សេចក្តីអធិប្បាយ

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-1] ( Công vụ Các Sứ-đồ 1:4-8) Đức Thánh Linh hành động trong lời hứa của Đức Chúa Trời

( Công vụ Các Sứ-đồ 1:4-8 )
“Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.’”
 
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là một món quà từ Đức
Chúa Trời hay là do cố gắng riêng của con người?
Đó là một món quà ban cho những ai nhận được sự tha
thứ và bao hàm ý nghĩa của sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời.
 
Môt lần nọ tôi kinh nghiệm trong việc nhận những ánh lửa giống như Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện. Nhưng những ánh lửa này không tồn tại lâu dài nó đã lụi tắt khi đối diện với khối tội lỗi. Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn bày tỏ với các bạn sự thật về Đức Thánh Linh sẽ ngự trị trong chúng ta mãi mãi, không giống Thánh linh giả tạo dể dàng bị dập tắt bởi tội lỗi, nhưng qua Phúc âm thật. Đức Thánh Linh mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong sứ điệp này thì không giống những gì mà các bạn nhận được qua lời cầu nguyện, nhưng chỉ bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Tôi muốn hướng dẫn các bạn để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua quyển sách này. Các bạn sẽ nhận thức rõ rằng Đức Thánh Linh linh cảm trong sứ điệp “Ta đang giải thoát ngươi”. Đó là ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho chúng ta để nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong thời kỳ này. Bạn có thể học về sự ngự trị của Đức Thánh Linh và nhận nó qua quyển sách này. Nếu sách này không thỏa mãn cho bạn, tôi khuyên bạn hãy đọc hai quyễn sách của tôi được xuất bản trước đây. Bạn sẽ nhận được một đức tin trọn vẹn qua sách này.
Nhiều Cơ-đốc nhân cố gắng để nhận Đức Thánh Linh như thể Ngài xuống trên các môn đồ của Chúa Jêsus trong ngày lễ Ngũ-Tuần, bằng cách khai thác phương cách này. Họ cho rằng Đức Thánh Linh là một cái gì đó có thể nhận được bằng cố gắng riêng của con người. Họ muốn có khải tượng, làm phép lạ, nghe tiếng nói của Chúa Jêsus, nói tiếng lạ, chữa bệnh, và đuổi quỷ. Tuy nhiên họ có tội trong lòng, và nằm dưới ảnh hưởng của những ác linh (Ê-phê-sô 2:1-2). Ngay cả ngày hôm nay nhiều người tiếp tục sống mà không biết rằng họ đang ở dưới ảnh hưởng của những ác linh. Đó là lý do tại sao Satan dổ dành và lừa dối nhiều người, nó dùng nhiều phưng pháp như là dấu kỳ và phép lạ. Đó chỉ thật là những ảo giác.
Chúa Jêsus ra lệnh cho các môn đồ “không ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Cha đã hứa” (Công vụ 1:4). Sự nhận lãnh Đức Thánh Linh được bày tỏ trong sách Công-vụ Các Sứ-đồ thì không qua “kinh nghiệm”, “sự dâng hiến” hoặc “cầu nguyện ăn năn”, nhưng qua “sự chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời” ban Đức Thánh Linh cho họ. Chúng ta học được gì trong phân đoạn này về việc ngự trị của Đức Thánh Linh không xảy ra qua sư cầu nguyện thống thiết của con người. Đó là món quà của Đức Chúa Trời, nó chỉ có thể đạt được qua đức tin trọn vẹn trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh, do Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jêsus ban cho nhân loại. Sự ngự trị thật của Đức Thánh Linh xảy ra qua đức tin trong Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lẽ thật của Nước và Thánh Linh vì thế chúng ta có thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh (I Giăng 3:3-5).
Cụm từ “lời hứa của Đức Thánh Linh” xảy ra nhiều lần trong Tân Ước. Phi-e-rơ tuyên bố trong bài giảng của ông (Công vụ 2:38-39) trong phép Báp-têm trong ngày lễ Ngũ Tuần, “Lời hứa Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho những ai nhận sự tha tội như là kết quả của đức tin trong Phúc âm.”
Sự ngự trị của Thánh Linh là một món quà được ban cho những ai là người nhận được sự tha thứ tội lỗi, và bao gồm ý nghĩa của sự thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh trong Tân Ước không là một cái gì có thể đạt được qua sự thỏa hiệp của con người và Đức Chúa Trời nhưng là món quà của lời hứa từ Đức Chúa Trời. Cho nên, sự ngự trị của Đức Thánh Linh, như trong Công Vụ Các Sứ Đồ, không phải là cái gì có thể đạt được do cầu nguyện (Công Vụ 8:19-20).
Đức Thánh Linh chỉ đến trên những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Đức Chúa Jêsus hứa với các môn đồ của Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh vì thế họ có thể nhận sự ngự trị của Thánh Linh” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:5). Cho nên các môn đồ của Ngài chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài.
Bởi xem xét đức tin của những người nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy rằng việc này xảy ra không qua sự cố gắng của họ nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh đến trên các môn đồ trong sách Công-vụ các Sứ-đồ không xảy ra trên căn bản nổ lực của con người hay thành quả thuộc linh.
Sự đến của Đức Thánh Linh trên các môn đồ của Ngài, như được ghi lại trong Công-vụ các Sứ-đồ, đã sớm trở thành sự thật. Nó đã xảy ra như lời Chúa Jêsus nói, “Không bao lâu nữa.” Đây là phước hạnh đầu tiên trong thời Hội thánh đầu tiên. Bởi xem xét Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng lời hứa của Đức Chúa Trời không được thực hiện bởi kiêng ăn, cầu nguyện, hay sự tự hy sinh, nhưng bởi đức tin trong Chúa Jêsus.
Sau khi Chúa Jêsus thăng thiên, các môn đồ nhận sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong cùng một lúc.
 
