့်အတွင်းလူ ရှိကြပြီး ၄င်းတို့သည် ထပ်တူကျကြ၏။ ထို့ကြောင့် အပြင်လူ (ဇာတိ) အပေါ် အလေးပေးလေံရှိကြ၏။ အပြင်လူဇာတိသည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင် သည့်အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ကြ၏။ သို့သော် ထိုအပြင်လူတို့က ကောင်းကောင်းမလုပ်ဆောင်ပါက စိတ်ပျက်တတ်ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက ထိုအရာသည်မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဟု ပြောထားသည်။ 
“အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏” စစ်မှန်သော သမ္မာတရားကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ သိရှိပြီး စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ရသနည်း။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး ၁၆ ၌ ယေရှုက ပေတရု အား “ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်း” ဟု မေးတော်မူ၏။ ထို ရှင်ပေတရုက သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းအား ဝန်ခံယင်း “ကိုယ်တော်သည် ခရစ် တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်” ဟု လျှောက်လေ၏။ ပေတရုက စိတ်နှလုံးနှင့် ထိုသို့ ယုံကြည်ခဲ့၏။ သခင်ယေရှုက “ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည် ဤအကြောင်း အရာကို သင့်အား ဖော်ပြသည်မဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဖော်ပြတော်မူသတည်း” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုက ပေတရု၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်၏ ဟု မိန့်တော်မူသည်။ အာဗြ ဟံတွင် အပြစ်မရှိ။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို နတ်တော်ထွက် သမ္မာတရား နှင့် လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူ၍ သူကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ဖခင်ဖြစ်မည့်အ ကြောင်း၊ သူ၌ သားပေးမည့်အကြောင်း၊ ဇာတိထားတော်မူ၏။ ဘုရားသ ခင်သည် သူ၏ဘုရားဖြစ်မည့်အကြောင်း သူ့နောက်အတွက် သားစဉ် မြေးဆက်များဆက်ခံမည့်အကြောင်း မိန့်တော်မူ၏။ အာဗြစံအား သူ၏မိ သားစု အိမ်သားများနှင့် သားစဉ်မြေးဆက်များသည် အာဗြစံနှင့် ထာဝရဘု ရားစပ်ကြား ပဋိညာဉ်အမှတ်အသားအဖြစ် အရေဖျားလှီးကြရန် မိန့်တော်မူ ၏။ “အရေဖျားလှီးဖြတ်ခြင်းမှ အမာရွက်များသည် သင့်အတွက် ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏ဟူသည့် ပဋိညာဉ်တရားတော်ဖြစ်သည်ဟု ထာဝရဘု ရား မိန့်တော်မူသည်။ အာဗြစံသည် ပညတ်တရားတော်ကို သူ၏ စိတ်နှ လုံးနှင့် ယုံကြည်၏။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အတွက် ဘုရားဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ စိတ်နှလုံးကို ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မည်ဟု သူ ယုံကြည်သည်။ ဘုရား သခင် သည်လည်း သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက် ဘုရားဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့၏။ သူကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့၏။ 
 
 
ရေနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော် အား စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖြောင့်မတ်သော သူဖြစ်စေကြ၏ 
 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေ တော်မူ၏။ မိမိတို့စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ၏။ အခြားသော အရာတစုံတခုကမျှ ကျွန်ုပ်တို့ကို မကယ်နုတ်နိုင်။ ထာဝရ ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် သူ၏သေခြင်းတို့က ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ် အားလုံးချေဖျက်ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါက ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်လာကြ၏။စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်လွှတ်၏။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက “ဖြောင့်မတ်ရာ သို့ရောက်ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းငှါ နတ်ဖြင့် ဝန်ခံရ၏” (ရောမသြဝါဒစာ ၁၀း၁၀)။ 
ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းစွာ လုပ်ဆောင်ရသည့်အရာကား မိမိဇာတိသဘော ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စိတ်နှလုံး ဖြင့်ယုံ ကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်စေခြင်းကို ခံရကြသည်။ သခင် ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူအား အခြေအနေတရပ်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး “သင်တို့သည် အခြေအနေတရပ်အောက်၌ ရှိနေသော်လည်း ငါသည် သင်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ချေဖျက်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အပြစ်ကို ရှောင်ကြည်ပါက ငါ၏သားသမီး ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ငါ၏သားသမီး မဖြစ်နိုင်ကြ” ဟု ပြောကြားပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများ ဖြစ်မလာနိုင်ချေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သော သူ ဖြစ်စေသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူအား အခြေအ နေ များနှင့် ဆက်စပ်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်စေနိုင် ပါမည်လား။ ဘုရားသခင်သည် ယော်ဒန်မြစ်တွင် အသေသတ်ခံရခြင်းနှင့် တရား စီရင်ခြင်းခံရ၍၄င်း၊ သင်၏အပြစ်များယူဆောင်ကာ သင့်ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သင်ယုံကြည်ပါသလား၊ သင်သည် ဤအရာကို မည်ကဲ့သို့ ယုံကြည်လက်ခံပါသနည်း။ သင်၏စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်သည် မဟုတ်ပါလား။ ထာဝရဘုရားက “သင်၏ကြီးမားသောအပြစ်ကို ငါ ခွင့်လွှတ်မည်၊ သင်၏ သေးငယ်သောအပြစ်တို့ကိုသာ ငါ ခွင့်လွှတ်မည်။ ဤအရာကို ကောင်းမွန်စွာ မစောင့်ထိန်းပါက သင်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ငါ မခိုင်မမြဲ ဖြစ်စေမည်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့လျှင် သင်သည် ပြည့်စုံစွာ ကယ် တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ပါမည်လား။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းလူမှ အပြင်လူကို အသီးအခြား စွဲထားရမည် 
 
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသွေးအသားအပြင်လူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမမှီနိုင်၊ အမြဲပင် အားနည်းလျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးအြွကင်းမဲ့ ယုံကြည်သောသူတို့ကို ကယ်တင်ရန် ကတိတော်ပေး ထားသောကြောင့် ရှေ့တော်မှောက်၌ စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အရာများကို ဝန်ခံ၍၄င်း၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးနှင့် ယုံကြည်၍၄င်း၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ဖြောင့်မတ်သော သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူသည်။ 
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းကို တွေ့ရှိ သည့်အခါ သူ၏အလူများဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်း လူမှအ ပြင်လူကို အသီးအခြားခွဲထားရမည်။ မိမိတို့၏ ဇာတိသဘော နှင့်လုပ် ဆောင်သည့် ကောင်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကယ်တင်ခြင်းအား တည်ဆောက် ပါက ဤလောက၌ မည်သူမျှ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိလိမ် မည်မဟုတ်။ “အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏” ယေရှုခ ရစ်အား စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိ၏။ ဤအရာကို သင်သိရှိနားလည်ပါရဲ့လား။ “ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက် ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယြုံ ကည်ရ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်း ငှါ နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။” (ရောမသြဝါဒစာ ၁၀း၁၀) တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အပြင်လူနှင့်အတွင်းလူဟူ၍ သီးသန့်ခွဲခြားထားဟန်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူသည် ခွေးမဝင်တက်ပင်ပို၍ ဆိုးဝါးသည်။ အဖိုးမထိုက်ပါ။ အာဗြ ဟံကို ပုံသက်သေအဖြစ်မယူလို။ သင့်ကို သင် ကြည့်ပါလေ။ သင်၏တန်ဖိုး မဲ့သော အသွေးအသားဇာတိအားကြည့်ပါ။ ဇာတိအသွေးအသားသည် မြင့်မားသောလူနေမှုအဆင့်အတန်းရရှိရန်၊ ချမ်း သြွာကယ်ဝစွာ နေထိုင်နိုင် ရန် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းကို ကြိုးစား၍ အကူအညီယူလေးရှိသည်။ အသွေးအသားသည် အမြဲပင်အဘယ်အရာမျှ မလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိစိတ်ဝင်စားရာ အမြဲဖွေရှာတတ်သည် မဟုတ် ပါလား။ ဇာတိပကတိ အသွေးအသားက မည်သို့ တွေးတောလုပ်ဆောင် သည်ဆိုသည့်အပေါ် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မည်ဆိုပါက တနေ့အတွင်းမှာပင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်မက တရားစီရင်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။ 
ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူကို ကရုထားတော်မမူပဲ အတွင်းလူကိုသာ အသိအမှတ်ပြုတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးနှင့် ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု အမှန်ယုံကြည် ကြောင်း သိမြင်တော်မူသည့်အခါ သူသည် ကယ်တင်တော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း မြွက်ဆိုထားသည်။ 
 
 
မိမိတို့အတွေးအခေါ်အားဖြင့် ဘယ်အခါမျှ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိနိုင် 
 
မိမိတို့အတွေးအခေါ်အား ဆန်းစစ်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေး အခေါ်အားဖြင့်သာ ယုံကြည်နိုင်သည်ဟု ထင်ခဲ့သောကြောင့် ငါသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ၏” ဟူသောတွေးတောခြင်းဖြင့် ဇာတိအတွေးအ ခေါ်နှင့် ယုံကြည်နိုင်သည်။ သို့သော် မိမိတို့အတွေးအခေါ်က မကယ်တင် နိုင်။ ဇာတိစိတ်သည် အမြဲပင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ဤအရာမှန်ပါသ လား။ ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုတတ်သည်။ 
အချို့လူတို့သည် မိမိတို့၏ အတွေးအခေါ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ယုံကြည်ခြင်းထားရှိသည်ဟု မှတ်ယူကြပါစို့။ သူတို့၏ ယခုအတွေးအခေါ် သည် ယခင်အတွေးအခေါ်နှင့် ကိုက်ညီခဲ့ပါက သူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်း၌ စိတ်ချမှု ရှိကြသည်။ ၄င်းမှာ “ယေရှုသည်ယော်ဒန်မြစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဇာတိပကတိ၏ အတွေးအခေါ်သည် မတည်မြဲသည်ဖြစ်သောကြောင့် သူ၊ သူမသည် နောက်ထပ် ကယ်တင်ခြင်း၌ ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိနိုင်ပေ။ အနည်းငယ်သော သံသယစိတ်သည် ကယ်တင်ခြင်းအပေါ်သူ၏ အားနည်း သော အတွေးအခေါ်ကို တကြိမ်တိုက်ခိုက်သည်။ ဇာတိပကတိနှင့်စပ်ဆိုင် သော အတွေးပေါ်အခြေခံသည့် မှားယွင်းစွာ တည်ဆောက်ထားသည့် ယုံကြည်ခြင်းသည် သံသယစိတ်ဆောက်ထားသည့် ယုံကြည်ခြင်းသည် သံသယစိတ် တချီတည်း၌ လဲကျပါလိမ့်မည်။ 
မိမိတို့အတွေးအခေါ်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းသည် အခြေအမြစ်တည် စေပါက ဘုရားသခင်နှင့် ထိုသမ္မာတရား၌ အစစ်အမှန် ယုံကြည်ခြင်းမရှိ။ ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းသည် သဲပေါ်တည်ဆောက်ထားသည့် အိမ်နှင့် ဆင်တူသည်။ “မိုးရွာ၍ ရေစီးသည်နှင့် လေလာ၍ ထိုအိမ်ကို တိုက်သော အခါ ကြီးစွာသော ပြိုလဲခြင်းသို့ရောက်လောသည်ဟု ဟောတော်မူ၏” (ရှင်မဿဲ ၇း၂၇)။ 
ထိုကြောင့် အတွေးအခေါ်နှင့် ယုံကြည်သောသူတဦး၏ ယုံကြည် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားအပေါ် အခြေခံသည့် ယုံကြည်ခြင်းမှ အလှမ်းဝေးသည်။ ဘုရားသခင်က “သို့ဖြစ်၍ မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့် ပါ၏။” “တရားစီရင်သောအခါ အောင်မြင်တော်မူ၏” ဟု (ရော ၃း၄) မိန့်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် သူ၏နုတ်ကပတ် သမ္မာ တရားအပေါ် အခြေခံသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူ့ဇာတိကို ခံယူ၍ ငါတို့တွင် တည်နေတော်မူ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူသားများကဲ့သို့ပင် ဤလောကသို့ ဆင်းသက်တော်၏။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင် တော်မူခဲ့ပြီးလျှင်၊ ဤလောက၌ သူ၏သက်တော် ၃၃ နှစ် ပြီးနောက် ကောင်းကင်သို့ တကြွ်ကတော်မူခဲ့၏။ ထို့အပြင်သူသည် တပည့်တော် အပေါင်းတို့ထံ ကတိတော်စကားအား ရေးမှတ်ထားကြရန် မိန့်မှားခဲ့၏။ ထိုဇာတိစကားအား ရေးမှတ်ထားကြရန် မိန့်မှာခဲ့၏။ ထိုဇာတိစကားတော် ကား ရှေးမဆွက အစေခံတပည့်တော်တို့ထံ မိန့်မှာချက်များဖြစ်၍ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း ပြည့်စုံရာဖြစ်၏။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်တော်မူချက်တို့ကို ရေးမှတ်ထားခဲ့၏။ ဘုရားသခင်သည် နုတ်တော်ထွက်စကားအားဖြင့်၄င်း၊ အထဲ၌၄င်း ထင်ရှား တော်မူပြီး၊ နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအားဖြင့် စကားပြောတော်မူ၏။ ထိုနှုတ် ကပတ်တရားတော်ဖြင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့၏။ 
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မယုံကြည်ဘဲ “တစ်ခါတရံ ငါသည် ကယ်တင်ခြင်းရသည်နှင့်တူ၏။ သို့သော်တခါတရံ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအား မယုံကြည်နိုင်” ဟု တွေးတောခြင်းဖြင့် မိမိတို့အတွေး အခေါ်နှင့် စုံလင်သောအပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မရရှိနိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွေးအခေါ်သည် အမြဲပင် ပြောင်းလဲနေတတ်သောကြောင့် အတွေး အခေါ်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်။ အတွေးအခေါ်တို့သည် အစဉ်အမြဲ အမှန်ကန်ချေ။ 
ထို့ကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ် နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးနှင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်၏ဟု ဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးသည် သူ၏ နုတ်တော် ထွက်စကားအား ယုံကြည်သည့်အခါ ဤအရာကို ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ကတိပေးတော်မူ၏ဟူ၍၄င်း၊ သူ၏ ပဋိညာဉ်ပြီးပြည့်စုံ ပြီးဟူ၍၄င်း၊ သက်သက်ခံထားသည်။ သူသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌လည်း ဤ နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံး နှင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တရားအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ ပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာကြရသည်။ 
 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်အား စိတ်နှ လုံး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်း ခံရကြ၏ 
 
စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင်အား လက်ခံယုံကြည်နိုင်သမျှကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတိပကတိအတွေးအခေါ်သည် သူ့ကို လက်ခံယုံကြည် နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ မိမိတို့၏ကောင်းမှုအကျင့်များအားဖြင့်သော်၄င်း၊ အပြင် လူ ဇာတိ ကပတိ၏ အတွေးအခေါ်အားဖြင့်သော်၄င်း၊ မဟုတ်ဘဲ စိတ်နှလုံး အြွကင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်လာရသည်။ ရှုင်းလင်းသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တရားအား စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်နှလုံးကြည်ပါရဲ့လား။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ သင် သည် အရေဖျားလှီးခြင်းခံရပါသလား။ ယေရှုသည် သင်၏ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ထဲ၌ ယုံကြည်ကြပါလား။ ဘုရားသခင်၏ သားတော် ကို ယုံကြည်သောသူသည် မိမိတို့အထဲ၌ ထိုသက်သေကို ရရှိကြ၏။ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံ သက်သေမဟုတ်ဘဲ၊ ယေရှုက သင့်ကို စုံလင်စွာ ကယ်တင်ခဲ့ပြီဆိုသည့် သမ္မာတရားသက်သေ သင်ထံရှိပါသလား။ သင်၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ရှိပါရဲ့လား။ သင့် အားအပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးသည် တရားတော်သင့်ထံရှိပါရဲ့လား။ စစ်မှန်သော သမ္မာတရားရှိခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားအား စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လက်ခံရရှိကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့၏ အပြင်လူဇာတိပကတိ၏ အားနည်းသည့်အဖြစ်ကို ကြည့်ရှုသည့် အခါ မကြာမကြာစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းတတ်ကြ၏။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်း ဆုတ်ယုတ်လွယ်ကြ၏။ သမ္မာတရား အား စုံလင်စွာ နားမလည်သောသူတို့သည် မှားယွင်းသော အမြင်အောက်၌ ရှိနေကြသည်။ ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် မိမိတို့ယုံကြည်ခြင်း ခုံအမှတ် အား ကောင်းသောအကျင့်များအပေါ် တည်ဆောက်လေ့ရှိကြ၏။ ထိုအရာ သည် အကြီးအကျယ် မှားယွင်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ယုံကြည်ခြင်းကို မိမိ တို့၏ အတွေးအခေါ်အားဖြင့် တိုင်းတာရန်မဟုတ်။ ဇာတိပကတိအသွေး အသားသည် အသုံးမကျသောကြောင့် ထိုအသွေးအသားအပေါ် မိမိတို့ ယုံကြည်ခြင်းအား အခြေခံ၍ မတည်ဆောက်သင့်ပေ။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့က ကျွန်ုပ်တို့ကို မိန့်ဆိုထားသည်မှာ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားအား စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်သောအခါ ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်စေတော်မူသည်ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေးအခေါ် (သို့မဟုတ်) ကောင်းမှုကုသိုလ်အားဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင် ခြင်းရရှိသည်မဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာရရှိကြ၏။ ဇာတိပကတိ ၏ ကောင်းမှုအကျင့်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်ပြု မိသည့်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းမှုကို ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်သော်၄င်း၊ သူ၏ ဘုန်းတော်နှင့်သော်၄င်း၊ စပ်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။ 
ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားအား စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခြင်းဖြစ်၏။ မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးသည် မှားယွင်းသော အခါ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း မှားယွင်း၏။ စိတ်နှလုံးသည်လည်း မှန် ကန်သောအခါ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း မှန်ကန်၏။ စစ်မှန်သော အမူအ ကျင့် တို့သည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းမှလာ၏။ နှလုံးအားနည်းသော ကြောင့် မှားယွင်းသောအမူအကျင့် ပေါ်ထွက်လာနိုင်၏။ သို့သော် အရေး ကြီးသည့် အရာကား ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးကို ချင့်ချိန်တော်မူ၏။ 
 ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှုတော်မူ၍ စုံစပ်းစစ်ဆေး တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်က စိတ်နှလုံးမှန်မမှန်ကြည့် ရှုတော်မူသည်။ ဘုရား သခင်သည် စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်သည် မယုံကြည်သည်ကို ကြည့်ရှုတော် မူ၏။ သင်သိ နားလည်ပါသလား။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှုကြောင်း သင် သိပါရဲ့လား။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှု သောအခါ စိတ်နှလုံးနှင့် ယေရှုခရစ်အား ယုံကြည်ကြောင်း ကြည့်ရှု တော်မူသည်။ သင်၏ စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ပါရဲ့လား။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အကြည့်အရှုကြွလာသည့်အခါ စိတ်နှလုံးနှင့်သူကို ယုံကြည် သည် မယုံကြည်သည်ကို လေ့လာတော်မူ သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ် နှလုံးအထဲကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်၌ မိမိတို့ စိတ်နှလုံးကို ဆန်းစစ်ရပါမည်။ အရေဖျား လှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ် ဆိုင်၏။ သင်သည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါရဲ့လား။ ဘုရားသခင် သည် စိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ အမှန်အကန် ယုံကြည်သည်၊ မယုံကြည်သည်ကို ကြည့်ရှုတော် မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားအား အမှန်ပင် သိရှိသည်ကို၄င်း၊ ၄င်းကို အမှန်ပင် အမှီလိုက်မလိုက်ကိုသော်၄င်း၊ ကြည့်ရှုတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ သမ္မာတရားရှိကြသည်၊ မရှိကြသည်ကို၄င်း၊ သူနောက်လိုက် လိုသည် မလိုက်လိုသည်ကို၄င်း၊ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်အား ယုံကြည် သည် မယုံကြည်သည်ကို၄င်း၊ ကြည့်ရှု တော်မူသည်။ 
 
 
ဒုတိယမွေးဖွားခံရသည့် တိကျသောအချိန်အား အဓိက တခု အဖြစ်ထားသည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအင်္ဂါတရပ် ရှိသည် 
 
ယေရှုခရစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအား တိကျသောဗဟုသုတ တစ်ရပ် ရှိထားရန်နှင့် ၄င်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ရန် အရေးကြီး လှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများထံ သူတို့သည် ကယ်တင် ခြင်းမရရှိဟု ပြောကြားသည့် ဘာသာရေးအင်္ဂါတစ်ရပ်ရှိ၏။ ထိုဘာသာရေး အင်္ဂါရပ်တခုတွင် အသက်ဝိညာဉ်များအတွက် အတော်ယူ ကျုံးမရဖြစ်မိသည်။ ထိုသူတို့ကို အကျွန်ုပ် သိရှိနားလည်စေချင်ပြီး ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော် သတင်းကောင်း ဧဝံဂေလိတရားအား သွန်သင်ချင်လှသည်။ သင်၏အပြစ် ချေဖျက်ခဲ့ပြီလား။ အာမင်။ 
မိမိတို့ ယုံကြည်ခြင်း မမှန်ဟု ပြောကြားသည့် အချို့သူများလည်း ရှိ ကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အား ရေးသားထားသည့်အတိုင်း မယုံကြည် သင့်၊ သိပ္ပံပညာရပ်နှင့် သက်သေပြသည့်အရာသာ ယုံကြည်ရမည်ဟု ဆို သောသူများလည်းရှိကြသည်။ သူတို့က ထိုအရာသည် စုံလင်သော ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၏ဟု ဆိုကြသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရသောပုဂ္ဂိုလ်သည် သူမွေးဖွားခြင်းခံရသည့်အချိန် ၆ နာရီ၊ ရက်၊ လ၊ အတိအကျ သိရှိရမည်ဟု ပြောလေ့ရှိ၏။ ညီအစ်ကို ဟွမ်က ထိုသူတို့ အထဲမှတဦးကို တွေ့ဆုံသည်အခါ ထိုသူက ညီအစ်ကို ဟွမ်၊ သင်သည် မည်သည့်အချိန်က ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရပါသလာဟု မေးလေ၏။ ထို ကြောင့် ဟွမ်က တိကျသောအချိန်၊ နေ့ရက်မသိရှိကြောင်း၊ သူ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားအား ယုံကြည်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအရာသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ကြောင်း ဖြေ ကြားခဲ့၏။ ထိုနောက်သူက ဟွမ်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိဟူ၍ ပြောကြား သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော အချိန်အခါကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပါက အမှန်ပင် လပိုင်း၊ ခုနှစ်အတိအကျ အမှန်ပင် ပြောဆိုနိုင် သည်။ ၄င်းသည် မနက်ပိုင်းလား၊ နေ့ခင်းပိုင်းလား ညနေပိုင်းအား ဆိုသည်ကိုပင် ပြောနိုင်၏။ ထိုကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသည် စိတ်နှလုံး အြွကင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ် အမှီပြုထားသည်။ တိကျသောအချိန်အခါကို မမှတ်မိနိုင်ပါက အကြောင်းကိစ္စမဟုတ်ချေ။ 
 
 
အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏ 
 
သခင်ဘုရားသည် ယော်ဒန်မြစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အားလုံးသူ့ ပေါ် တင်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုအပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စား လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန် ခဲ့သည့် အပြစ်များအတွက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှုများအတွက် အရိုးကြေ၊ အသာကြေခံခဲ့ရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်လူနှင့် အတွင်းလူ၏ အပြစ်အားလုံးတို့ကို အဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့၏။ ကျွန်ုပ်တို့အသက် ဝိညာဉ်သည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီး၊ ယခုတွင် အချို့လူတို့က ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိဟု ရက်စက်စွာ ပြောနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ် တို့သည် သခင်ဘုရားအား သူကျေနပ် နှစ်သိမ့်သည့်အတိုင်း လိုက်နာ နိုင်၏။ 
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က အပြင်လူဇာတိပကတိအကြောင်း မည်သို့ ပြောကြားထားသနည်း။ အပြစ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ရရှိ သည့် အခါ အားအင်ချိန်နဲ့ခြင်းသည်ပို၍ ပို၍ထင်ရှားလာသည်ဟု ထင်ရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အားအင်ချိန်နဲ့ခြင်းအလုံးစုံတို့ကို မဖော်ပြသေး၊ မလုံလောက် မှုသည် ပို၍ထင်ရှားတတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကားမူ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို၄င်း၊ ယေရှု သခင်သည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ယော်ဒန်မြစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ အားလုံး အဝေးသို့ ယူသွားခဲ့ကြောင်း၄င်း၊ သူသည် လက်ဝါးကပ် တိုင်၌ အသေခံခဲ့ကြောင်းကို၄င်း၊ ယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ သည်။ 
မိမိတို့၏ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသည့်အချိန်ရက်စွဲ အတိအကျ အပေါ် အဓိကအရေးထားသည့်သူများနှင့်၄င်း၊ သိပ္ပံပညာအားဖြင့် လက် တွေ့ပြသသည့်အရာကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သော်၄င်း၊ နှိုင်းယှဉ်၍ မရပါ။ သူတို့သည် ရှင်းလင်းစွာ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိကြပါ။ ဖြောင့်မတ်သော သူဖြစ်လာရန် စိတ်နှလုံအကြွင်းယုံကြည်ရသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို သင်ယုံကြည်ပါသလား။ အာမင်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုအချက်မှ အစပြုပြီး သခင်ဘုရားသည်လည်း ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို လမ်းပြတော်မူ၏။ သခင်ဘုရား ဟောတော်မူသည်ကား ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သော သားသမီး များဖြစ်ကြ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း မှန်ကန်ကြောင်းဖြစ် ၏။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ စိတ်နှ လုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူနောက်လိုက်ကြရန် အလိုတော်ရှိသည်။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူနှင့်အတူ လိုက်လျှောက်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးဆောင်လမ်းပြပြီး ကောင်းကြီးပေး တော်မူ၏။ 
“အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်၏” ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ် နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ၏။ ဤလော က၌ လူအမြောက်အများက ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို စိတ်နှလုံးအ ကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းက ထိုသူတို့ကို ကယ်တင်၏ဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ သို့ သော် လည်း ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ သူတို့၏ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ထပ်လောင်း ဖြည့်စွက်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် အပြင်လူဇာတိကပတိ၏ ကောင်းသောအကျင့်တို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်သည့် အခြေ အနေကဲ့သို့ မှတ်ယူကြသည်။ ထိုသူတို့ပြောလေ့ရှိသည်မှာ ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအား ယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည် သူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းသို့ မပို့ဆောင်နိုင်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားသူတို့၏ ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုကျင့်ခြင်း နှင့်ရောထွေး၏။ 
ထိုအကြောင်းကြောင့် သူတို့သည် အပြင်လူဇာတိပ ကတိက မည်မျှ ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်သည် ဆိုသည့်အရာပေါ်၌၄င်း၊ နောင်တ နှင့် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဆုတောင်းခဲ့ပါသည် ဆိုသည့်အရာပေါ်၄င်း၊ ပို၍ အာရုံ စိုက် လေသည်။ သူတို့သည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟု ထင်မှတ် ကြသည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းနှင့်အလှမ်း ဝေးကွာလှသည်။ 
 
 
ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးကို ကြည့်ရှုတော်မူ၏ 
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာရန် ယုံကြည်၏။ ယင်းသည်မိမိတို့အပြင် လူဇာတိပကတိမှ အသီးအခြားခွဲခွာ ခြင်းဖြစ်၍ မိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်များနှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းကိုယ်၌က ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရပ်များနှင့် မည်သို့မျှ ဆက်နွယ် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပေ။ သင်တို့၏ အပြစ်အားလုံးချေဖျက်ခဲ့ပြီဟု လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပြီးနောက် သင်သည် လန်းဆန်းလာပါသလား။ သင်သည် သခင် ဘုရားအမှုတော်မြတ်အား ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ထမ်းရွက်လိုပါသလား။ ဧဝံ ဂေလိသတင်းကောင်းအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ဟောကြားပါရဲ့လား။ သူ၏ လှပသော အမှုတော်မြတ်၌ သင်တို့သင်ခန့်ထားလိုပါသလား။ စိတ်နှလုံးနှင့် ယုံကြည်သည့်အခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအား အတည်ပြုတော်မူသောကြောင့် စိတ်နှလုံးသည် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်လာ လေ့ရှိသည်။ ထိုကြောင့် စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက် ၌ အလွန်အရေးကြီးသည်။