 
Đức Thánh Linh từ trời đến trên các môn đồ của Chúa Jêsus cách bất thình lình
 
“Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1). Môn đồ của Chúa Jêsus họp lại, họ chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời hoàn thành về việc sai Đức Thánh Linh đến. Và cuối cùng Đức Thánh Linh đã đến trên họ. “Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong họ. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:2-4).
Đức Thánh Linh đến trên họ “bất thình lình từ trời”. Từ “bất thình lình” ở đây có nghĩa nó xảy ra không theo ý muốn con người. Thêm vào đó, cumỉ từ “từ trời” giải thích Đức Thánh Linh đến tư ụ đâu và cũng có nghĩa ngược lại rằng sự ngự trị của Thánh Linh không phải do sự cố gắng hay ý muốn của con người. Cụm từ “từ trời” bày tỏ lời nói rằng người ta có thể dành được Đức Thánh Linh qua sư cầu nguyện là một lời tuyên bố lừa lọc.
Nói cách khác, nói rằng Đức Thánh Linh đến từ trời cách thình lình có nghĩa rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh không xảy ra qua phương cách thế gian, như nói tiếng lạ hoặc tự hiến mình. Môn đồ Chúa Jêsus lần đầu nói tiếng lạ để giảng về Phúc âm cho những người từ nhiều nước khác nhau. Lý do của việc này là cho phép họ giảng Phúc âm cho người nói tiếng ngoại quốc bằng chính ngôn ngữ Do Thái qua sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Những người từ các nước nghe tiếng của các môn đồ bằng tiếng riêng của họ, dù các môn đồ hầu hết đến từ miền Ga-li-lê.
“Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4). Ở đây chúng ta nên có sự quan tâm đặc biệt với cụm từ Đức Thánh Linh “ngự trên mỗi một người trong họ”. Các môn đồ chờ đợi Đức Thánh Linh trong một nơi. Họ đã tin nhận Phúc âm và đã được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.
Nhiều Cơ-đốc-nhân ngày hôm nay hiểu sai phần này, họ tin rằng việc đến của Đức Thánh Linh xảy ra với những âm thanh giống như tiếng gió thổi trong khi họ cầu nguyện. Tuy nhiên, đây là việc hiểu sai về Đức Thánh Linh nỗi lên bởi sự ngu dốt và lẫn lộn. Đức Thánh Linh đã làm nên những âm thanh đó khi Ngài đến trên con người không? Không.
Những gì người ta nghe với lổ tai của họ là những âm thanh mà Sa-tan đã làm nên khi nó muốn nuốt sống linh hồn của con người. Nó làm nên những âm thanh này với âm thanh bắt chước và đánh lừa cùng với những phép lạ giả tạo trong sự cố gắng làm cho con người bối rối bởi nhận lầm là Đức Thánh Linh. Người ta sai lầm về vấn đề này trong sự đến của Thánh Linh. Người ta cũng nghĩ rằng Đức Thánh Linh đến với một tiếng “suuyỵtt” giống như cơn gió mạnh. Họ đang bị lừa dối bởi ma quỉ. Việc đến của Đức Thánh Linh được ghi trong sách Công-vụ các Sứ-đồ chỉ nhận được do đức tin trong Phúc âm.
 
 
Đức tin trọn vẹn của Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 3:21) cho phép ông nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh
 
Bởi sự kiện nỗi bật trong Lễ Ngũ Tuần đầu tiên trong Công-vụ các Sứ-đồ, Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh một sự thật rằng Đức Thánh Linh đến trên họ vì họ đã có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nhưng nhiều người nghĩ về “lễ Ngũ Tuần” như là một thời điểm khi Đức Thánh Linh đến từ trời với vài dấu lạ và tiếng ồn ào hổn độn.
Đó là tại sao ngày hôm nay trong các buổi nhóm phục hưng được tin rằng con người có thể nhận được Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện thống thiết, kiêng ăn, và đặt tay. Những hiện tượng như đuổi quỷ, té ngã vô giác, rơi vào trạng thái hôn mê trong vài ngày hoặc tình trạng run rẩy vô ý thức đó không phải là công việc của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh là một ngôi vị có lý trí và không xem thường nhân cách con người. Ngài không có một thái độ xấc láo đối với con người vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng khôn ngoan, có cảm xúc và ý chí. Ngài chỉ đến trên con người khi nào họ tin vào lời của Phúc âm Nước và Thánh Linh (Công-vụ 2:38).
Phi-e-rơ làm chứng rằng Đức Thánh Linh đến trên các môn đồ như sự báo trước của Tiên tri Giô-ên. Nó ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời, được báo trước rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên những ai được sự tha tội. Nói cách khác, sự ngự trị của Đức Thánh Linh được ban cho những ai tin vào lẽ thật là Đức Chúa Jêsus đã chịu báp-têm bởi Giăng và bị đóng đinh để cứu nhân loại ra khỏi tội. Trong bài giảng của Phi-e-rơ với lời tiên tri của Giô-ên, bày tỏ rằng chúng ta cần phải biết tại sao Chúa Jêsus chịu Báp-têm và tại sao chúng ta phải tin nhận nó. Cơ-đốc-nhân biết lẽ thật này sẽ dẫn đến chổ nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Bạn có tin vào Phúc âm mà Phi-e-rơ đã rao truyền không? (I Phi-e-rơ 3:21). Hay là bạn vẫn có niềm tin vô dụng và mê tín đối với Phúc âm? Bạn đang cố gắng nhận Thánh Linh qua việc làm của cá nhân mà bất chấp kế hoạch của Đức Chúa Trời? Ngay cả một số người tin Đức Chúa Trời và dâng những lời cầu nguyện ăn năn trong hy vọng được tẩy sạch tội lỗi cũng không có cách nào khác để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh hơn là tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Bạn có vẫn đang chờ đợi sự ngự trị của Đức Thánh Linh mặc dù bạn không có sự hiểu biết về Phúc âm của Nước và Thánh Linh không? Bạn có biết ý nghĩa thật sự của báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự, là nguyên do của Đức Thánh Linh ngự trong lòng bạn không? Bạn nên biết rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ có thể xảy ra khi bạn tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Sự ngự trị thật của Thánh Linh chỉ có thể xảy ra với những ai tin nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh.
Chúng ta cám ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh Linh, để chúng ta nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh.